LEGE nr. 17 din 2 aprilie 1996privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 11 aprilie 1996  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Deţinerea, portul şi folosirea armelor de foc şi muniţiilor, uzul de armă şi operaţiunile cu arme şi muniţii sunt supuse regimului prevăzut în prezenta lege.  +  Articolul 2Producerea, exportul, importul şi comercializarea armelor şi muniţiilor militare constituie monopol de stat şi sunt supuse dispoziţiilor legale stabilite în acest scop.În sensul prezentei legi, prin monopol de stat privind exportul, importul şi comercializarea armelor şi muniţiilor militare se înţelege dreptul de a efectua aceste operaţiuni numai de către agenţii economici autorizaţi în acest sens de către Ministerul Finanţelor, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale sau, după caz, al Ministerului de Interne.  +  Articolul 3Prin arme de foc, în sensul prezentei legi, se înţelege acele arme a căror funcţionare determină aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substanţe aprinse sau luminoase ori împrăştierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare. Principiul de funcţionare are la bază forţa de expansiune a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin explozia unei încărcături.În sensul alin. 1, arme de foc sunt: a) armele militare, confecţionate pentru dotarea forţelor armate, folosite în acţiuni de neutralizare sau nimicire a personalului şi tehnicii de luptă ale inamicului, precum şi orice alte instrumente, piese sau dispozitive destinate a imobiliza, a răni, a ucide ori a distruge, dacă prezintă caracteristicile unei arme militare; b) armele de tir, cu glonţ sau cu alice, special fabricate sau confecţionate pentru practicarea tirului sportiv, omologate sau recunoscute ca atare de către Federaţia Română de Tir; c) armele de vânătoare cu glonţ, cu alice sau mixte, destinate practicării vânătorii; d) armele confecţionate special pentru a împrăştia gaze nocive, iritante sau de neutralizare; e) armele ascunse, astfel fabricate sau confecţionate încât existenţa lor să nu fie vizibilă ori bănuită; f) armele de panoplie, făcute inofensive, dacă, prin valoarea lor istorică, ştiinţifică sau care constituie daruri, recompense ori amintiri, sunt destinate a fi păstrate în instituţii de cultură şi artă, asociaţii cultural-artistice şi sportive sau în panoplii personale. În această categorie se includ şi acele arme de foc, în stare de funcţionare, care constituie rarităţi sau prezintă valoare istorică, documentară, ştiinţifică ori artistică deosebită, recunoscute ca atare de instituţii de specialitate; g) armele de recuzită, făcute inofensive, destinate a fi folosite în activitatea - artistică sau de producţie cinematografică - a teatrelor, circurilor, studiourilor de film ori a altor asemenea instituţii cultural-artistice.Sunt considerate arme de foc şi ansamblurile, subansamblurile şi dispozitivele care se pot constitui şi pot funcţiona ca arme de foc.  +  Articolul 4Prin muniţii, în sensul prezentei legi, se înţelege: cartuşele, proiectilele şi încărcăturile de orice fel, care pot fi întrebuinţate la armele prevăzute la art. 3.  +  Articolul 5Ministerul de Interne exercită controlul, în conformitate cu Regulamentul armelor de foc şi al muniţiilor, asupra deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, precum şi asupra modului cum se efectuează operaţiunile cu arme şi muniţii.  +  Articolul 6Pentru asigurarea securităţii armelor şi muniţiilor pe care le deţin, titularii de permise sau de autorizaţii sunt obligaţi să îndeplinească măsurile prevăzute în Regulamentul armelor de foc şi al muniţiilor, adoptat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 7Titularii de permis de armă sau de autorizaţii sunt obligaţi să anunţe cel mai apropiat organ de poliţie, de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore din momentul în care au luat cunoştinţă despre pierderea sau furtul armelor proprii ori armelor primite spre reparare.  +  Articolul 8Orice persoană care găseşte arme sau muniţii este obligată să anunţe, de îndată, cel mai apropiat organ de poliţie.  +  Articolul 9Se exceptează de la dispoziţiile prezentei legi, în afară celor referitoare la uzul de armă, organele, unităţile, formaţiunile şi instituţiile militare, precum şi unităţile sau secţiile agenţilor economici care execută comenzi de arme de foc şi muniţii pentru acestea.Ministerele şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, care au în subordine unităţile, organele, formaţiunile şi instituţiile militare, precum şi unităţile sau secţiile agenţilor economici prevăzuţi la alin. 1 vor emite norme proprii de reglementare în acest domeniu, aprobate de miniştrii sau de conducătorii acestor unităţi.  +  Capitolul II Deţinerea, portul şi folosirea armelor de foc şi muniţiilor  +  Secţiunea I Condiţiile în care persoanele fizice pot deţine şi, după caz, pot purta şi folosi arme de foc şi muniţii  +  Articolul 10Deţinerea şi, după caz, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor, de către persoane fizice, sunt permise numai cu autorizaţia organelor competente ale Ministerului de Interne în a căror rază teritorială îşi are domiciliul cel în cauză.Organele competente ale Ministerului de Interne pot autoriza persoanele fizice să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii, în condiţiile prezentei legi, ţinând evidenţa acestora.Organele competente ale Ministerului de Interne stabilesc numărul armelor ce pot fi deţinute şi pot autoriza deţinerea şi folosirea de către aceeaşi persoană a cel mult câte două arme de acelaşi calibru, precum şi cantitatea de muniţie corespunzătoare acestora.  +  Articolul 11Cetăţenii români pot fi autorizaţi să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească arme de tir, arme de vânătoare, arme de împrăştiere a gazelor nocive, iritante sau de neutralizare şi arme de panoplie, iar dintre armele militare, numai pistol sau revolver, precum şi muniţia corespunzătoare.Străinii cu domiciliul sau cu reşedinţa în România pot fi autorizaţi să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească arme de tir, arme de vânătoare, arme de împrăştiere a gazelor nocive, iritante ori de neutralizare sau arme de panoplie şi muniţia corespunzătoare.Străinii veniţi în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânătoarea, în condiţii legale, pot deţine, purta şi folosi arme de tir sau arme de vânătoare, după caz, şi muniţia corespunzătoare, numai dacă acestea au fost înscrise de organele de control pentru trecerea frontierei de stat române în paşapoartele sau în actele valabile cu care au intrat în România, ori dacă au procurat legal armele sau muniţiile de la cluburile, asociaţiile sau celelalte persoane juridice autorizate să desfăşoare asemenea activităţi.  +  Articolul 12Deţinerea, portul şi folosirea armelor militare şi muniţiilor corespunzătoare de către persoanele fizice străine, pe teritoriul României, sunt interzise.Însoţitorii delegaţiilor străine la nivelul şefilor de stat ori de guvern, precum şi militarii care fac vizite oficiale în România pot deţine, purta şi folosi arme militare şi muniţia corespunzătoare, în timpul şederii lor în ţară, cu avizul organelor competente.  +  Articolul 13Membrii personalului misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare şi ai reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România sunt scutiţi, pe bază de reciprocitate, de obligaţia de a obţine autorizarea pentru a deţine arme de foc şi muniţii.Introducerea şi scoaterea din ţară a armelor de foc de către aceste categorii de persoane sunt permise cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 14Autorizarea prevăzută la art. 11 se acordă pentru: a) armă militară, pistol sau revolver, persoanelor care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, dacă pentru pază sau autoapărare este necesar să deţină şi să poarte o asemenea armă; b) arme de tir, antrenorilor şi sportivilor de categoria I, care sunt membri ai asociaţiilor sau cluburilor sportive cu secţii de tir afiliate la Federaţia Română de Tir, în cadrul cărora aceştia activează, pentru a le folosi în activitatea de pregătire şi în competiţii, în condiţiile prevăzute de lege, precum şi vânătorilor autorizaţi, corespunzător reglementărilor proprii în vigoare; c) arme de vânătoare, membrilor asociaţiilor de vânători sportivi legal constituite; d) arme pentru împrăştierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, persoanelor cărora, pentru pază sau autoapărare, le este necesară deţinerea unor asemenea arme; e) arme de panoplie, persoanelor care doresc să deţină astfel de arme în calitate de colecţionari.Persoanele prevăzute la lit. a), după încetarea îndeplinirii funcţiei ce implică exerciţiul autorităţii publice, pot solicita prelungirea autorizaţiei de la organele competente ale Ministerului de Interne.  +  Articolul 15Nu pot fi autorizaţi să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii: a) minorii; b) bolnavii psihic, precum şi cei care, datorită altor afecţiuni de care suferă, stabilite de Ministerul Sănătăţii, ar putea pune în primejdie propria lor viaţa ori a altora, atunci când ar deţine sau ar folosi arme şi muniţii; c) cei care, datorită antecedentelor penale sau conform dovezilor existente la organele competente, prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa statului sau pentru viaţa şi integritatea corporală a persoanelor.  +  Articolul 16Persoanele fizice care doresc să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească arme şi muniţii şi care îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi autorizate depun cerere în acest scop la inspectoratul de poliţie al judeţului sau la Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul.Cererea se rezolvă în cel mult 45 de zile de la înregistrare, termen înăuntrul căruia se va comunica petiţionarului, în scris, modul de soluţionare.Modul de rezolvare a cererii de autorizare este supus controlului judecătoresc potrivit Legii contenciosului administrativ şi poate fi atacat în termen de cel mult 15 zile de la comunicare.  +  Articolul 17Persoanei autorizate să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească arme şi muniţii i se eliberează "Permis de armă".În permisul de armă se înscriu, de către organul emitent, armele şi muniţiile pe care titularul a fost autorizat să le deţină, precum şi scopul în care le poate folosi.  +  Articolul 18Permisul de armă conferă titularului dreptul de a deţine şi, după caz, de a purta şi folosi armele şi muniţia corespunzătoare înscrise în acesta, precum şi pe cele împrumutate, în condiţiile legii.  +  Articolul 19Armele şi muniţiile deţinute de persoanele fizice nu pot fi folosite decât în scopul pentru care s-a dat autorizarea.Armele de tir se folosesc numai în poligoane special amenajate pentru acest tip de arme.Armele de panoplie nu pot fi purtate, iar pentru ele nu pot fi deţinute muniţii în stare de folosinţă. Armele de recuzită pot fi folosite de unităţile prevăzute la art. 3 alin. 2 lit. g) numai în locurile unde acestea organizează activităţi cultural-artistice.  +  Articolul 20În localurile organelor sau instituţiilor de stat pot purta arme şi muniţii numai persoanele cu atribuţii de menţinere a ordinii şi liniştii publice, cele dotate cu arme pentru a executa paza în aceste localuri, însoţitorii care gardează persoanele oficiale ori care asigură protecţia unor personalităţi române sau străine, precum şi alte cadre militare aflate în aceste locuri pentru îndeplinirea misiunilor ordonate, cu aprobarea forurilor competente.În localuri publice, de desfacere a mărfurilor, săli de aşteptare, mijloace de transport în comun, gări, aerogări, târguri, pieţe, drumuri publice şi în alte locuri aglomerate, armele de tir şi de vânătoare se poartă numai introduse în toc şi neîncărcate cu muniţie.  +  Articolul 21La adunările publice pot purta arme şi muniţii numai organele de poliţie, de jandarmerie, ale Serviciului de Protecţie şi Pază şi de poliţie militară, însărcinate cu menţinerea ordinii şi liniştii publice, precum şi alţi militari aflaţi în aceste locuri pentru îndeplinirea misiunilor ordonate.  +  Articolul 22Permisele de armă se vizează o dată la 3 ani de către organul competent, în perioada stabilită de către Inspectoratul General al Poliţiei.Titularii permiselor sunt obligaţi să se prezinte la viză, la data şi locul stabilite, cu armele înscrise în permis şi cu celelalte documente solicitate.  +  Articolul 23Titularul de permis de armă sau al autorizaţiei de comunicare pe baza căreia urmează să-şi cumpere armă este obligat să anunţe organul competent al Ministerului de Interne din raza teritorială în care îşi schimbă domiciliul în termen de 5 zile de la producerea acestei schimbări.  +  Articolul 24Titularul de permis de armă sau al autorizaţiei de comunicare pe baza căreia urmează să cumpere armă este obligat să solicite organului emitent eliberarea unui nou document de armă, în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre următoarele motive: a) în caz de schimbare a numelui titularului; b) documentul s-a deteriorat ori a fost distrus; c) documentul a fost pierdut ori a fost sustras; d) au fost folosite în întregime spaţiile din permisul de armă destinate vizelor şi menţiunilor.  +  Articolul 25Autorizarea se anulează şi permisul de armă se retrage când titularul: a) renunţă să mai deţină arma sau armele înscrise în permis; b) după obţinerea permisului, se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 15 lit. b) sau c); c) a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni la care pedeapsa închisorii este mai mare de 3 ani; d) a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiuni la săvârşirea cărora s-a folosit de armă ori pentru săvârşirea oricăreia dintre infracţiunile la regimul armelor de foc şi al muniţiilor; e) nu mai are calitatea prevăzută la art. 14 lit. a)-d), care a condiţionat eliberarea permisului; f) se află în situaţia prevăzută la art. 45 alin. 4; g) pleacă definitiv din ţară; h) nu se prezintă, fără motive întemeiate, la viza permisului de armă în perioada stabilită de către organele competente ale Ministerului de Interne; i) a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; j) a săvârşit una sau mai multe contravenţii pentru care legea prevede anularea autorizării şi retragerea permisului de armă.În cazurile prevăzute la alin. 1 lit. e) şi f) nu se retrage permisul de armă, dacă în el sunt înscrise şi alte arme în afara aceleia pe care titularul nu o mai poate deţine. În asemenea situaţii, precum şi atunci când titularii vând sau donează unele dintre armele pe care le deţin, se anulează din permis numai menţiunile referitoare la aceste arme.  +  Articolul 26Anularea autorizării şi retragerea permisului de armă se fac de către organul competent al Ministerului de Interne în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul titularul.Înştiinţarea de retragere a permisului de armă, în cazurile prevăzute la art. 25 alin. 1 lit. b)-h), se comunică titularului, iar în situaţiile prevăzute la art. 15 lit. b) şi la art. 25 lit. i), reprezentantului său legal.Persoanele fizice cărora li s-au anulat autorizarea şi li s-a retras permisul de armă pot ataca în instanţa decizia pe calea contenciosului administrativ.  +  Articolul 27Atunci când titularul permisului de armă se află în curs de urmărire penală sau de judecată, permisul de armă împreună cu armele şi muniţiile aparţinând învinuitului sau inculpatului sunt ridicate de către organele judiciare şi predate unităţii de poliţie competente care le păstrează până la soluţionarea definitivă a cauzei, inclusiv până la executarea pedepsei privative de libertate, timp în care autorizarea de a deţine şi, după caz, de a purta şi folosi arme şi muniţii se suspendă.În caz de scoatere de sub urmărire penală, de încetare a urmăririi penale, de achitare, de încetare a procesului penal ori de condamnare pentru infracţiuni la pedeapsa închisorii de până la 3 ani, organele de poliţie restituie celor în cauză permisul de armă, armele şi muniţiile ridicate, dacă nu există alte motive care să impună anularea autorizaţiei de a deţine şi, după caz, de a purta şi folosi arme şi muniţii.  +  Articolul 28În situaţia anulării autorizării şi retragerii permisului de armă, titularul sau reprezentantul său legal este obligat ca, în termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă, să doneze sau să depună spre vânzare, la unitatea specializată, armele şi muniţiile, cu excepţia acelora care, potrivit legii, sunt supuse confiscării şi se ridică de către organele de poliţie.În cazul în care titularul a decedat ori a fost declarat dispărut, urmaşii săi sunt obligaţi ca, în termen de 15 zile de la deces sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, să depună la organele de poliţie armele, muniţiile şi permisul de armă ale defunctului sau dispărutului.Armele şi muniţiile prevăzute la alin. 2, cu excepţia acelora care urmează a fi casate sau confiscate, în situaţia în care urmaşii nu solicită autorizarea de a le deţine, se depun de către organele de poliţie la unităţile specializate, pentru a fi vândute la preţurile stabilite de urmaşii defunctului sau ai dispărutului. Sumele rezultate din vânzare se înmânează celor în drept să le primească, de către unitatea prin care s-a făcut vânzarea.Dacă defunctul sau dispărutul are urmaşi minori, care doresc să deţină armele ce au aparţinut persoanei pe care o moştenesc, acestea vor putea fi păstrate în custodie, până la împlinirea vârstei de 18 ani a unuia dintre urmaşi, la asociaţia de vânători sportivi al carei membru a fost defunctul sau dispărutul ori la o altă asociaţie de vânători sportivi legal constituită.În termen de 10 zile de la încetarea funcţiei care a justificat autorizarea deţinerii, portului şi folosirii armei pentru pază sau apărare personală, cel în cauză este obligat să depună arma şi muniţia spre vânzare la unităţile specializate ori să le doneze sau, după caz, să le restituie organului de la care le-a primit în dotare.  +  Articolul 29Armele şi muniţiile care, în termenele prevăzute la art. 28, nu au fost vândute, donate, depuse la organele de poliţie ori spre vânzare la unităţile specializate sau, după caz, nu au fost restituite organului de la care au fost primite în dotare, se consideră ca fiind deţinute fără drept.  +  Secţiunea a II-a Condiţiile în care persoanele juridice pot deţine şi folosi arme de foc şi muniţii  +  Articolul 30Persoanele juridice române, inclusiv cele al căror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul protecţiei şi pazei, pot fi autorizate să deţină arme de foc şi muniţia corespunzătoare, pentru înarmarea paznicilor proprii şi a altor angajaţi care mânuiesc bunuri sau alte valori, dacă aceasta se justifică pentru asigurarea pazei sediilor, imobilelor sau obiectivelor ce le aparţin sau cărora le asigură protecţie, precum şi a transportului de valori importante.Persoanele juridice străine nu pot fi autorizate să deţină arme militare şi muniţii corespunzătoare acestora.  +  Articolul 31Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva" şi subunităţile aparţinând acesteia, precum şi asociaţiile de vânători sportivi legal constituite pot procura şi deţine, cu orice titlu, arme militare şi muniţii pentru paza fondului forestier sau a fondurilor de vânătoare, cu avizul Ministerului de Interne.Organele de control ale Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" şi subunităţile aparţinând acesteia pot deţine şi folosi în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi pistol.  +  Articolul 32Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, unităţile din subordinea sa, Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva" şi subunităţile acesteia, precum şi asociaţiile de vânători sportivi legal constituite au dreptul să deţină şi arme de vânătoare pentru a înarma personalul propriu însărcinat cu ocrotirea, recoltarea planificată şi combaterea animalelor dăunătoare vânatului pe fondurile de vânătoare pe care le gospodăresc.  +  Articolul 33Unităţile piscicole din subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, stabilite de acesta împreună cu Ministerul de Interne şi Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, au dreptul să deţină şi arme de vânătoare cu alice, pentru înarmarea personalului propriu însărcinat cu îndepărtarea păsărilor dăunătoare.În situaţia prevăzută la alin. 1, armele de vânătoare nu pot fi folosite decât cu cartuşe oarbe - fără alice sau glonţ.  +  Articolul 34Federaţia Română de Tir, asociaţiile şi cluburile sportive care au secţii afiliate pot deţine şi folosi arme de tir şi muniţia corespunzătoare. Numărul armelor, felul lor şi cantitatea de muniţie necesară efectuării antrenamentelor şi participării la concursuri sportive se stabilesc pentru fiecare unitate prin norme elaborate de Federaţia Română de Tir.Armele de tir deţinute de Federaţia Română de Tir, asociaţiile şi cluburile sportive care au secţii afiliate se păstrează în spaţiile menţionate în autorizaţia de deţinere şi pot fi folosite numai în locurile unde sunt organizate antrenamente ori concursuri de tir aprobate de Ministerul Tineretului şi Sportului.Antrenorii şi instructorii de tir sunt obligaţi să ţină evidenţa la zi a armelor şi a consumului de muniţie, pe fiecare trăgător, în registre stabilite de Federaţia Română de Tir şi vizate de organele de poliţie competente, o dată cu eliberarea autorizaţiilor de deţinere.  +  Articolul 35Amplasarea, construirea şi omologarea poligoanelor de tir şi a celor destinate pregătirii deţinătorilor legali de arme de vânătoare se fac pe baza normelor stabilite de Federaţia Română de Tir, cu autorizarea organelor de poliţie competente.  +  Articolul 36Instituţiile de cultură şi artă, asociaţiile cultural-artistice şi sportive pot deţine arme de panoplie.Centrele de producţie cinematografică, circurile, teatrele şi alte asemenea instituţii de cultură şi artă pot deţine şi folosi arme de recuzită pentru activităţile artistice pe care le desfăşoară.  +  Articolul 37În vederea autorizării pentru deţinerea şi folosirea de arme şi muniţii, precum şi pentru construirea şi amenajarea de poligoane, persoanele juridice prevăzute la art. 30-36 vor depune cerere la inspectoratul de poliţie al judeţului sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au sediul sau unde urmează să fie deţinute şi folosite armele ori, după caz, construite sau amenajate poligoanele.Organele de poliţie eliberează, vizează o dată la 2 ani, preschimbă ori retrag autorizaţiile de deţinere şi de folosire a armelor şi muniţiilor.  +  Articolul 38Autorizaţia de deţinere şi de folosire a armelor şi muniţiilor se preschimbă în următoarele situaţii: a) în cazul schimbării denumirii persoanelor juridice; b) când autorizaţia s-a deteriorat sau s-a distrus; c) când au fost folosite în întregime spaţiile din autorizaţie destinate vizei sau menţiunilor; d) când autorizaţia a fost pierdută sau sustrasă.Pentru eliberarea unei noi autorizaţii, persoana juridică este obligată să depună cerere la organul de poliţie competent, în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre motivele prevăzute la alin. 1.  +  Articolul 39Autorizaţiile eliberate se retrag în următoarele cazuri: a) titularul încetează activitatea care a determinat autorizarea; b) titularul încalcă în mod grav sau repetat dispoziţiile legale privind regimul armelor şi al muniţiilor sau nu ia, de îndată, măsuri pentru înlăturarea încălcărilor constatate. În aceste cazuri, persoana juridică în cauză este obligată să înceteze imediat să mai deţină ori să folosească arme şi muniţii.În cazurile prevăzute la alin. 1, armele şi muniţiile, cu excepţia celor militare, vor fi înstrăinate persoanelor fizice sau juridice autorizate să le deţină ori, după caz, vor fi predate organelor de poliţie în vederea casării. Armele militare se restituie organelor de poliţie de la care le-au primit, în condiţiile legii.  +  Articolul 40Persoanele juridice autorizate să deţină şi să folosească arme şi muniţii sunt obligate: a) să înainteze autorizaţia pentru viză, în perioada şi la datele stabilite, la organul de poliţie prevăzut la art. 37; b) să anunţe schimbarea sediului cu cel puţin 10 zile înainte de producerea acestei schimbări, la organul de poliţie în a cărui rază teritorială este situat noul sediu, pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare în autorizaţie; c) să anunţe, în scris, imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore din momentul când a luat cunoştinţă despre pierderea, furtul ori distrugerea autorizaţiei de a deţine arme şi muniţii, la organul de poliţie care a eliberat autorizaţia, solicitând eliberarea unui nou document; d) să comunice, în scris, în termen de 10 zile, organului de poliţie competent, despre încetarea activităţii care a determinat eliberarea autorizaţiei pentru deţinerea de arme şi muniţii. La adresa de comunicare se anexează autorizaţia care urmează a fi retrasă; e) să prezinte, în termen de 10 zile, la organul de poliţie competent, actele care dovedesc dobândirea sau înstrăinarea de arme, pentru a se face menţiunile corespunzătoare în autorizaţie.  +  Articolul 41Persoanele juridice care au obţinut autorizaţii pentru deţinerea de arme şi muniţii nu le pot încredinţa decât personalului propriu de pază care are avizul dat, în acest scop, de către inspectoratul de poliţie al judeţului sau de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.Poliţia emite avize numai dacă persoanele în cauză nu se află în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 12 alin. 1 şi la art. 15 şi au serviciul militar satisfăcut ori au urmat un curs de pregătire pentru mânuirea armei, autorizat de poliţie.Obligaţia prevăzută la alin. 1 revine persoanelor juridice şi în cazul personalului propriu care urmează să gestioneze, să mânuiască ori să transporte arme şi muniţii.  +  Articolul 42Armele deţinute de persoanele juridice, în timpul cât nu se află asupra personalului aflat în misiune, se păstrează numai în locurile menţionate în autorizaţia de deţinere.  +  Articolul 43Angajaţii persoanelor juridice, care au avizul organelor de poliţie, pot deţine, purta şi folosi armele şi muniţiile cu care sunt dotaţi, numai în timpul şi în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, pe baza ordinului de serviciu.Persoanele juridice sunt obligate să elibereze ordin de serviciu angajaţilor proprii, care au avizul organelor de poliţie, pe care îi dotează cu arme şi muniţii.  +  Secţiunea a III-a Deţinerea, portul şi folosirea armelor de foc şi muniţiilor de către militari  +  Articolul 44Militarii pot deţine, purta şi folosi armele şi muniţiile cu care sunt dotaţi de către unităţile din care fac parte, în condiţiile prezentei legi, precum şi ale regulamentelor militare, instrucţiunilor şi ale ordinelor date în baza acestora.Cadrele militare active au dreptul să poarte pistolul din dotare şi ca armament destinat pentru pază şi autoapărare, fără a fi necesară eliberarea unui permis de armă de către organele de poliţie.  +  Articolul 45În afara armelor din dotare, cadrele militare active pot deţine, purta şi folosi armele militare primite ca recompensă sau în dar, în condiţiile prezentei legi.Pe baza ordinului, organele de poliţie eliberează militarilor prevăzuţi la alin. 1 permise de armă.La trecerea în rezervă sau direct în retragere, persoanele prevăzute la alin. 1, dacă doresc să rămână în posesia armelor respective, în stare de funcţionare sau ca arme de panoplie, trebuie să solicite prelungirea autorizării de la organul de poliţie competent.În situaţia în care nu solicită prelungirea autorizării pentru deţinerea, portul şi folosirea armelor prevăzute la alin. 1, militarii în cauză sunt obligaţi să le predea, de îndată, unităţilor militare de la care le-au primit sau inspectoratului de poliţie al judeţului sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul.  +  Capitolul III Uzul de armă  +  Articolul 46Prin uz de armă, în sensul prezentei legi, se înţelege executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor sau bunurilor.  +  Articolul 47Persoanele care sunt dotate cu arme de foc pot face uz de armă, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau a misiunilor militare, în următoarele situaţii: a) împotriva acelora care atacă militarii aflaţi în serviciul de gardă, pază, escortă, protecţie, menţinerea şi restabilirea ordinii de drept, precum şi împotriva celor care, prin actul săvârşit, prin surprindere, pun în pericol obiectivul păzit; b) împotriva acelora care atacă persoanele investite cu exerciţiul autorităţii publice sau cărora, potrivit legii, li se asigură protecţie; c) împotriva persoanelor care încearcă să pătrundă ori să iasă în mod ilegal în sau din unităţile, subunităţile militare ori din perimetrele sau zonele păzite - vizibil delimitate - stabilite prin consemn; d) pentru imobilizarea infractorilor care, după săvârşirea unor infracţiuni, încearcă să fugă; e) împotriva oricărui mijloc de transport folosit de persoanele prevăzute la lit. b) şi c), precum şi împotriva conducătorilor acestora care refuză să oprească la semnalele regulamentare ale organelor abilitate, existând indicii temeinice că au săvârşit o infracţiune ori că este iminentă săvârşirea unei infracţiuni; f) pentru imobilizarea sau reţinerea persoanelor cu privire la care sunt probe ori indicii temeinice că au săvârşit o infracţiune şi care ripostează ori încearcă să riposteze cu armă ori cu alte obiecte care pot pune în pericol viaţa ori integritatea corporală a persoanei; g) pentru a împiedica fuga de sub escortă sau evadarea celor aflaţi în stare legală de deţinere; h) împotriva grupurilor de persoane sau persoanelor izolate care încearcă să pătrundă fără drept în sediile sau în perimetrele autorităţilor şi instituţiilor publice; i) împotriva celor care atacă sau împiedică militarii să execute misiuni de luptă; j) în executarea intervenţiei antiteroriste asupra obiectivelor atacate sau capturate de terorişti, în scopul reţinerii sau anihilării acestora, eliberării ostaticilor şi restabilirii ordinii publice.  +  Articolul 48Persoanele autorizate să deţină, să poarte şi să folosească arme pentru pază sau autoapărare pot face uz de armă, în legitimă apărare sau în stare de necesitate, potrivit legii.  +  Articolul 49În cazurile prevăzute la art. 47 lit. c), d), g), h) şi i), se va face uz de armă numai după ce s-a făcut somaţia legală.Somaţia se face prin cuvântul "Stai!". În caz de nesupunere, se somează din nou prin cuvintele: "Stai, că trag!". Dacă cel în cauză nu se supune nici de această dată, se somează prin tragerea focului de armă în sus, în plan vertical.În cazul în care, după executarea somaţiei legale, potrivit alin. 2, persoana în cauză nu se supune, se poate face uz de armă împotriva acesteia.În cazul prevăzut la art. 47 lit. h) şi i), se face uz de armă numai după ce s-a repetat de trei ori, la intervale de timp suficiente pentru dispersarea participanţilor, somaţia: "Părăsiţi....., vom folosi arme de foc!".În situaţiile prevăzute la art. 47 lit. a), b), f) şi j), precum şi la art. 48, se poate face uz de armă fără somaţie, dacă lipseşte timpul necesar pentru aceasta.În cazul folosirii armelor împotriva autovehiculelor se execută un foc în plan vertical, iar apoi se va trage în pneurile acestora în scopul imobilizării.  +  Articolul 50Comandanţii sau şefii militari pot face uz de armă împotriva subordonaţilor, pentru a restabili ordinea, dacă alte măsuri de împiedicare sau de constrângere nu sunt posibile, atunci când acţiunile acestora sunt îndreptate în mod vădit spre trădarea patriei sau zădărnicirea îndeplinirii unei misiuni de luptă ori când periclitează în mod grav capacitatea de luptă a unităţii. În aceste cazuri, se face uz de armă, respectându-se prevederile referitoare la somaţia legală.  +  Articolul 51Uzul de armă, în condiţiile şi situaţiile prevăzute în prezentul capitol, se face în aşa fel încât să ducă la imobilizarea celor împotriva cărora se foloseşte arma, trăgându-se, pe cât posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea morţii acestora.Dacă uzul de armă şi-a atins scopul prevăzut la alin. 1, se încetează recurgerea la un asemenea mijloc.Persoanei rănite trebuie să i se dea primul-ajutor şi îngrijiri medicale.  +  Articolul 52Se va evita, pe cât posibil, uzul de armă împotriva minorilor, femeilor şi bătrânilor.Se interzice uzul de armă: a) împotriva copiilor, femeilor vizibil gravide, cu excepţia cazurilor în care înfăptuiesc un atac armat sau în grup, care pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a unei persoane; b) în situaţiile în care s-ar primejdui viaţa altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spaţiul aerian sau apele naţionale ale unui stat vecin.  +  Capitolul IV Operaţiuni cu arme de foc şi muniţii. Funcţionarea atelierelor de reparat arme de foc  +  Articolul 53Prin operaţiuni cu arme şi muniţii, în sensul prezentei legi, se înţelege: producerea, confecţionarea, prelucrarea, experimentarea, vânzarea, cumpărarea, comerţul, închirierea, importul, exportul, transportul, depozitarea sau repararea armelor de tir, de vânătoare, de împrăştiere a gazelor nocive, iritante sau de neutralizare ori de recuzită, a muniţiilor pentru acestea şi a armelor de panoplie.  +  Articolul 54Persoanele juridice care efectuează operaţiuni cu arme şi muniţii, altele decât cele militare, sunt obligate să obţină autorizaţie de la organele competente ale Ministerului de Interne.Autorizaţia se eliberează persoanelor juridice care deţin spaţii corespunzătoare efectuării de operaţiuni cu arme şi muniţii, asigurate cu amenajări tehnice de protecţie şi sisteme de alarmare. Spaţiile destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberii pentru muniţie trebuie să corespundă şi normelor de protecţie a muncii.În autorizaţie se menţionează expres ce operaţiuni cu arme şi muniţii urmează să efectueze persoana juridică. Persoanele juridice autorizate să repare arme pot să confecţioneze şi cartuşe pentru arme de vânătoare cu alice.  +  Articolul 55Societăţile comerciale, în al căror obiect de activitate intră efectuarea de operaţiuni cu arme şi muniţii, pot fi autorizate de către instanţele de judecată să funcţioneze, dacă au obţinut avizul favorabil al organelor competente ale Ministerului de Interne, în a căror rază teritorială îşi au sediul.  +  Articolul 56Prevederile art. 38, art. 39 şi art. 40 lit. a)-d) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor juridice care efectuează operaţiuni cu arme şi muniţii.  +  Articolul 57Persoanele fizice autorizate să deţină, să poarte şi să folosească arme de vânătoare cu alice îşi pot confecţiona muniţia necesară, în limita cantităţii pe care au dreptul să o deţină.Deţinerea muniţiilor în număr mai mare decât cel înscris în permis sau în autorizaţie este interzisă.  +  Articolul 58Împrumutul sau înstrăinarea armelor şi muniţiilor se poate face numai persoanelor autorizate să le deţină, cu respectarea destinaţiei acestora şi a scopului pentru care s-a dat autorizarea.  +  Articolul 59Persoanele juridice autorizate să efectueze operaţiuni cu arme şi muniţii pot vinde altor persoane fizice sau juridice arme, numai dacă acestea prezintă comunicări din partea organelor de poliţie că sunt autorizate să deţină ori să folosească asemenea arme.Muniţia pentru armele de vânătoare, de tir şi de împrăştiere a gazelor nocive, iritante sau de neutralizare, precum şi pulberea şi capsele pentru cartuşele de vânătoare se pot vinde numai pe baza permisului de armă prezentat de titular, iar persoanelor juridice, numai pe baza autorizaţiei, în limita cantităţii înscrise în acestea.  +  Articolul 60Vânzarea de arme şi muniţii, de către unităţile autorizate, persoanelor prevăzute la art. 13 alin. 1, se face cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe, din care să rezulte că pot deţine arme şi muniţii, fiind scutite de autorizaţie pe bază de reciprocitate.În situaţia în care nu beneficiază de reciprocitate, persoanelor în cauză li se pot vinde arme şi muniţii pe baza comunicării eliberate de organele competente ale Ministerului de Interne, însoţită de adresa din partea Ministerului Afacerilor Externe, din care să rezulte calitatea pe care a au.  +  Articolul 61Unităţile care fac comerţ cu arme şi muniţii, organizate sau autorizate de Ministerul de Interne, sunt obligate: a) să primească în consignaţie, spre vânzare, arme şi muniţii de la persoanele şi unităţile care, potrivit dispoziţiilor legale, au dreptul să le vândă. Primirea în consignaţie spre vânzare a armelor şi muniţiilor se face, după caz, pe baza permisului de armă, a comunicării eliberate de organele de poliţie, a actului de donaţie în formă autentică sau a certificatului de moştenitor; b) să elibereze deponentului o dovadă de primire a armelor şi muniţiilor, iar după vânzare, o copie de pe factură; c) să înscrie în comunicarea eliberată de organele de poliţie şi prezentată de cumpărător datele necesare identificării armei vândute, numărul facturii şi poziţia din registrul de evidenţă a armelor depuse spre vânzare; d) să ţină evidenţa operaţiunilor efectuate cu arme şi muniţii în registrele stabilite şi vizate de organele de poliţie şi să le prezinte, pentru control, ofiţerilor şi subofiţerilor de poliţie anume desemnaţi.  +  Articolul 62Vânzarea armelor şi a muniţiilor de către persoanele fizice şi juridice se face numai prin unităţile autorizate să efectueze asemenea operaţiuni.Armele şi muniţiile se depun spre vânzare în unităţile autorizate, după caz, pe baza permisului de armă sau a comunicării eliberate de organele de poliţie, dacă arma nu este înscrisă, sau a permisului de armă al vânzătorului, a actului de donaţie în formă autentică sau a certificatului de moştenitor.În termen de 10 zile de la vânzarea sau donarea unei arme, titularul permisului de armă este obligat să depună la organul de poliţie permisul de armă şi documentul justificativ al efectuării acestor operaţiuni, solicitând, în scris, anularea permisului. Dacă în permis sunt înscrise şi alte arme, solicită anularea din acesta a menţiunilor privind armele pe care nu le mai deţine.  +  Articolul 63Cumpărarea armelor de către persoanele fizice şi juridice se face de la unităţile autorizate în acest scop, pe baza comunicării eliberate de organul de poliţie competent, la cererea solicitantului.Pe baza comunicării eliberate de organul de poliţie, persoanele juridice pot cumpăra arme şi muniţii şi de la agenţii economici din ţară care produc asemenea materiale.Armele cumpărate sau dobândite prin donaţie sau moştenire, împreună cu factura de cumpărare sau cu celelalte acte de dobândire, se prezintă de către titular, în termen de 10 zile, organului de poliţie competent.Pe baza acestor documente, organul de poliţie eliberează persoanei fizice permis de armă sau, dacă persoana este titulară unui asemenea document, înscrie în el arma, reţinând comunicarea. În cazul persoanelor juridice, armele dobândite se înscriu în autorizaţia de deţinere, reţinându-se o copie de pe actele de dobândire.  +  Articolul 64Persoanele fizice care au procurat din străinătate arme de tir, de vânătoare ori de împrăştiere a gazelor nocive, iritante sau de neutralizare, precum şi arme de panoplie şi muniţii, fără a obţine, în prealabil, aprobarea de la organul de poliţie competent, sunt obligate ca, în termen de 10 zile de la sosirea în ţară, să se prezinte la organele de poliţie pentru a solicita autorizarea deţinerii lor.Până la obţinerea autorizaţiei, armele şi muniţiile se reţin la punctul de control pentru trecerea frontierei de stat.În cazul autorizării persoanelor fizice care au dobândit arme şi muniţii din străinătate, organul de poliţie eliberează o dovadă cu care acestea ridică armele şi muniţiile ce le-au fost reţinute de către organele vamale din punctul de control pentru trecerea frontierei de stat prin care au intrat în ţară.Dacă organele de poliţie nu eliberează dovada, armele şi muniţiile reţinute de organele vamale în punctul de control pentru trecerea frontierei de stat pot fi restituite persoanelor de la care au fost procurate, în termen de 90 de zile de la reţinerea lor.În cazul în care armele şi muniţiile reţinute în punctul de control pentru trecerea frontierei de stat nu au fost preluate de către persoanele de la care au fost reţinute în termenul prevăzut la alin. 4, acestea sunt ridicate şi depuse de organul de poliţie la unităţile specializate în vederea valorificării lor, la preţul stabilit de proprietar, iar sumele rezultate din vânzare se înmânează de către vânzător persoanelor de la care au fost reţinute.  +  Articolul 65Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, unităţile din subordinea sa, Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva" şi subunităţile aparţinând acesteia, precum şi asociaţiile de vânători sportivi legal constituite pot închiria arme de vânătoare şi pot vinde muniţii pentru acestea străinilor veniţi temporar în România, care doresc să participe la vânătoare în condiţii legale, precum şi cetăţenilor români, membri ai asociaţiilor de vânători sportivi.Condiţiile de închiriere a armelor şi tarifele practicate sunt cele stabilite de unităţile respective.  +  Articolul 66Pentru fiecare import sau export de arme de tir, de vânătoare, de împrăştiere a gazelor nocive, iritante sau de neutralizare, de muniţii pentru asemenea arme sau de arme de panoplie ori de recuzită, agenţii economici autorizaţi să efectueze asemenea operaţiuni sunt obligaţi să anunţe, cu 5 zile înainte, inspectoratul de poliţie al judeţului sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au sediul.  +  Articolul 67Transporturile de arme şi muniţii aparţinând persoanelor juridice se efectuează numai de către persoane care au avizul organelor de poliţie, în calitate de delegaţi şi însoţite de pază înarmată, pe baza ordinului de transport, care cuprinde: numele şi prenumele delegatului şi ale paznicilor, numărul şi felul armelor şi muniţiilor, locul unde sunt transportate, traseul folosit, numărul autorizaţiei şi denumirea organului de poliţie care a eliberat autorizaţia.Persoanele juridice care transportă arme şi muniţii sunt obligate să înştiinţeze, în prealabil, în scris, organul de poliţie în raza căruia îşi au sediul, prezentând documentele eliberate de unităţile competente, din care să rezulte că starea tehnică a mijloacelor de transport folosite este corespunzătoare.Paza armelor şi a muniţiilor în tranzit pe teritoriul României se asigură prin grija şi pe răspunderea persoanelor juridice care efectuează transportul sau expediţiile internaţionale.Antrenorii şi instructorii de tir sunt obligaţi să-i însoţească pe sportivii minori care se deplasează cu arme şi muniţii, asigurând deplina securitate a acestor materiale.  +  Articolul 68Persoanele juridice care se ocupă cu repararea armelor sunt obligate să ţină evidenţa în registrele stabilite şi vizate de organele de poliţie şi să le prezinte la solicitarea acestora pentru control.  +  Articolul 69Nu pot fi primite spre reparare decât arme pentru care se face dovada că sunt deţinute legal. În cazul în care posesorul armei nu face dovada că o deţine legal, cel căruia i s-a prezentat arma spre a o repara este obligat să înştiinţeze, de îndată, organul de poliţie cel mai apropiat.  +  Articolul 70Atelierele de reparat arme, autorizate, care cumpără, de la persoanele juridice sau fizice, piese refolosibile de la armele ce urmează a fi casate, trebuie să obţină factura ori, după caz, să întocmească contract de vânzare-cumpărare.Factura sau contractul trebuie să cuprindă caracteristicile de identificare a pieselor cumpărate, iar un exemplar al acestora rămâne la vânzător, care are obligaţia să-l predea organului de poliţie, o dată cu celelalte părţi ale armelor ce urmează a fi casate.Titularii de permise sau de autorizaţii pentru deţinerea de arme sunt obligaţi să predea, de îndată, inspectoratului de poliţie al judeţului sau, după caz, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în vederea casării, armele ieşite din uz sau nevandabile ori componentele acestora nevalorificate prin atelierele de reparat arme.Predarea, către unităţile de colectare a metalelor, a armelor ieşite din uz şi nevandabile sau a celor stabilite a fi casate, precum şi primirea unor asemenea arme de către aceste unităţi sunt interzise.  +  Articolul 71Persoanele juridice autorizate să se ocupe cu repararea de arme sunt obligate să restituie armele încredinţate spre reparare celor de la care le-au primit, în termen de 10 zile de la data când, în mod legal, au încetat să mai desfăşoare asemenea operaţiuni.Armele neridicate de proprietarii acestora în termenul prevăzut la alin. 1, deşi ei au fost încunoştiinţaţi în acest scop de către cei cărora le-au încredinţat spre reparare, se depun de către aceştia din urmă la organul de poliţie în a cărui rază teritorială îşi au sediul, care va proceda, după caz, la restituirea lor către proprietari sau la luarea altor măsuri, potrivit legii.  +  Capitolul V Sancţiuni  +  Articolul 72Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală.  +  Articolul 73În cazul persoanelor juridice, răspunderea penală pentru nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi revine persoanelor fizice care au atribuţii stabilite prin lege, regulamente, instrucţiuni sau ordine ale autorităţilor competente privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor.În situaţiile în care nu au fost stabilite persoanele fizice cu atribuţiile prevăzute la alin. 1, răspunderea penală revine conducătorului persoanei juridice.  +  Articolul 74Constituie contravenţii şi se sancţionează, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, următoarele fapte: a) nerespectarea dispoziţiilor art. 22 alin. 2, art. 23, 24, 57 alin. 2, art. 62 alin. 3, art. 63 alin. 3, art. 64 alin. 1 şi art. 67 alin. 4, cu amendă de la 200.000 lei la 1.000.000 lei; b) nerespectarea dispoziţiilor art. 7, 19 alin. 2, art. 20 alin. 2, art. 34 alin. 2 şi 3, art. 43, 61 şi 70 alin. 1, 2 şi 3, cu amendă de la 300.000 lei la 1.200.000 lei; c) nerespectarea dispoziţiilor art. 6, 19 alin. 1, art. 35, 38, 40, 41 alin. 1 şi 3, art. 42, 59, 60, 66, 67 alin. 1, 2 şi 3, art. 68, 69, 70 alin. 4, art. 71 şi 85 alin. 2, cu amendă de la 400.000 lei la 2.400.000 lei.  +  Articolul 75În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 74, sancţiunea poate fi aplicată şi persoanelor juridice.  +  Articolul 76Încălcarea dispoziţiilor art. 19 alin. 1 şi 2, încălcarea de două ori în termen de un an a dispoziţiilor art. 6, precum şi concursul de contravenţii atrag, pe lângă amenda prevăzută pentru contravenţiile respective, şi anularea autorizării şi retragerea permisului de armă.  +  Articolul 77Constatarea contravenţiilor se face de către ofiţerii şi subofiţerii de poliţie, care aplică şi sancţiunea.  +  Articolul 78Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se soluţionează de către judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia.  +  Articolul 79Dispoziţiile referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 80Dotarea cu arme militare a instituţiilor publice autorizate să deţină astfel de arme se asigură, în mod gratuit, de către Ministerul de Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei.Celelalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice autorizate să deţină arme militare le vor primi, sub forma de închiriere, de la Ministerul de Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei. Tarifele de închiriere se vor stabili de către Ministerul de Interne, în raport cu natura armei şi cu starea ei de uzură.Costul muniţiei folosite se suportă integral de către deţinători.Timp de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, regiile autonome autorizate să deţină arme militare beneficiază în mod gratuit de asigurarea acestora de către Ministerul de Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei.Repararea armelor prevăzute la alin. 1 şi 2 se asigură, gratuit, de către Ministerul de Interne, cu excepţia cazurilor în care se dovedeşte că titularul este vinovat de deteriorarea armei, caz în care acesta va suporta costul reparaţiei.  +  Articolul 81La cererea organelor de urmărire penală sau a instanţelor judecătoreşti, unităţile de poliţie competente vor efectua expertize şi constatări tehnico-ştiinţifice, cu privire la faptul că o armă întruneşte sau nu caracteristicile prevăzute la art. 3 şi din ce categorie face parte.  +  Articolul 82În termen de 90 de zile de la adoptarea prezentei legi, Guvernul va adopta Regulamentul armelor de foc şi al muniţiilor.  +  Articolul 83Guvernul poate dispune restrângerea, suspendarea sau anularea autorizării persoanelor fizice sau juridice de a deţine ori folosi arme şi muniţii, în caz de declarare a stării de necesitate, când aceste măsuri sunt necesare pentru protejarea vieţii persoanelor, a bunurilor publice sau private, pentru menţinerea ordinii publice sau pentru apărarea siguranţei naţionale.  +  Articolul 84Organele de pază şi control ale Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului ale Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" şi ale subunităţilor aparţinând acestora, ale asociaţiilor de vânători sportivi legal constituite, precum şi ale unităţilor din subordinea lor, au obligaţia să ridice şi să predea organelor de poliţie, în termen de 3 zile, în vederea luării măsurilor legale, armele şi muniţiile deţinute fără drept, aflate asupra persoanelor care sunt găsite pe terenurile de vânătoare, sau cele cu care aceste persoane au săvârşit infracţiuni privind economia vânatului.  +  Articolul 85Permisele de armă şi autorizaţiile eliberate persoanelor fizice şi juridice până la intrarea în vigoare a prezentei legi se preschimbă de către organele de poliţie cu ocazia vizelor periodice ce se acordă pe aceste documente. Până la tipărirea noilor modele de permise de armă şi autorizaţii, organele de poliţie le pot folosi pe cele actuale aflate în stoc.Persoanele juridice, care, în temeiul prevederilor legale anterioare prezentei legi, au fost înregistrate la organele de poliţie, în vederea deţinerii de arme şi muniţii pentru înarmarea paznicilor proprii şi a personalului care mânuieşte bunuri sau alte valori, sunt obligate ca, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să solicite inspectoratului de poliţie al judeţului sau, după caz, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, autorizarea pentru deţinerea de arme şi muniţii.  +  Articolul 86Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.Pe aceeaşi dată, Decretul nr. 299/1979 privind paza armată a pepinierelor piscicole din Delta Dunării, H.C.M. nr. 1.369/1971 privind unele măsuri în legătura cu regimul armelor şi muniţiilor şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la acest regim, cu modificările ulterioare, şi prevederile referitoare la regimul armelor şi muniţiilor din Decretul nr. 367/1971, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI

  ION SOLCANU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  ADRIAN NĂSTASE
  --------