HOTĂRÂRE nr. 122 din 7 februarie 2007pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 13 februarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 3 august 2005, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Nu poate fi membru al Consiliului Administraţiei persoana care face parte, pe durata exercitării calităţii de membru al Consiliului, din organele de conducere ale unui operator cultural care solicită finanţare nerambursabilă din Fondul Cultural Naţional."2. Anexa "Declaraţie de interese" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrulculturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul muncii,solidarităţii socialeşi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrulfinanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 7 februarie 2007.Nr. 122.  +  Anexa                                DECLARAŢIE DE INTERESE    Subsemnatul ........................., în calitate de membru al Consiliului Administraţiei Fondului Cultural Naţional, declar pe propria răspundere că pe durata exercitării calităţii de membru al Consiliului nu voi face parte din organele de conducere ale unui operator cultural care solicită finanţare nerambursabilă din Fondul Cultural Naţional.    Confirm că în situaţia în care aş descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în situaţia de incompatibilitate menţionată, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage.    Înţeleg să dau prezenta declaraţie sub sancţiunea aplicabilă infracţiunii de fals în declaraţii.              Semnătura Data           ................. ...............----------