HOTĂRÂRE nr. 128 din 7 februarie 2007privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2007
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 23^1 alin. (2) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2007, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 7 februarie 2007.Nr. 128.  +  Anexa PROGRAMUL CALENDARISTIC PENTRU REALIZAREA ACŢIUNILORnecesare pentru alegerea membrilor din România înParlamentul European, în anul 2007
             
    Nr. crt.Termenul de realizare a acţiunii (text de lege)Descrierea acţiuniiAutoritatea sau persoana care realizează acţiuneaModalitatea de realizare a acţiunii
    01234
    1.Cu cel puţin 90 de zile înaintea zilei de referinţă: cel mai târziu 12 februarie 2007 (art. 8 alin. (1) din Legea nr. 33/2007)Stabilirea zilei de referinţă şi aducerea acesteia la cunoştinţă publică.Guvernul.Prin hotărâre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    2.Cel mai târziu în ziua de 12 februarie 2007 (art. 12 alin. (4) şi art. 231 alin. (2) din Legea nr. 33/2007)Aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, în anul 2007Guvernul.Prin hotărâre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    3.Cu 2 zile înainte de tragerea la sorţi: cel mai târziu 14 februarie 2007 (art. 14 alin. (3) din Legea nr. 33/2007)Anunţarea datei la care se va efectua tragerea la sorţi a celor 5 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care vor face parte din Biroul Electoral Central.Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.Publicarea în presa scrisă şi audiovizuală; anunţarea în scris a partidelor politice parlamentare şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului.
    4.În termen de 3 zile de la aducerea la cunoştinţă a zilei de referinţă: cel mai târziu 14 februarie 2007 (art. 58 alin. (2) din Legea nr. 373/2004)Solicitarea timpilor de antenă.Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale, candidaţii independenţi.Solicitare scrisă adresată conducerilor serviciilor publice de radiodifuziune şi televiziune.
    5.Până la desemnarea judecătorilor în Biroul Electoral Central: cel mai târziu 15 februarie 2007 (art. 111 alin. (2) din Legea nr. 373/2004)Asigurarea sediului şi dotarea Biroului Electoral Central.Guvernul.  
    6.În termen de 5 zile de la stabilirea zilei de referinţă: cel mai târziu 16 februarie 2007 (art. 25 alin. (1) din Legea nr. 373/2004)Delimitarea secţiilor de votare şi comunicarea către prefect a delimitării făcute.Primarii.Prin dispoziţie.
    7.În termen de 5 zile de la stabilirea zilei de referinţă: cel mai târziu 16 februarie 2007 (art. 25 alin. (5) din Legea nr. 373/2004) (art. 16 şi 17 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 33/2007)Stabilirea secţiilor de votare prevăzute la art. 16 şi 17 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 33/2007.Primarii Prefecţii Ministrul afacerilor externe.Prin dispoziţie. Prin ordin. Prin ordin.
    8.În termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei zilei de referinţă: cel mai târziu 16 februarie 2007 (art. 231alin. (1) din Legea nr. 33/2007)Aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelul listei electorale speciale, modelul copiei de pe lista electorală specială, modelul listei electorale suplimentare, modelul ştampilelor Biroului Electoral Central, biroului electoral judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, al sectorului, modelul ştampilei de control al secţiei de votare, modelul ştampilei cu menţiune "VOTAT", modelul buletinului de vot şi modelul timbrelor autocolante ce vor fi aplicate pe actele de identitate.GuvernulPrin hotărâri, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    9.În termen de 5 zile de la stabilirea zilei de referinţă: cel mai târziu 16 februarie 2007 (art. 14 alin. (3) din Legea nr. 33/2007)Desemnarea judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în Biroul Electoral Central.Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.Prin tragere la sorţi, dintre judecătorii în exerciţiu ai Curţii.
    10.În termen de 24 de ore de la învestirea judecătorilor în Biroul Electoral Central: cel mai târziu 17 februarie 2007 (art. 14 alin. (4) din Legea nr. 33/2007)Alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central şi a locţiitorului acestuia.Judecătorii desemnaţi în Biroul Electoral Central.Prin vot secret.
    11.În termen de 24 de ore de la alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central: cel mai târziu 18 februarie 2007 (art. 14 alin. (4) din Legea nr. 33/2007)Completarea Biroului Electoral Central cu Preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente, cu câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului şi cu reprezentantul desemnat de grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor.preşedintele Biroului Electoral Central.Operaţiunea se consemnează într-un proces-verbal care constituie actul de învestire.
    12.În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a Biroului Electoral Central: cel mai târziu 20 februarie 2007 (art. 41 alin. (1) din Legea nr. 373/2004)Formularea de contestaţii cu privire la modul de formare şi componenţa Biroului Electoral Central.Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, candidaţii independenţi.Contestaţie scrisă ce se depune la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
    13.În termen de 2 zile de la constituirea Biroului Electoral Central în organizarea prevăzută la art. 14 alin. (4) din Legea nr. 33/2007: cel mai târziu 20 februarie 2007 (art. 14 alin. (8) din Legea nr. 33/2007)Adoptarea regulamentului de organizare şi funcţionare, obligatoriu pentru toate birourile electoraleBiroul Electoral Central.Prin hotărâre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    14.În termen de 48 de ore de la înfiinţarea Biroului Electoral Central, dar nu mai târziu de 20 februarie 2007 (art. 6 alin. (2) din Legea nr. 373/2004)Depunerea la Biroul Electoral Central a protocolului de constituire a unei alianţe electorale.Partidele politice componente ale alianţei.Se depune protocolul.
    15.În termen de 24 de ore de la depunerea protocolului: cel mai târziu 21 februarie 2007 (art. 6 alin. (3) din Legea nr. 373/2004)Admiterea sau respingerea protocolului de constituire a alianţei electorale.Biroul Electoral Central.Prin hotărâre.
    16.În termen de 10 zile de la stabilirea zilei de referinţă: cel mai târziu 21 februarie 2007 (art. 25 alin. (2) din Legea nr. 373/2004)Numerotarea secţiilor de votare de pe raza judeţului şi aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării făcute şi a locului unde se desfăşoară votarea.Prefecţii.Prin ordin care se aduce la cunoştinţa alegătorilor prin publicaţii.
    17.În termen de 3 zile de la constituirea Biroului Electoral Central: cel mai târziu 21 februarie 2007 (art. 50 alin. (1) din Legea nr. 373/2004)Comunicarea către Biroul Electoral Central a semnelor electorale.Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale ori candidaţii independenţi.  
    18.În termen de cel mult 2 zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu 22 februarie 2007 (art. 41 alin. (2) din Legea nr. 373/2004)Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva modului de formare şi componenţei Biroului Electoral Central.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.Prin hotărâre definitivă şi irevocabilă.
    19.În termen de 24 de ore de la hotărârea de respingere a protocolului de constituire a unei alianţe electorale: cel mai târziu 22 februarie 2007 (art. 6 alin. (5) din Legea nr. 373/2004)Formularea de contestaţii împotriva hotărârii Biroului Electoral Central de respingere a protocolului de constituire a unei alianţe electorale.Semnatarii protocolului.Contestaţie scrisă care se depune direct la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
    20.În termen de 24 de ore de la hotărârea de admitere a protocolului de constituire a unei alianţe electorale: cel mai târziu 22 februarie 2007 (art. 6 alin. (4) din Legea nr. 373/2004)Formularea de contestaţii împotriva hotărârii Biroului Electoral Central de admitere a protocolului de constituire a unei alianţe electorale.Orice persoană fizică sau juridică interesată.Contestaţie scrisă care se depune direct la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
    21.În termen de 24 de ore de la expirarea termenului de comunicare la Biroului Electoral Central a semnului Electoral: cel mai târziu 22 februarie 2007 (art. 50 alin. (5) din Legea nr. 373/2004)Atribuirea semnelor electorale în cazurile în care mai multe partide politice, alianţe politice, alianţe electorale, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidaţi independenţi solicită acelaşi semn şi nu se poate stabili prioritatea depunerii acestuia.Preşedintele Biroului electoral Central.  
    22.În termen de 24 de ore de la depunerea contestaţiilor: cel mai târziu 23 februarie 2007 (art. 6 alin. (6) din Legea nr. 373/2004)Soluţionarea contestaţiilor de admitere sau respingere a protocolului de constituire a unei alianţe electorale.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.Hotărâre definitivă şi irevocabilă.
    23.În termen de 24 de ore de la expirarea termenului de comunicare a semnelor electorale, sau de atribuire a acestora: cel mai târziu 22 februarie 2007 sau, după caz, 23 februarie 2007 (art. 50 alin. (6) din Legea nr. 373/2004)Formularea de contestaţii cu privire la înregistrarea semnelor electorale.Persoanele interesate.Contestaţii scrise ce se depun la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
    24.În termen de 2 zile de la înregistrarea contestaţiei împotriva înregistrării semnului electoral: cel mai târziu 24 februarie 2007 sau, după caz, 25 februarie 2007 (art. 50 alin. (6) din Legea nr. 373/2004)Soluţionarea contestaţiilor referitoare la înregistrarea semnelor electorale, respectiv la atribuirea acestora.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.Hotărâre definitivă şi irevocabilă care se comunică doar Biroului Electoral Central.
    25.A doua zi după expirarea termenului prevăzut la art. 50 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, sau a doua zi după rămânerea definitivă a hotărârii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie: cel mai târziu 22 februarie 2007 sau, după caz, 26 februarie 2007 (art. 50 alin. (7) din Legea nr. 373/2004)Aducerea la cunoştinţă publică a semnelor electorale.Biroul Electoral Central.Prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    26.Cu cel puţin 60 de zile înaintea zilei de referinţă: cel mai târziu 14 martie 2007 (art. 9 alin. (6) din Legea nr. 33/2007)Depunerea cererilor de înscriere în lista electorală specială.Alegătorii comunitari.Cerere scrisă adresată primarului unităţii administrativ- teritoriale în care alegătorul comunitar îşi are domiciliul sau reşedinţa.
    27.Cel mai târziu cu 60 de zile înainte de ziua de referinţă: 14 martie 2007, ora 2400 (art. 12 alin. (1) din Legea nr. 33/2007)Depunerea şi înregistrarea candidaturilor.Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, candidaţii independenţi.În scris.
    28.În termen de 24 de ore de la depunerea candidaturilor: cel mai târziu 15 martie 2007 (art. 10 alin. (3) din Legea nr. 33/2007)Respingerea propunerilor de candidaturi depuse de persoanele eligibile comunitar care nu depun certificatul Prin care se atestă că nu au fost lipsite de dreptul de a fi alese.Biroul Electoral Central.prin hotărâre.
    29.În termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturilor: cel mai târziu 15 martie 2007 (art. 10 alin. (4) din Legea nr. 33/2007)Înaintarea către Autoritatea Electorală Permanentă a unei copii a propunerii de candidatură pentru persoanele eligibile comunitar împreună cu o copie a declaraţiei pe proprie răspundere.Biroul Electoral Central.  
    30.În termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturilor: cel mai târziu 15 martie 2007 (art. 13 alin. (1) din Legea nr. 33/2007)Aducerea la cunoştinţă publică a propunerilor de candidaţi.Biroul Electoral Central, cu sprijinul prefecţilor şi al primarilor.Prin afişare la sediul Biroului Electoral Central şi la sediile tuturor primăriilor, precum şi prin orice alt mijloc de publicitate.
    31.În termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii de înscriere în lista Electorală specială: cel mai târziu 16 martie 2007 (art. 9 alin. (7) din Legea nr. 33/2007)Înaintarea către Autoritatea electorală Permanentă a cererii de înscriere în lista electorală specială însoţită de o copie a documentului de identitate.Primarul unităţii administrativ- teritoriale.  
    32.În termen de 15 zile de la înregistrarea la Autoritatea Electorală Permanentă a cererii de înscriere în lista Electorală specială, comunicată de primar. (art. 9 alin. (9) din Legea nr. 33/2007)Pronunţarea asupra îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege de către alegătorul comunitar privind exercitarea dreptului de a alege membri din România în Parlamentul European şi comunicarea dovezii de exercitare a dreptului de vot sau, după caz, a refuzului de eliberare a acesteia.Autoritatea electorală Permanentă.Comunicare scrisă adresată primarului însoţită, după caz, de dovadă.
    33.În termen de 24 ore de la primirea comunicării de la Autoritatea Electorală Permanentă (art. 9 alin. (10) din Legea nr. 33/2007)Înştiinţarea solicitantului cu privire la primirea dovezii sau a refuzului de eliberare a acesteia.Primarul unităţii administrativ- teritoriale.Decizie ce se comunică solicitantului.
    34.În termen de 3 zile de la comunicarea de către primar a refuzului Autorităţii Electorale Permanente de a elibera dovada. (art. 9 alin. (11) din Legea nr. 33/2007)Formularea contestaţiei împotriva refuzului Autorităţii Electorale Permanente de a elibera dovada.Alegătorul comunitar îndreptăţit.Contestaţie la Tribunalul Bucureşti.
    35.În termen de 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei împotriva refuzului Autorităţii Electorale Permanente de a elibera dovada. (art. 9 alin. (11) din Legea nr. 33/2007)Pronunţarea asupra contestaţiei.Tribunalul Bucureşti.Hotărâre definitivă şi irevocabilă.
    36.Până la împlinirea a 45 de zile înainte DE ziua de referinţă: cel mai târziu 28 martie 2007 (art. 13 alin. (2) din Legea nr. 33/2007)FORMULAREA de CONTESTAŢII PRIVIND ÎNREGISTRAREA SAU RESPINGEREA CANDIDATURILOR.Alegătorii resortisanţi, alegătorii comunitari, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.În scris la Tribunalul Bucureşti.
    37.În termen de cel mult 45 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului pentru stabilirea zilei de referinţă: cel mai târziu 28 martie 2007 (art. 92 alin. (4) din Legea nr. 33/2007)Actualizarea listelor electorale permanente.Primarii împreună cu serviciile publice comunitare judeţene de evidenţa persoanelor şi structura judeţeană subordonată Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor.  
    38.În cel mult 2 zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu 30 martie 2007 (art. 13 alin. (3) din Legea nr. 33/2007)Soluţionarea contestaţiilor privind înregistrarea sau respingerea candidaturilor.Tribunalul Bucureşti.Hotărâre.
    39.În termen de 24 de ore de la pronunţarea hotărârii de către Tribunalul Municipiului Bucureşti: cel mai târziu 31 martie 2007 (art. 13 alin. (4) din Legea nr. 33/2007)Declararea recursului împotriva hotărârii Tribunalului Bucureşti asupra contestaţiilor privind înregistrarea sau respingerea candidaturilor.Alegătorii resortisanţi, alegătorii comunitari, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.Cererea de recurs se depune direct la Curtea de Apel Bucureşti.
    40.În termen de 2 zile de la înregistrarea cererii de recurs: cel mai târziu 2 aprilie 2007 (art. 13 alin. (4) din Legea nr. 33/2007)Soluţionarea recursului asupra contestaţiilor privind înregistrarea sau respingerea candidaturilor.Curtea de Apel Bucureşti.Prin hotărâre definitivă şi irevocabilă.
    41.În termen de cel mult 5 zile de la actualizarea listelor electorale permanente: cel mai târziu 2 aprilie 2007 (art. 92 alin. (4) din Legea nr. 33/2007)Punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale de copii de pe listele electorale permanente.Primarii.La cererea şi pe cheltuiala partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
    42.În termen de 24 de ore de la expirarea termenelor prevăzute la art. 13 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 33/2007: cel mai târziu 3 aprilie 2007 (art. 13 alin. (5) din Legea nr. 33/2007)RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR.Biroul Electoral Central.Proces verbal. Candidaturile definitive sunt aduse la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Biroului electoral Central şi la sediile tuturor primăriilor, precum şi prin orice alt mijloc de publicitate.
    43.După constatarea rămânerii definitive a candidaturilor: cel mai târziu 4 aprilie 2007 (art. 13 alin. (6), (7) şi (8) din Legea nr. 33/2007)Stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot a partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale care au depus liste de candidaţi precum şi a candidaţilor independenţi.Biroul Electoral Central.Prin tragere la sorţi efectuată în două etape:
    a) etapa I - pentru partidele politice parlamentare, alianţe politice parlamentare şi alianţe electorale parlamentare, precum şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului;
    b) etapa a II-a pentru partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, precum şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale legal constituite, care nu sunt reprezentate în Parlament. Candidaţii independenţi se trec în patrulaterele imprimate la sfârşitul buletinului, în ordinea înregistrării candidaturilor.
    44.În termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor 4 aprilie 2007 (art. 141 lit. b) din Legea nr. 33/2007)Comunicarea către Comisia specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru atribuirea timpilor de antenă, Societăţii Române de Televiziune şi Societăţii Române de Radiodifuziune a situaţiei generale a candidaturilor admise.Biroul Electoral Central.Comunicare scrisă.
    45.După rămânerea definitivă a candidaturilor 4 aprilie 2007 (art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 33/2007)Stabilirea orarului pentru campania electorală.Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, împreună cu reprezentanţii serviciilor publice de radio şi televiziune şi reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au depus listă de candidaţi.  
    46.În termen de 2 zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor: cel mai târziu 5 aprilie 2007 (art. 14 alin. (5) din Legea nr. 33/2007)Comunicarea către Biroul Electoral Central, a numelui şi prenumelui reprezentanţilor partidelor politice neparlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale ale acestora care vor face parte din Biroul Electoral Central.Partidele politice neparlamentare, alianţele politice şi alianţele electorale ale acestora.Comunicare scrisă.
    47.Cu cel puţin 24 ore înainte de tragerea la sorţi: cel mai târziu 5 aprilie 2007 (art. 142 alin. (2) din Legea nr. 33/2007)Aducerea la cunoştinţă publică a datei şedinţei în care se va efectua tragerea la sorţi a celor trei judecători care vor face parte din birourile electorale judeţene şi al municipiului Bucureşti.Preşedintele tribunalului.Publicare în presă.
    48.Până la desemnarea judecătorilor în birourile electorale judeţene şi al municipiului Bucureşti: cel mai târziu 5 aprilie 2007 (art. 111 alin. (2) din Legea nr. 373/2004)Asigurarea sediului şi dotarea birourilor electorale judeţene şi al municipiului BucureştiPrefecţii, preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv Primarul General al municipiului Bucureşti  
    49.În termen de 24 de ore de la comunicarea prevăzută la art. 14 alin. (5) din legea nr. 33/2007 6 aprilie 2007 (art. 14 alin. (6) din Legea nr. 33/2007)Desemnarea reprezentanţilor partidelor politice neparlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale dintre acestea în Biroul Electoral Central.Preşedintele Biroului Electoral Central.Prin tragere la sorţi. Se încheie proces-verbal care constituie actul de atestare a calităţii de membri în Biroul Electoral Central.
    50.În termen de 3 zile de la data rămânerii definitive a candidaturilor: cel mai târziu 6 aprilie 2007 (art. 142 alin. (2) din Legea nr. 33/2007)Desemnarea judecătorilor în biroul electoral judeţean şi al municipiului Bucureşti.Preşedintele tribunalului.Prin tragere la sorţi dintre judecătorii în exerciţiu ai tribunalului. Tragerea la sorţi se face direct pe funcţii: preşedinte - locţiitor.
    51.În termen de cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de completare a Biroului Electoral Central: cel mai târziu 8 aprilie 2007 (art. 41 alin. (1) din Legeanr. 373/2004)Formularea de contestaţii împotriva modului de completare a Biroului Electoral Central, cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale ale acestora.Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi.Contestaţie scrisă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
    52.În termen de cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a birourilor electorale judeţene şi al municipiului Bucureşti: cel mai târziu 8 aprilie 2007 (art. 41 alin. (1) din Legea nr. 373/2004)Formularea de contestaţii împotriva modului de constituire a birourilor electorale judeţene şi al municipiului Bucureşti.Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi.Contestaţie scrisă la Biroul Electoral Central.
    53.În cel mult 2 zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu 10 aprilie 2007 (art. 41 alin. (2) din Legea nr. 373/2004)Soluţionarea contestaţiilor împotriva modului de completare a Biroului Electoral Central, cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale ale acestora.Înalta Curte de Casaţie şi JustiţieHotărâre definitivă şi irevocabilă.
    54.În cel mult 2 zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu 10 aprilie 2007 (art. 41 alin. (2) din Legea nr. 373/2004)Soluţionarea contestaţiilor împotriva modului de constituire a birourilor electorale judeţene şi al municipiului BucureştiBiroul Electoral CentralHotărâre definitivă şi irevocabilă.
    55.Până la începerea campaniei electorale: cel mai târziu 12 aprilie 2007 (art. 71 alin. (1) din Legea nr. 373/2004)Stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral.Primarii.Prin dispoziţie.
    56.Cu 30 de zile înaintea zilei de referinţă 13 aprilie 2007 (art. 55 alin. (1) din Legea nr. 373/2004)ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE.    
    57.Cu 2 zile înaintea şedinţei de tragere la sorţi a preşedintelui biroului electoral de sector şi a locţiitorului acestuia: cel mai târziu 26 aprilie 2007 (art. 145alin. (2) din Legea nr. 33/2007)Anunţarea datei la care va avea loc tragerea la sorţi a preşedintelui biroului electoral de sector şi a locţiitorului acestuia.Preşedintele Tribunalului Bucureşti.  
    58.Până la data completării biroului electoral judeţean şi al municipiului Bucureşti cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu În ambele Camere ale Parlamentului: cel mai târziu 27 aprilie 2007 (art. 142 alin. (3) din Legea nr. 33/2007)Transmiterea către biroul electoral judeţean şi al municipiului Bucureşti a numelui şi prenumelui reprezentanţilor partidelor politice parlamentare, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, care vor face parte din birou.Partidele politice parlamentare, precum şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului.în scris.
    59.Cu 15 zile înainte de ziua de referinţă: cel mai târziu 28 aprilie 2007 (art. 142 alin. (3) din Legea nr. 373/2004)Completarea biroului electoral judeţean şi al municipiului Bucureşti cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului.Preşedintele biroului electoral judeţean şi al municipiului Bucureşti.  
    60.Înaintea datei imprimării buletinelor de vot. (art. 19 din Legea nr. 33/2007)Prezentarea primului tiraj al buletinului de vot biroului electoral judeţean şi al municipiului Bucureşti, pentru validare.Prefecţii.Se încheie un proces-verbal.
    61.Cu cel puţin 15 zile înainte de ziua DE referinţă: cel mai târziu 28 aprilie 2007 (art. 19 din Legea nr. 33/2007)IMPRIMAREA BULETINELOR de VOT.Biroul Electoral Central, prin grija prefecţilor.  
    62.Până la desemnarea preşedintelui biroului electoral de sector şi a locţiitorului acestuia: cel mai târziu 28 aprilie 2007 (art. 111 alin. (2) din Legea nr. 373/2004)Asigurarea sediului biroului electoral de sector şi a dotărilor necesare.Primarii de sector.  
    63.Cu cel mult 15 zile înaintea zilei de referinţă: cel mai târziu 28 aprilie 2007 (art. 145 alin. (2) din Legea nr. 33/2007)Desemnarea preşedintelui biroului electoral de sector şi a locţiitorului acestuia.Preşedintele Tribunalului Bucureşti.Prin tragere la sorţi dintre judecătorii în exerciţiu ai judecătoriei sectorului.
    64.Imediat după imprimarea buletinelor de vot: cel mai târziu 29 aprilie 2007 (art. 53 alin. (1) din Legea nr. 373/2004)Preluarea buletinelor de vot de la imprimeriile care le-au tipărit.Prefecţii împreună cu preşedintele biroului electoral judeţean şi al municipiului Bucureşti.Pe bază de proces-verbal. Se păstrează în încăperi încuiate, sigilate şi sub pază.
    65.În termen de cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale judeţene şi al municipiului Bucureşti: cel mai târziu 30 aprilie 2007 (art. 41 alin. (1) din Legea nr. 373/2004)Formularea de contestaţii împotriva modului de completare a birourilor electorale judeţene şi al municipiului Bucureşti cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului.Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi.Contestaţie scrisă la Biroul Electoral Central.
    66.În termen de cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a biroului electoral de sector 30 aprilie 2007 (art. 41 alin. (1) din Legea nr. 373/2004)Formularea de contestaţii împotriva modului de constituire a biroului electoral de sector.Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi.Contestaţie scrisă la biroul electoral al municipiului Bucureşti.
    67.Până la data completării biroului electoral de sector cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare: cel mai târziu 1 mai 2007 (art. 145 alin. (3) din Legea nr. 33/2007)Transmiterea către biroul electoral de sector a numelui şi prenumelui reprezentanţilor partidelor politice neparlamentare care vor face parte din biroul electoral de sector.Partidele politice neparlamentare.În scris.
    68.În termen de 3 zile de la data desemnării preşedintelui biroului electoral de sector: cel mai târziu 1 mai 2007 (art. 145alin. (3) din Legea nr. 33/2007)Completarea biroului electoral de sector cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului.Preşedintele biroului electoral de sector.  
    69.Până la data completării biroului electoral judeţean şi al municipiului Bucureşti cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare: cel mai târziu 2 mai 2007 (art. 142 alin. (4) din Legea nr. 33/2007)Transmiterea către biroul electoral judeţean şi al municipiului Bucureşti a numelui şi prenumelui reprezentanţilor partidelor politice neparlamentare care vor face parte din birou.Partidele politice neparlamentare.În scris.
    70.În cel mult 2 zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu 2 mai 2007 (art. 41 alin. (2) din Legea nr. 373/2004)Soluţionarea contestaţiilor împotriva modului de constituire a biroului electoral de sector.Biroul electoral al municipiului Bucureşti.Hotărâre definitivă şi irevocabilă.
    71.Până la împlinirea termenului prevăzut la art. 37 alin. (2) din Legea nr. 373/2004: cel mai târziu 2 mai 2007 (art. 37 alin. (2) şi (4) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 373/2004)Întocmirea listei cu magistraţi sau alţi jurişti, precum şi lista persoanelor care se bucură de prestigiu, pentru situaţia în care magistraţii sau juriştii sunt insuficienţi, din care vor fi desemnaţi, prin tragere la sorţi, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia precum şi persoanele care vor deveni membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate.Preşedinţii tribunalelor, prefecţii, reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, Ministerul Afacerilor Externe, după caz.  
    72.În cel mult 2 zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu 2 mai 2007 (art. 41 alin. (2) din Legea nr. 373/2004)Soluţionarea contestaţiilor împotriva modului de completare a birourilor electorale judeţene şi al municipiului Bucureşti cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului.Biroul Electoral Central.Hotărâre definitivă şi irevocabilă.
    73.Până cel mai târziu 2 mai 2007 (art. 111 alin. (2) din Legea nr. 373/2004)Asigurarea sediilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, dotarea şi amenajarea corespunzătoare a acestora.Primarii, cu sprijinul prefecţilor.  
    74.În termen de 1 zi de la data completării biroului electoral de sector cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului: cel mai târziu 2 mai 2007 (art. 145alin. (3) din Legea nr. 33/2007)Completarea biroului electoral de sector cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare.Preşedintele biroului electoral de sector.Prin tragere la sorţi în limita numărului de membri prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 33/2007.
    75.În termen de 5 zile de la data completării biroului electoral judeţean şi al municipiului Bucureşti cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului: cel mai târziu 3 mai 2007 (art. 142alin. (4) din Legea nr. 33/2007)Completarea biroului electoral judeţean şi al municipiului Bucureşti cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare.Preşedintele biroului electoral judeţean şi al municipiului Bucureşti.Prin tragere la sorţi în limita numărului de membri prevăzut la art. 142 alin. (1) din Legea nr. 33/2007.
    76.În termen de cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale de sector cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului: cel mai târziu 3 mai 2007 (art. 41 alin. (1) din Legea nr. 373/2004)Formularea de contestaţii împotriva modului de completare a birourilor electorale de sector cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului.Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi.Contestaţie scrisă la biroul electoral al municipiului Bucureşti.
    77.Cu cel mult 10 zile înainte de ziua de referinţă. 3 mai 2007 (art. 147 alin. (2) din Legea nr. 33/2007)Desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia.Preşedintele tribunalului.Prin tragere la sorţi.
    78.În termen de cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale de sector cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare: cel mai târziu 4 mai 2007 (art. 41 alin. (1) din Legea nr. 373/2004)Formularea de contestaţii împotriva modului de completare a birourilor electorale de sector cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare.Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi.Contestaţie scrisă la biroul electoral al municipiului Bucureşti.
    79.În termen de 24 de ore de la desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare. 4 mai 2007 (art. 147 alin. (8) din Legea nr. 33/2007)Comunicarea către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare a listei partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, respectiv a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri.Preşedintele biroului electoral judeţean şi al municipiului Bucureşti.Comunicare scrisă.
    80.În cel mult 2 zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu 5 mai 2007 (art. 41 alin. (2) din Legea nr. 373/2004)Soluţionarea contestaţiilor împotriva modului de completare a birourilor electorale de sector cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului.Biroul electoral al municipiului Bucureşti.Hotărâre definitivă şi irevocabilă.
    81.În termen de cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale judeţene şi al municipiului Bucureşti cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare: cel mai târziu 5 mai 2007 (art. 41 alin. (1) din Legea nr. 373/2004)Formularea de contestaţii împotriva modului de completare a birourilor electorale judeţene şi al municipiului Bucureşti cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare.Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi.Contestaţie scrisă la Biroul Electoral Central.
    82.În cel mult 2 zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu 6 mai 2007 (art. 41 alin. (2) din Legea nr. 373/2004)Soluţionarea contestaţiilor împotriva modului de completare a birourilor electorale de sector cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentareBiroul electoral al municipiului Bucureşti.Hotărâre definitivă şi irevocabilă.
    83.În cel mult 2 zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu 7 mai 2007 (art. 41 alin. (2) din Legea nr. 373/2004)Soluţionarea contestaţiilor împotriva modului de completare a birourilor electorale judeţene şi al municipiului Bucureşti cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentareBiroul Electoral Central.Hotărâre definitivă şi irevocabilă.
    84.Cu maxim 5 zile înainte de ziua de referinţă 8 mai 2007 (art. 147alin. (7) din Legea nr. 33/2007)Completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului. dacă numărul partidelor politice parlamentare şi al organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului nu asigură completarea biroului, acesta se va completa cu reprezentanţi ai partidelor neparlamentare sau ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale participante la alegeri.Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.Proces-verbal şi, Dacă este, cazul tragere la sorţi.
    85.În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a birourilor electorale ale secţiilor de votare: cel mai târziu 10 mai 2007 (art. 41 alin. (1) din Legea nr. 373/2004)Formularea de contestaţii referitoare la modul de formare şi componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare.Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi.Contestaţie scrisă la biroul electoral judeţean sau al biroului electoral de sector.
    86.Cu 3 zile înainte de ziua de referinţă: 10 mai 2007 (art. 9 alin. (15) din Legea nr. 33/2007)Predarea copiilor de pe listele electorale permanente, a copiilor listelor electorale speciale şi transmiterea machetei listei electorale suplimentare preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare.Primării.Pe bază de proces-verbal, încheiat între primari şi preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare.
    87.Cu cel puţin 2 zile înaintea zilei de referinţă: cel mai târziu 11 mai 2007 (art. 53 alin. (1) din Legea nr. 373/2004)Predarea buletinelor de vot preşedinţilor birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.Preşedintele Biroului Electoral al Municipiului Bucureşti.Pe bază de proces-verbal, în pachete sigilate de câte 100 de bucăţi.
    88.Cu cel puţin 48 de ore înainte de ziua de referinţă: cel mai târziu 11 mai 2007 (art. 75 alin. (4), (5) şi (6) din Legea nr. 373/2004)Solicitarea la biroul electoral judeţean şi al municipiului Bucureşti a acreditării pentru observatorii interni, pentru reprezentanţii presei scrise şi audiovizuale. Acreditarea observatorilor străini se face de către Biroul Electoral Central.Conducerea redacţiilor presei scrise, a radiodifuzorilor şi ale organizaţiilor neguvernamentale.Solicitare scrisă.
    89.În termen de 2 zile de la înregistrarea contestaţiilor: cel mai târziu 12 mai 2007 (art. 41 alin. (2) din Legea nr. 373/2004)Soluţionarea contestaţiilor referitoare la modul de formare şi componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare.Biroul electoral judeţean sau biroul electoral de sector.Prin hotărâre definitivă şi irevocabilă.
    90.Cel mai târziu în preziua zilei de referinţă. 12 mai 2007 (art. 53 alin. (1) din Legea nr. 373/2004)Distribuirea buletinelor de vot către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare.Preşedintele biroului electoral judeţean, respectiv preşedintele biroului electoral de sector al municipiului Bucureşti.Pe bază de proces-verbal, în pachete sigilate de câte 100 de bucăţi.
    91.În preziua zilei de referinţă. 12 mai 2007 (art. 73 alin. (3) din Legea nr. 373/2004)Predarea ştampilelor şi celorlalte materiale necesare votării către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare.Primarii, împreună cu preşedinţii birourilor electorale judeţene, respectiv preşedinţii birourilor electorale de sector.Pe bază de proces-verbal.
    92.În preziua zilei de referinţă. 12 mai 2007 (art. 53 alin. (2) din Legea nr. 373/2004)Afişarea a câte două exemplare din buletinele de vot, vizate şi anulate de Preşedintele biroului electoral judeţean şi al municipiului Bucureşti, la sediul judecătoriilor şi la fiecare secţie de votare.preşedintele judecătoriei şi preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.Se încheie proces-verbal.
    93.În ajunul zilei de referinţă. 12 mai 2007, ora 1800 (art. 73 alin. (5) din Legea nr. 373/2004)Prezentarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a membrilor birourilor, la secţie şi dispunerea măsurilor de asigurare a ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare la sediul secţiei de votare. Instalarea posturilor de pază.Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu membrii acestuia, precum şi şeful structurii de ordine şi siguranţă publică.Se încheie proces-verbal.
    94.În ziua de referinţă 13 mai 2007, ora 0600 (art. 74 alin. (1) din Legea nr. 373/2004)Preşedintele secţiei de votare, împreună cu ceilalţi membri, verifică urnele, existenţa listelor electorale, a buletinelor de vot, a ştampilelor şi a celorlalte materiale necesare votării, închide şi sigilează urnele şi aplică ştampila de control a secţiei de votare.Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri ai biroului.Se încheie proces-verbal cu operaţiunile efectuate şi constatările făcute.
    95.În ziua de referinţă 13 mai 2007, ora 0700 (art. 76 din Legea nr. 373/2004)ÎNCEPEREA VOTĂRII.    
    96.În ziua de referinţă 13 mai 2007, ora 2100 (art. 84 din Legea nr. 373/2004)ÎNCHIDEREA VOTĂRII.   Persoanelor existente la ora 2100 în localul secţiei de votare li se va permite să-şi exercite dreptul la vot.
    97.În termen de cel mult 24 de ore de la închiderea secţiei de votare. 14 mai 2007 (art. 211alin. (9) din Legea nr. 33/2007)Numărarea voturilor şi încheierea proceselor-verbale. Înaintarea către biroul electoral judeţean, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti, a dosarului conţinând procesele-verbale, contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale secţiei de votare, buletinele de vot nule şi cele contestate.Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi membrii biroului.Dosar sigilat şi ştampilat, care se înaintează cu pază militară.
    98.În termen de 24 de ore de la primirea dosarului: cel mai târziu 15 mai 2007 (art. 211 alin. (10) din Legea nr. 33/2007)Trimiterea unuia din exemplarele procesului-verbal la tribunalul în a cărei rază teritorială se află.Biroul electoral judeţean, respectiv biroul electoral de sector al municipiului Bucureşti.Cu pază militară.
    99.În termen de 24 de ore de la primirea proceselor-verbale cuprinzând rezultatul numărării voturilor la secţii: cel mai târziu 15 mai 2007 (art. 212 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 coroborat cu art. 89 din Legea nr. 373/2004)Centralizarea voturilor de la secţiile de votare din sector, încheierea procesului-verbal cu rezultatul centralizării voturilor. Procesul verbal se înaintează biroului electoral al municipiului Bucureşti, împreună cu dosarele primite de la Birourile electorale ale secţiilor de votare.birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.Dosar sigilat şi ştampilat, care se înaintează cu pază militară.
    100.În termen de cel mult 48 de ore de la încheierea votării: cel mai târziu 15 mai 2007, ora 2100 (art. 32 alin. (5) din Legea nr. 373/2004)Formularea de cereri pentru anularea alegerilor pe motiv de fraudă electorală.Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidaţii independenţi, care au participat la alegeri.Cerere temeinic motivată şi însoţită de dovezile pe care se întemeiază, adresată Biroului Electoral Central.
    101.În termen de 24 de ore de la primirea ultimului proces-verbal al birourilor electorale de sector: cel mai târziu 16 mai 2007 (art. 212 alin. (5) din Legea nr. 33/2007)Înaintarea către Biroul Electoral Central a propriului proces-verbal împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, ce formează un Dosar, încheiat, sigilat şi semnat de membrii Biroului Electoral al Municipiului Bucureşti.Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti.dosar sigilat şi ştampilat, care se înaintează cu pază militară.
    102.În termen de 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal al birourilor electorale ale secţiilor de votare: 16 mai 2007 (art. 212 alin. (3) din Legea nr. 33/2007)Înaintarea către Biroul Electoral Central a procesului-verbal împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, ce formează un Dosar, încheiat, sigilat şi semnat de membrii biroului electoral judeţean.Biroul electoral judeţean.dosar sigilat şi ştampilat, care se înaintează cu pază militară.
    103.Până la publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I. (art. 32 alin. (5) din Legea nr. 373/2004)Soluţionarea cererilor având ca obiect frauda electorală.Biroul Electoral Central.  
    104.După primirea tuturor dosarelor de la birourile electorale judeţene şi al municipiului Bucureşti. (art. 21 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 33/2007)Calcularea pragului electoral şi a coeficientului Electoral şi stabilirea listei partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţilor independenţi cărora li se pot repartiza mandate. Repartizarea mandatelor prin metoda d'Hondt. Înmânarea certificatului constatator al alegerilor.Biroul electoral Central.Încheierea procesului-verbal după modelul stabilit prin hotărâre a Guvernului. Procesul-verbal se semnează de membrii Biroului Electoral Central.
    105.După încheierea procesului-verbal (art. 28 din Legea nr. 33/2007)Confirmarea rezultatelor sufragiului şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatelor alegerilor membrilor din România în Parlamentul European.Biroul Electoral Central.  
    106.După publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatelor alegerilor membrilor din România în Parlamentul European (art. 22 alin. (2) din Legea nr. 33/2007)Înaintarea către Autoritatea Electorală Permanentă a actelor şi materialelor rezultate din procesul Electoral.Biroul electoral Central.
  -------