ORDIN nr. 51 din 17 ianuarie 2007pentru aprobarea Procedurii de atestare a calificării - pregătire şi experienta profesională - dobândite în România, în afară sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii români care doresc sa desfăşoare activităţi, în mod independent sau ca salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 12 februarie 2007  În baza art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere:- Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competentelor profesionale obţinute pe alte cai decât cele formale, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 1.766/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent;- Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă;- Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 284/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea şi arhivarea certificatelor de calificare şi a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Procedura de atestare a calificării - pregătire şi experienta profesională dobândite în România, în afară sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii români care doresc sa desfăşoare activităţi, în mod independent sau ca salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. (2) Procedura menţionată la alin. (1) este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2În sensul prezentului ordin:1. calificarea în România, în afară sistemului naţional de învăţământ, este rezultatul: a) formării profesionale continue efectuate în întreprinderi şi/sau în centre de formare ale ministerelor care eliberau şi certificatele de calificare, până în decembrie 1989; b) absolvirii programelor de formare profesională organizate de către direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, iar ulterior de către agenţiile de ocupare a forţei de muncă ale judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti, fie prin centrele proprii, fie prin asistenţa metodologică, în intervalul 1990 - decembrie 2003; c) absolvirii programelor de formare profesională organizate de furnizori de formare profesională, autorizaţi în condiţiile legii, şi finalizate cu certificate de calificare/ absolvire, începând cu luna ianuarie 2004; d) evaluării competentelor profesionale obţinute pe alte cai decât cele formale în centre de evaluare a competentelor, autorizate conform legii, şi finalizate cu un certificat de competente profesionale.2. prin experienta profesională se înţelege suma competentelor dobândite în timpul exercitării unei activităţi la locul de muncă.  +  Articolul 3 (1) Experienta profesională se dovedeşte prin însumarea perioadelor înscrise în carnetul de muncă, în adeverinta emisă de angajator sau în registrul general de evidenta a salariaţilor, documente care atesta ca persoana a avut una sau mai multe ocupaţii pentru care a dobândit calificări aferente activităţilor prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Ocupatiile şi calificarile la care se face referire la alin. (1) sunt prevăzute în Clasificarea ocupatiilor din România, respectiv în Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, actualizat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 48/3.533/2006.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie ale judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti, atesta calificarile prevăzute la art. 1-3, prin eliberarea unui atestat al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Atestarea calificării se va realiza pentru ocupatiile/calificarile aferente activităţilor prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 5Direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie ale judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin transpune prevederile art. 8 din Directiva 1999/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iunie 1999 de instituire a unui mecanism de recunoaştere a calificarilor pentru activităţile profesionale reglementate de directivele privind măsuri de liberalizare şi tranzitorii şi de suplimentare a sistemului general de recunoaştere a diplomelor.  +  Articolul 7Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 17 ianuarie 2007.Nr. 51.  +  Anexa 1 PROCEDURAde atestare a calificării - pregătire şi experienta profesională - dobândite în România, în afară sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii români care doresc sa desfăşoare activităţi, în mod independent sau ca salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene  +  Articolul 1În vederea obţinerii atestatului, cetăţenii români, denumiţi în continuare solicitanţi, depun la direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie ale judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti, personal sau prin împuternicit, pe bază de procura, o documentaţie care va cuprinde următoarele: a) cerere-tip de solicitare a eliberării atestatului; b) documentul de identitate, atât în copie, cat şi în original; c) documentul care atesta calificarea dobandita în România, în afară sistemului naţional de învăţământ, după caz:- certificatul de calificare/absolvire a unei forme de calificare/pregătire profesională, organizate în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acesteia (original şi copie);- adeverinta eliberata pe baza procesului-verbal al comisiei tehnice de încadrare şi promovare a muncitorilor pentru cei calificaţi prin practica la locul de muncă*) (original şi copie);__________ Notă *) În cazul în care aceste adeverinte nu mai exista la titulari, dovada calificării la locul de muncă se va putea realiza pe baza înregistrării acesteia în carnetul de muncă.- certificatul de competente profesionale, eliberat de un centru de evaluare autorizat conform legislaţiei în vigoare (original şi copie);- cartea de mestesugar, obţinută în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare la data eliberării acesteia (original şi copie);- carnetul de muncă al solicitantului, prin care se dovedeşte ca acesta a fost încadrat în ocupaţia pentru care a obţinut calificarea şi pentru care se solicita atestatul**) (original şi copie);________ Notă **) Carnetele de muncă ale salariaţilor, angajaţi la: persoane fizice; societăţi comerciale cu capital integral privat; asociaţii cooperatiste; asociaţii familiale; asociaţii, fundaţii, organizaţii sindicale şi patronale; orice alte organizaţii care sunt constituite şi funcţionează potrivit legislaţiei române sunt verificate şi certificate de către inspectoratele teritoriale de muncă. Carnetele de muncă ale salariaţilor angajaţi la instituţii publice sau societăţi cu capital mixt ori de stat vor fi completate şi certificate de către aceştia.- copie/copii, certificată/certificate de către reprezentantul legal al angajatorului sau de către persoana imputernicita de acesta***), a/ale paginii/paginilor din registrul electronic care cuprinde/cuprind înscrierile referitoare la persoana sa;_________ Notă ***) Conform Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenta a salariaţilor.- orice alt document, eliberat de angajator, care să ateste activitatea desfăşurată de solicitant şi vechimea în ocupaţia pentru care acesta a obţinut calificarea, astfel cum rezultă din dosarul personal;- autorizaţia eliberata de primărie, însoţită de copia certificată a acesteia, pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor activităţi economice în mod independent, potrivit legii; d) modelul comun european de curriculum vitae, completat de solicitant****);________ Notă ****) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae. e) cel puţin o scrisoare de recomandare eliberata de angajator/beneficiarul serviciilor, relevante pentru obţinerea atestării solicitate.  +  Articolul 2Cererile de eliberare a atestatelor, însoţite de documentaţia prevăzută la art. 1, se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.  +  Articolul 3În cazul în care, în urma analizei documentaţiei, se constata neregularităţi privind documentele prevăzute la art. 1, direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie ale judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti, vor notifica acest lucru solicitantului, cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 2, indicând modul în care pot fi remediate acestea. În acest caz, termenul prevăzut la art. 2 se prelungeşte în mod corespunzător cu 10 zile.  +  Articolul 4Respingerea cererii şi motivele care au stat la baza acestei decizii se comunică în scris, în termenul prevăzut la art. 2. Decizia de neacordare a atestatului, precum şi neacordarea acesteia în termenul prevăzut la art. 2 pot fi contestate la instanţa judecătorească competenţa, în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) Atestatele vor fi documente cu regim special, inscriptionate cu serie şi număr distincte. (2) Atestatele eliberate de direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie ale judeţelor, respectiv a municipului Bucureşti, vor fi înscrise într-un registru special.  +  Articolul 6Direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie ale judeţelor, respectiv a municipului Bucureşti, eliberează atestatul direct solicitantului sau persoanei desemnate de acesta prin procura legalizată.  +  Anexa 2 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEIDirecţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a Judeţului ...Adresa: strada .................. nr. ..............Telefon: .........; fax: .......; e-mail: ..........ATESTATseria ...... nr. .......privind calificarea - pregătire şi experienta profesionalăÎn baza prevederilor Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. ...../..... se atesta ca domnul/doamna ........., născut/născută la data de ......., având cetăţenia română, posesor/posesoare al/a documentului de identitate ....... seria ....... nr. ...., CNP ....., are calificarea de ......, în conformitate cu*) ...., seria ... nr. ..., eliberat de **) ..... la data de ....., şi o experienta profesională în ocupaţia pentru care a dobândit calificarea, desfăşurată în perioadele: ..........................................................Prezentul document atesta calificarea dobandita în România, în afară sistemului naţional de învăţământ, în scopul exercitării ocupaţiei pentru care s-a obţinut aceasta calificare, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.__________ Notă *) Se vor menţiona denumirea şi tipul documentului privind calificarea persoanei. Notă **) Se vor menţiona instituţia emitenta şi localitatea.Director executiv,....................Semnatura titularului Data eliberării:...................... ................  +  Anexa 3 LISTA ACTIVITĂŢILORpentru care se atesta calificarea - pregătirea şi experienta profesională*)_________ Notă *) Lista reprezintă activităţile din Clasificarea activităţilor din economia naţionala - CAEN, aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistica nr. 601/2002, ce corespund activităţilor prevăzute în anexa A la Directiva Comisiei Europene 1999/42/CE .
               
      DiviziuneaCodul grupeiGrupaCodul clasei de activităţiDenumirea clasei de activităţi
    01Agricultură şi servicii auxiliare; vânătoare.011Cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieţei; horticultura.0111Cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante n.c.a.
    .0112Cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole şi a produselor de seră
    .0113Cultivarea fructelor, a nucilor, a plantelor pentru băuturi şi mirodenii
    .012Creşterea animalelor.0121Creşterea bovinelor
    .0122Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor, catârilor, asinilor
    .0123Creşterea porcinelor
    .0124Creşterea păsărilor
    .0125Creşterea altor animale
    .014Activităţi de servicii anexe agriculturii, cu excepţia activităţilor veterinare.0141Activităţi de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră)
    .0142Activităţi de servicii pentru creşterea animalelor, cu excepţia activităţilor veterinare
    02Silvicultură, exploatare forestieră şi servicii anexe.020Silvicultură, exploatare forestieră şi servicii anexe.0201Silvicultură şi exploatare forestieră
    .0202Servicii auxiliare silviculturii şi exploatării forestiere
    05Pescuitul, piscicultura şi serviciile anexe.050Pescuitul, piscicultura şi serviciile anexe.0501Pescuitul
    10Extracţia şi prepararea cărbunelui101Extracţia şi prepararea cărbunelui superior (PCS => 23.865 kJ/kg)1010Extracţia şi prepararea cărbunelui superior (PCS => 23.865 kJ/kg)
    102Extracţia şi prepararea cărbunelui inferior (PCS < 23.865 kJ/kg)1020Extracţia şi prepararea cărbunelui inferior (PCS < 23.865 kJ/kg)
    103Extracţia şi prepararea turbei1030Extracţia şi prepararea turbei
    11Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe232Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului2320Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
    111Extracţia hidrocarburilor1110Extracţia hidrocarburilor
    112Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului1120Servicii anexe extracţiei petrolului
    13Extracţia şi prepararea şi servicii anexe131Extracţia şi prepararea minereurilor feroase1310Extracţia şi prepararea minereurilor feroase
    132Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare (exclusiv minereuri radioactive)1320 E n mxtracţia şi prepararea minereurilor eferoase şi rare (exclusiv inereurile radioactive)
    14Alte activităţi extractive141Extracţia minereurilor pentru industria materialelor de construcţii1411Extracţia pietrei pentru construcţii
    1412Extracţia pietrei calcaroase, ghipsului şi a cretei
    1413Extracţia ardeziei
    142Extracţia nisipului şi argilei1421Extracţia pietrişului şi nisipului
    1422Extracţia argilei şi caolinului
    15Industria alimentară şi a băuturilor151Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne1511Producţia şi conservarea cărnii
    1512Producţia şi conservarea cărnii de pasăre
    1513Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
    152Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte1520Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte
    153Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor1531Prelucrarea şi conservarea cartofilor
    1532Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
    1533Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
    154Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale1541Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute
    1542Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor rafinate
    1543Fabricarea margarinei şi produselor comestibile similare
    155Fabricarea produselor lactate1551Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
    1552Fabricarea îngheţatei
    156Fabricarea produselor de morărit, amidonului şi produselor din amidon1561Fabricarea produselor de morărit
    1562Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
    158Fabricarea altor produse alimentare1581Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie
    1582Fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor şi altor produse similare
    1583Fabricarea zahărului
    1584Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
    1589Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
    159Fabricarea băuturilor1591Fabricarea băuturilor alcoolice distilate
    1592Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie
    1593Fabricarea vinurilor
    1594Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe
    1595Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
    1596Fabricarea berii
    1597Fabricarea malţului
    1598Producţia de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice
    17Fabricarea produselor textile171Pregătirea fibrelor şi filarea în fire1711Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de bumbac şi tip bumbac
    1712Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lână cardată şi tip lână cardată
    1713Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lână pieptănată şi tip lână
    1714Pregătirea şi filarea în fire a fibrelor tip in
    1715Prelucrarea şi răsucirea mătăsii naturale şi artificiale (inclusiv din scame) şi a firelor sintetice
    1717Pregătirea fibrelor şi filarea altor tipuri de fire
    172Producţia de ţesături1721Ţesături din bumbac şi din fire tip bumbac
    1722Ţesături din lână cardată şi din fire tip lână cardată
    1723Ţesături din lână pieptănată şi din fire tip lână pieptănată
    1724Ţesături din mătase şi din fire tip mătase
    1725Ţesături din alte textile
    173Finisarea materialelor textile1730Finisarea materialelor textile
    174Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)1740Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
    175Fabricarea altor articole textile1751Fabricarea de mochete şi covoare
    1752Fabricarea de frânghii, sfori şi plase
    1753Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
    1754Fabricarea altor articole textile n.c.a.
    176Fabricarea de metraje obţinute prin tricotare sau croşetare1760Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
    177Fabricarea de articole tricotate sau croşetate1771Fabricarea de ciorapi, şosete şi ciorapi pantalon, tricotaţi sau croşetaţi
    1772Fabricarea de pulovere, veste şi articole similare tricotate sau croşetate
    18Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte; aranjarea şi vopsirea blănurilor181Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele1810Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
    182Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii1821Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
    1822Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
    1823Fabricarea de articole de lenjerie de corp
    1824Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
    183Prepararea şi vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor din blană1830Prepararea şi vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor din blană
    19Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, a harnaşamentelor şi încălţămintei191Reproducerea înregistrărilor pe suporţi1910Tăbăcirea şi finisarea pieilor
    192Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament1920Fabricarea de articole de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
    193Fabricarea încălţămintei1930Fabricarea încălţămintei
    20Fabricarea lemnului şi a produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din împletitură de pai şi alte materiale201Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului2010Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului
    202Fabricarea de produse stratificate din lemn2020Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel, furnire, plăci din aşchii de lemn, plăci fibrolemnoase etc.
    203Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii2030Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii
    204Fabricarea ambalajelor din lemn2040Fabricarea ambalajelor din lemn
    205Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi împletituri2051Fabricarea altor produse din lemn
    2052Fabricarea articolelor din plută, paie şi împletituri
    21Fabricarea celulozei, hârtiei şi a produselor din hârtie211Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului2111Fabricarea celulozei
    2112Fabricarea hârtiei şi a cartonului
    212Fabricarea articolelor din hârtie şi carton2121Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie sau carton
    2122Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
    2123Fabricarea articolelor de papetărie
    2124Fabricarea tapetului
    2125Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
    22Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor221Activitatea editurilor2211Editarea cărţilor
    2212Editarea ziarelor
    2213Editarea revistelor şi periodicelor
    2214Editarea înregistrărilor sonore
    2215Alte activităţi de editare
    222Tipărirea şi activităţi anexe2221Tipărirea ziarelor
    2222Alte activităţi de tipărire n.c.a.
    2223Legătorie
    2224Servicii pregătitoare pentru tipărire
    2225Lucrări auxiliare legate de activitatea de tipografie
    223Reproducerea înregistrărilor pe suporţi2231Reproducerea înregistrărilor audio
    2232Reproducerea înregistrărilor video
    2233Reproducerea înregistrărilor informatice
    23Industria de prelucrare a ţiţeiului, cocsificarea cărbunelului şi tratarea combustibililor nucleari231Fabricarea produselor de cocserie2310Fabricarea produselor de cocserie
    24Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice247Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi artificiale2470Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi artificiale
    241Fabricarea produselor chimice de bază2411Fabricarea gazelor industriale
    2412Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
    2413Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază
    2414Fabricarea altor produse chimice organice de bază
    2415Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
    2416Fabricarea materialelor plastice în forme primare
    2417Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
    242Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice2420Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
    243Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor2430Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
    244Fabricarea de medicamente, produse farmaceutice şi naturiste2441Fabricarea produselor farmaceutice de bază
    2442Fabricarea preparatelor farmaceutice
    245Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere2451Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
    2452Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
    246Fabricarea altor produse chimice2461Fabricarea explozivilor
    2462Fabricarea cleiurilor şi gelatinelor
    2463Fabricarea uleiurilor esenţiale
    2464Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic
    2465Fabricarea suporţilor destinaţi înregistrărilor
    2466Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
    25Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice251Producţia de articole din cauciuc2511Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer
    2512Reşaparea anvelopelor
    2513Fabricarea altor produse din cauciuc
    252Fabricarea articolelor din materiale plastic2521Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
    2522Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
    2523Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
    2524Fabricarea altor produse din material plastic
    26Fabricarea altor produse din minerale nemetalice264Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă2640Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
    261Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă2611Fabricarea sticlei plate
    2612Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
    2613Fabricarea articolelor din sticlă
    2614Fabricarea fibrelor din sticlă
    2615Fabricarea de sticlărie tehnică
    262Fabricarea produselor din ceramică refractară şi nerefractară (exclusiv cele pentru construcţii)2621Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
    2622Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
    2623Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
    2624Fabricarea altor produse ceramice de uz tehnic
    2625Fabricarea altor produse ceramice
    2626Fabricarea produselor ceramice refractare
    263Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică2630Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
    265Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului2651Fabricarea cimentului
    2652Fabricarea varului
    2653Fabricarea ipsosului
    266Fabricarea elementelor din beton, ciment şi ipsos2661Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii
    2662Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcţii
    2663Fabricarea betonului
    2664Fabricarea mortarului
    2665Fabricarea produselor din azbociment
    2666Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos
    267Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei2670Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
    268Fabricarea altor produse din minerale nemetalice2681Fabricarea de produse abrazive
    2682Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
    27Industria metalurgică271Producţia de metale feroase sub forme primare şi semifabricate2710Producţia de metale feroase sub forme primare şi cea de feroaliaje
    272Producţia de tuburi din fontă şi oţel2721Producţia de tuburi (ţevi) din fontă
    2722Producţia de tuburi (ţevi) din oţel
    273Alte activităţi metalurgice2731Tragere la rece
    2732Laminare la rece
    2733Producţia altor profile obţinute la rece
    2734Trefilare
    274Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase2741Producţia metalelor preţioase
    2742Metalurgia aluminiului
    2743Producţia plumbului, zincului şi cositorului
    2744Metalurgia cuprului
    2745Producţia altor metale neferoase
    275Turnarea metalelor2751Turnarea fontei
    2752Turnarea oţelului
    2753Turnarea metalelor neferoase uşoare
    2754Turnarea altor metale neferoase
    28Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii)281Fabricarea de construcţii metalice2811Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
    2812Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie din metal
    282Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală2821Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
    2822Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
    284Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor2840Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
    285Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală2851Tratarea şi acoperirea metalelor
    2852Operaţiuni de mecanică generală
    286Producţia de unelte şi articole de fierărie2861Fabricarea produselor de tăiat şi de uz casnic
    2862Fabricarea uneltelor de mână
    2863Fabricarea articolelor de feronerie
    287Fabricarea altor produse prelucrate din metal2871Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
    2872Fabricarea ambalajelor din metale uşoare
    2873Fabricarea articolelor din fire metalice
    2874Fabricarea de şuruburi, buloane, lanţuri şi arcuri
    2875Fabricarea altor articole din metal
    29Industria de maşini şi echipamente291Fabricarea de echipamente pentru producerea şi utilizarea energiei mecanice (cu excepţia motoarelor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)2914Fabricarea lagărelor, angrenajelor şi organelor mecanice de transmisie
    293Fabricarea de maşini agricole şi forestiere2931Fabricarea tractoarelor
    2932Fabricarea altor maşini şi utilaje agricole şi forestiere
    294Fabricarea maşinilor-unelte2941Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
    2942Fabricarea altor maşini-unelte pentru prelucrarea metalului
    2943Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
    295Fabricarea altor maşini cu destinaţie specifică2951Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
    2952Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
    2953Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
    2954Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
    2955Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
    2956Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice
    297Fabricarea maşinilor şi aparatelor pentru uz casnic2971Fabricarea de maşini şi aparate electrocasnice
    2972Fabricarea de aparate neelectrice, de uz casnic
    30Industria de mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou300Producţia de mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou3001Fabricarea maşinilor de birou
    311Producţia de motoare, generatoare şi transformatoare electrice3110Producţia de motoare, generatoare şi transformatoare electrice
    312Producţia de aparate pentru comanda şi distribuţia electricităţii3120Producţia de aparate pentru distribuţia şi comanda electricităţii
    313Producţia de fire şi cabluri electrice şi optice, izolate3130Producţia de fire şi cabluri electrice şi optice, izolate
    314Producţia de acumulatori, baterii şi pile electrice3140Producţia de acumulatori, baterii şi pile electrice
    315Producţia de lămpi electrice şi echipamente de iluminat3150Producţia de lămpi electrice şi echipamente de iluminat
    316Producţia de alte aparate, echipamente şi materiale electrice3161Producţia de componente electrice pentru motoare şi vehicule n.c.a.
    3162Producţia altor componente electrice n.c.a.
    32Industria de echipamente pentru radio, televiziune şi comunicaţii321Producţia de tuburi electronice şi alte componente electronice3210Producţia tuburilor electronice şi a altor componente electronice
    322Producţia de emiţătoare radio-televiziune, echipamente şi aparate telefonice şi telegrafice3220Producţia de emiţătoare radio-televiziune, echipamente şi aparate telefonice şi telegrafice
    323Producţia de receptoare de radio şi televiziune; aparate de înregistrare şi reproducere audio sau video3230Producţia de receptoare de radio şi televiziune; aparate de înregistrare şi reproducere audio sau video
    33Industria de aparatură şi instrumente medicale de precizie, optice şi fotografice, ceasornicărie331Producţia de aparatură şi instrumente medicale3310Producţia de aparatură şi instrumente medicale
    333Producţia de echipamente de măsură, reglare şi control pentru procesele industriale3330Producţia de echipamente de măsură, reglare şi control pentru procesele industriale
    334Producţia de aparatură şi instrumente optice şi fotografice3340Producţia de aparatură şi instrumente optice şi fotografice
    335Producţia de ceasuri3350Producţia de ceasuri
    34Industria mijloacelor de transport rutier341Producţia de autovehicule3410Producţia de autovehicule
    342Producţia de caroserii, remorci şi semiremorci3420Producţia de caroserii, remorci şi semiremorci
    343Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule3430Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
    35Industria altor mijloace de transport n.c.a.351Construcţii şi reparaţii de nave3511Construcţii şi reparaţii de nave
    3512Construcţii şi reparaţii de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
    352Construcţia şi repararea materialului rulant3520Construcţia şi repararea materialului rulant
    353Construcţia şi repararea de aeronave şi nave spaţiale3530Construcţii şi reparaţii de aeronave şi nave spaţiale
    35Industria mijloacelor de transport rutier354Producţia de motociclete, biciclete şi vehicule pentru invalizi3541Producţia de motociclete
    3542Producţia de biciclete
    355Producţia altor mijloace de transport n.c.a.3550Producţia altor mijloace de transport n.c.a.
    36Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale n.c.a.361Producţia de mobilier3611Producţia de scaune
    3612Producţia mobilierului pentru birou şi magazine
    3613Producţia mobilierului pentru bucătării
    3614Producţia altor tipuri de mobilier
    3615Producţia de saltele şi somiere
    362Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare3621Baterea monedelor
    3622Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre
    363Fabricarea instrumentelor muzicale3630Fabricarea instrumentelor muzicale
    364Fabricarea articolelor pentru sport3640Fabricarea articolelor pentru sport
    365Fabricarea jocurilor şi jucăriilor3650Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
    366Fabricarea altor produse n.c.a.3661Fabricarea bijuteriilor de fantezie
    3662Confecţionarea măturilor şi periilor
    3663Fabricarea altor produse manufacturiere
    40Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă401Producţia şi distribuţia energiei electrice4011Producţia de energie electrică
    4012Transportul energiei electrice
    4013Distribuţia şi comercializarea energiei electrice
    402   4021Producţia gazelor
    4022Distribuţia şi comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte
    403Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde4030Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde
    45Construcţii451Organizarea de şantiere şi pregătirea terenului4511Demolarea construcţiilor, terasamente şi organizare de şantiere
    4512Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
    452Construcţii de clădiri sau părţi ale acestora; geniu civil4521Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu civil
    4522Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
    4523Construcţii de autostrăzi, drumuri, aerodroame şi baze sportive
    4524Construcţii hidrotehnice
    4525Alte lucrări speciale de construcţii
    453Lucrări de instalaţii pentru clădiri4531Lucrări de instalaţii electrice
    4532Lucrări de izolaţii şi protecţie anticorozivă
    4533Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
    4534Alte lucrări de instalaţii
    454Lucrări de finisare4541Lucrări de ipsosărie
    4542Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
    4543Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
    4544Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
    4545Alte lucrări de finisare
    50Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule502Întreţinerea şi repararea autovehiculelor5020Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
    504Întreţinerea şi repararea motocicletelor5040Întreţinerea şi repararea motocicletelor
    51Comerţ cu ridicata şi servicii de intermediere în comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)511Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata5111Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
    5112Intermedieri în comerţul cu combustibili, minerale şi produse chimice pentru industrie
    5113Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi de construcţii
    5114Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
    5115Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
    5116Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii, încălţăminte şi articole din piele
    5117Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
    5118Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
    5119Intermedieri în comerţul cu produse diverse
    512Comerţ cu ridicata al produselor agricole şi al animalelor vii5121Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor
    5122Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
    5123Comerţ cu ridicata al animalelor vii
    5124Comerţ cu ridicata al pieilor brute şi al pieilor prelucrate
    5125Comerţ cu ridicata al tutunului neprelucrat
    513Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului5131Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
    5132Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
    5133Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
    5134Comerţ cu ridicata al băuturilor
    5135Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
    5136Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
    5137Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
    5138Comerţ cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
    5139Comerţ cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi şi tutun
    514Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare5141Comerţ cu ridicata al produselor textile
    5142Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
    5143Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice şi de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
    5144Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, tapete şi produse de întreţinere
    5145Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
    5146Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
    5147Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a.
    515Comerţ cu ridicata al produselor intermediare neagricole şi al deşeurilor5151Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
    5152Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
    5153Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii
    5154Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
    5155Comerţ cu ridicata al produselor chimice
    5156Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
    5157Comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
    518Comerţ cu ridicata al maşinilor, echipamentelor şi furniturilor5181Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte
    5182Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii
    5183Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat
    5184Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
    5185Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
    5186Comerţ cu ridicata al altor componente şi echipamente electronice
    5187Comerţ cu ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie, comerţ şi transporturi
    5188Comerţ cu ridicata al maşinilor, accesoriilor şi uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor
    52Comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete); repararea bunurilor personale şi gospodăreşti526Comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine5263Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine
    55Hoteluri şi restaurante551Hoteluri5510Hoteluri
    552Campinguri şi alte facilităţi pentru cazare de scurtă durată5521Tabere de tineret şi refugii montane
    552Campinguri şi alte facilităţi pentru cazare de scurtă durată5522Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote
    552Campinguri şi alte facilităţi pentru cazare de scurtă durată5523Alte mijloace de cazare n.c.a.
    553Restaurante5530Restaurante
    554Baruri5540Baruri
    555Cantine şi alte unităţi de preparare a hranei5551Cantine
    5552Alte unităţi de preparare a hranei
    60Transporturi terestre; transporturi prin conducte602Alte transporturi terestre6021Alte transporturi terestre de călători, pe bază de grafic
    6023Transporturi terestre de călători, ocazionale
    603Transporturi prin conducte6030Transporturi prin conducte
    63Activităţi anexe şi auxiliare de transport, activităţi ale agenţiilor de turism632Alte activităţi anexe transporturilor6321Alte activităţi anexe transporturilor terestre
    6322Alte activităţi anexe transporturilor pe apă
    633Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale turoperatorilor; activităţi de asistenţă turistică n.c.a.6330Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi al turoperatorilor; activităţi de asistenţă turistică n.c.a.
    634Activităţi ale altor agenţii de transport6340Activităţi ale altor agenţii de transpor
    64Poştă şi telecomunicaţii641Activităţi de poştă şi de curier6411Activităţile poştei naţionale
    6412Alte activităţi de curier (altele decât cele de poştă naţională)
    642Telecomunicaţii6420Telecomunicaţii
    70Tranzacţii imobiliare701Activităţi imobiliare cu bunuri proprii7011Dezvoltare (promovare) imobiliară
    7012Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
    702Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate7020Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
    703Activităţi imobiliare pe bază de tarife sau contract7031Agenţii imobiliare
    7032Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract
    74Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor741Activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal; activităţi de studii de piaţă şi de sondaj; consultanţă pentru afaceri şi management7411Activităţi juridice
    742Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea7420Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea
    747Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor7470Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor
    748Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor7481Activităţi fotografice
    92Activităţi recreative culturale şi sportive921Activităţi cinematografice şi video9211Producţia de filme cinematografice şi video
    9212Distribuţia de filme cinematografice şi video
    9213Proiecţia de filme cinematografice
    925Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale9251Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
    9252Activităţi ale muzeelor, conservarea monumentelor şi clădirilor istorice
    9253Activităţi ale grădinilor botanice şi zoologice şi ale rezervaţiilor naturale
    926Activităţi sportive9261Activităţi ale bazelor sportive
    9262Alte activităţi sportive
    927Alte activităţi recreative9272Alte activităţi recreative n.c.a.
    93Alte activităţi de servicii personale930Alte activităţi de servicii9301Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor
    9302Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
    9305Alte activităţi de servicii personale n.c.a.
    95Activităţi ale personalului angajat în gospodării personale950Activităţi ale personalului angajat în gospodării particulare9500Activităţi ale personalului angajat în gospodării particulare
  -------