ORDONANTA Nr. 15 din 23 ianuarie 1996privind întărirea disciplinei financiar-valutare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 24 din 31 ianuarie 1996    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie, precum şi ale art. 1 lit. b) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Agenţii economici care deţin valuta în cont şi au datorii la intern neachitate de peste 60 de zile sunt obligaţi ca într-un termen de 5 zile lucrătoare sa o schimbe în lei pentru achitarea datoriilor respective, cu excepţia cazurilor în care exista obligaţii de plată la extern cu scadenţa de până la 30 de zile, pentru importuri de producţie şi investiţii, precum şi pentru achitarea ratelor de credit şi a dobinzilor aferente împrumuturilor externe angajate.Disponibilităţile în lei obţinute ca urmare a aplicării prevederilor alin. 1 se vor utiliza pentru achitarea datoriilor restante, în următoarea ordine: a) plata energiei electrice, termice şi a gazelor naturale; b) celelalte datorii, potrivit prevederilor Legii nr. 76/1992, republicată.  +  Articolul 2Agenţii economici au obligaţia de a prezenta societăţilor bancare cu capital de stat şi privat de la care solicită ridicarea drepturilor salariale, cu 3 zile lucrătoare înainte de plată chenzinei a doua, o declaraţie privind: situaţia disponibilităţilor în lei şi în valută existente în toate conturile bancare proprii, a datoriilor mai vechi de 60 de zile către furnizorii de energie electrica, termica şi gaze naturale, precum şi modul de utilizare a disponibilităţilor care exced necesarului de lichiditati pentru plata salariilor, în scopul achitării obligaţiilor de plată mai vechi de 60 de zile către furnizorii de energie electrica, termica şi gaze naturale.Declaraţia se va prezenta sub semnatura persoanelor împuternicite sa angajeze agentul economic respectiv, care răspund de realitatea datelor prezentate.La solicitarea eliberării efective a drepturilor salariale, agenţii economici vor prezenta dovada efectuării plăţilor către furnizorii de energie electrica, termica şi gaze naturale, în condiţiile prevăzute la alin. 1.Nerespectarea prevederilor art. 1 şi ale art. 2 alin. 1 şi 3 constituie contravenţii şi atrage după sine sancţionarea managerului sau a preşedintelui consiliului de administraţie, după caz, al agentului economic respectiv, cu amenzi cuprinse între 5.000.000 lei şi 10.000.000 lei.Nerespectarea prevederilor art. 2 alin. 3 atrage după sine sancţionarea directorului unităţii societăţii bancare respective, cu amenzi de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.Înscrierea de către agentul economic de date nereale în declaraţia prevăzută la art. 2 alin. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 10.000.000 lei, dacă nu constituie infracţiune, potrivit legii.  +  Articolul 3Societăţile bancare autorizate sa funcţioneze în România au obligaţia de a se încadra zilnic în nivelul poziţiei valutare stabilite de Banca Naţionala a României.Sumele în valută care depăşesc la sfârşitul zilei, inclusiv după efectuarea tranzacţiilor pe piaţa valutară interbancara, nivelul stabilit al poziţiei valutare lungi vor fi vîndute Băncii Naţionale a României la cursul acesteia.Banca Naţionala a României va stabili prin norme proprii lichiditatea valutară a societăţilor bancare.Casele de schimb valutar au obligaţia de a se încadra zilnic în nivelul poziţiei valutare şi de a vinde sumele în valută care depăşesc la sfârşitul zilei acest nivel, potrivit normelor emise de Banca Naţionala a României.Nerespectarea prevederilor alin. 2 şi 4 constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei; totodată, Banca Naţionala a României va lua măsuri de ridicare a dreptului de efectuare a operaţiunilor valutare persoanelor juridice contraveniente.  +  Articolul 4Pentru produsele care se comercializează pe piaţa externa, cu plata la termen, conform uzantelor internaţionale, încasarea şi repatrierea valutei reprezentind contravaloarea acestora se vor realiza în maximum 5 zile de la termenele prevăzute în contractele externe.Agenţii economici pot efectua operaţiuni de export în contrapartida cu import de mărfuri, numai pe bază de licenţe eliberate de organele competente.Agenţii economici care au angajat credite bancare pentru producţia de export vor beneficia de bonificatia de dobinda acordată prin Banca de Export-Import a României - S.A. (Eximbank), numai dacă au încasat şi au repatriat în totalitate valuta aferentă exporturilor anterioare, la termenele scadente stipulate în contractele externe, termene corelate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 18/1994.Nerespectarea prevederilor alin. 1 se sancţionează conform celor stipulate în Ordonanţa Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenţilor economici, aprobată prin Legea nr. 12/1995 şi modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 34/1995, aprobată prin Legea nr. 99/1995.  +  Articolul 5Pentru întărirea disciplinei financiare şi evitarea evaziunii fiscale, operaţiunile de încasări şi plati între persoanele juridice se vor efectua numai prin instrumente de plată fără numerar.Persoanele juridice pot efectua plati în numerar în următoarele cazuri: a) plata salariilor şi a altor drepturi de personal; b) alte operaţiuni de plati ale persoanelor juridice cu persoane fizice; c) plati către persoane juridice, în limita unui plafon zilnic maxim de 5.000.000 lei.Este interzisă acordarea unor facilităţi de preţ clienţilor, persoane juridice, care efectuează plata în numerar.Sumele în numerar aflate în casieria proprie a persoanelor juridice nu pot depăşi plafonul de 5.000.000 lei. Se admite depăşirea acestui plafon numai cu sumele aferente plăţii salariilor şi a altor drepturi de personal, precum şi a altor operaţiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile de la data prevăzută pentru plata acestora.Sumele în numerar care depăşesc nivelul stabilit conform alin. 4 vor fi depuse în conturile bancare ale persoanelor juridice respective, în următoarele termene:- în următoarea zi lucrătoare, dacă sediul persoanei juridice se afla în aceeaşi localitate cu cel al unităţii societăţii bancare la care are deschis contul;- în maximum doua zile lucrătoare, dacă sediul persoanei juridice se afla în alta localitate decît cel al unităţii societăţii bancare la care îşi are deschis contul.  +  Articolul 6Efectuarea de plati sau de încasări în numerar între persoane juridice, peste plafonul prevăzut la art. 5 lit. c), constituie contravenţie şi se sancţionează cu confiscarea sumei ce depăşeşte plafonul şi cu amendă.Amenzile se aplică persoanelor fizice vinovate, astfel: a) pentru depăşirea plafonului prevăzut la art. 5 lit. c) cu sume cuprinse între 1.000.000 lei şi 5.000.000 lei, cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei; b) pentru depăşirea plafonului prevăzut la art. 5 lit. c) cu sume ce depăşesc 5.000.000 lei, cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 3 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 4 şi 5, după caz, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.  +  Articolul 7Se interzice societăţilor bancare, de asigurări şi financiare, sa elibereze persoanelor juridice sume în numerar peste plafonul stabilit la art. 5 lit. c), cu excepţia operaţiunilor menţionate la art. 5 lit. a) şi b).Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenţie pentru personalul societăţilor bancare, de asigurări şi financiare care va fi sancţionat cu amendă la nivelul sumei plătite reprezentind depăşirea plafonului stabilit conform prevederilor art. 5 lit. c) din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 8Plafonul maxim al numerarului admisibil la sfârşitul zilei în casieriile societăţilor bancare, de asigurări şi financiare se stabileşte de către acestea, cu acordul Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 9În vederea gestionării corecte a patrimoniului agenţilor economici şi al altor persoane juridice şi fizice, se stabilesc următoarele: a) Persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 organizează şi conduc evidenţa contabilă la sediul de pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile art. 3 şi 11 din lege.Fac excepţie de la aceasta regula sucursalele şi alte subunitati fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin unor persoane juridice sau fizice cu sediul în România.Aceste unităţi conduc contabilitatea în ţara în care au sediul declarat, dar în conformitate cu reglementările legale, în domeniu, din România. b) Persoanele juridice sunt obligate sa păstreze, la sediul declarat, documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, precum şi registrele contabile legale şi să le pună la dispoziţia organelor în drept în cadrul exercitării atribuţiilor lor legale.Nerespectarea prevederilor lit. a) şi b), în condiţiile în care nu reprezintă infracţiune, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei şi se suporta de către persoanele fizice vinovate.  +  Articolul 10Articolele 13 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 119/1995, se modifica şi se completează, având următorul cuprins:"Art. 13. - La cererea agenţilor economici prevăzuţi la art. 2, societăţile bancare cu capital majoritar de stat vor proceda la reesalonarea creditelor restante, existente în sold la data aprobării, conform art. 4, a programelor de restructurare şi redresare financiară pe o perioadă de cel mult 3 ani cu până la un an perioada de graţie.Dobinzile la creditele restante datorate societăţilor bancare cu capital majoritar de stat de către agenţii economici prevăzuţi la art. 2 pot fi reduse sau anulate.Banca Naţionala a României va analiza impactul financiar rezultat din amînarea creditelor şi va lua măsuri corespunzătoare de sprijinire a băncilor comerciale.""Art. 17. - Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, consiliile locale şi judeţene, după caz, pot acorda, la cererea regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat prevăzute la art. 2, aminari şi eşalonări la plata impozitelor, a taxelor şi a altor obligaţii datorate bugetului de stat, trezoreriei statului, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, precum şi aminari, eşalonări, reduceri şi scutiri de majorări de întârziere calculate pentru neplata în termen a acestora, datorate şi neplătite până la data aprobării, conform art. 4, a programelor de restructurare şi redresare financiară.Amînarea şi eşalonarea la plata prevăzute la alineatul precedent se pot acorda pe o perioadă de până la 3 ani, cu o perioadă de graţie de până la un an.În cazul impozitului pe profit, Ministerul Finanţelor poate acorda, de la caz la caz, o reducere de 15% din suma datorată în condiţiile prevăzute la alin. 1.Acordarea înlesnirilor la plata prevăzute la alin. 1 şi 3 se face în funcţie de posibilităţile reale de plată ale agenţilor economici, de prevederile programelor de restructurare şi redresare financiară şi de prevederile acordurilor de conciliere încheiate.De la data depunerii cererii până la achitarea integrală a debitului, în condiţiile respectării înlesnirilor aprobate nu se datorează majorări de întârziere şi se suspenda termenul de prescripţie extinctiva.Nerespectarea de către debitori a obligaţiilor care le revin după acordarea înlesnirilor la plata prevăzute în prezentul articol, astfel cum au fost aprobate, conduce la pierderea valabilităţii înlesnirilor, la calcularea majorărilor de întârziere pentru întreaga perioadă şi la executarea silită pentru suma neplatita."  +  Articolul 11Virarea sumelor din transferurile prevăzute în bugetele locale, altele decît cele destinate cheltuielilor de capital, se va face după deducerea din aceste fonduri, de către direcţiile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, a obligaţiilor de plată a energiei electrice, termice şi a gazelor naturale livrate, mai vechi de 30 de zile, ale unităţilor beneficiare de astfel de transferuri, aflate sub autoritatea consiliilor judeţene sau locale, după caz.  +  Articolul 12Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta ordonanţă se efectuează de către organele Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a României şi Curţii de Conturi, după caz, împuternicite în acest scop.  +  Articolul 13Dispoziţiile prezentei ordonanţe referitoare la sancţiunile contravenţionale se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27.  +  Articolul 14Plafoanele valorice prevăzute pentru operaţiunile în numerar, precum şi cuantumul amenzilor contravenţionale stabilite prin prezenta ordonanţă vor fi actualizate prin hotărâri ale Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor.  +  Articolul 15Banca Naţionala a României, Ministerul Finanţelor şi Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare sunt autorizate sa exercite controlul prudential asupra tuturor societăţilor nebancare care desfăşoară activităţi de atragere de resurse financiare de la agenţi economici şi persoane fizice, precum şi de plasare a resurselor respective.  +  Articolul 16În termen de 10 zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Comerţului şi Banca Naţionala a României vor elabora norme metodologice pentru aplicarea prevederilor acesteia.  +  Articolul 17Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuGuvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur Isarescu--------------------