HOTĂRÂRE nr. 83 din 31 ianuarie 2007privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a Vămilor în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, referitoare la bunul public "Biroul Vamal Urziceni", judeţul Satu Mare, cu nr. M.F.P. - 147.194, se modifică conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, împreună cu bunurile din dotare, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a Vămilor în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 31 ianuarie 2007.Nr. 83.  +  Anexa 1 INVENTARUL BUNURILORdin domeniul public al statului
                       
    Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaDescrierea tehnicăDatele de identificare (vecinătăţi)AdresaAnul dobândirii /dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridică/ Baza legalăSituaţia juridică actuală
    147.1948.29.06Clădire vamă, copertine, drumuri şi platformeSuprafaţă teren = 3.868 m2Nu areComuna Urziceni, judeţul Satu Mare20031.858.956hotărârile Guvernuluinr. 393/2003şi nr. 923/2003În administrare
        Suprafaţă clădire = 76 m2        
        Suprafaţă copertine = 294 m2        
        Suprafaţă drumuri şi platforme = 3.000 m2      
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului caretrece din administrarea Ministerului FinanţelorPublice - Agentia Naţionala de AdministrareFiscala - Autoritatea Naţionala a Vamilor înadministrarea Ministerului Administraţiei şiInternelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
                 
    Adresa imobiluluiPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehniceValoarea de inventar (lei)Numărul de identificareCodul de clasificare
    Comuna Urziceni, judeţul Satu Mare, la frontiera cu UngariaMinisterul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a VămilorMinisterul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei de FrontierăSuprafaţă teren = 3.868 m21.858.956M.F.P. 147.1948.29.06
    Suprafaţă clădire = 76 m2      
    Suprafaţă copertine = 294 m2      
    Suprafaţă drumuri şi platforme = 3.000 m2    
  ------