ORDONANŢĂ nr. 22 din 31 ianuarie 2007privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale şi principalele atribuţii  +  Articolul 1 (1) Comisia Naţională de Prognoză se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi coordonarea ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, având rolul de a elabora studii şi prognoze pe termen scurt, mediu şi lung privind evoluţia economiei româneşti în ansamblu, pe sectoare şi în profil teritorial, sinteze macroeconomice, precum şi de a fundamenta principalele măsuri de politică economică proiectate de Guvern, în concordanţă cu Programul de guvernare. (2) Activitatea Comisiei Naţionale de Prognoză este finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (3) Comisia Naţională de Prognoză are sediul în municipiul Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, sectorul 1.  +  Articolul 2 (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Comisia Naţională de Prognoză îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigură elaborarea programelor de dezvoltare economică şi socială pe termen scurt, mediu şi lung, a prognozelor şi studiilor privind echilibrul macroeconomic, sectorial şi regional; b) de armonizare a metodelor şi tehnicilor de previziune, precum şi a cadrului legislativ din domeniul său de activitate, cu reglementările şi recomandările Uniunii Europene; c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate; d) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării reglementărilor din domeniul său de activitate; e) de administrare, prin care se asigură administrarea şi gestionarea eficientă a bunurilor din patrimoniul său, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Activitatea Comisiei Naţionale de Prognoză se întemeiază pe principiile autonomiei şi obiectivităţii, confidenţialităţii, transparenţei, responsabilităţii şi deontologiei profesionale.  +  Articolul 3 (1) Comisia Naţională de Prognoză are următoarele atribuţii principale: a) elaborează prognoze privind dezvoltarea economico-socială a României pe termen scurt, mediu şi lung, în corelare cu prevederile Programului de guvernare, ale strategiilor naţionale, sectoriale şi regionale, precum şi pe baza tendinţelor din economia naţională şi cea mondială; b) participă la monitorizarea modului de realizare a Programului de guvernare, efectuează analize cu privire la stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia şi propune măsuri pentru atingerea obiectivelor asumate prin Programul de guvernare; c) realizează analize şi previziuni pentru fundamentarea proiectelor de buget, în concordanţă cu cerinţele Ministerului Finanţelor Publice; d) coordonează sau participă la elaborarea de strategii şi programe de dezvoltare naţionale, sectoriale sau regionale; e) participă la elaborarea şi actualizarea anuală a documentelor programatice pe care România trebuie să le pregătească în calitate de ţară membră, precum Programul de convergenţă, Programul naţional de reforme; f) participă la reuniunile grupurilor de experţi ale Comisiei Europene, constituite pe problematici specifice; g) evaluează efectele principalelor măsuri de politică economică asupra creşterii economice prin prisma obiectivelor prevăzute în programele naţionale şi regionale de dezvoltare; h) participă la evaluările ex-ante şi ex-post ale impactului politicilor publice asupra proceselor economice şi sociale la nivel macroeconomic şi sectorial; i) gestionează şi implementează proiecte de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene destinate dezvoltării capacităţii de formulare a politicilor economice, precum şi în vederea perfecţionării activităţii de previziune; j) elaborează şi utilizează modele macroeconomice pentru fundamentarea şi asigurarea coerenţei prognozelor şi scenariilor de dezvoltare; k) analizează impactul politicilor financiare, monetare, valutare şi bugetare asupra economiei reale; l) efectuează studii şi analize privind perspectivele economiei mondiale, evidenţiind principalele tendinţe şi posibilele lor efecte asupra economiei româneşti; m) analizează periodic situaţia economică internă, inclusiv pe bază de anchete proprii de conjunctură, în scopul evidenţierii unor riscuri sau disfuncţii în evoluţia unor sectoare ori activităţi economice; n) realizează estimări asupra evoluţiei economice pe termen scurt şi avansează propuneri pentru încadrarea în prognozele anuale; o) elaborează prognoze referitoare la echilibrul forţei de muncă; întocmeşte studii şi analize privind unele activităţi cu profil social şi de protecţie socială; p) efectuează previziuni pe termen scurt, mediu şi lung privind activitatea de comerţ exterior şi balanţa de plăţi externe; evaluează impactul fondurilor structurale şi al altor surse financiare externe atrase asupra indicatorilor macroeconomici; q) analizează şi prognozează evoluţia şi efectele procesului inflaţionist asupra echilibrelor la nivel macroeconomic; r) efectuează analize şi proiecţii privind evoluţia principalelor sectoare de activitate: industrie, agricultură, transport, comerţ, comunicaţii; s) elaborează analize şi prognoze economice privind evoluţia în profil teritorial a principalilor indicatori economico-sociali; t) efectuează analize privind impactul asupra creşterii economice a programelor locale de dezvoltare şi a măsurilor propuse prin Cadrul strategic naţional de referinţă şi Programul operaţional regional "Dezvoltare regională"; u) editează buletine informative din domeniul său de activitate; cheltuielile legate de tipărirea şi difuzarea buletinelor informative vor fi suportate din alocaţiile bugetare aprobate Comisiei Naţionale de Prognoză; v) răspunde solicitărilor instituţiilor publice, persoanelor fizice şi juridice private prin efectuarea de analize, cercetări, previziuni şi pe alte domenii şi subsectoare, la cerere; w) asigură, în condiţiile legii, formarea profesională a personalului din aparatul propriu; x) elaborează proiectul bugetului anual al Comisiei Naţionale de Prognoză, precum şi programele de investiţii anuale; y) organizează controlul financiar preventiv şi monitorizează execuţia bugetară. (2) Comisia Naţională de Prognoză îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în legi sau alte acte normative pentru domeniul său de activitate.  +  Articolul 4 (1) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia Naţională de Prognoză colaborează cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului şi a ministerelor, cu Banca Naţională a României, cu institutele de cercetare şi cu autorităţile administraţiei publice locale. (2) Comisia Naţională de Prognoză este abilitată să solicite informaţii privind evoluţia activităţii economico-financiare şi sociale de la ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, Banca Naţională a României, operatori economici, precum şi de la autorităţile administraţiei publice locale, în scopul asigurării elementelor necesare fundamentării studiilor şi prognozelor, în condiţiile prevăzute de lege. (3) Pentru domenii de cercetare specifice, unde fluxul reciproc de informaţii este intens, Comisia Naţională de Prognoză poate încheia convenţii de colaborare.  +  Articolul 5 (1) Comisia Naţională de Prognoză poate efectua cercetări, analize şi previziuni, la cerere, şi pe alte domenii şi subsectoare sau despre alţi indicatori economico-sociali decât aceia care fac obiectul activităţii sale curente. (2) Lucrările din categoria celor prevăzute la alin. (1), efectuate la cererea persoanelor juridice private, se prestează contra cost. (3) Preţurile şi tarifele pentru lucrările solicitate de persoanele juridice private se stabilesc prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză, cu avizul ordonatorului principal de credite. (4) Veniturile obţinute se varsă integral la bugetul de stat.  +  Capitolul II Conducerea Comisiei Naţionale de Prognoză  +  Articolul 6 (1) Comisia Naţională de Prognoză este condusă de un preşedinte, a cărui funcţie este asimilată din punctul de vedere al salarizării cu funcţia de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. (2) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi instrucţiuni. (3) Preşedintele îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator de credite. (4) Preşedintele numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu al Comisiei Naţionale de Prognoză.  +  Articolul 7 (1) Preşedintele reprezintă Comisia Naţională de Prognoză în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum şi cu organisme din ţară şi din străinătate. (2) Prin ordin al preşedintelui, unele atribuţii pot fi delegate, în condiţiile legii, şi persoanelor cu funcţii de conducere din compartimentele de specialitate ale Comisiei Naţionale de Prognoză.  +  Articolul 8 (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, preşedintele este ajutat de Consiliul de Coordonare a Activităţii de Previziune, organism cu caracter consultativ, fără personalitate juridică. (2) Consiliul de Coordonare a Activităţii de Previziune are ca atribuţie principală dezbaterea proiectelor şi prognozelor macroeconomice pentru creşterea caracterului obiectiv, transparent şi ştiinţific al acestora. De asemenea, Consiliul de Coordonare a Activităţii de Previziune sprijină Comisia Naţională de Prognoză în demersurile sale de perfecţionare a metodelor şi tehnicilor de analiză şi prognoză şi de asigurare a compatibilităţii acestora cu cerinţele Uniunii Europene. (3) Din componenţa Consiliului de Coordonare a Activităţii de Previziune fac parte reprezentanţi de prestigiu ai mediului academic şi ai societăţii civile, cu preocupări în domeniul analizei şi previziunii macroeconomice. (4) Consiliul de Coordonare a Activităţii de Previziune este format din cel mult 7 membri, inclusiv preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză, care este şi preşedintele acestuia. (5) Membrii Consiliului de Coordonare a Activităţii de Previziune sunt numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză, cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. (6) Membrii Consiliului de Coordonare a Activităţii de Previziune beneficiază de o indemnizaţie trimestrială de participare la şedinţă, egală cu 10% din indemnizaţia lunară a preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză. (7) Consiliul de Coordonare a Activităţii de Previziune se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 9 (1) Secretarul general al Comisiei Naţionale de Prognoză este înalt funcţionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, în condiţiile legii, şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Secretarul general coordonează activităţile stabilite potrivit structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Prognoză, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă, îndeplinind şi alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei ori încredinţate de preşedinte.  +  Capitolul III Organizarea Comisiei Naţionale de Prognoză  +  Articolul 10 (1) Structura organizatorică a Comisiei Naţionale de Prognoză este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă. (2) În cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1) se pot organiza, prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză, servicii, birouri şi compartimente, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, potrivit legii. (3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Comisiei Naţionale de Prognoză este de 126, exclusiv demnitarul.  +  Articolul 11 (1) Structura organizatorică internă, circuitul documentelor, atribuţiile compartimentelor din aparatul propriu al Comisiei Naţionale de Prognoză se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui. (2) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză. (3) Atribuţiile şi răspunderile personalului se stabilesc prin fişa postului, potrivit legii.  +  Articolul 12 (1) Pentru activitatea de analiză şi prognoză în profil teritorial, Comisia Naţională de Prognoză poate constitui compartimente şi birouri în judeţele în care îşi au sediul agenţiile pentru dezvoltare regională, denumite în continuare compartimente regionale de prognoză. (2) Compartimentele regionale de prognoză nu au personalitate juridică, urmând să facă parte din Direcţia analize şi prognoze regionale, prevăzută în anexă. (3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile prevăzute de lege, spaţiile corespunzătoare necesare pentru desfăşurarea activităţii compartimentelor regionale de prognoză.  +  Articolul 13 (1) Personalul Comisiei Naţionale de Prognoză se compune din funcţionari publici şi personal contractual. (2) Personalul din cadrul Comisiei Naţionale de Prognoză se încadrează, conform legii, cu respectarea structurii organizatorice şi în limita numărului de posturi prevăzute.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 14Numărul de autoturisme din dotarea Comisiei Naţionale de Prognoză şi consumul lunar de carburant pentru acestea se stabilesc potrivit legii.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 757/2003 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003, cu completările ulterioare.  +  Articolul 16Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Radu StroePreşedintele Comisiei Naţionalede Prognoză,Ion GhizdeanuMinistrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 31 ianuarie 2007.Nr. 22.  +  Anexă    Numărul maxim de posturi = 126,    exclusiv demnitarul                       STRUCTURA ORGANIZATORICA                   a Comisiei Naţionale de Prognoza    ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐    │ Consiliul de │ │ PRESEDINTE │    │ Coordonare a ├-----┼──────────────────┤    │ Activităţii de │ │Cabinet Presedinte│    │ Previziune │ └───────┬──────────┘    └──────────────────┘ │                                     │                       ┌─────────────┼────────────────────┐                ┌──────┴───────┐ │ ┌──────┴─────────┐                │ AUDIT │ │ │Secretar general│                └──────────────┘ │ └────────────┬───┘                                     │ │            ┌────────────────────────┴─────┐ │            │ │ │     ┌──────┴──────┐ ┌──────┴──────┐ ┌────────┴────────┐     │ Directia │ │ Directia │ │ Directia │     │ generală │ │ generală │ │ economica, │     │ de analize │ │ de │ │administrativa, │     │ şi │ │ analize │ │ juridica şi │     │ prognoze │ │ şi │ │ de resurse │     │ globalele │ │ prognoze │ │ umane │     │ │ │ financiare,│ │ │     │ │ │ sectoriale │ │ │     │ │ │ şi regionale│ │ │     └────────────┬┘ └┬────────────┘ └─────────────────┘                  │ │                  │ │ ┌─────────────┐ │ │ ┌─────────────┐ │ Directia │ │ │ │ Directia │ │ Conturi │ │ │ │ analize şi │ │ Naţionale ├──┤ ├───┤ prognoze │ │ şi forta │ │ │ │ financiare │ │ de muncă │ │ │ │ │ └─────────────┘ │ │ └─────────────┘                  │ │ ┌─────────────┐ │ │ ┌─────────────┐ │ Directia │ │ │ │ Directia │ │ de │ │ │ │ analize de │ │ modelare ├──┘ ├───┤ impact şi │ │ şi sinteza │ │ │ prognoze │ │ │ │ │ sectoriale │ └─────────────┘ │ └─────────────┘                                     │                                     │ ┌─────────────┐                                     │ │ Directia │                                     │ │ analize şi │                                     └───┤ prognoze │                                         │ regionale │                                         └─────────────┘-------------