HOTĂRÂRE nr. 9 din 10 ianuarie 2007privind constituirea, componenta şi functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2007    În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 pct. 38 din Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare, şi al art. 61 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se constituie Comisia de autorizare a imprumuturilor locale, denumita în continuare Comisia, pentru examinarea şi avizarea contractarii/garantarii de către unitatile administrativ-teritoriale, în calitatea acestora de persoane juridice, de împrumuturi interne şi externe pe termen scurt, mediu şi lung, pentru realizarea de investitii publice de interes local, precum şi pentru refinantarea datoriei publice locale.  +  Articolul 2 (1) Comisia are în componenta sa 9 membri, după cum urmeaza: a) 4 reprezentanti ai Ministerului Finanţelor Publice, inclusiv preşedintele Comisiei; b) 2 reprezentanti ai Ministerului Administraţiei şi Internelor; c) 3 reprezentanti ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale. (2) Preşedintele Comisiei este secretarul de stat cu atribuţii de coordonare a datoriei publice din Ministerul Finanţelor Publice. (3) Comisia se constituie după cum urmeaza: a) prin ordin al ministrului finanţelor publice se desemneaza persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a); b) prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor se desemneaza persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b); în acest ordin sunt incluse şi persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c), desemnate de structurile asociative.  +  Articolul 3 (1) Comisia se intruneste lunar şi ori de cate ori este nevoie pentru analizarea cererilor şi a documentatiilor aferente, primite de la unitatile administrativ-teritoriale, prin care se solicita autorizarea contractarii sau garantarii de împrumuturi interne ori externe. (2) La nivelul Comisiei funcţionează un secretariat ai cărui membri sunt persoane din cadrul direcţiilor de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice implicate în verificarea şi analizarea documentatiilor, desemnate prin ordin al ministrului finanţelor publice. Secretariatul asigura lucrarile operative ce privesc relaţia dintre Comisie şi solicitanţii autorizarii imprumuturilor locale, administrarea bazei de date la dispoziţia Comisiei, precum şi cele specifice de organizare a sedintelor Comisiei, inclusiv convocarea membrilor acesteia.  +  Articolul 4Documentaţia necesară pentru autorizarea contractarii sau garantarii unui împrumut intern ori extern se stabileste potrivit Normelor şi procedurilor privind autorizarea contractarii sau garantarii de împrumuturi de către unitatile administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 5Se aprobă Regulamentul de functionare a Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 6Unitatile administrativ-teritoriale, prin ordonatorii principali de credite, au obligaţia ca, în cazul în care contracteaza sau garanteaza împrumuturi interne şi externe, să le inscrie, după caz, în registrul datoriei publice locale sau în registrul garantiilor locale, în condiţiile legii.  +  Articolul 7Inregistrarea şi raportarea datoriei publice locale se realizează în conformitate cu normele metodologice elaborate în acest scop de Ministerul Finanţelor Publice în baza Legii datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare, şi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 158/2005 privind constituirea, stabilirea componentei şi competentelor Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 16 martie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascalu,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 10 ianuarie 2007.Nr. 9.  +  Anexa 1NORMA 10/01/2007  +  Anexa 2REGULAMENT 10/01/2007