ORDONANŢĂ nr. 17 din 31 ianuarie 2007pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată cu completări prin Legea nr. 42/1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 2 - (1) Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are competenţa profesională de a organiza şi conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale, de a întocmi situaţiile financiare şi de a efectua expertize contabile...................................................................... (4) Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are competenţa de a ţine contabilitatea şi de a pregăti lucrările în vederea întocmirii situaţiilor financiare."2. La articolul 2, alineatul (3) se abrogă.3. La articolul 4, alineatul (1) litera b) va avea următorul cuprins:"b) are studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;".4. La articolul 5, litera b) va avea următorul cuprins:"b) are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;".5. La articolul 6, litera a) va avea următorul cuprins:"a) ţine sau supraveghează contabilitatea şi întocmeşte sau verifică şi semnează situaţiile financiare;".6. La articolul 6, după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins:"g) acordă asistenţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale; h) efectuează pentru persoane fizice şi juridice servicii profesionale care presupun cunoştinţe de contabilitate."7. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activităţile de audit financiar şi consultanţă fiscală, cu respectarea reglementărilor specifice acestor activităţi."8. La articolul 9, litera b) va avea următorul cuprins:"b) pregăteşte lucrările în vederea elaborării situaţiilor financiare;"9. La articolul 9, litera c) se abrogă.10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Contabilii autorizaţi pot să-şi exercite profesia individual ori în societăţi comerciale."11. La articolul 11, alineatul (3) se abrogă.12. La articolul 11, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Activitatea de cenzor poate fi desfăşurată, potrivit legii, de către experţii contabili, persoanele cu studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi experienţă în activitatea financiar-contabilă de cel puţin 5 ani, precum şi de către societăţile comerciale membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România."13. După alineatul (1) al articolului 15 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Limitele răspunderii civile a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se stabilesc prin contractele de prestări de servicii, în funcţie de uzanţele interne şi internaţionale ale profesiei contabile."14. La articolul 19, literele a), e) şi f) vor avea următorul cuprins:"a) organizează examenul de admitere, efectuarea stagiului şi susţinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, în conformitate cu prevederile art. 3. Programele de examen, în vederea accesului la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, reglementările privind stagiul şi examenul de aptitudini se elaborează de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi se avizează de Ministerul Finanţelor Publice, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu;........................................................................ e) asigură pentru experţii contabili buna desfăşurare a activităţii de evaluare pe baza Standardelor Internaţionale de Evaluare; f) sprijină formarea şi dezvoltarea profesională continuă a membrilor prin programe de formare şi dezvoltare profesională adecvată;".15. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Societăţile comerciale de expertiză contabilă şi societăţile comerciale de contabilitate, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, au obligaţia să comunice filialelor acestuia toate modificările intervenite în componenţa asociaţilor sau acţionarilor lor."16. După alineatul (1) al articolului 27 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) De asemenea, activitatea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi a filialelor sale este supusă controlului privind respectarea prevederilor legale, de către organele abilitate ale statului."17. La articolul 30, literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:"b) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, modificările şi completările acestuia, avizate de Ministerul Finanţelor Publice şi de Ministerul Justiţiei, precum şi Codul etic al profesioniştilor contabili, care vor fi transmise de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I; c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România;".18. La articolul 31, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Preşedintele Consiliului superior, membrii titulari şi membrii supleanţi sunt aleşi prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani. Pentru asigurarea continuităţii, mandatele a jumătate din membrii aleşi încetează după 2 ani. Membrii cărora le încetează mandatul sunt nominalizaţi prin vot secret. Celorlalţi membri, după 4 ani, le încetează mandatul şi nu mai sunt înscrişi în listele de candidaţi. Preşedintele şi membrii cărora le încetează mandatul pot fi realeşi după cel puţin o perioadă egală cu cea a mandatului îndeplinit. (3) Preşedintele Consiliului superior poate fi ales pentru o perioadă de cel mult două mandate."19. După alineatul (4) al articolului 31 se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Preşedintele Consiliului superior nu poate avea atribuţii referitoare la conducerea executivă a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România."20. La articolul 32, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 32 - (1) Pe lângă Consiliul superior funcţionează Comisia superioară de disciplină, compusă din 7 membri titulari şi 7 supleanţi, astfel: a) preşedintele şi 2 membri experţi contabili aleşi de Conferinţa naţională pentru un mandat de 4 ani dintre experţii înscrişi în evidenţa Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită; b) 2 membri desemnaţi de ministrul finanţelor publice; c) 2 membri desemnaţi de ministrul justiţiei."21. La articolul 35 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) preşedintele şi 4 membri aleşi de Adunarea generală pentru un mandat de 4 ani dintre membrii experţi contabili care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită;".22. La articolul 35, litera c) se abrogă.23. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IVSupravegherea publică"24. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Activitatea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se desfăşoară sub supravegherea autorităţii de stat, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice. (2) În realizarea atribuţiilor de supraveghere publică în domeniu, Ministerul Finanţelor Publice poate delega atribuţiile sale unui alt organism, în condiţiile legii."25. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - Persoanele desemnate de Ministerul Finanţelor Publice să efectueze supravegherea publică a activităţii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România au următoarele îndatoriri: a) participă la Conferinţa naţională şi la şedinţele Consiliului superior, fără drept de vot; b) sesizează ministrul finanţelor publice ori de câte ori hotărârile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România contravin reglementărilor legale. Hotărârile respective devin aplicabile numai după pronunţarea acestuia."26. După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 38^1, cu următorul cuprins:"Art. 38^1. - (1) Pentru a-şi putea exercita atribuţia prevăzută la art. 38 lit. b), Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România va pune la dispoziţie persoanelor desemnate de Ministerul Finanţelor Publice o copie de pe hotărârile şi deciziile luate, precum şi toate materialele care au fost supuse aprobării în Consiliul superior, Biroul permanent şi Conferinţa naţională în termen de 7 zile de la adoptarea acestora. (2) Hotărârile şi deciziile luate în baza materialelor care nu au fost transmise persoanelor desemnate de Ministerul Finanţelor Publice, în termenul prevăzut la alin. (1), sunt nule de drept."27. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - Persoanele desemnate de Ministerul Finanţelor Publice să supravegheze activitatea publică a consiliului filialei au următoarele atribuţii: a) participă la lucrările adunării generale, ale consiliului filialei, ale Biroului permanent şi ale comisiei de disciplină, fără drept de vot; b) sesizează Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu privire la aprobarea sau refuzul de înscriere în evidenţa acestuia de către consiliile filialelor, pe care le consideră nelegale; c) sesizează Comisia superioară de disciplină cu privire la hotărârile comisiei de disciplină a filialei pe care le consideră nelegale; d) sesizează persoanele desemnate de Ministerul Finanţelor Publice să efectueze supravegherea publică a activităţii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România asupra hotărârilor consiliului filialei, care contravin reglementărilor legale, precum şi cu privire la cazurile prevăzute la lit. b) şi c)."28. Articolul 39^1 va avea următorul cuprins:"Art. 39^1. - (1) Pentru exercitarea îndatoririlor şi atribuţiilor prevăzute la art. 38 şi 39, materialele supuse dezbaterii organelor respective se transmit persoanelor desemnate de Ministerul Finanţelor Publice cu cel puţin 7 zile înainte. (2) În cazul netransmiterii către persoanele desemnate de Ministerul Finanţelor Publice a materialelor supuse dezbaterii organelor respective, hotărârile şi deciziile luate în ceea ce priveşte aceste materiale sunt nule de drept."29. După articolul 39^2 se introduce un nou articol, articolul 39^3, cu următorul cuprins:"Art. 39^3. - Hotărârile şi deciziile adoptate de Consiliul superior, Biroul permanent şi Conferinţa naţională se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la adoptare."  +  Articolul IIToate hotărârile şi deciziile adoptate până în prezent de Consiliul superior, Biroul permanent şi Conferinţa naţională, care se referă la activitatea experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi, vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul IIIÎn cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată cu completări prin Legea nr. 42/1995, cu modificările şi completările ulterioare, denumirea "Ministerul Finanţelor" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice", iar denumirea "Ministerul Educaţiei Naţionale" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Educaţiei şi Cercetării".  +  Articolul IVOrdonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată cu completări prin Legea nr. 42/1995, cu modificările şi completările ulterioare, pecum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, după aprobarea prin lege a acesteia, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 31 ianuarie 2007.Nr. 17.------------