ORDONANŢĂ nr. 10 din 31 ianuarie 2007privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 1 februarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Majorarea salariilor de bază  +  Articolul 1În anul 2007, salariile de bază ale personalului contractual din sectorul bugetar, stabilite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi indemnizaţiile personalului care ocupă funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost majorate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 3/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2006, avute la data de 31 decembrie 2006, se majorează în 3 etape, astfel: a) cu 5% începând cu data de 1 ianuarie 2007, faţă de nivelul din luna decembrie 2006; b) cu 2% începând cu data de 1 aprilie 2007, faţă de nivelul din luna martie 2007; c) cu 11% începând cu data de 1 octombrie 2007, faţă de nivelul din luna septembrie 2007.  +  Articolul 2 (1) În aplicarea prevederilor art. 1, limita minimă şi limita maximă ale salariilor de bază prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost majorate prin Ordonanţa Guvernului nr. 3/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2006, se majorează începând cu data de 1 ianuarie 2007 cu 5%, din data de 1 aprilie 2007 cu 2% şi începând cu data de 1 octombrie 2007 cu 11%. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru personalul contractual la care este stabilit un singur nivel al salariului de bază.  +  Articolul 3 (1) Salariile de bază ale personalului contractual pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2007, majorate cu 5% faţă de nivelul avut în decembrie 2006, sunt prevăzute în anexele nr. Ia-VI-a. (2) Salariile de bază pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007, majorate cu 2% faţă de nivelul avut la 31 martie 2007, sunt prevăzute în anexele nr. Ib-VIb, respectiv pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2007, majorate cu 11% faţă de nivelul avut la 30 septembrie 2007, sunt prevăzute în anexele nr. Ic-VIc. (3) Indemnizaţiile persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, precum şi ale celor care ocupă funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publică sunt prevăzute în anexele nr. VII/1a, VII/2a, VII/3a şi VIIIa pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2007, în anexele nr. VII/1b, VII/2b, VII/3b şi VIIIb, pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007, şi în anexele nr. VII/1c, VII/2c, VII/3c şi VIIIc, pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2007. (4) Pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, indemnizaţiile prevăzute în anexele nr. VII/1a, VII/2a, VII/3a şi VII/1b, VII/2b, VII/3b, precum şi nr. VII/1c, VII/2c, VII/3c reprezintă unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial. (5) În aplicarea prevederilor alin. (4) persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, nu beneficiază de premii, de sporul de vechime în muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege.  +  Articolul 4Salariile de bază individuale, care se situează între limitele prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, avute la data aplicării prezentei ordonanţe, se majorează începând cu data de 1 ianuarie 2007 cu 5% faţă de nivelul avut la 31 decembrie 2006, începând cu data de 1 aprilie 2007 cu 2% faţă de nivelul din luna martie 2007 şi, respectiv, începând cu data de 1 octombrie 2007 cu 11% faţă de nivelul din luna septembrie 2007.  +  Articolul 5La instituţiile publice şi unităţile bugetare la care cheltuielile de personal se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, creşterile salariale stabilite în condiţiile art. 4 se pot acorda în limita procentelor stabilite şi la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea creşterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.  +  Articolul 6 (1) În anul 2007, personalul contractual din sectorul bugetar salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei poate beneficia, pe lângă creşterile salariale acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, de o creştere salarială prin evaluarea performanţelor profesionale individuale realizate în anul 2006, potrivit reglementărilor în vigoare, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2007. (2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual şi acordarea salariilor de bază corespunzătoare evaluării se vor realiza până la finele lunii mai 2007.  +  Capitolul II Alte reglementări  +  Articolul 7 (1) Promovarea personalului contractual în anul 2007, în condiţiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează să fie promovată persoana, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile. (2) Promovarea în condiţiile legii a persoanelor încadrate pe funcţia de debutant, precum şi a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.  +  Articolul 8Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau de scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creştere cu până la 20% a salariului de bază avut.  +  Articolul 9 (1) În vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, persoanele angajate în sectorul bugetar, aflate în concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, potrivit legii, cele care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, potrivit legii, precum şi cele ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoştinţelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, procedându-se în acelaşi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs. (2) În cazul nepromovării examenului prevăzut la alin. (1), persoanei respective i se acordă salariul de bază avut anterior sau, după caz, salariul de bază minim al funcţiei deţinute anterior.  +  Articolul 10 (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 15% din numărul total al personalului contractual prevăzut în statul de funcţii, la începutul anului bugetar, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta şi care constituie bază de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Salariile de merit se vor acorda personalului contractual încadrat pe funcţii de execuţie în proporţie de cel puţin două treimi din numărul total stabilit. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităţi bugetare cu un număr redus de posturi pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proporţiile stabilite pentru funcţiile de execuţie să se facă la nivelul unităţilor respective luate împreună. Repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unităţile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite. (2) Personalul contractual care beneficiază de salariu de merit se stabileşte o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale funcţiei deţinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea funcţiei prin promovare, acordarea acestuia se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salariu de merit, acesta se poate redistribui, de la data de 1 a lunii următoare, altor persoane care deţin funcţii de acelaşi nivel, respectiv funcţii de conducere sau de execuţie, pe perioada rămasă. (3) Pentru personalul contractual nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare. (4) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit. (5) Personalul salarizat cu indemnizaţie lunară ca unică formă de remunerare a activităţii nu se cuprinde în numărul total de posturi în vederea determinării numărului de beneficiari ai salariului de merit.  +  Articolul 11 (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar. (2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului, din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat pentru personalul contractual din aparatul propriu şi din unităţile subordonate, fără a depăşi valoarea economiilor realizate. (3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorii principali de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor personalului contractual, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.  +  Articolul 12Consiliile locale pot constitui, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv pentru personalul contractual prevăzut în statul de funcţii, un fond de premiere, în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul de premiere poate fi utilizat, conform criteriilor şi condiţiilor stabilite prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie a anului 2007.  +  Articolul 13 (1) Sporul de confidenţialitate se acordă personalului contractual din aparatul de lucru al Guvernului şi al Ministerului Integrării Europene în cuantum de până la 15%, precum şi personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice pentru care, prin acte normative specifice, se prevede acordarea acestui spor. (2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului de confidenţialitate şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de reglementările în vigoare, de către ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.  +  Articolul 14 (1) Spor pentru condiţii vătămătoare, de până la 10% din salariul de bază, se acordă personalului contractual care desfăşoară activitate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice în care funcţionează instalaţii care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă produse de emiţători pentru comunicaţii, instalaţii de microunde, instalaţii de curenţi de înaltă frecvenţă, staţii de bruiaj. (2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat. (3) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul prevăzut la alin. (1) vor fi stabilite pe baza buletinelor de determinare emise de autorităţile abilitate în acest sens.  +  Articolul 15 (1) Spor pentru condiţii periculoase, în cuantum de până la 50% din salariul de bază, se acordă personalului contractual din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, care participă efectiv în campaniile de prevenire şi combatere a zoonozelor deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite prin ordin al ministrului, numai pe perioada cât participă la aceste campanii. (2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.  +  Articolul 16 (1) Personalul contractual din cadrul Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă, care participă la selecţia şi recrutarea forţei de muncă pentru lucrul în străinătate, poate beneficia de un spor de până la 5% din salariul de bază. (2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.  +  Articolul 17Personalul contractual beneficiază şi de celelalte drepturi de natură salarială care se acordă potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 18 (1) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul contractual încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere este considerată muncă suplimentară şi se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti, în luna următoare, cu un spor aplicat la salariul de bază, după cum urmează: a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare şi pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. (3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă potrivit legii sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 19 (1) Indemnizaţiile personalului din conducerea cultelor religioase şi a unităţilor de cult recunoscute în România, asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică, prevăzute la nr. crt. 1, 2, 3, 4 şi 5 din anexa nr. 1.A.b) la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, majorate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 3/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2006, vor avea valorile prevăzute pentru funcţiile de demnitate publică cu care sunt asimilate, prevăzute la nr. crt. 1, 2, 3, 5 şi 6 din anexa nr. VII/2a, pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2007, la nr. crt. 1, 2, 3, 5 şi 6 din anexa nr. VII/2b, pentru perioada 1 aprilie-30 septembrie 2007, şi, respectiv, pentru perioada de 1 octombrie - 31 decembrie 2007, la nr. crt. 1, 2, 3, 5 şi 6 din anexa nr. VII/2c la prezenta ordonanţă. (2) Salariile de bază ale personalului clerical, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, din anexele nr. 1.B.b) şi 2.b), stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 3/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2006, se majorează cu 5% pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2007, cu 2% pentru perioada 1 aprilie-30 septembrie 2007 şi cu 11% pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2007.  +  Articolul 20Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia primarului, a preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti, după caz.  +  Articolul 21Salariile de bază ale personalului contractual încadrat în funcţii specifice, care nu sunt prevăzute în prezenta ordonanţă, se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de bază prevăzute în anexele la aceasta, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 22 (1) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare. (2) Pensionarii pentru limită de vârstă care se angajează pe baza unui contract individual de muncă în sectorul bugetar, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate.  +  Articolul 23 (1) Personalul contractual din sectorul bugetar are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă şi la alte concedii, în condiţiile legii. (2) Durata minimă a concediului de odihnă este de 21 de zile lucrătoare pe an. (3) La determinarea indemnizaţiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, şi sporurile de care beneficiază, potrivit legii. (4) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazul în care, din motive justificate, personalul contractual din sectorul bugetar nu a putut efectua concediul de odihnă la care avea dreptul într-un an calendaristic, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul până la sfârşitul anului următor. (5) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării raporturilor juridice de muncă. (6) Celelalte prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare. (7) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.  +  Articolul 24 (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba, până la data de 1 septembrie, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 şi la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487/2006, cu încadrarea la nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, transformarea posturilor vacante pe răspunderea ordonatorilor principali de credite. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi ordonatorilor principali de credite din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică locală. (3) Ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin. (1) vor comunică, trimestrial, Ministerului Finanţelor Publice, situaţia centralizată a transformărilor de posturi efectuate în condiţiile legii.  +  Articolul 25 (1) Autorităţile şi instituţiile publice care au dreptul de a constitui un fond de stimulare, potrivit legii, pot acorda stimulente personalului contractual, în limitele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursă şi condiţiile de utilizare a fondului de stimulare se stabilesc cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative, prin hotărâre a Guvernului. (2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1) rămân aplicabile reglementările existente privind constituirea şi condiţiile de utilizare a fondurilor pentru stimularea personalului.  +  Articolul 26Drepturile salariale stabilite personalului bugetar corespunzător structurii organizatorice şi numărului maxim de posturi aprobate potrivit legii se vor acorda în continuare, corespunzător funcţiilor deţinute anterior, în acelaşi cuantum şi în cazul în care structura organizatorică sau raporturile de subordonare şi numărul maxim de posturi se modifică, potrivit legii, în cursul anului.  +  Articolul 27 (1) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiilor pentru protecţia copilului, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă, al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi nu poate depăşi 5% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarului de sector. (2) Secretarul comisiei pentru protecţia copilului beneficiază de o indemnizaţie al cărei cuantum este de 75% din cea acordată unui membru al comisiei.  +  Articolul 28Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică personalului contractual din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi nici personalului din instituţiile publice din sistemul sanitar-veterinar finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, la care salarizarea şi celelalte drepturi se acordă potrivit prevederilor Legii nr. 435/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar.  +  Articolul 29 (1) Gestiunea sistemului de salarizare se asigură de către fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în numărul maxim de posturi şi în bugetele aprobate potrivit legii. (2) Salariile de bază şi indemnizaţiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, pentru cheltuielile cu salariile.  +  Articolul 30 (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe este de competenţa ordonatorilor de credite. (2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale. (3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. (4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei.  +  Articolul 31 (1) Salariile de bază şi indemnizaţiile lunare sunt brute şi impozabile, potrivit legii. (2) Salariile de bază individuale şi indemnizaţiile lunare, calculate pentru cele trei etape de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, se rotunjesc din 1 leu în 1 leu, în favoarea salariaţilor. (3) Anexele nr. Ia - VIIIa, Ib - VIIIb şi Ic - VIIIc fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 32Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul muncii, solidarităţiisociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 31 ianuarie 2007.Nr. 10.  +  Anexa Ia(la 01.01.2007)ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE(ministere, alte organe de specialitate din subordineaGuvernului ori a ministerelor, serviciile AdministraţieiPrezidenţiale*1), aparatul de lucru al Guvernuluişi aparatul Parlamentului României)I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate*)--------- Notă *) Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la cap. I lit. B se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale, inclusiv centrelor regionale din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevăzuţi la cap. II din Anexa nr. II, precum şi funcţiilor de la cabinetul primarului municipiului reşedinţă de judeţ şi de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor.A. Funcţii de conducere
           
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    1.Secretar generalS2.808
    2.Secretar general adjunctS2.528
  NOTĂ:Se utilizează în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.B. Funcţii de execuţie
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IAS6111.392
    2.Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IS5561.218
    3.Consilier, expert, inspector ds specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IIS5121.104
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIIS495990
    5.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IVS486888
    6.Referent, inspector, revizor contabil; debutantS461-
    7.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IASSD5031.218
    8.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul ISSD495990
    9.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IISSD486888
    10.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IIISSD476804
    11.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; debutantSSD437-
      b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
    12.Consilier juridic gradul IAS6111.392
    13.Consilier juridic gradul IS5561.218
    14.Consilier juridic gradul IIS5121.104
    15.Consilier juridic gradul IIIS495990
    16.Consilier juridic gradul IVS486888
    17.Consilier juridic debutantS461-
    18.c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Referent IA M 503 710
    19.Referent IM495618
    20.Referent IIM486574
    21.Referent IIIM476503
    22.Referent IVM468478
    23.Referent debutantM435-
  II. Salarii de bază pentru funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale*1), Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional al AudiovizualuluiA. Funcţii de conducere specifice
           
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    1.Şef departament, director generalS2.424
  B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice
             
    Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    2.Şef birou senatorial, şef cabinetS5561.218
    3.Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentSSD4681.018
    4.Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentM458888
    5.Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentPL4581.018
    6.Director de cabinetS9432.217
    7.ConsilierS9432.217
    8.ExpertS9152.019
    9.ConsultantS6251.361
    10.Secretar cabinet, secretar dactilografM458746
  ------- Notă *) Se utilizează şi pentru cabinetul demnitarului, cancelaria prefectului, cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti.*1) Administraţia Prezidenţială poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmează să beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.III. Funcţii specifice unor ministere1. MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE a) Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritorialeGarda financiară - personal militarizat
           
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    1.Comisar generalS2.555
           
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
      Funcţii de execuţie
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Comisar principal IAS6111.392
    2.Comisar principal IS5561.218
    3.Comisar principal IIS5121.104
    4.Comisar principal IIIS495990
    5.Comisar principal IVS486961
    6.Comisar debutantS461-
    7.Comisar principal IS.S.D.4951.104
    8.Comisar principal IIS.S.D.486990
    9.Comisar principal IIIS.S.D.476888
    10.Comisar debutantS.S.D.437-
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11.Comisar IAM503746
    12.Comisar IM486661
    13.Comisar IIM476603
    14.Comisar IIIM468546
    15.Comisar debutantM435-
    Audit intern
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1.Auditor-ofiţerS1.4161.997
    2.Auditor-expertS9871.567
    3.Auditor-inspectorS7001.280
    4.Auditor-asistentS5561.139
  b) Funcţii specifice din serviciile publice deconcentrate.Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1.Casier trezorier IM476575
    2.Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; IM; G468504
    3.Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutantM; G435-
  2. MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Ministru consilierS6112.235*)
    2.Consilier economicS5741.220
    3.Secretar economic IS5221.105
    4.Secretar economic IIS486990
    5.Secretar economic IIIS476888
    *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    1.Referent transmitere IM486619
    2.Referent transmitere IIM476561
    3.Referent transmitere IIIM468504
    4.Referent debutantM435-
  3. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORTFuncţii de execuţie
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul ISSD495990
    2.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IISSD486888
    3.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IIISSD476804
    4.Instructor sportiv, referent sportiv; debutantSSD437-
  4. MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORFuncţii specifice Arhivelor Naţionale
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Arhivist gradul IAS6111.392
    2.Arhivist gradul IS5561.218
    3.Arhivist gradul IIS5121.104
    4.Arhivist gradul IIIS495990
    5.Arhivist gradul IVS486888
    6.Arhivist debutantS461-
    7.Arhivist gradul IASSD5031.218
    8.Arhivist gradul ISSD495990
    9.Arhivist gradul IISSD486888
    10.Arhivist gradul IIISSD476804
    11.Arhivist debutantSSD437-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    12.Arhivar IAM503710
    13.Arhivar IM495618
    14.Arhivar IIM486574
    15.Arhivar IIIM476503
    16.Arhivar debutantM435-
  5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICEFuncţii specifice din aparatul propriu şi din serviciile deconcentrate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Asistent-şefS6111.392
    2.Asistent-şefSSD5421.167
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    3.Asistent-şefPL5071.023
    4.Asistent-şefM495939
         
      *  
    *   *
  ** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998
   +  Anexa IIa(la 01.01.2007)ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂConsilii, primării şi servicii publice din subordinea acestoraI. Salarii de bază pentru activitatea de specialitateFuncţii de execuţie
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, auditor; gradul IAS5121.058
    2.Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, auditor; gradul IS503935
    3.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIS495812
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIIS486737
    5.Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutantS461-
    6.Conductor arhitect IA, referent IA, inspector IA, subinginer IASSD495752
    7.Conductor arhitect I, referent I, inspector I, subinginer ISSD486649
    8.Conductor arhitect II, referent II, inspector II, subinginer IISSD476585
    9.Conductor arhitect, referent, subinginer, inspector; debutantSSD437-
    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
    10.Consilier juridic gradul IAS6111.180
    11.Consilier juridic gradul IS5561.058
    12.Consilier juridic gradul IIS503935
    13.Consilier juridic gradul IIIS495812
    14.Consilier juridic gradul IVS486707
    15.Consilier juridic debutantS461-
    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    16.Referent, inspector; IAM495691
    17.Referent, inspector; IM486645
    18.Referent, inspector; IIM476583
    19.Referent, inspector; IIIM468537
    20.Referent, inspector; debutantM435-
    21.Agent agricol IM476572
    22.Agent agricol IIM; G468537
    23.Agent agricol IIIM; G458495
    24.Agent agricol debutantM; G435-
  NOTĂ:Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la prezenta anexă se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul primarului comunei, oraşului şi municipiului, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor.II. Salarii de bază pentru funcţii din aparatul consiliilor1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti
         
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază - lei -
    1.Secretar2.808
  2. Consilii judeţene
           
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază  - lei -
    Categoria ICategoria II
    2.Secretar2.6742.493
  3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale
               
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază  - lei -
    Cu peste  320.000 locuitori*)Categoria
    IIIIII
    3.Municipii        
      - secretar2.2232.0131.8331.653
    * ) Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti.
    4.Oraşe        
      - secretar-1.4801.4141.380
               
               
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază - lei -
    Cu peste 15.000 locuitoriCat egoria
    I  între 7.001-15.000 locuitoriII  între 3.001-7.000 locuitoriIII până la  3.000 locuitori
    5.Comune        
      - secretar1.3751.1031.0361.002
  NOTĂ:1. Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului.2. În cazul secretarului unităţilor administrativ-teritoriale, care în mod excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanţă, se diminuează cu 10%.
         
      *  
    *   *
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IIIa(la 01.01.2007)CONSILIUL CONCURENŢEISalarii de bază pentru funcţiile de execuţie de specialitate specifice ale Consiliului Concurenţei
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1.Inspector de concurenţă gradul IS9232.092
    2.Inspector de concurenţă gradul IIS8341.892
    3.Inspector de concurenţă gradul IIIS7451.693
    4.Inspector de concurenţă asistentS5381.216
         
      *  
    *   *
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/1a(la 01.01.2007)CERCETAREUNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARESalarii de bază pentru funcţiile de specialitate din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Cercetător ştiinţific principal gradul IS6662.025
    2.Cercetător ştiinţific principal gradul IIS5341.895
    3.Cercetător ştiinţific principal gradul IIIS4751.478
    4.Cercetător ştiinţificS4671.143
    b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate
    5.Asistent de cercetare ştiinţificăS458900
    6.Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS436-
    c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale
    7.Asistent IM458719
    8.Asistent IIM451613
    9.Asistent IIIM440567
    10.Asistent stagiarM412-
  NOTĂ:Funcţiile prevăzute la poziţiile nr. 1 - 4, utilizate în unităţile de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române, sunt echivalate cu funcţiile didactice din învăţământul superior, după cum urmează: cercetător ştiinţific principal gradul I cu profesor universitar; cercetător ştiinţific principal gradul II cu conferenţiar universitar; cercetător ştiinţific principal gradul III cu şef de lucrări (lector universitar) şi cercetător ştiinţific cu asistent universitar.
         
      *  
    *   *
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/2a(la 01.01.2007)CULTURĂUNITĂŢI DE CULTURĂI. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din unităţile teatrale, muzicale şi de cinematografie
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concert-maestru*), artist      
      instrumentist I;S    
      gradul IA   7151.456
      gradul I   5011.283
      gradul II   494957
      gradul III   484858
      gradul IV   476758
      gradul V   467701
      debutant   445-
    2Dirijor cor, artist liric, artist liric operă;S    
      gradul IA   6951.415
      gradul I   4871.247
      gradul II   480930
      gradul III   471834
      gradul IV   462737
      gradul V   454682
      debutant   432-
    3Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), producător delegat, impresar artistic, regizor scenă (culise);S    
      gradul I   4671.037
      gradul II   458869
      gradul III   451744
    4Şef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical, public relations), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist circ, balerin operă;S    
      gradul I   485939
      gradul II   475842
      gradul III   467744
      gradul IV   458688
      debutant   436-
    5Balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine;S    
      gradul I   475801
      gradul II   467730
      gradul III   458688
      debutant   436-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    6Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concert-maestru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet, impresar artistic;      
      I   458688
      II   451590
      III   440521
      debutant   412-
    7Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;      
      I   458688
      II   451590
      III   440521
      debutant   412-
    8Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);      
      I   475842
      II   467744
      III   458688
      IV   451590
      V   440534
      debutant   412-
    9Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;      
      I   458603
      II   451562
      III   440506
      debutant   412-
    10Regizor scenă (culise), secretar platou;M    
      I   458603
      II   451562
      III   440506
      debutant   412-
    11Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasatorM; G425478
    c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale
    12Muncitor calificat I   475600
      II   467569
      III   458530
      IV   451498
      V   440459
      VI   433451
  ----- Notă *) La salarizarea funcţiei de concert-maestru se utilizează gradele profesionale IA, I, II şi III.II. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din presă, edituri, informare documentară
               
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate;S    
        gradul IA   4851.121
        gradul I   475842
        gradul II   467744
        gradul III   458688
        debutant   436-
    2Şef agenţie publicitate, administrator (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local);S    
        gradul I*)   475813
        gradul II   467730
        gradul III   458674
        debutant   436-
    3Secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;S    
        gradul I   475801
        gradul II   467730
        gradul III   458688
        debutant   436-
    4Redactor, secretar de redacţie;S.S.D.    
        gradul I   467744
        gradul II   458688
        gradul III   451590
        debutant   413-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5Redactor, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;M    
        treapta IA   458688
        treapta I   451603
        treapta II   440562
        debutant   412-
    6Laborant foto, retuşor foto, fotograf;M; G    
        treapta I   458590
        treapta II   451521
        treapta III   440478
        debutant   412-
  ----- Notă *) Nivelul de salarizare nu se aplică funcţiilor de administrator (publicaţii, editură).III. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din muzee şi biblioteciFuncţii de execuţie
               
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar, arheolog, arhitect;S    
        gradul IA   4751.121
        gradul I   467771
        gradul II   458701
        debutant   436-
    2Biolog, fizician, chimist; principalS6221.102
      Biolog, fizician, chimist; specialist   541870
      Biolog, fizician, chimist   474726
      Biolog, fizician, chimist; debutant   451-
    3Sociolog, psiholog; principalS487863
      Sociolog, psiholog   477790
      Sociolog, psiholog; debutant   455-
    4Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist, bibliotecar;S.S.D.    
        gradul I   467842
        gradul II   458688
        gradul III   451590
        debutant   413-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5BibliotecarP.L.    
        treapta I   458761
        treapta II   451644
        treapta III   440574
        debutant   412-
    6Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar custode sală;M    
        treapta I   458688
        treapta II   451603
        treapta III   440562
        debutant   412-
    7BibliotecarM    
        treapta IA   458688
        treapta I   451603
        treapta II   440562
        debutant   412-
    8Supraveghetor muzeu, mânuitor carteM; G433478
  ---- Notă *) În instituţiile muzeale din domeniul tradiţiei populare pot fi încadraţi şi absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi profesional.IV. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din case de cultură, cămine culturale şi alte instituţii de cultură
               
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale;
    1Referent;S    
        gradul I   475801
        gradul II   467730
        gradul III   458688
        debutant   436-
    2Referent;S.S.D.    
        gradul I   467744
        gradul II   458688
        gradul III   451590
        debutant   413-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    3Referent;      
        treapta IA   458688
        treapta I   451603
        treapta II   440562
        debutant   412-
  NOTĂ:1. Persoanele încadrate în unităţile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu aprobarea nominală a ministrului culturii şi cultelor, funcţii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.2. Salariile de bază pentru salariaţii teatrelor naţionale, ai celor la care spectacolele se desfăşoară preponderent în limba unei minorităţi naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale şi muzeelor de importanţă naţională stabilite potrivit legii, bibliotecilor naţionale, ai Bibliotecii Academiei Române şi ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca, precum şi ai Filarmonicii "George Enescu"- Bucureşti, pentru activitatea de importanţă naţională desfăşurată în aceste instituţii, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin buget, cu excepţia personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti care beneficiază în continuare de prevederile Legii nr. 102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti.3. Pe funcţiile noi introduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2005, cu modificările ulterioare, vor putea fi promovate persoanele încadrate în instituţiile publice respective, care îndeplinesc condiţia de studii prevăzută pentru noile funcţii, în condiţiile art. 7 alin. (2) şi art. 8 din prezenta ordonanţă.
         
      *  
    *   *
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/3a(la 01.01.2007)CULTESalarii de bază pentru personalul clerical *)------ Notă *) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unităţile bugetare.Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat să certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.Funcţii de execuţie
               
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1Preot      
        gradul IS4751.010
        gradul IIS467842
        definitivS458758
        debutantS436-
    2Preot      
        gradul IM451730
        definitivM440701
        debutantM412-
         
      *  
    *   *
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/4a(la 01.01.2007)SPORTUNITĂŢI SPORTIVEI. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul IA   4751.045
    2Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul I   467895
    3Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul II   458800
    4Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**); gradul III, instructor sportiv gradul I   451730
    5Secretar federaţie, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II   440675
    6Instructor sportiv debutant   412-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    7Instructor sportiv I, referent I   458675
    8Instructor sportiv II, referent II   451605
    9Instructor sportiv III, referent III   440565
    10Instructor sportiv debutant   412-
  ------ Notă *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport. Notă **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.II. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază - lei -
    minimmaxim
    Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
    1Expert sportiv gradul IA   5551.073
    2Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I   500996
    3Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II   454852
    4Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III   454819
    5Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV   454758
    6Antrenor categoria V   454676
    7Antrenor debutant, referent sportiv debutant   454-
  ----- Notă *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport. Notă **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.
         
      *  
    *   *
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/5a(la 01.01.2007)AUTORITATEA VAMALĂDIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILORSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate  +  Capitolul I Aparatul central
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Expert vamalS7871.840
    2Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS6701.566
    3Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS6231.457
    4Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS5771.347
    5Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS5301.236
    6Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IVS5231.127
    7Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS514-
    8Referent gradul IS.S.D.5421.266
    9Referent gradul IIS.S.D.4951.155
    10Referent gradul IIIS.S.D.4861.045
    11Referent debutantS.S.D.477-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    12Referent IAM5071.182
    13Referent IM4671.071
    14Referent IIM458962
    15Referent IIIM451853
    16Referent IVM440744
    17Referent debutantM412-
   +  Capitolul II Direcţia Generală a VămilorDirecţia de supraveghere şi control vamal, Direcţia de supraveghere pentru zonele vamale specialeSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Expert vamalS9392.060
    2Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS8001.867
    3Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS7521.758
    4Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS6931.621
    5Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS6361.483
    6Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IVS6241.347
    7Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS617-
    8Referent gradul IS.S.D.6591.538
    9Referent gradul IIS.S.D.6001.401
    10Referent gradul IIIS.S.D.5851.266
    11Referent debutantS.S.D.578-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    12Referent IAM6231.457
    13Referent IM5651.320
    14Referent IIM5181.210
    15Referent IIIM4671.100
    16Referent IVM440991
    17Referent debutantM412-
   +  Capitolul III Direcţia regională vamalăSalarii de bază pentru activitatea de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Expert vamalS6931.621
    2Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS6241.347
    3Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS5301.236
    4Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS4671.100
    5Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS458991
    6Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS436-
    7Referent gradul IS.S.D.4671.071
    8Referent gradul IIS.S.D.458962
    9Referent gradul IIIS.S.D.451880
    10Referent debutantS.S.D.413-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11Referent IAM467962
    12Referent IM458880
    13Referent IIM451800
    14Referent IIIM440689
    15Referent debutantM412-
   +  Capitolul IV Birouri vamaleSalarii de bază pentru activitatea de specialitateA. Funcţii de execuţie de categoria A
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Expert vamalS sau şcoală vamală6231.457
    2Inspector vamal principalS sau  şcoală vamală5071.182
    3Inspector vamal gradul IS sau şcoală vamală4751.071
    4Inspector vamal gradul IIS sau  şcoală vamală467962
    5Inspector vamal gradul IIIS sau şcoala vamală458853
    6Inspector vamal debutantS sau  şcoală vamală436-
    7Inspector vamalŞcoala vamală sau SSD467976
    8Controlor vamal gradul IŞcoală vamală sau SSD458853
    9Controlor vamal gradul IIŞcoală vamală sau SSD451744
    10Agent vamal debutantŞcoală vamală sau SSD413-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11Controlor vamal IM458880
    12Controlor vamal IIM451800
    13Controlor vamal IIIM440689
    14Controlor vamal debutantM412-
  B. Funcţii de execuţie de categoria B
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Inspector pentru datoria vamală principalS5071.182
    2Inspector pentru datoria vamală gradul IS4751.071
    3Inspector pentru datoria vamală gradul IIS467962
    4Inspector pentru datoria vamală gradul IIIS458853
    5Inspector pentru datoria vamală debutantS436-
    6Inspector pentru datoria vamalăŞcoală vamală sau SSD467976
    7Controlor pentru datoria vamală gradul IŞcoală vamală sau SSD458853
    8Controlor pentru datoria vamală gradul IIŞcoală vamală sau SSD451744
    9Controlor pentru datoria vamală debutantŞcoală vamală sau SSD413-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10Controlor pentru datoria vamală IM458880
    11Controlor pentru datoria vamală IIM451800
    12Controlor pentru datoria vamală IIIM440689
    13Controlor pentru datoria vamală debutantM412-
         
      *  
    *   *
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/6a(la 01.01.2007)NAVIGAŢIEUNITĂŢI NAVALE ŞI CĂPITĂNII DE PORTURISalarii de bază pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1Comandant instructorS4751.100
    2Şef mecanic instructorS467800
    a) Funcţii de execuţie pe nave maritime
    3ComandantS4751.004
    4Şef mecanicS467812
    5Căpitan secund, şef mecanic secund, şef electricianS458689
    6Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS458647
    7Ofiţer aspirantS436-
    b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
    8Căpitan dragorM451675
    9CăpitanM451620
    10Şef mecanicM451605
    11Dragor-şefM451593
    12Ofiţer punteM440565
    13Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM440552
    14DragorM433511
    15Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician, dragor; aspirantM412-
    c) Funcţii de execuţie comune pe nave
    16Şef staţie RTGM451593
    17Ofiţer RTG IM440537
    18Ofiţer RTG IIM433497
    19Şef echipaj   433579
    20Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic   425537
    21Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar   425511
    22Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant   412-
    23Scafandru autonom   440647
    24Scafandru greu   433593
    25Scafandru debutant   412-
    d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
    - Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    26Căpitan de port specialistS467812
    27Căpitan de port gradul IS458684
    - Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    28Căpitan de port gradul IIM440620
    29Ofiţer de port gradul IM451593
    30Ofiţer de port gradul IIM440537
    31Ofiţer de port debutantM412-
  Căpităniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevăzute la lit. a) - c) din prezenta anexă, în funcţie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.NOTĂ:Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în prezenta anexă se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se utilizează de către toate unităţile, indiferent de subordonare.
         
      *  
    *   *
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/7a(la 01.01.2007)AGRICULTURĂLABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR,PENTRU CONTROLUL SANITAR'adVETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLULALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC ALPRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRUCARANTINA FITOSANITARĂ, PRECUM ŞI UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATEJURIDICĂ SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ŞIALIMENTAŢIESalarii de bază pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grad; profesionale
    1.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expertS4851.100
    2.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IS475770
    3.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIS467675
    4.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIIS458647
    5.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutantS436-
    6.Medic primar veterinar**)S4851.236
    7.Medic veterinar gradul IS475880
    8.Medic veterinar gradul IIS467770
    9.Medic veterinar gradul IIIS458647
    10.Medic veterinar debutantS436-
    11.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IS.S.D.467770
    12.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IIS.S.D.458620
    13.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IIIS.S.D.451579
    14.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutantS.S.D.413-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    15.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IAM458662
    16.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IM451565
    17.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IIM440511
    18.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutantM412-
    19.Asistent veterinar I, tehnician veterinar IAM458662
    20.Asistent veterinar II, tehnician veterinar IM451593
    21.Asistent veterinar III, tehnician veterinar IIM440537
    22.Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutantM412-
    23.Agent veterinar IŞcoală profesională440511
    24.Agent veterinar IIŞcoală profesională433455
    25.Agent veterinar debutantŞcoală profesională413-
  -------- Notă *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultură, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. Notă **) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare. Notă ***) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele).
         
      *  
    *   *
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/8a(la 01.01.2007)OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUISalarii de bază pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Inginer cadastru gradul IAS4851.100
    2Inginer cadastru gradul IS475770
    3Inginer cadastru gradul IIS467702
    4Inginer cadastru gradul IIIS458647
    5Inginer cadastru debutantS436-
    6Subinginer cadastru IS.S.D.467770
    7Subinginer cadastru IIS.S.D.458662
    8Subinginer cadastru IIIS.S.D.451579
    9Subinginer cadastru debutantS.S.D.413-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10Tehnician cadastru IAM458662
    11Tehnician cadastru IM451565
    12Tehnician cadastru IIM440511
    13Tehnician cadastru debutantM412-
    14Operator cadastru IM; G451511
    15Operator cadastru IIM; G440455
    16Operator cadastru debutantM; G412-
         
      *  
    *   *
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/9a(la 01.01.2007)PROTECŢIA MEDIULUIAGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEIBIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Inspector de specialitate expert, inginer expert*)S4851.100
    2Inspector de specialitate, inginer*); gradul IS475770
    3Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIS467675
    4Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIIS458647
    5Inspector, inginer*); debutantS436-
    6Subinginer IS.S.D.467770
    7Subinginer IIS.S.D.458620
    8Subinginer IIIS.S.D.451579
    9Subinginer debutantS.S.D.413-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10Tehnician, observator condiţii mediu; IA**)M458662
    11Tehnician, observator condiţii mediu; I**)M451565
    12Tehnician, observator condiţii mediu; II**)M440511
    13Tehnician, observator condiţii mediu; debutant**)M412-
  --------- Notă *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii. Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. Notă **) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii.
         
      *  
    *   *
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/10a(la 01.01.2007)AVIAŢIA SPORTIVĂAEROCLUBUL ROMÂNIEISalarii de bază pentru funcţiile de specialitate1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist                        Funcţii de execuţie
               
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1Personal navigant şi tehnic navigant profesionist      
        clasa I   4751.100
        clasa a II-a   467790
        clasa a III-a   458689
        clasa a IV-a   451647
        clasa a V-a   440-
  -------- Notă *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.2. Personal tehnic aeronautic
               
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale
    1Inginer de aviaţieS    
        clasa I   4851.100
        clasa a II-a   475785
        clasa a III-a   467689
        clasa a IV-a   458647
        debutant   436-
    2Tehnician de aviaţieM    
        clasa I   467662
        clasa a II-a   458605
        clasa a III-a   451552
        clasa a IV-a   440511
        debutant   412-
    3Mecanic de aviaţieŞcoala tehnică de aviaţie sau echivalentă    
        clasa I475702
        clasa a II-a467605
        clasa a III-a458537
        clasa a IV-a440511
        debutant412-
    4Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor (turn de paraşutism, automosor, pilor paraşute, deltaplanism, etc.)M; Şcoală profesională    
        clasa I   467662
        clasa a II-a   458579
        clasa a III-a   451537
        clasa a IV-a   440511
        debutant   412-
    5Maistru de aviaţieŞcoala de maiştri aviaţie    
        clasa I458716
        clasa a II-a451662
        clasa a III-a440565
  3. Personal operativ aeronautic                     Funcţii de execuţie
               
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Meteorolog aeronautic specialistS    
        gradul I   4851.100
        gradul II   475785
        gradul III   467689
        gradul IV   458647
        debutant   436-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    2Meteorolog aeronauticM + curs de calificare    
        I451593
        II   440537
        debutant   412-
    3Controlor trafic dirijareM + curs de calificare    
        I451662
        II   440593
        III   433537
    4Controlor trafic operaţiuni auxiliareM + curs de calificare    
        I458605
        II   451552
        III   440511
        debutant   412-
  NOTĂ:1. Criteriile de încadrare şi de avansare în clase a personalului navigant, tehnic navigant şi tehnic aeronautic şi, respectiv în grade şi trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.2. În cazul pierderii licenţei de zbor pentru calificarea deţinută, din cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine încadrarea în clasa deţinută, ca instructor la sol.                                                 *                                               * *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr, 154/1998.
   +  Anexa IV/11a(la 01.01.2007)ASISTENŢĂ SOCIALĂUNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI UNITĂŢIDE ASISTENŢĂ MEDICO SOCIALĂA. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; principalS487863
    2Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializatS477790
    3Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; debutantS455-
    4Medic primarS7021.428
    5Medic specialistS6011.023
    6MedicS458897
    7Medic stagiarS439-
    8Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principalS4751.065
    9Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialistS467842
    10Fiziokinetoterapeut, bioinginer medicalS458701
    11Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutantS436-
    12Profesor C.F.M. principalS487863
    13Profesor C.F.M.S477790
    14Profesor C.F.M. debutantS455-
    15Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat; principalS.S.D.477831
    16Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializatS.S.D.469744
    17Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat; debutantS.S.D.431-
    18Profesor C.F.M. principalS.S.D.477819
    19Profesor C.F.M.S.S.D.469724
    20Profesor C.F.M. debutantS.S.D.431-
    21Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare; principalPL469819
    22Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperarePL459732
    23Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare; debutantPL430-
    24Asistent social, asistent medical*), educator puericultor; principalM469761
    25Asistent social, asistent medical*), educator puericultorM459644
    26Asistent social, asistent medical*), educator puericultor; debutantM430-
    27Soră medicală principală**)M457685
    28Soră medicală**)M450572
    29Soră medicală debutantă**)M418-
  -------- Notă *) Se aplică şi funcţiilor de educator specializat, lucrător social, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, masor. Notă **) Se aplică şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenţă, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M. Notă ***) Se aplică următoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician superior de radiologie radioterapie şi radiodiagnostic; asistent medical specializat; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medico-social.B. Salarii de bază pentru funcţii auxiliare
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1Infirmieră, agent D.D.D.G436454
    2Infirmieră, agent D.D.D.; debutantG415-
    3Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoareG429454
  NOTĂ:Personalul medico-sanitar din Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă se salarizează potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico sanitare din unităţile clinice, institutele şi centrele medicale, preluând după caz şi alte funcţii din domeniul unităţilor sanitare, altele decât cele clinice.
   +  Anexa V/1a(la 01.01.2007)FUNCŢII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITĂŢI BUGETARE DE SUBORDONARECENTRALĂ, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE,FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIŢII DIN ACTIVITĂŢILECUPRINSE ÎN ANEXELE IV/1 - IV/11 ŞI DIN UNITĂŢILEDE ÎNVĂŢĂMÂNTI. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Consilier, expert, inspector de specialitate, auditor; gradul I, inginer, economist; specialist IAS5121.010
    2Referent de specialitate, inspector de specialitate, auditor; gradul II, economist, referent, inginer; gradul IS503807
    3Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III, economist, referent, inginer; gradul IIS495751
    4Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV, economist, referent, inginer; gradul IIIS486695
    5Referent, inspector, inginer, economist; debutantS461-
    6Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; ISSD475728
    7Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; IISSD466672
    8Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; IIISSD457600
    9Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutantSSD419-
    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
    10Consilier juridic gradul IAS5121.010
    11Consilier juridic gradul IS503807
    12Consilier juridic gradul IIS495751
    13Consilier juridic gradul IIIS486695
    14Consilier juridic debutantS461-
    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    15Tehnician, merceolog, contabil, referent; IAM495633
    16Tehnician, merceolog, contabil, referent; IM486581
    17Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM476525
    18Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM468480
    19Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM435-
  II. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire superioarăSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Expert-consultant IAS5031.010
    2Expert-consultant IS495882
    3Expert-consultant IIS486783
  III. Unităţi de perfecţionare a personaluluicu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificareSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Expert gradul IS503882
    2Expert gradul IIS495756
    3Expert gradul IIIS486695
    4Expert debutantS461-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5Instructor IM461662
    6Instructor IIM454566
    7Instructor IIIM445518
    8Instructor debutantM415-
  NOTĂ:Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică şi funcţiilor de specialitate din şcoala populară de artă.IV. ProiectareSalarii de baza pentru functiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Proiectant gradul IS512982
    2.Proiectant gradul IIS503858
    3.Proiectant gradul IIIS495745
    4.Proiectant gradul IVS486682
    5.Proiectant debutantS461-
    6.Subinginer cartograf ISSD475728
    7.Subinginer cartograf IISSD466666
    8.Subinginer cartograf IIISSD457582
    9.Subinginer cartograf debutantSSD419-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Tehnician proiectant IM461662
    11.Tehnician proiectant II*)M454566
    12.Tehnician proiectant III*)M445518
    13.Tehnician proiectant debutant*)M415-
  ------------    *) Salariul de bază prevăzut pentru această funcţie se utilizează şi la       funcţia de desenator tehnic cartograf.V. Unităţi de informaticăSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate*) Salariul de bază prevăzut pentru această funcţie se utilizează şi la funcţia de desenator tehnic cartograf.V. Unităţi de informatică  Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Analist, programator, inginer de sistem; IAS5221.010
    2Analist, programator, inginer de sistem; IS512958
    3Analist, programator, inginer de sistem; IIS503858
    4Analist, programator, inginer de sistem; IIIS495745
    5Analist, programator, inginer de sistem; IVS486682
    6Analist, programator, inginer de sistem; debutantS461-
    7Informatician, conductor tehnic; ISSD475728
    8Informatician, conductor tehnic; IISSD466666
    9Informatician, conductor tehnic; IIISSD457582
    10Informatician, conductor tehnic; debutantSSD419-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11Analist (programator) ajutor IAM471662
    12Analist (programator) ajutor IM461613
    13Analist (programator) ajutor IIM454553
    14Analist (programator) ajutor IIIM445507
    15Analist (programator) debutantM415-
    16Operator, controlor date; IM471613
    17Operator, controlor date; IIM461553
    18Operator, controlor date; IIIM454507
    19Operator, controlor date; IVM445461
    20Operator, controlor date; debutantM415-
  VI. Administraţia publică localaServicii publice de salvamont din subordineaconsiliilor judeţene şi localeSalarii de bază pentru funcţiile specificedin serviciile publice de salvamont
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1Salvator montan gradul I   485952
    2Salvator montan gradul II   467714
    3Salvator montan gradul III   467591
  ---------    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc       prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi       turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor.NOTĂ:1. Pentru activitatea desfăşurată în condiţii de încordare psihică foarte ridicată, personalul încadrat pe funcţia de salvator montan beneficiază de un spor de până la 25% din salariul de bază.2. Categoriile de personal, condiţiile de acordare şi mărimea concretă a sporului pentru încordare psihică, în limita prevăzută la pct.1, se stabilesc de către ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.
         
      *  
    *   *
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VIII/1 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa V/2a(la 01.01.2007)ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETARSalarii de bază pentru personalul din activitateade secretariat-administrativ, gospodărireîntreţinere-reparaţii şi de deservire*1)Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1Stenodactilograf IA*)M458625
    2Stenodactilograf IM451530
    3Stenodactilograf IIM440486
    4Stenodactilograf debutantM412-
    5Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*)M451587
    6Secretar-dactilograf, dactilograf; IM; G440518
    7Secretar-dactilograf, dactilograf; IIM; G433473
    8Secretar-dactilograf, dactilograf; debutantM; G412-
    9Secretar, secretar-dactilograf; I**)M; G440498
    10Secretar, secretar-dactilograf; II**)M; G433454
    11Secretar, secretar-dactilograf; debutant**)M; G412-
    12Administrator IM451630
    13Administrator IIM440574
    14Administrator IIIM433518
    15Şef depozit IM440569
    16Şef depozit IIM433518
    17Casier, magaziner; IM440555
    18Casier, magaziner; IIM; G433498
    19Casier, magaziner; debutantM; G412-
    20Funcţionar, arhivar; IM451543
    21Funcţionar, arhivar; IIM440498
    22Funcţionar, arhivar; IIIM433454
    23Funcţionar, arhivar; debutantM412-
    24Şef formaţie pază, pompieri   425498
    25Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I   433451
    26Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II   425440
    27Maistru I   440613
    28Maistru II   433569
    29Şofer***)   433726
    30Muncitor calificat I   475600
    31Muncitor calificat II   467569
    32Muncitor calificat III   458530
    33Muncitor calificat IV   451498
    34Muncitor calificat V   440459
    35Muncitor calificat VI   433451
    36Muncitor necalificat   425440
  ---------    *1) Se utilizează în administraţia publică şi în unităţile subordonate        acesteia, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat.    *) Se utilizează în ministere şi celelalte instituţii centrale ale       administraţiei publice.    **) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile        bugetare.    ***) Se utilizează în Parlament, în ministere, în celelalte instituţii         centrale ale administraţiei publice, în instituţia prefectului         servicii deconcentrate, administraţia publică locală şi în unităţile         bugetare.NOTĂ:În unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice, încadrarea şoferilor se face ţinând seama şi de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborată de Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei.
         
      *  
    *   *
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa VI/1a(la 01.01.2007)INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE COMUNE
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    limita maximă
    1Director general, inspector de stat şef55
    2Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct50
    3Director, inspector şef50
    4Director adjunct, inspector şef adjunct40
    5Contabil şef40
    6Inginer şef40
    7Şef serviciu, şef secţie, şef serviciu contencios30
    8Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu25
    9Şef formaţie muncitori15
   +  Anexa VI/2a(01.01.2007)INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE SPECIFICE
           
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    limita maximă
      A. Serviciile Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului  
    1Şef departament, director general55
    2Director, şef sector, şef compartiment50
    3Director adjunct, şef sector adjunct, şef compartiment adjunct40
    4Şef serviciu, şef secţie30
    5Şef birou, şef oficiu, şef atelier25
      B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi unităţile teritoriale de specialitate din subordinea acestora  
      a) aparatul propriu  
      1. Ministerul Finanţelor Publice  
      1.1. Garda Financiară - aparatul central  
    1Comisar general adjunct50
    2Comisar şef divizie30
      2. Ministerul Educaţiei şi Cercetării  
    Nr. crt.Funcţia*)Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază  - % -
    minimmaxim
    1Inspector general4555
    2Inspector principal de specialitate4550
      *) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.  
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază  - % -
    limita maximă
      b) servicii publice deconcentrate  
      1. Ministerul Finanţelor Publice  
      1.1. Garda Financiară - aparatul teritorial  
    1Comisar şef secţie40
    2Comisar şef secţie adjunct30
    3Comisar şef secţie divizie25
      1.2. Direcţii generale ale finanţelor publice  
      - Administraţia finanţelor publice a municipiului  
    1Director administraţie financiară40
    2Director adjunct administraţie financiară30
      - Administraţia finanţelor publice a oraşului  
    3Şef administraţie30
      - Administraţia finanţelor publice a comunei  
    4Şef administraţie25
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    minimmaximă
      2. Ministerul Educaţiei şi Cercetării  
      2.1. Inspectoratul şcolar*)  
    1Inspector şcolar general4555
    2Inspector şcolar general adjunct3545
    3Inspector şcolar de specialitate3040
    4Inspector şcolar2530
      *) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.  
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază  - % -
    limita maximă
      c) aparatul propriu al administraţiei publice locale şi serviciile publice din subordinea acesteia  
      1. Prefecturi, consilii judeţene, Primăria Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi sectoarele municipiului Bucureşti, consilii locale
      1.1. La nivel de judeţ, la municipiul Bucureşti şi la sectoarele municipiului Bucureşti, la municipiile de categoria I
    1Şef departament*), arhitect şef**)55
    2Arhitect - şef adjunct***)50
    3Şef filială, şef corp control comercial I30
    4Şef corp control comercial II25
      1.2. La nivel de municipii, altele decât cele de categoria I şi la oraş
    1Şef corp control comercial I, arhitect - şef****)30
    2Şef corp control comercial II25
      1.3. La nivel de comună
    1Şef percepţie25
    2Şef birou15
      1.4. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază
    1Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii*****)15
      *) Se utilizează numai la Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
      **) Se utilizează la nivel de judeţ, la Primăria Municipiului Bucureşti, la sectoarele Municipiului Bucureşti şi la municipiile de toate categoriile.
      ***) Se utilizează numai la Primăria Municipiului Bucureşti.
      ****) Se utilizează la oraşe.
      *****) Se utilizează la comune.
      d) din unităţi subordonate ministerelor şi altor organe de specialitate  
      1. Ministerul Culturii şi Cultelor  
      1.1. Funcţiile de conducere din activitatea redacţională  
    1Redactor-şef40
    2Redactor-şef adjunct30
    3Şef redacţie, secretar general de redacţie25
      1.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini sau activităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază  
    1Artiştii lirici operă, artiştii lirici, coriştii operă, coriştii, balerinii, artiştii instrumentişti, instrumentiştii, dansatorii, care desfăşoară activitate solistică.10
    2Artiştii instrumentişti şi instrumentiştii care desfăşoară activitate de şef de partidă.10
    3Dirijor, concert-maestru, solist concertist, solist instrumentist, dirijor cor academic15
      2. Agenţia Naţională pentru Sport  
      2.1. Funcţii de conducere din federaţii sportive  
    1Preşedinte federaţie30
    2Secretar general federaţie25
      2.2. Funcţii de conducere din alte unităţi sportive  
      2.2.1. Cluburi  
    1Preşedinte club20
    2Vicepreşedinte club10
      2.2.2. Complex sportiv  
    1Şef complex sportiv10
      3. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului  
      3.1. Unităţi navale şi căpitănii de porturi  
      Funcţiile de conducere din unităţile navale şi căpităniile de porturi  
    1Căpitan şef port20
    2Şef grup scafandri10
      3.2. Pentru activitatea de imersiune, desfăşurată potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă o indemnizaţie de  6 lei/oră de scufundare.  
      3.3. Aviaţie sportivă  
      3.3.1. Funcţiile de conducere specifice activităţii de zbor  
    1Comandant detaşament zbor50
    2Comandant aeroclub teritorial50
    3Comandant adjunct aeroclub teritorial30
    4Şef sector zbor aeroclub teritorial15
      3.3.2. Funcţiile de conducere specifice activităţii tehnic aeronautice  
    1Şef grupă lucrări - reparaţii (LR)30
    2Şef sector tehnic15
      3.3.3. Funcţiile de conducere specifice activităţii operativ-aeronautice  
    1Director zbor40
    2Director tehnic40
    3Şef serviciu informare zbor - meteo - navigaţie30
      3.3.4. Indemnizaţia de zbor pentru personalul navigant şi tehnic navigant profesionist, precum şi indemnizaţia de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României  
      Activitatea pentru care se acordă:Indemnizaţia  -limita maximă-
    1Misiuni prevăzute în Codul aerian53 lei/oră/zbor
    2Misiuni prevăzute în Codul aerian42 lei/start sau tur de pistă
    3Salturi cu paraşuta105 lei/salt
    4Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizări5 lei/lansare sau aterizare
  NOTĂ:1. Indemnizatia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie şi înaltă acrobatie aeriana va fi echivalata, astfel:1 ora zbor acrobatie = 2 ore zbor normal1 ora zbor înaltă acrobatie = 4 ore zbor normalZborul în formatie este echivalent cu zborul de înaltă acrobatie.2. Indemnizatia de zbor la baza, acordată personalului navigant şi tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de baza şi constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.3. Criteriile pentru acordarea indemnizatiei de zbor şi de exploatare pe functii şi misiuni, în limitele maxime prevăzute, precum şi majorarea cu până la 60% a indemnizatiei pentru zborurile ce se executa în condiţii deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubul României. Valoarea indemnizatiei de zbor şi de exploatare pe functii şi misiuni va fi stabilita prin criterii, astfel încât sa nu depăşească alocatia bugetară pe anul în curs.
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    limita maximă
      4. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale  
      4.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică  
    1Şef oficiu*), inspector şef*)40
    2Şef staţie, şef fermă, şef centru, şef circumscripţie30
      *) Se utilizează la oficiile sau inspectoratele cu personalitate juridică, după caz.
      4.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază
      - Medicii veterinari încadraţi în activităţile prevăzute în Anexa nr. IV/7a la prezenta ordonanţă, autorizaţi să exercite atribuţii de inspector al poliţiei sanitar-veterinare.10% din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinite
      Mărimea concretă a sporului se stabileşte de organul care îl autorizează.
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    limita maximă
      5. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor  
      5.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică  
    1Inspector şef*)40
      *) Se utilizează la agenţiile de supraveghere a protecţiei mediului.
      6. Academia Română  
      6.1. Funcţii de conducere specifice din activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare  
    1Director institut50
    2Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut40
    3Secretar ştiinţific, director centru30
      7. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei  
      7.1. Funcţii de conducere specifice în unităţile de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificare  
    1Director centru de perfecţionare30
    2Director adjunct centru de perfecţionare25
    3Director centru de calificare şi recalificare30
    4Şef centru de calificare15
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    limita maximă
      C. Autoritatea vamală  
    1Şef birou vamal30
    2Şef adjunct birou vamal25
    3Şef tură, şef sector20
   +  Anexa VII/1a(la 01.01.2007)FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESEIndemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autorităţiipublice, alese în functie potrivit prevederilorConstituţiei României
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia - lei -
    Preşedinţia României
    1Preşedintele României7.653
    Parlamentul României
    2Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputaţilor7.062
    3Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor6.505
    4Secretarii şi Chestorii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor6.122
    5Preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor6.122
    6Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului şi Camerei Deputaţilor6.122
    7Vicepreşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor5.741
    8Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor5.670
    9Senatori, deputaţi5.601
         
      *  
    *   *
  Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/1 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa VII/2a(la 01.01.2007)FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITEIndemnizatiile persoanelor din cadrul organelorautorităţii publice, numite în funcţii potrivit legii
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia - lei -
    Guvernul României
    1Prim-ministru7.062
    2Ministru de stat6.505
    3Ministru6.122
    4Ministru delegat6.122
    5Secretar de stat membru al Guvernului5.601
    6Secretar de stat5.358
    7Subsecretar de stat4.523
    Consiliul Legislativ
    8Preşedinte consiliu6.122
    9Preşedinte de secţie5.741
    Avocatul Poporului
    10Avocatul poporului6.122
    Curtea de Conturi
    11Preşedinte7.062
    12Vicepreşedinte6.227
    13Preşedinte de secţie5.741
    14Consilier conturi5.601
    Secretariatul general al Guvernului
    15Secretar general al Guvernului5.601
    16Secretar general adjunct al Guvernului5.358
    17Consilier de stat5.358
    Administraţia Prezidenţială
    18Consilier prezidenţial6.122
    19Consilier de stat5.358
    Parlamentul României
    20Secretar general la Camera Deputaţilor şi la Senat5.601
    21Secretar general adjunct la Camera Deputaţilor şi la Senat5.358
    Consiliul Concurenţei
    22Preşedinte7.062
    23Vicepreşedinte6.227
    24Consilier de concurenţă5.741
    Consiliul Naţional al Audiovizualului
    25Preşedinte6.122
    26Membri5.358
    Cancelaria Primului-Ministru
    27Şeful Cancelariei Primului-Ministru6.122
    28Consilier de stat la Cancelaria Primului-Ministru5.358
    Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
    29Preşedinte6.122
    30Vicepreşedinte5.601
    31Secretar al Consiliului5.601
    32Membri5.358
         
      *  
    *   *
  Indemnizaţiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa VII/3a(la 01.01.2007)FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESEDIN CADRUL ORGANELOR AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALEIndemnizaţii pentru persoanele alese în funcţiepotrivit prevederilor Constituţiei României
  Nr. crt. Functia Indemnizatia - lei -
  PRIMARII ŞI CONSILII
  1 Primar general al Capitalei 6.122
  2 Viceprimar al Capitalei 5.109
  3 Presedinte al consiliului judetean (categoria I) 5.296
  4 Presedinte al consiliului judetean (categoria II) 5.268
  5 Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria I) 4.758
  6 Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria II) 4.699
  7 Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 4.992
  8 Primar de municipiu (categoria I) 4.568
  9 Primar de municipiu (categoria II) 4.157
  10 Primar de municipiu (categoria III) 3.838
  11 Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 4.384
  12 Viceprimar de municipiu (categoria I) 3.963
  13 Viceprimar de municipiu (categoria II) 3.595
  14 Viceprimar de municipiu (categoria III) 3.273
  15 Primar de oras (categoria I) 3.531
  16 Primar de oras (categoria II) 3.408
  17 Primar de oras (categoria III) 3.316
  18 Viceprimar de oras (categoria I) 2.923
  19 Viceprimar de oras (categoria II) 2.806
  20 Viceprimar de oras (categoria III) 2.748
  21 Primar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) 2.651
  22 Primar de comuna (categoria I) 2.338
  23 Primar de comuna (categoria II) 2.221
  24 Primar de comuna (categoria III) 2.105
  25 Viceprimar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) 2.163
  26 Viceprimar de comuna (categoria I) 1.988
  27 Viceprimar de comuna (categoria II) 1.929
  28 Viceprimar de comuna (categoria III) 1.871
         
      *  
    *   *
  Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizarii persoanelor care ocupa functii de demnitate publică, alese şi numite, din administratia publică locala, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 331/2005.
   +  Anexa VIIIa(la 01.01.2007)FUNCTII ASIMILATE CU FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICAIndemnizatii pentru personalul din institutiipublice din subordinea Guvernului
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia - lei -
    Instituţii publice din subordinea Guvernului*)
    1Conducătorul instituţiei (preşedinte, director general, şef oficiu, etc.)3.898
    2Adjunctul conducătorului instituţiei (vicepreşedinte, director general adjunct, etc.)3.307
  -------- Notă *) Instituţiile publice şi denumirile functiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.                                                     *                                                  * *Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa Ib(la 01.04.2007)ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidenţiale^1), aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate*)A. Funcţii de conducere
           
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    1Secretar generalS2.865
    2Secretar general adjunctS2.579
  NOTĂ: Se utilizează în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.                             B. Funcţii de execuţie
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalar iul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IAS6241.420
    2Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IS5681.243
    3Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IIS5231.127
    4Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIIS5051.010
    5Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IVS496906
    6Referent, inspector, revizor contabil; debutantS471-
    7Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IASSD5141.243
    8Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul ISSD5051.010
    9Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IISSD496906
    10Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IIISSD486821
    11Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; debutantSSD446-
    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contenci os
    12Consilier juridic gradul IAS6241.420
    13Consilier juridic gradul IS5681.243
    14Consilier juridic gradul IIS5231.127
    15Consilier juridic gradul IIIS5051.010
    16Consilier juridic gradul IVS496906
    17Consilier juridic debutantS471-
    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    18Referent IAM514725
    19Referent IM505631
    20Referent IIM496586
    21Referent IIIM486514
    22Referent IVM478488
    23Referent debutantM444-
  ----- Notă *) Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la cap. I. lit. B se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale, inclusiv centrelor regionale din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevăzuţi la cap. II din Anexa nr. II, precum şi funcţiilor de la cabinetul primarului municipiului reşedinţă de judeţ şi de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor.II. Salarii de bază pentru funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale^1) Guvernului, Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului                         A. Funcţii de conducere specifice
           
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    1Şef departament, director generalS2.473
                  B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice
             
    Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    2Şef birou senatorial, şef cabinetS5681.243
    3Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentSSD4781.039
    4Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentM468906
    5Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentPL4681.039
    6Director de cabinetS9622.262
    7ConsilierS9622.262
    8ExpertS9342.060
    9ConsultantS6381.389
    10Secretar cabinet, secretar dactilografM468761
  -------- Notă *) Se utilizează şi pentru cabinetul demnitarului, cancelaria prefectului, cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti.^1) Administraţia Prezidenţială poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmează să beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.III Funcţii specifice unor ministere1. MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE a) Functii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritorialeGarda financiară - personal militarizat
           
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    1Comisar generalS2.607
           
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    Funcţii de execuţie
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Comisar principal IAS6241.420
    2Comisar principal IS5681.243
    3Comisar principal IIS5231.127
    4Comisar principal IIIS5051.010
    5Comisar principal IVS496981
    6Comisar debutantS471-
    7Comisar principal IS.S.D.5051.127
    8Comisar principal IIS.S.D.4961.010
    9Comisar principal IIIS.S.D.486906
    10Comisar debutantS.S.D.446-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11Comisar IAM514761
    12Comisar IM496675
    13Comisar IIM486616
    14Comisar IIIM478557
    15Comisar debutantM444-
      Audit intern      
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1Auditor - ofiţerS1.4452.037
    2Auditor - expertS1.0071.599
    3Auditor - inspectorS7141.306
    4Auditor - asistentS5681.162
              b) Funcţii specifice din serviciile publice deconcentrate.               Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice              unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1.Casier trezorier IM486587
    2.Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; IM; G478515
    3.Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutantM; G444-
                    2. MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Ministru consilierS6242.280*)
    2.Consilier economicS5861.245
    3.Secretar economic IS5331.128
    4.Secretar economic IIS4961.010
    5.Secretar economic IIIS486906
    *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    1.Referent transmitere IM496632
    2.Referent transmitere IIM486573
    3.Referent transmitere IIIM478515
    4.Referent debutantM444-
                        3. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT                             Functii de execuţie
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul ISSD5051.010
    2.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IISSD496906
    3.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IIISSD486821
    4.Instructor sportiv, referent sportiv; debutantSSD446-
                    4. MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR                     Funcţii specifice Arhivelor Naţionale
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Arhivist gradul IAS6241.420
    2.Arhivist gradul IS5681.243
    3.Arhivist gradul IIS5231.127
    4.Arhivist gradul IIIS5051.010
    5.Arhivist gradul IVS496906
    6.Arhivist debutantS471-
    7.Arhivist gradul IASSD5141.243
    8.Arhivist gradul ISSD5051.010
    9.Arhivist gradul IISSD496906
    10.Arhivist gradul IIISSD486821
    11.Arhivist debutantSSD446-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    12.Arhivar IAM514725
    13.Arhivar IM505631
    14.Arhivar IIM496586
    15.Arhivar IIIM486514
    16.Arhivar debutantM444-
                         5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE                Funcţii specifice din aparatul propriu şi din                          serviciile deconcentrate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Asistent-şefS6241.420
    2.Asistent-şefSSD5531.191
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    3.Asistent-şefPL5181.044
    4.Asistent-şefM505958
         
      *  
    *   *
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.V la Legea nr. 154/1998
   +  Anexa IIb(la 01.04.2007)ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂConsilii, primării şi servicii publice din subordinea acestoraI. Salarii de bază pentru activitatea de specialitateFunctii de execuţie
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, auditor; gradul IAS5231.080
    2Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, auditor; gradul IS514954
    3Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIS505829
    4Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIIS496752
    5Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutantS471-
    6Conductor arhitect IA, referent IA, inspector IA, subinginer IASSD505768
    7Conductor arhitect I, referent I, inspector I, subinginer ISSD496662
    8Conductor arhitect II, referent II, inspector II, subinginer IISSD486597
    9Conductor arhitect, referent, subinginer, inspector; debutantSSD446-
    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
    10Consilier juridic gradul IAS6241.204
    11Consilier juridic gradul IS5681.080
    12Consilier juridic gradul IIS514954
    13Consilier juridic gradul IIIS505829
    14Consilier juridic gradul IVS496722
    15Consilier juridic debutantS471-
    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    16Referent, inspector; IAM505705
    17Referent, inspector; IM496658
    18Referent, inspector; IIM486595
    19Referent, inspector; IIIM478548
    20Referent, inspector; debutantM444-
    21Agent agricol IM486584
    22Agent agricol IIM; G478548
    23Agent agricol IIIM; G468505
    24Agent agricol debutantM; G444-
  NOTĂ:Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la prezenta anexă se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul primarului comunei, oraşului şi municipiului, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor.II. Salarii de bază pentru funcţii din aparatul consiliilor
     
    1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti
         
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază - lei -
    1.Secretar2.865
     
    2. Consilii judeţene
           
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază  - lei -
    Categoria ICategoria II
    2.Secretar2.7282.543
     
    3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale
                   
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază - lei -
    Cu peste 320.000 locuitori*)Categoria
    IIIIII
    3Municipii        
        -secretar2.2682.2011.8701.687
    *) Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti.
    4Oraşe        
        -secretar-1.5101.4431.408
                   
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază  - lei -
    Cu peste 15.000 locuitoriCategoria
    IIIIII
    între 7.001-15.000 locuitoriîntre 3.001-7.000 locuitoripână la 3.000 locuitori
    5Comune        
        -secretar1.4031.1261.0571.023
  NOTĂ:1 Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului.2 În cazul secretarului unităţilor administrativ-teritoriale, care în mod excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanţă, se diminuează cu 10%.
         
      *  
    *   *
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VI la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IIIb(la 01.04.2007)CONSILIUL CONCURENŢEISalarii de bază pentru funcţiile de execuţie despecialitate specifice ale Consiliului Concurenţei
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1Inspector de concurenţă gradul IS9422.134
    2Inspector de concurenţă gradul IIS8511.930
    3Inspector de concurenţă gradul IIIS7601.727
    4Inspector de concurenţă asistentS5491.241
         
      *  
    *   *
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/1b(la 01.04.2007)CERCETAREUNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARESalarii de bază pentru funcţiile de specialitate din activitatea decercetare ştiinţifica şi dezvoltare tehnologică
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Cercetător ştiinţific principal gradul IS6802.066
    2Cercetător ştiinţific principal gradul IIS5451.933
    3Cercetător ştiinţific principal gradul IIIS4851.508
    4Cercetător ştiinţificS4771.166
    b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate
    5Asistent de cercetare ştiinţificăS468918
    6Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS445-
    c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale
    7Asistent IM468734
    8Asistent IIM461626
    9Asistent IIIM449579
    10Asistent stagiarM421-
  NOTĂ:Funcţiile prevăzute la poziţiile nr. 1-4, utilizate în unităţile de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române, sunt echivalate cu funcţiile didactice din învăţământul superior, după cum urmează : cercetător ştiinţific principal gradul I cu profesor universitar; cercetător ştiinţific principal gradul II cu conferenţiar universitar; cercetător ştiinţific principal gradul III cu şef de lucrări (lector universitar) şi cercetător ştiinţific cu asistent universitar.
         
      *  
    *   *
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/2b(la 01.04.2007)CULTURĂUNITĂŢI DE CULTURĂI. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din unităţileteatrale, muzicale şi de cinematografie
               
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concert-maestru*), artist instrumentist I;S    
      gradul IA   7301.486
      gradul I   5121.309
      gradul II   504977
      gradul III   494876
      gradul IV   486774
      gradul V   477716
      debutant   454-
    2Dirijor cor, artist liric, artist liric operă;S    
      gradul IA   7091.444
      gradul I   4971.272
      gradul II   490949
      gradul III   481851
      gradul IV   472752
      gradul V   464696
      debutant   441-
    3Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), producător delegat, impresar artistic, regizor scenă (culise);S    
      gradul I   4771.058
      gradul II   468887
      gradul III   461759
    4Şef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical, public relations), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist circ, balerin operă;S    
      gradul I   495958
      gradul II   485859
      gradul III   477759
      gradul IV   468702
      debutant   445-
    5Balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine;S    
      gradul I   485818
      gradul II   477745
      gradul III   468702
      debutant   445-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    6Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concert-maestru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet, impresar artistic;      
      I   468702
      II   461602
      III   449532
      debutant   421-
    7Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;      
      I   468702
      II   461602
      III   449532
      debutant   421-
    8Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);      
      I   485859
      II   477759
      III   468702
      IV   461602
      V   449545
      debutant   421-
    9Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;      
      I   468616
      II   461574
      III   449517
      debutant   421-
    10Regizor scenă (culise), secretar platou;M    
      I   468616
      II   461574
      III   449517
      debutant   421-
    11Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasatorM; G434488
    c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale
    12Muncitor calificatI   485612
        II   477581
        III   468541
        IV   461508
        V   449469
        VI   442461
  --------    *) La salarizarea funcţiei de concert-maestru se utilizează gradele       profesionale IA, I, II şi III.         II. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din presa,                        edituri, informare documentară
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate;S    
      gradul IA   4951.144
      gradul I   485859
      gradul II   477759
      gradul III   468702
      debutant   445-
    2.Şef agenţie publicitate, administrator (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local);S    
      gradul I*)   485830
      gradul II   477745
      gradul III   468688
      debutant   445-
    3.Secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;S    
      gradul I   485818
      gradul II   477745
      gradul III   468702
      debutant   445-
    4.Redactor, secretar de redacţie;S.S.D.    
      gradul I   477759
      gradul II   468702
      gradul III   461602
      debutant   422-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5.Redactor, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;M    
      treapta IA   468702
      treapta I   461616
      treapta II   449574
      debutant   421-
    6.Laborant foto, retuşor foto, fotograf;M; G    
      treapta I   468602
      treapta II   461532
      treapta III   449488
      debutant   421-
  ---- Notă *) Nivelul de salarizare nu se aplică funcţiilor de administrator (publicaţii, editură).III. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitatedin muzee şi biblioteci                             Funcţii de execuţie
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar, arheolog, arhitect;S    
      gradul IA   4851.144
      gradul I   477787
      gradul II   468716
      debutant   445-
    2Biolog, fizician, chimist; principalS6351.125
      Biolog, fizician, chimist; specialist   552888
      Biolog, fizician, chimist   484741
      Biolog, fizician, chimist; debutant   461-
    3Sociolog, psiholog; principalS497881
      Sociolog, psiholog   487806
      Sociolog, psiholog; debutant   465-
    4Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist, bibliotecar;S.S.D.    
      gradul I   477859
      gradul II   468702
      gradul III   461602
      debutant   422-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5BibliotecarP.L.    
      treapta I   468777
      treapta II   461657
      treapta III   449586
      debutant   421-
    6Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar custode sală;M    
      treapta I   468702
      treapta II   461616
      treapta III   449574
      debutant   421-
    7BibliotecarM    
      treapta IA   468702
      treapta I   461616
      treapta II   449574
      debutant   421-
    8Supraveghetor muzeu, mânuitor carteM; G442488
  ---- Notă *) În instituţiile muzeale din domeniul tradiţiei populare pot fi încadraţi şi absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi profesional.IV. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate dincase de cultură, cămine culturale şi alte instituţii de cultură
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Referent;S    
      gradul I   485818
      gradul II   477745
      gradul III   468702
      debutant   445-
    2Referent;S.S.D.    
      gradul I   477759
      gradul II   468702
      gradul III   461602
      debutant   422-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    3Referent;      
      treapta IA   468702
      treapta I   461616
      treapta II   449574
      debutant   421-
  NOTA1. Persoanele încadrate în unităţile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu aprobarea nominală a ministrului culturii şi cultelor, funcţii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.2. Salariile de bază pentru salariaţii teatrelor naţionale, ai celor la care spectacolele se desfăşoară preponderent în limba unei minorităţi naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale şi muzeelor de importanţă naţională stabilite potrivit legii, bliotecilor naţionale, ai Bibliotecii Academiei Române şi ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca, precum şi ai Filarmonicii "George Enescu"'ad Bucureşti, pentru activitatea de importanţă naţională desfăşurată în aceste instituţii, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin buget, "excepţia personalului de specialitate artistica din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti care beneficiază în continuare de prevederile Legii nr. 102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti.3. Pe funcţiile noi introduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005 privind creşterile salariate ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2005, cu modificările ulterioare, vor putea fi promovate persoanele încadrate în instituţiile publice respective, care îndeplinesc condiţia de studii prevăzută pentru noile funcţii, în condiţiile art. 7 alin. (2) şi art. 8 din prezenta ordonanţă.
         
      *  
    *   *
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/3b(la 01.04.2007)CULTESalarii de bază pentru personalul clerical*)                   Functii de execuţie
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1Preot      
      gradul IS4851.031
      gradul IIS477859
      definitivS468774
      debutantS445-
    2Preot      
      gradul IM461745
      definitivM449716
      debutantM421-
  ---- Notă *) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unităţile bugetare. Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat să certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot
         
      *  
    *   *
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/4b(la 01.04.2007)SPORTUNITĂŢI SPORTIVEI. Salariul de bază pentru funcţiile despecialitate din federaţii sportive
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul IA   4851.066
    2Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul I   477913
    3Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul II   468816
    4Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**); gradul III, instructor sportiv gradul I   461745
    5Secretar federaţie, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II   449689
    6Instructor sportiv debutant   421-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    7Instructor sportiv I, referent I   468689
    8Instructor sportiv II, referent II   461618
    9Instructor sportiv III, referent III   449577
    10Instructor sportiv debutant   421-
  ----*)Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport. Notă **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.II. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitatedin alte unităţi sportive
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază - lei -
    minimmaxim
    Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
    1Expert sportiv gradul I A   5671.095
    2Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I   5101.016
    3Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II   464870
    4Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III   464836
    5Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV   464774
    6Antrenor categoria V   464690
    7Antrenor debutant, referent sportiv debutant   464-
  ---- Notă *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport. Notă **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.
         
      *  
    *   *
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/5b(la 01.04.2007)AUTORITATEA VAMALĂDIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILORSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate  +  Capitolul I Aparatul central
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Expert vamalS8031.877
    2Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS6841.598
    3Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS6361.487
    4Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS5891.374
    5Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS5411.261
    6Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IVS5341.150
    7Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS525-
    8Referent gradul IS.S.D.5531.292
    9Referent gradul IIS.S.D.5051.179
    10Referent gradul IIIS.S.D.4961.066
    11Referent debutantS.S.D.487-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    12Referent IAM5181.206
    13Referent IM4771.093
    14Referent IIM468982
    15Referent IIIM461871
    16Referent IVM449759
    17Referent debutantM421-
   +  Capitolul II Direcţia Generală a VămilorDirecţia de supraveghere şi control vamal,Direcţia de supraveghere pentruzonele vamale specialeSalarii de bază pentru functiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Expert vamalS9582.102
    2Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS8161.905
    3Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS7681.794
    4Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS7071.654
    5Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS6491.513
    6Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IVS6371.374
    7Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS630-
    8Referent gradul IS.S.D.6731.569
    9Referent gradul IIS.S.D.6121.430
    10Referent gradul IIIS.S.D.5971.292
    11Referent debutantS.S.D.590-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    12Referent IAM6361.487
    13Referent IM5771.347
    14Referent IIM5291.235
    15Referent IIIM4771.122
    16Referent IVM4491.011
    17Referent debutantM421-
   +  Capitolul III Direcţia regională vamalăSalarii de bază pentru activitatea de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Expert vamalS7071.654
    2Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS6371.374
    3Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS5411.261
    4Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS4771.122
    5Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS4681.011
    6Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS445-
    7Referent gradul IS.S.D.4771.093
    8Referent gradul IIS.S.D.468982
    9Referent gradul IIIS.S.D.461898
    10Referent debutantS.S.D.422-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11Referent IAM477982
    12Referent IM468898
    13Referent IIM461816
    14Referent IIIM449703
    15Referent debutantM421-
   +  Capitolul IV Birouri vamaleSalarii de bază pentru activitatea de specialitate                      A. Funcţii de execuţie de categoria A
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Expert vamalS sau şcoală vamală6361.487
    2Inspector vamal principalS sau  şcoală vamală5181.206
    3Inspector vamal gradul IS sau  şcoala vamală4851.093
    4Inspector vamal gradul IIS sau  şcoală vamală477982
    5Inspector vamal gradul IIIS sau  şcoală vamală468871
    6Inspector vamal debutantS sau şcoală vamală445-
    7Inspector vamalŞcoală vamală sau SSD477996
    8Controlor vamal gradul IŞcoală vamală sau SSD468871
    9Controlor vamal gradul IIŞcoală vamală sau SSD461759
    10Agent vamal debutantŞcoală vamală sau SSD422-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11Controlor vamal IM468898
    12Controlor vamal IIM461816
    13Controlor vamal IIIM449703
    14Controlor vamal debutantM421-
          B. Funcţii de execuţie de categoria B
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Inspector pentru datoria vamală, principalS5181.206
    2Inspector pentru datoria vamală gradul IS4851.093
    3Inspector pentru datoria vamală gradul IIS477982
    4Inspector pentru datoria vamală gradul IIIS468871
    5Inspector pentru datoria vamală debutantS445-
    6Inspector pentru datoria vamalăŞcoală vamală sau SSD477996
    7Controlor pentru datoria vamală gradul IŞcoală vamală sau SSD468871
    8Controlor pentru datoria vamală gradul IIŞcoală vamală sau SSD461759
    9Controlor pentru datoria vamală debutantŞcoală vamală sau SSD422-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10Controlor pentru datoria vamală IM468898
    11Controlor pentru datoria vamală IIM461816
    12Controlor pentru datoria vamală IIIM449703
    13Controlor pentru datoria vamală debutantM421-
         
      *  
    *   *
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/6b(la 01.04.2007)NAVIGAŢIEUNITĂŢI NAVALE ŞI CĂPITĂNII DE PORTURI                 Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1Comandant instructorS4851.122
    2Şef mecanic instructorS477816
    a) Funcţii de execuţie pe nave maritime
    3ComandantS4851.025
    4Şef mecanicS477829
    5Căpitan secund, şef mecanic secund, şef electricianS468703
    6Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS468660
    7Ofiţer aspirantS445-
    b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
    8Căpitan dragorM461689
    9CăpitanM461633
    10Şef mecanicM461618
    11Dragor-şefM461605
    12Ofiţer punteM449577
    13Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM449564
    14DragorM442522
    15Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician, drago aspirantr; M421-
    c) Funcţii de execuţie comune pe nave
    16Şef staţie RTGM461605
    17Ofiţer RTG IM449548
    18Ofiţer RTG IIM442507
    19Şef echipaj   442591
    20Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic   434548
    21Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar   434522
    22Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant   421-
    23Scafandru autonom   449660
    24Scafandru greu   442605
    25Scafandru debutant   421-
    d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
    - Funcţii de execuţie pe grade profesionale -
    26Căpitan de port specialistS477829
    27Căpitan de port gradul IS468698
    - Funcţii de execuţie pe trepte profesionale -
    28Căpitan de port gradul IIM449633
    29Ofiţer de port gradul IM461605
    30Ofiţer de port gradul IIM449548
    31Ofiţer de port debutantM421-
  Căpităniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevăzute la lit. a) - c) din prezenta anexă, în funcţie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.NOTĂ:Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în prezenta anexă se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se utilizează de către toate unităţile, indiferent de subordonare.
         
      *  
    *   *
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/7b(la 01.04.2007)AGRICULTURĂLABORATOARE CENTRALE : PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR,PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLULALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC ALPRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRUCARANTINA FITOSANITARĂ, PRECUM ŞI UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATEJURIDICĂ SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ŞIALIMENTAŢIE                 Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expertS4951.122
    2.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IS485786
    3.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIS477689
    4.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIIS468660
    5.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutantS445-
    6.Medic primar veterinar**)S4951.261
    7.Medic veterinar gradul IS485898
    8.Medic veterinar gradul IIS477786
    9.Medic veterinar gradul IIIS468660
    10.Medic veterinar debutantS445-
    11.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IS.S.D.477786
    12.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IIS.S.D.468633
    13.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IIIS.S.D.461591
    14.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutantS.S.D.422-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    15.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IAM468676
    16.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IM461577
    17.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IIM449522
    18.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutantM421-
    19.Asistent veterinar I, tehnician veterinar I AM468676
    20.Asistent veterinar II, tehnician veterinar IM461605
    21.Asistent veterinar III, tehnician veterinar IIM449548
    22.Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutantM421-
    23.Agent veterinar IŞcoală profesională449522
    24.Agent veterinar IIŞcoală profesională442465
    25.Agent veterinar debutantŞcoală profesională422-
  ---- Notă *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultură, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. Notă **) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare. Notă ***) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele).
         
      *  
    *   *
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VII/9 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/8bla 01.04.2007)OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUI        Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Inginer cadastru gradul IAS4951.122
    2Inginer cadastru gradul IS485786
    3Inginer cadastru gradul IIS477717
    4Inginer cadastru gradul IIIS468660
    5Inginer cadastru debutantS445-
    6Subinginer cadastru IS.S.D.477786
    7Subinginer cadastru IIS.S.D.468676
    8Subinginer cadastru IIIS.S.D.461591
    9Subinginer cadastru debutantS.S.D.422-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10Tehnician cadastru IAM468676
    11Tehnician cadastru IM461577
    12Tehnician cadastru IIM449522
    13Tehnician cadastru debutantM421-
    14Operator cadastru IM; G461522
    15Operator cadastru IIM; G449465
    16Operator cadastru debutantM; G421-
         
      *  
    *   *
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr 154/1998.
   +  Anexa IV/9b(la 01.04.2007)PROTECŢIA MEDIULUIAGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEIBIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"              Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Inspector de specialitate expert, inginer expert*)S4951.122
    2Inspector de specialitate, inginer*); gradul IS485786
    3Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIS477689
    4Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIIS468660
    5Inspector, inginer*); debutantS445-
    6Subinginer IS.S.D.477786
    7Subinginer IIS.S.D.468633
    8Subinginer IIIS.S.D.461591
    9Subinginer debutantS.S.D.422-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10Tehnician, observator condiţii mediu; IA**)M468676
    11Tehnician, observator condiţii mediu; I**)M461577
    12Tehnician, observator condiţii mediu; II**)M449522
    13Tehnician, observator condiţii mediu; debutant**)M421-
  ---- Notă *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii. Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. Notă **) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii.
         
      *  
    *   *
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/10b(la 01.04.2007)AVIAŢIA SPORTIVĂAEROCLUBUL ROMÂNIEISalarii de bază pentru funcţiile de specialitate1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist                       Funcţii de execuţie
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1.Personal navigant şi tehnic navigant profesionist      
      clasa I   4851.122
      clasa a II-a   477806
      clasa a III-a   468703
      clasa a IV-a   461660
      clasa a V-a   449-
  ---- Notă *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.             2. Personal tehnic aeronautic
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale
    1Inginer de aviaţieS    
      clasa I   4951.122
      clasa a II-a   485801
      clasa a III-a   477703
      clasa a IV-a   468660
      debutant   445-
    2Tehnician de aviaţieM    
      clasa I   477676
      clasa a II-a   468618
      clasa a III-a   461564
      clasa a IV-a   449522
      debutant   421-
    3Mecanic de aviaţieŞcoala tehnică de aviaţie sau echivalentă    
      clasa I485717
      clasa a II-a477618
      clasa a III-a   468548
      clasa a IV-a   449522
      debutant   421-
    4Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor (turn de paraşutism, automotor, plior paraşute, deltaplanism, etc.)M; Şcoală profesională    
      clasa I   477676
      clasa a II-a   468591
      clasa a III-a   461548
      clasa a IV-a   449522
      debutant   421-
    5Maistru de aviaţieŞcoală de maiştri aviaţie    
      clasa I468731
      clasa a II-a461676
      clasa a III-a449577
                          3.Personal operativ aeronautic                        Functii de execuţie
               
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Meteorolog aeronautic specialistS    
      gradul I   4951.122
      gradul II   485801
      gradul III   477703
      gradul IV   468660
      debutant   445-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    2Meteorolog aeronauticM + curs de calificare    
        I461605
        II449548
        debutant421-
    3Controlor trafic dirijareM + curs de calificare    
        I461676
        II449605
        III442548
    4Controlor trafic operaţiuni auxiliareM + curs de calificare    
        I468618
        II461564
        III449522
        debutant421-
  NOTA1 Criteriile de încadrare şi de avansare în clase a personalului navigant, tehnic navigant şi tehnic aeronautic şi, respectiv în grade şi trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.2 În cazul pierderii licenţei de zbor pentru calificarea deţinută, din cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine încadrarea în clasa deţinută ca instructor la sol.
         
      *  
    *   *
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/11b(la 01.04.2007)ASISTENŢĂ SOCIALĂUNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ        A. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; principalS497881
    2Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializatS487806
    3Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; debutantS465-
    4Medic primarS7171.457
    5Medic specialistS6141.044
    6MedicS468915
    7Medic stagiarS448-
    8Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principalS4851.087
    9Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialistS477859
    10Fiziokinetoterapeut, bioinginer medicalS468716
    11Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutantS445-
    12Profesor C.F.M. principalS497881
    13Profesor C.F.M.S487806
    14Profesor C.F.M. debutantS465-
    15Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat; principalS.S.D.487848
    16Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializatS.S.D.479759
    17Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat; debutantS.S.D.440-
    18Profesor C.F.M. principalS.S.D.487836
    19Profesor C.F.M.S.S.D.479739
    20Profesor C.F.M. debutantS.S.D.440-
    21Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare; principalPL479836
    22Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperarePL469747
    23Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare; debutantPL439-
    24Asistent social, asistent medical*), educator puericultor; principalM479777
    25Asistent social, asistent medical*), educator puericultorM469657
    26Asistent social, asistent medical*), educator puericultor; debutantM439-
    27Soră medicală principală**)M467699
    28Soră medicală**)M459584
    29Soră medicală debutantă**)M427-
  ----*)Se aplică şi funcţiilor de educator specializat, lucrător social instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, masor. Notă **) Se aplică şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenţă, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M. Notă ***) Se aplică următoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician superior de radiologie radioterapie şi radiodiagnostic; asistent medical specializat; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medico-social.          B. Salarii de bază pentru funcţii auxiliare
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1Infirmieră, agent D.D.D.G445464
    2Infirmieră, agent D.D.D.; debutantG424-
    3Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoareG438464
  NOTĂPersonalul medico-sanitar din Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă se salarizează potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico sanitare din unităţile clinice, institutele şi centrele medicale, preluând după caz şi alte funcţii din domeniul unităţilor sanitare, altele decât cele clinice.ASISTENŢĂ SOCIALĂUNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ        A. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; principalS497881
    2Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializatS487806
    3Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; debutantS465-
    4Medic primarS7171.457
    5Medic specialistS6141.044
    6MedicS468915
    7Medic stagiarS448-
    8Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principalS4851.087
    9Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialistS477859
    10Fiziokinetoterapeut, bioinginer medicalS468716
    13Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutantS445-
    12Profesor C.F.M. principalS497881
    13Profesor C.F.M.S487806
    14Profesor C.F.M. debutantS465-
    15Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat; principalS.S.D.487848
    16Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializatS.S.D.479759
    17Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat; debutantS.S.D.440-
    18Profesor C.F.M. principalS.S.D.487836
    19Profesor C.F.M.S.S.D.479739
    20Profesor C.F.M. debutantS.S.D.440-
    21Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare; principalPL479836
    22Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperarePL469747
    23Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedago