ORDONANŢĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2007privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 2 februarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă reglementează cadrul juridic al înfiinţării, organizării şi funcţionării instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte, al desfăşurării activităţii acestora, precum şi a activităţii de impresariat artistic.  +  Articolul 2Reglementările prezentei ordonanţe au ca scop principal realizarea următoarelor obiective: a) susţinerea iniţiativei publice şi încurajarea celei private, în vederea diversificării şi dezvoltării artelor spectacolului; b) afirmarea identităţii culturale naţionale şi a identităţilor culturale ale minorităţilor naţionale prin artele spectacolului; c) promovarea pe plan naţional şi internaţional a valorilor artistice autohtone şi universale din domeniul artelor spectacolului; d) creşterea accesului publicului la spectacole şi concerte.  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe: a) producţiile artistice sunt spectacole şi/sau concerte înfăţişate direct publicului de către artişti interpreţi şi/sau executanţi şi pot fi: spectacole dramatice, coregrafice, de operă, operetă, de revistă, cabaret, de circ, de păpuşi şi/sau marionete, de teatru instrumental, respectiv concerte de muzică academică, simfonică, vocal-simfonică, camerală, corală, electronică; b) instituţiile de spectacole sau concerte sunt instituţii publice cu personalitate juridică care realizează şi prezintă producţii artistice; c) companiile de spectacole sau concerte sunt persoane juridice de drept privat, indiferent de forma de constituire şi organizare, care realizează şi prezintă producţii artistice; d) proiectul este ansamblul de activităţi artistice, tehnice şi logistice concretizate în producţia artistică, a cărui perioadă de realizare nu depăşeşte, de regulă, durata unei stagiuni; e) programul este structura managerial-artistică, cuprinzând un număr de proiecte, a cărui desfăşurare excedează, de regulă, duratei unui exerciţiu financiar şi prin care se răspunde cerinţelor comunităţii; f) programul minimal este parte a proiectului managerial al conducătorului instituţiei de spectacole sau concerte, care cuprinde un număr de programe realizate în intervalul de timp şi în condiţiile stabilite în contractul de management; g) stagiunea este perioada de până la 10 luni consecutive, din 2 ani calendaristici, în care instituţiile de spectacole şi/sau concerte realizează şi prezintă producţii artistice; h) vacanţa dintre stagiuni este perioada în care instituţiile de spectacole şi/sau concerte acordă, de regulă, concediile de odihnă şi recuperările şi pot pregăti noi producţii sau, după caz, pot organiza turnee, deplasări, microstagiuni; i) colectivul artistic este ansamblul de artişti interpreţi sau executanţi, fără personalitate juridică, compus dintr-un număr variabil de membri, reuniţi, de regulă, pe criterii profesionale, pe durata a minimum o stagiune, pentru a realiza un anumit număr de producţii artistice; j) producătorul de spectacole şi/sau concerte este persoana fizică sau persoana juridică de drept privat ori de drept public care îşi asumă responsabilitatea realizării de producţii artistice şi care, în această calitate, asigură, în totalitate sau în parte, mijloacele materiale şi/sau financiare necesare; k) impresariatul artistic este activitatea prin care o persoană fizică sau juridică de drept public ori de drept privat, denumită impresar, acţionează în numele şi pe seama unei instituţii sau companii de spectacole şi/sau concerte ori, după caz, a unui artist interpret sau executant, în vederea identificării şi materializării posibilităţilor de exploatare a unei producţii sau prestaţii artistice.  +  Capitolul II Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte  +  Articolul 4 (1) Instituţiile de spectacole sau concerte se înfiinţează, se organizează şi funcţionează în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale. (2) Instituţiile de spectacole sau concerte elaborează propriile regulamente de organizare şi funcţionare, care se aprobă, potrivit legii, de autorităţile în subordinea cărora se află. (3) Instituţiile de spectacole sau concerte au deplină autonomie în stabilirea şi realizarea programelor proprii, în consens cu politicile culturale ale autorităţilor centrale sau locale, concepute pentru a răspunde nevoilor comunităţii.  +  Articolul 5 (1) Instituţiile de spectacole pot fi de repertoriu sau de proiecte. (2) Instituţiile de repertoriu sunt cele care: a) dispun de cel puţin un colectiv artistic, precum şi de personalul tehnic şi administrativ necesar pentru realizarea de producţii artistice; b) au un portofoliu de minimum trei producţii artistice diferite şi realizează, în fiecare stagiune, cel puţin două producţii noi care completează programele şi reconfigurează repertoriul existent; c) au asigurat şi dispun, potrivit legii, de bugetul necesar pentru remunerarea personalului şi pentru realizarea şi prezentarea cel puţin a producţiilor artistice din cadrul programului minimal. (3) Instituţiile de proiecte sunt cele care: a) dispun, potrivit legii, de personalul administrativ şi tehnic minim necesar funcţionării instituţiei şi pot reuni colective artistice doar pe durata unui proiect; b) realizează producţii sau coproducţii artistice prezentate în serii determinate; c) au asigurat şi dispun, potrivit legii, de bugetul necesar pentru remunerarea personalului administrativ şi tehnic prevăzut la lit. a), precum şi pentru plata colectivelor care realizează şi prezintă producţiile artistice din cadrul programului minimal.  +  Articolul 6Instituţiile de concerte sunt cele care: a) dispun de cel puţin un colectiv artistic, precum şi de personalul tehnic şi administrativ necesar pentru realizarea de producţii artistice; b) în fiecare stagiune prezintă un repertoriu format din producţii artistice diferite şi realizează producţii noi; c) au asigurat şi dispun, potrivit legii, de bugetul necesar pentru remunerarea personalului şi pentru realizarea şi prezentarea cel puţin a producţiilor artistice din cadrul programului minimal.  +  Articolul 7Prin excepţie de la prevederile art. 5 şi 6 se pot înfiinţa şi pot funcţiona şi alte tipuri de instituţii de spectacole sau concerte ale căror specific şi reguli de organizare sunt aprobate de autorităţile administraţiei publice care le-au înfiinţat sau în subordinea cărora funcţionează, în condiţiile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 8 (1) Instituţiile existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, precum şi cele nou-înfiinţate vor fi înscrise în Registrul instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în subordinea cărora funcţionează. (2) Încadrarea instituţiilor de spectacole sau concerte existente în categoriile prevăzute la art. 5-7 se face prin hotărâre sau, după caz, prin ordin al autorităţii administraţiei publice locale ori centrale în subordinea căreia funcţionează. (3) Înfiinţarea de noi instituţii de spectacole sau concerte şi încadrarea acestora în categoriile prevăzute la art. 5-7 se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale care le înfiinţează, după caz. (4) Schimbarea încadrării se face la cererea instituţiei sau la propunerea ordonatorului principal de credite, prin hotărâre sau, după caz, prin ordin al autorităţii administraţiei publice locale ori centrale în subordinea căreia funcţionează. (5) Hotărârile consiliilor locale sau judeţene prevăzute la alin. (2)-(4) se adoptă cu majoritatea de voturi din numărul total de consilieri. (6) Hotărârile sau, după caz, ordinele prevăzute la alin. (2)-(4) pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 9 (1) Companiile de spectacole sau concerte sunt înfiinţate de persoane fizice ori de persoane juridice de drept privat, potrivit legii. (2) Companiile de spectacole sau concerte existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, precum şi cele nou-înfiinţate vor fi înscrise în Registrul instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte.  +  Articolul 10 (1) Activitatea instituţiilor de spectacole sau concerte poate fi concesionată, pe o perioadă de maximum 10 ani, în baza prevederilor legale în vigoare. (2) Caietul de sarcini al concesiunii, în completarea cerinţelor prevăzute de lege, va cuprinde cel puţin următoarele: a) condiţiile de experienţă a concesionarilor, dobândită pe parcursul activităţii în domeniul artelor spectacolului; b) obligaţia de a păstra obiectul specific de activitate al instituţiei, clauze privind angajaţii, precum şi condiţiile de accesibilitate a publicului la spectacole sau concerte.  +  Articolul 11Instituţiile de spectacole sau concerte pot recurge la externalizarea, în condiţiile legii, a unor servicii, inclusiv a celor tehnice, administrative şi de producţie.  +  Capitolul III Personalul instituţiilor de spectacole sau concerte  +  Articolul 12 (1) Funcţionarea instituţiilor de spectacole sau concerte se asigură de către personalul artistic, tehnic şi de către personalul administrativ care, de regulă, îşi desfăşoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă. (2) Pentru realizarea producţiilor artistice, instituţiile de spectacole sau concerte pot utiliza personal artistic remunerat în baza unor contracte încheiate conform prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi personal tehnic şi administrativ remunerat pe baza unor contracte individuale de muncă cu timp parţial. (3) Pe durata stagiunii, personalul artistic de specialitate angajat în instituţii de spectacole sau concerte cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată poate cumula mai multe funcţii sau, după caz, poate încheia contracte conform prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe cu alte instituţii sau companii.  +  Articolul 13 (1) Pentru personalul instituţiilor de spectacole sau concerte, contractele individuale de muncă se pot încheia, potrivit legii, astfel: a) pe durată nedeterminată, de regulă; b) pe durată determinată, inclusiv pe stagiune sau producţie artistică. (2) Încadrarea personalului din instituţiile de spectacole sau concerte potrivit alin. (1) se face pe bază de concurs ori de examen, organizat în condiţiile legii. (3) În cazul contractelor individuale de muncă încheiate potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), angajarea se poate face şi în mod direct, prin acordul părţilor. (4) Contractele individuale de muncă încheiate pe durată nedeterminată înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe pot fi modificate, prin acordul părţilor, în contracte pe durată determinată.  +  Articolul 14Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2002, cu modificările şi completările ulterioare, condiţionarea ocupării unei funcţii de specialitate artistică pe criterii de vârstă, sex ori calităţi fizice în instituţiile de spectacole sau concerte se face conform specificului şi intereselor instituţiei şi nu constituie contravenţie.  +  Articolul 15 (1) Activitatea personalului artistic şi tehnic din cadrul instituţiilor de spectacole sau concerte se normează potrivit fişei postului. (2) Programul de lucru al personalului artistic şi tehnic din cadrul instituţiilor de spectacole sau concerte este repartizat inegal, fiind specificat ca atare în contractul individual de muncă. (3) Pentru personalul artistic şi tehnic din instituţiile de spectacole sau concerte, zilele de sâmbătă, duminică şi, după caz, zilele de sărbătoare legală sunt considerate zile lucrătoare, repausul săptămânal putând fi acordat în alte zile ale săptămânii. (4) Zilele de repaus şi zilele de sărbătoare legală care nu au putut fi acordate vor fi recuperate în lunile următoare, compensate potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sau adăugate zilelor de concediu. (5) Concediul anual de odihnă pentru personalul din instituţiile de spectacole sau concerte se acordă, de regulă, în vacanţa dintre stagiuni. (6) În vederea asigurării continuităţii actului artistic pe durata stagiunii, părţile pot prevedea, în contractele individuale de muncă încheiate în conformitate cu art. 13 alin. (1), clauze speciale privind condiţiile de încetare a raporturilor de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 16Personalul angajat în baza unor contracte individuale de muncă pe durată determinată, care nu are domiciliul în localitatea în care instituţia îşi desfăşoară activitatea şi nu beneficiază de locuinţă de serviciu, poate primi din bugetul instituţiei o indemnizaţie lunară forfetară neimpozabilă, în cuantum de 50% din salariul mediu net pe economie, pentru a-şi asigura cazarea.  +  Articolul 17Prevederile art. 13-16 pot fi aplicate, după caz, şi de către companiile de spectacole sau concerte.  +  Capitolul IV Conducerea instituţiilor de spectacole sau concerte  +  Articolul 18 (1) Conducerea instituţiilor de spectacole sau concerte este asigurată de directorul general sau, după caz, de director. (2) Ocuparea postului de director general sau, după caz, de director în cadrul instituţiilor de spectacole sau concerte se face pe baza unui concurs de proiecte de management. (3) Angajarea directorului general sau, după caz, a directorului se face prin contract de management încheiat între ordonatorul principal de credite al autorităţii publice în subordinea căreia funcţionează instituţia respectivă şi câştigătorul concursului.  +  Articolul 19 (1) Prin decizie a directorului general sau, după caz, a directorului se înfiinţează consiliul administrativ, organism cu rol deliberativ, format din: a) preşedinte - directorul general sau, după caz, directorul; b) membri:- directorii, directorii adjuncţi sau, după caz, şefii compartimentelor funcţionale;- consilierul juridic;- delegatul sindicatului reprezentativ, propus de acesta, sau, după caz, reprezentantul salariaţilor;- reprezentantul autorităţii administraţiei publice centrale ori locale în subordinea căreia funcţionează instituţia de spectacole sau concerte şi, după caz, reprezentantul ordonatorului principal de credite desemnat de aceştia. (2) Prin decizie a directorului general sau, după caz, a directorului se înfiinţează un consiliu artistic, organism cu rol consultativ, format din personalităţi culturale din instituţie şi din afara acesteia. (3) Consiliul administrativ şi consiliul artistic se organizează şi funcţionează în baza regulamentului elaborat şi aprobat în conformitate cu dispoziţiile art. 4 alin. (2).  +  Capitolul V Finanţarea instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte  +  Articolul 20Finanţarea instituţiilor de spectacole sau concerte se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat ori de la bugetele locale, după caz, prin bugetul autorităţilor publice în subordinea cărora funcţionează instituţiile respective, precum şi din alte surse, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 21 (1) Finanţarea instituţiilor de spectacole sau concerte se realizează conform următoarelor principii: a) finanţarea programului minimal anual prevăzut în contractul de management se asigură din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz; b) finanţarea programelor, altele decât cele din programul minimal, prevăzute în contractul de management, se asigură din veniturile proprii corelate cu subvenţii acordate de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale, după caz; c) cheltuielile de personal şi cheltuielile pentru întreţinerea, reabilitarea şi dezvoltarea bazei materiale a instituţiilor se asigură din subvenţii acordate de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale, după caz, corelate cu veniturile proprii; d) veniturile proprii pot fi utilizate şi pentru stimularea personalului, în urma rezultatului evaluării efectuate potrivit legii; e) cota din veniturile proprii rezultate din exploatarea unor bunuri aflate în administrare se poate reţine în procentul maxim prevăzut de lege şi se utilizează în totalitate şi exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi servicii. (2) Instituţiile de spectacole sau concerte pot beneficia de bunuri materiale şi fonduri băneşti primite sub formă de servicii, donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale; liberalităţile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiţii ori sarcini care ar afecta autonomia culturală a instituţiei sau dacă acestea nu contravin obiectului de activitate al acesteia.  +  Articolul 22Obligaţiile de plată ale instituţiilor de spectacole sau concerte, rezultate din contractele încheiate conform prevederilor art. 12 alin. (2), se consideră cheltuieli aferente programelor şi proiectelor culturale şi se prevăd în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei.  +  Articolul 23 (1) Ministerul Culturii şi Cultelor, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale pot susţine, material şi financiar, singure sau în parteneriat, realizarea unor programe şi proiecte culturale, inclusiv turnee în ţară ori în străinătate, ale instituţiilor de spectacole sau concerte, indiferent de subordonarea acestora. (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi programelor şi proiectelor realizate de companiile de spectacole sau concerte, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 24Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot concesiona companiilor de spectacole sau concerte activităţi ori servicii culturale, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Capitolul VI Desfăşurarea activităţii de impresariat artistic  +  Articolul 25 (1) În vederea desfăşurării activităţii de impresariat artistic, persoanele fizice sau juridice române de drept public ori de drept privat trebuie să fie atestate, respectiv avizate, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe. (2) Instituţiile de spectacole sau concerte care desfăşoară activităţi de impresariere a propriilor producţii artistice nu se supun procedurii de avizare reglementate de prezenta ordonanţă. (3) Instituţiile de spectacole sau concerte prevăzute la alin. (2) au obligaţia să prevadă distinct această activitate în propriile regulamente de organizare şi funcţionare şi să se înscrie în Registrul impresarilor artistici.  +  Articolul 26 (1) Atestarea persoanelor fizice, precum şi avizarea persoanelor juridice de drept privat sau de drept public, pentru desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, se fac, la propunerea Comisiei pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic, de către Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, instituţie în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) Comisia pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic este un organism de specialitate, fără personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în cadrul Centrului de Pregătire Profesională în Cultură. (3) Din Comisia pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic fac parte reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Justiţiei, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ai Ministerului Afacerilor Externe, desemnaţi de conducătorii acestor autorităţi şi numiţi prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 27 (1) Se înfiinţează Registrul instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte, în care sunt înscrise instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte. (2) Registrul instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte este administrat de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor. (3) Modul de organizare şi funcţionare a Registrului instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte va fi aprobat prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe. (4) Instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte existente vor face demersurile necesare pentru înscrierea în Registrul instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului culturii şi cultelor privind organizarea şi funcţionarea acestuia.  +  Articolul 28Modul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic, procedurile de acordare, de retragere sau de suspendare a atestatului ori, după caz, a avizului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Culturii şi Cultelor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 29 (1) Registrul impresarilor artistici, în care sunt înscrise persoanele fizice titulare ale atestatului de impresar artistic şi persoanele juridice de drept privat care au obţinut avizul de impresariat artistic, se reorganizează. (2) Registrul impresarilor artistici este administrat de Ministerul Culturii şi Cultelor, prin Centrul de Pregătire Profesională în Cultură.  +  Articolul 30 (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat care desfăşoară în prezent activităţi de impresariat artistic, atestate, respectiv avizate ca atare, sunt obligate să se reînscrie în Registrul impresarilor artistici în baza unei evaluări efectuate de Comisia pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic. (2) Persoanele fizice şi persoanele juridice de drept public sau de drept privat care vor fi atestate, respectiv avizate, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe se înscriu în Registrul impresarilor artistici pe măsura atestării sau avizării. (3) Instituţiile de spectacole sau concerte care desfăşoară activitate de impresariat artistic pentru propriile producţii artistice se înscriu în Registrul impresarilor artistici în termen de 10 zile de la data aprobării propriului regulament de organizare şi funcţionare, modificat conform prevederilor art. 25 alin. (3).  +  Articolul 31Reorganizarea Registrului impresarilor artistici, respectiv Metodologia de evaluare a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice de drept privat care desfăşoară activităţi de impresariat artistic în vederea reînscrierii, respectiv a înscrierii în registru, se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 32Tarifele pentru acordarea atestatelor şi avizelor în domeniul impresariatului artistic, precum şi cele pentru înscrierea în Registrul impresarilor artistici se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se fac venit la bugetul Centrului de Pregătire Profesională în Cultură.  +  Articolul 33 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) neînscrierea în Registrul instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte în termenul prevăzut la art. 27 alin. (4) şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei; b) desfăşurarea activităţilor de impresariat artistic de către persoane fizice sau persoane juridice de drept privat, fără obţinerea atestatului sau, după caz, a avizului din domeniul impresariatului artistic, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; c) desfăşurarea activităţilor de impresariat artistic de către persoane fizice sau persoane juridice de drept privat, fără înscrierea în Registrul impresarilor artistici, şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. (2) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoanele împuternicite prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, precum şi de către ofiţerii desemnaţi prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 34Ministerul Culturii şi Cultelor este autoritatea administraţiei publice centrale care urmăreşte punerea în aplicare şi respectarea prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 35La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Legea nr. 504/2004 privind instituţiile publice de spectacole şi concerte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 36Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 31 ianuarie 2007.Nr. 21.__________