ORDIN nr. 21 din 22 ianuarie 2007pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Poştală al Uniunii Poştale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005
EMITENT
  • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2007    În temeiul art. 6 din Legea nr. 24/2006 privind ratificarea actelor adoptate de Congresul Uniunii Poştale Universale la Bucureşti la 5 octombrie 2004 şi al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Poştală al Uniunii Poştale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 şi 489 bis din 6 iunie 2006, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:A. Regulamentul poştei de scrisori şi protocolul său final, prevăzute în anexa nr. 1, se modifică şi se completează după cum urmează:I. REGULAMENTUL POŞTEI DE SCRISORI1. După alineatul 3.1 al articolului RL 115 "Caracteristicile timbrelor poştale, ale mărcilor sau amprentelor de francare" se introduce un nou alineat, alineatul 3.1 bis, cu următorul cuprins:"3.1 bis. Amprentele de francare obţinute printr-un procedeu electronic pot fi aplicate deasupra câmpului destinat adresei, la o distanţă cuprinsă între 2,5 şi 5 mm, independent de amplasarea acesteia. Aceste amprente de francare pot fi aplicate direct pe plic sau în interiorul ferestrei înseşi. În acest caz, impresiunea amprentei şi poziţionarea trimiterii în interiorul plicului trebuie efectuate astfel încât nicio parte a amprentei de francare să nu se situeze la mai puţin de 5 mm de marginea ferestrei. Dispoziţiile menţionate la alin. 3.1 sunt aplicabile acestui tip de amprentă. În cazul în care amprenta de francare conţine date codificate într-un simbol bidimensional sau se bazează pe astfel de date, acest simbol trebuie să fie conform Normei S28 a UPU."2. Alineatul 3.3 al articolului RL 123 "Condiţii de acceptare a trimiterilor. Condiţionare. Ambalare" va avea următorul cuprins:"3.3. Adresa destinatarului va fi redactată în mod exact şi complet. Ea va fi scrisă foarte citeţ, cu caractere latine şi cifre arabe. Dacă alte caractere şi cifre sunt utilizate în ţara de destinaţie, se recomandă redactarea adresei şi în aceste caractere şi cifre. Numele localităţii de destinaţie şi numele ţării de destinaţie, scrise cu majuscule, vor fi completate, după caz, cu numărul codului poştal sau cu numărul zonei de distribuire corespondent. Numele ţării de destinaţie este scris de preferinţă în limba ţării de origine. Pentru a se evita orice dificultate în ţara de tranzit, este de dorit să se adauge numele ţării de destinaţie într-o limbă cunoscută pe plan internaţional.Administraţiile poştale pot recomanda amplasarea codului poştal înaintea numelui localităţii de destinaţie sau să preceadă codul EN ISO 3166-1 Alpha 2 al ţării, urmat de o liniuţă de unire pe trimiterile adresate ţărilor care recomandă acest lucru. Aceasta nu înseamnă în niciun caz că numele ţării de destinaţie nu trebuie scris cu toate literele."3. Alineatul 5 al articolului RL 132 "Trimiteri recomandate" va avea următorul cuprins:"5. Desemnarea şi prelucrarea trimiterilor5.1. Trimiterile recomandate trebuie să poarte în mod clar şi cu caractere foarte vizibile antetul «Recomandată», însoţit, eventual, de o menţiune analoagă în limba ţării de origine.5.2. Toate administraţiile poştale trebuie, începând cu data de 1 ianuarie 2008, să aplice un cod de bare pe toate trimiterile recomandate care pleacă (avion, S.A.L. şi suprafaţă). Specificaţiile sunt următoarele:5.2.1. Fiecare trimitere recomandată trebuie să fie identificată printr-o etichetă CN 04, pe care se află un identificator unic, conform specificaţiilor identificatorilor, cu 13 caractere enunţate în Norma S10 (Identificatorul trimiterilor poştale) şi în Norma S46-1 (Reprezentarea datelor sub forma codului de bare liniar pe trimiterile poştale, etichete şi formulare), publicate în Culegerea de norme tehnice UPU.5.2.2. Administraţiile poştale pot conveni bilateral să utilizeze identificatori unici şi coduri de bare deja utilizate pentru trimiterile recomandate internaţionale.5.2. bis. Administraţiile poştale sunt încurajate să depună până la data de 1 ianuarie 2008 toate eforturile posibile în sprijinul aplicării codurilor în parte pe trimiterile recomandate, conform dispoziţiilor alin. 5.2.5.3. Până la data de 1 ianuarie 2008, administraţiile poştale care se găsesc în imposibilitate de a confecţiona etichete CN 04 conţinând un identificator unic sau o etichetă CN 04 standard pot utiliza etichete încadrate în dimensiunile modelului CN 04 sau doar litera R imprimată. Celelalte indicaţii ale respectivului model trebuie să fie adăugate în mod clar, curat şi de neşters printr-un procedeu oarecare.5.4. Eticheta şi antetul «Recomandată» trebuie să fie puse pe partea cu înscrisurile, pe cât posibil în unghiul superior stâng, eventual sub numele şi adresa expeditorului. Dacă este vorba de trimiteri sub formă de cărţi poştale, aceste indicaţii sunt plasate deasupra adresei, în aşa fel încât să nu afecteze claritatea acesteia. Pentru sacii M recomandaţi, eticheta CN 04 trebuie perfect lipită pe eticheta-adresă furnizată de expeditor.5.5. Până la data de 1 ianuarie 2008, administraţiile poştale care au adoptat în serviciul lor intern sistemul de acceptare mecanică a trimiterilor recomandate pot, în loc să utilizeze eticheta CN04, să imprime direct pe aceste trimiteri, pe partea cu înscrisurile, aceleaşi indicaţii ca cele care figurează pe respectiva etichetă. Eventual, ele pot lipi în acelaşi loc o bandă imprimată de maşină, cu aceleaşi indicaţii.5.6. Până la data de 1 ianuarie 2008, cu acordul administraţiei poştale de origine, utilizatorii pot folosi pentru trimiterile lor recomandate plicuri care poartă preimprimat, în locul prevăzut pentru amplasarea etichetei CN 04, un facsimil al acesteia, ale cărui dimensiuni nu trebuie să fie inferioare celor ale etichetei CN 04. La nevoie, numărul de serie poate fi indicat pe acesta printr-un procedeu oarecare, cu condiţia ca el să fie adăugat într-un mod clar, curat şi de neşters. Un facsimil al etichetei CN 04 poate fi imprimat şi pe eticheta-adresă sau direct pe conţinutul trimiterilor expediate în plic cu fereastră transparentă, cu condiţia totuşi ca acest facsimil să fie plasat, în toate cazurile, în extremitatea stângă a ferestrei.5.7. Administraţia poştală de origine se asigură că trimiterile recomandate sunt conforme dispoziţiilor mai sus menţionate. Ea este obligată să îndepărteze anomaliile eventual constatate înainte să transmită trimiterile către ţările de destinaţie.5.8. Nicio etichetă şi niciun număr de ordine nu trebuie înscrise pe faţă trimiterilor recomandate de către administraţiile poştale intermediare.5.9. Administraţia poştală de distribuire trebuie să obţină semnătura persoanei care ia în primire trimiterea, indicând acceptarea sa sau orice altă formă de certificare a primirii cu ocazia distribuirii sau predării unei trimiteri recomandate. În afara semnăturii, numele, cu litere majuscule, sau orice altă indicaţie clară şi lizibilă permiţând identificarea formală a celui care a semnat trebuie, de asemenea, să fie completată.5.10. De altfel, se recomandă cu insistenţă administraţiilor poştale să stabilească sisteme pentru a genera date de confirmare electronică a distribuirii şi să convină să schimbe acest gen de date cu administraţiile poştale de origine ale trimiterilor."4. Alineatul 6.8 al articolului RL 134 "Trimiteri cu valoare declarată" va avea următorul cuprins:"6.8. Administraţia poştală de distribuire trebuie să obţină semnătura persoanei care ia în primire trimiterea, care indică acceptarea ei sau orice altă formă de confirmare a primirii, cu ocazia distribuirii sau predării unei trimiteri cu valoare declarată. În afara semnăturii, numele, cu litere majuscule, sau orice altă indicaţie clară şi lizibilă permiţând identificarea formală a celui care a semnat trebuie să fie notată."5. Alineatele 3.1 şi 3.2 ale articolului RL 137 "Confirmarea de primire" vor avea următorul cuprins:"3.1. Confirmarea de primire trebuie să fie semnată cu prioritate de către destinatar şi, dacă nu este posibil, de către o altă persoană autorizată să facă acest lucru în virtutea reglementărilor ţării de destinaţie. Dacă aceste reglementări o prevăd, făcând excepţie cazul de predare în mână proprie destinatarului, confirmarea poate să fie semnată de către un agent al biroului de destinaţie. În afara semnăturii, numele, cu litere majuscule, sau orice altă indicaţie clară şi lizibilă permiţând identificarea formală a celui care a semnat trebuie să fie notată.3.2. Biroul de destinaţie returnează cu primul curier Formularul CN 07, corect completat şi semnat, direct expeditorului. Acest formular este transmis deschis şi în regim de scutire de taxă poştală pe calea cea mai rapidă (aeriană sau de suprafaţă). Dacă confirmarea de primire este returnată fără să fi fost corect completată, neregula este semnalată prin intermediul Formularului CN 08 prevăzut în art. RL 150.2, căruia îi este anexată confirmarea de primire în cauză."6. Alineatul 3.2 al articolului RL 138 "Predare în mână proprie" va avea următorul cuprins:"3.2. Când expeditorul a solicitat o confirmare de primire şi o predare în mână proprie destinatarului, Formularul CN 07 trebuie să fie semnat de către acesta din urmă sau, în caz de imposibilitate, de către mandatarul său reglementar autorizat. În afara semnăturii, numele, cu litere majuscule, sau orice altă indicaţie clară şi lizibilă permiţând identificarea formală a celui care a semnat trebuie să fie notată."7. Alineatul 2.9 al articolului RL 150 "Reclamaţii" va avea următorul cuprins:"2.9. Dacă expeditorul demonstrează că, în pofida atestării distribuirii de către administraţia poştală de destinaţie, destinatarul pretinde că nu a primit trimiterea cercetată, se procedează după cum urmează. La cererea expresă a administraţiei poştale de origine, administraţia poştală de destinaţie este obligată să furnizeze expeditorului, prin intermediul administraţiei poştale de origine, o confirmare de predare prin scrisoare, confirmare de primire CN 07 sau alt mijloc, semnat conform art. RL 137.3.1 sau RL 138.3.2, după caz, ori o copie a semnăturii persoanei care a primit trimiterea, indicând primirea, sau orice altă formă de confirmare a primirii, conform art. RL 132.5.9 sau RL 134.6.8, după caz."8. Alineatul 4.7 al articolului RL 150 "Reclamaţii" se abrogă.9. După alineatul 6.3 al articolului RL 174 "Foaia de aviz" se introduce un nou alineat, alineatul 6.3 bis, cu următorul cuprins:"6.3 bis. Numărul de trimiteri recomandate şi de valori declarate, referitoare la serviciul poştal, scutite de taxe terminale este indicat în tabloul 3, în coloana denumită «Numărul trimiterilor returnate la origine, scutite de taxe terminale.»"10. După alineatul 6.5 al articolului RL 174 "Foaia de aviz" se introduce un nou alineat, alineatul 6.5 bis, cu următorul cuprins:"6.5 bis. În cazul în care administraţiile poştale au convenit pe o bază bilaterală să clasifice depeşele lor de corespondenţă internaţională de plecare pe format, numărul recipienţilor şi greutatea lor pe format pot fi indicate în foaia de aviz CN 31. În acest caz, pe Formularul CN 31 va apărea o indicaţie privind informaţiile relative la formate."11. Alineatul 6.1 al articolului RL 214 "Calculul taxelor cheltuielilor terminale aplicabile schimburilor între ţările din sistemul ţintă" va avea următorul cuprins:"6.1. Mesaje electronice normalizate ale UPU de preaviz pentru toate depeşele de plecare, inclusiv identificatorul S9, tipul recipientului, utilizând codurile de recipienţi normalizate ale UPU, şi, dacă este cazul, identificatorii aplicabili recipienţilor pentru trimiterile recomandate, trimiterile cu valoare declarată şi trimiterile cu predare atestată, conform Normei S10c a UPU (Identificator al trimiterilor poştale: partea C: identificatori cu 13 caractere pentru produsele speciale ale poştei de scrisori), aşa cum este publicat în Culegerea de norme tehnice UPU."12. După alineatul 4 al articolului RL 215 "Remunerarea cheltuielilor terminale în funcţie de calitatea serviciului între ţările din sistemul ţintă" se introduc două noi alineate, alineatele 4 bis şi 4 ter, cu următorul cuprins:"4 bis. Taxele terminale provizorii, raportate la calitatea serviciului, sunt calculate de către Biroul Internaţional şi comunicate, prin intermediul scrisorilor circulare, cel mai târziu la data de 1 iulie a fiecărui an. Taxele provizorii intră în vigoare la data de 1 ianuarie a anului următor şi rămân valabile întregul an calendaristic. Taxele terminale provizorii sunt calculate conform dispoziţiilor art. RL 214, dar sunt însoţite, de asemenea, de o primă de încurajare şi de o ajustare bazată pe rezultatele în materie de calitate a serviciului pentru anul calendaristic precedent.4 ter. Taxele terminale finale raportate la calitatea serviciului sunt calculate de către Biroul Internaţional după publicarea rezultatelor finale privind calitatea serviciului pentru anul calendaristic considerat. Taxele terminale finale raportate la calitatea serviciului sunt comunicate de către Biroul Internaţional cel mai târziu la data de 1 mai a anului următor anului calendaristic considerat şi înlocuiesc taxele terminale provizorii difuzate în prealabil pentru anul calendaristic respectiv."13. Alineatul 1 al articolului RL 216 "Cheltuieli terminale legate de calitatea serviciului. Dispoziţii aplicabile fluxului de curier spre, de la şi între ţările din sistemul tranzitoriu" va avea următorul cuprins:"1. Administraţiile poştale care fac parte din sistemul tranzitoriu pot lua parte la aceleaşi sisteme de control ca cele utilizate de ţările din sistemul-ţintă. Dispoziţiile art. RL 215 sunt aplicabile, de asemenea, administraţiilor poştale din sistemul tranzitoriu care au ales să adere la sisteme de control de acest gen. Totuşi, cheltuielile terminale plătibile pentru curierul cu destinaţia şi provenind de la aceste ţări nu pot fi inferioare taxelor de cheltuieli terminale prevăzute la art. 30.1 din Convenţie."14. Alineatele 3.1 şi 3.2 ale articolului RL 218 "Mecanismul de armonizare a sistemelor" vor avea următorul cuprins:"3.1. Mecanismul de armonizare a sistemelor constă în realizarea unei statistici speciale destinate calculului numărului mediu de trimiteri/kg, conform modalităţilor practice precizate la art. RL 224, în afara unei înţelegeri speciale, cum ar fi acordul comun privind utilizarea numărului mediu de trimiteri/kg determinat prin ultimul studiu UPU pentru fluxurile de trafic ale ţărilor din sistemul tranzitoriu cu destinaţia ţărilor din sistemul-ţintă.3.2. Mecanismul se aplică fluxului mai mare de 50 tone de curier/an, curierul în număr exclus, care a depăşit în timpul unui an calendaristic pragul menţionat la alin. 1. Rezultatele statisticii speciale sunt aplicate curierului care a depăşit pragul în cauză."15. Alineatele 1 şi 3 ale articolului RL 224 "Statistică specială pentru aplicarea mecanismului de revizuire sau a mecanismului de armonizare a sistemelor" vor avea următorul cuprins:"1. Pentru aplicarea mecanismului de revizuire sau a mecanismului de armonizare a sistemelor, în afara unei înţelegeri speciale, utilizând numărul mediu de trimiteri/kg determinat conform ultimului studiu UPU pentru fluxurile de trafic din ţările din sistemul tranzitoriu către ţările din sistemul-ţintă, se realizează o statistică după eşantionarea fluxului în cauză.........................................................................................3. Administraţia poştală care cere aplicarea mecanismului de revizuire sau a mecanismului de armonizare a sistemelor alege sistemul statistic de aplicat, inclusiv metoda de estimare, şi informează administraţia poştală corespondentă pentru ca aceasta să poată lua eventuale măsuri de control. Administraţia poştală care solicită aplicarea mecanismului de revizuire sau mecanismului de armonizare a sistemelor poate, de asemenea, să convină cu administraţia poştală corespondentă să aplice numărul mediu de trimiteri/kg determinat prin ultimul studiu UPU pentru fluxul de curier din ţări din sistemul tranzitoriu către ţări din sistemul-ţintă."16. Alineatul 1 al articolului RL 228 "Întocmirea releveelor de depeşe CN 55 şi CN 56" va avea următorul cuprins:"1. După primirea ultimei depeşe a fiecărei luni, biroul de schimb de destinaţie întocmeşte, pe tip de depeşă şi pe birou de schimb expeditor, în baza datelor foilor de aviz CN 31, un releveu al depeşelor CN 55. În cazul în care administraţiile poştale convin pe bază bilaterală să înregistreze numărul de recipiente şi greutatea pe format în foaia de aviz CN 31, formularul CN 55 indică greutatea depeşei pe formate. Biroul transmite apoi aceste relevee administraţiei sale centrale."17. Alineatul 7 al articolului RL 242 "Transmiterea şi acceptarea releveelor CN 55, CN 66 şi CN 67, a conturilor particulare CN 51 şi a conturilor generale CN 52" va avea următorul cuprins:"7. În cadrul sistemului de compensare bilaterală, administraţia poştală creditoare întocmeşte conturile CN 51 şi CN 52 şi le supune în acelaşi timp administraţiei poştale debitoare cu o frecvenţă lunară, trimestrială, semestrială sau anuală. Administraţia poştală debitoare acceptă sau modifică conturile CN 51 şi CN 52 în termen de două luni şi efectuează plata sumei facturate conform dispoziţiilor art. RL 252.10. În caz de modificare a conturilor CN 51 sau CN 52, plata se efectuează pe baza sumei modificate. Dacă în termen de două luni administraţia poştală care a transmis conturile nu a primit nicio notificare rectificativă, atunci conturile sunt considerate ca acceptate de drept."18. Alineatul 2 al articolului RL 244 "Plata cheltuielilor de transport aerian" va avea următorul cuprins:"2. Prin derogare de la această regulă, compania aeriană care asigură transportul depeşelor avion poate să solicite ca taxele de transport să fie plătite unei administraţii poştale cu care aceasta a încheiat un acord în acest scop."19. Titlul capitolului 15 va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL 15Servicii poştale electronice. Legături telematice"20. Articolul RL 255 "Curierul electronic" va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL RL 255Curierul hibrid1. Curierul hibrid este un serviciu poştal electronic care permite expeditorului să îşi prezinte mesajul în formă fizică sau electronică, care este tratat electronic şi apoi convertit într-o trimitere a poştei de scrisori şi predat în formă fizică destinatarului. În măsura în care legislaţia naţională permite, la cererea expresă a expeditorului sau a destinatarului, administraţia poştală de distribuire poate converti rezultatul transmisiunii originale sub o formă compatibilă cu diferite mijloace de transmisie, fizice sau altele (cum ar fi telecopie, curier electronic sau SMS).1.1. În cazul predării sub formă fizică destinatarului, informaţiile sunt, în general, transmise pe cale electronică pe un segment cât mai lung din proces şi sunt reproduse în formă fizică cât mai aproape posibil de adresa destinatarului.2. Tarifele privind curierul hibrid sunt fixate de către administraţiile poştale, luând în considerare costurile şi cerinţele pieţei."21. După articolul RL 257 se introduce un nou articol, articolul RL 257 bis, cu următorul cuprins:"ARTICOLUL RL 257 bisServiciul de sigiliu poştal electronic1. În relaţiile stabilite între administraţiile poştale care au convenit să furnizeze acest serviciu, sigiliul poştal electronic (aşa cum este definit prin Norma tehnică S43 a UPU) constituie un şir de elemente doveditoare, păstrate de către o administraţie poştală care acţionează ca garant al încrederii şi atestă realitatea unui eveniment electronic produs asupra unui anumit conţinut, la o anumită dată şi o anumită oră, angajând participarea uneia sau mai multor părţi identificabile. Administraţiile poştale în cauză fac în aşa fel încât să nu se îndepărteze de la Norma tehnică S43 a UPU, conform procedurilor aplicabile adoptate de către Consiliul de Exploatare Poştală, la recomandarea Grupului «Normalizare» al UPU.2. Prestarea transfrontalieră a serviciului de sigiliu poştal internaţional electronic este guvernată printr-un model de încredere recunoscut, aşa cum este definit într-un acord multilateral încheiat între administraţiile care participă la acest serviciu. Acest model de încredere se bazează pe faptul că diverse administraţii poştale care oferă serviciul se autentifică mutual în timpul tranzacţiilor transfrontaliere care poartă un sigiliu poştal electronic. Această autentificare mutuală este efectuată de către administraţii poştale prin intermediul informaţiilor pertinente schimbate asupra identităţii numerice a sigiliului poştal electronic (cheile serviciului lor de sigiliu poştal electronic, adică certificatele numerice X509).2.1. Identitatea numerică a fiecărei administraţii poştale constituie un identificator numeric unic (un şir de caractere sau un jeton de autentificare) atribuit de către terţi de încredere, care permite să fie identificată fără posibilitate de eroare atunci când aceasta aplică sigiliul poştal electronic la tranzacţiile transfrontaliere cu alte administraţii poştale şi utilizatorii lor.3. Cu scopul de a asigura un serviciu de sigiliu poştal electronic transfrontalier, administraţiile participante trebuie:3.1. să obţină de la un terţ furnizor de identităţi numerice, de încredere, o identitate numerică pentru sigiliul poştal electronic; şi3.2. să informeze toate celelalte administraţii poştale care propun serviciul de sigiliu electronic asupra acestei identităţi şi să difuzeze identitatea lor numerică.4. Tarifele serviciului sigiliu poştal electronic sunt fixate de către administraţiile de origine, luând în considerare costurile şi exigenţele pieţei. Fiecare administraţie:4.1. îşi păstrează încasările ofertei sale de serviciu de sigiliu poştal electronic, în măsura în care administraţiile poştale participante nu convin să împartă încasările din serviciul de sigiliu poştal electronic; şi4.2. asigură fără costuri suplimentare verificarea sigiliului poştal electronic, fără a se lua în considerare locul de aplicare.5. Serviciul de sigiliu poştal electronic între administraţiile poştale participante este guvernat de un acord multilateral care reia şi completează dispoziţiile aplicabile ale prezentului regulament.5.1. Acordul multilateral precizează dispoziţiile cerute pentru furnizarea serviciului de sigiliu poştal de la o ţară la alta. Administraţiile poştale participante se obligă, de comun acord, să respecte dispoziţiile specifice din acordul multilateral.5.2. Aspectele care nu sunt specificate în mod expres în acordul multilateral asupra sigiliului poştal electronic sunt supuse dispoziţiilor corespunzătoare din actele Uniunii.6. Serviciul de sigiliu poştal electronic trebuie, în măsura posibilului, să se distingă printr-un logo definit prin acordul multilateral menţionat la alin. 5."22. Alineatele 2 şi 3 ale articolului RL 259 "Dispoziţii speciale privind legăturile telematice" vor avea următorul cuprins:"2. Biroul Internaţional publică, ţine la zi şi actualizează Culegerea de norme tehnice ale UPU, Ghidul de mesaje EDI normalizate ale UPU şi Lista de coduri ale UPU, în atenţia administraţiilor poştale.3. În schimburile lor de date cu celelalte administraţii poştale şi parteneri externi, administraţiile poştale utilizează mesaje puse la punct în cadrul UPU şi publicate de către Biroul Internaţional în Ghidul mesajelor EDI normalizate ale UPU, dacă aceste mesaje se pretează schimburilor pe care acestea doresc să le facă. Utilizarea acestui tip de mesaje trebuie efectuată conform dispoziţiilor art. RL 268. Mesajele elaborate de alte organizaţii pot fi de asemenea utilizate după ce au fost aprobate de UPU şi publicate în Ghidul de mesaje EDI normalizate ale UPU."23. Alineatele 4 şi 5 ale articolului RL 259 "Dispoziţii speciale privind legăturile telematice" se abrogă.24. După alineatul 1 al articolului RL 268 "Aplicarea normelor" se introduc două noi alineate, alineatele 2 şi 3, cu următorul cuprins:"2. Aplicarea normelor UPU este facultativă, în afara cazului când referirea explicită la o normă UPU în regulament o face obligatorie. Totuşi, se recomandă administraţiilor să respecte atât normele relative la exploatare la nivel naţional şi internaţional pentru ameliorarea eficienţei proceselor de tratare, cât şi interoperativitatea dintre sistemele şi procedurile lor.3. O normă UPU trebuie adoptată în ansamblul ei. Administraţiile poştale trebuie să se asigure că modul în care le utilizează este în conformitate cu exigenţele stipulate. Ele pot să se îndepărteze de recomandările prevăzute, numai în măsura în care norma în cauză le permite."II. PROTOCOLUL FINAL AL REGULAMENTULUI POŞTEI DE SCRISORI1. După alineatul 6 al articolului RL II "Dispoziţii speciale aplicabile fiecărei categorii de trimiteri" se introduce un nou alineat, alineatul 6 bis, cu următorul cuprins:"6bis. Nicio rezervă referitoare la curierul în număr nu va avea efect asupra aplicării art. RL 219."2. După alineatul 2 al articolului RL IX "Prelucrarea trimiterilor admise din greşeală" se introduce un nou alineat, alineatul 2 bis, cu următorul cuprins:"2bis. Statele Unite ale Americii îşi rezervă dreptul de a trata ca acceptate din greşeală şi conform prevederilor legislaţiei lor şi practicilor vamale naţionale orice trimitere care conţine substanţele definite la secţiunea 1.308 titlul 21 din Codul de reglementări federale ale Statelor Unite ale Americii (Code of Federal Regulations of United States of America)."3. Alineatele 2 şi 8 ale articolului RL XII "Plata despăgubirilor" se abrogă.III. FORMULARE*)Formularele CN 07 - Confirmare de primire/de predare/de plată/de înscriere,CN 54 - Releveu recapitulativ al trimiterilor,CN 54 bis - Releveu recapitulativ anual,CN 63 - Releveu. Cheltuieli de tranzit şiCN 64 - Releveu. Cheltuieli terminalevor avea următorul cuprins:*Font 9*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Administraţia poştală CN 07 ││ de origine Confirmare de primire/de predare/de plată/ ││ de înscriere ││ ┌───────────────────────┬─────────────────────────────────┐ ││ │ Biroul de prezentare │ Data │ ││ │ │ │ Serviciu de poştă ││ ├───────────────────────┴─────────────────────────────────┤ A.R. ││ │ │ Ştampila biroului ││ │ │ care returnează ││ │ Destinatarul trimiterii │ ││ │ │ ││ └─────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │ ││ Natura trimiterii │ Prioritar/ ││ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┤ Avion ││ │ │ ││ │ │ ││ │ Prioritar/ Neprioritar │ ┌──────────────────────────────────┤│ ││_│scrisoare │_│Imprimat │_│ Colet │_│ │ De │De returnat la ││ │ │ com- │Numele sau statut social ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ ple- ├──────────────────────────────────┤│ │ │ tat │ ││ │ │ de │Strada şi nr. ││ │ predare │ către │ ││ ││_│Recomandată │_│atestată │_│ Valoare Declarată│ ex- ├──────────────────────────────────┤│ │ │ pe- │Localitatea şi ţara ││ │ │ di- │ ││ │Nr. trimitere │ Suma │ tor │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ └──────────────────────────────────┤│ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │ │ ││ ││_│ Mandat simplu Cec de asignare │ Suma │ ││ │ de vărsământ │ ││ │ │ ││ ││_│ │_│ │ ││ │ │ ││ └─────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │ ││ De completat la destinaţie │ ││ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │ │ ││ │Trimiterea indicată mai sus a fost în bune condiţii │ ││ │ │ ││ ││_│ livrată │_│ achitată │_│ înscrisă în CCP │ ││ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Data şi semnătura*) │ ││ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ │ │ ││ │*) Acest aviz poate fi semnat de destinatar, în cazul în │ ││ │care regulamentul ţării de destinaţie prevede acest lucru│ ││ │de o persoană autorizată sau un agent al biroului de │ ││ │destinaţie │ │└─┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘ Dimensiuni 210 x 105 mm, cu o toleranţă de 2 mm, culoarea roşu deschis (PANTONE process coated EURO DE 60-5 C)   Administraţia poştală CN 07   de origine Confirmare de primire/de predare/de plată/                                             de înscriere    Biroul de prezentare Data                                                                                      Serviciu de poştă                                                                                  A.R.                                                                                      Ştampila biroului                                                                                      care returnează    Destinatarul trimiterii    Natura trimiterii Prioritar/                                                                       Avion      Prioritar/ Neprioritar   │_│scrisoare │_│Imprimat │_│ Colet │_│ De De returnat la                                                              com- Numele sau statut social                                                              ple-                                                              tat                                                              de Strada şi nr.                      predare către   │_│Recomandată │_│atestată │_│ Valoare Declarată ex-                                                              pe- Localitatea şi ţara                                                              di-   Nr. trimitere │ Suma tor                                       │                                       │   │_│ Mandat simplu Cec de asignare │ Suma       de vărsământ   │_│ │_│   De completat la destinaţie   Trimiterea indicată mai sus a fost în bune condiţii   │_│ livrată │_│ achitată │_│ înscrisă în CCP   Data şi semnătura*)   *) Acest aviz poate fi semnat de destinatar, în cazul în   care regulamentul ţării de destinaţie prevede acest lucru,   de o persoană autorizată sau un agent al biroului de   destinaţie  Administraţia expeditoare RELEVEU RECAPITULATIV AL CN 54                                            TRIMITERILOR                                        _                                       │_│ Mecanism de armonizare                                       │_│ Mecanism de revizuire                                       │_│ Schimb între ţările sistemului ţintă                                  Data      Curier Curier │ ┌──┐ primit ┌───┐ expediat Trimestrul ┌─────┐ Anul ┌─────┐ │ ├──┴──────────────┴───┴─────────────────────────┼─────┴──────────┴─────┴──────┤ │ Administraţia de destinaţie │Perioada de înregistrare │ └───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘  A. Estimare lunară*1) ┌───────┬───────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐ │ │Prioritar/Avion │S.A.L. │Neprioritar/Suprafaţă│ │Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Greuta-│Număr │Număr │Greuta-│Număr │Număr │Greu- │Număr │Număr │ │ │te │de │mediu │te │de │mediu │tate │de │mediu │ │ │eşanti-│trimi- │de │eşanti-│trimi-│de │eşan- │trimi- │pe │ │ │onată │teri │trimi- │onată │teri │trimi- │tio- │teri │trimi-│ │ │ │eşanti-│teri pe│ │eşan- │teri │nată │eşan- │teri │ │ │ │onate │kg(EPK)│ │tio- │pe kg │ │tionate│pe kg │ │ │ │ │ │ │nate │(EPK) │ │ │(EPK) │ ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┤ │Observaţii │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  B. Estimare trimestrială*1) ┌───────┬───────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐ │ │Prioritar/Avion │S.A.L. │Neprioritar/Suprafaţă│ │Trimes-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tru │Greuta-│Număr │Număr │Greuta-│Număr │Număr │Greu- │Număr │Număr │ │ │te │de │mediu │te │de │mediu │tate │de │mediu │ │ │eşanti-│trimi- │de │eşanti-│trimi-│de │eşan- │trimi- │pe │ │ │onată │teri │trimi- │onată │teri │trimi- │tio- │teri │trimi-│ │ │ │eşanti-│teri pe│ │eşan- │teri │nată │eşan- │teri │ │ │ │onate │kg(EPK)│ │tio- │pe kg │ │tionate│pe kg │ │ │ │ │ │ │nate │(EPK) │ │ │(EPK) │ ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┤ │Observaţii │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  *1) Administraţia trebuie să aleagă metoda de estimare de utilizat (lunară      sau trimestrială)   Administraţia care întocmeşte releveul Văzut şi acceptat de către   Locul şi semnătura administraţia                                                  Locul, data şi semnătura ──────────────────────────── ───────────────────────────  Dimensiuni 297 X 210 mm  Administraţia expeditoare RELEVEU RECAPITULATIV ANUAL                                        _                                       │_│ Mecanism de armonizare                                       │_│ Mecanism de revizuire                                       │_│ Schimb între ţări din sistemul ţintă                                              Data      Curier Curier │ ┌──┐ primit ┌───┐ expediat │ ├──┴──────────────┴───┴──────────────┬────────────────────────────────────────┤ │ Administraţia de destinaţie │ Perioada de înregistrare │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘  A. Număr lunar estimat de trimiteri*1) ┌───────┬───────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐ │ │Prioritar/Avion │S.A.L. │Neprioritar/Suprafaţă│ │Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Greuta-│Număr │Număr │Greuta-│Număr │Număr │Greu- │Număr │Nr. de│ │ │tea │mediu │de │tea │mediu │de tri-│tatea │mediu │trimi-│ │ │reală │de │trimi- │reală │de │miteri │reală │de tri-│teri │ │ │*2) │trimi- │teri │*2) │trimi-│(EPK) x│*2) │miteri │(EPK) │ │ │ │teri pe│(EPK) x│ │teri │greuta-│ │pe kg │x │ │ │ │kg │greuta-│ │pe kg │tea │ │(EPK) │greu- │ │ │ │(EPK) │tea │ │(EPK) │reală │ │*3) │tatea │ │ │ │*3) │reală │ │*3) │ │ │ │reală │ ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │Total │a │ │b │c │ │d │e │ │f │ │general│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┘  B. Număr trimestrial estimat de trimiteri*1) ┌───────┬───────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐ │ │Prioritar/Avion │S.A.L. │Neprioritar/Suprafaţă│ │Trimes-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tru │Greuta-│Număr │Număr │Greuta-│Număr │Număr │Greu- │Număr │Nr. de│ │ │tea │mediu │de │tea │mediu │de tri-│tatea │mediu │trimi-│ │ │reală │de │trimi- │reală │de │miteri │reală │de tri-│teri │ │ │*2) │trimi- │teri │*2) │trimi-│(EPK) x│*2) │miteri │(EPK) │ │ │ │teri pe│(EPK) x│ │teri │greuta-│ │pe kg │x │ │ │ │kg │greuta-│ │pe kg │tea │ │(EPK) │greu- │ │ │ │(EPK) │tea │ │(EPK) │reală │ │*3) │tatea │ │ │ │*3) │reală │ │*3) │ │ │ │reală │ ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │Total │a │ │b │c │ │d │e │ │f │ │general│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┘ ┌──────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────┐ │ │ │Prioritar/Nepriori-│Observaţii │ │ │ │tar - Avion/S.A.L./│ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │ ├──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤ │ │Greutatea totală │kg │ │ │ │(a+b+e+g) ├───────────────────┼──────────────────────────┤ │ │Nr. total de tri- │ │ │ │ │miteri (b+d+f+g) ├───────────────────┼──────────────────────────┤ │ │Nr. mediu de tri- │ │ │ │ │miteri pe kg ├───────────────────┼──────────────────────────┤ │ │Taxa de cheltuieli│ │ │ │ │terminale *4) ├───────────────────┼──────────────────────────┤ │ │ │DST/kg │ │ │ ├──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤ │ │ │ │ │ └──────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────┘  *1) Administraţia trebuie să aleagă metoda de estimare de utilizat (lunară      sau trimestrială)  *2) De reluat formularele CN 55 sau CN 56 acceptate, după caz  *3) De reluat formularul CN 54  *4) De indicat numai în cazul aplicării mecanismului de revizuire   Administraţia care întocmeşte declaraţia Văzut şi acceptat de   Locul şi semnătura administraţia                                                  Locul, data şi semnătura ──────────────────────────── ───────────────────────────  Dimensiuni 297 X 210 mm  Administraţia poştală RELEVEU CN 63                                    Cheltuieli de tranzit                                    Data  Indicaţii  Releveu care indică soldul contului particular CN 62 ┌────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │Mod de reglare │ │_│ Direct │_│ Prin UPU * Clearing │ ├────────────────┼──────────────────────────────────────┴────┬───────────────┐ │Sume datorate │ │Anul pentru │ │ │ care sunt dato-│ │ │ rate sumele │ │ │ │ │ ││_│ cu titlu provizoriu │_│ cu titlu definitiv │ └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ │Administraţia care │Administraţia corespondentă │ │ │întocmeşte releveul │ │ │Report din │ │ │ │contul │ │ │ │particular CN 62├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │DST │DST │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Plată provizorie│ │ │ │efectuată ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Administraţia │ ───────── │ ───────── │ │care a plătit │ │ │ ├────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ Totaluri │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ Deducere │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ Administraţia│ ────────── │ ────────── │ │ creditoare│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ Sold │ │ │ ├────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤ │Informaţii suplimentare │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  Administraţia care întocmeşte releveul  Semnătura ────────────────────────────  Dimensiuni 210 X 297 mm  Administraţia poştală RELEVEU CN 64                                    Cheltuieli de tranzit                                    Data  Indicaţii  Releveu care indică soldul conturilor particulare CN 61 şi CN 61bis ┌────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │Mod de reglare │ │_│ Direct │_│ Prin UPU * Clearing │ ├────────────────┼──────────────────────────────────────┴────┬───────────────┐ │Sume datorate │ │Anul pentru │ │ │ care sumele │ │ │ sunt datorate │ │ │ │ │ ││_│ cu titlu provizoriu │_│ cu titlu definitiv │ └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ │Administraţia care │Administraţia corespondentă │ │ │întocmeşte releveul │ │ │Report al │ │ │ │contului │ │ │ │particular CN 61├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │DST │DST │ │ │ │ │ ├────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Report al soldu-│DST │DST │ │lui contului │ │ │ │particular │ │ │ │CN 61bis │ │ │ ├────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Plată provizorie│ │ │ │efectuată ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Administraţia │ ───────── │ ───────── │ │care a plătit │ │ │ ├────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ Totaluri │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ Deducere │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ Administraţia│ ────────── │ ────────── │ │ creditoare│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ Sold │ │ │ ├────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Aplicarea Fondu-│DST │ │ │lui "Calitatea │ │ │ │Serviciului". │ │ │ │Indicaţi suma │ │ │ │totală prin ra- │ │ │ │portare la apli-│ │ │ │carea taxei me- │ │ │ │dii mondiale de │ │ │ │3.727 DST pentru│ │ │ │fluxurile ţări- │ │ │ │lor contribuabi-│ │ │ │le către ţările │ │ │ │beneficiare, │ │ │ │vezi căsuţa 2.A │ │ │ │sau 2.K CN 61 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤ │Informaţii suplimentare │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││_│ Nici o observaţie din partea administraţiei debitoare nu a parvenit în │ │ termenul regulamentar │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   Administraţia care întocmeşte releveul Văzut şi acceptat de   Semnătura administraţia debitoare                                                  Locul, data şi semnătura ──────────────────────────── ────────────────────────────  Dimensiuni 210 X 297 cmB. Regulamentul privind coletele poştale şi protocolul său final, prevăzute în anexa nr. 2, se modifică şi se completează după cum urmează:I. REGULAMENTUL PRIVIND COLETELE POŞTALE1. Alineatul 2 al articolului RC 116 "Procedura de distribuire" va avea următorul cuprins:"2. Cu ocazia distribuirii sau a predării unui colet simplu, administraţia de distribuire trebuie să obţină semnătura persoanei care primeşte trimiterea, indicând acceptul sau orice altă formă care atestă primirea, persoană care răspunde juridic conform legislaţiei ţării de destinaţie."2. Alineatul 7.1.1 al articolului RC 124 "Colete cu valoare declarată" va avea următorul cuprins:"7.1.1. La distribuirea sau predarea unui colet cu valoare declarată, administraţia de distribuire trebuie să obţină semnătura persoanei care primeşte trimiterea, indicând acceptul sau orice altă formă care confirmă primirea, persoană responsabilă din punctul de vedere al legislaţiei ţării de distribuire."3. Alineatul 4.1 al articolului RC 127 "Colete cu confirmare de primire" va avea următorul cuprins:"4.1. Cu prioritate, confirmarea de primire trebuie semnată de către destinatar, iar dacă acest lucru nu este posibil, de o altă persoană autorizată conform reglementărilor ţării de destinaţie. Dacă aceste reglementări permit confirmarea de primire, aceasta poate fi semnată de către un lucrător al oficiului de destinaţie. În afara semnăturii, a numelui, cu litere majuscule, orice altă indicaţie clară şi lizibilă permiţând identificarea formală a autorului semnăturii trebuie, de asemenea, înscrisă."4. După alineatul 4.7 al articolului RC 144 "Reclamaţii" se introduce un nou alineat, alineatul 4.7 bis, cu următorul cuprins:"4.7 bis. Dacă expeditorul face dovada că, în ciuda atestării predării de către administraţia poştală de destinaţie, destinatarul pretinde că nu a primit trimiterea căutată, se procedează după cum urmează. La cererea expresă a administraţiei de origine, administraţia de destinaţie este obligată să furnizeze expeditorului, prin intermediul administraţiei poştale de origine, o confirmare a predării prin scrisoare, confirmare de primire CN 07 sau orice alt mijloc, semnat conform art. RC 127.4.1, sau o copie a semnăturii persoanei care a primit trimiterea, indicând acceptul său, sau altă formă de confirmare de primire, conform art. RC 116.2 ori RC 124.7.1.1, după caz."5. Alineatul 5.7 al articolului RC 144 "Reclamaţii" se abrogă.6. După alineatul 8 al articolului RC 144 "Reclamaţii" se introduce un nou alineat, alineatul 8 bis, cu următorul cuprins:"8 bis. În caz de alternativă la transmiterea unui formular CN 08 pentru reclamaţii, administraţiile poştale pot alege să utilizeze un sistem de reclamaţii pe Internet (Cricket), în cadrul căruia, în cazul în care trimiterile poartă cod de bare, sunt utilizate normele următoare:8 bis.1. Cerere de anchetă: administraţia poştală de origine cere în primul rând administraţiei poştale de destinaţie informaţiile obţinute cu ajutorul sistemului de urmărire; administraţia de destinaţie le transmite într-un interval de 12 ore lucrătoare, în cazul în care un sistem «Cricket» sau un sistem electronic este disponibil. În absenţa unui sistem de urmărire, nu poate fi formulată nicio cerere de anchetă.8 bis. 2. Cercetare specială: dacă cererea de anchetă nu dă niciun rezultat, administraţia poştală de origine poate să solicite administraţiei poştale de destinaţie să efectueze cercetări la nivelul birourilor şi centrelor de distribuire prin intermediul cărora trimiterea este posibil să fi trecut; informaţiile obţinute trebuie să fie comunicate într-un interval de 24 de ore lucrătoare, în cazul în care are la dispoziţie un sistem «Cricket» sau un sistem de curier electronic.8 bis. 3. Cercetare extinsă: în cazul în care trimiterea nu poate fi localizată cu ocazia cercetării speciale, se convine să se întreprindă o cercetare mai aprofundată într-un interval de 160 de ore lucrătoare; la expirarea acestei perioade, administraţia poştală de origine poate indemniza pe cel în drept în contul administraţiei poştale de destinaţie. Un cod de autorizare corespunzător trebuie să fie transmis pe cale electronică de administraţia poştală responsabilă."7. Alineatul 1.5 al articolului RC 148 "Aplicarea responsabilităţii administraţiilor poştale" va avea următorul cuprins:"1.5. Cu aplicare din data de 1 martie 2006, toate cererile vizând angajarea responsabilităţii administraţiilor poştale vor trebui să fie limitate doar la colete identificate printr-un identificator unic, în conformitate cu Standardul S10d (Identificatorul trimiterilor poştale: Partea D: identificator de 13 caractere pentru colete), publicat în Standardele tehnice UPU."8. Alineatul 2 al articolului RC 152 "Termenul de plată a despăgubirii" se abrogă.9. Alineatul 1 al articolului RC 161 "Aplicarea codurilor de bare pe coletele poştale" va avea următorul cuprins:"1. Toate administraţiile poştale vor aplica coduri de bare pe toate coletele poştale internaţionale externe (avion, S.A.L., suprafaţă). Specificaţiile vor fi următoarele:1.1. Fiecare colet va fi identificat printr-un identificator unic, în conformitate cu Standardul S10d (Identificator trimiteri poştale: Partea D: identificator cu 13 caractere pentru colete), publicat în Standardele tehnice UPU.1.2. De asemenea, identificatorul trebuie să fie reprezentat printr-un cod de bare în conformitate cu Standardul S10d (Identificator trimiteri poştale: Partea D: identificator cu 13 caractere pentru colete), publicat în Standardele tehnice UPU."10. Alineatul 1 al articolului RC 188 "Nivelul de bază al cotelor-părţi teritoriale de sosire fondat pe caracteristicile serviciului furnizat" va avea următorul cuprins:"1. Nivelul cotelor-părţi teritoriale de sosire1.1. Pentru anii 2006-2009, nivelul cotelor-părţi teritoriale de sosire prevăzute la art. 34.1 din Convenţie sunt:1.1.1. Cota-parte de bază specifică ţării corespunde unei taxe maxime/colet şi unei taxe maxime/kg. Pentru anul 2007, aceste taxe vor fi fixate la 71,4% din taxa stabilită de fiecare administraţie poştală pentru anul 2004. Pentru anii 2008 şi 2009, aceste taxe de bază vor corespunde cotelor-părţi teritoriale de sosire de bază proprii fiecărei ţări, fixate de fiecare administraţie poştală în anul precedent.1.1.2. Totuşi, în cazul în care pentru anul 2007, noua cotă-parte teritorială de sosire de bază a unei administraţii poştale reprezintă mai puţin de 2,85 DST/colet şi de 0,28 DST/kg, sub rezerva unei taxe-plafon prevăzute la alin. 1.1.3, cota-parte teritorială de sosire aplicată unei astfel de administraţii poştale va fi stabilită la nivelul cotelor-părţi teritoriale de sosire minimale universale, corespunzând la 2,85 DST/colet şi la 0,28 DST/kg.1.1.3. În cazul în care o administraţie poştală aplică cota-parte teritorială de sosire de bază, aşa cum este indicat la alin. 1.1.2, aplicarea acestei cote-părţi face obiectul unei taxe-plafon corespunzând combinaţiei remuneraţiilor pe colet şi pe kilogram, fixată la 4,25 DST pentru un colet de 5 kg. În cazul în care valoarea corespunzătoare la 71,4% din suma remuneraţiilor pe colet şi pe kilogram pentru anul 2004 este superioară valorii de 4,25 DST, cota-parte teritorială de sosire de bază va fi stabilită pe baza unei proporţii de 71,4% din taxele pe colet şi pe kilogram. Dacă valoarea corespunzând la 71,4% din suma remuneraţiilor pe colet şi pe kilogram pentru anul 2004 este inferioară sumei de 4,25 DST, cotele-părţi teritoriale de sosire de bază vor fi stabilite conform dispoziţiilor alin. 1.1.2.1.1.4. În scopul determinării cotelor-părţi teritoriale de sosire, termenul «administraţie poştală» este considerat ca raportându-se la fiecare ţară sau teritoriu asigurând funcţiile unei administraţii poştale independente. În cazul în care serviciile de colete poştale ale unei ţări sau ale unui teritoriu sunt executate în cadrul administraţiei poştale aparţinând unei alte ţări sau teritoriu, conform art. 12 din Convenţie, ele sunt considerate ca făcând parte din cadrul acestei ultime administraţii poştale, în scopul determinării elementelor de serviciu furnizat şi al calculului cotelor-părţi teritoriale de sosire pe baza elementelor serviciului furnizat."11. Alineatul 3.4.1 al articolului RC 188 "Nivelul de bază al cotelor-părţi teritoriale de sosire fondat pe caracteristicile serviciului furnizat" va avea următorul cuprins:"3.4.1. Administraţia poştală care obţine semnătura destinatarului, indicând acceptul său, sau orice altă formă de atestare a primirii acceptabilă din punct de vedere juridic, în virtutea legislaţiei ţării de destinaţie, pe parcursul distribuirii sau predării unui colet simplu, aşa cum prevede art. RC 116, va avea dreptul la o bonificaţie corespunzând la 5% din cotele-părţi de bază indicate la alin. 1.1."12. După alineatul 1 al articolului RC 214 "Aplicarea normelor" se introduc două noi alineate, alineatele 2 şi 3, cu următorul cuprins:"2. Aplicarea normelor Uniunii este facultativă, cu excepţia unei referinţe explicite la o normă UPU din regulament, care face obligatorie aplicarea respectivei norme. În acelaşi timp, se recomandă administraţiilor poştale să respecte atât normele relative la efectuarea serviciului la nivel naţional şi internaţional, în scopul ameliorării eficacităţii proceselor lor de tratare, cât şi interoperativitatea sistemelor şi procedurilor lor.3. O normă UPU trebuie adoptată în ansamblul său. Administraţiile poştale trebuie să se asigure că maniera în care ele utilizează o normă de acest tip este în întregime conformă cu exigenţele stipulate în ea. Ele pot să se îndepărteze de recomandările prevăzute numai în măsura în care norma în cauză permite."II. PROTOCOLUL FINAL AL REGULAMENTULUI PRIVIND COLETELE POŞTALE1. La alineatul 1 al articolului RC V "Tratarea coletelor acceptate din greşeală" se introduce un nou alineat, alineatul 1 bis, cu următorul cuprins:"1 bis. Statele Unite ale Americii îşi rezervă dreptul de a trata ca acceptate din greşeală şi conform dispoziţiilor legislaţiei sale şi practicilor vamale naţionale orice colete conţinând substanţe, aşa cum sunt ele definite în secţiunea 1.308 titlul 21 din Codul de reglementări federale al Statelor Unite ale Americii (Code of Federal Regulations of United States of America)."2. Alineatele 1 şi 4 ale articolului RC VIII "Plata despăgubirilor" se abrogă.  +  Articolul II (1) Prevederile art. I lit. B pct. I.3, I.4, I.6, I.7, I.8, I.11, I.12, II.1 şi II.2 intră în vigoare de la data de 1 septembrie 2006. (2) Prevederile art. I lit. B pct. I.1, I.2, I.5, I.9 şi I.10 intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2007.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,Zsolt NagyBucureşti, 22 ianuarie 2007.Nr. 21.----