HOTĂRÂRE nr. 69 din 24 ianuarie 2007privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 1 februarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, este autoritatea naţională competentă în domeniul nuclear, care exercită atribuţiile de reglementare, autorizare şi control în domeniul nuclear, conform prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată."2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) CNCAN exercită atribuţii de autorizare potrivit prevederilor Legii nr. 111/1996, republicată, referitoare la emiterea, completarea, modificarea sau revizuirea autorizaţiilor pentru desfăşurarea următoarelor activităţi în domeniul nuclear: a) cercetarea, proiectarea, deţinerea, amplasarea, construcţia, montajul, punerea în funcţiune, funcţionarea de probă, exploatarea, modificarea, conservarea, dezafectarea, importul şi exportul instalaţiilor nucleare; b) proiectarea, deţinerea, amplasarea, construcţia-montajul, punerea în funcţiune, funcţionarea, conservarea şi dezafectarea instalaţiilor de minerit şi preparare a minereurilor de uraniu şi toriu şi a instalaţiilor de gospodărire a deşeurilor de la mineritul şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu; c) producerea, amplasarea şi construcţia, furnizarea, închirierea, transferul, manipularea, deţinerea, prelucrarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul, tranzitul, importul şi exportul instalaţiilor radiologice, materialelor nucleare şi radioactive, inclusiv al combustibilului nuclear, al deşeurilor radioactive şi al dispozitivelor generatoare de radiaţii ionizante; d) producerea, furnizarea şi utilizarea aparaturii de control dozimetric şi a sistemelor de detecţie a radiaţiilor ionizante, a materialelor şi dispozitivelor utilizate pentru protecţia împotriva radiaţiilor ionizante, precum şi a mijloacelor de containerizare sau de transport al materialelor radioactive, special amenajate în acest scop; e) producerea, furnizarea, închirierea, transferul, deţinerea, exportul, importul materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 111/1996, republicată; f) deţinerea, transferul, importul şi exportul informaţiilor nepublicate, aferente materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive, prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 111/1996, republicată; g) realizarea produselor şi serviciilor destinate instalaţiilor nucleare; h) realizarea produselor şi serviciilor destinate surselor de radiaţii, aparaturii de control dozimetric, sistemelor de detecţie a radiaţiilor ionizante, materialelor şi dispozitivelor utilizate pentru protecţia împotriva radiaţiilor ionizante; i) sursele orfane, de la detectarea acestora până la depozitarea finală ca deşeu radioactiv."3. După alineatul (1) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Prevederile alin. (1) lit. a), c), e) şi f) nu se aplică pentru activităţile de import, export, precum şi tranzitului înspre şi dinspre statele Uniunii Europene."4. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În afara atribuţiilor prevăzute la art. 2, 3 şi 4, CNCAN exercită şi următoarele atribuţii: a) iniţiază proiectele de acte normative în domeniul său de competenţă şi emite reglementările proprii şi comune cu alte autorităţi competente, potrivit legii; b) avizează toate proiectele de acte normative ce au implicaţii asupra domeniului nuclear; c) aprobă, potrivit legii, planurile de intervenţie pentru cazurile de accident nuclear şi participă la realizarea intervenţiei; d) elaborează Regulamentul de taxe şi tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, ori de câte ori este necesar, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Economiei şi Comerţului, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului; e) colaborează cu autoritatea centrală pentru protecţia mediului şi controlează desfăşurarea activităţilor reţelei de supraveghere a radioactivităţii mediului; f) solicită organelor abilitate în domeniul siguranţei naţionale verificarea persoanelor cu responsabilităţi în domeniul desfăşurării activităţilor nucleare, în conformitate cu reglementările specifice emise potrivit art. 5 din Legea nr. 111/1996, republicată; g) în domeniul său de competenţă poate iniţia, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, acţiuni de cooperare cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (A.I.E.A.), cu Agenţia pentru Energie Nucleară (A.E.N.) şi cu alte organizaţii internaţionale specializate; h) cooperează, în condiţiile legii, cu instituţii similare din alte state; i) controlează, potrivit legii, aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale şi a reglementărilor naţionale în vigoare privind controlul garanţiilor, protecţia fizică, traficul ilicit, transportul materialelor nucleare şi radioactive, protecţia împotriva radiaţiilor, asigurarea calităţii în domeniul nuclear, securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare şi radiologice, gospodărirea combustibilului nuclear ars şi a deşeurilor radioactive şi intervenţia în caz de accident nuclear; j) instituie şi coordonează sistemul naţional de evidenţă şi control al materialelor nucleare, sistemul naţional de evidenţă şi control al surselor de radiaţii şi instalaţiilor nucleare şi radiologice şi registrul dozelor de radiaţii primite de personalul expus profesional; k) cooperează cu alte organisme care au, potrivit legii, atribuţii în domeniul funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor nucleare şi radiologice, în corelaţie cu cerinţele de protecţie a mediului şi a populaţiei; l) asigură informarea publicului asupra aspectelor aflate în competenţa CNCAN; m) organizează dezbateri publice în domeniul său de competenţă, potrivit legii; n) constituie punct naţional de contact pentru garanţii nucleare, pentru protecţia fizică a materialelor, instalaţiilor nucleare şi radiologice, pentru prevenirea şi combaterea traficului ilicit de materiale nucleare şi radioactive şi pentru urgenţele radiologice; o) dispune recuperarea surselor orfane şi coordonează activităţile de recuperare; p) autorizează executarea construcţiilor cu specific nuclear şi exercită controlul de stat asupra calităţii construcţiilor din cadrul instalaţiilor nucleare, în condiţiile prevăzute la art. 35 lit. o) din Legea nr. 111/1996, republicată."5. După articolul 5 se introduc două noi articole, articolele 5^1 şi 5^2, cu următorul cuprins:"Art. 5^1 - Prin ordin al preşedintelui CNCAN se constituie Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, care îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 21-24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, şi îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004.Art. 5^2. - (1) Prin ordin al preşedintelui CNCAN se constituie Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă, ca structură tehnico-administrativă cu activitate temporară. (2) Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 27 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, şi funcţionează conform prevederilor Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004."6. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Finanţarea CNCAN se asigură integral din venituri proprii, respectiv din tarife percepute pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, contribuţii ale organismelor internaţionale şi ale operatorilor economici, dobânzi din disponibilităţi şi încasări din alte surse, conform prevederilor legale."7. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.8. În tot cuprinsul Regulamentului sintagma "Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare" se înlocuieşte cu sintagma "Legea nr. 111/1996, republicată."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Ion-Mircea PlânguPreşedintele Comisiei Naţionalepentru Controlul Activităţilor Nucleare,Vilmos ZsomboriMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 24 ianuarie 2007.Nr. 69.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la regulament)    Numar maxim de posturi = 171 (exclusiv preşedintele)                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ          a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare                                    (CNCAN)                                ┌──────────────┐                                │ PREŞEDINTE │                                └───────┬──────┘                                        │    ┌───────────────────────────┐ │    │ CONSILIUL DE CONDUCERE │ │ ┌───────────────────────────┐    │ ŞI AUTORIZARE ├───────┼───────┤ CONSILIUL CONSULTATIV │    └───────────────────────────┘ │ └───────────────────────────┘    ┌───────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────┐    │ SERVICIUL JURIDIC ├───────┼───────┤ COMITETUL PENTRU SITUAŢII │    └───────────────────────────┘ │ │ DE URGENŢĂ │    ┌───────────────────────────┐ │ └───────────────────────────┘    │ SERVICIUL MANAGEMENT │ │ ┌───────────────────────────┐    │ DE PROIECTE ├───────┼───────┤ SERVICIUL URGENŢE │    └───────────────────────────┘ │ │ RADIOLOGIE │    ┌───────────────────────────┐ │ └───────────────────────────┘    │ COMPARTIMENTUL │ │ ┌───────────────────────────┐    │ CONTROL MANAGERIAL ├───────┼───────┤COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN│    └───────────────────────────┘ │ └───────────────────────────┘    ┌────────────────────────────┐ │    │ COMPARTIMENTUL DOCUMENTE │ │    │CLASIFICATE ŞI INFORMATIZARE├──────┤    └────────────────────────────┘ │    ┌────────────────────────────┐ │    │ COMPARTIMENTUL │ │    │ RESURSE UMANE ├──────┤    └────────────────────────────┘ │                                        │     ┌──────────┬──────────┬────────┬───┴──────┬────────┬─────────┬───────┐     │ │ │ │ │ │ │ │┌────┴───┐┌─────┴────┐┌────┴──┐┌────┴────┐┌────┴───┐┌───┴────┐┌───┴──┐┌───┴────┐│ ││ ││Direc- ││ ││ ││ ││ ││Direcţia││ ││Direcţia ││ ţia ││ ││ ││Direcţia││Direc-││ de ││Direcţia││ radio- ││contro-││Direcţia ││Direcţia││relaţii ││ ţia ││relaţii ││reactori││protecţie ││ lul ││materiale││radiaţii││interna-││econo-││publice,││nucleari││şi deşeuri││ cali- ││speciale ││ ioni- ││ţionale ││mică ││presă şi││ ││ radio- ││ tăţii ││ ││ zante ││ ││ ││protocol││ ││ active ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└────────┘└──────────┘└───────┘└─────────┘└────────┘└────────┘└──────┘└────────┘----------