ORDONANTA nr. 8 din 24 ianuarie 2007privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 31 ianuarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.7 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă reglementează salarizarea şi alte drepturi ale personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă reglementează salarizarea şi alte drepturi ale personalului de specialitate criminalistica şi ale personalului care ocupa funcţii auxiliare de specialitate criminalistica din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertize criminalistice, precum şi ale personalului de instruire fără specialitate juridică şi ale personalului care ocupa funcţii auxiliare din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri.  +  Capitolul II Salarizarea personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea  +  Articolul 3 (1) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea se stabilesc pe baza valorii de referinţa sectoriala şi a coeficienţilor de multiplicare, pe grade sau trepte profesionale, în raport de funcţia deţinută, de nivelul studiilor, de vechimea în specialitate, precum şi de nivelul instanţei sau al parchetului. (2) Promovarea personalului auxiliar de specialitate pe grade sau trepte profesionale se face pe bază de concurs ori examen, în raport cu vechimea în specialitate, competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitate, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 567/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, încadrat pe bază de concurs pe posturi vacante temporar, este definitivat în funcţie pe baza unor criterii de apreciere a performantelor profesionale, avându-se în vedere vechimea minima în specialitate, competenţa profesională şi activitatea profesională deosebită, evaluată cu calificativul "foarte bine". (4) Coeficienţii de multiplicare pentru stabilirea salariilor de baza ale personalului auxiliar de specialitate din cadrul judecătoriilor şi al parchetelor de pe lângă acestea sunt prevăzuţi la lit. A din anexa nr. 1a pentru perioada ianuarie - 31 martie 2007, la lit. A din anexa nr. 1b pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007 şi la lit. A din anexa nr. 1c de la 1 octombrie 2007. (5) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la tribunale şi de la parchetele de pe lângă acestea, precum şi de la judecătoriile din municipiul Bucureşti şi din localităţile reşedinţa de judeţ şi de la parchetele de pe lângă acestea sunt cu 5% mai mari decât cele stabilite potrivit prevederilor alin. (4). (6) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la curţile de apel şi parchetele de pe lângă acestea sunt cu 7% mai mari decât cele stabilite potrivit prevederilor alin. (4). (7) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, de la Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, de la Direcţia Naţionala Anticoruptie şi de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sunt cu 10% mai mari decât cele stabilite potrivit prevederilor alin. (4). (8) Grefierii care participa la efectuarea actelor privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, a actelor de executare penală şi executare civilă beneficiază de o indemnizaţie lunară de 10% din salariul de baza, calculată în raport cu timpul efectiv lucrat în aceste activităţi.  +  Articolul 4Personalul prevăzut la art. 1 cu funcţii de conducere beneficiază de o indemnizaţie de conducere stabilită în procente din salariul de baza corespunzător funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale în care cei în cauza sunt încadraţi. Indemnizaţia de conducere este prevăzută la lit. B din anexele nr. 1a, 1b şi 1c şi face parte din salariul de baza.  +  Articolul 5 (1) Personalul prevăzut la art. 1 care poseda titlul ştiinţific de "doctor" sau "doctor docent" beneficiază de un spor de 15% din salariul de baza. (2) Sporul prevăzut la alin. (1) se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat.  +  Articolul 6 (1) Orele lucrate, din dispoziţia conducătorului instanţei judecătoreşti sau al parchetului de pe lângă aceasta, peste durata normală a timpului de muncă sau în zilele de sarbatori legale ori declarate ca zile nelucrătoare, de către personalul prevăzut la art. 1, încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, pot fi recuperate în următoarele 30 de zile sau, la cererea celor în cauza, se plătesc cu un spor din salariul de baza, după cum urmează: a) 75% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de baza pentru orele următoare. (2) Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează. (3) Numărul orelor suplimentare nu poate depăşi 360 de ore într-un an. (4) Personalul care, potrivit programului de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00-6,00, poate beneficia, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal de lucru.  +  Articolul 7 (1) În caz de deces al unei persoane din categoria celor prevăzute la art. 1, membrii familiei care au dreptul, potrivit legii, la pensie de urmaş primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de baza din ultima luna de activitate a celui decedat. (2) În cazul în care decizia pentru pensia de urmaş nu a fost emisă din vina instituţiei în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achită în continuare drepturile prevăzute la alin. (1) până la emiterea deciziei pentru pensia de urmaş.  +  Capitolul III Salarizarea personalului de instruire fără specialitate juridică şi a personalului care ocupa funcţii auxiliare din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri  +  Articolul 8 (1) Salariile de baza pentru personalul de instruire fără specialitate juridică şi pentru personalul auxiliar din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri sunt stabilite pe grade profesionale, în funcţie de nivelul studiilor şi de vechimea în specialitate. (2) Coeficienţii de multiplicare pentru stabilirea salariilor de baza ale personalului menţionat la alin. (1) sunt prevăzuţi în anexa nr. 3a pentru perioada ianuarie - 31 martie 2007, în anexa nr. 3b pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007 şi în anexa nr. 3c de la 1 octombrie 2007.  +  Articolul 9 (1) La Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţionala de Grefieri, pentru îndeplinirea unor activităţi pentru care volumul de muncă este sub jumătate din cel al unui post cu norma întreaga, se face plata cu ora. Aceste fracţiuni de norma vor fi prevăzute în statul de funcţii. Activităţile pentru care se poate aplica plata cu ora se stabilesc anual de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Calculul tarifului orar se face luându-se în considerare indemnizaţia de încadrare lunară bruta a celui în cauza, stabilită în condiţiile prevăzute la art. 8. (3) Pentru personalul care prestează activităţi didactice cu ora, calculul tarifului orar se face în raport cu norma didactica de predare saptamanala şi cu funcţia didactica îndeplinită.  +  Capitolul IV Salarizarea personalului de specialitate criminalistica şi a personalului care ocupa funcţii auxiliare de specialitate criminalistica din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertize criminalistice  +  Articolul 10Salariile de baza pentru funcţiile de execuţie de specialitate din Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi din laboratoarele de expertize criminalistice sunt stabilite pe grade sau trepte profesionale, în raport cu nivelul studiilor şi vechimea în specialitate.  +  Articolul 11Coeficienţii de multiplicare a salariilor de baza pentru funcţiile de execuţie de specialitate, precum şi indemnizaţiile de conducere pentru personalul din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertize criminalistice sunt prevăzuţi în anexa nr. 2a pentru perioada ianuarie - 31 martie 2007, în anexa nr. 2b pentru perioada 1 aprilie -30 septembrie 2007 şi în anexa nr. 2c de la 1 octombrie 2007.  +  Articolul 12 (1) Experţii criminalisti care poseda titlul ştiinţific de "doctor" sau de "doctor docent" beneficiază de un spor de 15% din salariul de baza. (2) Sporul prevăzut la alin. (1) se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat.  +  Capitolul V Dispoziţii comune  +  Articolul 13 (1) Pentru vechimea în munca, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe beneficiază de un spor de vechime de până la 25%, calculat la salariul de baza corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, după cum urmează:- între 3 şi 5 ani - 5%;- de la 5 la 10 ani - 10%;- de la 10 ani la 15 ani - 15%;- de la 15 la 20 de ani - 20%;- peste 20 de ani - 25%. (2) Sporul de vechime în munca se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în munca.  +  Articolul 14 (1) Pentru rezultate deosebite în activitatea desfăşurată, în urma aprecierii activităţii prin evaluare, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe poate primi salariul de merit lunar de până la 20% din salariul de baza, care face parte din acesta şi constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi ce se acordă în raport cu salariul de baza. Salariul de merit se acordă anual după aprobarea bugetului anual. (2) Salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numărul de posturi prevăzute în statul de funcţii pentru aceste categorii de personal. (3) Salariile de merit stabilite potrivit alin. (1) şi (2) se acordă pentru cel mult o treime din funcţiile de conducere. (4) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la încadrare. (5) Salariul de merit se retrage în cursul anului persoanelor care au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfacatoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar. Aceste drepturi se anulează în cazul persoanelor care au fost inlaturate din funcţie pentru fapte imputabile lor. (6) În cazul în care raporturile de serviciu ale personalului care beneficiază de salariu de merit încetează sau se suspenda, salariile de merit se redistribuie, începând cu data de întâi a lunii următoare, altor persoane cu funcţii de conducere, respectiv de execuţie, care îndeplinesc condiţiile pentru acordare.  +  Articolul 15 (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe beneficiază, la sfârşitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul de baza din ultima luna a anului pentru care se face premierea. (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul salariul de baza din ultima luna de activitate. (3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu vor fi acordate în cazul persoanelor care, în cursul anului, au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfacatoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar. Aceste drepturi se anulează în cazul persoanelor care au fost inlaturate din funcţie pentru fapte imputabile lor.  +  Articolul 16 (1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe beneficiază de un spor de fidelitate, în raport cu vechimea efectivă în funcţia auxiliara de specialitate, calculat la salariul de baza, după cum urmează:- de la 5 la 10 ani - 5%;- de la 10 la 15 ani - 10%;- de la 15 la 20 de ani - 15%;- peste 20 de ani - 20%. (2) Sporul prevăzut la alin. (1) se plăteşte de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în funcţia auxiliara de specialitate. (3) Sporul de fidelitate se ia în calcul la stabilirea pensiilor de serviciu şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii.  +  Articolul 17În cazul în care ordonatorul principal de credite sau, după caz, procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticoruptie realizează economii la cheltuielile de personal, se pot acorda premii, în cursul anului, în limita a 5% din fondul de salarii prevăzut în buget, personalului care asigură realizarea activităţii ce revenea posturilor din care au provenit economiile.  +  Articolul 18Ministerul Justiţiei, Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie şi Direcţia Naţionala Anticoruptie pot constitui, pentru personalul prevăzut la art. 1 şi 2, un fond de premiere lunar, prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei unităţi. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase.  +  Articolul 19 (1) Salariul de baza pentru personalul cu funcţii de conducere este cel corespunzător funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale în care cei în cauza sunt încadraţi, la care se adauga o indemnizaţie de conducere stabilită în procente din salariul de baza, diferenţiată în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere. Indemnizaţia de conducere face parte din salariul de baza. (2) Indemnizaţia de conducere se stabileşte la numirea în funcţie, de către ordonatorul de credite, în raport cu complexitatea activităţii desfăşurate în cadrul funcţiei de conducere. (3) Indemnizaţia de conducere poate fi reevaluata anual, în raport cu rezultatele obţinute de structura condusă în realizarea atribuţiilor, obiectivelor, programelor şi proiectelor, după aprobarea bugetului anual. (4) Indemnizaţia de conducere se acordă şi persoanelor prevăzute la alin. (1), care conduc sau coordonează programe/proiecte, pe perioada de derulare a acestora, prevăzute în programul de activitate al instituţiei.  +  Articolul 20Persoanele numite temporar într-o funcţie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseşte din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu sau indemnizaţie pe perioada respectiva, primesc, pe lângă salariul de baza al funcţiei, gradului sau treptei în care sunt încadrate, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau.  +  Articolul 21 (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, în activitate sau pensionari, beneficiază în mod gratuit de asistenţa medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate. (2) Condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale, a medicamentelor şi protezelor sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 22 (1) Pentru condiţii deosebite de muncă, grele, vătămătoare sau periculoase, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe beneficiază de un spor de 15% din salariul de baza, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. (2) Locurile de muncă şi categoriile de personal care beneficiază de acest spor se aproba prin ordin al ministrului justiţiei, al preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticoruptie, în funcţie de condiţiile deosebite, grele, vătămătoare şi periculoase stabilite, potrivit legii.  +  Articolul 23 (1) La plecarea în concediul de odihnă, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe are dreptul, în condiţiile legii, pe lângă indemnizaţia de concediu, şi la o primă egala cu salariul de baza din luna anterioară plecării în concediu. Indemnizaţia de concediu şi prima se plătesc cumulat, cu cel mult 5 zile înaintea datei plecării în concediu. În cazul în care concediul de odihnă se efectuează fractionat, prima de concediu şi salariul de baza se acordă o singură dată. (2) În perioada concediului de odihnă, personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea beneficiază, o singură dată pe an, de transport gratuit dus-întors între localitatea de domiciliu şi localitatea din ţara în care îşi petrece concediul de odihnă sau de decontarea valorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, în cazul în care deplasarea între localitatea de domiciliu şi localitatea din ţara unde îşi petrece concediul se face cu autoturismul.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 24Personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe, aflat în activitate la data intrării în vigoare a acesteia, se considera ca îndeplineşte condiţiile legale pentru funcţia pe care este încadrat la această dată.  +  Articolul 25 (1) Salarizarea şi celelalte drepturi ale personalului auxiliar de specialitate militar şi civil de la instanţele judecătoreşti şi parchetele militare se asigura de Ministerul Apărării, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe şi reglementărilor referitoare la drepturile materiale şi băneşti specifice calităţii de militar activ, respectiv de salariat civil al Ministerului Apărării. (2) Salarizarea şi celelalte drepturi ale personalului civil al Ministerului Apărării, din cadrul Direcţiei Naţionale Anticoruptie, se asigura de aceasta, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe şi reglementărilor referitoare la drepturile materiale şi băneşti specifice calităţii de personal civil al Ministerului Apărării.  +  Articolul 26Statele de personal şi statele de funcţii se întocmesc în limita numărului de posturi legal aprobat.  +  Articolul 27Drepturile de salarizare prevăzute de prezenta ordonanţă sunt brute şi impozabile. Acestea vor fi actualizate prin aplicarea majorărilor acordate în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 28Anexele nr. 1a-3a, 1b-3b şi 1c-3c fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 29Salariile de baza individuale lunare, calculate pentru cele 3 etape de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, vor fi rotunjite din 1 leu în 1 leu în favoarea salariaţilor.  +  Articolul 30La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga: a) Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare; b) dispoziţiile privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului auxiliar de specialitate din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cuprinse în Legea nr. 56/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale magistraţilor-asistenţi şi ale celorlalte categorii de personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 iulie 1996, cu modificările şi completările ulterioare; c) orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 31Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 24 ianuarie 2007.Nr. 8.  +  Anexa 1a(pentru perioada ianuarie - 31 martie 2007)Coeficienţii de multiplicare pentrupersonalul auxiliar de specialitate din cadruljudecătorilor şi parchetelor de pe lângă acesteaValoarea de referinţa sectoriala:280,64 leiA. Funcţii de execuţie:
  Nr. crt. Funcţia Studii Gradul/Treapta Coeficient de multiplicare
  1. Grefier, grefier-informatician, grefier-statistician, grefier- -documentarist S Gr. I (6 ani vechime în specialitate) 5,250
  2. Grefier, grefier-informatician, grefier-statistician, grefier- -documentarist S Gr. II (3 ani vechime în specialitate) 4,935
  3. Grefier, grefier-informatician, grefier-statistician, grefier- -documentarist S Gr. III (6 luni vechime în specialitate) 4,725
  4. Grefier, grefier-informatician, grefier-statistician, grefier- -documentarist S Debutant 2,100
  5. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist M Tr. I 4,725 (6 ani vechime în specialitate)
  6. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist M Tr. II 4,515 (3 ani vechime în specialitate)
  7. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist M Tr. III 4,200 (6 luni vechime în specialitate)
  8. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist M Debutant 2,047
  9. Grefier-arhivar, grefier- registrator M Tr. I 2,887 (6 ani vechime în specialitate)
  10. Grefier-arhivar, grefier- registrator M Tr. II 2,625 (3 ani vechime în specialitate)
  11. Grefier-arhivar, grefier- registrator M Tr. III 2,310 (6 luni vechime în specialitate)
  12. Grefier-arhivar, grefier- registrator M Debutant 1,575
  13. Sofer M - 2,583
  14. Agent procedural M - 2,205
  15. Aprod M - 1,890
  NOTĂ:1. Pentru ocuparea funcţiei de grefier, prevăzută la nr. crt. 1 - 4, sunt necesare studii superioare juridice sau studii superioare de specialitate corespunzătoare funcţiei.2. Pentru personalul prevăzut la nr. crt. 1 - 4, care a ocupat funcţii medii de specialitate, în calcul vechimii în specialitate se poate lua în considerare şi cel mult jumătate din timpul cat a lucrat în funcţiile respective.3. Salariile funcţiilor de grefier sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează în interesul serviciului cel puţin o limbă străină, în medie 50% din timpul de lucru, şi pentru care poseda atestat.4. Grefierii care au atestat de stenodactilograf şi stenografiaza în medie cel puţin 30% din timpul de lucru beneficiază de un spor la salariul de baza de 10%.5. Pentru funcţiile de grefier - informatician constituie vechime în specialitate şi perioadele lucrate în acelaşi domeniu la instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi Ministerul Justiţiei.B. Indemnizaţii de conducere pentru personalul auxiliar de specialitate cu funcţii de conducere la instanţele judecătoreşti şi parchete de pe lângă acestea
  Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere
  1. Prim grefier, grefier-şef secţie, grefier-informatician şef la Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă aceasta, la Direcţia Naţionala Anticoruptie şi la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Grefier Şef cabinet la Direcţia Naţionala Anticoruptie 25%
  2. Grefier şef serviciu la Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă aceasta, la Direcţia Naţionala Anticoruptie şi la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism; 20%
  3. Prim-grefier, grefier-informatician şef la curtea de apel şi parchetul de pe lângă aceasta 20%
  4. Grefier şef secţie la curtea de apel şi parchetul pe lângă curtea de apel 18%
  5. Prim-grefier, grefier-informatician şef la tribunal, la parchetul de pe lângă tribunal, la tribunal specializat şi la parchetul de pe lângă tribunalul specializat 18%
  6. Grefier şef secţie la tribunal şi parchetul de pe lângă tribunal 15%
  7. Grefier şef judecătorie şi parchetul de pe lângă judecătorie 15%
  8. Grefier şef secţie, grefier-informatician şef la judecătorie şi parchetul de pe lângă judecătorie 15%
  9. Grefier - arhivar şef 10%
  NOTĂ:Indemnizaţiile de conducere pentru instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea din municipiul Bucureşti sunt mai mari cu 10%.
   +  Anexa 1b(pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007)Coeficienţii de multiplicare pentru personalulauxiliar de specialitate din cadrul Judecătoriilor şiparchetelor de pe lângă acesteaValoarea de referinţa sectoriala:280,64 leiA. Funcţii de execuţie:
  Nr. crt. Funcţia Studii Gradul/Treapta Coeficient de multiplicare
  1. Grefier, grefier-informatician, grefier-statistician, grefier- -documentarist S Gr. I (6 ani vechime în specialitate) 5,355
  2. Grefier, grefier-informatician, grefier-statistician, grefier- -documentarist S Gr. II (3 ani vechime în specialitate) 5,033
  3. Grefier, grefier-informatician, grefier-statistician, grefier- -documentarist S Gr. III (6 luni vechime în specialitate) 4,819
  4. Grefier, grefier-informatician, grefier-statistician, grefier- -documentarist S Debutant 2,142
  5. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist M Tr. I 4,819 (6 ani vechime în specialitate)
  6. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist M Tr. II 4,605 (3 ani vechime în specialitate)
  7. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist M Tr. III 4,284 (6 luni vechime în specialitate)
  8. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist M Debutant 2,087
  9. Grefier-arhivar, grefier- registrator M Tr. I 2,944 (6 ani vechime în specialitate)
  10. Grefier-arhivar, grefier- registrator M Tr. II 2,677 (3 ani vechime în specialitate)
  11. Grefier-arhivar, grefier- registrator M Tr. III 2,356 (6 luni vechime în specialitate)
  12. Grefier-arhivar, grefier- registrator M Debutant 1,606
  13. Sofer M - 2,634
  14. Agent procedural M - 2,249
  15. Aprod M - 1,927
  NOTĂ:1. Pentru ocuparea funcţiei de grefier, prevăzută la nr. crt. 1 - 4, sunt necesare studii superioare juridice sau studii superioare de specialitate corespunzătoare funcţiei.2. Pentru personalul prevăzut la nr. crt. 1 - 4, care a ocupat funcţii medii de specialitate, în calcul vechimii în specialitate se poate lua în considerare şi cel mult jumătate din timpul cat a lucrat în funcţiile respective.3. Salariile funcţiilor de grefier sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează în interesul serviciului cel puţin o limbă străină, în medie 50% din timpul de lucru, şi pentru care poseda atestat.4. Grefierii care au atestat de stenodactilograf şi stenografiaza în medie cel puţin 30% din timpul de lucru beneficiază de un spor la salariul de baza de 10%.5. Pentru funcţiile de grefier - informatician constituie vechime în specialitate şi perioadele lucrate în acelaşi domeniu la instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi Ministerul Justiţiei.B. Indemnizaţii de conducere pentru personalul auxiliar de specialitate cu funcţii de conducere la instanţele judecătoreşti şi parchete de pe lângă acestea
  Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere
  1. Prim grefier, grefier-şef secţie, grefier-informatician şef la Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă aceasta, la Direcţia Naţionala Anticoruptie şi la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Grefier Şef cabinet la Direcţia Naţionala Anticoruptie 25%
  2. Grefier şef serviciu la Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă aceasta, la Direcţia Naţionala Anticoruptie şi la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism; 20%
  3. Prim-grefier, grefier-informatician şef la curtea de apel şi parchetul de pe lângă aceasta 20%
  4. Grefier şef secţie la curtea de apel şi parchetul pe lângă curtea de apel 18%
  5. Prim-grefier, grefier-informatician şef la tribunal, la parchetul de pe lângă tribunal, la tribunal specializat şi la parchetul de pe lângă tribunalul specializat 18%
  6. Grefier şef secţie la tribunal şi parchetul de pe lângă tribunal 15%
  7. Grefier şef judecătorie şi parchetul de pe lângă judecătorie 15%
  8. Grefier şef secţie, grefier-informatician şef la judecătorie şi parchetul de pe lângă judecătorie 15%
  9. Grefier - arhivar şef 10%
  NOTĂ:Indemnizaţiile de conducere pentru instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea din municipiul Bucureşti sunt mai mari cu 10%.
   +  Anexa 1c(de la 1 octombrie 2007)Coeficienţii de multiplicare pentru personalulauxiliar de specialitate din cadrul Judecătoriilor şiparchetelor de pe lângă acesteaValoarea de referinţa sectoriala:280,64 leiA. Funcţii de execuţie:
  Nr. crt. Funcţia Studii Gradul/Treapta Coeficient de multiplicare
  1. Grefier, grefier-informatician, grefier-statistician, grefier- -documentarist S Gr. I (6 ani vechime în specialitate) 5,997
  2. Grefier, grefier-informatician, grefier-statistician, grefier- -documentarist S Gr. II (3 ani vechime în specialitate) 5,636
  3. Grefier, grefier-informatician, grefier-statistician, grefier- -documentarist S Gr. III (6 luni vechime în specialitate) 5,397
  4. Grefier, grefier-informatician, grefier-statistician, grefier- -documentarist S Debutant 2,399
  5. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist M Tr. I 5,397 (6 ani vechime în specialitate)
  6. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist M Tr. II 5,157 (3 ani vechime în specialitate)
  7. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist M Tr. III 4,798 (6 luni vechime în specialitate)
  8. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist M Debutant 2,337
  9. Grefier-arhivar, grefier- registrator M Tr. I 3,297 (6 ani vechime în specialitate)
  10. Grefier-arhivar, grefier- registrator M Tr. II 2,998 (3 ani vechime în specialitate)
  11. Grefier-arhivar, grefier- registrator M Tr. III 2,638 (6 luni vechime în specialitate)
  12. Grefier-arhivar, grefier- registrator M Debutant 1,798
  13. Sofer M - 2,950
  14. Agent procedural M - 2,518
  15. Aprod M - 2,158
  NOTĂ:1. Pentru ocuparea funcţiei de grefier, prevăzută la nr. crt. 1 - 4, sunt necesare studii superioare juridice sau studii superioare de specialitate corespunzătoare funcţiei.2. Pentru personalul prevăzut la nr. crt. 1 - 4, care a ocupat funcţii medii de specialitate, în calcul vechimii în specialitate se poate lua în considerare şi cel mult jumătate din timpul cat a lucrat în funcţiile respective.3. Salariile funcţiilor de grefier sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează în interesul serviciului cel puţin o limbă străină, în medie 50% din timpul de lucru, şi pentru care poseda atestat.4. Grefierii care au atestat de stenodactilograf şi stenografiaza în medie cel puţin 30% din timpul de lucru beneficiază de un spor la salariul de baza de 10%.5. Pentru funcţiile de grefier - informatician constituie vechime în specialitate şi perioadele lucrate în acelaşi domeniu la instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi Ministerul Justiţiei.B. Indemnizaţii de conducere pentru personalul auxiliar de specialitate cu funcţii de conducere la instanţele judecătoreşti şi parchete de pe lângă acestea
  Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere
  1. Prim grefier, grefier-şef secţie, grefier-informatician şef la Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă aceasta, la Direcţia Naţionala Anticoruptie şi la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Grefier Şef cabinet la Direcţia Naţionala Anticoruptie 25%
  2. Grefier şef serviciu la Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă aceasta, la Direcţia Naţionala Anticoruptie şi la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism; 20%
  3. Prim-grefier, grefier-informatician şef la curtea de apel şi parchetul de pe lângă aceasta 20%
  4. Grefier şef secţie la curtea de apel şi parchetul pe lângă curtea de apel 18%
  5. Prim-grefier, grefier-informatician şef la tribunal, la parchetul de pe lângă tribunal, la tribunal specializat şi la parchetul de pe lângă tribunalul specializat 18%
  6. Grefier şef secţie la tribunal şi parchetul de pe lângă tribunal 15%
  7. Grefier şef judecătorie şi parchetul de pe lângă judecătorie 15%
  8. Grefier şef secţie, grefier-informatician şef la judecătorie şi parchetul de pe lângă judecătorie 15%
  9. Grefier - arhivar şef 10%
  NOTĂ:Indemnizaţiile de conducere pentru instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea din municipiul Bucureşti sunt mai mari cu 10%.
   +  Anexa 2a(pentru perioada ianuarie - 31 martie 2007)Coeficienţii de multiplicare pentru personalulde specialitate criminalistica şi funcţiileauxiliare de specialitate criminalistica dincadrul Institutului Naţional de ExpertizeCriminalistice şi al laboratoarelor deexpertize criminalisticeValoarea de referinţa sectoriala- 280,64 leiA. Funcţii de execuţie:
  Nr. crt. Funcţia Studii Gradul/Treapta Coeficient de multiplicare
  1. Expert criminalist S I (10 ani vechime în specialitate) 10,290
  2. Expert criminalist S II (7 ani vechime în specialitate) 9,450
  3. Expert criminalist S III (4 ani vechime în specialitate) 8,400
  4. Asistent criminalist S (1 an vechime în specialitate) 7,350
  5. Asistent criminalist debutant S 4,200
  6. Tehnician criminalist M I (7 ani vechime în funcţii tehnice criminalistice) 4,725
  7. Tehnician criminalist M II (4 ani vechime în funcţii tehnice criminalistice) 4,515
  8. Tehnician criminalist M III (1 an vechime în funcţii tehnice criminalistice) 4,200
  9. Tehnician criminalist M debutant 2,047
  10. Secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice M I (7 ani vechime în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative) 3,360
  11. Secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice M II (4 ani vechime în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative) 2,887
  12. Secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice M III (1 an vechime în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative) 2,625
  13. Secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice M debutant 1,312
  B. Funcţii de conducere:
  Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere
  1. Director Institutul Naţional de Expertize Criminalistice 40%
  2. Director adjunct Institutul Naţional de Expertize Criminalistice 35%
  3. Şef laborator interjudetean expertize criminalistice 30%
  4. Şef sector 25%
  5. Şef secţie 20%
  6. Şef serviciu 15%
  7. Şef birou 15%
  8. Şef laborator tehnic 15%
  NOTĂ:1. Personalul prevăzut în prezenta anexa poate fi utilizat şi la parchete.2. La Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi la Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie salariile de baza pentru personalul de specialitate sunt mai mari cu 0,200.3. La numirea în funcţia de tehnician criminalist şi la stabilirea treptei profesionale pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii de tehnician în alte sectoare de activitate; în acest caz vechimea în specialitate prevăzută în anexa se majorează cu 3 ani.4. Tehnicienii criminalisti încadraţi la parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti beneficiază de prevederile art. 3 alin. (5) - (7).
   +  Anexa 2b(pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007)Coeficienţii de multiplicare pentru personalulde specialitate criminalistica şi funcţiileauxiliare de specialitate criminalistica dincadrul Institutului Naţional de ExpertizeCriminalistice şi al laboratoarelor deexpertize criminalisticeValoarea de referinţa sectoriala: 280,64 leiA. Funcţii de execuţie:
  Nr. crt. Funcţia Studii Gradul/Treapta Coeficient de multiplicare
  1. Expert criminalist S I (10 ani vechime în specialitate) 10,495
  2. Expert criminalist S II (7 ani vechime în specialitate) 9,639
  3. Expert criminalist S III (4 ani vechime în specialitate) 8,568
  4. Asistent criminalist S (1 an vechime în specialitate) 7,497
  5. Asistent criminalist debutant S 4,284
  6. Tehnician criminalist M I (7 ani vechime în funcţii tehnice criminalistice) 4,819
  7. Tehnician criminalist M II (4 ani vechime în funcţii tehnice criminalistice) 4,605
  8. Tehnician criminalist M III (1 an vechime în funcţii tehnice criminalistice) 4,284
  9. Tehnician criminalist M debutant 2,087
  10. Secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice M I (7 ani vechime în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative) 3,427
  11. Secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice M II (4 ani vechime în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative) 2,944
  12. Secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice M III (1 an vechime în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative) 2,677
  13. Secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice M debutant 1,338
  B. Funcţii de conducere:
  Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere
  1. Director Institutul Naţional de Expertize Criminalistice 40%
  2. Director adjunct Institutul Naţional de Expertize Criminalistice 35%
  3. Şef laborator interjudetean expertize criminalistice 30%
  4. Şef sector 25%
  5. Şef secţie 20%
  6. Şef serviciu 15%
  7. Şef birou 15%
  8. Şef laborator tehnic 15%
  NOTĂ:1. Personalul prevăzut în prezenta anexa poate fi utilizat şi la parchete.2. La Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi la Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie salariile de baza pentru personalul de specialitate sunt mai mari cu 0,200.3. La numirea în funcţia de tehnician criminalist şi la stabilirea treptei profesionale pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii de tehnician în alte sectoare de activitate; în acest caz vechimea în specialitate prevăzută în anexa se majorează cu 3 ani,4. Tehnicienii criminalisti încadraţi la parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti beneficiază de prevederile art. 3 alin. (5) - (7).
   +  Anexa 2c(de la 1 octombrie 2007)Coeficienţii de multiplicare pentru personalulde specialitate criminalistica şi funcţiileauxiliare de specialitate criminalistica dincadrul Institutului Naţional de ExpertizeCriminalistice şi al laboratoarelor deexpertize criminalisticeValoarea de referinţa sectoriala: 280,64 leiA. Funcţii de execuţie:
  Nr. crt. Funcţia Studii Gradul/Treapta Coeficient de multiplicare
  1. Expert criminalist S I (10 ani vechime în specialitate) 11,754
  2. Expert criminalist S II (7 ani vechime în specialitate) 10,795
  3. Expert criminalist S III (4 ani vechime în specialitate) 9,596
  4. Asistent criminalist S (1 an vechime în specialitate) 8,396
  5. Asistent criminalist debutant S 4,798
  6. Tehnician criminalist M I (7 ani vechime în funcţii tehnice criminalistice) 5,397
  7. Tehnician criminalist M II (4 ani vechime în funcţii tehnice criminalistice) 5,157
  8. Tehnician criminalist M III (1 an vechime în funcţii tehnice criminalistice) 4,798
  9. Tehnician criminalist M debutant 2,337
  10. Secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice M I (7 ani vechime în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative) 3,838
  11. Secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice M II (4 ani vechime în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative) 3,297
  12. Secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice M III (1 an vechime în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative) 2,998
  13. Secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice M debutant 1,498
  B. Funcţii de conducere:
  Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere
  1. Director Institutul Naţional de Expertize Criminalistice 40%
  2. Director adjunct Institutul Naţional de Expertize Criminalistice 35%
  3. Şef laborator interjudetean expertize criminalistice 30%
  4. Şef sector 25%
  5. Şef secţie 20%
  6. Şef serviciu 15%
  7. Şef birou 15%
  8. Şef laborator tehnic 15%
  NOTĂ:1. Personalul prevăzut în prezenta anexa poate fi utilizat şi la parchete.2. La Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi la Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie salariile de baza pentru personalul de specialitate sunt mai mari cu 0,200.3. La numirea în funcţia de tehnician criminalist şi la stabilirea treptei profesionale pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii de tehnician în alte sectoare de activitate; în acest caz vechimea în specialitate prevăzută în anexa se majorează cu 3 ani,4. Tehnicienii criminalisti încadraţi la parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti beneficiază de prevederile art. 3 alin. (5) - (7).
   +  Anexa 3a(pentru perioada ianuarie - 31 martie 2007)Coeficienţi de multiplicare pentru personalulde instruire fără specialitate juridică şi pentrufuncţiile auxiliare din cadrul Institutului Naţionalal Magistraturii şi Şcolii Naţionale de GrefieriValoarea de referinţa sectoriala: 280,64 leiA. Funcţii de instruire
  Nr. crt. Funcţia Studii Gradul Coeficient de multiplicare
  1. Profesor S I 8,820
  2. Profesor S II 8,295
  3. Expert S I 5,250
  B. Funcţii auxiliare
  Nr. crt. Funcţia Studii Gradul Coeficient de multiplicare
  1. Secretar S I 3,045
  Notă:În funcţiile de profesor gradul I şi gradul II pot fi numite numai cadre didactice care au titlul de profesor universitar şi, respectiv, de conferenţiar universitar.
   +  Anexa 3b(pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007)Coeficienţi de multiplicare pentru personalulde instruire fără specialitate juridică şi pentrufuncţiile auxiliare din cadrul Institutului Naţionalal Magistraturii şi Şcolii Naţionale de GrefieriValoarea de referinţa sectoriala: 280,64 leiA. Funcţii de instruire
  Nr. crt. Funcţia Studii Gradul Coeficient de multiplicare
  1. Profesor S I 8,996
  2. Profesor S II 8,460
  3. Expert S I 5,355
  B. Funcţii auxiliare
  Nr. crt. Funcţia Studii Gradul Coeficient de multiplicare
  1. Secretar S I 3,105
  Notă:În funcţiile de profesor gradul I şi gradul II pot fi numite numai cadre didactice care au titlul de profesor universitar şi, respectiv, de conferenţiar universitar.
   +  Anexa 3c(de la 1 octombrie 2007)Coeficienţi de multiplicare pentru personalulde instruire fără specialitate juridică şi pentrufuncţiile auxiliare din cadrul Institutului Naţionalal Magistraturii şi Şcolii Naţionale de GrefieriValoarea de referinţa sectoriala: 280,64 leiA. Funcţii de instruire
  Nr. crt. Funcţia Studii Gradul Coeficient de multiplicare
  1. Profesor S I 10,075
  2. Profesor S II 9,475
  3. Expert S I 5,997
  B. Funcţii auxiliare
  Nr. crt. Funcţia Studii Gradul Coeficient de multiplicare
  1. Secretar S I 3,477
  Notă:În funcţiile de profesor gradul I şi gradul II pot fi numite numai cadre didactice care au titlul de profesor universitar şi, respectiv, de conferenţiar universitar.-------