ORDONANŢĂ nr. 13 din 31 ianuarie 2007pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 1 februarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IDupă alineatul (16) al articolului 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006, se introduce un nou alineat, alineatul (17), cu următorul cuprins:"(17) În cazul proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, Certificatul de descărcare de sarcină arheologică se va emite pentru fiecare parte din teren care poate fi redată activităţilor umane curente."  +  Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Culturii şi Cultelor şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului vor elabora metodologia cercetării arheologice pentru proiectele de infrastructură de transport de interes naţional, care cuprinde măsurile necesar a fi întreprinse pentru accelerarea eliberării Certificatului de descărcare de sarcină arheologică, aprobată prin ordin comun al ministrului culturii şi cultelor şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.  +  Articolul IIIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuMinistrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuBucureşti, 31 ianuarie 2007.Nr. 13.-------