ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 189 din 21 decembrie 2005 (*actualizata*)pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate(actualizata până la data 9 decembrie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.179 din 28 decembrie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 9 decembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 432 din 27 noiembrie 2006.Având în vedere angajamentele asumate de România în procesul de integrare în Uniunea Europeana, în cadrul capitolului 3 "Libera circulatie a serviciilor", referitoare la modificarea şi completarea unor prevederi din cadrul legislaţiei privind asigurarile, în concordanta cu directivele europene din acest domeniu,ţinând seama de prevederile Raportului comprehensiv de monitorizare 2005 pentru România, prin care sunt semnalate unele probleme legate de gradul scăzut de asigurare pentru raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de circulatie (RCA) a autovehiculelor înmatriculate, respectiv 75%, precum şi necesitatea îmbunătăţirii de urgenta a stării tehnice a parcului de vehicule rutiere,înţelegand ca amanarea adoptarii reglementarilor convenite cu Uniunea Europeana pune în pericol semnarea de către România a Acordului multilateral de garantare (MGA),intrucat timpul ramas până la elaborarea urmatorului raport de monitorizare este insuficient pentru recurgerea la calea procedurii legislative parlamentare ordinare sau extraordinare,în considerarea situaţiei extraordinare create prin insuficienta reglementare a problematicii asigurarii vehiculelor supuse înmatriculării,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Directia regim permise de conducere şi inmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administraţiei şi Internelor constituie şi administreaza baza de date naţionala integrată privind vehiculele rutiere înmatriculate, care se actualizeaza pe baza datelor furnizate în sistem informatizat de către Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Registrul Auto Roman şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, referitoare la vehiculele asigurate pentru raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, denumita în continuare asigurare RCA, vehiculele care au efectuat inspecţia tehnica periodica, denumita în continuare ITP, respectiv la radierea operatorilor economici sau a altor persoane juridice. (2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Registrul Auto Roman şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului au obligaţia de a transmite Directiei regim permise de conducere şi inmatriculare a vehiculelor datele prevăzute la alin. (1) în termen de 20 de zile de la incheierea asigurarii RCA, de la efectuarea ITP respective, precum şi de la radierea operatorilor economici sau a altor persoane juridice. Transmiterea datelor se face cu titlu gratuit. (3) În vederea realizării obligaţiilor Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor şi ale Registrului Auto Roman, prevăzute la alin. (2), societăţile de asigurări şi societăţile autorizate să efectueze inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor sunt obligate sa comunice saptamanal acestor institutii datele prevăzute la alin. (1) privind incheierea asigurarii RCA, respectiv a efectuării ITP. (4) Listele cu vehiculele pentru care incheierea asigurarii RCA, respectiv efectuarea ITP au fost realizate anterior datei intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta şi nu au expirat până la data respectiva vor fi inaintate Directiei regim permise de conducere şi inmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administraţiei şi Internelor de către Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, respectiv Registrul Auto Roman. (5) Modalitatile concrete de interconectare între bazele de date proprii ale instituţiilor prevăzute la alin. (1), precum şi condiţiile, modalitatile de comunicare, termenul şi forma datelor necesare se stabilesc pe bază de protocoale incheiate în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta între instituţiile respective, precum şi prin normele de aplicare emise de autorităţile corespunzătoare.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 432 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 6 decembrie 2006.  +  Articolul 2 (1) Directia regim permise de conducere şi inmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administraţiei şi Internelor efectueaza periodic, cel puţin trimestrial, compararea parcului de vehicule înmatriculate cu cel pentru care au fost indeplinite oblibaţiile referitoare la incheierea asigurarii RCA, respectiv la efectuarea ITP, precum şi cu cel de vehicule aparţinând operatorilor economici şi altor persoane juridice, pe baza datelor primite în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (2). (2) Prima comparare prevăzută la alin. (1) se efectueaza cel mai tarziu la data de 1 februarie 2006. Pe baza datelor rezultate cu aceasta ocazie, Directia regim permise de conducere şi inmatriculare a vehiculelor comunică, tuturor persoanelor ale caror vehicule înmatriculate nu au asigurare RCA sau nu au efectuata ITP, cu privire la consecintele juridice ale neindeplinirii, până la data de 31 martie 2006, a obligaţiilor legale corespunzătoare. (3) Comunicarile prevăzute la alin. (2) se transmit la adresele de domiciliu şi, după caz, de reşedinţa ori la sediile deţinătorilor de vehicule înmatriculate.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 432 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 6 decembrie 2006.  +  Articolul 3 (1) Începând cu data de 1 aprilie 2006, la implinirea unui termen de 15 zile de la data expirarii ITP sau a asigurarii RCA, se suspenda de drept certificatele de inmatriculare ale vehiculelor rutiere aflate în aceasta situaţie. Suspendarea se comunică deţinătorului vehiculului de îndată, în scris, de către Directia regim permise de conducere şi inmatriculare a vehiculelor sau, după caz, de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi inmatriculare a vehiculelor. (2) Prevederile alin. (1) referitoare la suspendare se aplică şi vehiculelor înmatriculate ale caror inspecţii tehnice sau asigurări au expirat înainte de data de 1 aprilie 2006 şi nu au indeplinit cerinţele respective până la data de 31 martie 2006, conform comunicarii trimise. (3) Beneficiaza de neaplicarea suspendarii în condiţiile prevăzute la alin. (2) persoanele care au primit comunicarile prevăzute la art. 2 alin. (2) şi care până la data de 31 martie 2006 prezinta la Directia regim permise de conducere şi inmatriculare a vehiculelor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi inmatriculare a vehiculelor dovada incheierii, în condiţiile legii, a asigurarii RCA sau/şi, după caz, a efectuării ITP.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 432 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 6 decembrie 2006.  +  Articolul 4 (1) Suspendarea certificatului de inmatriculare instituita în condiţiile art. 3 inceteaza la data la care deţinătorul vehiculului prezinta la Directia regim permise de conducere şi inmatriculare a vehiculelor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi inmatriculare a vehiculelor dovada incheierii, în condiţiile legii, a asigurarii RCA sau/şi, după caz, a efectuării ITP. (2) Suspendarea certificatului de inmatriculare se revoca de drept în cazul în care deţinătorul vehiculului face dovada ca la data instituirii suspendarii indeplinea toate condiţiile prevăzute de lege cu privire la asigurarea RCA şi ITP.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 432 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 6 decembrie 2006.  +  Articolul 5 (1) În termen de 30 de zile de la radierea unui operator economic sau a altei persoane juridice din evidentele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, dacă detine vehicule inscrise în circulatie, certificatele de inmatriculare ale acestora se radiază de drept în condiţiile legii. (2) Vehiculul fără stapan sau abandonat, care a trecut de drept în proprietatea unei unităţi administrativ-teritoriale în condiţiile Legii nr. 421/2002privind regimul juridic al vehiculelor fără stapan sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, se radiază de drept din evidentele Directiei regim permise de conducere şi inmatriculare a vehiculelor, pe baza dispozitiei primarului, prin care se constata schimbarea titularului dreptului de proprietate. Primarii au obligaţia de a comunică dispozitiile respective la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi inmatriculare a vehiculelor în termen de 5 zile de la emiterea acestora.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 432 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 6 decembrie 2006.  +  Articolul 6În cazul vehiculelor ale caror certificate de inmatriculare, eliberate în conformitate cu Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966privind circulatia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sanctionarea contraventiilor în acest sector, nu au fost preschimbate până la data de 31 octombrie 2001, inmatricularea se radiază de drept, dacă deţinătorul nu solicita preschimbarea certificatului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 432 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 6 decembrie 2006.  +  Articolul 7 (1) Conducerea pe drumurile publice a vehiculelor ale caror certificate de inmatriculare au fost suspendate în condiţiile prezentei ordonante de urgenta constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.-------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 432 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 6 decembrie 2006. (2) Neindeplinirea de către societăţile de asigurări şi societăţile autorizate să efectueze ITP ale vehiculelor a obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (3) atrage atenţionarea în scris a operatorilor economici şi a altor persoane juridice vinovate. Incalcarea de către acestea în mod repetat a obligaţiilor menţionate se sancţionează cu suspendarea, pe perioade de 1 la 6 luni, a autorizatiei de a practica asigurarile RCA sau de a efectua ITP, după caz.-------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 432 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 6 decembrie 2006. (3) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se efectueaza de politisti anume desemnaţi, iar sanctiunile prevăzute la alin. (2) se aplică de către Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau, după caz, de către Registrul Auto Roman.  +  Articolul 8Cheltuielile necesare aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, referitoare la transmiterea comunicarilor prevăzute la art. 2 alin. (2) şi la art. 3 alin. (1), se suporta din bugetul alocat Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru Directia regim permise de conducere şi inmatriculare a vehiculelor.  +  Articolul 9Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu cele ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 432 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 6 decembrie 2006.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 21 decembrie 2005.Nr. 189.-----------