ORDONANŢĂ nr. 6 din 24 ianuarie 2007privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.3 şi 4 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă reglementează drepturile salariale şi alte drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi modul de acordare a creşterilor salariale ale funcţionarilor publici în anul 2007. (2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile, stimulentele şi alte drepturi.  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă se aplică funcţionarilor publici numiţi în temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Gestiunea sistemului de salarizare a funcţionarilor publici se asigură de fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare şi în numărul maxim de posturi aprobate potrivit legii.  +  Capitolul II Elementele sistemului de salarizare a funcţionarilor publici  +  Secţiunea 1 Salarii de bază  +  Articolul 4Salariul de bază se stabileşte în funcţie de categorie, de clasă, care reflectă nivelul studiilor necesare exercitării funcţiei publice, şi, după caz, de gradul profesional al funcţiei publice, precum şi în raport cu nivelul la care se prestează activitatea, respectiv la nivel central sau local, potrivit anexelor nr. 1-6.  +  Articolul 5 (1) Pentru funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici şi pentru funcţia publică de conducere de secretar al unităţii administrativ-teritoriale, salariile de bază sunt stabilite în anexele la prezenta ordonanţă. (2) Pentru fiecare grad profesional al funcţiei publice de execuţie se stabilesc 3 trepte de salarizare, potrivit anexelor la prezenta ordonanţă. (3) Funcţiile publice de execuţie de grad profesional debutant au un singur nivel al salariilor de bază prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă. (4) Până la adoptarea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici, funcţionarii publici de conducere îşi păstrează nivelul salariilor de bază ale funcţiilor publice de execuţie corespunzătoare, la care se adaugă indemnizaţia de conducere, cu excepţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.  +  Articolul 6 (1) Salariile de bază ale funcţionarilor publici aflaţi în corpul de rezervă şi care sunt redistribuiţi într-o funcţie publică, în condiţiile legii, sunt cele corespunzătoare gradului profesional şi treptei de salarizare avute la data intrării în corpul de rezervă. (2) Salariile de bază ale persoanelor care ocupă o funcţie publică de execuţie, în condiţiile legii, se stabilesc la nivelul treptei 3 de salarizare, corespunzătoare categoriei, clasei şi gradului profesional în care acestea sunt numite. (3) Funcţionarii publici promovaţi pe o funcţie publică de execuţie de un grad profesional superior celui deţinut beneficiază de salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă, pentru gradul profesional în care promovează, la treapta 3 de salarizare. Dacă funcţionarul public are un salariu de bază mai mare decât cel prevăzut la treapta 3 de salarizare, salariul de bază de care beneficiază după promovarea în gradul profesional se stabileşte potrivit treptei de salarizare imediat superioară care asigură o creştere salarială. (4) Funcţionarii publici care ocupă, în condiţiile legii, o funcţie publică de conducere beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru funcţia publică de execuţie deţinută anterior, la care se adaugă indemnizaţia de conducere. În situaţia în care salariul de bază prevăzut pentru funcţia publică de execuţie deţinută anterior este mai mic decât salariul de bază al funcţiei publice de execuţie aferente funcţiei publice de conducere vacante, prevăzută în statul de funcţii, funcţionarul public va beneficia de acesta. De această prevedere beneficiază şi funcţionarii publici numiţi în funcţii publice de conducere anterior anului 2007, drepturile salariale urmând a fi acordate de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (5) Pentru candidaţii declaraţi admişi la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere, care nu au avut anterior calitatea de funcţionar public, salariul de bază se stabileşte prin actul administrativ al ordonatorului de credite, la nivelul de finanţare prevăzut în statul de funcţii. (6) Funcţionarii publici care se transferă beneficiază de un salariu de bază corespunzător treptei de salarizare deţinute, potrivit autorităţii sau instituţiei publice la care se transferă, conform anexelor la prezenta ordonanţă, cu excepţia cazului în care funcţionarul public se transferă la cerere într-o funcţie publică de nivel inferior, situaţie în care salariul de bază şi treapta de salarizare sunt cele prevăzute pentru funcţia publică vacantă respectivă.  +  Articolul 7 (1) Salariile de bază ale funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice specifice se stabilesc de ordonatorii principali de credite prin asimilare cu salariile de bază ale funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice generale, în raport cu categoria, clasa şi, după caz, gradul profesional ale funcţiei publice, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (2) În situaţia în care funcţiile publice specifice au fost avizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici prin echivalare cu funcţii publice generale până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, salariile de bază ale funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice specifice se stabilesc potrivit avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  +  Articolul 8 (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 20% din numărul de posturi corespunzătoare funcţiilor publice, prevăzut în statul de funcţii, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta şi care constituie bază de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităţi bugetare cu un număr redus de funcţii publice pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proporţiile stabilite pentru funcţiile publice de execuţie să se facă la nivelul unităţilor respective luate împreună; repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unităţile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite. (2) Salariile de merit se acordă funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice de execuţie în proporţie de cel puţin două treimi din numărul total al funcţiilor publice stabilit în condiţiile alin. (1). (3) Funcţionarii publici care beneficiază de salariu de merit se stabilesc, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată în anul anterior, în luna ianuarie. (4) Pot beneficia de salariu de merit funcţionarii publici care nu au fost sancţionaţi şi cei a căror sancţiune a fost radiată de drept, potrivit legii. Ordonatorii de credite pot stabili, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici, criterii suplimentare pentru acordarea salariilor de merit. (5) În cazul în care intervin modificări ale raportului de serviciu din motive care nu sunt imputabile funcţionarului public, inclusiv modificarea raportului de serviciu prin promovarea funcţionarului public în cauză, salariul de merit acordat se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. (6) În cazul în care raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici care beneficiază de salariu de merit încetează sau se suspendă, salariile de merit se redistribuie, începând cu data de întâi a lunii următoare, altor funcţionari publici care îndeplinesc condiţiile pentru acordare. (7) Pentru funcţionarii publici salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare. (8) Funcţionarii publici debutanţi nu pot beneficia de salariu de merit.  +  Articolul 9 (1) Promovarea, în condiţiile legii, a persoanelor încadrate în funcţia de debutant se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate. În termenul prevăzut de lege, autorităţile şi instituţiile publice vor comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici modificările respective. (2) Promovarea, în condiţiile legii, a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea, se face prin transformarea postului pe care aceştia sunt încadraţi, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (3) Funcţionarii publici care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, se numesc, prin examen, într-o funcţie publică de execuţie, un grad profesional şi o treaptă de salarizare care să le asigure acestora o creştere de până la 20% a salariului de bază avut anterior. Examenul se organizează de autoritatea sau de instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public, pe baza unui regulament-cadru aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. În cazul în care, după aplicarea procentului de 20%, salariul de bază astfel stabilit se situează sub nivelul prevăzut pentru gradul profesional asistent, treapta de salarizare 3, se va acorda salariul de bază de la acest nivel.  +  Articolul 10Funcţionarul public care exercită cu caracter temporar pe o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile legii, o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici sau categoriei funcţionarilor publici de conducere are dreptul la salariul de bază corespunzător funcţiei publice exercitate temporar, astfel cum este prevăzut în statul de funcţii.  +  Secţiunea a 2-a Sporuri  +  Articolul 11 (1) Funcţionarii publici salarizaţi potrivit prezentei ordonanţe beneficiază de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, astfel:
    Tranşele de vechime în muncăCota din salariul de bază
    între 3 şi 5 ani5%
    de la 5 la 10 ani10%
    de la 10 la 15 ani15%
    de la 15 la 20 de ani20%
    peste 20 de ani25%
  (2) Sporul corespunzător vechimii în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă prevăzută la tranşa respectivă. (3) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, autoritatea sau instituţia publică va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.
   +  Articolul 12Funcţionarii publici care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00-6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore din timpul său zilnic de lucru sau cel puţin 30% din timpul său lunar de lucru.  +  Articolul 13 (1) Pentru orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de funcţionarii publici numiţi în funcţii publice de execuţie, de conducere sau din categoria înalţilor funcţionari publici au dreptul la recuperare sau la plata unui spor din salariul de bază, după cum urmează: a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă sau aprobată, după caz, de superiorul ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual.  +  Articolul 14Funcţionarii publici care posedă titlul ştiinţific de "doctor" beneficiază de un spor pentru titlul ştiinţific de 15% din salariul de bază, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul ştiinţific respectiv, care se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat acordarea acestuia.  +  Articolul 15 (1) Sporul de confidenţialitate se acordă funcţionarilor publici din aparatul de lucru al Guvernului în cuantum de până la 15% din salariul de bază, precum şi funcţionarilor publici din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Integrării Europene, direcţiilor subordonate ministrului delegat pentru comerţ din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, Consiliului Legislativ. (2) Categoriile de funcţionari publici, cuantumurile sporului de confidenţialitate şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.  +  Articolul 16 (1) Sporul pentru condiţii vătămătoare, de până la 10% din salariul de bază, se acordă funcţionarilor publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice în care funcţionează instalaţii care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă produse de emiţători pentru comunicaţii, instalaţii de microunde, instalaţii de curenţi de înaltă frecvenţă sau staţii de bruiaj. (2) Categoriile de funcţionari publici, cuantumul sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat. (3) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul prevăzut la alin. (1) vor fi stabilite pe baza buletinelor de determinare emise de către autorităţile abilitate în acest sens.  +  Articolul 17 (1) Funcţionarii publici din cadrul Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă, care participă la selecţia şi recrutarea forţei de muncă pentru lucrul în străinătate, pot beneficia de un spor de până la 5% din salariul de bază. (2) Categoriile de funcţionari publici, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.
   +  Secţiunea a 3-a Premii  +  Articolul 18 (1) Pentru activitatea desfăşurată, funcţionarii publici au dreptul la un premiu anual, egal cu salariul mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face premierea. (2) Premiul anual se plăteşte în anul următor celui pentru care se face premierea. (3) Pentru funcţionarii publici care nu au lucrat tot timpul anului, premiul anual se acordă proporţional cu perioada lucrată şi se stabileşte luându-se în calcul media salariilor de bază realizate în perioada în care au desfăşurat activitate, raportat la 12 luni. (4) Ordonatorii de credite pot reduce sau pot anula premiul anual în cazul funcţionarilor publici care în cursul anului pentru care se acordă premiul au fost sancţionaţi disciplinar.  +  Articolul 19 (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente funcţiilor publice prevăzute în statul de funcţii, cu încadrarea în fondurile aprobate anual prin buget cu această destinaţie. Premiile se pot acorda în cursul anului funcţionarilor publici care au realizat sau care au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar. (2) Ordonatorii principali de credite pot acorda premii în limită de până la 5% din cheltuielile cu salariile aferente funcţiilor publice prevăzute în statul de funcţii, din economiile realizate prin reducerea cheltuielilor cu salariile, fără a depăşi valoarea economiilor realizate. Premiile se pot acorda în cursul anului funcţionarilor publici care au realizat sau care au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase. (3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorii principali de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor funcţionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.  +  Articolul 20 (1) Autorităţile şi instituţiile publice care au dreptul de a constitui un fond de stimulare potrivit legii pot acorda stimulente funcţionarilor publici, în limitele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursă şi condiţiile de utilizare a fondului de stimulare se stabilesc cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative, prin hotărâre a Guvernului. (2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), rămân aplicabile reglementările existente privind constituirea şi condiţiile de utilizare a fondurilor pentru stimularea personalului.  +  Articolul 21Consiliile locale pot constitui, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv pentru funcţiile publice prevăzute în statul de funcţii, un fond de premiere, în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul de premiere poate fi utilizat, conform criteriilor şi condiţiilor stabilite prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie a anului respectiv.  +  Secţiunea a 4-a Alte drepturi  +  Articolul 22 (1) Funcţionarii publici au dreptul anual la un concediu de odihnă plătit, în raport cu vechimea lor în muncă, după cum urmează:
    Vechimea în muncăDurata concediului de odihnă
    până la 10 ani21 de zile lucrătoare
    peste 10 ani25 de zile lucrătoare
  (2) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic, integral sau fracţionat. În cazul în care programarea concediului se face fracţionat, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice este obligat să stabilească programarea astfel încât una dintre fracţiuni să fie de cel puţin 15 zile lucrătoare, neîntreruptă. La solicitarea motivată a funcţionarului public, se pot acorda fracţiuni neîntrerupte mai mici de 15 zile lucrătoare. (3) În cazul în care funcţionarul public, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, autoritatea sau instituţia publică este obligată să acorde concediul de odihnă neefectuat, până la sfârşitul anului următor. (4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă în cazul încetării raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici. (5) Funcţionarii publici beneficiază, pe perioada efectuării concediului anual de odihnă la care sunt îndreptăţiţi conform legii, de o indemnizaţie pentru concediul de odihnă. La determinarea indemnizaţiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, şi sporurile de care beneficiază, potrivit legii. (6) La cererea funcţionarului public, indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către autoritatea sau instituţia publică cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu. (7) Celelalte prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare.
   +  Articolul 23 (1) La plecarea în concediul de odihnă funcţionarii publici au dreptul, pe lângă indemnizaţia de concediu, la o primă egală cu salariul de bază brut din luna anterioară plecării în concediu. (2) În cazul în care concediul de odihnă se efectuează fracţionat, potrivit legii, prima prevăzută la alin. (1) se acordă odată cu indemnizaţia de concediu cuvenită pentru fracţiunea cea mai mare. (3) Funcţionarii publici care în cursul anului nu au putut efectua concediul de odihnă beneficiază de prima prevăzută la alin. (1) în luna decembrie. (4) Pentru funcţionarii publici care nu au lucrat tot timpul anului în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice prima de concediu se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat în cadrul acestora, luându-se în calcul salariul de bază brut din ultima lună de activitate anterioară plecării în concediu.  +  Articolul 24În afara concediului de odihnă, funcţionarii publici mai au dreptul, în condiţiile legii, la zile de concediu plătit în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite: a) căsătoria funcţionarului public - 5 zile lucrătoare; b) naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare; c) decesul soţiei/soţului funcţionarului public sau al unei rude de până la gradul al III-lea a funcţionarului public ori a soţului/soţiei acestuia, inclusiv - 3 zile lucrătoare; d) controlul medical anual - o zi lucrătoare.  +  Articolul 25Pe perioada în care funcţionarii publici sunt trimişi în delegaţie în alte localităţi decât cea în care îşi desfăşoară activitatea, autorităţile sau instituţiile publice le acordă indemnizaţii de delegare şi le decontează cheltuielile de transport şi de cazare, în condiţiile stabilite pentru personalul din instituţiile publice.  +  Articolul 26 (1) Când detaşarea sau mutarea temporară în cadrul altui compartiment se face pe o funcţie publică la care este stabilit un salariu de bază mai mare, funcţionarii publici detaşaţi sau trecuţi temporar în altă activitate au dreptul la acest salariu în condiţiile prevăzute de lege. (2) Pe perioada detaşării sau mutării temporare în cadrul altui compartiment funcţionarii publici primesc, pe lângă salariul de bază stabilit potrivit alin. (1), şi celelalte drepturi ce se acordă personalului din cadrul autorităţii sau instituţiei publice respective. (3) Drepturile ce se acordă pe timpul detaşării sau mutării temporare în cadrul altui compartiment se suportă de autoritatea sau instituţia publică în care funcţionarul public respectiv îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 27 (1) Funcţionarul public mutat, în cadrul aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice, în altă localitate are dreptul la: a) rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale, precum şi pentru bunurile din gospodăria sa; b) plata unei indemnizaţii egale cu salariul de bază net din ultima lună; c) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa. (2) Mutarea în altă localitate se va putea face, în toate cazurile, numai cu asigurarea unei locuinţe de serviciu, în condiţiile legii.  +  Articolul 28 (1) De drepturile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. c) beneficiază şi funcţionarii publici care solicită să fie transferaţi la altă autoritate sau instituţie publică situată într-o localitate diferită de cea de domiciliu, dacă în cererea de transfer s-a făcut această menţiune. (2) Plata drepturilor respective se suportă de autoritatea sau instituţia publică la care se face transferul.  +  Articolul 29 (1) La încadrarea într-o autoritate sau instituţie publică din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor funcţionarii publici beneficiază de o indemnizaţie de instalare egală cu un salariu de bază corespunzător funcţiei publice de debutant în care urmează să fie încadraţi. (2) Indemnizaţia de instalare poate fi egală cu două salarii de bază pentru acele localităţi unde atragerea specialiştilor se face cu mare greutate. Lista localităţilor respective se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, după consultarea organizaţiilor sindicale din administraţia publică. (3) Funcţionarii publici care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior au demisionat sau au încetat raporturile de serviciu din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condiţiile legii, indemnizaţia primită, calculată proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.  +  Articolul 30 (1) Funcţionarii publici care îşi continuă studiile în vederea promovării în clasă beneficiază de concedii de studii potrivit legii. În cazul în care conducătorul autorităţii sau instituţiei publice apreciază că studiile sunt utile autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea, pe perioada concediului de studii acordat, în limita a 30 de zile lucrătoare anual din acesta, funcţionarului public respectiv i se plătesc salariul de bază corespunzător funcţiei publice deţinute şi, după caz, sporul de vechime. (2) Funcţionarii publici care urmează o formă de specializare sau de perfecţionare beneficiază de drepturile şi au obligaţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   +  Capitolul III Litigii  +  Articolul 31 (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi, care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, este de competenţa ordonatorilor de credite. (2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarului public. (3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile de la înregistrare, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de autoritate ori instituţie publică sau, după caz, cu avizul reprezentanţilor funcţionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. (4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 32Prevederile prezentei ordonanţe se aplică şi personalului vamal care are calitatea de funcţionar public.  +  Articolul 33 (1) Avansarea în treapta de salarizare imediat superioară se face prin transformarea posturilor ocupate de cei care îndeplinesc condiţiile de avansare, după aprobarea bugetului, la propunerea şefului compartimentului în care lucrează funcţionarul public, cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. (2) La avansarea în treapta de salarizare imediat superioară se ţine seama de performanţele profesionale, concretizate prin rezultatele obţinute în activitatea profesională, notate cel puţin cu calificativul "bun" în anul precedent. Vechimea minimă necesară pentru avansarea în treapta de salarizare imediat superioară este de 2 ani. (3) În mod excepţional, vechimea minimă prevăzută la alin. (2) poate fi redusă la un an de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. (4) La calculul vechimii prevăzute la alin. (2) se ia în calcul şi vechimea în treapta de salarizare, respectiv gradul de salarizare, astfel cum au fost prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2003, cu modificările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, aprobată prin Legea nr. 9/2005, respectiv de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2005, cu modificările ulterioare, şi de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 417/2006. (5) Funcţionarii publici care ocupă funcţia publică de conducere pot avansa în treapta de salarizare imediat superioară celei care s-a luat în calcul la stabilirea drepturilor salariale, cu aplicarea dispoziţiilor alin. (1)-(4).  +  Articolul 34Salariul de bază al înalţilor funcţionari publici şi al funcţionarilor publici de conducere eliberaţi din funcţie, din motive neimputabile, numiţi în condiţiile legii într-o funcţie publică de execuţie vacantă, pentru care îndeplinesc condiţiile prevăzute în fişa postului, se stabileşte la nivelul aferent postului vacant prevăzut în anexa corespunzătoare autorităţii sau instituţiei publice unde au fost numiţi.  +  Articolul 35 (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici acordă asistenţă de specialitate, coordonează metodologic şi controlează modul de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe. (2) Controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea funcţionarilor publici se realizează şi de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi de Ministerul Finanţelor Publice, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestor instituţii publice.  +  Articolul 36 (1) Salariile funcţionarilor publici sunt brute şi impozabile, potrivit legii. (2) Data plăţii salariului se stabileşte în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 37 (1) Salariile funcţionarilor publici se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii de plată ale autorităţii sau instituţiei publice. (2) Salariile funcţionarilor publici nu pot face obiectul unei executări silite sau al altei măsuri administrative ori judiciare decât în condiţiile legii. (3) Salariile funcţionarilor publici nu pot face obiectul vreunei limitări sau renunţări, cu excepţia reţinerilor din salariu efectuate în conformitate cu prevederile legale. Orice limitare sau renunţare efectuată cu încălcarea acestui principiu este lovită de nulitate absolută.  +  Articolul 38Funcţionarii publici ale căror raporturi de serviciu au fost suspendate în condiţiile legii şi care îşi reiau activitatea după data de 1 ianuarie 2007 vor beneficia de salariile de bază prevăzute de prezenta ordonanţă, după parcurgerea procedurii de reîncadrare aplicate funcţionarilor publici în anul 2005, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  +  Articolul 39Pentru funcţionarii publici şi posturile corespunzătoare funcţiilor publice specifice, preluate de Ministerul Finanţelor Publice de la Ministerul Integrării Europene în condiţiile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se păstrează salariile de bază şi celelalte drepturi salariale acordate până la data de 31 decembrie 2006.  +  Articolul 40Funcţionarii publici care la data de 31 decembrie 2006 au salariul de bază mai mare decât salariul de bază stabilit potrivit prezentei ordonanţe îşi păstrează salariul de bază avut.  +  Articolul 41Funcţionarii publici beneficiază şi de sporurile sau de alte drepturi salariale prevăzute de legislaţia specifică autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 42 (1) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiilor pentru protecţia copilului, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi nu poate depăşi 5% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarului de sector. (2) Secretarul comisiei pentru protecţia copilului beneficiază de o indemnizaţie al cărei cuantum este de 75% din cea acordată unui membru al acestei comisii.  +  Articolul 43 (1) Funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, vacante sau temporar vacante, pot fi ocupate în condiţiile art. 80 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Persoanele care au ocupat funcţia publică de prefect sau de subprefect în temeiul art. 45 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 417/2006, pot fi menţinute în aceste funcţii până la ocuparea acestora, în cursul anului 2007, prin concurs. În acest caz se va iniţia cu celeritate procedura de organizare a concursului, în condiţiile legii.  +  Articolul 44 (1) În mod excepţional, în cazul în care la concursul organizat potrivit legii pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici nu se înscriu candidaţi care îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 15 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc această condiţie. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), persoana declarată admisă îşi poate păstra calitatea de înalt funcţionar public dacă, în termen de maximum 2 ani de la data numirii în funcţie în urma concursului, absolvă programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate în condiţiile legii, sub sancţiunea eliberării din funcţie în cazul neîndeplinirii acestei condiţii în termenul prevăzut.  +  Articolul 45În anul 2007, promovarea funcţionarilor publici în grad profesional se face, în condiţiile legii, în perioada iulie 2007-septembrie 2007, în limita funcţiilor publice rezervate promovării prin planul de ocupare a funcţiilor publice, pe baza normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 46 (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba transformarea posturilor vacante până la data de 1 septembrie 2007, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 şi la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487/2006, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile. (2) Transformarea posturilor în condiţiile alin. (1), precum şi a posturilor vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică locală se face în condiţiile legii, pe răspunderea ordonatorilor principali de credite. (3) Transformarea prin modificarea în ceea ce priveş te calitatea posturilor se face cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în condiţiile legii. Fac excepţie de la obţinerea avizului Administraţia Prezidenţială, Camera Deputaţilor, Senatul, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Curtea Constituţională, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul Concurenţei. (4) Ordonatorii principali de credite vor comunică trimestrial Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizată a transformărilor de posturi efectuate în condiţiile legii.  +  Articolul 47Autorităţile şi instituţiile publice care nu au obţinut avizele de reîncadrare potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 2/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 417/2006, sunt obligate ca, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, să transmită Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici documentaţia necesară avizării.  +  Articolul 48Prezenta ordonanţă se completează cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile actelor normative speciale care reglementează salarizarea şi alte drepturi pentru personalul bugetar.  +  Articolul 49Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 50Prezenta ordonanţă se aplică începând cu luna ianuarie 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaPreşedintele Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Jozsef BirtalanMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 24 ianuarie 2007.Nr. 6.  +  Anexa 1 Aparatul Administraţiei Prezidenţiale,Parlamentului, Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţieşi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curtede Casaţie şi Justiţie, Consiliului Legislativ,Consiliului Concurenţei, Curţii de Conturi,Consiliului Naţional pentru Studierea ArhivelorSecurităţii şi Consiliului Naţional al AudiovizualuluiA. Salarii de baza pentru inalti functionari publici
  Nr. crt. Functia publică Salariul de baza *) 01.01.2007 -lei- Salariul de baza *) 01.04.2007 -lei- Salariul de baza *) 01.10.2007 -lei-
  1 Sef departament 3.758 3833 4255
  2 Secretar general 3.542 3612 4010
  3 Secretar general adjunct 3.119 3181 3531
  ──────────
      *) Cuprinde şi indemnizatia de conducere.
  B. Salarii de baza pentru functii publice de execuţie
  Nr c r t Functia publică Cla- sa Gradul profesi- onal Treapta de sala- rizare Salariul de baza 01.01.2007 -lei- Salariul de baza 01.04.2007 -lei- Salariul de baza 01.10.2007 -lei-
  1 Consilier, expert, consilier juridic I Superior 1 2.217 2261 2510
  I Superior 2 2.018 2058 2285
  I Superior 3 1.994 2034 2258
  I Principal 1 1.979 2019 2241
  I Principal 2 1.658 1691 1877
  I Principal 3 1.526 1556 1727
  I Asistent 1 1.297 1323 1468
  I Asistent 2 1.031 1052 1167
  I Asistent 3 922 940 1044
  I Debutant - 560 571 634
  2 Auditor I Superior 1 2.217 2261 2510
  I Superior 2 2.018 2058 2285
  I Superior 3 1.994 2034 2258
  I Principal 1 1.979 2019 2241
  I Principal 2 1.658 1691 1877
  I Principal 3 1.526 1556 1727
  I Asistent 1 1.297 1323 1468
  I Asistent 2 1.031 1052 1167
  I Asistent 3 922 940 1044
  3 Referent de specialitate II Superior 1 1.331 1358 1507
  II Superior 2 1.083 1104 1226
  II Superior 3 972 992 1101
  II Principal 1 900 918 1019
  II Principal 2 879 896 995
  II Principal 3 668 681 756
  II Asistent 1 559 570 632
  II Asistent 2 533 544 604
  II Asistent 3 505 515 572
  II Debutant - 487 497 552
  4 Referent III Superior 1 893 910 1010
  III Superior 2 759 774 860
  III Superior 3 672 685 761
  III Principal 1 599 610 678
  III Principal 2 578 589 654
  III Principal 3 549 560 622
  III Asistent 1 531 542 602
  III Asistent 2 512 523 580
  III Asistent 3 496 506 561
  III Debutant - 477 486 540
  C. Indemnizaţii de conducere
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
  1 Director general 55%
  2 Director*) 50%
  3 Director adjunct 40%
  4 Contabil-şef 40%
  5 Şef sector 40%
  6 Şef serviciu 30%
  7 Şef birou 25%
  ---------
      *) Indemnizaţia de conducere pentru funcţia de director se aplică şi
         şefului de sector de la Consiliul Legislativ
  D. Sporuri specificePersonalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare
   +  Anexa 2 Aparatul propriu al ministerelor,al celorlalte organe de specialitateale administraţiei publice centrale,al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturide Asigurări Sociale, al Inspecţiei Muncii,al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şial Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de MuncăA. Salarii de bază pentru înalţi funcţionari publici
  Nr. crt. Functia publică Salariul de baza *) 01.01.2007 -lei- Salariul de baza *) 01.04.2007 -lei- Salariul de baza *) 01.10.2007 -lei-
  1 Secretar general 3.542 3.612 4010
  2 Secretar general adjunct 3.119 3.181 3531
  3 Comisar general 2.785 2.840 3153
  _______
      *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.
  B. Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie
  Nr c r t Functia publică Cla- sa Gradul profesi- onal Treapta de sala- rizare Salariul de baza 01.01.2007 -lei- Salariul de baza 01.04.2007 -lei- Salariul de baza 01.10.2007 -lei-
  1 Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 1.643 1676 1860
  I Superior 2 1.437 1466 1627
  I Superior 3 1.302 1328 1474
  I Principal 1 1.167 1190 1321
  I Principal 2 1.049 1070 1188
  I Principal 3 971 991 1100
  I Asistent 1 875 892 990
  I Asistent 2 815 831 923
  I Asistent 3 757 772 857
  I Debutant - 560 571 634
  2 Auditor I*) Superior 1 2.297 2343 2601
  I*) Superior 2 1.820 1856 2060
  I*) Superior 3 1.488 1518 1685
  I Principal 1 1.322 1348 1497
  I Principal 2 1.050 1071 1189
  I Principal 3 963 982 1090
  I Asistent 1 875 892 990
  I Asistent 2 803 819 909
  I Asistent 3 757 772 857
  3 Referent de specialitate II Superior 1 1.331 1358 1507
  II Superior 2 1.083 1104 1226
  II Superior 3 972 992 1101
  II Principal 1 900 918 1019
  II Principal 2 879 896 995
  II Principal 3 668 681 756
  II Asistent 1 559 570 632
  II Asistent 2 533 544 604
  II Asistent 3 505 515 572
  II Debutant - 487 497 552
  4 Referent III Superior 1 870 888 986
  III Superior 2 753 768 852
  III Superior 3 672 685 761
  III Principal 1 599 610 678
  III Principal 2 564 575 638
  III Principal 3 545 556 617
  III Asistent 1 526 537 596
  III Asistent 2 512 523 580
  III Asistent 3 496 506 561
  III Debutant - 477 486 540
  5 Comisar I Superior 1 1.643 1676 1860
  I Superior 2 1.437 1466 1627
  I Superior 3 1.302 1328 1474
  I Principal 1 1.167 1190 1321
  I Debutant - 560 571 634
  II Superior 1 1.208 1232 1367
  II Superior 2 1.083 1104 1226
  II Superior 3 972 992 1101
  II Principal 1 900 918 1019
  II Debutant - 487 497 552
  III Superior 1 849 866 962
  III Superior 2 753 768 852
  III Superior 3 639 652 724
  III Principal 1 599 610 678
  III Debutant - 477 486 540
  _________    *) Se utilizează şi pentru salarizarea controlorilor delegaţi ai       Ministerului Finanţelor Publice la care salariile de bază sunt mai mari       cu 20%.C. Indemnizaţii de conducere
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
  1 Director general 55%
  2 Inspector de stat şef 55%
  3 Inspector general de stat 55%
  4 Director general adjunct 50%
  5 Inspector de stat şef adjunct 50%
  6 Inspector general de stat adjunct 50%
  7 Comisar general adjunct 50%
  8 Director 50%
  9 Inspector-şef 50%
  10 Director adjunct 40%
  11 Inspector-şef adjunct 40%
  12 Contabil şef 40%
  13 Şef sector 40%
  14 Comisar şef divizie 50%
  15 Şef serviciu 30%
  16 Şef birou 25%
  D. Sporuri specificePersonalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoareNOTĂ:1. Salariile de bază ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% faţă de salariile prevăzute la punctele 1, 3 şi 4 ale lit. B din prezenta anexă.2. Personalul vamal echivalat potrivit Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază şi de sporurile şi alte drepturi specifice reglementate prin Statutul personalului vamal şi alte dispoziţii legale în vigoare.
   +  Anexa 3 Aparatul propriu al prefecturilor,al instituţiilor subordonate autorităţilorsau instituţiilor publice centrale, ale serviciilorpublice deconcentrate ale ministerelor şi ale altororgane ale administraţiei publice centrale despecialitate din unităţile administrativ-teritoriale,al inspectoratelor teritoriale de muncă, al caselor deasigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti,al Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării,Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi AutorităţiiJudecătoreşti, al Casei de Asigurări de Sănătatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,al caselor judeţene de pensii şi a municipiului Bucureşti,al agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şia municipiului Bucureşti, precum şi din aparatul propriual consiliilor judeţeneA. Salarii de bază pentru înalţi funcţionari publici şi unele functii publice de conducere
  Nr. crt. Functia publică Salariul de baza *) 01.01.2007 -lei- Salariul de baza *) 01.04.2007 -lei- Salariul de baza *) 01.10.2007 -lei-
  1 Prefect al municipiului Bucureşti 3.962 4041 4485
  2 Prefect al judeţului:
  - categoria I 3.716 3790 4207
  - categoria II 3.491 3561 3953
  3 Subprefect al municipiului Bucureşti 3.491 3561 3953
  4 Subprefect al judeţului:
  - categoria I 3.339 3406 3780
  - categoria II 3.114 3177 3526
  5 Secretar al judeţului:
  - categoria I 3.264 3330 3696
  - categoria II 3.226 3290 3652
  _________
      *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere
  B. Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie
  Nr c r t Functia publică Cla- sa Gradul profesi- onal Treapta de sala- rizare Salariul de baza 01.01.2007 -lei- Salariul de baza 01.04.2007 -lei- Salariul de baza 01.10.2007 -lei-
  1 Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 1.538 1569 1742
  I Superior 2 1.379 1406 1561
  I Superior 3 1.250 1274 1415
  I Principal 1 1.119 1142 1267
  I Principal 2 1.006 1026 1139
  I Principal 3 931 950 1054
  I Asistent 1 839 856 950
  I Asistent 2 783 799 887
  I Asistent 3 728 742 824
  I Debutant - 560 571 634
  2 Auditor I Superior 1 1.538 1569 1742
  I Superior 2 1.379 1406 1561
  I Superior 3 1.250 1274 1415
  I Principal 1 1.119 1142 1267
  I Principal 2 1.006 1026 1139
  I Principal 3 931 950 1054
  I Asistent 1 839 856 950
  I Asistent 2 783 799 887
  I Asistent 3 728 742 824
  3 Referent de specialitate II Superior 1 1.321 1347 1496
  II Superior 2 1.072 1093 1214
  II Superior 3 964 983 1091
  II Principal 1 894 911 1012
  II Principal 2 870 888 986
  II Principal 3 663 676 750
  II Asistent 1 553 564 627
  II Asistent 2 529 540 599
  II Asistent 3 500 510 566
  II Debutant - 487 497 552
  4 Referent III Superior 1 844 861 956
  III Superior 2 730 744 826
  III Superior 3 639 652 724
  III Principal 1 599 610 678
  III Principal 2 559 570 632
  III Principal 3 541 552 612
  III Asistent 1 522 532 591
  III Asistent 2 511 522 579
  III Asistent 3 495 504 560
  III Debutant - 477 486 540
  5 Comisar I Superior 1 1.538 1569 1742
  I Superior 2 1.379 1406 1561
  I Superior 3 1.250 1274 1415
  I Principal 1 1.119 1142 1267
  I Debutant - 560 571 634
  II Superior 1 1.208 1232 1367
  II Superior 2 1.072 1093 1214
  II Superior 3 964 983 1091
  II Principal 1 894 911 1012
  II Debutant - 487 497 552
  III Superior 1 844 861 956
  III Superior 2 747 761 845
  III Superior 3 639 652 724
  III Principal 1 599 610 678
  III Debutant - 477 486 540
  C. Indemnizatii de conducere
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
  1 Arhitect şef*) 55%
  2 Inspector şef 55%
  3 Director general**) 55%
  4 Inspector-şef adjunct 50%
  5 Director executiv 50%
  6 Director executiv adjunct 40%
  7 Contabil şef 40%
  8 Comisar şef secţie 50%
  9 Comisar şef adjunct 40%
  10 Comisar şef secţie divizie 30%
  11 Şef serviciu, şef administraţie financiară-nivel oraş ***) 30%
  12 Şef birou, şef administraţie financiară nivel comună 25%
  _________
      *) Se utilizează la nivel de judeţ
      **) Se utilizează, în condiţiile legii, în cadrul autorităţilor şi
          instituţiilor publice din administraţia publică locala care au un
          număr de minimum 150 de posturi
      ***) Pentru funcţia de şef administraţie financiară de la nivelul
           sectoarelor Municipiului Bucureşti, indemnizaţia de conducere
           este de 50%.
  D. Sporuri specificePersonalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.NOTĂ:1. Salariile de bază ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% faţă de salariile prevăzute la punctele 1, 3 şi 4 ale lit. B din prezenta anexă.2. Personalul vamal, echivalat potrivit Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiază şi de sporurile şi alte drepturi specifice reglementate prin Statutul personalului vamal şi alte dispoziţii legale în vigoare (personalul vamal care desfăşoară activităţi de control în cala de mărfuri a navelor şi aeronavelor, compartimentele de mărfuri şi bagaje ale mijloacelor de transport auto şi de cale ferată, precum şi în mesagerii la coletele poştale şi la bagajele introduse sau scoase din ţară, beneficiază de sporul pentru condiţii deosebite).3. Personalul de execuţie din trezorerii beneficiază de un spor pentru condiţii deosebite de muncă de 10% din salariul de bază.
   +  Anexa 4 Aparatul propriu al consiliilor localeşi al instituţiilor din subordinea consiliilorjudeţene sau consiliilor localeA. Salarii de bază pentru funcţii publice de conducere
  Nr. crt. Functia publică Salariul de baza *) 01.01.2007 -lei- Salariul de baza *) 01.04.2007 -lei- Salariul de baza *) 01.10.2007 -lei-
  1 Secretar al unităţilor administrativ teritoriale: - municipii:
  - cu peste 320.000 locuitori**) 3.004 3064 3401
  - categoria I 2.714 2769 3073
  - categoria II 2.464 2514 2790
  - categoria III 2.232 2277 2527
  - oraşe:
  - categoria I 1.997 2037 2261
  - categoria II 1.910 1948 2162
  - categoria III 1.866 1903 2113
  - comune:
  - cu peste 15.000 locuitori 1.461 1490 1654
  - categoria I (între 7.001-15.000 locuitori) 1.342 1369 1519
  - categoria II (între 3.001-7.000 locuitori) 1.301 1327 1473
  - categoria III (până la 3.000 locuitori) 1.266 1292 1434
  _________
      *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere
      **) Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti
  NOTĂ:1. Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor, se face prin hotărâre a Guvernului.2. În cazul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, care în mod excepţional, potrivit legii, are studii medii salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanţă se diminuează cu 10%.B. Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie
  Nr c r t Functia publică Cla- sa Gradul profesi- onal Treapta de sala- rizare Salariul de baza 01.01.2007 -lei- Salariul de baza 01.04.2007 -lei- Salariul de baza 01.10.2007 -lei-
  1 Consilier, expert, inspector, consilier juridic* I Superior 1 1.301 1327 1473
  I Superior 2 1.150 1173 1302
  I Superior 3 999 1019 1131
  I Principal 1 890 908 1008
  I Principal 2 790 805 894
  I Principal 3 733 748 830
  I Asistent 1 694 708 786
  I Asistent 2 655 668 742
  I Asistent 3 599 610 678
  I Debutant - 560 571 634
  ________   *) Nu se aplică la comunele de categoria III
  2 Auditor I Superior 1 1.301 1327 1473
  I Superior 2 1.150 1173 1302
  I Superior 3 999 1019 1131
  I Principal 1 890 908 1008
  I Principal 2 790 805 894
  I Principal 3 733 748 830
  I Asistent 1 694 708 786
  I Asistent 2 655 668 742
  I Asistent 3 599 610 678
  3 Referent de specialitate II Superior 1 830 846 939
  II Superior 2 716 730 811
  II Superior 3 646 659 731
  II Principal 1 618 631 700
  II Principal 2 590 602 668
  II Principal 3 572 584 648
  II Asistent 1 546 557 618
  II Asistent 2 527 538 597
  II Asistent 3 509 519 577
  II Debutant - 487 497 552
  4 Referent III Superior 1 768 783 869
  III Superior 2 712 726 806
  III Superior 3 644 657 729
  III Principal 1 593 605 672
  III Principal 2 572 584 648
  III Principal 3 546 557 618
  III Asistent 1 527 538 597
  III Asistent 2 509 519 577
  III Asistent 3 490 500 555
  III Debutant - 477 486 540
  C. Indemnizaţii de conducere
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază (limita maximă)
  1 Arhitect şef*) 55%
  2 Director general**) 55%
  3 Director executiv 50%
  4 Director executiv adjunct 40%
  5 Contabil-şef 40%
  6 Şef serviciu, arhitect şef ***) 30%
  7 Şef birou 25%
  8 Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii ****) 15%
  ________ Notă *) Se utilizează la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, al judeţelor şi al municipiilor. Notă **) Se utilizează, în condiţiile legii, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică locala care au un număr de minimum 150 de posturi Notă ***) Se utilizează la oraşe Notă ****) Se utilizează la comuneD. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
   +  Anexa 5 Aparatul propriu al Consiliului General al municipiului BucureştiA. Salarii de bază pentru unele funcţii publice de conducere
  Nr. crt. Functia publică Salariul de baza *) 01.01.2007 -lei- Salariul de baza *) 01.04.2007 -lei- Salariul de baza *) 01.10.2007 -lei-
  1 Secretar al municipiului Bucureşti 3.542 3612 4010
  2 Şef departament în aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucureşti 1.783 1819 2019
  __________ Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducereB. Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie
  Nr c r t Functia publică Cla- sa Gradul profesi- onal Treapta de sala- rizare Salariul de baza 01.01.2007 -lei- Salariul de baza 01.04.2007 -lei- Salariul de baza 01.10.2007 -lei-
  1 Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 1.643 1676 1860
  I Superior 2 1.437 1466 1627
  I Superior 3 1.302 1328 1474
  I Principal 1 1.167 1190 1321
  I Principal 2 1.049 1070 1188
  I Principal 3 971 991 1100
  I Asistent 1 875 892 990
  I Asistent 2 815 831 923
  I Asistent 3 757 772 857
  I Debutant - 560 571 634
  2 Auditor I Superior 1 1.643 1676 1860
  I Superior 2 1.437 1466 1627
  I Superior 3 1.302 1328 1474
  I Principal 1 1.167 1190 1321
  I Principal 2 1.049 1070 1188
  I Principal 3 971 991 1100
  I Asistent 1 875 892 990
  I Asistent 2 815 831 923
  I Asistent 3 757 772 857
  3 Referent de specialitate II Superior 1 1.331 1358 1507
  II Superior 2 1.083 1104 1226
  II Superior 3 972 992 1101
  II Principal 1 900 918 1019
  II Principal 2 879 896 995
  II Principal 3 668 681 756
  II Asistent 1 559 570 632
  II Asistent 2 533 544 604
  II Asistent 3 505 515 572
  II Debutant - 487 497 552
  4 Referent III Superior 1 870 888 986
  III Superior 2 753 768 852
  III Superior 3 672 685 761
  III Principal 1 599 610 678
  III Principal 2 564 575 638
  III Principal 3 545 556 617
  III Asistent 1 526 537 596
  III Asistent 2 512 523 580
  III Asistent 3 496 506 561
  III Debutant - 477 486 540
  C. Indemnizatii de conducere
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
  1 Arhitect şef 55%
  2 Inspector şef 55%
  3 Director genera*) 55%
  4 Arhitect şef adjunct 50%
  5 Inspector-şef adjunct 50%
  6 Director executiv 50%
  7 Director executiv adjunct 40%
  8 Contabil şef 40%
  9 Şef serviciu 30%
  10 Sef birou 25%
  Nota Notă *) Se utilizează, în condiţiile legii, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică locala care au un număr de minimum 150 de postăriD. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
   +  Anexa 6 (la 01.01.2007)I. Aparatul propriu al Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa AlimentelorA. Salarii de bază pentru înalţi functionari publici
  Nr. crt. Funcţia publică Salariul de bază *) -lei-
  1 Secretar general 4.216
  2 Secretar general adjunct 3.713
  __________ Notă *) Cuprinde şi indemnizatia de conducere.B. Salarii de buză pentru funcţii publice de execuţie
  Nr. crt. Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de bază 01.01.2007 - lei -
  1 Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 1.956
  I Superior 2 1.711
  I Superior 3 1.550
  I Principal 1 1.389
  I Principal 2 1.249
  I Principal 3 1.156
  I Asistent 1 1.041
  I Asistent 2 970
  I Asistent 3 901
  I Debutant - 666
  2 Auditor I Superior 1 2.735
  I Superior 2 2.166
  I Superior 3 1.771
  I Principal 1 1.574
  I Principal 2 1.250
  I Principal 3 1.146
  I Asistent 1 1.041
  I Asistent 2 956
  I Asistent 3 901
  3 Referent de specialitate II Superior 1 1.585
  II Superior 2 1.289
  II Superior 3 1.158
  II Principal 1 1.071
  II Principal 2 1.046
  II Principal 3 795
  II Asistent 1 665
  II Asistent 2 635
  II Asistent 3 601
  II Debutant - 580
  4 Referent III Superior 1 1.036
  III Superior 2 896
  III Superior 3 800
  III Principal 1 713
  III Principal 2 671
  III Principal 3 649
  III Asistent 1 626
  III Asistent 2 610
  III Asistent 3 590
  III Debutant - 568
  C. Indemnizatii de conducere
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
  1 Director general 55%
  2 Director general adjunct 50%
  3 Director 50%
  4 Director adjunct 40%
  5 Şef serviciu 30%
  6 Şef birou 25%
  D. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoareII. Aparatul propriu al unităţilor care funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa AlimentelorB. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie
  Nr. crt. Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de bază 01.01.2007 - lei -
  1 Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 1.831
  I Superior 2 1.641
  I Superior 3 1.488
  I Principal 1 1.333
  I Principal 2 1.198
  I Principal 3 1.109
  I Asistent 1 999
  I Asistent 2 933
  I Asistent 3 866
  I Debutant - 666
  2 Auditor I Superior 1 1.831
  I Superior 2 1.641
  I Superior 3 1.488
  I Principal 1 1.333
  I Principal 2 1.198
  I Principal 3 1.109
  I Asistent 1 999
  I Asistent 2 933
  I Asistent 3 866
  3 Referent de specialitate II Superior 1 1.573
  II Superior 2 1.276
  II Superior 3 1.148
  II Principal 1 1.064
  II Principal 2 1.036
  II Principal 3 789
  II Asistent 1 659
  II Asistent 2 630
  II Asistent 3 595
  II Debutant - 580
  4 Referent III Superior 1 1.005
  III Superior 2 869
  III Superior 3 761
  III Principal 1 713
  III Principal 2 665
  III Principal 3 644
  III Asistent 1 621
  III Asistent 2 609
  III Asistent 3 589
  III Debutant - 568
  C. Indemnizatii de conducere
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
  1 Director executiv 50%
  2 Director executiv adjunct 40%
  3 Şef serviciu 30%
  4 Şef birou 25%
  D. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare ------