NORME METODOLOGICE din 12 ianuarie 2007privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2006
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2007  Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, alte autorități publice, instituțiile publice autonome și instituțiile publice subordonate au obligația, potrivitLegii contabilității nr. 82/1991, republicată, să întocmească situații financiare trimestriale și anuale. Situațiile financiare anuale se compun din : Bilanț, Contul de rezultat patrimonial, Situația fluxurilor de trezorerie, Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor, conturile de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare, care includ: politici contabile și note explicative.Situațiile financiare ale anului 2006 reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2006.Situațiile financiare se întocmesc în monedă națională, respectiv în lei, fără subdiviziunile leului. Pentru necesități proprii de informare și la solicitarea unor organisme internaționale, se pot întocmi situații financiare și într-o altă monedă.Situațiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prinOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2006, precum și modelele acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 8 iunie 2006, dar și pe modelele aprobate ca anexe la prezentele norme, adaptate structurii indicatorilor aprobați înLegea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, și ale ordonanțelor de rectificare, precum și altor reglementări în vigoare, formulare afișate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice:www.mfinante.ro/legislație/reglementări contabile.La aceeași adresă sunt afișate și corelațiile dintre formularele de situații financiare și anexele la acestea.În bazaart. 56 alin. (1) din Legea nr. 500/2002privind finanțele publice, pe baza situațiilor financiare anuale prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuția de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au această sarcină, și în urma verificării și analizării acestora, Ministerul Finanțelor Publice elaborează Contul general anual de execuție a bugetului de stat și, respectiv, Contul de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat, pe care le prezintă Guvernului și care, după verificare de către Curtea de Conturi, se aprobă de Parlament.Potrivit prevederilorart. 39 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, Ministerul Finanțelor Publice întocmește anual bilanțul instituțiilor publice.Bilanțul anual al instituțiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Finanțelor Publice, se prezintă Guvernului odată cu Contul general anual de execuție a bugetului de stat.Având în vedere importanța lucrărilor ce se elaborează de către Ministerul Finanțelor Publice în baza situațiilor financiare anuale întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, alte autorități publice și instituții publice autonome, ordonatorii de credite și conducătorii compartimentelor financiar-contabile au obligația încheierii execuției bugetare în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind încheierea execuției bugetare a anului 2006, aprobate prinOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 2.164/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.010 din 19 decembrie 2006, precum și cu prevederile prezentelor norme metodologice.Potrivit prevederilorOrdinului ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, "Corespondențele stabilite în cadrul funcțiunii fiecărui cont nu sunt limitative. Ele pot fi dezvoltate în cadrul fiecărei instituții, cu respectarea conținutului economic al operațiunii respective, a cerințelor contabilității bazate pe principiul drepturilor și obligațiilor și a prevederilor legale în vigoare.În acest sens, ordonatorii principali de credite urmează să elaboreze planuri de conturi cu dezvoltarea conturilor în analitice, precum și monografii conținând operațiuni specifice domeniului de activitate respectiv".Ordinul mai sus menționat impune existența planului de conturi și a monografiei contabile pentru operațiunile economice derulate în fiecare instituție publică, avizate de ordonatorul principal de credite, instrumente de lucru care permit specialiștilor din compartimentele financiar-contabile aplicarea corespunzătoare și unitară a reglementărilor în domeniu.Ordinul mai sus menționat nu prevede avizarea planului de conturi și a monografiei contabile de către Ministerul Finanțelor Publice.Potrivit prevederilorart. 1 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, instituțiile publice au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară și, după caz, contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității.Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.826/2003pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune a fost emis în aplicareaart. 1 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, astfel încât prevederile lui pot fi aplicate și instituțiilor publice care desfășoară activități de producție, prestatoare de servicii etc.Aceste instituții urmează să organizeze contabilitatea de gestiune astfel încât informațiile obținute să satisfacă necesitățile managementului în luarea celor mai corecte decizii, iar procedeele și tehnicile ce se vor utiliza în contabilitatea de gestiune să fie stabilite în funcție de particularitățile activității desfășurate.La întocmirea situațiilor financiare anuale se va avea în vedere respectarea principiilor contabilității de angajamente, așa cum au fost descrise înOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia:– principiul continuității activității;– principiul permanenței metodelor;– principiul prudenței;– principiul contabilității pe bază de angajamente;– principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii;– principiul intangibilității;– principiul necompensării;– principiul comparabilității informațiilor;– principiul materialității (pragul de semnificație);– principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realitatea asupra aparenței).Pentru respectarea principiului contabilității pe bază de angajamente, potrivit căruia efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul de numerar este încasat sau plătit, iar veniturile și cheltuielile sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare, se va avea în vedere momentul constatării drepturilor și obligațiilor, al veniturilor și al cheltuielilor, astfel:– pentru creanțe, datorii și capitaluri, când iau naștere drepturi și obligații cu valoare economică;– pentru venituri, când au fost realizate (obținute);– pentru cheltuieli, când au fost efectuate (resursele au fost utilizate, consumate).Momentul recunoașterii cheltuielilor:– cheltuielile de personal - în perioada când munca a fost prestată;– cheltuielile cu stocurile - când au fost consumate, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar, al căror cost se recunoaște la scoaterea din folosință;– costurile cu serviciile - în perioada când serviciile au fost prestate și lucrările executate;– costurile cu dobânzile - în perioada când sunt datorate conform contractului de împrumut;– cheltuielile din diferențe de curs valutar - la momentul decontării creanțelor și datoriilor în valută sau reevaluării acestora cu ocazia raportării în situațiile financiare;– costurile de capital - lunar, sub forma amortizării care se înregistrează sistematic, pe parcursul duratei de viață utile a activului fix;– transferurile între unități ale administrației publice (curente și de capital), alte transferuri (interne și în străinătate, contribuția României la bugetul Uniunii Europene) - ca și costuri la instituția care transferă fondurile.Momentul recunoașterii veniturilor:– veniturile fiscale - la momentul declarării pe bază de declarație fiscală sau decizie a organului fiscal;– veniturile din activități economice - la momentul transferului dreptului de proprietate către clienți (la emiterea facturii);– veniturile din diferențe de curs valutar - la momentul decontării creanțelor și datoriilor în valută sau reevaluării acestora cu ocazia raportării în situațiile financiare;– veniturile din dobânzi - pe măsura generării veniturilor respective (când sunt cuvenite).Pentru realizarea cerinței prevăzute în funcțiunea contului 8067 "Angajamente legale", respectiv ca la finele anului soldul contului să reprezinte totalul angajamentelor rămase neachitate pentru cheltuieli prevăzute în bugetul aprobat, se vor efectua următoarele:a) analiza și regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului și obligațiilor aferente, astfel încât soldul contului să reflecte obligații rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile 421 "Personal - salarii datorate", 431 "Asigurări sociale", 437 "Asigurări pentru șomaj", 444 "Impozitul pe venitul din salarii și din alte drepturi". Având în vedere că, potrivit cerințelor contabilității de angajamente, cheltuielile de personal (salarii în bani și în natură, prime, al 13-lea salariu, contribuțiile aferente acestora) se recunosc în perioada în care munca a fost prestată, inclusiv drepturile cuvenite și neachitate personalului, precum și contribuțiile aferente exercițiului bugetar, pot depăși valoarea angajamentelor legale neachitate;b) analiza și regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale individuale, astfel încât soldul contului să reflecte obligații rămase neachitate ce decurg din:– angajamente legale individuale neonorate de furnizori și alți creditori până la finele anului;– angajamente legale individuale onorate de furnizori și alți creditori, materializate în bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate care nu au fost achitate până la finele anului, evidențiate în contabilitate în conturile: 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe" și 462 "Creditori".Facturile privind furnizarea de energie electrică, termică, apă, canal, salubritate, telefon etc., care reprezintă consumuri aferente lunii decembrie și care au fost primite de instituțiile publice după data de 31 decembrie 2006, vor fi înregistrate în contabilitate în luna decembrie, având în vedere că, potrivit contabilității de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate și lucrările executate.În mod similar se vor analiza și regulariza și sumele reprezentând pensii și ajutoare sociale stabilite conform legilor în vigoare, precum și cheltuielile cu dobânzile și alte cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost înregistrate în contul 8067 "Angajamente legale", astfel încât soldul contului să reflecte obligații rămase neachitate, înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile contabile corespunzătoare conform planului de conturi în vigoare.1. Întocmirea bilanțului contabilLa întocmirea bilanțului contabil se vor avea în vedere următoarele:1.1. Bilanțul contabil se întocmește pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2006, pusă de acord cu balanțele de verificare ale conturilor analitice, după înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documente justificative, întocmite potrivit legii.Se vor efectua, în prealabil:– analiza soldurilor conturilor contabile, astfel încât acestea să reflecte operațiuni patrimoniale ale instituției publice și să corespundă funcțiunii stabilite în planul de conturi;– clarificarea sumelor ce se mențin nejustificat în conturile: 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 411 "Clienți", 4281 "Alte datorii în legătură cu personalul", 4282 "Alte creanțe în legătură cu personalul", 461 "Debitori", 462 "Creditori" etc., urmărindu-se achitarea obligațiilor și încasarea creanțelor în lei și în valută, după caz;– analiza sumelor ce trebuie încasate de la debitori sau clienți din anii precedenți, care, potrivit legii, se virează la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj sau bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, subcapitolul 30.01.03, respectiv 30.02.03, 30.03.03, 30.04.03, 30.05.03 "Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți";– în situația în care operațiunile își extind efectele pe mai mulți ani, iar veniturile și cheltuielile trebuie să fie atribuite anului în care au fost realizate, se impune utilizarea conturilor 471 "Cheltuieli în avans" sau 472 "Venituri în avans", după caz.1.2. În conformitate cu prevederileart. 7 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, instituțiile publice au obligația să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ și de pasiv deținute la începutul activității, cel puțin o dată pe an pe parcursul funcționării lor, în cazul fuziunii sau încetării activității, precum și în alte situații prevăzute de lege.Potrivit pct. 5 din Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv, aprobate prinOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 1.753/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.174 din 13 decembrie 2004, "Inventarierea anuală a elementelor de activ și de pasiv se face, de regulă, cu ocazia încheierii exercițiului financiar, avându-se în vedere și specificul activității fiecărei unități".Potrivit prevederilor pct. 53 din normele menționate mai sus, "Rezultatele inventarierii se înregistrează în contabilitate potrivit prevederilorLegii contabilității nr. 82/1991, republicată, și în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.Pe baza registrului-inventar și a balanței de verificare întocmite la 31 decembrie, se întocmește bilanțul care face parte din situațiile financiare anuale, ale cărui posturi, în conformitate cu prevederileLegii nr. 82/1991, republicată, și ale reglementărilor contabile aplicabile, trebuie să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor de activ și de pasiv stabilită pe baza inventarului".Potrivit punctului 54 din aceleași norme, "PrevederileLegii nr. 82/1991, republicată, și ale reglementărilor contabile aplicabile referitoare la obligativitatea corelării datelor din bilanț cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor de activ și de pasiv stabilită pe baza inventarului, se aplică și instituțiilor publice."În conformitate cu prevederileart. 20 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, și ale pct. 10 lit. B Anexa 1 - Normele metodologice de întocmire și utilizare a registrelor și formularelor comune pe economie privind activitatea financiară și contabilă - laOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 1.850/2004privind registrele și formularele financiar - contabile publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 bis din 7 ianuarie 2005, instituțiile publice au obligația să completeze Registrul-inventar, pe baza inventarierii faptice a fiecărui cont de activ și de pasiv.Elementele de activ și de pasiv înscrise în Registrul-inventar au la bază listele de inventariere sau alte documente care justifică conținutul acestora.Potrivit prevederilorHotărârii Guvernului nr. 1.031/1999pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, bunurile proprietate publică aflate în administrarea ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale și instituțiilor publice subordonate acestora se inventariază anual pe liste de inventariere distincte.Persoanele juridice care, potrivit legii, au în concesiune, închiriere sau în folosință gratuită bunuri din domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale au obligația inventarierii anuale a bunurilor respective pe liste de inventariere distincte, care se transmit și titularului dreptului de administrare.1.3. Potrivit prevederilorart. 19 alin. (5) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, la instituțiile publice rezultatul execuției bugetare se stabilește anual prin închiderea conturilor care reflectă încasarea veniturilor și plata cheltuielilor aferente exercițiului bugetar.În aplicarea prevederilor de mai sus, precum și a prevederilor Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2006, în bilanțul contabil încheiat la 31 decembrie 2006 următoarele conturi nu pot prezenta sold:La instituțiile publice finanțate integral de la buget:– contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" (se închide prin debitul contului 121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat");– contul 5121 "Conturi la bănci în lei" (cu excepția disponibilităților din finanțarea externă nerambursabilă și a creditelor externe);– contul 5124 "Conturi la bănci în valută" (cu excepția disponibilităților din finanțarea externă nerambursabilă, a creditelor externe și a disponibilităților acreditivelor aflate la dispoziția instituției potrivit legii);– contul 531 "Casa";– conturile 6xx "Cheltuieli.........." (efectuate din finanțarea de la buget) se închid prin debitul contului 121.01 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din buget";– conturile 7xx "Venituri ......" (ale bugetului de stat) se închid prin creditul contului 121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat";– contul 770 "Finanțarea de la buget" se închide prin creditul contului 121.01 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din buget";– conturile 7xx "Venituri........." (ale instituțiilor publice finanțate integral din buget) se închid prin creditul contului 121.01 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din buget".La instituțiile publice și activitățile finanțate integral din venituri proprii sau instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la buget:– contul 531 "Casa";– conturile 6xx "Cheltuieli.........." (efectuate din venituri proprii sau venituri proprii și subvenții) se închid prin debitul contului 121.10 "Rezultatul patrimonial - instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii";– conturile 7xx "Venituri ......." (din activități economice și subvenții) se închid prin creditul contului 121.10 "Rezultatul patrimonial - instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii".La unitățile administrativ-teritoriale:– contul 5211 "Disponibil al bugetului local";– contul 5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";– contul 5221 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local" (în situația în care bugetul local nu poate rambursa eventualele împrumuturi restante și comisioane aferente);– contul 531 "Casa";– contul 4687 "Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii";– contul 5197 "Sume primite din fondul de rulment potrivit legii";– conturile 6xx "Cheltuieli.........." (efectuate din fondurile constituite în afara bugetelor locale) se închid prin debitul conturilor:131 "Fondul de rulment", 134 "Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local", 135 "Fondul de risc",136 "Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe",137 "Taxe speciale", 1399 "Alte fonduri", după caz;– conturile 6xx "Cheltuieli.........." (ale bugetului local) se închid prin debitul contului 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local";– conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului local) se închid prin creditul contului 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local".La instituțiile publice finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat:– contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat";– contul 5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";– contul 531 "Casa";– conturile 6xx "Cheltuieli.........." (efectuate din finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat) se închid prin debitul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat";– conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului asigurărilor sociale de stat) se închid prin creditul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat".La instituțiile publice finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj:– contul 531 "Casa";– contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru șomaj";– contul 5742 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";– conturile 6xx "Cheltuieli.........." (efectuate din finanțarea de la bugetul asigurărilor pentru șomaj) se închid prin debitul contului 121.04 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor pentru șomaj";– conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului asigurărilor pentru șomaj) se închid prin creditul contului 121.04 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor pentru șomaj".La instituțiile publice finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate:– contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate";– contul 5712 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" ;– contul 531 "Casa";– conturile 6xx "Cheltuieli.........." (efectuate din finanțarea de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate) se închid prin debitul contului 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate";– conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate) se închid prin creditul contului 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate".1.4. În vederea prezentării unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite, se efectuează operațiuni de consolidare astfel:– soldul contului 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" și al contului 482 "Decontări între instituții subordonate", care evidențiază valoarea neamortizată a activelor fixe sau a stocurilor transferate cu titlu gratuit, se închide atât la instituția care a transferat, cât și la instituția care a primit bunurile, după amortizarea integrală a activului fix sau consumul stocurilor, prin contul 117 "Rezultatul reportat";– eliminarea conturilor 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" și 482 "Decontări între instituții subordonate" din activul și pasivul bilanțului centralizat la nivelul instituției superioare pentru instituțiile subordonate;– consolidarea soldurilor creditoare și debitoare ale conturilor 117 "Rezultatul reportat" și 121 "Rezultatul patrimonial" la nivel de ordonator secundar sau principal de credite, astfel încât în bilanțul centralizat al ordonatorului principal de credite conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor. Opțional, se vor consolida conturile privind taxa pe valoarea adăugată de plată, respectiv de recuperat.Instituțiile publice implicate în astfel de operațiuni efectuează punctaje reciproce privind sumele înscrise în conturile de decontări, iar instituția care a primit bunurile și le-a consumat va solicita în scris instituției care le-a transferat închiderea contului de decontare.1.5. Ministerele, alte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și instituțiile subordonate acestora, care au încheiat protocoale de predare-primire, vor avea în vedere următoarele:a) Ministerele și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și instituțiile subordonate acestora, care au predat instituții, structuri sau activități, întocmesc Bilanțul contabil de închidere la data predării/primirii, cu datele privind "Soldul la începutul anului" (coloana 1) și "Soldul la data predării-primirii" (coloana 2). Pe baza datelor înscrise în coloana 2 se scad din evidența contabilă drepturile și obligațiile instituției, structurii sau activității predate, inclusiv bunurile mobile și imobile aflate în administrare sau, după caz, în proprietatea acestora, astfel:
  892 "Bilanț de închidere" % conturi de pasiv = și:= % conturi de activ 892 "Bilanț de închidere"
  b) Ministerele și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și instituțiile subordonate acestora, care au preluat instituții, structuri sau activități, înregistrează în evidența contabilă drepturile și obligațiile instituției, structurii sau activității preluate, inclusiv bunurile mobile și imobile aflate în administrare sau, după caz, în proprietatea acestora, pe baza datelor înscrise în coloana 2 din bilanțul contabil de închidere întocmit la data predării-preluării, astfel:
  % conturi de activ 891 "Bilanț de deschidere" = și:= 891 "Bilanț de deschidere"% conturi de pasiv
  Datele din coloana 1 "Sold la începutul anului" se raportează în bilanțul instituțiilor publice de mai sus.Bilanțul contabil de închidere întocmit la data predării va fi însoțit de balanța de verificare sintetică, Contul de rezultat patrimonial, Situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție întocmite în structura bugetelor aprobate și celelalte anexe pentru activitatea finanțată din buget (de stat, local, asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate), venituri proprii, venituri proprii și subvenții, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, după caz, întocmite potrivit metodologiei existente.
  1.6. Dobânda acordată de trezoreria statului pentru disponibilitățile Fondului de rulment se înregistrează în contabilitatea unităților administrativ-teritoriale astfel:
  5187 "Dobânzi de încasat" % 5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local" 5222 "Depozite constituite din fondul de rulment albugetului local" 766 "Venituri din dobânzi" ===766 "Venituri din dobânzi"5187 "Dobânzi de încasat" 131 "Fondul de rulment"
  1.7. Potrivit prevederilor pct. 1.3. "Active financiare" de la cap. III din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prinOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005"Un activ financiar este orice activ care reprezintă: depozite, un instrument de capitaluri proprii al unei entități, un drept contractual".Activele financiare cuprind: titluri de participare, alte titluri imobilizate, creanțe imobilizate.Titlurile de participare reprezintă drepturile sub formă de acțiuni deținute de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale, potrivit legii, în capitalul unor societăți comerciale sau organisme internaționale, a căror deținere pe o perioadă îndelungată aduce venituri sub formă de dividende și se înregistrează cu ajutorul contului 260 "Titluri de participare".Instituțiile publice care dețin sau vor deține titluri de participare la capitalul social al unor societăți comerciale/companii naționale vor avea în vedere următoarele cu privire la:a) Evaluarea inițială: Titlurile de participare se evaluează la costul de achiziție sau valoarea determinată prin contractul de dobândire a acestora.– înregistrarea sumelor datorate pentru titlurile de participare achiziționate (acțiuni subscrise și nevărsate):
  260 "Titluri de participare" = 269 "Vărsăminte de efectuat pentru activefinanciare"
  – vărsămintele efectuate pentru titlurile de participare achiziționate:
  269 "Vărsăminte de efectuat pentru active financiare" = % 560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" 770 "Finanțarea de la buget" etc.
  – înregistrarea titlurilor de participare în situația în care aportul subscris la capitalul social al unei societăți comerciale/companii naționale este în natură:
  260 "Titluri de participare" = 117 "Rezultatul reportat"
  – scăderea din evidență a bunurilor transmise ca aport în natură la capitalul social:– terenuri care aparțin domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale:
  % 102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" 104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale" =2111 "Terenuri"
  – amenajări la terenuri:
  % 281 "Amortizări privind activele fixe corporale" 658 "Alte cheltuieli operaționale" = 2112 "Amenajări la terenuri"
  – alte active fixe corporale care aparțin domeniului privat al statului sau unităților administrativ-teritoriale:
  % 281 "Amortizări privind activele fixe corporale" 658 "Alte cheltuieli operaționale" = 212 "Construcții" (213 "Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații" 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umaneși materiale și alte active fixe corporale", după caz)
  În vederea respectării principiului prudenței, activele financiare nu trebuie să fie supraevaluate, iar în bilanț se prezintă la valoarea cea mai mică dintre valoarea contabilă și valoarea de piață.
  b) Evaluarea cu ocazia inventarierii: La inventar evaluarea titlurilor de participare se face la valoarea de inventar, în funcție de prețul pieței (acțiunile cotate) sau de activul net pe acțiune (acțiunile necotate).c) Evaluarea la data bilanțului anual: Titlurile de participare trebuie prezentate în bilanț la valoarea contabilă, mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare.
  În cazul acțiunilor cotate, achiziționate de instituție de pe piața reglementată sau dobândite prin conversia creanțelor bugetare în acțiuni și păstrate pe termen lung, de la o societate comercială/companie națională listată la bursă, se va avea în vedere valoarea de cotație a acestora, astfel:– dacă valoarea de cotație din ultima zi de tranzacționare a acțiunilor cotate este mai mică decât valoarea de intrare, instituțiile publice vor înregistra ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare la sfârșitul exercițiului financiar pe seama cheltuielilor, astfel:
  6863 "Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor financiare" = 2961 "Ajustări pentru pierderea de valoare aacțiunilor"
  – dacă valoarea de cotație din ultima zi de tranzacționare a acțiunilor cotate este mai mare decât valoarea de intrare, creșterea de valoare nu se înregistrează în contabilitate.
  În cazul acțiunilor necotate, achiziționate de instituție sau dobândite prin conversia creanțelor bugetare în acțiuni și păstrate pe termen lung, de la o societate comercială/companie națională nelistată la bursă, valoarea de inventar este egală cu valoarea activului net/acțiune comunicat de societatea comercială/compania națională respectivă pentru exercițiul financiar anterior.Instituțiile vor înregistra ajustări pentru pierderea de valoare la sfârșitul exercițiului financiar, în mod asemănător cu cel aferent acțiunilor cotate.De regulă, la bilanț, ajustările pentru pierdere de valoare se analizează astfel:– În situația în care ajustarea devine total sau parțial fără obiect, întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o anumită măsură (respectiv creșterea de valoare a acțiunilor), atunci acea ajustare trebuie diminuată sau anulată printr-o reluare corespunzătoare la venituri astfel:
  2961 "Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor" = 7863 "Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare"
  – În situația în care se constată o depreciere suplimentară față de cea care a fost reflectată, ajustarea trebuie majorată.
  Soldul contului 260 "Titluri de participare" trebuie să reflecte valoarea titlurilor de participare deținute la capitalul social al societății comerciale (determinată prin înmulțirea numărului de acțiuni cu valoarea nominală a acestora).În bilanțul contabil întocmit la 31 decembrie 2006, titlurile de participare deținute de instituțiile publice se vor raporta la valoarea justă determinată ca diferență între soldul debitor al contului 260 "Titluri de participare" și soldul creditor al contului 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare".NOTĂ:Valoarea de cotație din ultima zi de tranzacționare poate fi accesată pe site-ul Bursei de valori www.rasd.ro /societăți listate/caută emitent/.
  1.8. Potrivit prevederilor pct. VII subpunctul 2.3 dinOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 556/2006, "În bilanțul centralizat al unității administrativ-teritoriale conturile 121.01.02 «Rezultatul patrimonial - instituții finanțate integral din bugetul local» și contul 121.01.04 «Rezultatul patrimonial - alte venituri și finanțări din bugetul local» nu prezintă sold".La instituțiile finanțate integral din bugetul local, soldul acestor conturi se transferă la începutul exercițiului următor asupra contului 117 "Rezultat reportat", care va fi detaliat în mod asemănător contului 121 "Rezultat patrimonial".1.9. În situațiile financiare ale unităților administrativ-teritoriale centralizate pe ansamblul județului de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene (bilanț, cont de rezultat patrimonial) conturile 121 "Rezultatul patrimonial" și 117 "Rezultatul reportat" pot prezenta și sold debitor și sold creditor, neefectuându-se operațiuni de consolidare.1.10. Cheltuielile și veniturile primite prin transfer din operații în participație prin contul 483 "Decontări din operații în participație" se închid la nivelul unității administrativ-teritoriale prin contul 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local".1.11. În conformitate cu prevederileart. 1 alin. (2) din Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, fondurile externe nerambursabile fac parte din categoria fondurilor publice.Fondurile externe nerambursabile se cuprind în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite și se aprobă odată cu acestea.Instituțiile publice - beneficiari finali ai bunurilor, lucrărilor și serviciilor finanțate din fonduri externe nerambursabile - vor proceda la înregistrarea în contabilitate a acestora, indiferent de modul de derulare a fondurilor, respectiv prin Oficiul de Plăți și Contractare Phare, alte instituții sau prin conturi proprii de disponibilități.Bunurile achiziționate, plătite din mai multe surse, se înregistrează în contabilitate, cu întreaga valoare a bunurilor determinată în funcție de plățile efectuate din toate sursele, pe baza recepției și a documentelor care atestă intrarea în instituție a acestora.Sumele reprezentând avansuri și plăți intermediare se vor înregistra numai în contabilitatea Oficiului de Plăți și Contractare Phare sau a altor agenții/autorități de implementare, nu și a beneficiarilor finali.Redăm în continuare înregistrările contabile aferente operațiunilor derulate:A. Înregistrarea în contabilitatea instituțiilor publice - beneficiari finali ai bunurilor, lucrărilor și serviciilor primite cu titlu gratuit, dar care au fost plătite de Oficiul de Plăți și Contractare Phare sau alte agenții/autorități de implementare se efectuează astfel:a) În situația în care instituțiile publice primesc fonduri:– sume de primit de la agenții/autorități de implementare pe baza cererilor de fonduri:
  458 "Sume de primit de la agenții/autorități de implementare" = 774 "Finanțarea din fonduri externenerambursabile"
  – sumele încasate în contul de disponibil:
  515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" = 458 "Sume de primit de la agenții/autorități deimplementare"
  – efectuarea plăților:
  % 401 "Furnizori" 404 "Furnizori de active fixe"= 515 "Disponibil din fonduriexterne nerambursabile"
  b) În situația în care instituțiile publice primesc bunuri și servicii:– înregistrarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor primite cu titlu gratuit:
  % 212 "Construcții" 213 "Instalații tehnice, mijloace de transport animale și plantații" 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale" 302 "Materiale consumabile" 6xx "Cheltuieli......" etc. = 774 "Finanțarea din fonduri externenerambursabile"
  În situația în care cofinanțarea aferentă fondurilor externe nerambursabile se virează în cont de disponibil distinct deschis la Trezoreria Statului, aceasta se înregistrează astfel:
  673 "Transferuri interne" 558 "Disponibil din cofinanțarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" = și:= % 560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" 770 "Finanțarea de la buget" 778 "Venituri din cofinanțarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile"
  Utilizarea sumelor din cofinanțare:
  % 461 "Debitori" 401 "Furnizori" 404 "Furnizori de active fixe" 6xx "Cheltuieli ..." etc. = 558 "Disponibil din cofinanțareade la buget aferentă programelor/ proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile"
  Conturile 778 "Venituri din cofinanțarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" și 6xx "Cheltuieli ..." efectuate din acestea se închid la sfârșitul perioadei, prin conturile: 121.01 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din buget" sau 121.10 "Rezultatul patrimonial - instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii", după caz.Conturile 774 "Finanțarea din fonduri externe nerambursabile" și 6xx "Cheltuieli..." efectuate din acestea se închid la sfârșitul perioadei prin contul 121.08 "Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile".
  B. Înregistrarea în contabilitatea instituțiilor publice care primesc fonduri externe nerambursabile în conturi de disponibil deschise pe seama acestora și care nu sunt beneficiari finali ai fondurilor, bunurilor și serviciilor:– sumele de primit pe baza cererilor de fonduri:
  458 "Sume de primit de la agenții/autorități de implementare" 404 "Furnizori de active fixe"= % 401 "Furnizori"
  – primirea fondurilor în contul de disponibil:
  515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" = 458 "Sume de primit de laagenții/autorități deimplementare"
  – efectuarea plăților:
  % 401 "Furnizori" 404 "Furnizori de active fixe" = 515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile"
  Pentru operațiunile de cofinanțare se vor avea în vedere înregistrările de la lit. A, folosindu-se contul 558 "Disponibil din cofinanțarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile".Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor privind contribuția financiară nerambursabilă a Comunității Europene se efectuează în euro și în lei, la cursul INFO-euro.Cursul INFO-euro reprezintă rata de schimb între euro și moneda națională, este comunicat de Banca Centrală Europeană și poate fi găsit pe site-ul Comisiei Europene, la următoarea adresă: http://europa.eu.int/comm/budget/infoeuro/en/index.htm.Cursul INFO-euro utilizat la înregistrarea în contabilitate a operațiunilor din luna curentă (n) este cel din penultima zi lucrătoare a lunii precedente (n-1).Acest curs va fi utilizat de către toate instituțiile publice care efectuează operațiuni finanțate din fonduri comunitare PHARE, ISPA etc., respectiv: agenții și/sau autorități de implementare, instituțiile - beneficiari finali ai fondurilor respective sub diverse forme: disponibilității, bunuri sau servicii.Elementele monetare exprimate în euro: disponibilități și depozite bancare, creanțe și datorii se reevaluează cel puțin trimestrial, la întocmirea situațiilor financiare, la cursul INFO-euro comunicat în penultima zi lucrătoare a lunii în care se întocmesc situațiile financiare (de exemplu, 30 decembrie, pentru situațiile financiare ce se întocmesc la 31 decembrie).
  1.12. În conformitate cu prevederileart. 8 și 10 din Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, veniturile și cheltuielile instituțiilor publice se includ în buget în totalitate, în sume brute, și se înscriu într-un singur document, pentru a se asigura utilizarea eficientă și monitorizarea cheltuielilor publice.Potrivit prevederilor art. 60 din legea menționată, execuția de casă a bugetelor ce compun sistemul bugetar se realizează prin Trezoreria Statului, care asigură încasarea veniturilor bugetare și efectuarea plăților dispuse de persoanele autorizate ale instituțiilor publice, în limita creditelor bugetare și destinațiilor aprobate potrivit dispozițiilor legale.La art. 63 din aceeași lege se prevede că instituțiile publice pot folosi pentru desfășurarea activității lor bunuri și fonduri bănești primite de la persoanele juridice și fizice sub formă de donații și sponsorizări, cu respectarea dispozițiilor legale.Având în vedere cele de mai sus, se precizează că:– instituțiile publice nu pot derula operațiuni în afara bugetului aprobat, respectarea principiului execuției de casă impunând încasarea veniturilor și plata cheltuielilor prin unitățile de Trezorerie a Statului, dacă legea nu prevede altfel;– instituțiile publice pot folosi pentru desfășurarea activității lor bunuri primite de la persoane juridice și fizice sub formă de donații și sponsorizări, cu respectarea dispozițiilor legale care nu conduc la majorarea bugetelor de venituri și cheltuieli și care se înregistrează în contabilitatea acestora în conturile corespunzătoare de active și creditul contului 779 "Venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit";– instituțiile publice pot efectua valorificări de bunuri sau prestări de servicii primind în contrapartidă alte bunuri sau servicii, ceea ce determină efectuarea de operațiuni de compensări reciproce de creanțe și datorii numai în condițiile unei reglementări legale, astfel cum a fost prevăzut și la pct. 2.7.1.1 Principii contabile "Principiul necompensării" dinOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia.1.13. În aplicarea prevederilor cap. IV "Regimul donațiilor și sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului bugetar" dinOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 1.661 bis/2003pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 11 decembrie 2003, se vor avea în vedere următoarele înregistrări:a) în situația în care sumele primite sub formă de donații și sponsorizări au majorat bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2006:– transferul sumelor reprezentând donații și sponsorizări rămase disponibile, din contul corespunzător de cheltuieli bugetare sau disponibilități, după caz, în contul 50.07 "Disponibil din donații și sponsorizări rămase neutilizate la finele anului":
  581 "Viramente interne" 550 "Disponibil din fonduri cu destinație specială" = și:= % 770 "Finanțarea de la buget" 560 "Disponibil al instituției publice finanțate integral din venituri proprii" 561 "Disponibil al instituției publice finanțate din venituri proprii și subvenții" 562 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" 581 "Viramente interne"
  – utilizarea sumelor transferate la finele anului 2006 în contul 50.07 "Disponibil din donații și sponsorizări rămase neutilizate la finele anului":
  % 401 "Furnizori" 404 "Furnizori de active fixe"= 550 "Disponibil din fonduri cu destinație specială"
  b) în situația în care donațiile și sponsorizările au fost primite în cursul lunii decembrie 2006 și nu au fost majorate bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice:– încasarea donațiilor și sponsorizărilor în contul 50.05 "Sume de mandat și sume în depozit":
  552 "Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit" = % 448 "Alte creanțe și datorii în legătură cu bugetul" 472 "Venituri în avans" (venituri proprii și venituri proprii și subvenții)
  – virarea la începutul anului următor în contul de venituri bugetare sau de disponibilități, după caz, a sumelor încasate în contul pentru sume de mandat și sume în depozit:
  % 448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul" 581 "Viramente interne" % 560 "Disponibil al instituției publice finanțate integral din venituri proprii" 561 "Disponibil al instituției publice finanțate din venituri proprii și subvenții" 562 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" = și:= 552 "Disponibil pentru sume mandat și sume în depozit" 581 "Viramente interne"
  1.14. Operațiunea de preluare ca venit la bugetul local, în condițiile prevederilor art. 66 alin. (3) și aleart. 67 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prinLegea nr. 108/2004, cu modificările și completările ulterioare, a excedentelor rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice subordonate, finanțate integral din venituri proprii, sau din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate din venituri proprii se înregistrează în contabilitate:
  629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale" = % 560 "Disponibil al instituțiilorpublice finanțate integral din venituri proprii" 562 "Disponibil al activitățilorfinanțate din venituri proprii" (după caz)
  1.15. Operațiunea de regularizare a excedentelor rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale, după caz, în limita sumelor primite de la aceste bugete, se înregistrează în contabilitate:
  772 "Venituri din subvenții" = 561 "Disponibil al instituțiilorpublice finanțate din venituri proprii și subvenții"
  1.16. Contul în afara bilanțului 8046 "Ipoteci imobiliare" se utilizează de instituțiile publice, care, potrivit legii, constituie ipoteci imobiliare în favoarea acestora.1.17. Înregistrarea în contabilitate a sumelor încasate de la persoane fizice și juridice, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare pentru care există obligația declarării acestora, potrivit legii, și care nu au fost declarate de plătitori înainte de efectuarea plății:
  % 520 "Disponibil al bugetului de stat" 521 "Disponibil al bugetului local" = 473 "Decontări din operații în cursde clarificare"
  – După declararea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor venituri bugetare care au fost deja încasate și înregistrate în contabilitate (463, 464 etc. = 7xx), se efectuează înregistrarea:
  473 "Decontări din operații în curs de clarificare" = % 463 "Creanțe ale bugetuluide stat" 464 "Creanțe ale bugetuluilocal"
  Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor, finanțărilor și cheltuielilor din cursul exercițiului curent, iar rezultatul patrimonial (excedent/deficit) este un rezultat economic care reprezintă performanța financiară a instituției.Întrucât compartimentele de contabilitate a creanțelor bugetare din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București nu dețin elemente privind cheltuielile (costurile) instituțiilor publice finanțate din bugetul de stat, nu completează anexa nr. 2 "Contul de rezultat patrimonial".
  1.18. Pierderile din creanțe și debitori diverși, care se înregistrează la scăderea din evidență a creanțelor neîncasate în contul 654 "Pierderi din creanțe și debitori diverși", sunt pierderile cauzate de următoarele situații precizate în Codul fiscal:1. procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii judecătorești;2. debitorul a decedat și creanța nu poate fi recuperată de la moștenitori;3. debitorul este dizolvat, în cazul societății cu răspundere limitată cu asociat unic, sau lichidat fără succesor;4. debitorul înregistrează dificultăți financiare majore care îi afectează întreg patrimoniul.1.19. Instituțiile publice care la finele anului 2006 au dispus plăți aferente unor cheltuieli angajate, lichidate, ordonanțate și plătite în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul anului 2006, returnate în anul 2007 ca urmare a unor erori de completare a ordinelor de plată, pot reiniția plățile respective din conturile în care sumele restituite au fost încasate, fără afectarea bugetului anului 2007.1.20. Cota de 22% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județului și, respectiv, cota de 11% pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor și municipiului București se virează, în primele 5 zile lucrătoare ale anului 2007, în contul 50.75.01 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale", deschis pe numele direcțiilor generale ale finanțelor publice județene la trezoreriile municipiilor reședință de județ și, respectiv, al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.Din suma încasată în contul 50.75.01 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" unitățile Trezoreriei Statului virează cota de 27% și, respectiv, 25% cuvenită bugetelor proprii ale județelor și, respectiv, bugetului local al municipiului București, după caz. Suma rămasă în soldul contului 50.75.01 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale", după efectuarea acestei operațiuni, va fi virată în contul bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și, respectiv, ale sectoarelor municipiului București beneficiare, potrivit prevederilorart. 32 alin. (2) și (4) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, după aprobarea bugetelor locale respective.Contul 523 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" se deschide în anul 2007 pe seama direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București.Evidențierea în contabilitatea proprie a direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București a operațiunilor de mai sus se va efectua cu ajutorul conturilor:– 523 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale";– 440 "Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale".Conținutul și funcțiunea acestor conturi sunt prevăzute la cap. XI "Contabilitatea operațiunilor specifice bugetelor locale", pct. 1 "Instrucțiuni de utilizare a conturilor contabile", din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prinOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005.
  2. Reflectarea în contabilitatea instituțiilor publice a operațiunilor privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2006, cuprinse în normele aprobate prinOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 2.164/20062.1. La unitățile administrativ-teritoriale reflectarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în cap. IV "Încheierea execuției bugetelor locale":  +  Punctul 4.1.(1)Virarea soldului contului 50.83 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei" în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului Consiliului General al Municipiului București:
  524 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei" 441 "Sume încasate pentru bugetul capitalei" = și: = 441 "Sume încasate pentru bugetul capitalei" 524 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei"
   +  Punctul 4.2.Restituirea de către instituțiile publice de subordonare locală a sumelor rămase disponibile la finele anului 2006 în contul 50.26 "Disponibil din bugetul consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București":
  481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" = 5211 "Disponibil al bugetuluilocal"
   +  Punctul 4.3. Restituirea de către instituțiile publice de subordonare locală a sumelor rămase disponibile în contul 50.02.10 "Disponibil provenit din fondul de rulment al instituțiilor și serviciilor publice de subordonare locală, pentru efectuarea de investiții" în contul 50.39 "Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unității administrativ-teritoriale":
  776 "Fonduri cu destinație specială" = 550 "Disponibil din fonduri cu destinație specială"
   +  Punctul 4.6.La finele anului 2006, în soldul contului 523 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" (cont de trezorerie 30.24) pot rămâne eventuale sume nealocate bugetelor locale, ca urmare a neachitării de către unitățile administrativ-teritoriale a obligațiilor către furnizorii de energie termică livrată populației, în condițiile legii.După virarea în contul bugetelor locale beneficiare a sumelor rezervate ca urmare a neachitării de către acestea a obligațiilor către furnizorii de energie termică livrată populației, în condițiile legii, contul 523 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale", deschis pe numele consiliilor județene și, respectiv, al Consiliului General al Municipiului București, nu mai funcționează.  +  Punctul 4.7.Constituirea disponibilului cu destinație specială din cote defalcate din impozitul pe venit, care urmează a fi alocate bugetelor locale, rezervat de către unitățile Trezoreriei Statului în contul 50.02.07 "Disponibil cu destinație specială din cote defalcate din impozitul pe venit care urmează a fi alocate bugetelor locale":
  550 "Disponibil din fonduri cu destinație specială" = 776 "Fonduri cu destinațiespecială" (analitic distinct)
  Disponibilul cu destinație specială din cote defalcate din impozitul pe venit, care urmează a fi alocat bugetelor locale, se raportează în anexa nr. 14 b "Disponibil din mijloace cu destinație specială".Virarea în contul de venituri al bugetelor locale a cotelor defalcate din impozitul pe venit rezervate în contul 50.02.07, după prezentarea ordinelor de plată pentru achitarea obligațiilor de plată către furnizorii de energie termică:
  776 "Fonduri cu destinație specială" (analitic distinct) = 550 "Disponibil din fonduri cu destinație specială"
   +  Punctul 4.8.Eventualele sume reprezentând impozitul pe terenul situat în extravilan, încasate de unitățile administrativ-teritoriale, rămase în soldul contului 5291 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat" (cont de trezorerie 50.94), se virează în contul de venituri al bugetului de stat. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, contul 5291 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat" (cont de trezorerie 50.94) nu mai funcționează.  +  Punctul 4.9.Unitățile administrativ-teritoriale care au primit în cursul anului 2006 subvenții de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj sau alte bugete, după caz, restituie sumele neutilizate la finele anului în conturile instituțiilor care le-au transmis și efectuează înregistrarea:
  772 "Venituri din subvenții" (subcapitolele de venituri la care au fost încasate) = 5211 "Disponibil al bugetului local"
   +  Punctul 4.10. (1)-(6)Unitățile administrativ-teritoriale restituie bugetului de stat sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, încasate peste nivelul plăților efectuate, potrivit legii, și efectuează înregistrarea:
  7352 "Sume defalcate din TVA" (subcapitolele de venituri la care au fost încasate) = 5211 "Disponibil al bugetului local"
   +  Punctul 4.11.Sumele transferate din disponibilul din fondul de rulment constituit la nivelul unităților administrativ-teritoriale pentru acoperirea golului temporar de casă al bugetului local se înregistrează:
  4687 "Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii" 5211 "Disponibil al bugetului local" (cont de trezorerie 21.40.02.11)= și:= 5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local"(cont de trezorerie 50.39) 5197 "Sume primite din fondul de rulment conform legii"
   +  Punctul 4.12.Stabilirea rezultatului execuției bugetului local (punctul 4.12):1. În situația în care veniturile încasate ale bugetului local, exclusiv sumele primite din fondul de rulment, sunt mai mari decât plățile efectuate din bugetul local (punctul 4.12.1):a) Reîntregirea disponibilului fondului de rulment al unității administrativ-teritoriale cu sumele virate în cursul anului 2006 pentru acoperirea golurilor temporare de casă:
  5197 "Sume primite din fondul de rulment conform legii" 5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local" (cont de trezorerie 50.39) = și: = 5211 "Disponibil al bugetului local" (cont de trezorerie 21.40.02.11)4687 "Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii"
  b) Stabilirea rezultatului execuției bugetului local:– încasarea veniturilor bugetului local în cursul anului 2006 s-a reflectat astfel:
  5211 "Disponibil al bugetului local" = % 464 "Creanțele bugetului local" 7xx "Venituri .........."etc.
  – plata cheltuielilor bugetului local în cursul anului 2006 s-a reflectat astfel:
  % 6xx "Cheltuieli........" 121.01.02 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din bugetul local" (în roșu sau în negru, după caz) = 5211 "Disponibil al bugetuluilocal"
  Contul 5211 "Disponibil al bugetului local" funcționează în contabilitatea unităților administrativ-teritoriale numai în cursul anului, nu are un cont de disponibil corespondent în Trezoreria Statului și reflectă disponibilitățile bugetului local la Trezoreria Statului la un moment dat, disponibilități care se determină ca diferență între sumele încasate (cont de trezorerie 21 "Veniturile bugetelor locale") și sumele plătite (cont de trezorerie 24 "Cheltuielile bugetelor locale").
  – la sfârșitul anului, excedentul bugetului local (cont de trezorerie 82.98.02) se reflectă în contabilitatea unităților administrativ-teritoriale:
  5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (cont de trezorerie 82.98.02) = 5211 "Disponibil al bugetului local"
  c) Utilizarea cu prioritate a excedentului bugetului local din exercițiul curent pentru rambursarea eventualelor împrumuturi restante, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor și a altor costuri aferente acestora:
  % 161 "Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni" 162 "Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale" 165 "Împrumuturi interne și externe garantate de stat" 167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate" 1681 "Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiunea de obligațiuni" 1682 "Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale" 1687 "Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate" 518 "Dobânzi" 5196 "Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale" 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate" = 5212 "Rezultatul execuției bugetaredin anul curent" (cont de trezorerie 82.98.02)
  d) Constituirea fondului de rulment potrivit legii:
  5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local" (cont de trezorerie 50.39) 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" = și: = 5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (cont de trezorerie 82.98.02) 131 "Fondul de rulment"
  2. În situația în care veniturile încasate sunt mai mici decât cheltuielile bugetului local (punctul 4.12.2):a) Stabilirea rezultatului execuției bugetelor locale:Înregistrările contabile privind încasarea veniturilor și plata cheltuielilor bugetului local sunt cele menționate la pct. 4.12.1 lit. b).La finele anului, reîntregirea disponibilului fondului de rulment al unităților administrativ-teritoriale cu sumele virate în cursul anului 2006 pentru acoperirea golurilor temporare de casă:
  5197 "Sume primite din fondul de rulment conform legii" 5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local" (cont de trezorerie 50.39) = și: = 5211 "Disponibil al bugetului local" (cont de trezorerie 21.40.02.11) 4687 "Sume acordate din fondul de rulment"
  Deficitul bugetului local (cont de trezorerie 82.99.02), determinat la sfârșitul anului în Trezoreria Statului, se reflectă în contabilitatea unităților administrativ-teritoriale:
  5211 "Disponibil al bugetului local" = 5212 "Rezultatul execuției bugetare"(cont de trezorerie 82.99.02)
  b) Pe baza hotărârii consiliilor locale, județene și a Consiliului General al Municipiului București, acoperirea definitivă a deficitului bugetului local din disponibilul fondului de rulment al unității administrativ-teritoriale:– încasarea sumelor pentru acoperirea deficitului:
  5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (cont de trezorerie 82.99.02) 719 "Alte venituri operaționale" = și: = 719 "Alte venituri operaționale"121.02 "Rezultatul patrimonial - buget local"
  – plata sumelor pentru acoperirea deficitului:
  658 "Alte cheltuieli operaționale" 131 "Fondul de rulment" = = 5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local" (cont de trezorerie 50.39) 658 "Alte cheltuieli operaționale"
  NOTĂ:După efectuarea înregistrărilor contabile de mai sus, contul 5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" nu prezintă sold, iar soldul contului 5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local" trebuie să fie identic cu soldul contului 82.98.02.01 "Excedent" deschis la unitățile Trezoreriei Statului.
  2.2. La Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și instituțiile subordonate, reflectarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în cap. V "Încheierea execuției bugetului asigurărilor sociale de stat și a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale":a) Încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat în cursul anului 2006:
  5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" = % 465 "Creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat"7xx "Venituri ........" (bugetul asigurărilor sociale de stat)
  b) Închiderea contului de finanțare la nivelul plăților de casă și diminuarea disponibilului bugetului asigurărilor sociale de stat:
  7703 "Finanțarea din bugetul asigurărilor sociale de stat" = 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat"
  c) La sfârșitul anului, transferul soldului contului de disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat în contul de rezultat al execuției bugetare din anul curent:
  5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" 5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" = sau: = 5252 "Rezultatul execuției bugetaredin anul curent" 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat"
  d) Transferul rezultatului execuției bugetare din anul curent:d1) La casele teritoriale de pensii:– acoperirea de către Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale a deficitului execuției bugetare din anul curent:
  5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" = 481 "Decontări între instituțiasuperioară și instituțiilesubordonate"
  – virarea către Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale a excedentului execuției bugetare din anul curent:
  481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" = 5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  d2) La Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale:– acoperirea deficitului execuției bugetare din anul curent înregistrat la casele teritoriale de pensii:
  481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" = 5252 "Rezultatul execuțieibugetare din anul curent"
  – încasarea excedentului execuției bugetare din anul curent înregistrat de casele de pensii:
  5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" = 481 "Decontări între instituțiasuperioară și instituțiilesubordonate"
  e) În situația în care bugetul de asigurări sociale realizează excedent, regularizarea cu bugetul de stat în limita subvențiilor primite în anul 2006 de la bugetul de stat și restituirea sumelor acordate de Trezoreria Statului pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale:
  772 "Venituri din subvenții" = 5252 "Rezultatul execuțieibugetare din anul curent"
  La finele anului, soldul contului 5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se transferă în conturi sintetice de gradul III, astfel:– 52521 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" (aferent contului din trezorerie 81.01 Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale);– 52522 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat" (aferent contului din trezorerie 81.02 Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat).În vederea determinării distincte a excedentului/deficitului sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale începând cu 1 ianuarie 2007, contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" se desfășoară în conturi de gradul III, astfel:– 52511 "Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" (aferent veniturilor încasate la codurile de clasificație bugetară 20.03.04.01, 20.03.04.02, 21.03.06 și 30.03.07 și cheltuielilor plătite la codul 69.03);– 52512 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale" (aferent celorlalte coduri de clasificație a veniturilor și cheltuielilor aprobate în buget).Celelalte conturi specifice asigurărilor sociale de stat se detaliază în mod corespunzător.
  f) În situația în care bugetul asigurărilor sociale de stat realizează în anul 2006 deficit:– acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din disponibilitățile aflate în contul curent general al trezoreriei statului:
  5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" = 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul general al trezoreriei statului"
  2.3. La Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și instituțiile subordonate, reflectarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse la cap. VI "Încheierea execuției fondurilor speciale":a) Încasarea veniturilor bugetului asigurărilor pentru șomaj în cursul anului 2006:
  5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru șomaj" = % 4664 "Creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj" 7xx "Venituri ......." (bugetulasigurărilor pentru șomaj)
  b) Închiderea contului de finanțare la nivelul plăților de casă și diminuarea disponibilului bugetului asigurărilor pentru șomaj:
  7704 "Finanțare din bugetul asigurărilor pentru șomaj" = 5741 "Disponibil din veniturilebugetului asigurărilor pentru șomaj"
  c) La sfârșitul anului, transferul soldului contului de disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru șomaj în contul de rezultat al execuției bugetare din anul curent:
  5741 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj" 5742 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" = sau:= 5742 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" 5741 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentrușomaj"
  d) Transferarea de către agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă a rezultatului execuției bugetului asigurărilor pentru șomaj înregistrat la finele anului 2006, în contul 86.00.00 "Excedent/Deficit curent al bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2006" deschis pe seama Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă la Activitatea de trezorerie și contabilitate publică a municipiului București:În vederea determinării distincte la finele anului 2007 a excedentului/deficitului Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, începând cu 1 ianuarie 2007, contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru șomaj" se desfășoară în conturi sintetice de gradul III, astfel:– 57411 "Disponibil curent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" (aferent veniturilor încasate la codurile de clasificație bugetară 20.04.02.03, 31.04.04, 36.04.12, 42.04.25 și cheltuielilor plătite la codurile de clasificație bugetară 68.04.16, 68.04.17.01, 68.04.17.02);– 57412 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru șomaj (aferent celorlalte coduri de clasificație a veniturilor și cheltuielilor aprobate în buget).Celelalte conturi specifice asigurărilor pentru șomaj se detaliază corespunzător.d1) La agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă:– transferul excedentului bugetar:
  481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" = 5742 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  – acoperirea deficitului bugetar:
  5742 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" = 481 "Decontări între instituțiasuperioară și instituțiilesubordonate"
  d2) La Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă:– acoperirea deficitului execuției bugetare din anul curent înregistrat la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă:
  481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" = 5742 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  – încasarea excedentului execuției bugetare din anul curent înregistrat la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă:
  5742 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" = 481 "Decontări între instituțiasuperioară și instituțiilesubordonate"
  e) Transferul excedentului execuției bugetare în rezultatul execuției bugetare din anii precedenți:
  5743 "Rezultatul execuției bugetare din aniiprecedenți" = 5742 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  2.4. La Casa Națională de Asigurări de Sănătate și instituțiile subordonate, reflectarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în cap. VI "Încheierea execuției fondurilor speciale":  +  Punctul 6.2Operațiunile de încheiere a execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate:a) Încasarea veniturilor Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate:
  5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fonduluinațional unic de asigurărisociale de sănătate” = % 4665 "Creanțe ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate”7xx "Venituri ......." (bugetulFondului national unic deasigurări socialede sănătate )
  b) Restituirea subvențiilor primite de Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate de la bugetul de stat și din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice rămase neutilizate la finele anului 2006 (pct. 6.2.1 și 6.2.2):
  772 "Venituri din subvenții" = 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurărisociale de sănătate" (subcapitolul 42.05.26 și 43.05.12)
  NOTĂ:Ca urmare a abrogăriiOrdonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002prinLegea nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătății, contul 133 "Fondul de rezervă constituit în bazaOrdonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002" își modifică denumirea în contul 133 "Fondul de rezervă constituit conformLegii nr. 95/2006", iar contul 527 "Disponibil din Fondul de rezervă constituit în bazaOrdonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002", în contul 527 "Disponibil din Fondul de rezervă constituit conformLegii nr. 95/2006".
  c) Constituirea fondului de rezervă în cota de 1% aplicată asupra veniturilor colectate în anul curent - pct. 6.2.3.(1) - 6.2.3.(6):
  7xx "Veniturile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" (subcapitolele de venituri la care au fost încasate, cu excepția codurilor de clasificație 20.05.03.04, 20.05.03.05, 21.05.03.03, 30.05.03, 42.05.26, 43.05.12) 527 "Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006" (cont trezorerie 50.49) = și: = 133 "Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006" 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate"
  d) Închiderea contului de finanțare la nivelul plăților de casă și diminuarea disponibilului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate:
  7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" = 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurărisociale de sănătate"
  e) La sfârșitul anului, transferul soldului contului de disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în contul de rezultat al execuției bugetare din anul curent:
  5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" = 5712 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  sau:
  5712 “Rezultatul execuției bugetare din anul current”=5711 “Disponibil din veniturile curente aleFondului național unic de asigurări sociale desănătate”
  f) Transferarea de către casele de asigurări de sănătate județene, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești a rezultatului execuției bugetului Fondului național unic de asigurări de sănătate în contul 87.00.00 "Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2006" deschis pe seama Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.f1) La casele de asigurări de sănătate județene:– transferul excedentului execuției bugetare din anul curent:
  481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" = 5712 "Rezultatul execuției bugetaredin anul curent"
  – acoperirea deficitului execuției bugetare din anul curent:
  5712 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" = 481 "Decontări între instituțiasuperioară și instituțiilesubordonate"
  f2) La Casa Națională de Asigurări de Sănătate:– acoperirea deficitului execuției bugetare din anul curent înregistrat la casele de asigurări de sănătate județene:
  481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" = 5712 "Rezultatul execuției bugetaredin anul curent"
  – încasarea excedentului execuției bugetare din anul curent înregistrat de casele de asigurări de sănătate județene:
  5712 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" = 481 "Decontări între instituțiasuperioară și instituțiilesubordonate"
  g) Transferul sumelor încasate în contul propriu 50.49 "Disponibil din fondul de rezervă", deschis pe seama caselor de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, în contul 50.49 "Disponibil din fondul de rezervă" deschis pe numele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate:
  133 "Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006" = 527 "Disponibil din Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006"
  h) Transferul excedentului execuției bugetare din anul curent în rezultatul execuției bugetare din anii precedenți:
  5713 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți = 5712 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  i) Acoperirea deficitului execuției bugetare din anul curent din fondul de rezervă constituit în anii precedenți:– încasarea sumelor pentru acoperirea deficitului execuției bugetare din anul curent:
  5713 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" 719 "Alte venituri operaționale" = și: = 719 "Alte venituri operaționale" 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului naționalunic de asigurări socialede sănătate"
  – plata sumelor pentru acoperirea deficitului execuției bugetare din anul curent:
  658 "Alte cheltuieli operaționale" 133 "Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006" = și:= 527 "Disponibil din Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006" 658 "Alte cheltuieli operaționale"
  3. Întocmirea conturilor de execuție bugetară și a anexelor3.1. Potrivit prevederilorLegii nr. 500/2002privind finanțele publice și aleOrdonanței Guvernului nr. 45/2003privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prinLegea nr. 108/2004, cu modificările și completările ulterioare, întocmirea și raportarea conturilor anuale de execuție a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale și bugetelor fondurilor speciale se fac pe structura bugetelor aprobate în baza prevederilorLegii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005și ale ordonanțelor de rectificare, aleLegii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005și ale ordonanțelor de rectificare, precum și ale hotărârilor consiliilor locale, județene și a Consiliului General al Municipiului București din anul 2006.3.2. În anexa nr. 5 "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (formular din situațiile financiare) se raportează numai veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenți).3.3. "Contul de execuție al instituției publice - Cheltuieli" anexa nr. 6 și anexa nr. 7 (formulare din situațiile financiare) se completează distinct pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, intrările de credite externe, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii etc., la nivel de capitol, titlu, articol și alineat de cheltuieli. În formularele de situații financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanțelor Publice se va completa și coloana "Cheltuieli efective".În vederea întocmirii corecte a formularelor de raportare a execuției bugetare, se vor avea în vedere și următoarele:– instituțiile publice care în anul 2006 au efectuat cheltuieli privind activitatea de învățământ vor depune anexa nr. 7 "Contul de execuție al instituției publice - Cheltuieli" și pe articole și alineate în cadrul subcapitolelor și paragrafelor capitolului 65.00 "Învățământ", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2007.3.4. Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu ajustările de depreciere, cheltuieli cu ajustările pentru pierderea de valoare, cheltuieli cu provizioanele etc.) sunt cheltuieli care nu implică o plată monetară din bugetul instituției și prin urmare nu se vor raporta în anexa nr. 6 și anexa nr. 7 "Contul de execuție al instituției publice - Cheltuieli", ci doar în anexa nr. 2 "Contul de rezultat patrimonial".Conturile de venituri calculate (de exemplu: venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit, venituri din reluarea ajustărilor de depreciere, venituri din reluarea ajustărilor pentru pierderea de valoare, venituri din reluarea provizioanelor etc.) sunt venituri care nu implică nicio încasare monetară în bugetul instituției și se vor raporta numai în anexa nr. 2 "Contul de rezultat patrimonial".3.5. Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice, precum și instituțiile publice din subordinea acestora, care încasează și utilizează venituri proprii, potrivit legii, vor raporta execuția bugetului astfel:a) execuția bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 3 laLegea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);b) execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 3 laLegea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, precum și în anexa nr. 4 laLegea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);– execuția cumulată a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, care va include atât execuția bugetelor prevăzute la lit. a) și b), cât și a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii și cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).3.6. Unitățile administrativ-teritoriale care au contractat, în condițiile legii, împrumuturi pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă, au efectuat plăți din împrumuturi, iar ulterior au primit fonduri externe nerambursabile pentru rambursarea respectivelor împrumuturi (de exemplu, în cadrul programelor SAPARD) vor întocmi anexa nr. 15 "Contul de execuție a bugetului creditelor externe - Cheltuieli", anexa nr. 16 "Contul de execuție a bugetului creditelor interne - Cheltuieli" pentru plățile efectuate din împrumuturi și anexa nr. 18 "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" pentru plățile efectuate din aceste fonduri, inclusiv rambursarea împrumuturilor.3.7. Plățile efectuate din fondurile externe nerambursabile nu se raportează în anexa nr. 3 și în anexa nr. 4 "Situația fluxurilor de trezorerie", în situația în care acestea se efectuează de către Oficiul de Plăți și de Contractare PHARE.Plățile efectuate din fonduri externe nerambursabile, raportate de instituțiile publice în anexa nr. 6 "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli", anexa nr. 7 "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli", anexa nr. 18 "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli", vor fi puse de acord cu datele din evidența agențiilor/autorităților de implementare (Oficiul de Plăți și Contractare PHARE, Ministerul Integrării Europene etc.), respectiv cu cele înscrise în situațiile operative transmise direcției de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice.3.8. Unitățile administrativ-teritoriale întocmesc anexa nr.21 "Contul de execuție a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale la .....", formular din situațiile financiare anuale - anexă la prezentele norme metodologice.3.9. Anexa nr. 22 "Venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale la......" (formular din situațiile financiare anuale - anexă la prezentele norme metodologice) se întocmește de unitățile administrativ-teritoriale cu indicatori de sinteză privind veniturile proprii și celelalte surse în completare, cheltuielile și excedentul bugetului local respectiv.3.10. Instituțiile publice au obligația de a prezenta anexa nr. 23 "Situația privind sumele primite și utilizate ca donații/sponsorizări" pe structura modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, aprobate prinOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 1.661 bis/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 11 decembrie 2003, formular din situațiile financiare anuale.3.11. Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și alte autorități publice care au aprobate prinLegea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005"bugete pe programe" au obligația să întocmească și să anexeze la situațiile financiare anuale rapoarte de performanță în care se prezintă, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate și cele obținute, indicatorii și costurile asociate. Raportarea execuției bugetului pe programe se face în structura prevăzută în bugetul aprobat, cu ajutorul anexei nr. 25 "Sinteza finanțării programelor" și anexei nr. 26 "Fișa programului" (formulare din situațiile financiare anuale - anexe la prezentele norme metodologice)".3.12. Potrivit prevederilorLegii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, începând de la 1 ianuarie 2008 unitățile administrativ-teritoriale care înregistrează datorii de natura celor precizate la art. 74 și 75 din lege se pot afla în situații de criză financiară sau insolvență, situație ce trebuie constatată de ordonatorul de credite sau de alte persoane abilitate de lege. În vederea asigurării informațiilor necesare, formularul anexa nr. 30 "Plăți restante" a fost adaptat corespunzător.Dat fiind că noile informații înscrise conduc la o mai bună administrare a datoriilor instituțiilor publice, formularul anexa 30 "Plăți restante" se completează de toate instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare a cheltuielilor (formular din situațiile financiare anuale, anexă la prezentele norme metodologice). Pentru plățile restante ale unităților administrativ-teritoriale, provenind din fonduri constituite în afara bugetului local, se introduce codul 50.3.13. În anexa nr. 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitaluri" (formular din situațiile financiare anuale-anexă la prezentele norme metodologice) datele prezentate trebuie să fie însoțite de informații referitoare la:– natura modificărilor;– natura și scopul constituirii rezervelor;– orice alte informații semnificative.3.14. Instituțiile publice care au în administrare bunuri din domeniul public sau privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, după caz, precum și cele care au participații la capitalul social al unor societăți comerciale, în condițiile legii, întocmesc anexele nr. 35a) "Situația activelor fixe amortizabile" și nr. 35b) "Situația activelor fixe neamortizabile" (formulare din situațiile financiare anuale-anexă la prezentele norme metodologice).Pentru activele fixe neamortizabile conform legii, nu se recunoaște ajustarea pentru depreciere.3.15. În aplicarea prevederilor cap. "Alte anexe la situațiile financiare: politici contabile și note explicative" din Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2006, precum și modelele acestora, aprobate prinOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006, ordonatorii de credite trebuie să prezinte informații despre "politicile contabile" adoptate de instituția publică, politici care trebuie să aibă în vedere următoarele:– elaborarea de proceduri contabile pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situației financiare (circuitul documentelor contabile, persoanele implicate în conducerea și organizarea contabilității, sarcini, responsabilități, termen de realizare etc.);– principiile contabilității de angajamente, aplicate în instituție;– metodele de evaluare a activelor fixe și circulante, utilizate în instituție;– dacă activele fixe au fost reevaluate sau nu;– metoda de amortizare a activelor fixe;– politica de împrumuturi, existența contractelor de leasing;– evaluarea disponibilităților, creanțelor și datoriilor în valută;– înregistrarea câștigurilor și pierderilor de curs valutar.4. Semnarea și depunerea situațiilor financiare4.1. Situațiile financiare anuale se semnează de conducătorul instituției publice și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.În conformitate cu prevederileart. 28 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor de mai sus, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.Situațiile financiare centralizate ale ordonatorilor secundari și principali de credite nu trebuie să fie însoțite de declarația scrisă a ordonatorilor respectivi.4.2. Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de notele explicative precizate înOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006, precum și de alte note considerate necesare.În cazul în care din centralizarea datelor se constată existența unor obligații neachitate la scadență pentru bunuri achiziționate, lucrări executate și servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin structurile de control, controlul asupra modului de respectare a dispozițiilor legale în vigoare la încheierea angajamentelor legale, având obligația de a prezenta în raportul de analiză pe bază de bilanț măsurile luate.Instituțiile publice care în anul 2006 au inclus pe cheltuieli, în condițiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane menționează natura și valoarea pagubelor respective.4.3. Potrivit prevederilorart. 13 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 672/2002privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, "Compartimentul de audit public intern auditează, cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea [...], sistemul contabil și fiabilitatea acestuia", în consens cu buna practică în domeniu, situațiile financiare anuale proprii ale ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, ale altor autorități publice, instituțiilor publice autonome și ale instituțiilor publice subordonate trebuie la 31 decembrie 2006 să fie însoțite de un raport care să prezinte, în sinteză, nivelul de asigurare al managementului asupra fiabilității sistemului contabil, recomandările formulate și stadiul implementării acestora.Situațiile financiare centralizate ale ordonatorilor secundari și principali de credite nu trebuie să fie însoțite de raportul de audit.4.4. Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice și instituțiile publice autonome au obligația să se prezinte la Direcția generală a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Finanțelor Publice pentru a primi gratuit discheta cu programul informatic de centralizare a situațiilor financiare pentru instituții publice, în vederea depunerii situației financiare centralizate la Ministerul Finanțelor Publice și pe suport magnetic.Nu se admite depunerea situațiilor financiare la 31 decembrie 2006 fără prezentarea pe suport magnetic.4.5. Situațiile financiare centralizate privind execuția bugetului de stat pe anul 2006, execuția bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor speciale întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice și instituțiile publice autonome, precum și situațiile financiare privind execuția bugetului local pe anul 2006, întocmite de direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, se depun la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală a contabilității publice și a sistemului de decontări în sectorul public - cel mai târziu până la data de 1 martie 2007.Situațiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele stabilite de acesta în cadrul termenului stabilit prin prezentele norme metodologice.Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice și instituțiile publice autonome depun o copie de pe situațiile financiare centralizate și la Direcția generală programare bugetară și coordonarea politicilor publice sectoriale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.Situațiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finanțelor Publice de conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuții în activitatea de analiză și centralizare a acestora, care să poată oferi informațiile necesare în legătură cu structura și conținutul informațiilor din situațiile financiare prezentate.  +  Anexa 21*)UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
  Contul de execuție a sumelor defalcate
  din taxa pe valoarea adăugata pentru bugetele locale
  la ...........
  cod 23-lei-
  Nr.crt.Denumirea indicatorilor CodrândCod clasificație bugetară Prevederi bugetare aprobate inițial Prevederi bugetare definitive Încasări realizate PlățiefectuateSume restituite
  AB C D 1 2 3 4 5=3-4
  1Sume defalcate din TVA (rd. 2+4+6+7+8+9+10)0111.02
  2Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București, din care: 0211.02.01
  - susținerea sistemului de protecție a copilului 0311.02.01.01
  3Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București, din care: 0411.02.02
  - pentru finanțarea cheltuielilor de personal din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat 0511.02.02.01
  4Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate populației 0611.02.03
  5Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice0711.02.04
  6Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 0811.02.05
  7Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 0911.02.06
  8Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural 1011.02.07

  Conducătorul instituției
  Conducătorul compartimentului financiar-contabil
  *) Completează pct. 3 "Componentele situațiilor financiare" din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006.
   +  Anexa 22*)UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
  VENITURILE, CHELTUIELILE ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
  LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
  la.................
  cod 24-lei-
  DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Nr.rândPrevederi anualeRealizat
  I. COMUNE     
  VENITURI TOTAL 0001021   
  Venituri proprii 48022   
  1. Venituri curente, din care: 0002023   
  a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 04.024   
  - Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.015   
  - Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.046   
  b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 11.027   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București 11.02.018   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București 11.02.029   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate populației 11.02.0310   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice 11.02.0411   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.0512   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.0613   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural 11.02.0714   
  c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile 37,02 15   
  - Donații și sponsorizări 37.02.0116  
  - Alte transferuri voluntare 37.02.5017  
  2. Venituri din capital 39000218  
  3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordatedin care: 40,0219  
  - Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii 40.02.0620   
  - Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.1021   
  - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă 40.02.1122  
  4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice  23  
  - Subvenții de la bugetul de stat 42,02 24  
  -Subvenții de la alte administrații43,0225  
  CHELTUIELI TOTAL500226  
  Excedent 98,02 27  
  Deficit 99,02 28  
  II. ORAȘE     
  VENITURI TOTAL 000102 29  
  Venituri proprii 4802 30  
  1. Venituri curente, din care: 000202 31  
  a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 32  
  - Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.0133  
  - Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.0434  
  b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 11.02 35  
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București 11.02.0136  
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București 11.02.0237  
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate populației 11.02.0338  
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice 11.02.0439  
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.0540  
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.0641  
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructuri din spațiul rural 11.02.0742  
  c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile 37,02 43  
  - Donații și sponsorizări 37.02.0144  
  - Alte transferuri voluntare 37.02.5045  
  2. Venituri din capital 390002 46  
  3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: 40,02 47  
  - Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii 40.02.0648  
  - Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.1049  
  - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă 40.02.1150  
  4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice  51  
  - Subvenții de la bugetul de stat 42,02 52  
  - Subvenții de la alte administrații 43,02 53  
  CHELTUIELI TOTAL 5002 54  
  Excedent 98,02 55  
  Deficit 99,02 56  
  III. MUNICIPII     
  VENITURI TOTAL 00010257  
  Venituri proprii 4802 58  
  1. Venituri curente, din care: 00020259  
  a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 04.0260  
  - Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.0161  
  - Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.0462  
  b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 11.0263  
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București 11.02.0164  
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București 11.02.0265  
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate populației 11.02.0366  
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice 11.02.0467  
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.0568  
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.0669  
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural 11.02.0770  
  c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile 37,02 71  
  - Donații și sponsorizări 37.02.0172  
  - Alte transferuri voluntare 37.02.5073  
  2. Venituri din capital 390002 74  
  3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: 40,02 75  
  - Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii 40.02.0676  
  - Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.1077  
  - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă 40.02.1178  
  4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice  79  
  - Subvenții de la bugetul de stat 42,02 80  
  - Subvenții de la alte administrații 43,02 81  
  CHELTUIELI TOTAL 5002 82  
  Excedent 98,02 83  
  Deficit 99,02 84  
  IV. JUDEȚ (BUGET PROPRIU)     
  VENITURI TOTAL 000102 85  
  Venituri proprii 4802 86  
  1. Venituri curente, din care: 000202 87  
  a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 88  
  - Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.0189  
  - Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.0490  
  b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 11.02 91  
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București 11.02.0192  
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București 11.02.0293  
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate populației 11.02.0394  
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice 11.02.0495  
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.0596  
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.0697  
  c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile 37,02 98  
  - Donații și sponsorizări 37.02.0199  
  - Alte transferuri voluntare 37.02.50100  
  2. Venituri din capital 390002 101  
  3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: 40,02 102  
  - Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii 40.02.06103  
  - Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10104  
  - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă 40.02.11105  
  4. Subvenții de la alte nivele ale administrație publice  106  
  - Subvenții de la bugetul de stat 42,02 107  
  - Subvenții de la alte administrații 43,02 108  
  CHELTUIELI TOTAL 5002 109  
  Excedent 98,02 110  
  Deficit 99,02 111  
  CORELAȚII     
  VENITURI TOTAL 000102 112  
  Venituri proprii 4802 113  
  1. Venituri curente, din care: 000202 114  
  a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 115  
  - Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01116  
  - Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04117  
  b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 11.02 118  
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București 11.02.01119  
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București 11.02.02120  
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate populației 11.02.03121  
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice 11.02.04122  
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05123  
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06124  
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural 11.02.07125  
  c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile 37,02 126  
  - Donații și sponsorizări 37.02.01127  
  - Alte transferuri voluntare 37.02.50128  
  2. Venituri din capital 390002 129  
  3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: 40,02 130  
  - Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii 40.02.06131  
  - Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10132  
  - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă 40.02.11133  
  4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice  134  
  - Subvenții de la bugetul de stat 42,02 135  
  - Subvenții de la alte administrații 43,02 136  
  CHELTUIELI TOTAL 5002 137  
  Excedent 98,02 138  
  Deficit 99,02 139  
  Conducătorul instituțieiConducătorul compartimentului financiar-contabil *) Completează pct. 3 "Componentele situațiilor financiare" din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006.
   +  Anexa 25*) MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)..... INSTITUȚIA......
  SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
  Cod program: Denumire program:
  -lei-
  Cod sursă Denumire sursă Credite bugetareinițialeCredite bugetaredefinitive Plăți efectuate
  0 TOTAL SURSE
  I. Credite de angajament
  II. Credite bugetare
  1 Bugetul de stat
  I Credite de angajament
  II. Credite bugetare
  6 Credite externe (BIRD, BERD, BEI s.a.)
  I. Credite de angajament
  II. Credite bugetare
  8 Fonduri externe nerambursabile (Fonduri PHARE s.a.)
  I. Credite de angajament
  II. Credite bugetare
  10 Venituri proprii
  I. Credite de angajament
  II. Credite bugetare
  Cod program: Denumire program:
  -lei-
  Cod sursă Denumire sursă Credite CreditePlăți efectuate
  0 TOTAL SURSE
  I. Credite de angajament
  II. Credite bugetare
  1 Bugetul de stat
  I. Credite de angajament
  II. Credite bugetare
  6 Credite externe (BIRD, BERD, BEI s.a.)
  I. Credite de angajament
  II. Credite bugetare
  8 Fonduri externe nerambursabile (Fonduri PHARE s.a.)
  I. Credite de angajament
  II. Credite bugetare
  10 Venituri proprii
  I. Credite de angajament
  II. Credite bugetare
  *) Completează pct. 3 "Componentele situațiilor financiare" din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006.
   +  Anexa 26**) MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)..... INSTITUȚIA......
  FIȘA PROGRAMULUI
  Program:
  -lei-
  Indicatori Credite bugetare inițiale Credite bugetare definitivePlăți efectuate
  De eficiență    
      
      
      
  De rezultat    
      
      
      
  Sursa de finanțareCod 01 Denumire: Bugetul de stat
  -lei-
  Tip Denumire Cod Credite bugetare inițiale Credite bugetare definitivePlăți efectuate
  50 CHELTUIELI TOTALE *) 50 01   
   Credite de angajament     
   Credite bugetare     
        
  Cod 06 Denumire: Credite externe
  -lei-
  Tip Denumire Cod Credite bugetare inițiale Credite bugetare definitivePlăți efectuate
  50 CHELTUIELI TOTALE *) 50 06   
   Credite de angajament     
   Credite bugetare     
        
  Cod: 08 Denumire: Fonduri externe nerambursabile
  -lei-
  Tip Denumire Cod Credite bugetare inițiale Credite bugetare definitivePlăți efectuate
  50 CHELTUIELI TOTALE *) 50 08   
   Credite de angajament     
   Credite bugetare     
        
  Cod: 10 Denumire: Venituri proprii
  -lei-
  Tip Denumire Cod Credite bugetare inițiale Credite bugetare definitivePlăți efectuate
  50 CHELTUIELI TOTALE *) 50 10   
   Credite de angajament     
   Credite bugetare     
        
  Conducătorul instituțieiConducătorul compartimentului financiar-contabil *) - Se desfășoară pe capitole și titluri de cheltuieli potrivit bugetului aprobat **) Completează pct. 3 "Componentele situațiilor financiare" din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006.
   +  Anexa 30**)MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)..................UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ..............INSTITUȚIA...................
  PLĂȚI RESTANTE
  la data de .....
  cod….*)-lei-
  DENUMIREA INDICATORILOR Nr. rândTOTALdin care:
  pentru activitateacurentă pentruinvestiții
  A B 1=2+32 3
  PLĂȚI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+22+27+32+37+42) din care: 01
  - peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43) 03
  - peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44) 04
  - peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45) 05
  - peste 1 an (rd. 11+16+26+31+36+41+46) 06
  Plăți restante către furnizori, din care:(ct.401, ct.403, ct.404, ct.405) 07
  - peste 30 de zile 08
  - peste 90 de zile 09
  - peste 120 zile 10
  - peste 1 an 11
  Plăți restante față de bugetul de stat, bugetul asigurărilorsociale de sănătate și față de bugetul asigurărilor sociale,din care:(rd.17+rd.18+rd.19) 12 X
  - peste 30 de zile 13 X
  - peste 90 de zile 14 X
  - peste 120 zile 15 X
  - peste 1 an 16 X
  Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) 17 X
  Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate ct.4313, ct.4314,ct.4315, ct.4317) 18 X
  Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21),din care 19 X
  - contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) 20 X
  - contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372) 21 X
  Plăți restante față de bugetele locale, din care: (ct. 446, ct. 4481) 22 X
  - peste 30 de zile 23 X
  - peste 90 de zile 24 X
  - peste 120 zile 25 X
  - peste 1 an 26 X
  Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), din care: (ct.421 ,ct. 423, ct.426, ct.4281, ct. 429) 27 X
  - peste 30 de zile 28 X
  - peste 90 de zile 29 X
  - peste 120 zile 30 X
  - peste 1 an 31 X
  Plăți restante față de alți creditori, din care: (ct.427,ct.438, ct.462, ct.467) 32 X
  - peste 30 de zile 33 X
  - peste 90 de zile 34 X
  - peste 120 zile 35 X
  - peste 1 an 36 X
  Împrumuturi nerambursate la scadență, din care: (ct.1611, ct.1621, ct. 1631, ct. 1641, ct. 1651,ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197) 37
  - peste 30 de zile 38
  - peste 90 de zile 39
  - peste 120 zile 40
  - peste 1 an 41
  Dobânzi restante, din care:(aferente celor de la rd 37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683,ct.1684,ct.1687,ct.5186) 42
  - peste 30 de zile 43
  - peste 90 de zile 44
  - peste 120 zile 45
  - peste 1 an 46
  *) Se completează cu următoarele coduri:40 - pentru total plăți restante;41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;42 - pentru plăți restante din bugetele locale;43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru șomaj;45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;46 - pentru plăți restante din credite externe;47 - pentru plăți restante din credite interne;48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;49 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii;50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale **) Înlocuiește anexa nr. 30 de la pct. 3 "Componentele situațiilor financiare" din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006.Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil
   +  Anexa 34*) MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ INSTITUȚIA
  SITUAȚIA MODIFICĂRILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR
  cod 25-lei-
  Denumirea elementului de capital CodrândSoldla începutul anului Creșteri Reduceri Soldla sfârșitul anului
  A B 1 2 3 4
  Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100 01
  Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 101 02
  Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 102 03
  Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct. 103 04
  Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct. 104 05
  Rezerve din reevaluare Ct. 105 06
  Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct. 106 07
  Fondul de rulment Ct. 131 08
  Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 132 09
  Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 Ct. 133 10
  Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct. 134 11
  Fondul de risc Ct. 135 12
  Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct. 136 13
  Taxe speciale Ct. 137 14
  Fondul de dezvoltare a spitalului Ct. 1391 15
  Alte fonduri (constituite în afara bugetului local) Ct. 1399 16
  Rezultatul reportat (Ct. 117-sold creditor) 17
  Rezultatul reportat (Ct. 117-sold debitor) 18
  Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct. 121 - sold creditor) 19
  Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct. 121 - sold creditor) 20
  Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20) 21
  Conducătorul instituțieiConducătorul compartimentului financiar-contabil *) Completează pct. 3 "Componentele situațiilor financiare" din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006.
   +  Anexa 35 a*) MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)....................UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ................ INSTITUȚIA...................
  SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
  la .........
  cod 26
  Denumirea activelor fixe NrrândExistent 31.12.2006Sold la începutulanului Creșteri
  Totaldin care:diferențedin reevaluareachizițiitransferuriprimite cu titlu gratuit donații,sponsorizărialtecăi
  nr. mp
  A B1 2 3 4=5+6+7+8+9 5 6 7 8 9
  ACTIVE FIXE NECORPORALE 01x x
  Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203) 02x x
  Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare(ct 205.) 03x x
  Alte active fixe necorporale(ct.208)04x x
  TOTAL (rd. 02 la 04) 05x x
  ACTIVE FIXE CORPORALE 06x x
  Amenajări la terenuri (ct. 2112) 07x x
  Construcții (ct. 212) din care: 08x x
  - locuințe 09
  - hoteluri 10
  - vile 11
  Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 213) 12x x
  Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilorumane și materiale și alte active fixe corporale(ct. 214) 13x x
  TOTAL (rd.07+08+12+13) 14x x
  TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14) 15x x
  cod 27-lei-
  Denumirea activelor fixe NrrândReduceri Sold la sfârșitulanului Ajustări de valoare (amortizăriși ajustări pentru depreciere) Valoarea contabilă netă
  Total din care: dezmembrăriși casări transferuricu titlu gratuit vânzărialtecăi Sold începutul anului Creșteri Reduceri Sold la sfârșitulanului
  A B10=11+12+13+14 11 12 13 1415=3+4-10 16 17 18 19=16+17-18 20=15-19
  ACTIVE FIXE NECORPORALE01           
  Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)            
  Concesiuni, brevete, licențe, mărci comercialedrepturi și active similare(ct 205.) 03           
  Alte active fixe necorporale(ct.208) 04           
  TOTAL (rd. 02 la 04) 05           
  ACTIVE FIXE CORPORALE 06           
  Amenajări la terenuri (ct. 2112) 07           
  Construcții (ct. 212) din care: 08           
  - locuințe 09           
  - hoteluri 10           
  - vile 11           
  Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 213) 12           
  Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale(ct. 214) 13           
  TOTAL (rd.07+08+12+13) 14           
  TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14) 15           
  Conducătorul instituțieiConducătorul compartimentului financiar-contabil *) Completează pct. 3 "Componentele situațiilor financiare" din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006.
   +  Anexa 35 b*) MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)....................UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ................ INSTITUȚIA....................
  SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
  la .............
  cod 28
  Denumirea activelor fixe NrrândExistent 31.12.2006Sold la începutulanului Creșteri
  Totaldin care diferențedin reevaluareachizițiitransferuriprimite cu titlu gratuit donații,sponsorizărialtecăi
  ha nrmp
  A B1 2 3 4 5=6+7+8+9+10 6 7 8 9 10
  ACTIVE FIXE NECORPORALE 01x xx
  Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 206) 02x xx
  Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.233) 03x xx
  TOTAL (rd. 02 + 03) 04x xx
  ACTIVE FIXE CORPORALE 05x xx
  Amenajări la terenuri (ct. 2112) 06x xx
  Terenuri (ct. 2111) 07xx
  Construcții (ct. 212) din care: 08x xx
  - locuințe 09x
  - hoteluri 10x
  - vile 11x
  Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 213) 12x x x
  Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilorumane și materiale și alte active fixe corporale(ct. 214) 13x xx
  Active fixe corporale în curs de execuție (ct. 231) 14x xx
  Alte active nefinanciare(ct. 215) 15x xx
  TOTAL (rd.06+07+08+12+13+14+15) 16x xx
  TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16) 17x xx
  cod 29-lei-
  Denumirea activelor fixe NrrândReduceri Sold la sfârșitulanului Valoarea activelor fixe neamortizabile
  Total din care: dezmembrăriși casări transferuricu titlu gratuit vânzărialtecăi Fondul activelor fixe necorporalect.100Domeniul publical statului ct.101Domeniul privatal statului ct.102Domeniulpublic al UAT ct.103 Domeniul privat al UAT ct.104
  A B11=12+13+14+15 12 13 14 1516=4+5-11 17 18 19 20 21
  ACTIVE FIXE NECORPORALE 01     16=17+18+19+20+21      
  Înregistrări ale eveni- mentelor cultural-sporti-ve(ct. 206) 02           
  Active fixe necorporale în curs de execuție (ct. 233) 03           
  TOTAL (rd. 02 + 03) 04           
  ACTIVE FIXE CORPORALE 05           
  Amenajări la terenuri (ct. 2112) 06           
  Terenuri (ct. 2111) 07           
  Construcții (ct. 212) din care: 08           
  - locuințe 09           
  - hoteluri 10           
  - vile 11           
  Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 213) 12           
  Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale(ct. 214) 13           
  Active fixe corporale în curs de execuție (ct. 215) 14           
  Alte active nefinanciare(ct. 215) 15           
  TOTAL (rd.06+07+08+12+13++14+15) 16           
  TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16) 17           
  Conducătorul instituției,Conducătorul compartimentului financiar-contabil*) Completează pct. 3 "Componentele situațiilor financiare" din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006.
  -------