DECRET nr. 416 din 9 octombrie 1953privind stabilirea drepturilor personalului navigant profesionist din aeronautica civilă a R.P.R.
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 41 din 20 octombrie 1953     +  Capitolul 1 Dispoziţiuni generale  +  Articolul 1Drepturile şi obligaţiunile personalului navigant profesionist din aeronautica civilă a Republicii Populare Române sînt determinate de legislaţia generală a muncii, cu completările prevăzute în prezentul decret.  +  Articolul 2Personalul navigant profesionist care beneficiază de dispoziţiunile prezentului decret, cuprinde: a) personalul angajat, posesor al unui brevet şi al licenţei de zbor, care intră în compunerea echipajelor de conducere la bordul aeronavelor civile (piloti, navigatori, radiotelegrafisti şi mecanici de bord), parasutistii, instructorii de zbor cu şi fără motor, instructorii de parasutism, precum şi organele tehnice angajate pentru controlul acestora în zbor, dacă poseda brevetele şi licentele funcţiunilor pe care le controlează; b) personalul tehnic sau auxiliar, posesor al unui certificat şi licenta, care, neconstituind echipajul de conducere al unei aeronave civile, este angajat pentru a exercita în mod obişnuit la bordul aeronavelor civile servicii cu privire la călători, incarcatura sau aparatura specială a aeronavei, precum şi personalul tehnic angajat pentru a efectua în zbor operaţiile de recepţie şi control al aeronavelor sau parasutelor în vederea eliberării sau prelungirii certificatelor lor de navigabilitate.Elevii şcolilor de pregătire a personalului navigant profesionist din aeronautica civilă se asimilează personalului prevăzut la punctele a şi b.  +  Articolul 3Personalul navigant care prestează munca de instructor de zbor voluntar în cadrul aviaţiei sportive, beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi personalul aeronautic civil navigant prevăzut la art. 2 pct. a, indiferent de instituţia, organizaţia sau întreprinderea unde este salariat. În cazul în care salariatul aparţine de o unitate centrala de aeronautica civilă, fiind angajat ca personal navigant, drepturile sale de personal navigant şi de instructor sportiv de zbor nu se pot cumula.  +  Articolul 4Funcţionarea la bordul aeronavelor civile sau în cadrul parasutismului a personalului navigant prevăzut la art. 2 şi 3 din prezentul decret, precum şi drepturile ce decurg pentru el, sînt condiţionate de numirea acestuia printr-un ordin de stabilire a calităţii de personal navigant, distinct de ordinul de angajare dat de conducerea unităţii centrale de aeronautica de care aparţine.  +  Capitolul 2 Condiţiunile de muncă ale personalului navigant profesionist  +  Articolul 5Personalul navigant profesionist prevăzut la art. 2 şi 3 este obligat sa presteze munca aeronautica cerută de către unitatea centrala de aeronautica civilă de care aparţine.Acest personal nu poate refuza îndeplinirea unei sarcini referitoare la activitatea de zbor decît dacă executarea ei contravine legilor şi instrucţiunilor în vigoare sau misiunea de zbor prezintă pericole motivate prin: a) calitatea necorespunzătoare a aeronavei; b) condiţiuni meteorologice sub minimul de siguranţă; şi c) condiţiuni de sănătate constatate ca nefiind corespunzătoare pentru zbor.  +  Articolul 6Munca prestată de personalul navigant profesionist prevăzut la art. 2 şi 3 este socotită munca grea de categoria I-a (munca excepţional de grea).  +  Articolul 7În cursul unei zile de muncă, personalul navigant prevăzut la art. 2 şi 3 va presta maximum 6 ore de activitate de zbor.Unităţile aeronautice civile nu pot cere personalului prevăzut în alineatul precedent depăşiri peste limita de 6 ore de activitate de zbor, decît în cazuri excepţionale justificate în carnetul de drum al aeronavei sau în registrul de zbor.  +  Articolul 8Personalul navigant profesionist are dreptul la un concediu de odihnă suplimentar de 12 zile lucrătoare.  +  Articolul 9În afară de concediul de odihnă, personalul navigant prevăzut la art. 2 şi 3 mai are dreptul să fie trimis pentru refacere la casele de odihnă cele mai indicate pentru refacerea sa, atunci cînd se constata medical ca aptitudinile psiho-fizice ale acestui personal nu mai corespund pentru realizarea activităţii de zbor în bune condiţiuni.  +  Articolul 10Personalul navigant profesionist prevăzut la art. 2 pct. a şi b şi art. 3 mai beneficiază de concedii de reconditionare a aptitudinilor sale psiho-fizice după îndeplinirea în zbor a unor misiuni apreciate grele de către unitatea centrala de aeronautica de care aparţine, precum şi după un număr de ore care depăşeşte norma fixată de unitate pe o perioadă determinata de ea.Fiecare din aceste concedii de reconditionare nu poate depăşi 72 de ore.  +  Articolul 11Unităţile centrale de aeronautica civilă din Republica Populara Română sînt obligate să asigure în mod permanent şi gratuit personalului navigant prevăzut la art. 2 şi 3, un control şi o îngrijire psiho-fizica de specialitate, medicamentele, vitaminele şi antidoturile alimentare şi medicamentoase necesare.  +  Articolul 12Unităţile centrale de aeronautica civilă din Republica Populara Română împreună cu organele locale ale puterii de stat, vor asigura personalului navigant profesionist repartizarea de locuinţe corespunzătoare funcţiunilor lui.  +  Articolul 13Personalul navigant profesionist prevăzut la art. 2 pct. a şi b şi art. 3, oprit temporar sau definitiv de la zbor pentru incapacitate fizica de funcţionare ca personal navigant, va fi repartizat sau ca personal aeronautic civil nenavigant sau ca personal tehnic de specialitate de aeronautica, fie la unitatea centrala respectiva, fie, prin grija unităţii sale, la o alta unitate centrala de aeronautica civilă. În acest caz, salariul noii funcţiuni nu va putea fi mai mic de 75% faţă de salariul corespunzător funcţiei de personal navigant din care a provenit.În nici un caz unitatea centrala nu poate într-o asemenea situaţie sa desfaca contractul de muncă, afară de cazul în care cel interesat o va cere în mod expres.  +  Capitolul 3 Indemnizaţii de zbor  +  Articolul 14Personalul navigant profesionist prevăzut la art. 2 şi 3 primeşte pe lîngă salariul tarifar pentru munca aeronautica prestată, indemnizaţii de zbor fixate prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri şi stabilite pe baza propunerii Ministerului Transporturilor Navale şi Aeriene.  +  Articolul 15Suspendarea plăţii sau reducerea indemnizaţiilor de zbor prevăzute la art. 14 nu se poate face decît:- pentru motive disciplinare de zbor;- pentru pierderea aptitudinilor profesionale din culpa personalului;- pentru depunerea unei activităţi de zbor redusă în mod voit şi pentru neîndeplinirea normelor de lucru stabilite.  +  Articolul 16Personalul navigant profesionist oprit medical de la zbor are dreptul la indemnizaţie de zbor timp de 6 luni, socotite cu începere din luna următoare celei în care s-a produs oprirea.  +  Articolul 17Indemnizaţiile de zbor cuvenite personalului navigant profesionist din aeronautica civilă nu exceptează pe salariaţi de la sistemul premial.  +  Capitolul 4 Drepturile personalului navigant profesionist în caz de accidente de aeronautica  +  Articolul 18Personalul navigant profesionist prevăzut la art. 2 şi 3 are dreptul la asigurare materială pentru accidentele de aeronautica, în condiţiile stabilite de prezentul decret.Documentul care dovedeşte condiţiile în care s-a îndeplinit serviciul este copia ordinului de misiune.  +  Articolul 19Asigurarea materială pentru pierderea temporară sau definitivă a capacităţii de muncă în timpul serviciului din cauza unui accident de aeronautica, se stabileşte după categoriile de invaliditate şi potrivit cuantumurilor fixate de regimul general al pensiilor pentru invaliditati de muncă, aflate în vigoare la data producerii invaliditatii.  +  Articolul 20Accidentatul declarat invalid, pentru care legislaţia în vigoare admite cumul de pensie cu o funcţiune în cîmpul muncii, va fi plasat, prin grija unităţii centrale de aeronautica civilă de care a aparţinut, la o munca pe cît posibil corespunzătoare specialitatii sale aeronautice.În acest caz unitatea centrala, după stabilirea invaliditatii, nu va putea desface contractul de muncă cu cel declarat invalid, decît după ce va fi asigurat plasarea acestuia în cîmpul muncii.  +  Articolul 21Personalul navigant profesionist prevăzut la art. 2 şi 3 va fi asigurat în mod obligatoriu pentru deces sau invaliditate permanenta totală ori parţială, la Administraţia Asigurărilor de Stat, Adas, de către unitatea centrala căreia îi aparţine şi care va suporta plata primelor de asigurare.În acest scop, Administraţia Asigurărilor de Stat este autorizata a efectua pe lîngă asigurările împotriva accidentelor de călătorie pe cai ferate, rutiere şi pe apa, prevăzute în Decretul nr. 38 din 6 Februarie 1952 şi asigurarea contra accidentelor de călătorie aeriană a personalului aeronautic civil navigant.Aceasta asigurare se va realiza printr-o convenţie ce urmează a se încheia între unitatea centrala de aeronautica de care depinde personalul de asigurat şi Administraţia Asigurărilor de Stat.Cuantumul asigurării, tarifele şi condiţiile generale de asigurare se vor stabili prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri.Cuantumul asigurării va fi acelaşi pentru întreg personalul navigant şi va fi fixat pe baza propunerii Ministerului Transporturilor Navale şi Aeriene de acord cu unităţile centrale de aeronautica civilă.În cazul în care asigurarea nu s-a perfectat sau plata primelor de asigurare nu s-a făcut de către unităţile centrale de aeronautica civilă, acestea vor plati cu titlu de desdaunare celor îndreptăţiţi, o sumă echivalenta cu suma ce va fi stabilită prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri drept asigurare obligatorie prin Administraţia Asigurărilor de Stat.Personalul navigant angajat la unităţile aeronautice civile, care executa în mod obişnuit zboruri în interes de serviciu şi care nu beneficiază de dispoziţiunile art. 18 din prezentul decret, va fi asigurat pentru deces sau invaliditate permanenta totală sau parţială ce ar surveni de pe urma zborului efectuat, de către unitatea centrala de aeronautica pentru care zborul se executa şi care va suporta plata primelor de asigurare.Organele aeronautice de control vor interzice transportul aerian al acelor neasigurati în condiţiile acestui articol.  +  Capitolul 5  +  Articolul 22Personalul navigant profesionist din aeronautica civilă prevăzut la art. 2 pct. a şi b din prezentul decret, cere pensionarea sa de îndată ce a îndeplinit 20 de ani de serviciu în cîmpul muncii, dintre care cel puţin 10 ani ca personal navigant.  +  Articolul 23Personalul navigant prevăzut la art. 2 pct. a şi art. 3 beneficiază în calcularea anilor de pensie pentru munca aeronautica de următoarele reduceri de timp pentru pensionare: a) un an de serviciu pe liniile aeriene pentru deservirea transporturilor de călători, marfa şi expeditii poştale, dacă salariatul a efectuat 400 ore de zbor sau mai multe într-un an, se va socoti 2 ani, dacă salariatul a efectuat de la 200-399 ore de zbor într-un an, se va socoti 18 luni, iar de la 100-199 ore de zbor, 15 luni; b) un an de serviciu în cadrul aviaţiei utilitare (în slujba agriculturii, silviculturii, misiunilor medico-sanitare, etc), dacă salariatul a efectuat 200 ore de zbor sau mai multe într-un an, se va socoti 2 ani; dacă salariatul a efectuat de la 100-199 ore de zbor într-un an, se va socoti 18 luni. Dacă salariatul a efectuat de la 50-99 ore de zbor într-un an, se va socoti 15 luni; c) un an de serviciu în cadrul învăţămîntului aeronautic sportiv în calitate de director de şcoala, instructor de zbor (cu sau fără motor), şef de instructaj, instructor de parasutism, se va socoti 18 luni; d) un an de serviciu în cadrul învăţămîntului aeronautic pentru transportul aerian public şi utilitar în calitate de director de şcoala, instructor de zbor, şef de pilotaj, se va socoti 2 ani; e) un an de serviciu în calitate de pilot (cu şi fără motor) sau parasutist receptionar, se va socoti 2 ani; f) un an de serviciu în calitate de personal navigant pentru cercetări ştiinţifice şi tehnic-aeronautice, se va socoti 2 ani. --------------