ORDONANŢĂ nr. 3 din 17 ianuarie 2007privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IArticolul 2 din Legea nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.028 din 27 decembrie 2006, se modifică după cum urmează:"Art. 2. - Fondurile necesare pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi, precum şi pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor prevăzute de prezenta lege se asigură prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei."  +  Articolul IIPentru asigurarea în anul 2007 a fondurilor necesare aplicării Legii nr. 482/2006, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, la propunerea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor acestei legi în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pe anul 2007.  +  Articolul III (1) Pentru copiii născuţi în perioada ianuarie-mai 2007, autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, denumite în continuare autorităţile administraţiei publice locale, vor acorda beneficiarilor contravaloarea în lei a trusoului pentru nou-născuţi prevăzut de Legea nr. 482/2006. (2) Contravaloarea trusoului pentru nou-născuţi se acordă la cererea scrisă a oricăruia dintre părinţii fireşti ai copilului sau, în cazul în care aceştia nu sunt în măsură să solicite acest drept, prin împuternicit ori la cererea reprezentantului legal al copilului desemnat în condiţiile legii. (3) Cererea prevăzută la alin. (2) se întocmeşte de oricare dintre părinţii fireşti, de împuternicitul acestora sau de reprezentantul legal al copilului şi este însoţită de copia certificatului de naştere ori, după caz, a extrasului de naştere, precum şi de declaraţia pe propria răspundere a persoanei care semnează cererea că nu a solicitat acest drept în altă localitate. (4) Cererea de acordare a sumelor prevăzute la alin. (1) se depune şi se înregistrează la autorităţile administraţiei publice locale în a căror rază teritorială domiciliază părintele sau, după caz, în care a fost înregistrată naşterea copilului, până cel târziu la data de 15 iunie 2007. (5) Aprobarea acordării sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează prin dispoziţie scrisă a autorităţii administraţiei publice locale prevăzute la alin. (4) în termen de maximum 5 zile de la depunerea cererii. (6) În termenul prevăzut la alin. (5), autorităţile administraţiei publice locale comunică beneficiarilor aprobarea dreptului, precum şi modalitatea de plată a acestuia. (7) Sumele reprezentând contravaloarea trusoului se plătesc de autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (4) în termen de maximum 30 de zile de la depunerea cererii de către solicitant. (8) Pe baza dispoziţiei prevăzute la alin. (5), autorităţile administraţiei publice locale întocmesc situaţii centralizatoare care se transmit direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în prima zi a săptămânii următoare pentru săptămâna precedentă. (9) Pe baza situaţiei centralizatoare prevăzute la alin. (8), în termen de două zile de la primirea acesteia, direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmeşte un borderou cu situaţiile centralizatoare, la nivelul judeţului, pe baza căruia solicită Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei necesarul de credite bugetare în vederea plăţii contravalorii trusoului şi a cheltuielilor de transmitere a dreptului. (10) Situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (8) constituie document justificativ de plată şi se redactează în sistem electronic, fără modificări manuale sau alte vicii de formă ori de fond.  +  Articolul IVÎn anul 2007, autorităţile administraţiei publice locale vor finaliza până la 31 mai procedurile prevăzute de lege pentru achiziţionarea bunurilor ce vor constitui trusoul pentru nou-născuţi prevăzut de Legea nr. 482/2006.  +  Articolul V (1) Începând cu anul 2007, cotele de contribuţii de asigurări sociale stabilite prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487/2006 nu mai cuprind cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzută de legislaţia în vigoare. (2) Cota de 2% prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 487/2006 reprezintă cota contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj, diminuată conform art. 7 alin. (2) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, şi nu include cota contribuţiei de 0,25% datorată de angajatori la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale. (3) În anul 2007, contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj datorată de angajatorii care nu beneficiază de prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, este de 2,25%.  +  Articolul VIÎn aplicarea prezentei ordonanţe, pot fi elaborate instrucţiuni care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul VIIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 17 ianuarie 2007.Nr. 3.-------