REGULAMENT*) nr. 21 din 14 decembrie 2006privind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investitii
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Nr. 16 din 14 decembrie 2006
  • COMISIA NAŢIONALA A VALORILOR MOBILIARE
  • Nr. 21 din 14 decembrie 2006
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.033 bis din 27 decembrie 2006    -------- Notă *) Aprobat de Ordinul nr. 110 din 14.12.2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 1033 din 27.12.2006  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament stabileste modul în care se realizează monitorizarea, raportarea şi supravegherea expunerilor mari. (2) Prezentul regulament se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terte. (3) Casele centrale sunt responsabile pentru reglementarea cadrului general aferent expunerilor mari ale cooperativelor de credit din cadrul retelelor cooperatiste. Reglementarile emise vor avea în vedere prevederile prezentului regulament în ceea ce priveste expunerile mari ale cooperativelor de credit şi nu vor putea stabili cerinţe mai puţin restrictive decat cele prevăzute de acesta. În acest sens reglementarile emise de casa centrala vor fi transmise spre avizare Băncii Naţionale a României. (4) Prezentul regulament se aplică în mod corespunzător societatilor de servicii de investitii financiare, precum şi societatilor de administrare a investitiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii, persoane juridice române, cu excepţia prevederilor Capitolului III - "Operaţiuni în condiţii de favoare", care se aplică exclusiv instituţiilor de credit, persoane juridice române şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terte. În acest sens, orice referire la Banca Naţionala a României se considera a fi facuta, după caz, la Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare. (5) Prezentul regulament se aplică la nivel individual şi, după caz, consolidat, în conformitate cu Regulamentul BNR-CNVM nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe baza consolidata a instituţiilor de credit şi a firmelor de investitii. (6) Casele centrale sunt responsabile pentru aplicarea prezentului regulament la nivel de retea cooperatista.  +  Articolul 2 (1) Termenii şi expresiile folosite în cuprinsul prezentului regulament au semnificatiile prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. (2) Pentru scopurile prezentului regulament, termenii filiala şi societate-mama au semnificatiile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi alin. (3). (3) În înţelesul prezentului regulament prin expresia grup de clienti aflati în legătură se înţeleg doua sau mai multe persoane fizice şi/sau juridice: a) care constituie, dacă nu se dovedeste altfel, un singur risc, deoarece una dintre ele detine, direct sau indirect, controlul asupra celeilalte ori celorlalte; sau b) între care nu exista o relaţie de control în sensul exprimat la lit. a), dar care trebuie să fie considerate ca reprezentand un singur risc, deoarece între ele exista asemenea legaturi încât, dacă una dintre ele s-ar confrunta cu probleme financiare, exista probabilitatea ca şi cealalta sau toate celelalte să se confrunte cu dificultati de rambursare. (4) Pentru scopul aplicarii Capitolului III - "Operaţiuni în condiţii de favoare", termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) grup - mai multe entităţi (membri), reunite după un anumit criteriu. Prin grupul institutiei de credit se va înţelege grupul de clienti aflati în legătură, din care face parte institutia de credit insasi. Pentru scopurile acestei definitii, va fi luat în considerare şi cazul particular în care un grup este format dintr-o singura entitate (membru); b) entitate sau membru din cadrul unui grup - orice entitate sau membru, persoana fizica ori juridica, care face parte dintr-un grup; în cazul grupului institutiei de credit, se va înţelege şi institutia de credit insasi; c) control comun - impartirea controlului asupra unei activităţi economice; d) influenţa semnificativa - autoritatea de a participa la luarea deciziilor de politica financiară şi de exploatare ale unei activităţi economice, dar care nu reprezinta controlul sau controlul comun asupra politicilor respective; e) grup de persoane fizice cu influenţa semnificativa asupra unei/unor entităţi din cadrul grupului institutiei de credit - orice grup format din membrii, persoane fizice, ai unui grup de clienti aflati în legătură care are/exercita o influenţa semnificativa asupra grupului institutiei de credit.În scopul aplicarii acestei definitii în cadrul prezentului regulament, vor fi luate în considerare numai acele grupuri de persoane fizice cu influenţa semnificativa, care au în componenta lor cel puţin un membru care are calitatea de salariat al unei/unor entităţi din cadrul grupului institutiei de credit. Pentru scopurile acestei definitii, va fi luat în considerare şi cazul particular în care un grup de persoane fizice cu influenţa semnificativa este format dintr-un singur membru. f) operaţiune în condiţii de favoare (non-arm's length transaction) - orice operaţiune care este incheiata de către părţi de pe alte pozitii decat cele care reprezinta interese economice diferite. (5) La aprecierea caracterului unei operaţiuni în condiţii de favoare pot fi avute în vedere, fără a se limita la acestea, urmatoarele aspecte: a) disponibilitatea institutiei de credit de a efectua o operaţiune identica sau similara cu orice altă persoană, probata prin accesul larg la acest tip de operaţiune; b) termenii în care au fost incheiate operaţiuni similare şi care predomina la momentul efectuării operaţiunii în cauza; c) tranzactionarea unui activ sau decontarea unei datorii la o alta valoare decat valoarea sa justa. (6) Dintre termenii considerati la alin. (5) lit. b) se pot menţiona: a) în cazul operaţiunilor de acordare de credite: evaluarea creditului, durata, ratele de dobânda, scadentarul, cerinţele de garantii colaterale; b) în cazul operaţiunilor de atragere de depozite - dobânda bonificata. (7) Unele dintre cele mai intalnite cazuri de grupuri de persoane fizice cu influenţa semnificativa sunt: a) cazul unui grup reprezentat de membrii unei familii din care un membru este persoana care detine functie executiva; totodata pot exista cazuri în care între un membru al familiei şi o altă persoană exista, în sensul că se exercită, o relaţie similara celei de control, în aceste cazuri membrii familiei împreună cu persoana respectiva constituind un grup de persoane fizice cu influenţa semnificativa; b) cazul unui grup reprezentat de membrii unei familii din care un membru este administrator sau acţionar semnificativ în una dintre entitatile grupului institutiei de credit, iar alt membru are calitatea de salariat în aceeasi/alta entitate din acest grup. (8) Termenii şi expresiile: bănci centrale, bănci multilaterale de dezvoltare, entităţi din sectorul public, au înţelesul prevăzut de Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard. (9) Semnificatia expresiilor protecţie finanţată a creditului şi protecţie nefinantata a creditului este cea din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investitii. (10) Semnificatia notiunilor de institutii şi firme de investitii este cea din Regulamentul BNR-CNVM Nr. 13/18/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii.  +  Articolul 3 (1) În scopul aplicarii prevederilor prezentului regulament, expunerile reprezinta activele şi elementele din afara bilantului prevăzute în Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard, fără aplicarea ponderilor de risc sau gradelor de risc prevăzute de respectivul regulament. (2) Expunerile care provin din elementele prevăzute în Anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de rascumparare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/marfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare şi al tranzactiilor de creditare în marja trebuie calculate în conformitate cu una din metodele prevăzute de regulamentul respectiv. (3) În scopul prezentului regulament, se vor aplica şi prevederile art. 4 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de rascumparare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/marfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare şi al tranzactiilor de creditare în marja. (4) Instituţiile de credit vor evalua activele şi elementele din afara bilantului în conformitate cu Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare şi, după caz, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate.  +  Articolul 4Toate elementele acoperite integral de fonduri proprii sunt excluse pentru scopul determinarii expunerilor, cu condiţia ca respectivele fonduri proprii sa nu fie incluse în fondurile proprii ale institutiei de credit în sensul art. 126 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi al art. 2 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii sau în calculul altor indicatori de monitorizare prevăzuţi în alte reglementari.  +  Articolul 5Expunerile nu vor include nici unul din urmatoarele elemente: a) în cazul operaţiunilor pe curs de schimb, expunerile înregistrate în cursul normal al decontarii pe durata a 48 de ore de la efectuarea platii; sau b) în cazul operaţiunilor de cumparare sau de vanzare de titluri, expunerile înregistrate în cursul normal al decontarii pe perioada a 5 zile lucratoare de la data efectuării platii ori de la data efectuării livrarii titlurilor, în functie de care dintre aceste operaţiuni intervine mai devreme.  +  Articolul 6 (1) În sensul prezentului regulament, termenul institutie de credit include: a) o institutie de credit, în sensul art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, inclusiv sucursalele sale din state terte; b) orice entitate publică sau privată, inclusiv sucursalele sale, care indeplineste cerinţele din definitia "institutie de credit" prevăzută la art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi care a fost autorizata într-un stat tert. (2) În sensul prezentului regulament, termenul societate-mama include o societate mama în sensul art. 7 alin. (1) pct. 19 lit. a)-lit. e) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, precum şi orice entitate care, în opinia Băncii Naţionale a României exercita efectiv o influenţa dominantă asupra altei entităţi (o filiala); (3) În sensul prezentului regulament, termenul filiala include o entitate aflata în relaţie cu o societate-mama, în una din situaţiile prevăzute la alin. (2), precum şi orice entitate asupra careia, în opinia Băncii Naţionale a României, o societate-mama exercita efectiv o influenţa dominantă.  +  Capitolul II Expuneri mari  +  Secţiunea 1 Monitorizarea şi raportarea expunerilor mari  +  Articolul 7 (1) Expunerea unei institutii de credit faţă de un client sau faţă de un grup de clienti aflati în legătură este considerata ca fiind expunere mare dacă valoarea sa este egala sau depăşeşte 10% din fondurile proprii ale institutiei de credit. (2) Banca Naţionala a României poate stabili, diferit faţă de institutia de credit, componenta unui "grup de clienti aflati în legătură". (3) Orice operaţiune care conduce la inregistrarea unei expuneri mari, asa cum este definita la alin. (1), sau la majorarea acesteia, va fi efectuata numai cu aprobarea prealabila a consiliului de administratie sau a directorilor institutiei de credit. O asemenea operaţiune va putea fi efectuata numai în condiţiile în care decizia este aprobata în unanimitate de către toţi directorii institutiei de credit, stabiliti prin actul constitutiv şi/sau prin hotărârea organelor statutare ale acesteia. Consiliul de administratie al institutiei de credit va analiza lunar operaţiunile aprobate de directori, de natura celor prevăzute la alin. (1), pentru a se asigura ca respectivele operaţiuni sunt în conformitate cu strategia, politicile şi limitele referitoare la riscul de credit aprobate de către acesta.  +  Articolul 8 (1) Instituţiile de credit raporteaza Băncii Naţionale a României orice expunere mare. (2) Raportarea tuturor expunerilor mari se va efectua cel puţin trimestrial. (3) În ceea ce priveste expunerile exceptate potrivit art. 14 alin. (1) lit. a)-lit. b), lit. d)-lit. e) şi lit. g)-lit. i) instituţiile de credit pot sa nu le raporteze potrivit prevederilor alin. (1), iar pentru expunerile prevăzute în art. 14 alin. (1) lit. c) şi lit. f), art. 14 alin. (3) lit. a)-lit. b), şi art. 14 alin. (5) lit. e), instituţiile de credit pot să efectueze raportarea semestrial. (4) În situaţia în care o institutie de credit face uz de posibilitatea prevăzută la alin. (3), aceasta trebuie să pastreze în evidenta fundamentarea în baza careia a actionat în acest mod pentru o perioadă de cel puţin un an ulterior datei de la care a aplicat prevederile alin. (3), astfel încât Banca Naţionala a României să poată stabili dacă aceasta abordare este justificata.  +  Articolul 9Instituţiile de credit analizeaza expunerile faţă de emitentii de garantii reale, în vederea identificarii potentialelor concentrari, potrivit normelor interne, şi raporteaza Băncii Naţionale a României orice rezultate semnificative.  +  Secţiunea a 2-a Limite aplicabile expunerilor mari  +  Articolul 10 (1) O institutie de credit nu poate inregistra faţă de un client sau faţă de un grup de clienti aflati în legătură expuneri a caror valoare totala depăşeşte 25% din fondurile sale proprii. (2) În cazul în care clientul sau grupul de clienti aflati în legătură este societatea mama sau filiala institutiei de credit şi/sau una sau mai multe filiale ale acelei societăţi-mama, procentul prevăzut la alin. (1) va fi redus la 20%. (3) Valoarea cumulata a expunerilor mari ale unei institutii de credit nu poate depăşi 800% din fondurile sale proprii. (4) Instituţiile de credit trebuie să respecte în permanenta, în ceea ce priveste expunerile asumate, limitele prevăzute la alin. (1)-alin. (3). (5) Dacă, într-un caz excepţional, expunerile depasesc limitele prevăzute la alin. (1)-alin. (3), institutia de credit trebuie să raporteze aceasta situaţie fără intarziere Băncii Naţionale a României care poate acorda, atunci când circumstantele o justifica, un termen limita în care institutia de credit să se conformeze cu limitele impuse.  +  Articolul 11Banca Naţionala a României poate impune limite mai stricte decat cele prevăzute la art. 10.  +  Articolul 12Pentru scopurile art. 14-17, termenul "garantie personala" include instrumentele financiare derivate de credit recunoscute în baza Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investitii, altele decat instrumentele de tipul credit linked note.  +  Articolul 13În cazul în care, în baza art. 14-17 recunoasterea protectiei finantate sau nefinantate a creditului poate fi permisa, recunoasterea este condiţionată de respectarea criteriilor de eligibilitate şi a altor cerinţe minime prevăzute de Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investitii pentru scopul calcularii valorilor ponderate la risc ale expunerilor potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard.  +  Articolul 14Pentru fiecare dintre expunerile de mai jos se va excepta de la aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1)-alin. (3) partea calculată ca diferenţa între valoarea expunerii respective şi rezultatul inmultirii acesteia cu ponderea aferenta: (1) Pondere 0%: a) elemente de activ reprezentand creante asupra administratiilor centrale sau băncilor centrale, cărora, în cazul în care sunt negarantate, li se aplică o pondere de risc de 0%, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard; b) elemente de activ reprezentand creante asupra organizaţiilor internationale sau băncilor multilaterale de dezvoltare cărora negarantate, li se aplică o pondere de risc de 0%, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard; c) elemente de activ reprezentand creante asupra administratiilor regionale şi autorităţilor locale din state membre dacă unor astfel de creante li se atribuie o pondere de risc de 0% potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard şi alte expuneri faţă de, sau garantate de astfel de administratii şi autorităţi, creante cărora li se aplică o pondere de risc de 0%, potrivit regulamentului mai sus mentionat. d) elemente de activ reprezentand creante garantate în mod explicit de administraţiile centrale, băncile centrale, organizaţiile internationale, băncile multilaterale de dezvoltare sau entitatile din sectorul public, atunci când creanţelor negarantate asupra respectivelor entităţi care furnizeaza garantia personala li se aplică o pondere de risc de 0%, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard; e) alte expuneri faţă de sau garantate de administraţiile centrale, băncile centrale, organizaţiile internationale, băncile multilaterale de dezvoltare sau entitatile din sectorul public, atunci când creanţelor negarantate asupra entitatii faţă de care expunerea este înregistrată sau de către care este garantata, li se aplică o pondere de risc de 0%, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard; f) elemente de activ reprezentand creante şi alte expuneri asupra administratiilor centrale sau băncilor centrale, altele decat cele menţionate la lit. a), exprimate şi, după caz, finantate în moneda naţionala a imprumutatului; g) elemente de activ şi alte expuneri garantate, în mod adecvat în opinia Băncii Naţionale a României, prin garantii reale reprezentate de titluri de creanta emise de administratii centrale sau bănci centrale, organizaţii internationale, bănci multilaterale de dezvoltare, administratii regionale şi autorităţi locale sau entităţi din sectorul public din state membre, titluri ce reprezinta creante asupra emitentului acestora, cărora, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard, li se atribuie ponderea de risc de 0%; h) elemente de activ şi alte expuneri garantate, în mod adecvat în opinia Băncii Naţionale a României, prin garantii reale reprezentate de depozite de fonduri plasate la institutia de credit imprumutatoare sau la o institutie de credit care este societate-mama sau filiala a institutiei de credit imprumutatoare; i) elemente de activ şi alte expuneri garantate, în mod adecvat în opinia Băncii Naţionale a României, prin garantii reale reprezentate de certificate de depozit emise de institutia de credit imprumutatoare sau de o institutie de credit care este societate-mama sau filiala a institutiei de credit imprumutatoare şi încredinţate uneia dintre acestea; j) fondurile încasate din instrumente de tipul credit linked note emise de institutia de credit, imprumuturile şi depozitele unei contrapartide de la/la institutia de credit, care fac obiectul unui acord de compensare bilantiera recunoscut potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investitii, urmeaza tratamentul elementelor prevăzute la lit. h); k) elementele din afara bilantului purtătoare de risc scăzut, prevăzute în Anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard, în condiţiile în care a fost incheiat un acord cu clientul sau grupul de clienti aflati în legătură, conform caruia expunerea poate fi asumata numai dacă exista siguranţa ca acest lucru nu va conduce la depăşirea limitelor prevăzute la art. 10 alin. (1)-alin. (3). (2) Pondere 10%: a) elemente de activ reprezentand creante şi alte expuneri asupra acelor institutii care nu sunt institutii de credit dar care indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 68 alin. (2) din cadrul Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard, cu o scadenta de până la un an şi garantate potrivit prevederilor mai sus menţionate; b) obligaţiuni garantate prevăzute la art. 55 lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard. (3) Pondere 20%: a) active reprezentand creante asupra administratiilor regionale şi autorităţilor locale din state membre, atunci când acestor creante li se aplică o pondere de risc de 20% potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard şi alte expuneri faţă de, sau garantate de astfel de administratii şi autorităţi, creante cărora li se aplică o pondere de risc de 20%, potrivit regulamentului mai sus mentionat; b) active reprezentand creante asupra instituţiilor şi alte expuneri faţă de acestea a caror scadenta este de până la trei ani. Aceste elemente nu pot constitui fonduri proprii ale instituţiilor respective; c) efecte de comert şi alte instrumente similare cu scadente de până la un an şi purtând semnatura altor institutii de credit; d) obligaţiuni garantate prevăzute la art. 55 lit. b) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard. (4) Pondere 35%: credite garantate în mod adecvat în opinia Băncii Naţionale a României, cu ipoteci de prim rang asupra proprietăţilor imobiliare locative sau cu părţi deţinute în societăţi finlandeze din domeniul locativ care funcţionează în conformitate cu Legea Societatilor pentru Domeniul Locativ din 1991 sau cu legislatia echivalenta ulterioară, precum şi tranzactiile de leasing financiar imobiliar ce au ca obiect o proprietate imobiliara locativa, potrivit cărora locatorul păstrează în totalitate proprietatea asupra proprietăţii imobiliare locative ce face obiectul tranzactiei atâta vreme cat locatarul nu şi-a exercitat opţiunea de cumparare. În toate aceste cazuri valoarea exceptata nu va putea depăşi 50% din valoarea proprietăţii imobiliare locative în cauza. (5) Pondere 50%: a) participatiile calificate în societăţi de asigurare, care reprezinta până la 40% din fondurile proprii ale institutiei de credit care achizitioneaza respectiva participatie calificata; b) expuneri garantate în mod adecvat în opinia Băncii Naţionale a României, prin garantii reale reprezentate de titluri emise de administratii centrale sau bănci centrale, organizaţii internationale, bănci multilaterale de dezvoltare, administratii regionale şi autorităţi locale sau entităţi din sectorul public din state membre, altele decat cele prevăzute la 14 alin. (1) lit. g) precum şi prin garantii reale sub forma titlurilor emise de institutii din state membre; c) urmatoarele expuneri atunci când, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard, li se aplică o pondere de risc de 50%, dar numai în limita a 50% din valoarea proprietăţii imobiliare respective: expunerile garantate cu ipoteci de prim rang asupra spatiilor pentru birouri sau altor spatii cu destinatie comerciala sau prin părţi deţinute în societăţi finlandeze din domeniul locativ care funcţionează în conformitate cu Legea Societatilor pentru Domeniul Locativ din 1991 sau cu legislatia echivalenta ulterioară, în privinta spatiilor pentru birouri sau altor spatii cu destinatie comerciala, precum şi expunerile rezultate din tranzactii de leasing financiar imobiliar privind spatiile pentru birouri sau alte spatii cu destinatie comerciala; d) 50% din valoarea elementelor din afara bilantului purtătoare de risc moderat, prevăzute în Anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard; e) elemente de activ reprezentand creante asupra instituţiilor a caror scadenta este mai mare de trei ani, cu condiţia ca acestea să fie reprezentate de instrumente de creanta emise de o institutie şi care, în opinia Băncii Naţionale a României, sunt negociabile şi cotate zilnic pe o piaţa creata de operatori profesionisti sau a caror emisiune a fost autorizata de autoritatea competentă din statul membru de origine al institutiei emitente. Aceste elemente nu pot constitui fonduri proprii ale instituţiilor respective; f) obligaţiuni garantate prevăzute la art. 55 lit. c) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard.  +  Articolul 15 (1) În aplicarea art. 14 alin. (4), prin proprietate imobiliara locativa se înţelege acel spatiu locativ care este sau va fi ocupat ori dat cu chirie de către imprumutat. (2) În aplicarea art. 14 alin. (4), valoarea proprietăţii va fi determinata intr-o modalitate agreata de Banca Naţionala a României, pe baza unor standarde stricte de evaluare prevăzute în legi, reglementari sau prevederi administrative. Evaluarea va fi efectuata cel puţin o dată pe an.  +  Articolul 16 (1) În aplicarea art. 14 alin. (5) lit. b), titlurile folosite drept garantie reala trebuie evaluate la valoarea de piaţa, trebuie să aibă o valoare mai mare decat cea a expunerilor garantate şi trebuie să fie tranzactionate la o bursa de valori, ori să fie negociabile şi tranzactionate în mod curent (cu regularitate) pe o piaţa care funcţionează prin intermediul unor operatori profesionisti recunoscuti şi care permite, în opinia Băncii Naţionale a României, stabilirea unui pret obiectiv astfel încât surplusul de valoare al titlurilor să poată fi controlat în orice moment. Surplusul de valoare solicitat va fi de 100%. (2) Surplusul de valoare solicitat, prevăzut la alin. (1), va fi de 150% în cazul acţiunilor şi de 50% în cazul titlurilor de creanta emise de institutii, administratii regionale sau autorităţi locale din statele membre, altele decat cele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. g) şi al titlurilor de creanta emise de bănci multilaterale de dezvoltare, altele decat cele cărora, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard li se aplică o pondere de risc de 0%. (3) În cazul în care exista decalaj între scadenta expunerii şi scadenta protectiei creditului, garantia reala nu va fi recunoscută. (4) Titlurile utilizate ca şi garantie reala nu pot constitui fonduri proprii ale institutiei de credit.  +  Articolul 17 (1) Dacă expunerea faţă de un client este garantata de o terta parte sau printr-o garantie reala reprezentata de titluri emise de o terta parte în condiţiile stabilite la art. 14 alin. (5) lit. b), instituţiile de credit pot, după caz: a) considera expunerea ca fiind asumata faţă de garant şi nu faţă de client; b) sa trateze expunerea ca fiind asumata faţă de terta parte emitenta a garantiei reale şi nu faţă de client, dacă expunerea definita la art. 14 alin. (5) lit. b) este garantata prin garantie reala potrivit condiţiilor prevăzute pentru acest caz. (2) În situaţia în care se aplică prevederile de la lit. a) a alin. (1) se vor avea în vedere urmatoarele: a) dacă garantiile sunt exprimate intr-o moneda diferita faţă de cea în care este exprimata expunerea, nivelul expunerii care se considera a fi acoperita se calculeaza în concordanta cu tratamentul aplicat neconcordantei de monede pentru protectia nefinantata, prevăzut în Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investitii; b) decalajul între scadenta expunerii şi scadenta protectiei va fi tratat potrivit prevederilor referitoare la tratamentul decalajului de scadenta din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investitii; c) protectia parţială poate fi recunoscută potrivit tratamentului prevăzut în Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investitii.  +  Capitolul III Operaţiuni în condiţii de favoare  +  Articolul 18 (1) Institutia de credit nu va efectua alte operaţiuni în condiţii de favoare decat cele prevăzute de pachetele de măsuri remuneratorii şi stimulente pentru salariaţii entitatilor membre ale grupului institutiei de credit, în condiţiile în care pachetele respective prevad operaţiuni în condiţii de favoare care, dacă sunt efectuate cu un membru al unui grup de persoane fizice cu influenţa semnificativa, în calitatea sa de salariat: a) sunt larg disponibile pentru salariaţii entitatii/entitatilor, din cadrul grupului institutiei de credit, în care acel grup de persoane fizice cu influenţa semnificativa are sau exercita o asemenea influenţa; şi b) nu favorizeaza nici un membru al grupului de persoane fizice cu influenţa semnificativa faţă de salariaţii entitatilor în care acel grup de persoane fizice cu influenţa semnificativa are sau exercita o asemenea influenţa. (2) Operaţiunile în condiţii de favoare prevăzute de pachetele de măsuri remuneratorii şi stimulente pentru salariaţii entitatilor membre ale grupului institutiei de credit vor putea fi efectuate numai după analizarea acestora şi obtinerea aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României. (3) Banca Naţionala a României poate stabili, diferit faţă de institutia de credit, dacă o operaţiune prezinta caracteristici care conduc la incadrarea acesteia în categoria operaţiunilor în condiţii de favoare. (4) Expunerile*1) (altele decat cele aferente persoanelor care, la momentul determinarii nivelului fondurilor proprii, beneficiaza de drepturi oferite prin pachetele de măsuri remuneratorii şi stimulente pentru salariaţii entitatilor membre ale grupului institutiei de credit) care prezinta caracteristici ce reflecta efectuarea unei operaţiuni în condiţii de favoare vor fi deduse, în cadrul calculului fondurilor proprii ale institutiei de credit, din nivelul fondurilor proprii de nivel 1.----------*1) Se au în vedere, în principal, expunerile înregistrate, în baza drepturilor oferite prin pachetele de măsuri remuneratorii şi stimulente pentru salariaţii entitatilor membre ale grupului institutiei de credit, faţă de persoanele care, la momentul determinarii nivelului fondurilor proprii, nu mai fac parte dintre salariaţii proprii. (5) Respectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1)-(4) va fi monitorizata de către Banca Naţionala a României, pe baza individuala şi consolidata.  +  Capitolul IV Sancţiuni, dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 19Nerespectarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage aplicarea masurilor şi/sau a sanctiunilor prevăzute la art. 226, art. 227, art. 229, precum şi la art. 284 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.  +  Articolul 20Fără a aduce atingere prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii, prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.Prezentul regulament transpune prevederile art. 4 paragrafele (12) lit. b), (13) lit. b) şi (45) şi art. 106 - art. 118 din Directiva nr. 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006, privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de către instituţiile de credit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177/30.06.2006.---------