METODOLOGIE din 10 ianuarie 2007de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 25 ianuarie 2007    Notă
    Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 22 din 10 ianuarie 2007, publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 59 din 25 ianuarie 2007.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Activitatea de evaluare externă, pentru acordarea autorizației de funcționare provizorie, a acreditării, respectiv în vederea evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație interesate, este realizată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP.(2) Activitățile de evaluare externă a calității educației pot fi efectuate și de alte agenții de evaluare a calității, autohtone sau internaționale, pe bază de contract între Ministerul Educației și Cercetării și evaluatori externi ori între unitățile de învățământ preuniversitar și evaluatorii externi.  +  Articolul 2Activitatea ARACIP se desfășoară cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 87/2006, denumită în continuare ordonanță de urgență, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare.  +  Capitolul II Procedurile de autorizare de funcționare provizorie, de acreditare și de evaluare externă periodică  +  Articolul 3(1) Procesul de acreditare a organizațiilor furnizoare de educație presupune parcurgerea a două etape succesive:a) autorizarea de funcționare provizorie;b) acreditarea.(2) Autorizarea de funcționare provizorie se acordă începând cu anul școlar următor și trebuie solicitată de persoanele juridice, publice sau private, interesate în furnizarea de educație, înainte ca unitatea de învățământ preuniversitar să înceapă procesul instructiv-educativ.(3) Organizațiile furnizoare de educație autorizate să funcționeze provizoriu au obligația de a solicita acreditarea după încheierea unui ciclu de școlarizare, în termen de maximum 2 ani de la data absolvirii primei promoții, sub sancțiunea ridicării autorizației de funcționare provizorie.  +  Articolul 4După acreditare, organizațiile furnizoare de educație se supun procedurii de evaluare periodică, în condițiile prevăzute de art. 33 și 40 din ordonanța de urgență.  +  Secţiunea 1 Raportul de evaluare internă  +  Articolul 5(1) În vederea obținerii autorizării de funcționare provizorie, respectiv a acreditării, persoanele juridice, publice sau private, interesate în furnizarea de educație trebuie să depună la Departamentul de acreditare al ARACIP o cerere de declanșare a procedurii de evaluare externă, însoțită de un raport de evaluare internă, pentru fiecare nivel de învățământ, specializare și/sau calificare profesională, după caz.(2) În vederea obținerii autorizației de funcționare provizorie, raportul de evaluare internă trebuie să cuprindă următoarele documente:a) fișă-tip a raportului de evaluare internă;b) proiect privind dezvoltarea, pe termen mediu 3-5 ani, a unității de învățământ;c) planuri operaționale pentru primul an de funcționare a unității de învățământ;d) oferta educațională;e) acte privind persoana juridică inițiatoare:– actele care atestă înființarea și/sau dobândirea personalității juridice, după caz;– actul constitutiv și statutul de organizare și funcționare ale persoanei juridice;– certificat de înregistrare fiscală a persoanei juridice;f) acte privind spațiile de învățământ și baza materială, precum și regimul de deținere al acestora (deținerea în proprietate, în administrare sau în folosință, după caz, a spațiilor și a bazei materiale; se vor anexa copii de pe actele de proveniență, respectiv copii de pe contractele de închiriere);– lista dotărilor disponibile (mobilier și echipament didactic), regimul juridic al acestora (pentru calculatoare se vor menționa numărul acestora și generația) și valoarea totală a acestora;– lista cu fondul de carte propriu (numărul de volume, domeniul de referință, valoarea totală) din dotarea bibliotecii;– autorizație sanitară de funcționare, vizată pe anul în curs (pentru spațiul în care se va desfășura activitatea instructiv-educativă);– aviz PSI (pentru spațiul în care se va desfășura activitatea instructiv-educativă), dacă este cazul, conform legislației în vigoare;g) acte privind curriculumul:– lista planurilor de învățământ și a programelor școlare aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, ce vor fi utilizate în unitatea de învățământ;– lista de auxiliare curriculare ce vor fi utilizate (ghiduri, culegeri și altele asemenea), conform normativelor în vigoare la acea dată, corespunzătoare tipului, nivelului și formei de învățământ;h) acte privind personalul didactic:– lista cadrelor didactice care vor funcționa în unitatea de învățământ;– declarația-angajament a fiecărui cadru didactic care urmează să desfășoare activități de învățământ în unitatea școlară respectivă;– stat de funcții pentru personalul ce urmează a fi angajat în unitatea de învățământ;i) modelul de contract de școlarizare ce va fi utilizat, dacă este cazul;j) proiectul de regulament intern al unității de învățământ;k) ordinul de plată a tarifului de evaluare, după caz.(3) În vederea obținerii acreditării, raportul de evaluare internă trebuie să cuprindă următoarele documente:a) fișă-tip a raportului de evaluare internă;b) studiu diagnostic privind stadiul de dezvoltare a unității de învățământ preuniversitar, precum și eficiența internă și externă a unității de învățământ, pe ultimul ciclu de învățământ;c) noul proiect de dezvoltare instituțională, în baza diagnozei realizate și prin comparație cu proiectul inițial, realizat pe termen de 5 ani;d) planurile operaționale pe ultimii 3 ani, care să cuprindă și evaluarea atingerii obiectivelor propuse;e) oferta educațională pentru anul școlar în curs/următor, după caz;f) actul de înființare a unității de învățământ preuniversitar respective;g) lista protocoalelor, a acordurilor de colaborare și a parteneriatelor încheiate de unitatea de învățământ, pe ultimul ciclu de învățământ;h) modelul de contract de școlarizare utilizat în unitatea de învățământ, dacă este cazul;i) situațiile privind rezultatele elevilor la examenele de finalizare a studiilor, performanțele obținute la concursuri și olimpiade școlare, respectiv situațiile privind inserția absolvenților pe piața forței de muncă, după caz;j) lista planurilor de învățământ și a programelor școlare aprobate de Ministerul Educației și Cercetării și utilizate în cadrul unității de învățământ, pe ultimul ciclu de învățământ (în cazul în care se folosesc planuri și programe de învățământ alternative, acestea se vor anexa, în copie);k) oferta curriculară (curriculumul diferențiat/curriculumul la decizia școlii/curriculumul în dezvoltare locală pentru nivelul de învățământ/specializarea/calificarea profesională, după caz, pentru care se solicită acreditarea), pe ultimul ciclu de învățământ;l) actele privind încadrarea cu personal, pe ultimul ciclu de învățământ (copii de pe statele de funcții), precum și actele care atestă participarea acestora la cursuri de formare continuă și la alte forme de dezvoltare profesională;m) acte privind deținerea în proprietate sau în folosință a bazei materiale (se vor anexa copii de pe actele de proveniență, respectiv copii de pe contractele de închiriere, în formă autentificată);n) lista obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe aflate în proprietatea unității de învățământ (se vor menționa proveniența acestora, data de înregistrare, valoarea acestora);o) acte privind evaluarea internă a calității și funcționarea structurilor responsabile cu asigurarea calității (se vor anexa regulamentul de funcționare a comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității și strategia de asigurare a calității);p) acte privind inspecțiile și controalele efectuate în unitatea de învățământ pe ultimul ciclu de învățământ, conform registrului de procese-verbale de inspecții;q) acte privind asigurarea condițiilor de securitate și igienico-sanitare, respectiv autorizația sanitară de funcționare pentru fiecare dintre spațiile utilizate în procesul instructiv-educativ (vizată pentru anul școlar în curs), avizul PSI pentru fiecare dintre spațiile utilizate în procesul instructiv-educativ (în perioada de valabilitate), precum și acte privind asigurarea securității și sănătății elevilor și personalului în incinta școlii și în vecinătatea acesteia (protocoale și contracte privind asistența medicală, pază și altele asemenea);r) certificatul de atestare fiscală;s) ordinul de plată a tarifului de evaluare, după caz.  +  Articolul 6Unitățile de învățământ autorizate, respectiv acreditate, care solicită înființarea anului de completare vor depune la Departamentul de acreditare din cadrul ARACIP un raport de evaluare internă, care trebuie să cuprindă documentele prevăzute la art. 5 alin. (2) și (3).  +  Articolul 7În vederea evaluării periodice, organizațiile furnizoare de educație acreditate trebuie să depună la Departamentul de evaluare externă din cadrul ARACIP un raport de evaluare a calității, care trebuie să cuprindă, în mod corespunzător, documentele prevăzute la art. 5 alin. (3).  +  Articolul 8(1) Toate documentele din raportul de evaluare internă sunt depuse în copie certificată de conducătorul organizației furnizoare de educație respective.(2) Fiecare filă a raportului de evaluare internă este numerotată și este asumată, sub semnătură și cu aplicarea ștampilei, de către reprezentantul legal al organizației furnizoare de educație.  +  Secţiunea a 2-a Activitățile de evaluare externă  +  Articolul 9Procedurile în vederea autorizării de funcționare provizorie, a acreditării, respectiv în vederea evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație acreditate se derulează în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență, respectiv ale Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 10(1) Raportul de evaluare internă este înregistrat și repartizat spre expertiză personalului din cadrul Departamentului de acreditare al ARACIP. Rezultatul expertizei se comunică organizației depunătoare în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării raportului.(2) În funcție de solicitările personalului din cadrul Departamentului de acreditare al ARACIP, unele dintre datele conținute în raportul de evaluare internă vor fi înaintate și pe suport electronic.(3) În cazul în care raportul de evaluare internă este complet, se aduce la cunoștința organizației respective declanșarea procedurii de evaluare. În situația în care din documentația depusă lipsesc documentele prevăzute la art. 5 sau se constată caracterul incomplet al documentelor prezentate, se comunică persoanei juridice respective necesitatea completărilor de rigoare, în termen de 15 zile de la comunicare.(4) După completarea documentelor în termenul prevăzut la alin. (3), Biroul executiv al ARACIP, întrunit în ședință ordinară, aprobă graficul de desfășurare a vizitelor de evaluare, precum și componența comisiilor de experți, desemnate în acest scop.(5) Perioada de desfășurare a vizitelor de evaluare se aduce la cunoștința organizațiilor furnizoare de educație solicitante, într-un termen de cel puțin 30 de zile înainte de desfășurarea vizitei de evaluare.  +  Articolul 11Comisiile de experți desemnate de Biroul executiv al ARACIP sunt alcătuite din 2-4 persoane, colaboratori externi ai ARACIP, experți în evaluare și acreditare, înscriși în registrul propriu al experților în evaluare și acreditare, efectuează în termen de maximum 30 de zile de la data desemnării vizite de evaluare de 2-5 zile, după caz, la organizația furnizoare de educație solicitantă.  +  Articolul 12În cadrul vizitelor de evaluare la organizațiile solicitante/înscrise în procesul de evaluare externă membrii comisiilor de experți verifică îndeplinirea standardelor de evaluare, respectarea legislației în domeniul învățământului, precum și conformitatea cu realitatea pentru documentele din raportul de evaluare internă depus la ARACIP.  +  Articolul 13(1) Activitatea de evaluare externă a organizațiilor furnizoare de educație se realizează în baza unor criterii, indicatori și standarde de evaluare unice la nivel național, valabile atât pentru învățământul preuniversitar de stat, cât și pentru învățământul preuniversitar particular.(2) Membrii comisiilor de experți întocmesc propriul raport de evaluare externă pentru fiecare nivel de învățământ/specializare/calificare profesională evaluat/ evaluată, pe care îl înaintează, personal, Departamentului de acreditare al ARACIP, în maximum 5 zile de la data finalizării evaluării, comunicată la ARACIP de către coordonatorul comisiei de experți.(3) Personalul desemnat din cadrul Departamentului de acreditare al ARACIP primește, înregistrează și verifică rapoartele de evaluare externă întocmite de către comisiile de experți în evaluare și acreditare pentru a stabili respectarea metodologiei de evaluare de către aceste comisii.(4) În cazul în care, în urma verificării rapoartelor de evaluare externă întocmite de către comisiile de experți, se constată neconcordanțe între datele din rapoarte și documentația cuprinsă în raportul de evaluare internă depus la ARACIP, conducătorul Departamentului de acreditare poate dispune completarea sau refacerea raportului. Pentru realizarea noului raport de evaluare externă este desemnat expertul din cadrul Departamentului de acreditare al ARACIP care a realizat expertiza raportului de evaluare internă depus de organizația solicitantă.(5) În urma verificării prevăzute la alin. (4), experții din cadrul Departamentului de acreditare validează raportul de evaluare externă întocmit de către comisia de experți și îl înaintează Biroului executiv al ARACIP în termen de maximum 5 zile de la primirea acestuia.(6) În urma validării raportului, Biroul executiv al ARACIP, întrunit în ședință ordinară, analizează și avizează rapoartele de evaluare primite și le înaintează Consiliului ARACIP spre aprobare.(7) Consiliul ARACIP, întrunit în ședință ordinară, analizează și aprobă rapoartele de evaluare întocmite, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii acestora. După aprobarea rapoartelor, Consiliul ARACIP propune acordarea/neacordarea autorizației de funcționare provizorie, respectiv a acreditării, pentru unitatea de învățământ preuniversitar respectivă, pentru fiecare nivel de învățământ/specializare/calificare profesională, după caz.(8) Biroul executiv al Agenției înaintează Ministerului Educației și Cercetării, spre aprobare, prin ordin, propunerea Consiliului ARACIP de acordare/neacordare a autorizației de funcționare provizorie, respectiv a acreditării, pentru unitatea de învățământ preuniversitar respectivă, pentru fiecare nivel de învățământ/specializare/calificare profesională, după caz.(9) În cazul în care se constată nerespectarea standardelor de calitate de către unitățile de învățământ preuniversitar acreditate, în proces de evaluare periodică, se derulează în mod corespunzător procedurile prevăzute la art. 34 din ordonanța de urgență.(10) Rapoartele de evaluare externă, întocmite de către membrii comisiilor de experți, se fac publice pe site-ul ARACIP.  +  Articolul 14(1) În vederea asigurării calității activității de evaluare externă, Biroul executiv al ARACIP poate dispune monitorizarea activității de evaluare a organizației furnizoare de educație, realizată atât de experții ARACIP în evaluare și acreditare, cât și de instituțiile menționate la art. 1 alin. (2).(2) Monitorizarea activității de evaluare poate consta în repetarea procedurii de evaluare externă pe anumite domenii, standarde sau indicatori de evaluare de către alți experți desemnați de către conducerea ARACIP, în aplicarea de chestionare și interviuri beneficiarilor serviciilor educaționale oferite de organizația furnizoare de educație, în realizarea unor dosare de presă, în înregistrarea și verificarea reclamațiilor primite de la clienții și beneficiarii serviciilor educaționale oferite de organizația furnizoare de educație respectivă, după caz.(3) În cazul în care prin activitățile de monitorizare se constată discordanțe între rapoartele de evaluare externă întocmite de experții în evaluare și acreditare care au participat la evaluarea organizației respective și rapoartele întocmite cu ocazia monitorizării, aceștia vor fi excluși din registrul ARACIP, respectiv vor fi sancționați civil, penal sau contravențional, după caz, potrivit legii.(4) În cazul în care prin activitățile de monitorizare se constată discordanțe între rapoartele de evaluare externă și situația reală de pe teren, datorate denaturării sau neprezentării unor date, informații sau documente de către reprezentanții organizației furnizoare de educație evaluate, vizita de evaluare la organizația respectivă va fi reluată, cu informarea prealabilă a Ministerului Educației și Cercetării.(5) În cazul în care, prin activitățile de monitorizare a activității de evaluare a organizațiilor furnizoare de educație realizate de alte agenții de evaluare autohtone sau internaționale, se constată discordanțele menționate la alin. (3) și (4), ARACIP va informa Ministerul Educației și Cercetării cu privire la situația creată și va dispune reluarea vizitei de evaluare la organizația respectivă.(6) Pentru realizarea procedurilor de monitorizare a activității de evaluare externă a organizațiilor furnizoare de educație nu se percep tarife de evaluare de la organizațiile în cauză.  +  Articolul 15(1) În cazul în care organizația furnizoare de educație nu a primit autorizația de funcționare provizorie, respectiv acreditarea, aceasta are dreptul de a depune un nou raport de evaluare internă, după remedierea tuturor deficiențelor care au stat la baza emiterii ordinului de neacordare a autorizației de funcționare provizorie, respectiv a acreditării, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 9-14.(2) În cazul în care, în urma unei noi evaluări, organizației furnizoare de educație nu i s-a acordat acreditarea, prin ordin al ministrului educației și cercetării se dispune încetarea definitivă a școlarizării, elevii fiind transferați la alte unități de învățământ, cu respectarea prevederilor regulamentului școlar.  +  Articolul 16(1) Autorizația de funcționare provizorie, acordată prin ordin al ministrului educației și cercetării, reprezintă actul de înființare a unității de învățământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învățământ/ specializare/calificare profesională, după caz, și acordă acesteia dreptul de a desfășura procesul instructiv-educativ și de a organiza, după caz, examene de admitere la studii.(2) Organizațiile furnizoare de educație, cu niveluri de învățământ/specializări/calificări profesionale autorizate să funcționeze provizoriu, fac parte din rețeaua națională de învățământ.(3) Organizațiile furnizoare de educație, cu niveluri de învățământ/specializări/calificări profesionale autorizate să funcționeze provizoriu, au dreptul de a gestiona personal didactic, nedidactic și de cercetare, conform propriei strategii de dezvoltare, precum și de a participa la programe internaționale, în condițiile prevăzute de lege.(4) Organizațiile furnizoare de educație autorizate să funcționeze provizoriu au dreptul de a gestiona documentele școlare din învățământul preuniversitar, în condițiile legii.  +  Articolul 17Pe perioada de funcționare provizorie, unitățile de învățământ autorizate trebuie să respecte standardele și criteriile care au stat la baza autorizării, sub sancțiunea ridicării autorizației de funcționare provizorie.  +  Articolul 18Organizațiile furnizoare de educație autorizate să funcționeze provizoriu implementează mecanisme de asigurare internă a calității și întocmesc rapoarte anuale de evaluare internă a calității, care vor cuprinde o autoevaluare a progresului realizat în respectarea criteriilor și standardelor de autorizare, respectiv a celor de calitate, și care se înaintează Departamentului de evaluare externă din cadrul ARACIP.  +  Articolul 19(1) Organizațiile furnizoare de educație acreditate fac parte din sistemul național de învățământ și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege.(2) Organizațiile furnizoare de educație, cu niveluri de învățământ/specializări/calificări profesionale acreditate, au dreptul de a organiza examene de absolvire și pot emite diplome și/sau alte acte de studii, recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării.(3) Elevii din învățământul preuniversitar de stat și particular acreditat se bucură de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de elev.  +  Articolul 20După obținerea acreditării, organizațiile furnizoare de educație înaintează anual la ARACIP sinteze ale rapoartelor anuale de evaluare internă a calității, care vor cuprinde o autoevaluare a progresului realizat în respectarea criteriilor și standardelor de acreditare, respectiv a celor de calitate. Rapoartele se înaintează Departamentului de evaluare externă din cadrul ARACIP.  +  Articolul 21(1) Autorizația de funcționare provizorie se acordă pentru formele de învățământ zi și/sau seral, în conformitate cu prevederile legale.(2) Organizațiile furnizoare de educație pot organiza și forma de învățământ cu frecvență redusă pentru specializările/calificările profesionale pentru care au primit autorizația de funcționare provizorie, cu condiția desfășurării activităților instructiv-educative pentru forma de învățământ de zi.(3) Învățământul la distanță se poate organiza numai de organizațiile furnizoare de educație acreditate, în condițiile legii, pentru aceleași niveluri de învățământ, profiluri, domenii, specializări sau calificări profesionale, după caz, pentru care au obținut acreditarea, dacă obțin autorizația de funcționare provizorie și pentru această formă de învățământ.  +  Articolul 22(1) ARACIP întocmește registre speciale, denumite Registrul național al unităților de învățământ preuniversitar autorizate să funcționeze provizoriu, precum și Registrul național al unităților de învățământ preuniversitar acreditate.(2) Unitățile de învățământ public considerate acreditate la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 vor fi incluse în Registrul național al unităților de învățământ preuniversitar acreditate, numai după evaluarea acestora potrivit prevederilor art. 33 și 40 din acest act normativ.  +  Articolul 23(1) Unitățile de învățământ preuniversitar autorizate, respectiv acreditate, sunt monitorizate și controlate de ARACIP, în colaborare cu inspectoratele școlare, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare provizorie, respectiv a acreditării.(2) Procedurile de monitorizare și control ale unităților de învățământ preuniversitar autorizate, respectiv acreditate, sunt cele prevăzute la art. 13.(3) În cazul în care se constată că organizația furnizoare de educație nu mai respectă standardele care au stat la baza acordării autorizației de funcționare provizorie, respectiv a acreditării, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 34 din ordonanța de urgență.  +  Articolul 24(1) Lista unităților de învățământ public și privat care vor fi supuse evaluării periodice este stabilită anual de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu ARACIP.(2) Lista unităților de învățământ public și privat care vor fi evaluate periodic se face publică pe site-ul ARACIP.  +  Articolul 25(1) Contestațiile cu privire la acordarea, neacordarea, respectiv retragerea autorizației de funcționare provizorie sau a acreditării organizațiilor furnizoare de educație se adresează, în termen de 30 de zile de la comunicare, ministrului educației și cercetării.(2) Ordinul ministrului educației și cercetării poate fi atacat în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.  +  Secţiunea a 3-a Organizații furnizoare de educație care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară  +  Articolul 26(1) Organizațiile furnizoare de educație pot organiza și desfășura, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, în următoarele situații:a) pe bază de protocol/acord bilateral, încheiat între autoritățile și/sau instituțiile similare din România și cele din statul al cărui sistem educațional este/urmează a fi adoptat;b) dacă dispun de acreditare în sistemul educațional respectiv, fiind parte a acestuia.(2) Organizațiile prevăzute la alin. (1) trebuie să depună la ARACIP un dosar care să cuprindă următoarele documente:a) acte care să ateste acreditarea în sistemul educațional adoptat în cadrul unității de învățământ respective;b) confirmarea misiunii diplomatice a statului respectiv, pe baza răspunsului autorității competente din statul al cărui sistem educațional este/urmează a fi adoptat, privind următoarele elemente:– respectarea de către unitatea de învățământ a legislației în domeniul educațional din statul respectiv;– eliberarea de către unitatea de învățământ respectivă de diplome identice cu acelea care permit accesul în învățământul superior în țara de origine;c) elementele de identificare a organizațiilor furnizoare de educație, după cum urmează:– denumirea și sediul unității de învățământ respective;– nivelurile de învățământ, specializările, precum și durata de școlarizare, conform structurii din sistemul educațional respectiv;– date referitoare la personalul angajat;– date referitoare la elevii școlarizați: numărul de elevi/an de studiu, naționalitatea;– date referitoare la spațiile de învățământ și baza materială, regimul de deținere a acestora, precum și autorizația sanitară de funcționare, vizată pe anul în curs;d) acte privind curriculumul utilizat;e) certificatul de atestare fiscală.(3) În cazul în care organizațiile furnizoare de educație care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1), acestea au obligația de a se supune procesului de evaluare și acreditare în sistemul educațional românesc, în condițiile legii.  +  Articolul 27(1) Organizațiile furnizoare de educație care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 26 alin. (1) și (2) sunt înscrise în Registrul special al organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară.(2) După înscrierea în registrul special prevăzut la alin. (1), organizația respectivă are obligația de a întocmi, anual, un raport de evaluare internă, care să cuprindă elementele menționate laart. 26 alin. (2) lit. c), pe care îl transmite la ARACIP.(3) Organizațiile prevăzute la alin. (1) au obligația de a solicita ARACIP, din 5 în 5 ani, reînscrierea în Registrul special al organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară; în caz contrar, organizația respectivă se consideră desființată.  +  Capitolul III Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 28Denumirea organizației furnizoare de educație trebuie să reflecte curriculumul corespunzător sistemului educațional adoptat.  +  Articolul 29Unitățile de învățământ preuniversitar autorizate să funcționeze provizoriu, respectiv acreditate, au obligația de a anunța la ARACIP orice schimbare a denumirii și/sau a sediului intervenită pe parcursul funcționării.  +  Articolul 30La activitățile de evaluare a organizațiilor furnizoare de educație pot participa, cu statut de observator, reprezentanți ai inspectoratului școlar județean/al municipiului București, reprezentanții organizațiilor sindicale din unitatea de învățământ preuniversitar supusă evaluării, precum și reprezentanți ai părinților, ai altor instituții reprezentative din comunitatea locală, ai autorităților publice județene și locale.  +  Articolul 31Se consideră desființat/desființată nivelul de învățământ, specializarea, respectiv calificarea profesională, pentru care organizația furnizoare de educație autorizată să funcționeze provizoriu nu a mai școlarizat, din diferite motive, o perioadă minimă egală cu un ciclu de școlarizare.  +  Articolul 32Prevederile prezentei metodologii nu se aplică furnizorilor de formare profesională autorizați potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.----