REGULAMENT*) nr. 18 din 14 decembrie 2006privind determinarea cerințelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Nr. 13 din 14 decembrie 1006
  • COMISIA NAŢIONALA A VALORILOR MOBILIARE
  • Nr. 18 din 14 decembrie 1006
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.033 bis din 27 decembrie 2006    ------*)Aprobat de ORDINUL nr. 107 din 14 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.033 din 27 decembrie 2006.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament stabileste cerinţele minime de capital. (2) Prezentul regulament se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terte, precum şi societatilor de servicii de investitii financiare. (3) Casele centrale sunt responsabile pentru reglementarea cadrului general aferent cerințelor minime de capital ale cooperativelor de credit din cadrul retelelor cooperatiste. Reglementarile emise vor avea în vedere prevederile prezentului regulament în ceea ce priveste determinarea cerințelor minime de capital ale cooperativelor de credit şi nu vor putea stabili cerinţe mai puţin restrictive decat cele prevăzute de acesta. În acest sens, reglementarile emise de casa centrala vor fi transmise spre avizare Băncii Naţionale a României. (4) Prezentul regulament se aplică în mod corespunzător şi societatilor de administrare a investitiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii. (5) Prezentul regulament se aplică la nivel individual şi, după caz, consolidat, în conformitate cu Regulamentul BNR-CNVM nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe baza consolidata a instituţiilor de credit şi firmelor de investitii. (6) Casele centrale sunt responsabile pentru aplicarea prezentului regulament la nivel de retea cooperatista. (7) Termenii şi expresiile folosite în cuprinsul prezentului regulament au semnificatia prevăzută de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. (8) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) firme de investitii - entităţi definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 6 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, excluzand instituţiile de credit, firmele locale şi firmele care sunt autorizate numai în ceea ce priveste furnizarea serviciilor de consultanţă pentru investitii şi/sau primirea şi transmiterea ordinelor din partea investitorilor, fără să deţină bani sau titluri aparţinând clientilor lor şi care, din acest motiv, nu pot în niciun moment să se afle în pozitie de debitor faţă de clientii lor; b) institutii - institutii de credit şi firme de investitii; c) firma locala - o firma care efectueaza tranzactii în cont propriu pe piete de instrumente financiare futures, optiuni sau alte instrumente financiare derivate şi pe piete cash pentru unicul scop de a acoperi pozitii pe pieţele de instrumente financiare derivate, sau care efectueaza tranzactii în contul altor membri ai acelor piete, garantate de membri compensatori ai acelorasi piete, care îşi asuma responsabilitatea pentru asigurarea executarii contractelor incheiate de o astfel de firma.  +  Capitolul II Cerinţe generale  +  Articolul 2Instituţiile trebuie să dispună de un nivel al fondurilor proprii, care să se situeze în permanenta la un nivel cel puţin egal cu suma urmatoarelor cerinţe de capital: a) pentru riscul de credit şi riscul de diminuare a valorii creantei aferente intregii activităţi, cu excepţia operaţiunilor din portofoliul de tranzactionare, 8% din totalul valorilor ponderate la risc ale expunerilor, calculate, după caz, în conformitate cu Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard, Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating şi/sau Regulamentul BNR-CNVM nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare; b) în ceea ce priveste portofoliul de tranzactionare, pentru riscul de pozitie, riscul de decontare şi riscul de credit al contrapartidei, cerinţele de capital determinate potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii; c) pentru riscul valutar şi riscul de marfa aferente intregii activităţi, cerinţele de capital determinate potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii; şi d) pentru riscul operational aferent intregii activităţi, cerinţele de capital determinate potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 24/29/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investitii pentru riscul operational.  +  Articolul 3 (1) Instituţiile vor evalua activele şi elementele din afara bilantului în conformitate cu reglementarile contabile aplicabile şi, după caz, în conformitate cu Regulamentul (EC) nr. 1606/2002 privind aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate, în condiţiile prevăzute de Ordinul nr. 5/2005 al Băncii Naţionale a României pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Fără a aduce atingere prevederilor referitoare la nivelul de aplicare din Regulamentul BNR-CNVM nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe baza consolidata a instituţiilor de credit şi firmelor de investitii, calculul de verificare a conformarii instituţiilor cu cerinţele stabilite la art. 2 se efectueaza trimestrial pe baza individuala şi semestrial pe baza consolidata. (3) Instituţiile comunică Băncii Naţionale a României sau Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, după caz, rezultatul calculului prevăzut la alin. (2), precum şi orice element component aferent acestuia solicitat de cele doua autorităţi competente. (4) Instituţiile raporteaza Băncii Naţionale a României sau Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, după caz, indicatorii prevăzuţi la art. 2 lit. a) şi lit. d) precum şi orice element component aferent acestora solicitat de cele doua autorităţi competente. Raportarea se face trimestrial pentru indicatorii calculati pe baza individuala şi semestrial pentru cei calculati pe baza consolidata. (5) Instituţiile raporteaza Băncii Naţionale a României sau Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, după caz, indicatorii prevăzuţi la art. 2 lit. b) şi lit. c) precum şi orice element component aferent acestora solicitat de cele doua autorităţi competente, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii.  +  Capitolul III Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 4 (1) Instituţiile care determina valoarea ponderata la risc a expunerilor potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating trebuie să dispună, pe parcursul primei, celei de a doua şi a treia perioade de 12 luni după 31 decembrie 2006, de fonduri proprii care vor fi în permanenta cel puţin egale cu nivelurile indicate în alin. (3), alin. (4) şi alin. (5). (2) Instituţiile care aplica abordarea avansată de evaluare pentru determinarea cerinței de capital pentru riscul operational trebuie să dispună, pe parcursul celei de a doua şi a treia perioade de 12 luni după 31 decembrie 2006, de fonduri proprii cel puţin egale cu nivelurile indicate la alin. (4) şi alin. (5). (3) Pentru prima perioada de 12 luni la care se face referire la alin. (1), nivelul fondurilor proprii va fi de 95% din fondurile proprii minime totale de care institutia ar fi trebuit sa dispună pe parcursul acestei perioade în conformitate cu: a) art. 3 din Normele Băncii Naţionale a României nr. 5/2004 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul instituţiilor de credit; b) art. 8 - art. 12 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2004 privind adecvarea capitalului societatilor de servicii de investitii financiare, în cazul societatilor de servicii de investitii financiare; (4) Pentru a doua perioada de 12 luni la care se face referire la alin. (1), nivelul fondurilor proprii va fi de 90% din fondurile proprii minime totale de care institutia ar fi trebuit sa dispună pe parcursul acestei perioade în conformitate cu: a) art. 3 din Normele Băncii Naţionale a României nr. 5/2004 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul instituţiilor de credit; b) art. 8 - art. 12 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2004 privind adecvarea capitalului societatilor de servicii de investitii financiare, în cazul societatilor de servicii de investitii financiare; (5) Pentru a treia perioada de 12 luni la care se face referire la alin. (1), nivelul fondurilor proprii va fi de 80% din fondurile proprii minime totale de care institutia ar fi trebuit sa dispună pe parcursul acestei perioade în conformitate cu: a) art. 3 din Normele Băncii Naţionale a României nr. 5/2004 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul instituţiilor de credit; b) art. 8 - art. 12 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2004 privind adecvarea capitalului societatilor de servicii de investitii financiare, în cazul societatilor de servicii de investitii financiare. (6) Respectarea cerințelor prevăzute la alin. (1) - alin. (5) se face prin luarea în considerare a nivelului cerințelor de fonduri proprii ajustate integral pentru a reflecta diferentele existente între calculul cerințelor de fonduri proprii, efectuat potrivit prevederilor: a) Normelor Băncii Naţionale a României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilitatii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor Băncii Naţionale a României nr. 5/2004 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul instituţiilor de credit; sau b) Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2004 privind adecvarea capitalului societatilor de servicii de investitii financiare, în cazul societatilor de servicii de investitii financiare şi calculul cerințelor de fonduri proprii potrivit prevederilor art. 2, respectivele diferente provenind din tratamentul distinct aplicat pierderilor asteptate şi pierderilor neasteptate, potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating. (7) Pentru scopurile alin. (1)-alin. (6) din prezentul articol, se aplică prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe baza consolidata a instituţiilor de credit şi a firmelor de investitii. (8) Prevederile alin. (1)-alin. (7) se aplică în concordanta cu art. 279 lit. a), lit. e) şi lit. f) şi art. 282 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe baza consolidata a instituţiilor de credit şi a firmelor de investitii, precum şi cu Capitolul IV, Secţiunile 2 şi 3 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii: a) societatilor de servicii de investitii financiare care calculeaza valorile ponderate la risc ale expunerilor, pentru scopurile Anexei II din Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii, în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating şi b) societatilor de servicii de investitii financiare care utilizeaza, pentru calcularea cerințelor de capital pentru acoperirea riscului operational, abordarea avansată de evaluare prevăzută în art. 17 alin. (1) - alin. (2) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investitii pentru riscul operational.  +  Articolul 5Până la data de 1 ianuarie 2008, instituţiile pot aplica, pentru scopul calcularii totalului valorilor ponderate la risc ale expunerilor prevăzut la art. 2 lit. a): a) prevederile art. 5 şi art. 6 din Normele Băncii Naţionale a României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilitatii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul instituţiilor de credit. b) prevederile art. 57 - art. 62 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2004 privind adecvarea capitalului societatilor de servicii de investitii financiare, în cazul societatilor de servicii de investitii financiare.  +  Articolul 6 (1) Dacă opţiunea prevăzută la art. 5 este exercitata, în cazul instituţiilor de credit prevederile art. 5 şi art. 6 din Normele Băncii Naţionale a României nr. 12/2003 se aplică, cu respectarea urmatoarelor dispozitii: a) "valoarea ajustata în functie de risc" de la art. 5 alin. (1) din Normele Băncii Naţionale a României nr. 12/2003 corespunde notiunii de "valoare ponderata la risc a expunerii" în sensul art. 2 lit. a); b) rezultatele calculului prevăzut la art. 5 alin. (2) din Normele Băncii Naţionale a României nr. 12/2003 sunt considerate ca valori ponderate la risc ale expunerilor în sensul art. 2 lit. a); c) "suma valorilor ponderate în functie de risc ale activelor şi elementelor din afara bilantului" de la art. 5 alin. (4) din Normele Băncii Naţionale a României nr. 12/2003 reprezinta "totalul valorilor ponderate la risc ale expunerilor" prevăzut la art. 2 lit. a); d) "instrumentele financiare derivate de credit" sunt incluse în lista elementelor cu "risc maxim" din Anexa I la Normele Băncii Naţionale a României nr. 12/2003; e) tratamentul stabilit la art. 6 alin. (3) din Normele Băncii Naţionale a României nr. 12/2003 se aplică instrumentelor financiare derivate inscrise în Anexa III a acelorasi norme, fie acestea din bilant sau din afara bilantului, şi rezultatele tratamentului prevăzut în Anexa II din Normele nr. 12/2003 sunt considerate ca valori ponderate la risc ale expunerilor în sensul art. 2 lit. a). (2) Dacă opţiunea prevăzută la art. 5 este exercitata, în cazul societatilor de servicii de investitii financiare prevederile art. 57 - art. 62 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2004 privind adecvarea capitalului societatilor de servicii de investitii financiare se aplică, cu respectarea urmatoarelor dispozitii: a) în cadrul art. 57 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2004 privind adecvarea capitalului societatilor de servicii de investitii financiare, "valoarea activelor cu risc" calculate în conformitate cu prevederile art. 58 al aceluiasi regulament, inmultita cu ponderile de risc aplicabile contrapartii relevante conform Anexei I a Regulamentului nr. 9/2004 va corespunde notiunii "valoare ponderata la risc a expunerii" în sensul art. 2 lit. a); b) rezultatele calculului prevăzut la art. 62 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2004 privind adecvarea capitalului societatilor de servicii de investitii financiare sunt considerate ca valori ponderate la risc ale expunerilor în sensul art. 2 lit. a); c) "instrumentele financiare derivate de credit" sunt incluse în categoria elementelor cu "risc maxim" în Tabelul 6 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2004 privind adecvarea capitalului societatilor de servicii de investitii financiare; d) tratamentul stabilit la art. 1 din Anexa II a Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2004 privind adecvarea capitalului societatilor de servicii de investitii financiare se aplică instrumentelor financiare derivate menţionate la art. 2 al aceleiasi anexe, fie acestea din bilant sau din afara bilantului, şi rezultatele tratamentului prevăzut în Anexa II a Regulamentului nr. 9/2004 sunt considerate ca valori ponderate la risc ale expunerilor în sensul art. 2 lit. a).  +  Articolul 7Dacă opţiunea prevăzută la art. 5 este exercitata, prevederile urmatoarelor reglementari nu vor fi aplicabile: a) Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investitii; şi b) Regulamentul BNR-CNVM nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare.  +  Articolul 8Dacă opţiunea prevăzută la art. 5 este exercitata, cerinţa de capital pentru riscul operational prevăzută la art. 2 lit. d) se reduce cu procentul care corespunde raportului între valoarea expunerilor institutiei pentru care valorile ponderate la risc ale expunerilor sunt determinate potrivit optiunii de la art. 5 şi valoarea totala a expunerilor institutiei.  +  Articolul 9În cazul în care o institutie calculeaza valoarea ponderata la risc a tuturor expunerilor potrivit optiunii prevăzute la art. 5, în ceea ce priveste expunerile mari se aplică: a) prevederile Capitolului III din Normele Băncii Naţionale a României nr. 12/2003, în cazul instituţiilor de credit; b) prevederile Capitolului 11 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2004 privind adecvarea capitalului societatilor de servicii de investitii financiare, în cazul societatilor de servicii de investitii financiare.  +  Articolul 10Dacă opţiunea prevăzută la art. 5 este exercitata, urmatoarele prevederi nu se vor aplica pe perioada exercitarii respectivei optiuni: a) art. 148 - art. 149 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului referitoare la procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri; b) art. 166 din aceeasi ordonanţa de urgenţă referitor la verificarea şi evaluarea de către autoritatea de supraveghere a respectivului proces şi art. 16 alin. (2) şi alin. (3) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea şi tratamentul riscurilor, precum şi criteriile tehnice utilizate de autorităţile competente pentru verificarea şi evaluarea acestora; c) art. 226 alin. 2 lit. a) din aceeasi ordonanţa de urgenţă; şi d) cerinţele de publicare prevăzute de Regulamentul BNR-CNVM nr. 25/30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii.  +  Articolul 11Dacă opţiunea prevăzută la art. 5 este exercitata, prevederile art. 5 - art. 10 se aplică în mod corespunzător pentru scopurile Regulamentului nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii, cu respectarea urmatoarelor dispozitii: a) referinţele către Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de rascumparare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/marfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare şi al tranzactiilor de creditare în marja şi către Anexa respectivului regulament - "Tipuri de instrumente financiare derivate", care sunt utilizate în cadrul pct. 7 din Anexa II la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investitii, se vor citi astfel:1. în cazul instituţiilor de credit, ca referinţe către Anexa II şi, respectiv, către Anexa III la Normele Băncii Naţionale a României nr. 12/2003;2. în cazul societatilor de servicii de investitii financiare, ca referinţe către Anexa II a Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2004 privind adecvarea capitalului societatilor de servicii de investitii financiare; b) cerinţele de la pct. 5 din Anexa II la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi firmelor de investitii vor fi inlocuite astfel:1. în cazul instituţiilor de credit, cu cerinţele corespunzătoare din cadrul Anexei III la Normele Băncii Naţionale a României nr. 5/2004 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit;2. în cazul societatilor de servicii de investitii financiare, cu cerinţele corespunzătoare din cadrul Capitolului 8 al Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2004 privind adecvarea capitalului societatilor de servicii de investitii financiare.  +  Articolul 12Până la data de 1 ianuarie 2008, prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terte.  +  Articolul 13Nerespectarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage aplicarea masurilor şi/sau a sanctiunilor prevăzute la art. 226, art. 227, art. 229 precum şi la art. 284 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.  +  Articolul 14Prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.  +  Articolul 15 (1) Doar în cazul instituţiilor de credit aflate în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi alin. (2), pentru scopul prevederilor alin. (3) - alin. (6) ale aceluiasi articol, pe parcursul primei, celei de a doua şi a treia perioade de 12 luni după 31 decembrie 2006, rămân aplicabile dispozitiile Normelor Băncii Naţionale a României nr. 12/2003, mai puţin art. 7, precum şi dispozitiile Normelor Băncii Naţionale a României nr. 5/2004. (2) Doar în cazul societatilor de servicii de investitii financiare aflate în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi alin. (2), pentru scopul prevederilor alin. (3) - alin. (6) ale aceluiasi articol, pe parcursul primei, celei de a doua şi a treia perioade de 12 luni după 31 decembrie 2006, rămân aplicabile dispozitiile Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2004 privind adecvarea capitalului societatilor de servicii de investitii financiare. (3) Doar pentru instituţiile de credit care exercită opţiunea prevăzută la art. 5, până la data de 1 ianuarie 2008, rămân aplicabile dispozitiile Normelor Băncii Naţionale a României nr. 12/2003, mai puţin art. 7, precum şi dispozitiile Anexei III (împreună cu celelalte prevederi relevante pentru aplicarea acestora) din cadrul Normelor Băncii Naţionale a României nr. 5/2004, la care se face referire la art. 11 lit. b). (4) Doar pentru societăţile de servicii de investitii financiare care exercită opţiunea prevăzută la art. 5, până la data de 1 ianuarie 2008, rămân aplicabile dispozitiile art. 57-art. 62 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2004 privind adecvarea capitalului societatilor de servicii de investitii financiare, precum şi dispozitiile Capitolului 8 al aceluiasi regulament (împreună cu celelalte prevederi relevante pentru aplicarea acestora), la care se face referire la art. 11 lit. b).Prezentele reglementari transpun prevederile art. 74, art. 75 şi ale art. 152 din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de către instituţiile de credit, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 177/30.06.2006, precum şi prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), lit. c) şi lit. p), art. 43 şi ale art. 50 alin. (1) din Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind adecvarea capitalului firmelor de investitii şi instituţiilor de credit, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 177/30.06.2006.----------