DECIZIE nr. 822 din 16 noiembrie 2006referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (2) şi art. 117 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 18 ianuarie 2007    Ion Predescu - preşedinteKozsokar Gabor - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Ninosu - judecătorŞerban Viorel Stănoiu - judecătorTudorel Toader - judecătorAntonia Constantin - procurorDoina Suliman - magistrat-asistent-şefPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (2) şi art. 117 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, excepţie ridicată de Autoservice Baicului Socom în Dosarul nr. 802/2/2006 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a V-a comercială.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Cauza se află în stare de judecată.Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 13 din 19 ianuarie 2005, pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 13 aprilie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 802/2/2006, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a V-a comercială a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (2) şi art. 117 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.Excepţia a fost ridicată de Autoservice Baicului Socom cu ocazia soluţionării recursului formulat împotriva Încheierii nr. 58.255 din 27 decembrie 2005, pronunţată de judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor art. 40 alin. (1) şi ale art. 44 din Constituţie. În acest sens, arată că textele de lege atacate îngrădesc dreptul de liberă asociere, prin stabilirea unui "termen imperativ, de decădere, şi nu de recomandare", şi încalcă proprietatea privată, "reprezentând în fapt o măsură de confiscare."Instanţa de judecată apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 87 alin. (2) şi ale art. 117 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 28 februarie 2005.Textele de lege criticate au următorul conţinut:- Art. 87 alin. (2): "Activul rămas în urma achitării sumelor datorate creditorilor societăţii cooperative şi a părţii divizibile către membrii cooperatori se transmite, în baza hotărârii adunării generale a membrilor cooperatori, către o altă societate cooperativă, conform prevederilor actului constitutiv. În lipsa hotărârii adunării generale, activul rămas se atribuie de către instanţa competentă unei societăţi cooperative de aceeaşi formă, din localitatea în care se află sediul societăţii sau din cea mai apropiată localitate, prin hotărâre judecătorească irevocabilă.";- Art. 117 alin. (1) şi alin. (6): "(1) Organizaţiile cooperatiste existente la data intrării în vigoare a prezentei legi au obligaţia să îşi modifice statutele dacă nu sunt în conformitate cu prevederile prezentei legi şi să le înregistreze la oficiul registrului comerţului în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a acesteia. [...] (6) Organizaţiile cooperatiste care nu şi-au înregistrat modificările statutelor până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) se dizolvă de drept şi intră în lichidare, în condiţiile prevederilor art. 85-88."În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 40 alin. (1) referitoare la dreptul la libera asociere şi ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, prin Decizia nr. 13 din 19 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 28 februarie 2005, s-a pronunţat, în cadrul controlului a priori, asupra constituţionalităţii Legii nr. 1/2005, în ansamblul său.Cu acel prilej, Curtea a statuat că, prin această reglementare, legiuitorul nu a încălcat dispoziţiile art. 40 alin. (1) şi ale art. 44 din Constituţie, deoarece acestea nu au incidenţă asupra societăţilor cooperative constituite, aşa cum precizează art. 7 şi art. 89 din lege, pe baza consimţământului liber exprimat al membrilor lor.Deoarece nu au intervenit elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât considerentele, cât şi soluţia deciziei sus-menţionate îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauză.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (2) şi ale art. 117 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, excepţie ridicată de Autoservice Baicului Socom în Dosarul nr. 802/2/2006 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a V-a comercială.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 16 noiembrie 2006.PREŞEDINTE,ION PREDESCUMagistrat-asistent-şef,Doina Suliman----------