LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2007energiei electrice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 23 ianuarie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Domeniul de reglementare(1) Prezenta lege stabilește cadrul de reglementare pentru desfășurarea activităților în sectorul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare, în vederea utilizării optime a resurselor primare de energie în condițiile de accesabilitate, disponibilitate și suportabilitate și cu respectarea normelor de siguranță, calitate și protecție a mediului.(2) Nu se supun dispozițiilor prezentei legi:a) acumulatoarele electrice, grupurile electrogene mobile, instalațiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel;b) sursele stationare de energie electrica în curent continuu;c) instalațiile energetice amplasate în marea teritorială, care nu sunt racordate la rețeaua electrica.  +  Articolul 2Obiectivele legiiActivitățile în domeniul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare trebuie să se desfășoare pentru realizarea următoarelor obiective de baza:a) asigurarea dezvoltării durabile a economiei naționale;b) diversificarea bazei de resurse energetice primare;c) crearea și asigurarea funcționarii piețelor concurentiale de energie electrica;d) asigurarea accesului nediscriminatoriu și reglementat al tuturor participanților la piața de energie electrica și la rețelele electrice de interes public;e) transparenta tarifelor, prețurilor și taxelor la energie electrica în cadrul unei politici de tarifare, urmărind creșterea eficientei energetice pe ciclul de producere, transport, distribuție și utilizare a energiei electrice;f) constituirea stocurilor de siguranță la combustibilii necesari pentru producerea energiei electrice, precum și a energiei termice produse în cogenerare;g) asigurarea funcționarii interconectate a Sistemului electroenergetic național cu sistemele electroenergetice ale țărilor vecine și cu sistemele electroenergetice din Uniunea pentru Coordonarea Transportului Energiei Electrice (UCTE);h) promovarea utilizării surselor noi și regenerabile de energie;i) asigurarea protecției mediului la nivel local și global, în concordanta cu reglementările legale în vigoare;j) asigurarea măsurilor de securitate în vederea prevenirii și combaterii actelor de terorism și sabotaj asupra infrastructurii Sistemului electroenergetic național;k) asigurarea siguranței în funcționare a Sistemului electroenergetic național;l) asigurarea siguranței în alimentarea cu energie electrica a consumatorilor;m) promovarea producției de energie electrica realizată în sisteme de cogenerare de înaltă eficienta, asociata energiei termice livrate pentru acoperirea unui consum economic justificat.  +  Articolul 3Înțelesul unor termeni și expresiiÎn înțelesul prezentei legi, termenii folosiți se definesc după cum urmează:1. acces la rețeaua electrica de interes public - dreptul operatorilor economici care produc și/sau furnizează energie electrica, precum și al consumatorilor de energie electrica de a se racorda și de a folosi, în condițiile legii, rețelele electrice de transport și distribuție;2. autoritate competentă - Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE;3. avarie - eveniment care se manifesta prin abateri periculoase de la parametrii funcționali prevăzuți de normele tehnice în vigoare;4. capacitate de interconexiune - instalațiile și echipamentele prin care se realizează conectarea a doua sau mai multe sisteme electroenergetice;5. capacitate energetica - instalațiile de producere a energiei electrice sau energiei termice în cogenerare, rețele electrice și alte echipamente electroenergetice;6. centrala electrica - ansamblu de instalații, construcții și echipamente necesare pentru producerea de energie electrica;7. centrala electrica de cogenerare (termoficare) - ansamblu de instalații, construcții și echipamente necesare pentru producerea combinata de energie electrica și termica;8. client - persoana fizica sau juridică cu care se tranzactioneaza energia electrica;9. client angro - orice persoană fizica autorizata sau juridică ce cumpara energie electrica în scopul revinderii pe piața interna sau externa de energie electrica;10. client eligibil - orice persoană fizica sau juridică libera sa cumpere energie electrica de la furnizor, conform alegerii sale;11. client final - orice persoană fizica sau juridică ce cumpara energie electrica pentru uz propriu;12. client necasnic - orice persoană fizica sau juridică ce cumpara energie electrica ce nu este pentru propriul uz casnic; această categorie include și producători și clienți angro;13. congestie - situație în care, la programarea funcționarii sau la funcționarea în timp real, circulația de puteri între doua noduri sau zone de sistem conduce la nerespectarea parametrilor de siguranță în funcționarea Sistemului electroenergetic național, fiind necesare acțiuni corective din partea operatorului de transport și sistem;14. consumator captiv - consumatorul de energie electrica care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul, precum și consumatorul eligibil care nu își exercită dreptul de a-și alege furnizorul;15. consumator casnic - consumatorul care cumpara energie electrica pentru consumul propriu al gospodăriei, excluzând consumul aferent activităților comerciale sau profesionale;16. consumator de energie electrica - client final, persoana fizica sau juridică, ce cumpara energie electrica pentru consumul propriu;17. consumator eligibil de energie electrica - consumatorul de energie electrica care poate să aleagă furnizorul și sa contracteze direct cu acesta energia necesară, având acces la rețelele de transport și/sau de distribuție;18. consumator vulnerabil - consumatorul casnic care, din motive de sănătate, vârsta sau de alta natura, beneficiază de anumite facilități în asigurarea serviciului de furnizare a energiei electrice, stabilite prin hotărâre a Guvernului și acte ale autorităților și organelor administrației publice locale;19. control asupra unui operator economic - drepturile, contractele sau orice alte modalități prin care, separat sau împreună și având în vedere considerentele de drept sau de fapt implicate, se conferă unui operator economic posibilitatea de a exercita o influența decisiva asupra unui alt operator economic, în special prin:a) deținerea cu titlu de proprietate sau dreptul de a folosi toate sau o parte din activele unui operator economic;b) drepturi sau contracte care conferă o influența decisiva asupra structurii, drepturilor de vot sau deciziilor luate de organele interne ale unui operator economic;20. culoar de trecere a liniei electrice - suprafața terestra situata de-a lungul liniei electrice și spațiului aerian de deasupra sa în care se impun restrictii din punctul de vedere al coexistentei liniei cu elementele naturale, obiectele, construcțiile, instalațiile etc.; culoarul de trecere include zona de protecție și zona de siguranță;21. distribuție de energie electrica - transportul energiei electrice prin rețele de distribuție de înaltă tensiune, medie tensiune și joasa tensiune, cu tensiune de linie nominală până la 110 kV inclusiv, în vederea livrării acesteia către clienți, fără a include furnizarea;22. exploatare comercială a unei capacități energetice - ansamblul activităților desfășurate de un operator economic în sectorul energiei electrice în baza unei licențe acordate în condițiile prezentei legi;23. furnizare de energie electrica - activitatea de comercializare a energiei electrice către clienți;24. furnizor - persoana juridică, titulara a unei licențe de furnizare;25. furnizor de ultima opțiune - furnizorul desemnat de autoritatea competentă pentru a presta serviciul de furnizare în condiții specifice reglementate;26. furnizor implicit - furnizorul, desemnat de autoritatea competentă, care deține și licenta de distribuție, precum și contract de concesiune pentru prestarea exclusiva a serviciului de distribuție într-o zona determinata sau succesorul entitatii juridice care desfășoară atât activitatea de distribuție, cat și cea de furnizare la data intrării în vigoare a prezentei legi;27. garanție de origine - documentul emis de autoritatea competentă producătorilor de energie electrica ce atesta proveniență acesteia din surse regenerabile de energie sau în cogenerare;28. grup de măsurare - ansamblul format din contor și transformatoarele de măsurare aferente acestuia, precum și toate elementele intermediare care constituie circuitele de măsurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare;29. linie electrica directa - linia electrica ce leagă o capacitate energetica de producție izolata de un client izolat sau linia electrica ce leagă un producător de energie electrica și/sau furnizor de energie electrica, în scopul alimentarii directe a sediilor proprii, a sediilor secundare, a filialelor sau a clienților eligibili ai acestora;30. management al eficientei energetice/cererii - abordarea, globală sau integrală, destinată influentarii volumului și programării consumului de energie electrica în scopul scaderii consumului de energie primara și a surselor de vârf prin acordarea de prioritate investițiilor de eficienta energetica, contractelor de alimentare cu energie electrica intreruptibile, investițiilor noi pentru creșterea capacității de producere, dacă acestea sunt opțiunile cele mai eficiente și economice, având în vedere impactul pozitiv pe care îl are economia consumului de energie asupra mediului, asupra siguranței alimentarii cu energie electrica, precum și asupra costurilor de distribuție legate de acestea;31. management al congestiilor - totalitatea activităților, programelor și acțiunilor întreprinse de operatorul de transport și de sistem pentru a elimina congestiile ce apar la programarea funcționarii sau la funcționarea în timp real a Sistemului electroenergetic național;32. monopol natural în domeniul energiei electrice - situația de piața în care serviciul de transport și serviciul de distribuție a energiei electrice se asigura, fiecare în parte, de către un singur operator economic pentru utilizatorii de pe un teritoriu delimitat;33. operator al pieței centralizate de energie electrica - operatorul economic titular de licență care asigura organizarea și administrarea unei piețe centralizate de energie electrica;34. operator de distribuție - orice persoană care deține, sub orice titlu, o rețea electrica de distribuție și este titulara a unei licențe de distribuție prin care răspunde de operarea, asigurarea întreținerii și, dacă este necesar, dezvoltarea rețelei de distribuție într-o anumită zona și, acolo unde este aplicabil, interconectarea acestuia cu alte sisteme, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile privind distribuția energiei electrice;35. operator de transport și de sistem - orice persoană care deține, sub orice titlu, o rețea electrica de transport și este titulara a unei licențe de transport prin care răspunde de operarea, asigurarea întreținerii și, dacă este necesar, dezvoltarea rețelei de transport într-o anumită zona și, acolo unde este aplicabilă, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice;36. operator economic afiliat - orice alt operator economic care, direct sau indirect, controlează operatorul economic specificat, este controlat de acesta sau este sub controlul comun, împreună cu acest operator economic;37. operator economic integrat pe orizontala - operatorul economic care îndeplinește cel puțin una dintre funcțiile de producere pentru vânzare, transport, distribuție sau furnizare a energiei electrice, precum și o alta activitate care nu este în domeniul energiei electrice;38. operator economic integrat pe verticala - operatorul economic sau grupul de operatori economici ale căror relații reciproce sunt de control, asa cum acesta este definit în prezenta lege, și care efectuează cel puțin una dintre funcțiile de transport sau distribuție și minimum una dintre funcțiile de producere sau furnizare a energiei electrice;39. ordine de merit - ordinea în care un producător de energie electrica este luat în considerare pe baza prețului ofertat pentru acoperirea necesarului de energie electrica în Sistemul electroenergetic național;40. piața angro de energie electrica - cadrul organizat în care energia electrica este achizitionata de furnizori de la producători sau de la alți furnizori, de regula, în vederea revânzării;41. piața de energie electrica - cadrul de organizare înăuntrul căruia se tranzactioneaza energia electrica și serviciile asociate;42. piața centralizata - cadrul organizat de desfășurare a tranzacțiilor cu energie electrica între diversi operatori economici, intermediate, de regula, de o contraparte centrala, pe baza unor reguli specifice, aprobate de autoritatea competentă;43. piața cu amănuntul de energie electrica - cadrul organizat în care energia electrica este cumpărată de clienți de la furnizori sau producători, în vederea consumului;44. plan de apărare a Sistemului electroenergetic național împotriva perturbatiilor majore documentul care conține măsuri tehnice și organizatorice, cu rolul de a împiedica extinderea perturbatiilor în sistem și de a limita consecințele acestora;45. plan de perspectiva - planificarea pe termen lung a necesarului de investiții în capacități de producere, transport și distribuție, în vederea acoperirii cererii de energie electrica a sistemului și a asigurării livrărilor către clienți;46. producător de energie electrica - persoana fizica sau juridică, titulara de licență, având ca specific activitatea de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare;47. producere distribuita - capacitatile de producere a energiei electrice conectate la sistemul de distribuție;48. producție prioritara - producția de energie electrica realizată din surse regenerabile sau în cogenerare eficienta, preluată cu prioritate în rețelele electrice;49. reabilitare - ansamblul operațiunilor efectuate asupra unor echipamente și/sau instalații energetice care, fără modificarea tehnologiei inițiale, restabilesc starea tehnica și de eficienta a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viața;50. retehnologizare - ansamblul operațiunilor de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral și/sau fizic, cu tehnologii moderne, în scopul creșterii eficientei activității, reducerii consumurilor specifice de energie, reducerii emisiilor poluante etc.;51. rețea electrica - ansamblul de linii, inclusiv elementele de sustinere și de protecție a acestora, stațiile electrice și alte echipamente electroenergetice conectate între ele prin care se transmite energie electrica de la o capacitate energetica de producere a energiei electrice la un utilizator. Rețeaua electrica poate fi rețea de transport sau rețea de distribuție;52. rețea electrica de distribuție - rețeaua electrica cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv;53. rețea electrica de interes public - rețeaua electrica la care sunt racordati cel puțin 2 utilizatori;54. rețea electrica de transport - rețeaua electrica de interes național și strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV;55. sector al energiei electrice - ansamblul activităților de producere a energiei electrice și a energiei termice în cogenerare, de transport, de servicii de sistem, de distribuție și de furnizare a energiei electrice, importul și exportul energiei electrice, schimburile naturale și/sau de avarie cu sistemele electroenergetice ale țărilor vecine, precum și instalațiile aferente acestora;56. serviciu de distribuție - serviciul asigurat de operatorul de distribuție care consta în asigurarea transmiterii, în condiții de eficienta și siguranța, a energiei electrice între doua sau mai multe puncte ale rețelei de distribuție, cu respectarea standardelor de performanță în vigoare;57. serviciu de sistem - serviciul asigurat de operatorul de transport și de sistem pentru menținerea nivelului de siguranță în funcționare a sistemului electroenergetic, precum și a calității energiei electrice, conform reglementărilor în vigoare;58. serviciu tehnologic de sistem - serviciul de sistem asigurat, de regula, de către producători, la cererea operatorului de transport și de sistem;59. serviciu de transport - serviciul asigurat de operatorul de transport și de sistem, care consta în asigurarea transmiterii, în condiții de eficienta și siguranța, a energiei electrice între doua sau mai multe puncte ale rețelei de transport, cu respectarea standardelor de performanță în vigoare;60. sistem electroenergetic - ansamblul instalațiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează producerea, transportul, conducerea operativă, distribuția, furnizarea și utilizarea energiei electrice;61. sistem electroenergetic izolat - sistemul local de producere, distribuție și furnizare a energiei electrice care nu este interconectat cu Sistemul electroenergetic național;62. Sistem electroenergetic național - sistemul electroenergetic situat pe teritoriul național. Sistemul electroenergetic național constituie infrastructura de baza utilizata în comun de participanții la piața de energie electrica;63. sistem interconectat - serie de sisteme de transport și distribuție legate între ele prin intermediul uneia sau mai multor capacități de interconexiune;64. standard de performanță pentru serviciile de transport, distribuție și furnizare - reglementările emise de autoritatea competentă pentru stabilirea indicatorilor de performanță în asigurarea serviciilor de transport, distribuție și furnizare;65. transport al energiei electrice - transportul energiei electrice de la capacitatile energetice de producere până la instalațiile de distribuție sau la instalațiile consumatorilor racordati direct la rețelele electrice de transport, dar fără a include furnizarea;66. utilizator de rețea electrica - producător, operator de transport și de sistem, operator de distribuție, furnizor, consumator de energie electrica, racordati la o rețea electrica;67. zona de protecție - zona adiacenta capacității energetice, extinsă în spațiu, în care se introduc interdicții privind accesul persoanelor și regimul construcțiilor;68. zona de siguranță - zona adiacenta capacităților energetice, extinsă în spațiu, în care se instituie restrictii și interdicții în scopul asigurării funcționarii normale și pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului; zona de siguranță cuprinde și zona de protecție.  +  Capitolul II Autorități și competente  +  Articolul 4Strategia și politica energetica(1) Strategia energetica naționala defineste obiectivele sectorului energiei electrice pe termen mediu și lung și modalitățile optime de realizare a acestora, în condițiile asigurării unei dezvoltări durabile a economiei naționale. Strategia energetica se elaborează de ministerul de resort și se aproba de Guvern, cu consultarea organizațiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali și a reprezentanților mediului de afaceri.(2) Politica energetica, urmărind direcțiile stabilite prin strategia energetica, este elaborata de ministerul de resort pe baza Programului de guvernare, pentru un interval de timp mediu și cu considerarea evolutiilor probabile pe termen lung, cu consultarea organizațiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali și a reprezentanților mediului de afaceri, având în vedere, în principal:a) constituirea cadrului instituțional corespunzător, prin definirea organismelor și a autorităților competente pentru realizarea acestei politici;b) asigurarea securității în aprovizionarea cu combustibili;c) asigurarea importurilor și exporturilor de combustibili și energie electrica;d) asigurarea protecției mediului, reconstructia ecologica a siturilor afectate de activități energetice;e) transparenta prețurilor și tarifelor la combustibili și energie;f) creșterea eficientei în utilizarea combustibililor și energiei;g) dezvoltarea surselor regenerabile de energie și cogenerarii de înaltă eficienta, cu acordarea de prioritati energiei electrice pentru asezarile izolate;h) dezvoltarea cooperării energetice internaționale.(3) Sursele de finanțare utilizate pentru aplicarea strategiei energetice naționale și politicii Guvernului în sectorul energetic se asigura din sursele proprii ale operatorilor economici în domeniu, bugetul de stat, bugetele locale, împrumuturi rambursabile și nerambursabile.(4) Măsurile de sprijin de natura ajutorului de stat, propuse pentru asigurarea aplicării strategiei energetice naționale și politicii Guvernului în sectorul energiei electrice, precum și cele prevăzute de prezenta lege vor fi aprobate și acordate numai în condițiile legii.  +  Articolul 5Programul energetic(1) Politica energetica se concretizează într-un program cuprinzând măsuri de stimulare a activităților de investiții, cercetare-dezvoltare etc., aprobat prin hotărâre a Guvernului.(2) Guvernul, ministerul de resort, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale iau măsuri pentru realizarea obiectivelor înscrise în programul prevăzut la alin. (1) și examinează, anual sau ori de câte ori este necesar, stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia.  +  Articolul 6Atribuțiile ministerului de resortMinisterul de resort elaborează strategia energetica naționala și politica energetica și asigura ducerea la îndeplinire a acesteia, în condițiile prevederilor prezentei legi, având următoarele atribuții principale:a) elaborează programe și planuri de măsuri pentru aplicarea politicii Guvernului în sectorul energiei electrice, inclusiv a programelor de eficienta energetica și de promovare a surselor regenerabile de energie;b) elaborează proiecte de acte normative pentru sectorul energiei electrice;c) asigura elaborarea de studii pe baza cărora urmează a fi stabilite prioritățile privind investițiile de interes strategic din sectorul energiei electrice;d) elaborează programul de constituire a stocurilor de siguranță la combustibili și urmărește realizarea prevederilor acestuia de către operatorii economici;e) urmărește permanent, prin instituțiile și autoritățile abilitate în acest sens, performanțele și calitatea tehnologiilor și instalațiilor din sistemul energetic și inițiază măsuri în vederea creșterii nivelului acestora;f) are calitatea de autoritate contractantă privind concesionarea în sectorul energiei electrice;g) ia măsuri pentru realizarea instalațiilor de producere a energiei electrice, care permit utilizarea, în condițiile eficientei economice, a combustibililor inferiori din resurse interne, precum și valorificarea unor cantități prestabilite de resurse regenerabile și secundare de energie;h) supraveghează aplicarea și respectarea măsurilor stabilite pentru protecția mediului de către toți participanții la activitățile din sectorul energiei electrice;i) elaborează programe privind diversificarea surselor primare de energie, propunand Guvernului măsuri în acest sens;j) implementeaza politica energetica a Guvernului, referitoare la continuarea promovării cogenerarii, ca soluție eficienta de acoperire a consumului național de energie termica, și la utilizarea surselor regenerabile de energie;k) coordonează acțiunile de cooperare cu instituții similare din alte tari, precum și cu organisme internaționale de profil;l) avizează, împreună cu Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, normativele privind protecția muncii în sectorul energetic;m) elaborează și fundamentează, împreună cu Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și cu organizațiile patronale și sindicale, propunerile de politica socială specifice sectorului energetic, programele de asistența socială și medicală, de asigurări de risc și accidente, în vederea evitării riscurilor profesionale și a reabilitării celor care au suferit accidente de muncă și boli profesionale;n) asigura monitorizarea respectării angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană pentru sectorul energetic;o) defineste infrastructura critica a Sistemului electroenergetic național;p) monitorizează îndeplinirea măsurilor asumate pentru conformitatea instalațiilor din sectorul energetic, care au obținut perioada de tranzitie în urma negocierilor cu Uniunea Europeană, la normele prevăzute în legislația de mediu;q) urmărește și propune Guvernului, împreună cu alte instituții și autorități ale statului competente în domeniu, măsuri în legătură cu realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului electroenergetic național în ceea ce privește combustibilii pentru perioada sezonului rece și volumul de apa din lacurile de acumulare.  +  Articolul 7Autoritatea competența(1) Autoritatea competența în sectorul energiei electrice este Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), instituție publică autonomă de interes național, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea primului-ministru, care își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.(2) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ANRE se asigura integral din venituri proprii.(3) ANRE poate să înființeze structuri proprii teritoriale fără personalitate juridică.  +  Articolul 8Finanțarea activității ANRE(1) Veniturile proprii ale ANRE provin din: tarife percepute pentru acordarea de licențe, autorizații și atestări, precum și din contribuții ale operatorilor economici din sector sau din fonduri acordate de organismele internaționale.(2) Nivelul tarifelor și cel al contribuțiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc de ANRE pe o perioadă de minimum 4 ani, fiind actualizate anual cu indicele de inflație, în condițiile legii, fiind date apoi publicității.(3) ANRE întocmește anual bugetul propriu de venituri și cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice în vigoare.(4) Soldurile anuale rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al ANRE rămân la dispoziția acesteia și se folosesc în anul următor având aceeași destinație.  +  Articolul 9Conducerea ANRE(1) ANRE este condusă de un președinte și un vicepreședinte, numiți de primul-ministru, la propunerea ministrului de resort, pe o perioadă de 5 ani. Președintele reprezintă ANRE în relațiile cu terții.(2) Pentru aprobarea reglementărilor elaborate de ANRE se constituie un comitet de reglementare, format din președinte, vicepreședinte și 3 reglementatori.(3) Cei 3 reglementatori din comitetul de reglementare, prevăzuți la alin. (2), sunt numiți de primul-ministru pe o perioadă de 5 ani, la propunerea ministrului de resort.(4) Comitetul de reglementare își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat prin decizie a președintelui ANRE.(5) Mandatul unui membru al comitetului de reglementare încetează în următoarele situații:a) la expirarea duratei;b) prin demisie;c) prin deces;d) prin imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului, constând într-o indisponibilitate mai lungă de 60 de zile consecutive;e) la survenirea unei incompatibilități dintre cele prevăzute la alin. (7);f) prin revocare pentru neîndeplinirea mandatului, pentru încălcarea prevederilor prezentei legi sau pentru condamnare penală, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.(6) Revocarea mandatului unui membru al comitetului de reglementare se face de către autoritatea care l-a numit.(7) Calitatea de membru în comitetul de reglementare este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte activități cu caracter comercial, funcții sau demnitati publice, cu excepția celei didactice din învățământul superior, în condițiile legii.(8) Ordinele și deciziile ANRE cu privire la reglementare sunt adoptate cu votul majorității membrilor comitetului de reglementare.(9) Reglementările de interes general se aproba prin ordine ale ANRE și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(10) Ordinele și deciziile emise de președinte în exercitarea atribuțiilor sale pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv de la data la care au fost notificate părților interesate.(11) Ordinele și deciziile prevăzute la alin. (10) sunt obligatorii pentru părți până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.(12) Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri, numiți prin ordin al ministrului de resort, din care:a) un membru - din partea direcției de specialitate din ministerul de resort;b) 2 membri - din partea asociațiilor patronale din domeniul energiei;c) 2 membri - din partea organizațiilor sindicale ale salariaților din domeniul energiei;d) un membru - din partea asociațiilor din administrația publică locală;e) 2 membri - din partea organizațiilor profesionale;f) 3 membri - din partea asociațiilor consumatorilor de energie electrica și termica.(13) Membrii consiliului consultativ au dreptul la decontarea de către ANRE a cheltuielilor de deplasare și cazare, în cazul în care ședința se desfășoară într-o alta localitate decât în cea de domiciliu a acestora.(14) Consiliul consultativ sprijină armonizarea intereselor operatorilor economici din sector cu cele ale consumatorilor de energie electrica, evalueaza impactul reglementărilor ANRE și face propuneri de imbunatatire a acestora.  +  Articolul 10Angajarea și salarizarea personalului ANRE(1) Personalul este angajat și eliberat din funcție în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare al ANRE, ale contractului colectiv de muncă și cu reglementările legale în vigoare. Condițiile de incompatibilitate stabilite la art. 9 alin. (7) sunt aplicabile și personalului.(2) Salarizarea personalului ANRE se stabilește prin negociere în cadrul contractului colectiv și al contractului individual de muncă, în conformitate cu reglementările în vigoare pentru instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii.  +  Articolul 11Atribuțiile ANRE(1) ANRE elaborează, stabilește și urmărește aplicarea ansamblului de reglementări obligatorii la nivel național, necesar funcționarii sectorului și pieței energiei electrice, în condiții de eficienta, concurenta, transparenta și protecție a consumatorilor.(2) ANRE este abilitata cu următoarele competente și atribuții:a) stabilește reglementări cu caracter obligatoriu pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice;b) acorda, modifica, suspenda sau retrage autorizațiile și licentele pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice, inclusiv pentru producătorii de energie termica produsă în cogenerare;c) elaborează și aproba metodologiile de calcul necesare stabilirii prețurilor și tarifelor reglementate;d) stabilește tarifele/prețurile aplicabile consumatorilor captivi, precum și criteriile și regulile pentru stabilirea tarifelor aplicate de furnizorii de ultima opțiune;e) aproba prețurile și tarifele practicate între operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice pe piața reglementată de energie electrica, tarifele pentru serviciile de sistem, de transport și de distribuție a energiei electrice, prețurile și tarifele practicate pentru activitățile și serviciile aferente producerii energiei termice în cogenerare destinate populației , pe bază de consultări, în scopul asigurării protecției consumatorului final;f) stabilește contractele-cadru de furnizare, pe cele dintre operatorii economici privind vânzarea, achiziția, transportul, serviciul de sistem și distribuția energiei electrice, precum și pe cele de vânzare a energiei termice produse în cogenerare;g) elaborează regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, care se aproba prin hotărâre a Guvernului;h) aproba reglementări tehnice și comerciale pentru operatorii economici din sector;i) exercita controlul cu privire la respectarea de către operatorii economici din sectorul energiei electrice a reglementărilor emise, a sistemului de prețuri și tarife în vigoare și aplica sancțiuni în cazul nerespectării acestora;j) stabilește procedura de soluționare a neintelegerilor precontractuale și soluționează neînțelegerile legate de încheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice și a contractelor de racordare la rețea;k) stabilește metodologia proprie de urmărire și control în vederea respectării de către operatorii economici a sistemului de prețuri și tarife;l) elaborează, în conformitate cu prevederile legale, regulamentul de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniu;m) elaborează regulamentul pentru autorizarea electricienilor și atestarea operatorilor economici care proiectează, executa, verifica și exploatează capacități energetice, respectiv instalații de utilizare;n) urmărește aplicarea reglementărilor specifice în domeniul energiei electrice;o) sesizează ministerul de resort și Consiliul Concurentei cu privire la abuzul de poziție dominantă pe piața și la încălcarea prevederilor legale referitoare la concurenta, ori de câte ori constata nerespectarea reglementărilor cu privire la concurenta și transparenta;p) creează și gestionează o baza de date la nivel național, necesară desfășurării activității sale și pentru furnizarea de informații altor autorități în elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului energiei electrice, precum și în legătură cu activitatea comerțului internațional cu energie electrica și cu practicile internaționale în domeniu, pe baza datelor ce vor fi transmise de operatorii economici implicați;q) elaborează regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, regulament care se aproba prin hotărâre a Guvernului;r) publică rapoarte anuale asupra activității proprii și rezultatelor activității de monitorizare desfășurate conform legii;s) organizează, monitorizează și controlează procedurile prevăzute la art. 24;s) colaborează cu autoritățile de reglementare ale statelor din regiune pentru armonizarea cadrului de reglementare pentru dezvoltarea pieței regionale, inclusiv privind schimburile transfrontaliere de energie electrica și regulile privind gestionarea și alocarea capacităților de interconexiune prin care sistemul este interconectat;t) atesta operatorii economici și autorizeaza electricienii care proiectează și executa lucrări în instalațiile electrice;t) atesta operatorii economici care asigura servicii de măsurare a energiei electrice, conform unui regulament propriu;u) monitorizează piața de energie electrica în vederea evaluării nivelului de eficienta, transparenta și concurenta a acesteia pe bază de reglementări proprii și prezintă rapoarte trimestriale primului-ministru și ministrului de resort privind problemele și soluțiile aplicate;v) elaborează și aproba regulamentul de desemnare a furnizorului de ultima opțiune.(3) Activitatea de monitorizare realizată de ANRE se referă în principal la:a) regulile de management și alocare a capacității de interconexiune, în cooperare cu autoritățile de reglementare din statele cu care Sistemul electroenergetic național este interconectat;b) managementul congestiilor în Sistemul electroenergetic național;c) durata de realizare a racordarilor la rețeaua de transport și distribuție de către operatorul implicat și durata de reconectare după reparații;d) publicarea de către operatorul de transport și de sistem și de către operatorul de distribuție a informațiilor adecvate privind capacitatile de interconexiune, utilizarea rețelei și capacitatea alocata, cu respectarea confidențialității informațiilor comerciale specifice;e) separarea efectivă a situațiilor contabile, conform art. 17 alin. (2) lit. b), pentru a asigura evitarea subvențiilor incrucisate între activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei electrice;f) termenii, condițiile și tarifele pentru conectarea unor noi producători de energie electrica, pentru a garanta ca acestea sunt obiective, transparente și nediscriminatorii, în special având în vedere costurile și beneficiile diverselor tehnologii privind sursele regenerabile de energie, producția distribuita și producerea energiei termice în cogenerare;g) modalitățile în care operatorul de transport și de sistem și operatorii de distribuție își îndeplinesc obligațiile prevăzute în prezenta lege;h) nivelul de transparenta și de concurenta privind funcționarea pieței de energie electrica.(4) În îndeplinirea atribuțiilor sale, ANRE colaborează cu Consiliul Concurentei, cu Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor, cu ministerele și cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale sau locale interesate, cu asociațiile consumatorilor de energie electrica, cu operatorii economici specializați care prestează servicii pentru sector, cu asociațiile profesionale din domeniul energiei electrice și termice și cu asociațiile patronale și sindicale.  +  Articolul 12Electrificarea localităților(1) Electrificarea localităților se realizează cu fonduri din bugetele locale, din bugetul de stat sau din alte fonduri legal constituite.(2) Autoritățile administrației publice locale și ministerele implicate răspund de implementarea proiectelor și a programelor de electrificare și extindere a acestora.  +  Capitolul III Autorizații, licențe și concesiuni  +  Secţiunea 1 Autorizații și licențe  +  Articolul 13Activitățile supuse regimului autorizării(1) Realizarea de noi capacități energetice, precum și retehnologizarea celor existente se desfășoară pe bază de autorizații de înființare, acordate cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Producerea, transportul, serviciul de sistem, distribuția și furnizarea energiei electrice, precum și activitățile de administrare a piețelor centralizate de energie electrica se desfășoară pe bază de licențe acordate în condițiile prezentei legi.(3) Exercitarea oricărei activități fără autorizație sau licenta se sancționează potrivit legii.  +  Articolul 14Regimul autorizării(1) Pentru autorizare, solicitantul va inregistra cererea la autoritatea competentă.(2) Solicitantul va atașa la cerere actele și documentele care probează îndeplinirea de către acesta a condițiilor economice, financiare, tehnice și profesionale stabilite pe categorii de capacități energetice și de activități în domeniu.(3) Nu pot fi autorizați solicitanții aflați în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului și nici cei care au fost sancționați de autoritatea competentă prin retragerea de autorizații sau licențe într-o perioadă de 5 ani anterior datei de înregistrare a cererii.(4) Procedura de acordare a autorizațiilor/licențelor, termenele și condițiile de acordare, constând în: criterii, limite de putere, atestări, avize, garanții și altele asemenea, diferențiate pe categorii de capacități și activități supuse autorizării, se stabilesc prin regulament elaborat de autoritatea competentă și aprobat prin hotărâre a Guvernului.(5) Refuzul acordării unei autorizații sau licențe, lipsa de răspuns înăuntrul termenului și orice alta soluție a autorității competente, considerate de solicitant ilegale și prejudiciabile, pot fi atacate la Curtea de Apel București, Secția de contencios administrativ, în condițiile legii.(6) Pentru capacitatile de producere distribuita și/sau pentru micii producători de energie electrica, criteriile de autorizare vor avea în vedere dimensiunile limitate ale capacităților de producere și impactul asupra funcționarii rețelelor electrice de distribuție.  +  Articolul 15Categoriile de autorizații și licențe(1) Autoritatea competența emite:1. autorizații de înființare pentru:a) realizarea de noi capacități energetice de producere a energiei electrice și a energiei termice în cogenerare sau retehnologizarea celor existente;b) realizarea și/sau retehnologizarea de linii și stații de transport al energiei electrice;c) realizarea și/sau retehnologizarea de linii și stații de distribuție a energiei electrice cu tensiune nominală de 110 kV;2. licențe pentru:a) exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice sau a energiei termice în cogenerare;b) prestarea serviciului de transport al energiei electrice;c) prestarea serviciului de sistem;d) prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice;e) activități de administrare a piețelor centralizate;f) activitatea de furnizare a energiei electrice.(2) Autorizațiile de înființare pentru realizarea de capacități noi, prevăzute la alin. (1) pct. 1, se acordă numai pe/în imobile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, proprietate privată a solicitantului autorizației de înființare ori deținute cu un alt titlu legal.(3) Licentele pentru exploatarea comercială a capacităților energetice noi se acordă în cazul în care capacitatile energetice noi sunt amplasate pe/în imobile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, proprietate privată a solicitantului licenței ori proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, deținute cu un alt titlu legal.  +  Articolul 16Drepturile și obligațiile care decurg din autorizația de înființare și din licențe(1) Lucrările de realizare și retehnologizare ale capacităților energetice pentru care se acordă autorizații, precum și activitățile și serviciile pentru care se acordă licențe sunt de interes public, cu excepția celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului autorizației sau licenței.(2) Asupra terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane fizice ori juridice și asupra activităților desfășurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacității energetice, titularii autorizațiilor de înființare și titularii licențelor beneficiază, în condițiile legii, pe durata lucrărilor de realizare și retehnologizare, respectiv de funcționare a capacității energetice, de următoarele drepturi:a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării sau retehnologizării capacității energetice, obiect al autorizației;b) dreptul de uz pentru asigurarea funcționarii normale a capacității, obiect al autorizației de înființare, pentru reviziile, reparațiile și intervențiile necesare;c) servitutea de trecere subterana, de suprafața sau aeriană pentru instalarea de rețele electrice sau alte echipamente aferente capacității energetice și pentru acces la locul de amplasare a acestora, în condițiile legii;d) dreptul de a obține restrangerea sau încetarea unor activități care ar putea pune în pericol persoane și bunuri;e) dreptul de acces la utilitatile publice.(3) Drepturile de uz și de servitute au ca obiect utilitatea publică, au caracter legal, iar conținutul acestora este prevăzut la art. 19 și se exercită pe toată durata existenței capacității energetice sau, temporar, cu ocazia retehnologizării unei capacități în funcțiune, reparatiei, reviziei, lucrărilor de intervenție în caz de avarie.(4) Exercitarea drepturilor de uz și servitute asupra proprietăților statului și ale unităților administrativ-teritoriale afectate de capacitatile energetice se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenței acestora.(5) Exercitarea drepturilor de uz și de servitute asupra proprietăților private afectate de capacitatile energetice, care se vor realiza după intrarea în vigoare a prezentei legi, se face în conformitate cu regulile procedurale privind condițiile și termenii referitori la durata, conținutul și limitele de exercitare a acestor drepturi, prevăzute într-o convenție-cadru, precum și pentru determinarea cuantumului indemnizațiilor și a despăgubirilor și a modului de plată a acestora, care se aproba, împreună cu convenția-cadru, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.(6) Proprietarii terenurilor afectate de exercitarea drepturilor de uz și de servitute de către titularii de licențe și autorizații pot solicita încheierea de convenții, conform prevederilor alin. (5).(7) Titularii de licențe și autorizații sunt obligați sa procedeze la încheierea convențiilor-cadru prevăzute la alin. (5) în termen de maximum 30 de zile de la solicitarea proprietarilor afectați.(8) Dacă cu ocazia intervenției pentru retehnologizari, reparații, revizii sau avarii se produc pagube proprietarilor din vecinătatea capacităților energetice, titularii de licență au obligația sa plătească despăgubiri în condițiile prezentei legi.(9) Proprietarii terenurilor și titularii activităților afectați de exercitarea de către titularii de licență și autorizații a drepturilor prevăzute la alin. (2) vor fi despăgubiți pentru prejudiciile cauzate acestora. La calculul despăgubirilor vor fi avute în vedere următoarele criterii:– suprafața de teren afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;– tipurile de culturi și plantații, precum și amenajările afectate de lucrări;– activitățile restrânse cu ocazia lucrărilor.Cuantumul despăgubirii se stabilește prin acordul părților sau, în cazul în care părțile nu se înțeleg, prin hotărâre judecătorească.(10) Dreptul de uz și de servitute asupra terenurilor proprietate privată, restrangerea sau încetarea unor activități prevăzute la alin. (2) se stabilește și se exercită cu respectarea principiului echității, a dreptului de proprietate și a minimei afectari a acestuia.(11) Titularii de autorizații și licențe sunt în drept să efectueze lucrările de defrișare a vegetatiei sau taierile de modelare pentru crearea și menținerea distantei de apropiere față de rețelele electrice cu personal specializat, respectând prevederile legale în vigoare.(12) Titularii de autorizații și licențe, beneficiari ai drepturilor de uz și de servitute asupra proprietății publice sau private a statului și a unităților administrativ-teritoriale, sunt scutiți de plată de taxe, impozite și alte obligații de plată, instituite de autoritățile publice centrale și locale.  +  Articolul 17Obligațiile decurgând din autorizațiile de înființare și din licențe(1) Titularul autorizației de înființare are următoarele obligații:a) sa stabilească și să aplice, pe întreaga durata a executării lucrărilor, măsurile de protecție a persoanelor, bunurilor și mediului;b) să obțină toate avizele, acordurile și atestatele prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat.(2) Pe durata de valabilitate a licențelor, titularii de licențe sunt obligați:a) să respecte condițiile care însoțesc licenta;b) sa țină situații contabile separate pentru fiecare activitate care face obiectul licenței acordate de autoritatea competentă, în cazul operatorului economic în domeniul energiei electrice integrat, pe verticala sau pe orizontala, sa procedeze la fel ca în cazul în care activitatea respectiva ar fi efectuată de operatori economici separati și sa întocmească rapoarte financiare în formatul solicitat de autoritatea competentă;c) sa constituie și sa mențină garanții financiare care să le permită desfășurarea activității și asigurarea continuității serviciului;d) sa pună la dispoziție autorității competente informațiile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității acesteia.  +  Articolul 18Obligațiile de serviciu public(1) Titularii de autorizații de înființare și de licențe au obligația de a-și desfășura activitățile cu respectarea obligațiilor referitoare la siguranța, calitatea, continuitatea aprovizionarii, eficienta energetica, cu respectarea normelor de securitate și sănătate a muncii și de protecție a mediului, precum și a prevederilor din contractele directe cu consumatorii.(2) Obligațiile de serviciu public se stabilesc de autoritatea competentă, pentru fiecare activitate din sectorul energiei electrice, prin licențe sau autorizații, precum și prin reglementări specifice.  +  Articolul 19Drepturile și obligațiile titularilor de autorizații de înființare și de licență asupra proprietății terților(1) Dreptul de uz asupra terenului pentru executarea lucrărilor necesare realizării sau retehnologizării de capacități energetice se întinde pe durata necesară executării lucrărilor. În exercitarea acestui drept de uz, titularul autorizației de înființare, cu respectarea prevederilor legale, poate:a) sa depoziteze, pe terenurile necesare executării lucrărilor, materiale, echipamente, utilaje, instalații;b) sa desfiinteze culturi sau plantații, construcții sau alte amenajări existente ori numai să le restrângă, în măsura strict necesară executării lucrărilor pentru capacitatea autorizata, în condițiile legii;c) sa îndepărteze materiale, sa capteze apa, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;d) sa instaleze utilaje și sa lucreze cu acestea, sa amplaseze birouri și locuințe de șantier, cu acordul prealabil al proprietarului;e) sa oprească ori sa restrângă activități ale proprietarului, în măsura strict necesară executării lucrărilor pentru capacitatea autorizata, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Dreptul de uz prevăzut la alin. (1) încetează înaintea expirării duratei stabilite pentru executarea lucrărilor sau înaintea acestui termen, la data terminării anticipate a lucrărilor sau la data sistării acestora și renunțării la autorizații. Oricare dintre aceste situații trebuie notificată de îndată proprietarului.(3) Dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea funcționarii normale a capacității energetice se întinde pe toată durata funcționarii capacității, iar exercitarea lui se face ori de câte opri este necesar pentru asigurarea funcționarii normale a capacității. În exercitarea acestui drept, titularul licenței poate:a) sa depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalații pentru întreținere, revizii, reparații și intervenții necesare pentru asigurarea funcționarii normale a capacității;b) sa instaleze utilaje și sa lucreze cu acestea;c) sa desfiinteze sau sa reducă culturi, plantații ori alte amenajări existente și sa restrângă activități ale proprietarului, în măsura și pe durata strict necesare executării operațiilor de întreținere, reparații, revizii sau intervenții pentru asigurarea funcționarii normale a capacității, cu respectarea legislației în vigoare.(4) Titularul licenței este obligat sa înștiințeze în scris proprietarul bunurilor, terenurilor sau activităților care vor fi afectate ca urmare a lucrărilor la capacitatile energetice, cu excepția cazurilor de avarii, situație în care proprietarii sunt înștiințați în termenul cel mai scurt.(5) Titularul licenței este obligat sa plătească proprietarilor despăgubirea cuvenită pentru pagubele produse, sa degajeze terenul și sa-l repuna în situația anterioară, în cel mai scurt timp posibil.(6) Servitutea de trecere subterana, de suprafața sau aeriană cuprinde dreptul de acces și de executare a lucrărilor la locul de amplasare a capacităților energetice cu ocazia intervenției pentru retehnologizari, reparații, revizii și avarii.(7) Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor activități desfășurate în zona de executare a lucrărilor de realizare ori retehnologizare de capacități energetice, precum și a operațiilor de revizie sau reparatie la capacitatea în funcțiune, titularul autorizației sau al licenței are dreptul de a obține restrangerea ori sistarea, pe toată durata lucrărilor, a activităților desfășurate în vecinătate de alte persoane. În acest caz persoanele afectate vor fi înștiințate, în scris, despre data începerii, respectiv a finalizarii lucrărilor.(8) La încetarea exercitării drepturilor prevăzute la art. 16 alin. (2), titularul autorizației de înființare, respectiv titularul licenței, este obligat să asigure degajarea terenului și repunerea lui în situația inițială.(9) Dreptul de acces la utilitatile publice, prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. e), trebuie exercitat de titularul autorizației sau al licenței cu buna-credința și în mod rezonabil, fără a prejudicia accesul altor persoane la respectivele utilități publice.  +  Articolul 20Zonele de protecție și zonele de siguranță(1) Pentru protecția și funcționarea normală a capacităților energetice și a anexelor acestora, precum și pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului, se instituie zone de protecție și de siguranță.(2) Zonele de protecție și de siguranță se determina pentru fiecare capacitate, în conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competentă.(3) Asupra terenurilor aflate în proprietatea terților, cuprinse în zonele de protecție și de siguranță, se stabilește drept de servitute legală.  +  Articolul 21Exproprierea(1) Terenul necesar pentru înființarea și funcționarea capacității energetice este fie proprietate privată a unui terț, fie a titularului autorizației, fie proprietate publică.(2) Dacă terenul necesar pentru înființarea și funcționarea capacității energetice este proprietate privată a unui terț, solicitantul autorizației de înființare are ca prima opțiune cumpărarea terenului de la proprietar sau sa initieze procedura legală de expropriere a terenului pentru cauza de utilitate publică, cu despăgubirea proprietarului, în condițiile legii, și să obțină concesiunea acestuia, pe durata existenței capacității energetice.  +  Articolul 22Modificarea autorizațiilor și licențelorAutorizațiile și licentele se modifica în cazul schimbării circumstanțelor sau condițiilor existente la data acordării acestora.  +  Articolul 23Suspendarea și retragerea autorizațiilor și licențelor(1) În caz de neîndeplinire de către titularul autorizației de înființare, respectiv al licenței, a obligațiilor sale legale, precum și în caz de nerespectare a condiționarilor, limitarilor, restrictiilor, interdictiilor sau a sarcinilor stabilite prin autorizație, respectiv prin licenta, constatate de autoritatea competentă din oficiu ori la sesizarea unor terți sau la notificarea de către titular, autoritatea competentă va proceda după cum urmează:a) în cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligațiilor nu este imputabilă titularului, va dispune:– un termen de conformare, dacă situația creata este remediabila;– retragerea autorizației, respectiv a licenței, dacă situația creata este iremediabila;b) în cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligațiilor este imputabilă titularului, va dispune:– suspendarea autorizației, respectiv a licenței, pe o perioadă fixată pentru remedierea situației create și pentru conformare cu autorizația, respectiv cu licenta, dacă situația creata este remediabila;– retragerea autorizației, respectiv a licenței, dacă situația creata este iremediabila.(2) În toate cazurile prevăzute la alin. (1), persoanele prejudiciate îl pot acționa pe titular în justiție pentru recuperarea pagubei cauzate.(3) Autoritatea competența va suspenda autorizația de înființare, respectiv licenta titularului, în caz de deschidere a procedurii generale de insolventa.(4) Autoritatea competența va retrage autorizația de înființare, respectiv licenta, în cazul decăderii, incapacității sau al falimentului titularului, precum și la încetarea concesiunii ori a locatiunii capacității energetice sau la vânzarea capacității de către titular.  +  Secţiunea a 2-a Proceduri pentru noi capacități energetice de producție  +  Articolul 24Procedura de licitație și alte proceduri(1) În cazul în care, în urma procedurii de autorizare, capacitatile de producție care se construiesc sau măsurile luate pe linia managementului eficientei energetice/cererii nu sunt suficiente pentru a garanta siguranța alimentarii pentru consumul intern, ministerul de resort poate iniția o procedură de licitație sau orice alta procedura similară pentru atribuirea unui contract, în condiții de transparenta și nediscriminare, pe baza unor criterii publicate, prin care să invite noi operatori economici sau titulari de licență de producere preexistenti sa oferteze pentru realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice.(2) În condițiile alin. (1) și în scopul asigurării protecției mediului și al promovării noilor tehnologii, ministerul de resort poate iniția o procedură de licitație privind realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice. Aceasta procedura se poate referi la noi capacități sau la resursele de management al eficientei energetice/cererii.(3) Ofertantului declarat câștigător i se va acorda autorizație de înființare și licențe, potrivit dispozițiilor secțiunii 1.(4) Procedura de desfășurare a licitației pentru noi capacități de producere, precum și lista de criterii care stau la baza selecției ofertelor și atribuirea contractului se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort și a autorității competente.  +  Secţiunea a 3-a Concesionarea  +  Articolul 25Obiectul concesiunii și autoritatea contractantă(1) Pot face obiectul unei concesiuni energetice bunurile proprietate publică sau privată a statului, activitățile și serviciile publice de interes național din domeniul energiei electrice.(2) Calitatea de autoritate contractantă o are ministerul de resort, pentru bunurile proprietate publică sau privată a statului ori pentru activitățile sau serviciile publice de interes național.(3) Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum și conținutul-cadru al caietului de sarcini sunt elaborate de autoritatea contractantă, în conformitate cu prevederile legii, și se aproba prin hotărâre a Guvernului.(4) Contractul de concesiune intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.(5) Condițiile de acordare, menținere, suspendare și retragere a concesiunii se stabilesc prin contractul de concesiune încheiat de autoritatea contractantă și aprobat în conformitate cu prevederile prezentei legi.  +  Capitolul IV Energia electrica  +  Articolul 26Piața de energie electrica(1) Piața de energie electrica este compusa din piața reglementată și piața concurentiala, iar tranzacțiile cu energie se fac angro sau cu amănuntul.(2) Deschiderea pieței de energie electrica se realizează prin creșterea progresiva a ponderii pieței concurentiale, în conformitate cu prevederile strategiei și politicii energetice, și se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 27Participanții la piața de energie electrica(1) Participanții la piața de energie electrica trebuie să respecte regulile de funcționare a acesteia, stabilite de autoritatea competentă, și să efectueze plățile pentru energia electrica și serviciile de care beneficiază, rezultate din tranzacțiile efectuate în conformitate cu aceste reguli.(2) Participanții la piața de energie electrica și structurile operationale asociate sunt: producătorul, operatorul de transport și sistem, operatorul pieței centralizate de energie electrica, operatorul de distribuție, furnizorul, clientul eligibil și clientul captiv.  +  Articolul 28Funcționarea pieței reglementate de energie electrica(1) Piața reglementată de energie electrica și de servicii asociate funcționează până la deschiderea completa a pieței de energie electrica.(2) Pe piața reglementată de energie electrica, autoritatea competentă stabilește prețurile și cantitățile contractate, aferente tranzacțiilor angro dintre producători și furnizorii clienților captivi.(3) Furnizarea energiei electrice la clienții captivi se face pe bază de contracte reglementate, la tarife reglementate.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), după deschiderea completa a pieței de energie electrica, autoritatea competentă poate stabili prețurile și cantitățile contractate, aferente tranzacțiilor angro dintre producători și furnizorii consumatorilor casnici.  +  Articolul 29Funcționarea pieței concurentiale de energie electrica(1) Piața concurentiala de energie electrica funcționează pe baza reglementărilor emise de autoritatea competentă.(2) În piața concurentiala, tranzacțiile cu energie electrica se fac angro sau cu amănuntul.(3) Piața concurentiala angro funcționează pe bază de:a) contracte bilaterale încheiate în urma desfășurării licitațiilor pe piața centralizata;b) contracte bilaterale negociate ale furnizorilor de energie electrica cu producătorii;c) contracte de import și de export al energiei electrice;d) tranzacții prin licitație pe piața spot;e) tranzacții de servicii specifice.(4) Pe piața concurentiala cu amănuntul, furnizorii vand energie electrica clienților eligibili prin contracte bilaterale la prețuri negociate sau prin oferte-tip.  +  Articolul 30Transportul și distribuția(1) Deținătorul de licență și clientul au acces reglementat la rețelele electrice de interes public. Accesul la rețelele electrice de interes public reprezintă un serviciu obligatoriu, în condiții reglementate, pe care trebuie să-l îndeplinească operatorul de transport și de sistem, precum și operatorul de distribuție.(2) Accesul la rețea poate fi restrictionat numai dacă racordarea afectează siguranța Sistemului electroenergetic național prin nerespectarea normelor tehnice și a standardelor de performanță prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.(3) Disputele privind accesul la rețeaua electrica se soluționează de autoritatea competentă.(4) Realizarea de linii electrice directe și accesul la acestea se reglementează de autoritatea competentă, în mod distinct.(5) Tariful pentru accesul la rețeaua electrica de interes public este reglementat.  +  Articolul 31Contractul de racordare(1) La cererea scrisă a unui utilizator de rețea, nou sau preexistent, operatorul de transport și de sistem sau operatorul de distribuție, după caz, este obligat sa comunice, în scris, în termen de 30 de zile, condițiile tehnico-economice de racordare la rețea și sa colaboreze cu solicitantul pentru alegerea celei mai avantajoase soluții de racordare.(2) Contractul de racordare se încheie conform reglementărilor emise de autoritatea competentă.  +  Articolul 32Producerea de energie electricaProducerea de energie electrica și de energie termica în cogenerare se realizează de către titularii de licență, în condițiile prezentei legi.  +  Articolul 33Obligațiile producătorilorProducătorii au, în principal, următoarele obligații:a) să asigure livrările de energie electrica, respectiv energia termica produsă în cogenerare, și serviciile tehnologice de sistem, cu respectarea condițiilor impuse prin licențe, clauze contractuale și reglementări în vigoare;b) sa oferteze nediscriminatoriu întreaga putere electrica disponibilă, energia electrica și serviciile tehnologice de sistem;c) sa mențină o rezervă de combustibil la un nivel suficient sau, după caz, o rezervă suficienta de apa, pentru îndeplinirea obligațiilor de producție și furnizare continua a energiei electrice, prevăzute de reglementările în vigoare;d) să se conformeze, din punct de vedere operativ, cerințelor operatorului de transport și de sistem și sa înființeze, după caz, trepte proprii de conducere operativă.  +  Articolul 34Drepturile producătorilorProducătorii de energie electrica au, în principal, următoarele drepturi:a) să aibă acces la rețelele electrice de interes public, în condițiile prezentei legi;b) să obțină, în condițiile legii, culoar de trecere pentru liniile electrice proprii;c) sa tranzactioneze energia electrica și serviciile tehnologice de sistem pe piața reglementată și concurentiala;d) sa înființeze și sa mențină un sistem propriu de telecomunicații pentru legătură cu capacitatile sale de producție, cu clienții sau cu treptele de conducere operativă;e) sa comercializeze energia termica produsă în cogenerare.  +  Articolul 35Transportul energiei electrice(1) Transportul energiei electrice se realizează de către operatorul de transport și de sistem, persoana juridică titulara de licență.(2) Rețeaua electrica de transport al energiei electrice este proprietatea publică a statului.(3) Terenurile pe care se situeaza rețelele electrice de transport existente la intrarea în vigoare a prezentei legi sunt și rămân în proprietatea publică a statului pe durata de existenta a rețelei.(4) Fac excepție de la prevederile alin. (2) și (3) terenurile și componentele de rețea electrica de transport pentru care operatorul de transport și de sistem a dobândit dreptul de proprietate, în condițiile legii.  +  Articolul 36Planul de perspectiva(1) Operatorul de transport și de sistem are obligația de a elabora planuri de perspectiva privind transportul, în concordanta cu stadiul actual și evoluția viitoare a consumului de energie și a surselor, inclusiv importurile și exporturile de energie. Planurile vor conține modalitățile de finanțare și realizare a investițiilor privind instalațiile de transport, cu luarea în considerare și a planurilor de amenajare și sistematizare a teritoriului strabatut de acestea, în condițiile respectării normelor de protecție a mediului.(2) Planurile prevăzute la alin. (1) sunt supuse spre avizare autorității competente și se aproba de ministerul de resort.  +  Articolul 37Operatorul de transport și de sistem(1) Operatorul de transport și de sistem prestează serviciul public de transport pentru toți utilizatorii rețelelor electrice de transport, în condiții nediscriminatorii, asigurând accesul la acestea oricărui solicitant care îndeplinește cerințele prezentei legi, cu respectarea normelor și performantelor prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.(2) Operatorului de transport și de sistem nu îi este permis sa participe la tranzacționarea energiei electrice decât în limita achiziției de energie electrica pentru acoperirea consumului propriu tehnologic.(3) Operatorul de transport și de sistem prestează serviciul de sistem în condiții nediscriminatorii pentru toți utilizatorii Sistemului electroenergetic național, asigurând conducerea operativă, în scopul realizării siguranței funcționarii, stabilitatii frecvenței și tensiunii, continuității în alimentarea consumatorilor și coordonării schimburilor de energie electrica cu alte sisteme electroenergetice.(4) Operatorul de transport și de sistem desfășoară, în principal, următoarele activități:a) exploatează, retehnologizeaza, reabiliteaza și dezvolta: instalațiile din rețelele electrice de transport, instalațiile de măsurare și contorizare a transferului de energie electrica prin rețelele electrice de transport și la interfata cu utilizatorii rețelelor electrice de transport care îi aparțin, instalațiile de informatica și telecomunicații din rețelele electrice de transport aferente Sistemului electroenergetic național;b) asigura serviciul public de transport și tranzitul de energie electrica pe teritoriul României, în conformitate cu contractele încheiate;c) analizează și avizează îndeplinirea condițiilor tehnice de racordare de către utilizatorii rețelelor electrice de transport, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare;d) asigura transmiterea rezultatelor masurarilor de energie electrica la operatorul pieței centralizate corespunzătoare și accesul beneficiarilor serviciului de transport pentru verificarea grupurilor de măsurare;e) realizează planificarea operationala și conducerea operativă a Sistemului electroenergetic național la nivel central și teritorial pe baza prognozei proprii, conform reglementărilor legale în vigoare pe piața de energie electrica;f) autorizeaza personalul care realizează conducerea operativă conform reglementărilor în vigoare;g) culege, înregistrează și arhiveaza datele statistice privind funcționarea Sistemului electroenergetic național;h) realizează schimbul de informații cu partenerii de funcționare interconectati și cu alți colaboratori în domeniul energetic, cu respectarea reglementărilor UCTE privind protocoalele de schimb de informații, rapoartele, structura și procedurile de acces la bazele de date;i) califica unitățile furnizoare de servicii de sistem, pe baza procedurii proprii, aprobată de autoritatea competentă;j) elaborează și supune aprobării autorității competente normele tehnice și reglementările specifice necesare pentru realizarea activității de conducere operativă, cu consultarea participanților la piața de energie electrica;k) elaborează, în condițiile legii, planul de apărare a Sistemului electroenergetic național împotriva perturbatiilor majore;l) elaborează studiile, programele și lucrările privind dezvoltarea Sistemului electroenergetic național.(5) În caz de avarie majoră care periclitează siguranța funcționarii Sistemului electroenergetic național, operatorul de transport și de sistem poate dispune folosirea rezervei de apa în afară programelor de exploatare a acumularilor, cu obligația anunțării autorităților competente în gospodărirea apelor.(6) Operatorul de transport și de sistem va difuza, în mod nediscriminatoriu, informațiile referitoare la propriile sale activități, necesare utilizatorilor de rețea, nefiindu-i permisă divulgarea informațiilor comerciale cu caracter confidențial obținute pe parcursul activității sale.(7) Cheltuielile pentru modificarea instalațiilor de transport al energiei electrice, ca urmare a racordarii de noi utilizatori sau a schimbării caracteristicilor energetice inițiale ale utilizatorilor existenți, inclusiv pentru eliberarea unor amplasamente, sunt suportate de cel care a generat modificarea, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 38Independenta operatorului de transport și de sistem(1) În cazul în care operatorul de transport și de sistem face parte dintr-un operator economic integrat pe verticala, acesta trebuie să fie independent cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea sa și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu transportul energiei electrice.(2) Suplimentar față de cerințele alin. (1), în cazul în care operatorul de transport și de sistem face parte dintr-un operator economic integrat pe verticala, acesta trebuie să fie independent în ceea ce privește organizarea sa și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu transportul energiei electrice. În acest scop, trebuie aplicate următoarele criterii minimale:a) persoanele responsabile pentru managementul operatorului de transport și de sistem nu pot participa în structurile operatorului economic integrat pe verticala responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnica a activităților de producere, distribuție sau furnizare de energie electrica;b) trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a se asigura ca interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul operatorului de transport și de sistem sunt luate în considerare, într-o maniera de natura să asigure independenta de acțiune a acestora;c) operatorul de transport și de sistem are dreptul de a lua decizii în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticala, cu privire la activele necesare pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei. Aceasta nu trebuie să afecteze existenta unor mecanisme de coordonare corespunzătoare, care trebuie să asigure protejarea drepturilor de supervizare economică și managerială ale societății-mama cu privire la profitul obținut din active de către filiala. Aceste mecanisme vor permite în mod special societății-mama sa aprobe situațiile financiare anuale sau orice alte instrumente echivalente ale operatorului de transport și de sistem și sa stabilească limitele globale de îndatorare a filialei. Nu se va permite însă societății-mama sa dea instrucțiuni privind operațiunile zilnice și nici privind decizii individuale ce au în vedere construirea sau reabilitarea unor capacități de transport care nu depășesc termenii situațiilor financiare aprobate ori ai oricărui instrument echivalent;d) operatorul de transport și de sistem trebuie să stabilească un program de conformare, în care să prezinte măsurile asumate ce asigura excluderea oricărui comportament discriminatoriu și garantează ca respectarea acestuia este monitorizata în mod adecvat. Acest program trebuie să prezinte și obligațiile specifice ale angajaților pentru realizarea acestui obiectiv. Persoana sau organismul responsabil pentru monitorizarea programului de conformare depune la ANRE, spre publicare, un raport anual cuprinzând măsurile luate. Primul raport trebuie depus la ANRE până la data de 31 decembrie 2007.  +  Articolul 39InterdicțiiPentru protecția instalațiilor de transport se interzice persoanelor fizice sau juridice:a) să efectueze construcții de orice fel în zona de siguranță a instalațiilor, fără avizul de amplasament al operatorului de transport și de sistem;b) să efectueze săpături de orice fel sau sa înființeze plantații în zona de siguranță a rețelelor electrice de transport, fără acordul operatorului de transport și de sistem;c) sa depoziteze materiale pe culoarele de trecere și în zonele de protecție și de siguranță a instalațiilor, fără acordul operatorului de transport și de sistem;d) sa arunce obiecte de orice fel pe rețelele electrice de transport sau sa intervină în orice alt mod asupra acestora;e) sa deterioreze construcțiile, îngrădirile sau inscripțiile de identificare și de avertizare aferente instalațiilor de transport;f) sa limiteze sau sa ingradeasca prin execuția de împrejmuire, prin construcții ori prin orice alt mod accesul la instalații al operatorului de transport și de sistem.  +  Articolul 40Operatorul unei piețe centralizate de energie electrica(1) Operatorul pieței centralizate de energie electrica este persoana juridică titulara de licență care asigura organizarea și administrarea unei piețe centralizate de energie electrica, conform reglementărilor emise de autoritatea competentă.(2) Operatorului pieței centralizate de energie electrica nu îi este permisă divulgarea informațiilor legate de tranzacțiile de energie electrica pe care le deține, obținute pe parcursul activității sale, altfel decât în condițiile legii.(3) Participanții la piața de energie electrica au obligația sa furnizeze operatorului pieței centralizate de energie electrica toate informațiile necesare desfășurării în condiții transparente a activității, în conformitate cu reglementările în vigoare emise de autoritatea competentă.(4) Prețurile stabilite pe piețele centralizate de energie electrica se fac publice zilnic, prin grija operatorului pieței respective.  +  Articolul 41Distribuția energiei electrice(1) Distribuția energiei electrice se realizează de către operatorul de distribuție, persoana juridică, titulara de licență.(2) Operatorii de distribuție prestează servicii pentru toți utilizatorii rețelelor electrice de distribuție, în condiții nediscriminatorii, asigurând accesul la acestea oricărui solicitant care îndeplinește cerințele prezentei legi, cu respectarea normelor și standardelor de performanță prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.(3) Rețelele electrice de distribuție se delimiteaza față de instalațiile de producere sau de rețelele electrice de transport și de cele ale consumatorilor în punctele de delimitare patrimonială.(4) Terenurile pe care se situeaza rețelele electrice de distribuție existente la intrarea în vigoare a prezentei legi sunt și rămân în proprietatea publică a statului.(5) Fac excepție de la prevederile alin. (4) terenurile pentru care operatorul de distribuție, titular de licență, a dobândit dreptul de proprietate, în condițiile legii.(6) Rețelele electrice de distribuție se dezvolta pe baza principiilor de eficienta economică, cu respectarea planurilor de urbanism, a dreptului de proprietate, a protecției mediului, a sănătății și vieții persoanelor și cu economisirea energiei, conform normelor tehnice și de siguranță cuprinse în reglementările tehnice în vigoare.(7) Cheltuielile pentru modificarea instalațiilor de distribuție a energiei electrice, ca urmare a racordarii de noi utilizatori sau a schimbării caracteristicilor energetice inițiale ale utilizatorilor existenți, inclusiv pentru eliberarea unor amplasamente, sunt suportate de cel care a generat modificarea, conform reglementărilor în vigoare.(8) În cazul în care cheltuielile prevăzute la alin. (7) sunt suportate de către client, capacitatile energetice rezultate pot fi preluate cu justa despăgubire de către operatorul de distribuție.  +  Articolul 42Operatorul de distribuție(1) Operatorul de distribuție are următoarele atribuții principale:a) exploatează, retehnologizeaza, reabiliteaza și dezvolta rețelele electrice de distribuție, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare;b) asigura tranzitarea energiei electrice prin rețelele electrice de distribuție, la cererea și cu informarea operatorului de transport și de sistem, pentru acele zone ale tarii în care nu exista capacitate suficienta prin rețelele de transport, pentru evacuarea puterii din centrale electrice, inclusiv centrale electrice de cogenerare, pentru conectarea la sistemul electroenergetic al unei tari vecine, în condițiile existenței unui acord bilateral în acest sens, în cazul incidentelor în Sistemul electroenergetic național și al executării lucrărilor de exploatare și mentenanta sau al lucrărilor noi în rețelele de transport, care pun în indisponibilitate temporară rețelele de transport din zona;c) realizează lucrări de dezvoltare a rețelelor electrice de distribuție prin programe de dezvoltare optima a acestora, pe baza studiilor de perspectiva, prin consultare, după caz, cu operatorul de transport și de sistem și prin programe specifice de modernizare pentru instalații;d) asigura conducerea operativă în conformitate cu licenta de distribuție;e) difuzează, în mod nediscriminatoriu, informațiile referitoare la propriile sale activități, necesare utilizatorilor de rețea, nefiindu-i permisă divulgarea informațiilor comerciale cu caracter confidențial obținute pe parcursul activității sale;f) supune aprobării operatorului de transport și de sistem programul reparațiilor și lucrărilor de întreținere planificate în instalațiile cu tensiunea nominală de linie de 110 kV;g) monitorizează siguranța în funcționare a rețelelor electrice de distribuție, precum și indicatorii de performanță ai serviciului de distribuție.(2) În scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la alin. (1), operatorul de distribuție poate întrerupe funcționarea instalațiilor pentru timpul strict necesar lucrărilor de întreținere și reparații planificate, cu anunțarea prealabilă a utilizatorilor rețelei electrice de distribuție.  +  Articolul 43Retransmiterea energiei(1) Orice persoană care deține o rețea electrica de distribuție proprie la data intrării în vigoare a prezentei legi este obligată să asigure accesul la rețea conform reglementărilor autorității competente.(2) Racordarea de noi utilizatori la rețeaua proprie de distribuție a unei persoane se face numai cu acordul operatorului de distribuție care deține contract de concesiune exclusiva în zona respectiva.  +  Articolul 44Limitarea sau întreruperea alimentarii(1) Operatorul de distribuție este îndreptățit sa intrerupa alimentarea cu energie electrica în următoarele situații:a) când se periclitează viața, sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;b) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor în echipamentele energetice, în zone de rețea electrica sau la nivelul întregului Sistem electroenergetic național;c) pentru executarea unor manevre sau lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi.(2) Operatorul de distribuție este obligat sa anunțe utilizatorii afectați de întreruperile planificate, respectiv pe furnizorii acestora, în modul stabilit prin contracte și sa comunice durata planificata pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de întreținere și reparații.(3) Operatorul de distribuție răspunde pentru daunele cauzate utilizatorilor din culpa sa.(4) Prin regulamentul de furnizare se stabilesc condițiile în care, în situații excepționale, se poate limita sau întrerupe alimentarea cu energie electrica a consumatorilor.  +  Articolul 45Separarea activităților de distribuție și furnizare(1) În cazul în care operatorul de distribuție face parte dintr-un operator economic integrat pe verticala, acesta trebuie să fie independent cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea sa și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția. Aceasta regula nu creează obligația separarii proprietății asupra activelor aparținând operatorului de distribuție față de operatorul economic integrat pe verticala.(2) Suplimentar față de cerințele alin. (1), în cazul în care operatorul de distribuție face parte dintr-un operator economic integrat pe verticala, acesta trebuie să fie independent în ceea ce privește organizarea sa și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția. În acest scop, trebuie aplicate următoarele criterii minimale:a) persoanele responsabile pentru managementul operatorului de distribuție nu pot participa în structurile operatorului economic integrat pe verticala responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnica a activităților de producere, transport sau furnizare de energie electrica;b) trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a se asigura ca interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul operatorului de distribuție sunt luate în considerare, într-o maniera de natura să asigure independenta de acțiune a acestora;c) operatorul de distribuție are dreptul de a lua decizii, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticala, cu privire la activele necesare pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei. Aceasta nu trebuie să afecteze existenta unor mecanisme de coordonare corespunzătoare care trebuie să asigure ca sunt protejate drepturile de supervizare economică și managerială ale societății-mama cu privire la profitul obținut din active de către filiala. Aceste mecanisme vor permite în mod special societății-mama sa aprobe situațiile financiare anuale sau orice alte instrumente echivalente ale operatorului de distribuție și sa stabilească limitele globale de îndatorare ale filialei. Nu se va permite însă societății-mama sa dea instrucțiuni privind operațiunile zilnice și nici privind decizii individuale ce au în vedere construirea ori reabilitarea unor capacități energetice de distribuție care nu depășesc termenii situațiilor financiare aprobate sau ai oricărui instrument echivalent;d) operatorul de distribuție trebuie să stabilească un program de conformare, în care să prezinte măsurile asumate ce asigura excluderea oricărui comportament discriminatoriu și garantează ca respectarea acestuia este monitorizata în mod adecvat. Acest program trebuie să prezinte și obligațiile specifice ale angajaților pentru realizarea acestui obiectiv. Persoana sau organismul responsabil pentru monitorizarea programului de conformare depune la ANRE, spre publicare, un raport anual cuprinzând măsurile luate. Primul raport trebuie depus la ANRE până la data de 31 decembrie 2007.(3) Separarea activităților și obligațiile aferente acestora, definite la alin. (1) și (2), vor fi implementate cel târziu până la data de 30 iunie 2007, cu excepția operatorilor economici integrati pe verticala, ce furnizează servicii pentru mai puțin de 100.000 de clienți conectati sau care deservesc sisteme mici, izolate, care nu vor avea obligația de implementare a măsurilor specificate la alin. (1) și (2).(4) Operatorul de distribuție este obligat sa păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale obținute în cursul desfășurării activității sale.(5) Operatorul de distribuție este obligat sa împiedice divulgarea discriminatorie a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial.  +  Articolul 46InterdicțiiPentru protejarea rețelelor electrice de distribuție se interzice persoanelor fizice și juridice:a) să efectueze construcții de orice fel în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție, fără avizul de amplasament al operatorului de distribuție;b) să efectueze săpături de orice fel sau sa înființeze plantații în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție, fără acordul operatorului de distribuție;c) sa depoziteze materiale pe culoarul de trecere și în zonele de protecție și de siguranță ale instalațiilor, fără acordul operatorului de distribuție;d) sa arunce obiecte de orice fel pe rețelele electrice de distribuție sau sa intervină în oricare alt mod asupra acestora;e) sa deterioreze construcțiile, îngrădirile sau inscripțiile de identificare și avertizare aferente rețelelor electrice de distribuție;f) sa limiteze sau sa ingradeasca prin execuția de împrejmuire, prin construcții sau prin orice alt mod accesul la instalații al operatorului de distribuție.  +  Articolul 47Sistemele electroenergetice izolate(1) Localitățile care, din considerente tehnice sau economice, nu sunt conectate la Sistemul electroenergetic național pot fi alimentate cu energie electrica prin sisteme electroenergetice izolate.(2) Consumatorii alimentati din sistemele electroenergetice izolate vor plati pentru energia consumată același preț ca și consumatorii captivi alimentati din Sistemul electroenergetic național sau prețul local stabilit conform prevederilor alin. (3).(3) Autoritatea competența va stabili prețul local și condițiile minime privind continuitatea și calitatea serviciului de furnizare.(4) În situația în care prețul local nu acoperă costurile aferente alimentarii dintr-o rețea electrica de interes public, diferența se suporta de la bugetul de stat.  +  Articolul 48Furnizarea energiei electrice(1) Furnizarea energiei electrice este activitatea prin care persoana juridică titulara de licență comercializează energie electrica clienților. Pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali se încheie un contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Energia electrica furnizată clientului final se factureaza de către furnizor pe baza valorilor înregistrate de grupurile de măsurare.(3) Sunt interzise consumul și furnizarea de energie electrica fără încheierea contractului de furnizare, cu excepția situațiilor reglementate în mod distinct de către autoritatea competentă.  +  Articolul 49Obligația furnizorului implicit privind contractele de furnizareFurnizorul implicit este obligat sa încheie contracte de furnizare cu consumatorii captivi situați în zona delimitata de licență.  +  Articolul 50Desemnarea furnizorului de ultima opțiune(1) Autoritatea competența desemnează, pe baza unui regulament propriu, furnizorul de ultima opțiune pentru o perioadă de la unu la 5 ani, începând cu 1 iulie 2007, și face publică lista cu furnizorii de ultima opțiune pe pagina web a autorității competente și în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Furnizorul de ultima opțiune poate fi furnizorul care furnizează energie electrica majorității consumatorilor casnici din zona licentiata a unui operator de distribuție.(3) În cazul schimbării furnizorului precedent, ca urmare a unei numiri în conformitate cu dispozițiile alin. (2), contractele de furnizare încheiate cu clienții de către furnizorul precedent vor continua să se aplice în termenii, condițiile și la tarifele aplicabile la data schimbării.(4) Furnizarea de energie electrica de către furnizorul de ultima opțiune se face la tarife stabilite conform reglementărilor autorității competente.  +  Articolul 51Obligațiile furnizorului de ultima opțiune(1) Furnizorul de ultima opțiune are obligația de a furniza energie electrica clienților eligibili din zona licentiata, care și-au exercitat dreptul de a-și alege furnizorul, dar al căror furnizor se afla în situația de a-și pierde licenta de furnizare în cursul desfășurării activității sau se afla în incapacitatea de a-și exercită obligația de furnizare către clienții eligibili, aceștia din urma neavând asigurata furnizarea din nicio alta sursa la data întreruperii sau a încetării activității furnizorului.(2) Trecerea unui client la furnizorul de ultima opțiune se face conform reglementărilor emise de autoritatea competentă.  +  Articolul 52Furnizarea energiei electrice consumatorilor casnici și clienților comerciali mici a căror putere maxima aprobată prin avizul tehnic de racordare este de până la 100 kVA inclusivFurnizorii care alimentează, la data deschiderii complete a pieței de energie electrica, consumatori casnici și clienți comerciali mici a căror putere maxima aprobată prin avizul tehnic de racordare este de până la 100 kVA inclusiv sunt obligați să asigure furnizarea de energie electrica atât acestora, cat și consumatorilor noi care se încadrează în aceeași categorie, la tarife reglementate, până când aceștia își exercită prima data dreptul de eligibilitate.  +  Articolul 53Obligația de contractare(1) La cererea scrisă a unui consumator de energie electrica, furnizorul este obligat sa comunice în scris, într-un interval de cel mult 30 de zile, o ofertă privind condițiile de furnizare a energiei electrice, care conține, obligatoriu, prețul de furnizare, termenii de plată și data limita de încheiere a contractului de furnizare elaborat în conformitate cu contractul-cadru aprobat de autoritatea competentă.(2) Contractul de furnizare încheiat în baza prevederilor alin. (1) este valabil o perioadă nedeterminată sau convenită de părți.(3) Consumatorul poate rezilia oricând contractul de furnizare cu un preaviz de 7 zile pentru consumatorii captivi, respectiv de 30 de zile pentru consumatorii eligibili.(4) Furnizorul este îndreptățit sa rezilieze contractul numai în caz de consum fraudulos, neplata repetată a facturilor sau în alte situații prevăzute de legislația în vigoare.  +  Articolul 54Plata energiei furnizateÎn conformitate cu prevederile contractului, consumatorul este obligat sa plătească contravaloarea energiei electrice consumate.  +  Articolul 55Răspunderile furnizorului(1) Furnizorul răspunde pentru toate daunele provocate consumatorului din culpa sa, în condițiile stabilite prin contractul de furnizare.(2) Furnizorul este îndreptățit sa recupereze daunele produse consumatorilor, de la operatorul de distribuție, operatorul de transport și de sistem sau de la producător, dovedite a fi cauzate din culpa oricăruia dintre aceștia.  +  Articolul 56Obligațiile consumatorului de energie electrica(1) Consumatorul de energie electrica răspunde pentru daunele cauzate furnizorului din culpa sa, în condițiile stabilite prin contractul de furnizare.(2) Nerespectarea de către consumatorul de energie electrica a contractului de furnizare a energiei electrice poate atrage suportarea următoarelor consecințe, după caz:a) penalizări;b) sistarea temporară a furnizarii energiei electrice;c) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice.(3) În cazul consumului fraudulos, consumatorul de energie electrica va fi deconectat de la rețeaua electrica, fiind obligat totodată la plata contravalorii energiei electrice consumate și a costurilor aferente deconectarii, evaluate conform normelor tehnice în vigoare.(4) Consumatorul de energie electrica cu o putere instalata de cel puțin 1.000 kVA este obligat să prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu care are relații contractuale, conform reglementărilor emise de autoritatea competentă.  +  Articolul 57Drepturile consumatoruluiConsumatorii au următoarele drepturi:a) să aibă acces la rețelele electrice de interes public și sa consume energie electrica în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;b) să solicite furnizorului modificarea și completarea contractului de furnizare și a anexelor la acesta sau sa initieze acte adiționale la contracte, atunci când apar elemente noi ori când considera necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale;c) să aibă acces la grupurile de măsurare pentru decontare;d) să solicite furnizorului sa ia măsuri pentru remedierea defectiunilor și a deranjamentelor survenite în rețelele electrice;e) să solicite furnizorului despăgubiri, conform prevederilor contractuale, când i se produc daune din vina acestuia sau în cazul nerespectării indicatorilor de calitate a energiei.  +  Articolul 58Dreptul consumatorilor captivi de alegere a tarifelorConsumatorii captivi au dreptul sa opteze, până la deschiderea totală a pieței de energie electrica, pentru oricare dintre tarifele reglementate, în condițiile stabilite prin contract.  +  Articolul 59Protecția clienților vulnerabili(1) Categoriile de consumatori considerați vulnerabili pot primi compensații de la bugetul de stat/bugetele locale, care să le permită plata consumului minim necesar.(2) Categoriile de consumatori vulnerabili, cuantumul consumului minim al acestora și modul în care aceștia sunt protejati sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 60Măsurarea energiei electrice(1) Energia electrica tranzactionata pe piața de energie electrica se măsoară de către operatorii de măsurare, prin grupuri de măsurare, conform codului de măsurare elaborat de autoritatea competentă.(2) Transformatoarele de măsura aferente grupurilor de măsurare a energiei electrice în vederea decontării se asigura, după caz, de:a) operatorul de transport și de sistem;b) producători;c) operatorii de distribuție;d) consumatori.(3) Operatorii de măsurare pot fi:a) operatorul de transport și de sistem;b) producătorii;c) operatorul de distribuție;d) operatorul de măsurare independent.(4) Operatorul de transport și de sistem, respectiv operatorul de distribuție, are obligația de a presta serviciul de măsurare a energiei electrice pentru utilizatorii rețelelor electrice respective, în mod nemijlocit sau prin intermediul unui operator de măsurare independent desemnat de aceștia, cu condiția încadrării în costurile recunoscute de autoritatea competentă.(5) În cazuri excepționale, când operatorii de transport și de sistem sau de distribuție nu instaleaza grupuri de măsurare în termenul și în condițiile stabilite prin reglementările în vigoare, furnizorii sau clienții acestora pot opta, pe cheltuiala proprie și cu notificarea prealabilă a autorității competente, pentru un operator de măsurare independent în vederea prestării serviciului de măsurare.  +  Capitolul V Promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie și în cogenerare de înaltă eficienta  +  Articolul 61Definirea surselorÎn condițiile prezentei legi, se definesc ca surse regenerabile de energie:a) energia eoliana;b) energia solara;c) energia valurilor și a mareelor;d) energia geotermala;e) energia hidroelectrica;f) energia continuta în fracțiunea biodegradabila a produselor, deșeurilor și reziduurilor din agricultura (inclusiv substanțe vegetale și reziduuri de origine animala), silvicultura și industrii conexe, precum și fracțiunea biodegradabila a deșeurilor industriale și comunale, orășenești și municipale, denumita biomasa;g) energia continuta în gazul de fermentare a deșeurilor, denumit și gaz de depozit;h) energia continuta în gazul de fermentare a namolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate;i) energia continuta în produse secundare gazoase, obținute prin fermentare din materii reziduale organice, formând categoria de combustibil gazos denumita biogaz;j) energia continuta în produse lichide obținute prin distilarea materiei organice fermentate, formând categoria de combustibil lichid denumita alcool carburant;k) energia obținută din alte surse regenerabile, neexploatate în prezent.  +  Articolul 62Stabilirea ponderii energiei electrice produse din surse regenerabilePonderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul național brut de energie electrica se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.  +  Articolul 63Certificarea energiei electrice produse din surse regenerabileCertificarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie se atesta prin intermediul garanțiilor de origine emise de autoritatea competentă.  +  Articolul 64Reguli de funcționare și comercializare a energiei electrice produse din surse regenerabileAutoritatea competența stabilește regulile de funcționare a pieței de energie electrica, preluarea cu prioritate și comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, în măsura în care nu este deteriorat nivelul de siguranță a Sistemului electroenergetic național.  +  Articolul 65Criterii de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabileCriteriile de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie au în vedere următoarele:a) atingerea tintei naționale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie;b) compatibilitatea cu principiile concurentiale de piața;c) caracteristicile diferitelor surse regenerabile de energie și tehnologiile de producere a energiei electrice;d) promovarea utilizării surselor regenerabile de energie în cel mai eficient mod.  +  Articolul 66Scheme de sprijin pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile(1) Pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie se aplică scheme de sprijin, inclusiv prin măsuri de amortizare accelerata pentru investiții în surse regenerabile de energie.(2) Sursele regenerabile eligibile, precum și schemele de sprijin se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.  +  Articolul 67Tehnologii de cogenerareÎn condițiile prezentei legi, se definesc următoarele tehnologii de cogenerare cu:a) turbine cu gaze în ciclu combinat cu recuperare de căldură și turbine cu abur;b) turbina cu abur cu contrapresiune;c) turbina cu abur cu condensatie și prize reglabile;d) turbine cu gaze și cazane recuperatoare;e) motoare cu ardere interna;f) microturbine;g) motoare Stirling;h) celule de combustie;i) motoare termice;j) cicluri organice Rankine;k) orice alta instalatie sau combinație de instalații prin care se produce simultan energie termica și electrica.  +  Articolul 68Cogenerarea de înaltă eficientaÎn scopul promovării producerii energiei electrice în cogenerare, se defineste cogenerarea de înaltă eficienta ca fiind procesul care îndeplinește unul dintre următoarele criterii:a) realizarea de economie de energie primara la producerea energiei electrice în cogenerare de cel puțin 10% față de valorile de referința stabilite prin reglementări specifice pentru producerea separată a energiei electrice și termice - în centrale electrice de cogenerare cu puteri instalate de cel puțin 1 MW;b) realizarea de economie de energie primara la producerea energiei electrice în cogenerare față de producerea separată a energiei electrice și termice - în centrale electrice de cogenerare cu puteri instalate sub 1 MW.  +  Articolul 69Garanțiile de origineCertificarea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienta se atesta prin intermediul garanțiilor de origine emise de autoritatea competentă.  +  Articolul 70Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabileAutoritatea competența prevede, prin reguli de funcționare a pieței de energie electrica, preluarea cu prioritate și comercializarea energiei electrice produse în instalații de cogenerare de înaltă eficienta, în măsura în care nu este deteriorat nivelul de siguranță a Sistemului electroenergetic național.  +  Articolul 71Criterii de promovare a energiei electrice produse în cogenerarea de înaltă eficientaCriteriile de promovare a energiei electrice produse în cogenerarea de înaltă eficienta au în vedere următoarele:a) asigurarea accesului concurential al energiei electrice produse în cogenerare, în condițiile acoperirii tuturor costurilor justificate aferente cogenerarii de înaltă eficienta;b) caracteristicile diferitelor tehnologii de producere a energiei electrice în cogenerare;c) promovarea utilizării eficiente a combustibililor;d) asigurarea protecției mediului prin reducerea emisiilor poluante față de producerea separată a energiei electrice și termice.  +  Articolul 72Scheme de sprijin pentru promovarea producerii energiei electrice în cogenerarea de înaltă eficienta(1) Pentru promovarea producerii energiei electrice în cogenerarea de înaltă eficienta se aplică scheme de sprijin.(2) Schemele de sprijin se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.  +  Articolul 73Reguli de calificare și comercializare(1) Pentru asigurarea accesului pe piața al energiei electrice produse în instalațiile de cogenerare existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, se aplică reguli de calificare și comercializare stabilite de autoritatea competentă.(2) Termenele, condițiile și perioada de aplicare a regulilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.  +  Capitolul VI Prețuri și tarife  +  Articolul 74Tipurile de prețuri și tarife. Fundamentarea acestoraPentru activitățile desfășurate în sectorul energiei electrice se aplică următoarele prețuri și tarife:a) prețuri rezultate din mecanismele concurentiale ale pieței de energie electrica;b) tarife reglementate pentru serviciile de transport, de sistem și de distribuție a energiei electrice;c) tarife/prețuri reglementate pentru furnizarea de energie electrica la consumatorii captivi până la deschiderea totală a pieței de energie electrica, precum și pentru consumatorii casnici și consumatorii cu putere maxima aprobată prin avizul de racordare de până la 100 kVA, după deschiderea totală a pieței de energie electrica;d) prețuri/tarife practicate de furnizorii de ultima opțiune după deschiderea totală a pieței de energie electrica;e) tarife reglementate pentru achiziția serviciilor tehnologice de sistem, până la crearea unei piețe concurentiale de servicii tehnologice de sistem;f) tarife reglementate de racordare la rețea;g) tarife reglementate practicate de operatorii piețelor centralizate;h) prețuri reglementate pentru activitatea de producere a energiei electrice, conform prevederilor art. 28 alin. (2) și (4) și ale art. 52;i) prețuri reglementate pentru energia termica destinată consumului populației, produsă în instalațiile de cogenerare;j) tarife reglementate pentru activitatea de măsurare.  +  Articolul 75Reglementarea tarifelorPână la deschiderea totală a pieței de energie electrica tarifele pentru consumatorii casnici sunt aceleași pe întregul teritoriu al tarii.  +  Articolul 76Metodologiile de reglementare a prețurilor și tarifelor(1) Prețurile și tarifele reglementate se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate și publicate de autoritatea competentă. În calculul acestora vor fi luate în considerare costurile justificate ale activităților de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei electrice și de producere a energiei termice în cogenerare, cheltuielile pentru dezvoltare și protecția mediului, precum și o cota rezonabila de profit.(2) Metodologiile de reglementare a prețurilor și tarifelor se aproba de autoritatea competentă, după informarea și consultarea tuturor părților interesate.  +  Articolul 77Evidentierea costurilor și a veniturilorOperatorii economici, titulari de licență din sectorul energiei electrice, care practica prețuri și tarife reglementate sunt obligați să prezinte autorității competente:a) costurile și veniturile realizate separat din activitățile care fac obiectul licențelor acordate în structura stabilită de autoritatea competentă;b) modul de alocare a activelor, pasivelor, cheltuielilor și veniturilor, conform reglementărilor emise de autoritatea competentă.  +  Articolul 78Stabilirea costurilor și veniturilor reglementate(1) În scopul controlului tarifelor la consumatorii captivi, autoritatea competentă aproba costurile/veniturile reglementate pentru cumpărarea/vânzarea energiei electrice destinate acestor clienți.(2) Depășirea costurilor reglementate pentru cumpărarea/vânzarea energiei electrice destinate consumatorilor captivi și a costurilor reglementate pentru serviciile de transport și distribuție se poate face cu aprobarea autorității competente, doar în situații excepționale, de forta majoră, sau schimbări legislative.  +  Articolul 79Principiile pentru fundamentarea propunerilor de prețuri și tarife reglementate(1) Propunerile de prețuri și tarife reglementate pentru energia electrica și termica produsă în cogenerare se elaborează de operatorii economici din sectorul energiei electrice, cu respectarea metodologiilor emise de autoritatea competentă, și se comunică autorității împreună cu fundamentarea în formatul stabilit de aceasta.(2) Operatorii economici din sectorul energiei electrice vor transmite autorității competente toate datele necesare folosite în procesul de fundamentare a solicitării și vor asigura accesul la aceste date al reprezentanților desemnați de autoritatea competentă.(3) Ordinul de aprobare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru energia electrica, aplicabile consumatorilor și activităților cu caracter de monopol natural, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordinul va conține și data intrării lor în vigoare.(4) Principiile care stau la baza stabilirii prețurilor și tarifelor reglementate pentru energia electrica și termica produsă în cogenerare au în vedere următoarele:a) prețurile/tarifele trebuie să fie nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective și determinate într-o maniera transparenta, pe baza metodologiilor aprobate și publicate de autoritatea competentă;b) prețurile/tarifele energiei electrice trebuie să acopere costurile justificate economic;c) prețurile/tarifele trebuie să asigure o rata rezonabila a rentabilitatii capitalului investit, stabilită conform reglementărilor emise de autoritatea competentă;d) tarifele și prețurile reglementate pentru consumatorii captivi trebuie să permită acestora alegerea tipului de preț/tarif care le este mai favorabil, dintre cele practicate de furnizor, în condițiile stabilite de autoritatea competentă;e) tarifele de racordare trebuie să conțină numai costurile efective de realizare a lucrărilor de racordare a clienților la rețeaua electrica.(5) Este interzisă subvenția incrucisata între activitățile reglementate, precum și între activitățile reglementate și cele nereglementate ale unui operator economic.(6) Furnizorului implicit și celui de ultima opțiune li se recunosc integral în tarife costurile de achiziție justificate și costurile asociate, precum și o cota rezonabila de profit.  +  Articolul 80Limitarea prețurilor/tarifelor(1) Autoritatea competența poate limita prețurile/tarifele prin:a) fixarea unei limite superioare a prețului/tarifului în sine;b) limitarea venitului din activitatea reglementată, în scopul evitării creșterii necontrolate a prețurilor la clienți.(2) Costurile nerecunoscute, potrivit alin. (1) lit. b), se recuperează integral, în conformitate cu procedura emisă de autoritatea competentă.  +  Articolul 81Recuperarea costurilor(1) În cazul în care este impusa respectarea unor condiții suplimentare referitoare la siguranța în furnizare, protecția mediului, inclusiv dezafectarea unităților nucleare sau eficienta energetica, participanții la piața de energie electrica au dreptul de a-și recupera costurile rezultate din aplicarea acestor condiții.(2) Recuperarea acestor costuri se va face conform reglementărilor emise de autoritatea competentă.  +  Articolul 82Interdicția subventionarii în producerea combinata a energiei electrice și termiceOperatorii economici care produc combinat energie electrica și termica și care comercializează cel puțin una dintre acestea vor repartiza costurile între cele doua forme de energie, potrivit reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, fiind interzisă subvenționarea incrucisata între cele doua forme de energie.  +  Articolul 83Serviciile conexeServiciile prestate terților de către operatorii economici care produc energie hidroelectrica și care au în administrare, concesiune sau închiriere baraje, diguri și lacuri de acumulare se realizează pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii.  +  Capitolul VII Infracțiuni și contravenții  +  Articolul 84RaspunderiÎncălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.  +  Articolul 85Infracțiuni(1) Sustragerea de energie electrica constituie infracțiunea de furt și se pedepsește conform prevederilor Codului penal.(2) Deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcționarii echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 4 ani.(3) Deteriorarea, modificarea fără drept sau sustragerea componentelor instalațiilor energetice constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare, conform prevederilor Codului penal.(4) Executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordarii directe la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.(5) În cazul în care infracțiunile prevăzute la alin. (2)-(4) sunt săvârșite de un salariat al unui titular de licență, limita minima și maxima specială a pedepsei se majorează cu câte un an.(6) Tentativa la infracțiunile prevăzute de alin. (2)-(4) se pedepsește.  +  Articolul 86Contravenții(1) Constituie contravenții următoarele fapte:a) încălcarea reglementărilor tehnice și comerciale stabilite de autoritatea competentă, desfășurarea activității fără obținerea autorizației, a licenței, precum și nerespectarea condițiilor asociate licențelor și autorizațiilor;b) influentarea formării libere a prețurilor pe piața energiei electrice;c) refuzul nejustificat al producătorilor de a respecta obligațiile care le revin potrivit art. 33;d) nerespectarea dispozițiilor operative ale operatorului de transport și de sistem;e) refuzul accesului oricărui solicitant la rețelele electrice de transport și de distribuție;f) refuzul de a transmite oferta privind condițiile de furnizare a energiei electrice, conform prevederilor art. 53 alin. (1);g) refuzul de a permite verificările și inspecțiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea competentă, precum și obstructionarea acesteia în îndeplinirea atribuțiilor sale;h) neprezentarea datelor și informațiilor solicitate de autoritatea competentă sau furnizarea incorectă și incompleta de date și informații necesare desfășurării activității autorității competente, precum și nerealizarea măsurilor dispuse de aceasta;i) refuzul clienților de a permite accesul la grupurile de măsurare;j) nerespectarea obligațiilor de producere și/sau de ofertare conform prevederilor legale;k) orice acțiune a operatorului de transport și de sistem de alterare nejustificată a ordinii de merit a capacităților de producere;l) furnizarea unor informații incomplete sau eronate utilizatorilor capacităților de interconexiune de către operatorul de transport și de sistem;m) divulgarea de date cu caracter confidențial privind operațiunile comerciale de către operatorul de transport și de sistem sau de operatorul unei piețe centralizate de energie electrica, altfel decât în condițiile legii;n) întârzierea nejustificată în racordarea noilor clienți sau în realimentarea acestora după întrerupere, precum și propunerea unor soluții de racordare, altele decât cele optime din punct de vedere tehnic și cu costuri minime, conform actelor normative în vigoare și reglementărilor stabilite de autoritatea competentă;o) executarea de săpături sau lucrări de orice fel în zonele de protecție a instalațiilor, fără consimțământul prealabil al titularului acestora;p) interzicerea de către persoane fizice sau juridice a accesului operatorului de transport și de sistem sau de distribuție pentru efectuarea lucrărilor de retehnologizare, reparații, revizii, intervenții la avarii și pentru defrișare sau a taierilor de modelare pentru crearea și menținerea distantei regulamentare față de rețelele electrice;q) practicarea de prețuri sau tarife pentru activitățile reglementate, fără aprobarea autorității competente;r) nepublicarea și neactualizarea pe pagina proprie de web a datelor tehnice referitoare la capacitatile de interconexiune de către operatorul de transport și sistem;s) nerespectarea de către operatorul de transport și de sistem a procedurilor privind alocarea capacităților de interconexiune și a reglementărilor privind conectarea la rețea a utilizatorilor;s) nerespectarea de către operatorul de distribuție a reglementărilor privind conectarea la rețea a utilizatorilor;t) utilizarea de către un terț a componentelor rețelelor electrice de distribuție/transport în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege, fără încheierea unui contract în acest sens cu deținătorul de drept al acestora;t) proiectarea și executarea de lucrări în instalațiile electrice fără atestat sau autorizație, precum și nerespectarea prevederilor acestora.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d), e), g)-l) și n)-t) se sancționează cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei, în cazul persoanelor fizice, și cu amendă de la 25.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice.(3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b), f) și m) se sancționează cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei, în cazul persoanelor fizice, și cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice.(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către:a) reprezentanții împuterniciți ai autorității competente, în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-n) și q)-t);b) reprezentanții împuterniciți ai consiliilor locale, în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. o) și p).  +  Articolul 87Regimul juridic al contravențiilorContravențiilor prevăzute la art. 86 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 88Constatarea contravențiilor(1) În vederea constatării contravențiilor prevăzute la art. 86 alin. (1), agenții constatatori menționați la art. 86 alin. (4) au acces, în condițiile legii, în clădiri, încăperi, la instalații și în orice alt loc, până la receptoarele de energie, și au dreptul sa verifice instalatia, precum și să execute măsurători și determinări. Proprietarii și cei care exploatează aceste clădiri, locuri sau instalații sunt obligați sa pună la dispoziție agenților constatatori documentele și actele specifice activității lor.(2) Organele de poliție sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijin agenților constatatori.  +  Articolul 89Aplicarea sancțiunii contravenționaleAplicarea sancțiunii contravenționale se face prin proces-verbal de constatare și sancționare, în urma unei acțiuni de control, întocmit de reprezentantul împuternicit al autorității care a dispus acțiunea de control.  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 90Intrarea în vigoare(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea energiei electrice nr. 318/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iulie 2003.(3) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministerul de resort și autoritatea competentă vor elabora, vor modifica și vor completa regulamentele prevăzute de prezenta lege.*Prezenta lege transpune art. 2 pct. 3-12, 14, 15, 21, 23, art. 6 paragraful 3, art. 7 paragrafele 1 și 2, art. 7 paragraful 5 teza I și art. 23 paragraful 1 din Directiva 2003/54/CE privind regulile comune pentru piața interna de energie, care abroga Directiva 96/92/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 176/37 din 15 iulie 2003, și prevederile art. 4 paragraful 3 din Directiva 2004/8/CE privind promovarea cogenerarii bazate pe cererea de căldură utila pe piața interna de energie, care amendeaza Directiva 92/42/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 52/50 din 21 februarie 2004.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  București, 9 ianuarie 2007.Nr. 13.------------