HOTĂRÂRE nr. 39 din 17 ianuarie 2007privind funcţionarea Ansamblului artistic "Ciocârlia" al Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 23 ianuarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ansamblul artistic "Ciocârlia" al Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare ansamblul, funcţionează ca structură fără personalitate juridică în subordinea Direcţiei informare şi relaţii publice din Ministerul Administraţiei şi Internelor. (2) Sediul ansamblului este în municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 17, sectorul 5.  +  Articolul 2Obiectul de activitate al ansamblului îl constituie organizarea şi desfăşurarea de manifestări cultural-artistice, de educaţie şi divertisment pentru personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru alte categorii de persoane.  +  Articolul 3Regulamentul de organizare şi funcţionare al ansamblului, precum şi statul de organizare al acestuia se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 4Salarizarea personalului încadrat la ansamblu se face conform prevederilor legale în vigoare, pentru fiecare categorie de personal.  +  Articolul 5 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ansamblului se asigură integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Veniturile realizate din desfăşurarea de spectacole, concerte, precum şi din participarea ansamblului la organizarea de festivaluri artistice sau acţiuni de protocol se varsă integral la bugetul de stat.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 94/2002 privind funcţionarea Ansamblului artistic "Ciocârlia" al Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 14 februarie 2002.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 17 ianuarie 2007.Nr. 39.----------