DECIZIE nr. 856 din 28 noiembrie 2006referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 lit. a) din Legea gazelor nr. 351/2004
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 17 ianuarie 2007    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorŞerban Viorel Stănoiu - judecătorTudorel Toader - judecătorIon Tiucă - procurorIoana Marilena Chiorean - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 lit. a) din Legea gazelor nr. 351/2004, excepţie ridicată de Marin Caba în Dosarul nr. 964/com/caf/2006 al Tribunalului Suceava - Secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal.La apelul nominal răspunde consilier juridic Vasile Balaban pentru Societatea Comercială "E.ON Gaz România" - S.A., lipsă fiind autorul excepţiei, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Având cuvântul, reprezentantul Societăţii Comerciale "E.ON Gaz România" - S.A. solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât condiţiile şi limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 18 mai 2006, pronunţată în Dosarul nr. 964/com/caf/2006, Tribunalul Suceava - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 lit. a) din Legea gazelor nr. 351/2004. Excepţia a fost ridicată de Marin Caba în cadrul soluţionării unei cauze civile având ca obiect "obligaţia de a face".În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că dispoziţiile legale criticate limitează în mod nejustificat dreptul proprietarului de a dispune de bunul său, permiţând numai în cazuri excepţionale realizarea construcţiilor pe terenuri proprietate privată pe care sunt amplasate reţele de alimentare cu gaze naturale, dar impunând proprietarului sarcina de a suporta costul lucrărilor de modificare a traseului conductei, lucrări ce ar urma să treacă cu titlu gratuit în patrimoniul operatorului licenţiat în distribuţia gazelor, persoană juridică de drept privat.Tribunalul Suceava - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal şi-a exprimat opinia în sensul că dispoziţiile legale criticate nu contravin Constituţiei, întrucât legiuitorul a înţeles să aducă unele limitări ale dreptului de proprietate privată a proprietarilor sau deţinătorilor de terenuri pe care sunt situate sistemele de transport al gazelor naturale, având în vedere caracterul acestuia de serviciu public de interes naţional.Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât conţinutul şi limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege, în acest caz, legiuitorul considerând oportun a aduce unele limite datorită faptului că activitatea de transport de gaze naturale constituie serviciu public de interes naţional.Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate nu contravin prevederilor constituţionale şi nici celor internaţionale invocate, deoarece legiuitorul este competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în aşa fel încât să nu între în conflict cu interesele generale.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curţii Constituţionale punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 96 lit. a) din Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, modificate prin art. I pct. 8 din Ordonanţa de urgenţă nr. 116/2005 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 25 iulie 2005, ordonanţă aprobată prin Legea nr. 288/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 17 octombrie 2005.Dispoziţiile legale criticate au, în prezent, următorul cuprins:"Pentru protecţia obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice terţilor: a) să realizeze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a conductelor de gaze naturale; în cazul în care, în mod excepţional, este necesar ca pe terenul pe care este amplasată reţeaua de alimentare cu gaze naturale să se execute o construcţie, beneficiarul acesteia şi/sau proprietarul va/vor suporta toate cheltuielile de modificare a traseului reţelei, în următoarele condiţii:1. obţinerea acordurilor proprietarilor sau ale deţinătorilor legali ai terenului de pe traseul unde urmează să fie plasată noua conductă, precum şi a avizelor autorităţilor competente şi a autorizaţiei de construire;2. includerea în patrimoniul operatorului licenţiat a obiectivelor rezultate în urma modificării."Autorii excepţiei consideră că dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 44 alin. (2) şi (5) privind dreptul de proprietate privată şi celor ale art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că dispoziţiile legale criticate - art. 96 lit. a) - fac parte din Capitolul XII, intitulat "Interdicţii" al Legii gazelor, iar, potrivit art. 44 alin. (1) teza a doua din Constituţie, conţinutul şi limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege.Totodată, Curtea reţine că, potrivit art. 21 din Legea gazelor, activitatea de transport al gazelor naturale constituie "serviciu public de interes naţional", iar lucrările de realizare, exploatare şi întreţinere a obiectivelor sau sistemelor de transport de gaze naturale sunt "lucrări de utilitate publică". În conformitate cu prevederile paragrafului 2 al art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, statul are dreptul de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general.Aşadar, Curtea constată că dispoziţiile legale criticate sunt în concordanţă cu prevederile constituţionale şi cu cele din actele internaţionale, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Astfel, în cauza "James şi alţii împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei", 1986, instanţa de la Strasbourg a statuat că nu poate fi vorba despre o încălcare a dispoziţiilor Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, dacă privarea de proprietate a fost făcută într-un anumit context politic, economic sau social şi dacă răspunde unei "utilităţi publice".Referitor la invocarea în susţinerea excepţiei a prevederilor art. 44 alin. (5) din Legea fundamentală, Curtea observă că acestea nu au relevanţă în cauza de faţă, întrucât nu s-a realizat o expropriere de fapt, aşa cum susţine autorul excepţiei, dreptul de proprietate asupra terenului nefiind transferat.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 lit. a) din Legea gazelor nr. 351/2004, excepţie ridicată de Marin Caba în Dosarul nr. 964/com/caf/2006 al Tribunalului Suceava - Secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 28 noiembrie 2006.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Ioana Marilena Chiorean-----------