STANDARDE din 10 ianuarie 2007de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007  Notă
  Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 21 din 10 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 18 ianuarie 2007.
  Standardul reprezinta descrierea cerințelor formulate în termeni de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activități de educatie.Standardele de acreditare sunt standarde naționale, care se aplică învățământului preuniversitar de stat și particular, și se referă la domeniile prevăzute de art. 10 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 75/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006. Pentru fiecare domeniu sunt definite subdomenii, pentru fiecare subdomeniu sunt formulati indicatori, iar la fiecare indicator sunt definiti descriptori.Descriptorii sunt enunturi care stabilesc, în mod concret și observabil, cerințele minime pe care organizația furnizoare de educatie trebuie să le indeplineasca, pentru fiecare indicator, în vederea acreditarii.Domeniul: A. Capacitatea instituțională; criteriul: a) structurile instituționale, administrative și manageriale
  Subdomenii   Indicatori de performanță Descriptori  
   
  1. Managementstrategic                                                                                                           1.1. Existenta, structura și conținutul documentelorproiective (proiectul de dezvoltare și planul de implementare).                                                                          1.1.1. Existenta proiectului de dezvoltare pe termen mediu (3-5 ani) pentru organizația furnizoare de educatie, având cel puțin elementele prevăzute la autorizare.
  1.1.2. Indeplinirea scopurilor și a obiectivelor stabilite prin proiectul de dezvoltare și prin planurile de implemen- tare, pentru întreaga perioadă de autorizare provizorie, dupăcaz.
  1.1.3. Fundamentarea proiectul de dezvoltare pe analiza contextului socio-economic și cultural în care va functiona organizația furnizoare de educatie. Pentru organizațiile furnizoare de educatie care fac parte din învățământul profesional și tehnic, proiectul de dezvoltare se fundamentează pe planul local de actiune pentru invatamant - PLAI și pe planul regional de actiune pentru invatamant - PRAI.
  1.1.4. Fundamentarea noului proiect de dezvoltare pe rezul- tatele proiectului anterior (se aplică unităților scolare acreditate și celor pentru care perioada de autorizare a fostmai lunga decat durata de viața a proiectului de dezvoltare).
  1.1.5. Formularea clara a viziunii și a misiunii asumate de organizația furnizoare de educatie.
  1.1.6. Definirea unor scopuri/tinte strategice care vor fi realizate în perioada de aplicare a proiectului de dezvoltare
  1.1.7.Motivarea necesității, fezabilitatii și a oportunitatiinoului proiect de dezvoltare.
  1.1.8. Afisarea la loc vizibil a misiunii și a tintelor strategice.
  1.1.9. Cunoasterea misiunii și a tintelor strategice de cătrecadrele didactice, elevi, parinti, autorități locale, comunitatea în general.
  1.1.10. Concordanta viziunii, misiunii și tintelor strategicecu tipul organizației furnizoare de educatie, cu forma și nivelul de educatie la care aceasta funcționează.
  1.1.11. Definirea etapelor în realizarea proiectului de dezvoltare și a principalelor categorii de resurse utilizate pentru realizarea proiectului.
  1.1.12. Precizarea indicatorilor de realizare și a modalitatilor de evaluare a atingerii tintelor propuse.
  1.1.13. Elaborarea, pe baza proiectului de dezvoltare, a planului operational/planului de implementare a proiectului, pentru primul an în care acesta se aplică.
  1.1.14. Planul de implementare va cuprinde programe sau acțiuni. Pentru fiecare program/actiune sunt precizate: obiectivele (definite în termeni de rezultate asteptate), resursele (umane, materiale, financiare, de timp, de informatie, de expertiza, etc.) utilizate, termenele de realizare, responsabilitatile precum și indicatorii de realizare (reperele observabile ale indeplinirii obiectivelor propuse).
  1.1.15. Prezentarea rezultatelor participării organizației laalte proiecte educationale dezvoltate la nivelul scolii, al comunității locale, la nivel național sau international.
  1.1.16. Prezentarea bugetului estimat necesar pentru realizarea proiectului de dezvoltare și a bugetului detaliat pentru programele/actiunile cuprinse în planul operational pentru primul an de functionare. Adecvarea acestuia la dezvoltarea preconizata a unității de invatamant.
  1.1.17. Existenta, în proiectul de dezvoltare și în planul deimplementare, a elementelor de dezvoltare a unui invatamant incluziv (de asigurare a egalitatii de sanse în educatie și de sprijinire a elevilor din grupuri sociale defavorizate, respectiv a celor cu cerințe educationale speciale).
  1.2. Organizarea interna a unității de invatamant              1.2.1. Existenta, cel puțin, a regulamentelor interne de functionare prevăzute de legislatia în vigoare.
  1.2.2. Existenta organigramei organizației furnizoare de educatie, cu linii clare de decizie, comunicare și raportare.
  1.2.3. Existenta "fisei postului" pentru toate posturile prevăzute în organigrama. Fisa postului va cuprinde, cel puțin: numele postului, locul de muncă, condițiile de ocupare(pregatire, experienta, calificari, competente, etc.), locul în structura organizației și relatiile cu alte posturi din organigrama (subordonare, coordonare sau supervizare), scopulactivității și functia/functiile indeplinite, atribuțiile specifice cu standardele și descriptorii de nivel asociați, limitele autorității.
  1.3. Existenta și functionarea sistemului de comunicare interna și externa          1.3.1. Functionarea eficienta a sistemului de comunicare formala interna cu personalul propriu și cu elevii.
  1.3.2. Functionarea eficienta a sistemului de comunicare formala externa cu parintii, angajatorii și cu alte institutii și grupuri semnificative de interes.
  1.3.3. Functionarea eficienta a sistemului de comunicare instituțională cu alte institutii și organizații cu rol în conceperea, furnizarea și evaluarea serviciilor educationale oferite.
  1.3.4. Promovarea ofertei educationale.
  2. Managementoperational                                                         2.1. Functionarea curenta a unității de invatamant                    2.1.1. Functionarea organismelor de conducere - individuala și colectiva - în condițiile prevăzute de legislatia în vigoare și de reglementarile interne.
  2.1.2. Existenta și gestionarea eficienta a documentelor manageriale prevăzute de legislatia în vigoare și reglementarile interne.
  2.1.3. Realizarea procedurilor de management al resurselor umane pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic (recrutare, selecție, normare, utilizare, stimu- lare, disponibilizare, etc.) conform legislației în vigoare și reglementarilor interne.
  2.1.4 Functionarea curenta a organizației scolare fără perturbari majore.
  2.1.5. Exista dovezi privind urmarirea respectarii regulamen-telor interne de functionare și privind corectarea perturba- rilor constatate în functionarea organizației, dacă este cazul.
  2.2. Existenta și functionarea sistemului degestionare a informatiei; inregistrarea, prelucrareași utilizarea datelor și informațiilor      2.2.1.Functionalitatea sistemului de gestionare a informatieiși de înregistrare, prelucrare și utilizate a datelor și informațiilor.
  2.2.2. Cuprinderea, în sistemul de gestionare a informatiei, a tuturor informațiilor necesare raportarilor prevăzute de legislatia în vigoare.
  2.2.3. Respectarea condițiilor și procedurilor legale și privind siguranța și confidentialitatea în activitatea de colectare, prelucrare și utilizare a informatiei.
  2.3. Asigurarea servi- ciilor medicale pentru elevi   2.3.1. Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi, conform legislației în vigoare.
  2.3.2. Existenta procedurilor de asigurare a serviciilor medicale de urgenta.
  2.4.Asigurarea securitatiituturor celor implicati înactivitatea scolara, în timpul desfășurării programului          2.4.1. Existenta unui sistem și a procedurilor de asigurare asecuritatii tuturor celor implicati în activitatea scolara, în timpul desfășurării programului (paza proprie, acorduri/ contracte cu firme specializate, cu jandarmeria sau cu politia).
  2.4.2. Respectarea sistemelor și a procedurilor de sănătate și securitate a muncii și de PSI prevăzute de legislatia în vigoare pentru activitățile desfășurate în tipul respectiv deorganizație.
  2.4.3. Existenta unor proceduri specifice, cunoscute și asumate de către toți cei implicati în activitatea unității de invatamant, privind gestionarea situațiilor de criza.
  2.5. Asigurarea serviciilor de orientare și consiliere pentru elevi2.5.1. Asigurarea serviciilor de orientare și consiliere pentru elevi, conform legislației în vigoare - de preferinta prin cabinete proprii.
  Domeniul: A. Capacitatea instituțională; criteriul: b) baza materială
  Subdomenii   Indicatori de performanță Descriptori  
   
  1. Spatii scolare                                           1.1. Existenta și carac- teristicile spatiilor scolare                       1.1.1. Existenta spatiilor scolare în care funcționează unitatea de invatamant (proprii și/sau inchiriate, concesionate, în comodat sau deținute sub orice alta forma legala).
  1.1.2. Adecvarea numarului salilor de clasa, al laboratoa- relor, al atelierelor/fermelor scolare, al salilor de demonstratie, etc. la planul de scolarizare prognozat și realizat.
  1.1.3. Adecvarea tipului laboratoarelor, al cabinetelor, al atelierelor/fermelor scolare, al salilor de demonstratie, etcla nivelul de scolarizare și profilul unității de invatamant.
  1.1.4. Adecvarea tipului laboratoarelor, al cabinetelor, al atelierelor/fermelor scolare, al salilor de demonstratie, etcla disciplinele/modulele cuprinse în planul de invatamant.
  1.1.5. Folosirea eficienta a spatiilor scolare pe baza unei planificari riguroase.
  1.1.6. Respectarea, în spatiile scolare deținute, a Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, conform legislației în vigoare (norme generale și specifice).
  1.2. Dotarea spatiilor scolare       1.2.1. Respectarea, în spatiile scolare deținute, a normati- velor de dotare, conform legislației în vigoare.
  1.2.2. Dotarea spatiilor scolare în concordanta cu efectivelede elevi din cadrul formatiunilor de studiu.
  1.2.3. Demonstrarea preocuparilor conducerii scolii pentru îmbunătățirea dotarii spatiilor scolare.
  1.3. Accesibilitatea spatiilor scolare    1.3.1. Accesibilitatea spatiilor scolare pentru toți elevii, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale.
  1.3.2. Localizarea usoara a spatiilor scolare prin semnalarealor corespunzătoare.
  1.4. Utilizarea spatiilor scolare  1.4.1. Utilizarea spatiilor scolare în procesul didactic conform destinatiei lor și planificarii intocmite la nivelul organizației scolare.
  2. Spatii adminis- trative    2.1. Existenta, carac- teristicile și functiona- litatea spatiilor administrative   2.1.1. Existenta spatiilor administrative (proprii și/sau inchiriate, concesionate, în comodat sau deținute sub orice alta forma legala) în cadrul unității de invatamant.
  2.1.2. Organizarea și dotarea spatiilor administrative corespunzător tipului de activitate.
  3. Spatii auxiliare                                               3.1. Existenta, caracteristicile și functionalitatea spatiilorauxiliare                             3.1.1. Existenta spatiilor auxiliare - sali de mese, dormitoare, vestiare, bucatarie, spalatorie (proprii și/sau inchiriate, concesionate, în comodat sau deținute sub orice alta forma legala), după caz, corelate cu proiectul de dezvoltare instituțională și cu planul de implementare al proiectului.
  3.1.2. Corelarea spatiilor auxiliare - sali de mese, dormitoare, vestiare, bucatarie, spalatorie, cu planul de invatamant, cu numărul elevilor și cu tipul, nivelul și formade invatamant.
  3.1.3. Existenta spatiilor sanitare și dotarea lor în conformitate cu normativele de igiena în vigoare.
  3.1.4. Existenta unui spatiu propriu destinat bibliotecii scolare/centrului de informare și documentare sau a unui acord privind utilizarea bibliotecii unei alte unități de invatamant.
  3.1.5. Existenta unui spatiu destinat cabinetului medical.
  3.1.6. Existenta unui spatiu destinat cabinetului de orientare și consiliere pentru elevi.
  3.1.7. Respectarea, în spatiile auxiliare, a Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor (norme specifice), conform legislației în vigoare.
  3.1.8. Respectarea, în spatiile auxiliare, a normativelor de dotare, conform legislației în vigoare.
  3.2. Accesibilitatea spatiilor auxiliare    3.2.1. Accesibilitatea spatiilor auxiliare pentru toți elevii, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale.
  3.2.2. Localizarea usoara a spatiilor auxiliare prin semnalizarea lor corespunzătoare.
  3.3. Utilizarea spatiilor auxiliare        3.3.1. Utilizarea spatiilor auxiliare conform destinatiei lorși planificarii intocmite la nivelul organizației scolare.
  3.3.2. Asigurarea, prin programul de functionare, a accesuluituturor elevilor și personalului scolii la biblioteca/centrulde documentare și informare.
  3.3.3. Asigurarea, prin programul de functionare, a accesuluituturor elevilor la serviciile de orientare și consiliere.
  4.Materialeleși mijloacelede invatamantauxiliarele curriculare                                                                                4.1. Dotarea cu mijloace de invatamant și cu auxiliare curriculare           4.1.1. Adecvarea mijloacelor de invatamant și a auxiliarelor curriculare deținute la planul de scolarizare prognozat, la nivelul de scolarizare, la profilul și la specializarile/calificarile profesionale existente în oferta educationala.
  4.1.2. Respectarea, în dotarea cu mijloace de invatamant și auxiliare curriculare, a normativelor de dotare, conform legislației în vigoare.
  4.1.3. Realizarea unui progres (crestere cantitativa și/sau diversificare) privind achizitionarea/realizarea unor noi mijloace de invatamant sau auxiliare curriculare.
  4.2. Existenta și dezvol- tarea fondului biblioteciiscolare/centrului de documentare și informare                         4.2.1. Concordanta fondului bibliotecii scolare/centrului de documentare și informare cu normativele prevăzute de legislatia în vigoare.
  4.2.2. Adecvarea fondului bibliotecii scolare/centrului de informare și documentare la numărul de elevi estimat, la nivelul de scolarizare, la profilul și la specializarile/ calificarile profesionale oferite. Numărul de volume și publicatii per elev este cel puțin egal cu numărul mediu de volume și publicatii per elev corespunzător nivelului de educatie.
  4.2.3.Existenta, în biblioteca scolii/în centrul de informareși documentare a cate unui exemplar din fiecare manual alternativ aprobat, pentru fiecare disciplina din planul de invatamant al primului an de studiu sau suporturi de curs pentru fiecare disciplina/modul din planul de invatamant al primului an de studiu.
  4.2.4. Existenta unei evidente clare a utilizarii fondului bibliotecii scolare/centrului de informare și documentare - numar de utilizari pentru fiecare elev și pentru fiecare item utilizat.
  4.2.5. Realizarea unui progres (crestere cantitativa și diversificare) privind achizitionarea/realizarea de noi materiale pentru biblioteca/centrul de documentare și informare.
  4.3. Dotarea cu tehnologieinformatica și de comunicare                                4.3.1. Existenta tehnologiei informatice și de comunicare (o retea functionala de minim 6 calculatoare) - cu excepția nivelului prescolar.
  4.3.2. Existenta conectarii la Internet a retelei de calculatoare.
  4.3.3. Extinderea utilizarii tehnologiei informatice și de comunicare la alte discipline din curriculum național și/sau la decizia scolii, în afara celor corespunzătoare ariei curriculare "Tehnologii".
  4.3.4. Cresterea numerica a disciplinelor care utilizeaza tehnologiile informatice și de comunicare precum și, în interiorul disciplinei, a numarului de ore în care sunt folosite tehnologiile informatice și de comunicare.
  4.3.5. Asigurarea accesului tuturor elevilor și cadrelor didactice la reteaua de calculatoare, pentru documentare și informare în timpul și în afara orelor de profil din programul scolar.
  4.3.6. Asigurarea unui numar suficient de calculatoare astfelîncît numărul de elevi din unitatea de invatamant ce revine la un calculator este cel mult egal cu numărul de elevi ce revine la un calculator corespunzător județului/municipiului București și nivelului de scolarizare.
  4.3.7. Utilizarea tehnologiei informatice și de comunicare înactivitatea administrativa și/sau de secretariat și/sau a bibliotecii.
  4.3.8.Dotarea/îmbunătățirea/actualizarea/inlocuirea periodicaa echipamentelor și programelor informatice utilizate.
  4.4. Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de invatamant și auxiliarelor curriculare  4.4.1. Accesul elevilor la mijloacele de invatamant auxiliarele curriculare, la biblioteci/centru de documentare și informare, la tehnologia informatica și de comunicare.
  4.4.2. Accesul personalului, în interesul unității scolare, la: telefon, fax, copiator, computer cu scanner și imprimanta
  5. Documente scolare                  5.1. Procurarea și utilizarea documentelor scolare și a actelor de studii                5.1.1. Achizitionarea documentelor scolare și a actelor de studii în conformitate cu normativele în vigoare, cu numărul prognozat a elevilor, cu nivelul de scolarizare, cu profilul și cu specializarile/calificarile profesionale existente în oferta educationala.
  5.1.2. Existenta, în bugetul scolii, a liniei bugetare destinata achizitiei documentelor scolare și a actelor de studii.
  5.1.3. Respectarea legislației în vigoare privind completareautilizarea și gestionarea documentelor scolare și a actelor de studii.
  5.1.4. Existenta unui sistem eficient de accesare a documentelor din arhiva unității de invatamant.
  5.1.5. Securizarea documentelor scolare se realizează conformlegislației în vigoare.
  Domeniul: A. Capacitatea instituțională; criteriul: c) resurse umane
  Subdomenii Indicatori de performanță Descriptori
  1. Manage- mentul personalului 1.1. Managementul personalului didactic și de conducere 1.1.1. Respectarea, de către personalul de conducere angajat, a condițiilor prevăzute de Legea Învățământului, precum și de Statutul personalului didactic.
  1.1.2. Stabilirea, în statul de functiuni, a necesarului de cadre didactice pentru functionarea unității de invatamant în functie de planul de scolarizare realizat, de nivelul de scolarizare, de profilul și de specializarile/calificarile profesionale existente în oferta educationala.
  1.1.3. Acoperirea cu personal didactic calificat este de minim 85%.
  1.1.4. Acoperirea cu personal didactic titular angajat este de cel puțin 50%. Pentru restul personalului, exista contracte de muncă pe durata determinata (suplinire și/sau cumul) sau contracte de colaborare.
  1.1.5. Transparenta procedurilor de management al resurselor umane.
  1.1.6. Corelarea activității de evaluare a cadrelor didactice cu celelalte proceduri de management al resurselor umane.
  1.2. Managementul personalului didactic auxiliar și personalului nedidactic 1.2.1. Stabilirea, în statul de functiuni, a necesarului de personal didactic auxiliar și personal nedidactic necesar funcționarii unității de invatamant, în functie de planul de scolarizare prognozat, de nivelul de scolarizare, de profilul și de specializarile/calificarile profesionale existente în oferta educationala.
  1.2.2. Acoperirea cu personal didactic auxiliar și nedidactic calificat este de cel puțin 75%.
  1.2.3. Asigurarea necesarului de personal didactic auxiliar și de personal nedidactic calificat în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare.
  1.2.4. Existenta criteriilor, metodologiei și instrumentelor de evaluare periodica a personalului didactic auxiliar și nedidactic, conform legislației în vigoare și diferentiat pe categorii de personal.
  1.2.5. Realizarea procedurilor de evaluare a personalului didactic auxiliar și nedidactic în conformitate cu legislatia în vigoare și cu reglementarile interne.
  Domeniul: B. Eficacitate educațională; criteriul: a) conținutul programelor de studiu
  Subdomenii   Indicatori de performanță Descriptori  
   
  1. Oferta educationala                           1.1. Definirea și promovarea ofertei educationale                    1.1.1. Existenta ofertei educationale, care cuprinde cel puțin: nivelurile și formele de invatamant autorizate și/sau acreditate, după caz, în care se face scolarizare, specializarile/calificarile obtinute de absolventi, resurseleeducationale (umane și materiale) puse la dispoziție pentru activitățile curriculare și extracurriculare, programul scolii și facilitatile puse la dispoziția elevilor, datele decontact ale unității de invatamant.
  1.1.2. Promovarea ofertei educationale către toți actualii șipotentialii beneficiari folosind mijloace clasice și/sau electronice.
  1.1.3. Scolarizarea exclusiv în nivelurile și formele de invatamant, specializari/calificari profesionale autorizate/acreditate, după caz.
  1.1.4. Adecvarea ofertei educationale la diagnoza contextuluisocio-economic și cultural în care va functiona școala, la proiectul de dezvoltare, la planul operational pentru primul an de functionare, la dotarea existenta și la personalul prognozat.
  1.2. Existenta parteneriatelor cu reprezentanti ai comunității  1.2.1. Existenta și functionalitatea unor parteneriate cu reprezentanti ai comunității.
  1.2.2. Diseminarea, la nivelul unității de invatamant și al comunității, a rezultatelor parteneriatelor stabilite.
  2. Curriculum                                                2.1. Proiectarea curriculumului                 2.1.1. Utilizarea curriculumului național sau alternativ aprobat de Ministerul Educatiei și Cercetarii pentru fiecare nivel de scolarizare, profil și specializare/calificare profesionala din oferta scolii.
  2.1.2. Existenta strategiei de dezvoltare-proiectare a curriculum-ului la decizia scolii/curriculum-ului în dezvoltare locala pentru fiecare nivel de scolarizare, profilși specialitate/calificare profesionala din oferta scolii.
  2.1.3. Stabilirea orarului/programului de studiu al elevilor în conformitate cu cerințele igienice și pedagogice.
  2.1.4. Exista planificarea corespunzătoare a continuturilor invatarii pentru toate disciplinele/modulele din curriculum.
  2.1.5. Proiectarea unităților de invatare promovează și incurajeaza centrarea pe elev.
  2.2. Realizarea curriculum-ului                             2.2.1. Respectarea orarului proiectat.
  2.2.2. Utilizarea auxiliarelor curriculare, echipamentelor șimaterialelor de studiu.
  2.2.3. Utilizarea manualelor scolare aprobate MEdC
  2.2.4. Corelarea parcurgerii disciplinelor la nivelul ariei curriculare.
  2.2.5. Adecvarea strategiilor și a metodologiei didactice la specificul cultural al populatiei scolare și la motivatia fiecarui elev.
  2.2.6. Utilizarea autoevaluarii elevilor, a evaluării formative și a feed-back-ului pentru optimizarea procesului de invatare.
  2.2.7. Realizarea, conform prevederilor legale în vigoare, a programelor de educatie diferentiata (pentru copiii cu cerințe educative speciale - provenind din grupuri defavorizate social sau predispuse la abandon scolar, pentru copii supradotati etc.).
  2.2.8. Informarea regulata a elevilor și/sau a parintilor acestora privind progresul realizat și rezultatele scolare.
  2.2.9. Revizuirea periodica a curriculum-ului la decizia scolii/în dezvoltare locala pe baza rezultatelor autoevaluarii, ale evaluării formative și sumative.
  Domeniul: B. Eficacitate educațională; criteriul: b) rezultatele învățării
  Subdomenii   Indicatori de performanță Descriptori  
   
  1. Performan-tele scolare                               1.1. Evaluarea rezultatelor scolare                               1.1.1. Planificarea activităților de evaluare (initiale, curente, finale) la nivelul catedrei de specialitate și la nivelul unității de invatamant
  1.1.2. Realizarea activităților de evaluare pe baza standardelor naționale în vigoare.
  1.1.3. Inregistrarea activităților de evaluare în conformitate cu legislatia în vigoare.
  1.1.4. Aplicarea sistemului de notare prevăzut de legislatia în vigoare pentru tipul respectiv de institutie de invatamantsau, în lipsa acesteia, conform unui sistem propriu.
  1.1.5. Existenta unor criterii clare și cunoscute de către profesori, elevi și parintii acestora privind succesul scolarși recompensarea rezultatelor scolare deosebite, precum și privind insuccesul scolar și consecintele acestuia.
  1.1.6. Urmarirea traiectului scolar și profesional ulterior cel puțin pentru un esantion reprezentativ din randul fiecarei promotii de absolventi.
  1.1.7. Urmarirea evolutiei performantelor scolare utilizand sistemul național de indicatori privind educatia.
  1.1.8. Realizarea raportarilor solicitate de instituțiile abilitate prin lege (din cadrul sistemului de invatamant și din afara acestuia).
  1.1.9. Realizarea raportarilor publice față de principalii purtatori de interese de la nivelul scolii și al comunității.
  2. Performan-tele extra- scolare         2.1. Evaluarea rezultatelor la activitățile extracurriculare (extra-clasa și extra-scolare)      2.1.1. Planificarea activităților extracurriculare cu impli- carea cadrelor didactice, a elevilor, a parintilor și a altormembri ai comunității.
  2.1.2. Popularizarea activităților extracurriculare în randulpersonalului scolii, al elevilor, al parintilor și al altor purtatori de interese relevanti.
  2.1.3. Inregistrarea rezultatelor la activitățile extracurriculare prezente în oferta scolii, inclusiv a impactului acestor activități asupra grupurilor-ținta.
  Domeniul: B. Eficacitate educațională; criteriul: c) activitatea de cercetare științifică sau metodică, după caz
  Subdomeniu   Indicatori de performanță Descriptori  
   
  1. Activita- tea stiintifica și metodica                       1.1. Activitatea stiintifica         1.1.1. Utilizarea rezultatelor cercetării stiintifice (realizate la nivel local, național sau international) pentruîmbunătățirea performantelor scolare.
  1.1.2. Inițierea sau participarea institutiei de invatamant (prin cadrele de conducere, cadrele didactice sau alte persoane angajate cu contracte de muncă pe durata nedeterminata) la proiecte de cercetare stiintifica sau de dezvoltare, realizate la nivel local, regional, național sau international.
  1.2. Activitatea metodica a cadrelor didactice             1.2.1. Functionarea colectivelor de catedra, a comisiilor metodice și a celorlalte comisii (a dirigintilor, pe arii curriculare etc.) prevăzute de legislatia în vigoare.
  1.2.2. Participarea cadrelor didactice și a personalului de conducere la activitățile metodice de la nivelul localității și județului.
  1.2.3. Realizarea activităților metodice în unitatea de invatamant, cu participarea cadrelor didactice și de conducere din școala și din afara ei.
  1.2.4. Existenta documentelor privind activitățile metodice realizate în unitatea de invatamant sau la care au participatcadrele didactice.
  Domeniul: B. Eficacitate educațională; criteriul: d) activitatea financiară a organizației
  Subdomeniu Indicatori de performanță Descriptori
  1.Activitatea financiară 1.1. Constituirea bugetului scolii 1.1.1. Constituirea bugetului unității de invatamant în conformitate cu prevederile legale în vigoare, indicandu-se sursele de finanțare.
  1.1.2. Adecvarea bugetului prognozat la proiectul de dezvoltare al unității de invatamant.
  1.1.3.Existenta unor demersuri concrete pentru diversificarea și/sau suplimentarea surselor de finanțare.
  1.1.4. Utilizarea a cel puțin 25% din bugetul realizat al unității de invatamant pentru dezvoltarea bazei materiale proprii (spatii, echipamente, materiale, auxiliare pentru uzul direct al elevilor și profesorilor).
  1.2. Execuția bugetară 1.2.1. Asigurarea activităților financiar contabile, de control și de audit financiar cu personal propriu sau prin achizitionarea serviciilor de specialitate.
  1.2.2. Realizarea executiei bugetare în conformitate cu reglementarile legale.
  1.2.3.Corelarea executiei bugetare cu proiectul de dezvoltare și cu planul anual de implementare.
  1.2.4. Alocarea a cel puțin 25% din bugetul aprobat al unității de invatamant pentru dezvoltarea bazei materiale proprii (spatii, echipamente, materiale, auxiliare pentru uzul direct al elevilor și profesorilor), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  Domeniul: C. Managementul calității; criteriul: a) strategii și proceduri pentru asigurarea calității
  Subdomenii   Indicatori de performanță Descriptori  
   
  1. Autoeva- luarea institu- tionala     1.1. Existenta și aplicarea procedurilor de autoevaluare instituțională     1.1.1.Realizarea procedurilor și utilizarea instrumentelor deautoevaluare instituțională care respecta prevederile legale.
  1.1.2. Utilizarea rezultatelor autoevaluarii pentru optimiza-rea funcționarii și dezvoltării institutiei de invatamant.
  1.1.3. Realizarea, în ultimii trei ani, cel puțin a unui ciclu de autoevaluare - optimizare.
  2. Manage- mentul calității la nivelul organizației                          2.1. Existenta și aplicarea procedurilor interne de asigurare a calității        2.1.1.Functionarea procedurilor interne de asigurare a calitatii(de proiectare, de monitorizare, de evaluare, de revizuire
  2.1.2. Participarea reprezentantilor purtatorilor majori de interese din școala și din comunitate (cadre didactice, parinti, elevi) la procesul decizional derulat la nivelul unității de invatamant.
  2.1.3. Existenta procedurilor de colectare regulata a feed-back-ului din partea elevilor și a altor factori interesati interni și externi.
  2.2. Dezvoltarea profesionala a personalului                2.2.1. Existenta strategiei de dezvoltare manageriala și de dezvoltare profesionala pentru personalului de conducere, respectiv pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic.
  2.2.2. Corelarea strategiei de dezvoltare manageriala și dezvoltare profesionala cu proiectul de dezvoltare, cu planuloperational și cu oferta educationala a institutiei de invatamant.
  2.2.3. Culegerea sistematica a dovezilor privind participareaconducerii scolii la programele de dezvoltare manageriala și dezvoltarea profesionala.
  2.2.4. Finalizarea programelor și activităților de dezvoltareprofesionala și dezvoltare manageriala cu documentele prevăzute de legislatia în vigoare (diplome, certificate, adeverinte etc.).
  Domeniul: C. Managementul calității; criteriul: b) proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor și activităților desfășurate
  Subdomeniu Indicator de performanță Descriptori
  1. Revizuirea periodica a ofertei scolii 1.1. Revizuirea ofertei educationale și a proiectului de dezvoltare 1.1.1. Aplicarea procedurilor interne (modalități, termene și responsabilității) prin care rezultatele evaluării și monitorizarii calității, ale autoevaluarii instituționale și ale evaluării rezultatelor invatarii pot duce la revizuirea ofertei educationale și la modificarea proiectului de dezvoltare.
  1.1.2. Existenta unor proceduri interne de identificare a punctelor tari și a celor slabe, a oportunitatilor și amenintarilor.
  Domeniul: C. Managementul calității; criteriul: c) proceduri obiective și transparente de evaluare și rezultatelor învățării
  Subdomeniu   Indicator de performanță Descriptori  
   
  1.Optimizareaprocedurilor de evaluare a invatarii         1.1. Existenta și aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării invatarii         1.1.1. Datele privind progresul și dezvoltarea elevilor se culeg și se înregistrează în mod sistematic.
  1.1.2. Existenta, dacă este cazul a unor planuri remediale privind progresul și dezvoltarea elevilor.
  1.1.3. Realizarea periodica a activităților de evaluare a satisfactiei elevilor și/sau a parintilor acestora precum și a altor purtatori de interese relevanti (angajatori, autorități publice locale etc.) față de rezultatele scolare, extrascolare și generale ale activității institutiei de invatamant.
  Domeniul: C. Managementul calității; criteriul: d) proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral
  Subdomeniu Indicator de performanță Descriptori
  1. Evaluarea corpului profesoral 1.1. Evaluarea calității activității corpului profesoral 1.1.1. Existenta unor criterii, metodologii și instrumente clare și transparente de evaluare periodica a personalului didactic.
  1.1.2. Stabilirea, dacă este cazul, și împreună cu cadrele didactice implicate, a unor planuri individuale de remediere a punctelor slabe identificate.
  1.1.3. Adecvarea criteriilor metodologiilor și instrumentelor de evaluare a personalului la tipul de unitate de invatamant și la proiectul de dezvoltare în curs.
  1.1.4. Realizarea evaluării periodice a personalului conform legislației în vigoare și reglementarilor interne.
  1.1.5. Existenta progresului în dezvoltarea profesionala a corpului profesoral (grade didactice, programe de formare în tara și strainatate, programe masterale sau doctorale).
  1.1.6. Existenta procedurilor de insertie profesionala pentru cadrele didactice noi/fără experienta recenta, dacă este cazul.
  Domeniul: C. Managementul calității; criteriul: e) accesibilitatea resurselor adecvate învățării
  Subdomeniu Indicator de performanță Descriptori
  1.Optimizarea accesului la resursele educationale 1.1. Optimizarea accesului la resursele educationale 1.1.1. Existenta progresului în privinta accesului elevilor la resursele educationale ale scolii: auxiliarele curriculare fondul de carte și alte materiale din biblioteca/centrul de documentare, tehnologia informatica și de comunicare (inclusiv accesul la Internet), servicii de orientare și consiliere etc.
  1.1.2. Existenta progresului privind facilitarea studiului individual și integrarea elevilor cu cerințe educationale speciale și a persoanelor în situații de risc educational.
  1.1.3. Existenta progresului în privinta accesului corpului profesoral la resursele educationale ale scolii: auxiliarele curriculare, fondul de carte și alte materiale din biblioteca/centrul de documentare, tehnologia informatica și de comunicare (inclusiv accesul la Internet) etc.
  Domeniul: C. Managementul calității; criteriul: f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calității
  Subdomeniu   Indicator de performanță Descriptori  
   
  1. Constitui-rea și actua-lizarea bazeide date    1.1. Constituirea bazei de date a unității de invatamant     1.1.1. Existenta bazei de date în care sunt incluse toate datele și informațiile necesare funcționarii și dezvoltării organizației precum și raportarii la nivel național și local.
  1.1.2. Cuprinderea, în baza de date, a campurilor referitoarela rezultatele autoevaluarii, ale monitorizarii și ale evaluării externe.
  Domeniul: C. Managementul calității; criteriul: g) transparența informațiilor de interes public cu privire la programele de studii și, după caz, certificatele, diplomele și calificările oferite
  Subdomeniu   Indicator de performanță Descriptori  
   
  1. Asigurareaaccesului la informatie al1.1. Asigurarea accesului la oferta educationala a scolii 1.1.1. Informarea factorilor interesati interni și externi cuprivire la programele de studii și, după caz, cu privire la certificatele, diplomele și calificarile oferite.
  instituțiilor│ interesate │ 1.1.2. Informarea elevilor și parintilor privind oportuni- tatile de educatie și formare de la nivel local/regional/național, inclusiv posibilitatea obtinerii de burse.
    1.1.3. Existenta activităților de relatii publice.
  Domeniul: C. Managementul calității; criteriul: h) funcționalitatea structurilor de asigurare a calității informației, conform legii
  Subdomeniu Indicator de performanță Descriptori
  1. Functio- narea struc- turilor responsabile cu evaluarea interna calității 1.1. Constituirea și functionarea structurilor responsabile cu evaluarea interna a calității 1.1.1. Functionarea structurilor responsabile cu evaluarea interna a calității (programarea activității, proiecte, rapoarte etc.).
  -------