LEGE nr. 32 din 16 ianuarie 2007pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Cooperativa agricolă este o asociaţie autonomă cu un număr nelimitat de membri, cu capital variabil, care exercită o activitate economică, tehnică şi socială în interesul privat al membrilor săi."2. La articolul 8, litera b) va avea următorul cuprins:"b) principiul egalităţii membrilor în luarea deciziilor de conducere administrativă a activităţii cooperativei;".3. La articolul 11 alineatul (1), literele a) şi c) vor avea următorul cuprins:"a) denumirea şi sediul;.............................................................................. c) lista cu numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul, codul numeric personal, cetăţenia persoanelor fizice membri fondatori, denumirea, numărul din registrul comerţului şi sediul persoanelor juridice membri cooperatori."4. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Cooperativa agricolă va avea o denumire proprie, care să includă sintagma cooperativă agricolă."5. Alineatele (4), (5) şi (9) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:"(4) La intrarea în cooperativa agricolă, bunurile mobile şi imobile care se constituie ca aport la capitalul social se vor evalua pentru a se determina valoarea părţilor sociale subscrise în natură de către membrii cooperatori. (5) În cazul cooperativelor agricole pentru administrarea şi gestionarea terenurilor agricole, bunurile care se aduc în folosinţă în cooperativa agricolă, precum şi terenurile de orice fel rămân în proprietatea membrilor cooperatori, cooperativa agricolă având dreptul de uzufruct............................................................................. (9) Părţile sociale pot fi cesionate între membrii cooperatori, donate şi lăsate moştenire. Cesionarea şi donarea părţilor sociale persoanelor din afara cooperativei agricole se pot face numai cu aprobarea adunării generale şi numai dacă cumpărătorul sau donatorul, după caz, solicită înscrierea în cooperativa agricolă."6. Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"(2) Distribuirea profitului cooperativei se face în conformitate cu hotărârea adunării generale."7. Alineatul (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"(2) Contravaloarea activităţilor economice desfăşurate pe baza relaţiilor cooperatiste se atribuie membrului cooperator de către cooperativele agricole, venitul obţinut fiind supus impozitului pe venit."8. Alineatul (4) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"(4) Excluderea unui membru cooperator se propune de consiliul de administraţie şi se aprobă de adunarea generală."9. La articolul 76, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) recunoaşterea şi asimilarea cooperativelor agricole de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale ca grupuri de producători, pentru a beneficia de toate drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 16 ianuarie 2007.Nr. 32.-----