LEGE nr. 28 din 15 ianuarie 2007pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera b) se abrogă.2. La articolul 2, litera e) va avea următorul cuprins:"e) Convenţia brevetului european - Convenţia privind brevetul european, adoptată la M'fcnchen la 5 octombrie 1973, astfel cum a fost amendată prin Actul de revizuire a art. 63 din Convenţia din 17 decembrie 1991 şi prin deciziile Consiliului de administraţie al Organizaţiei Europene a Brevetelor din 21 decembrie 1978, 13 decembrie 1994, 20 octombrie 1995, 5 decembrie 1996 şi 10 decembrie 1998, precum şi prin Actul de revizuire a acesteia, adoptat la M'fcnchen la 29 noiembrie 2000;".3. La articolul 2, după litera j) se introduce o nouă literă, litera j^1, cu următorul cuprins:"j^1) predecesor - persoana fizică sau juridică îndreptăţită la brevet anterior depunerii cererii de brevet;".4. La articolul 4, alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Dacă două sau mai multe persoane au creat aceeaşi invenţie, independent una de alta, dreptul la brevet aparţine aceleia care a depus o cerere de brevet a cărei dată de depozit este cea mai veche."5. La articolul 4, alineatul 3 se abrogă.6. La articolul 7, literele a)-c) ale alineatului 2 vor avea următorul cuprins:"a) un material biologic care este izolat din mediul natural sau este produs prin orice procedeu tehnic, chiar dacă înainte se producea în natură; b) plante sau animale, dacă posibilitatea tehnică de realizare a invenţiei nu se limitează la un anumit soi de plante sau la o anumită rasă de animale; c) un procedeu microbiologic sau la un alt procedeu tehnic ori un produs, altul decât un soi de plante sau o rasă de animale, obţinut prin acest procedeu;".7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Nu sunt considerate invenţii, în sensul art. 7, în special: a) descoperirile, teoriile ştiinţifice şi metodele matematice; b) creaţiile estetice; c) planurile, principiile şi metodele în exercitarea de activităţi mentale, în materie de jocuri sau în domeniul activităţilor economice, precum şi programele de calculator; d) prezentările de informaţii.Prevederile alin. 1 nu exclud brevetabilitatea obiectelor sau activităţilor prevăzute în acest alineat decât în măsura în care cererea de brevet de invenţie ori brevetul de invenţie se referă la astfel de obiecte sau activităţi considerate în sine."8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Nu se acordă brevet de invenţie, potrivit prezentei legi, pentru: a) invenţiile a căror exploatare comercială este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv cele dăunătoare sănătăţii şi vieţii persoanelor, animalelor ori plantelor, şi care sunt de natură să aducă atingeri grave mediului, cu condiţia ca această excludere să nu depindă numai de faptul că exploatarea este interzisă printr-o dispoziţie legală; b) soiurile de plante şi rasele de animale, precum şi procedeele esenţial biologice pentru obţinerea plantelor sau animalelor. Prevederea nu se aplică procedeelor microbiologice şi produselor obţinute prin aceste procedee; c) invenţiile având ca obiect corpul uman în diferitele stadii ale formării şi dezvoltării sale, precum şi simpla descoperire a unuia dintre elementele sale, inclusiv secvenţa sau secvenţa parţială a unei gene; d) metodele de tratament al corpului uman sau animal, prin chirurgie ori prin terapie, şi metodele de diagnosticare practicate asupra corpului uman sau animal.Dispoziţiile alin. 1 lit. d) nu se aplică produselor, în special substanţe sau compoziţii pentru utilizare în oricare dintre aceste metode."9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - O invenţie este nouă dacă nu este cuprinsă în stadiul tehnicii.Stadiul tehnicii cuprinde toate cunoştinţele care au devenit accesibile publicului printr-o descriere scrisă ori orală, prin folosire sau în orice alt mod, până la data depozitului cererii de brevet de invenţie.Stadiul tehnicii cuprinde, de asemenea, conţinutul cererilor depuse la OSIM şi al cererilor internaţionale pentru care s-a deschis fază naţională în România sau europene desemnând România, aşa cum acestea au fost depuse, care au o dată de depozit anterioară celei prevăzute la alin. 2 şi care au fost publicate la sau după această dată, potrivit legii.Prevederile alin. 2 şi 3 nu vor exclude brevetabilitatea oricărei substanţe sau compoziţii cuprinse în stadiul tehnicii, pentru utilizarea acesteia într-o metodă dintre cele prevăzute la art. 9 alin. 1 lit. d), dacă utilizarea sa în oricare dintre aceste metode nu este cuprinsă în stadiul tehnicii.Prevederile alin. 2 şi 3 nu vor exclude brevetabilitatea oricărei substanţe sau compoziţii prevăzute la alin. 4, pentru orice altă utilizare specifică în orice metodă dintre cele prevăzute la art. 9 alin. 1 lit. d), dacă această utilizare nu este cuprinsă în stadiul tehnicii."10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - În aplicarea art. 10, divulgarea invenţiei nu este luată în considerare dacă a intervenit în intervalul de 6 luni înaintea datei de depozit a cererii de brevet şi dacă rezultă direct sau indirect ca urmare a: a) unui abuz evident în privinţa solicitantului sau predecesorului în drepturi al acestuia; b) faptului că solicitantul sau predecesorul în drepturi al acestuia a expus invenţia într-o expoziţie internaţională oficială sau oficial recunoscută, în sensul Convenţiei privind expoziţiile internaţionale, semnată la Paris la 22 noiembrie 1928, cu revizuirile ulterioare.Prevederile alin. 1 lit. b) sunt aplicabile numai dacă la înregistrarea cererii de brevet de invenţie solicitantul declară că invenţia a fost expusă efectiv şi dacă, în termenul şi în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, depune un document în susţinerea declaraţiei sale."11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - O invenţie este considerată ca implicând o activitate inventivă dacă, pentru o persoană de specialitate, ea nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse în stadiul tehnicii.Cererile de brevet prevăzute la art. 10 alin. 3, deşi fac parte din stadiul tehnicii, nu sunt luate în considerare pentru aprecierea activităţii inventive."12. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - O invenţie este considerată ca fiind susceptibilă de aplicare industrială dacă obiectul său poate fi fabricat sau utilizat într-un domeniu industrial, inclusiv în agricultură.Aplicabilitatea industrială a unei secvenţe sau a unei secvenţe parţiale a unei gene trebuie să fie dezvăluită în cererea de brevet de invenţie."13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Cererea de brevet de invenţie, redactată în limba română, trebuie să cuprindă: a) solicitarea acordării unui brevet; b) datele de identificare a solicitantului; c) o descriere a invenţiei; d) una sau mai multe revendicări; e) desenele la care se face referire în descriere sau revendicări.Dacă solicitantul nu este acelaşi cu inventatorul, cererea de brevet de invenţie va conţine şi indicaţii care să permită stabilirea identităţii inventatorului şi va fi însoţită de un document din care să reiasă modul în care solicitantul a dobândit dreptul la acordarea brevetului.Documentul prevăzut la alin. 2 va putea fi depus până la luarea unei hotărâri asupra cererii de brevet.Depunerea cererii de brevet poate fi făcută de persoana îndreptăţită la acordarea brevetului, personal sau în orice mod prescris de regulamentul de aplicare a prezentei legi.În toate procedurile în faţa OSIM, solicitantul este considerat a fi persoana îndreptăţită la acordarea brevetului.Cererea de brevet se depune la OSIM, la alegerea solicitantului, pe hârtie sau sub o altă formă şi printr-un mijloc de transmitere acceptat de OSIM şi prevăzut de regulamentul de aplicare a prezentei legi.Cererea de brevet este însoţită de un rezumat care se depune cel mai târziu cu două luni înainte de data publicării cererii.Rezumatul serveşte în mod exclusiv informării tehnice; acesta nu poate fi luat în considerare pentru alte scopuri, în special pentru determinarea întinderii protecţiei solicitate şi nici pentru aplicarea prevederilor art. 10 alin. 3."14. La articolul 15, partea introductivă şi litera a) ale alineatului 1 vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - Data de depozit a cererii de brevet de invenţie este data la care au fost înregistrate următoarele: a) o indicaţie explicită sau implicită că se solicită acordarea unui brevet de invenţie;".15. La articolul 15, alineatul 5 va avea următorul cuprins:"În cazul în care cererea de brevet de invenţie nu conţine o parte care, la prima vedere, să pară a fi o descriere, în scopul acordării datei de depozit, în cererea de brevet de invenţie poate fi făcută referire, în limba română, la o cerere depusă anterior la un oficiu care înlocuieşte descrierea, cu respectarea prevederilor regulamentului de aplicare a prezentei legi. În caz contrar, nu se acordă dată de depozit, iar cererea nu va fi tratată ca o cerere de brevet de invenţie."16. La articolul 16, alineatul 1 se abrogă.17. La articolul 16, alineatele 2 şi 5 vor avea următorul cuprins:"Persoanele fizice sau juridice pot, pentru motive justificate, să depună descrierea, revendicările şi desenele într-o limbă străină, cu condiţia ca, în termen de două luni de la înregistrarea cererii sau, după caz, de la data deschiderii fazei naţionale, să depună la OSIM o traducere conformă, în limba română, a acestor documente şi să fie plătită taxa legală...........................................................Dacă sunt îndeplinite prevederile art. 14 alin. 1 sau ale art. 16 alin. 2, depozitul cererii produce efectele unui depozit naţional reglementar."18. La articolul 16, după alineatul 5 se introduce un nou alineat, alineatul 6, cu următorul cuprins:"Prin depozit naţional reglementar se înţelege orice depozit care este suficient pentru stabilirea datei la care a fost depusă cererea, oricare ar fi fost soarta ulterioară a acesteia."19. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Orice persoană care a depus, în conformitate cu art. 14 alin. 1 şi art. 16 alin. 2, o cerere de brevet la OSIM sau succesorul său în drepturi beneficiază de un drept de prioritate, cu începere de la data depozitului cererii faţă de orice alt depozit, privind aceeaşi invenţie, având o dată ulterioară."20. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Invenţia trebuie să fie dezvăluită în cererea de brevet suficient de clar şi complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza.Dacă invenţia se referă la un material biologic sau la utilizarea unui material biologic la care publicul nu a avut acces şi care nu poate fi descris în cererea de brevet de invenţie într-un mod care să permită unei persoane de specialitate în domeniu să realizeze invenţia, condiţiile prevăzute la alin. 1 sunt considerate îndeplinite numai dacă solicitantul dovedeşte printr-un document că, anterior datei de depozit a cererii de brevet de invenţie, materialul biologic a făcut obiectul unui depozit la o autoritate de depozit internaţională.Revendicările definesc obiectul protecţiei solicitate şi trebuie să fie clare, concise şi să fie susţinute de descrierea invenţiei."21. La articolul 19, alineatul 3 va avea următorul cuprins:"Într-o cerere rezultată în urma divizării se pot revendica numai obiecte care nu depăşesc dezvăluirea din cererea iniţială. Cererile rezultate în urma divizării care îndeplinesc această cerinţă au aceeaşi dată de depozit ca şi cererea iniţială şi fiecare va beneficia de dreptul de prioritate revendicat în aceasta."22. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Orice persoană care a depus, în mod regulamentar, în orice stat parte la Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale sau stat membru la Organizaţia Mondială a Comerţului, o cerere de brevet de invenţie, de model de utilitate sau de certificat de utilitate ori succesorul său în drepturi beneficiază, pentru a efectua depunerea unei cereri ulterioare de brevet de invenţie în România pentru aceeaşi invenţie, de un drept de prioritate pe o perioadă de 12 luni calculată de la data de depozit a cererii anterioare.Orice depozit care are valoarea unui depozit naţional reglementar potrivit legislaţiei naţionale a oricărui stat parte la Convenţia de la Paris sau stat membru la Organizaţia Mondială a Comerţului în care a fost constituit va fi recunoscut ca dând naştere unui drept de prioritate.O cerere de brevet european desemnând România şi pentru care a fost acordată o dată de depozit are în România valoarea unui depozit naţional reglementar, luându-se în considerare, atunci când este cazul, şi prioritatea revendicată pentru cererea de brevet european.Solicitantul unei cereri de brevet de invenţie poate beneficia de prioritatea unei cereri de brevet anterioare pentru aceeaşi invenţie, dacă depune odată cu cererea de brevet o declaraţie în care revendică prioritatea cererii anterioare, justificată prin acte de prioritate, în condiţiile regulamentului de aplicare a prezentei legi.Într-o cerere de brevet se poate recunoaşte revendicarea unor priorităţi multiple, cu condiţia respectării prevederilor alin. 1, numai pentru acele elemente ale cererii de brevet care sunt cuprinse în cererea sau în cererile a căror prioritate este revendicată; priorităţile multiple pot fi revendicate, după caz, şi pentru aceeaşi revendicare.Prioritatea poate fi recunoscută doar pentru acele elemente care sunt clar dezvăluite în cererea de brevet luată în totalitatea sa.Prioritatea poate fi recunoscută şi pentru o cerere de brevet care revendică sau ar fi putut revendica prioritatea unei cereri de brevet anterioare, la o dată de înregistrare ulterioară datei de expirare a termenului de prioritate, dar nu mai mult de două luni de la data expirării acestui termen, cu plata taxei legale, dacă: a) o cerere expresă este formulată în acest sens, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi; b) cererea este formulată în termen; c) cererea prezintă motivele pentru care termenul de prioritate nu a fost respectat; d) OSIM constată că cererea de brevet ulterioară nu a fost depusă în termenul de prioritate, deşi solicitantul a depus toate diligenţele în acest scop, sau când nerespectarea termenului nu s-a produs cu intenţie.În cazul în care solicitantul cererii de brevet de invenţie revendică un drept de prioritate aparţinând altei persoane, pentru recunoaşterea priorităţii este necesară depunerea la OSIM a unei autorizaţii din partea cedentului, din care să rezulte că solicitantul are dreptul să revendice prioritatea cererii anterioare.Termenul de depunere a autorizaţiei este de maximum 3 luni de la revendicarea priorităţii."23. Articolul 21 se abrogă.24. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:"Art. 21^1. - Dacă într-un termen de 12 luni de la data de depozit a unei cereri de brevet de invenţie acordată de OSIM este depusă o cerere de brevet de invenţie ulterioară, de către solicitantul cererii anterioare sau de către succesorul său în drepturi, atunci în cererea ulterioară poate fi revendicat un drept de prioritate pentru aceeaşi invenţie, denumit drept de prioritate internă. Dacă a fost revendicat un drept de prioritate internă într-o cerere ulterioară, cererea anterioară a cărei prioritate a fost revendicată este considerată ca fiind retrasă, dacă nu s-a luat o hotărâre.Prioritatea internă poate fi revendicată odată cu depunerea cererii ulterioare sau într-un termen de două luni de la data depunerii acestei cereri.Prioritatea internă a unei cereri anterioare, revendicată într-o cerere ulterioară, nu va fi recunoscută dacă: a) cel puţin una dintre cererile de brevet de invenţie a beneficiat de o prioritate, în condiţiile prevăzute la art. 17; b) în cererea anterioară au fost revendicate priorităţi interne şi una dintre ele are dată anterioară termenului de 12 luni calculat de la data de depozit a cererii ulterioare; c) actul de prioritate internă nu a fost depus în termenul prevăzut de regulamentul de aplicare a prezentei legi."25. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - În cazul în care solicitantul a omis să revendice prioritatea odată cu depunerea cererii, revendicarea poate fi făcută în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, cel mai târziu în termen de două luni de la această dată, cu plata taxei legale.Actele de prioritate se depun într-un termen de 16 luni de la data celei mai vechi priorităţi sau, după caz, în 4 luni de la data deschiderii fazei naţionale.În cazul în care OSIM consideră că în procedura de examinare este necesară traducerea unei cereri de brevet anterioare, care a servit ca bază pentru revendicarea priorităţii, invită solicitantul să depună o traducere conformă în limba română a cererii anterioare, cu respectarea prevederilor regulamentului de aplicare a prezentei legi.În cazul neîndeplinirii prevederilor alin. 2 sau ale art. 20, OSIM hotărăşte, în termen de 6 luni de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei naţionale, că prioritatea nu este recunoscută."26. La articolul 23, alineatele 4-6 vor avea următorul cuprins:"În cazul în care hotărârea de acordare a brevetului este luată înaintea datei de expirare a termenului prevăzut la alin. 1, cererea de brevet de invenţie este publicată împreună cu menţiunea privind hotărârea de acordare.Cererile de brevet de invenţie prevăzute la art. 42 alin. 2 vor fi publicate în termen de 3 luni de la data declasificării informaţiilor cuprinse în acestea.Publicarea cererii se menţionează în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială şi se face în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi."27. După alineatul 5 al articolului 23 se introduce un nou alineat, alineatul 5^1, cu următorul cuprins:"Cererea de brevet de invenţie nu se publică dacă până la expirarea termenului de 18 luni o hotărâre de respingere a fost luată sau dacă cererea a fost retrasă ori declarată ca fiind considerată retrasă."28. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - La cererea solicitantului, OSIM întocmeşte un raport de documentare însoţit, după caz, de o opinie scrisă privind brevetabilitatea şi publică raportul de documentare, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.Dacă raportul de documentare nu a fost făcut public odată cu cererea, acesta se va publică ulterior."29. La articolul 25, alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Pentru cererile de brevet de invenţie care conţin informaţii clasificate ca secrete de stat, solicitarea examinării poate fi cerută la data de depozit a cererii sau în termen de 3 luni de la declasificare, dar nu mai târziu de 30 de luni înainte de expirarea duratei brevetului, prevăzută la art. 31."30. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - OSIM examinează dacă:A. cererea de brevet de invenţie respectă: a) dispoziţiile art. 6; b) condiţiile privind depozitul, prevăzute la art. 14-16; c) condiţiile pentru recunoaşterea priorităţii prevăzute la art. 20, 21^1 şi 22; d) condiţia de unitate a invenţiei, prevăzută la art. 19 alin. 1;B. invenţia care constituie obiectul cererii: a) este dezvăluită potrivit art. 18; b) nu este exclusă de la brevetare, potrivit art. 8 alin. 1, sau nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 9; c) îndeplineşte condiţiile de brevetabilitate prevăzute la art. 7 şi art. 10-13."31. La articolul 27, alineatul 5 va avea următorul cuprins:"La cererea OSIM sau din iniţiativa sa, solicitantul ori succesorul său în drepturi poate modifica cererea de brevet până la luarea unei hotărâri, cu condiţia ca dezvăluirea invenţiei să nu depăşească conţinutul cererii la data de depozit."32. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - OSIM hotărăşte prin Comisia de examinare de specialitate, pe baza raportului de examinare a cererii de brevet de invenţie, acordarea brevetului de invenţie sau respingerea cererii de brevet.OSIM hotărăşte respingerea cererii de brevet de invenţie în următoarele situaţii: a) cererea de brevet de invenţie nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 6, art. 16 alin. 2 şi 5 şi la art. 41 alin. 2; b) invenţia care constituie obiectul cererii este exclusă de la brevetare, potrivit prevederilor art. 8, sau se încadrează în prevederile art. 9 ori nu îndeplineşte condiţiile de brevetabilitate prevăzute la art. 7, 10, 12 şi 13; c) invenţia care constituie obiectul cererii nu îndeplineşte condiţiile art. 18; d) termenul de deschidere a fazei naţionale pentru cererile înregistrate internaţional a fost depăşit; e) la expirarea unui termen de 12 luni de la data la care cererile aflate în situaţia prevăzută la alin. 4 lit. b) au fost considerate retrase; f) s-a solicitat respingerea cererii de brevet de invenţie, potrivit art. 65 alin. 2 lit. c); g) solicitantul, altul decât inventatorul, nu a făcut dovada, în cadrul termenului prevăzut la art. 29 alin. 2, că este îndreptăţit la acordarea brevetului; h) nu s-a solicitat examinarea cererii de brevet de invenţie în vederea acordării brevetului în termenele prevăzute la art. 25.OSIM ia act de retragerea cererii de brevet de invenţie dacă solicitantul cere retragerea în scris, în mod expres.Sunt declarate ca fiind considerate retrase cererile de brevet de invenţie aflate în următoarele situaţii: a) inventatorii nu au fost declaraţi în termen de 18 luni de la data solicitării examinării în fond; b) solicitantul nu a dat curs notificărilor OSIM, în termenul acordat de OSIM, privind aducerea formei descrierii şi desenelor în concordanţă cu conţinutul revendicărilor admise; c) cererea a constituit baza revendicării priorităţii într-o cerere ulterioară depusă pe cale naţională sau pe cale internaţională, pentru care s-a deschis fază naţională în România; d) cererea de brevet de invenţie se află în situaţia prevăzută la art. 65 alin. 2 lit. b); e) solicitantul nu a depus revendicările în termenul prevăzut la art. 15 alin. 7; f) una dintre taxele legale, respectiv de înregistrare, de depunere ulterioară a revendicărilor, de deschidere a fazei naţionale, de publicare, de examinare, nu a fost plătită în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege şi de regulamentul de aplicare a prezentei legi; g) cererea de brevet pentru care s-a luat o hotărâre de acordare şi pentru care nu a fost achitată, în termenul prevăzut de lege, taxa de publicare, tipărire şi eliberare a brevetului.Toate hotărârile OSIM privind cererile de brevet de invenţie sunt motivate, se înscriu în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse şi se comunică solicitantului în termen de o lună de la data luării hotărârii. În acelaşi registru se înscriu şi menţiunile privind cererile de brevet retrase sau menţiunile privind declaraţiile conform cărora cererile de brevet sunt considerate ca fiind retrase, care, de asemenea, se comunică solicitantului.Menţiunea hotărârii de acordare a brevetului de invenţie sau de respingere a cererii de brevet se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, în termen de o lună de la data la care a expirat termenul prevăzut de lege pentru formularea contestaţiei şi în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.OSIM publică menţiunea hotărârii de acordare a brevetului şi, odată cu publicarea, pune la dispoziţia publicului descrierea şi desenele brevetului, sub condiţia achitării taxei de publicare, tipărire şi eliberare a brevetului.În cazul în care taxa de publicare, tipărire şi eliberare a brevetului nu este achitată în termenul prevăzut de lege, cererea de brevet este considerată retrasă, iar brevetul este considerat ca nefiind acordat.Hotărârea de acordare a brevetului va avea efect începând cu data publicării menţiunii acesteia în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.În cazul hotărârilor de acordare a unui brevet de invenţie care conţine informaţii clasificate, după declasificarea acestora se aplică prevederile alin. 7 şi 9 şi ale art. 23 alin. 4.În cazul decesului solicitantului, persoană fizică, sau în cazul dizolvării persoanei juridice solicitante, procedura de examinare se suspendă până la comunicarea la OSIM a succesorului în drepturi, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.Când se instituie proceduri judiciare în privinţa dreptului la brevet sau a dreptului la acordarea brevetului, procedura de brevetare se suspendă până când hotărârea judecătorească rămâne definitivă şi irevocabilă.Persoana interesată va comunică la OSIM hotărârea prevăzută la alin. 12."33. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - OSIM poate proceda din oficiu la revocarea hotărârilor sale, pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta lege, până la comunicarea acestora.Dacă OSIM constată pe baza unor dovezi temeinice că solicitantul, altul decât inventatorul, nu este îndreptăţit la acordarea brevetului de invenţie, se poate proceda la amânarea comunicării hotărârii luate, fără a depăşi un termen de 6 luni de la data acesteia; în cazul în care în acest termen solicitantul nu poate dovedi că are calitatea de persoană îndreptăţită la acordarea brevetului, hotărârea de acordare se revocă potrivit alin. 1 şi cererea de brevet se respinge."34. Alineatul 2 al articolului 30 va avea următorul cuprins:"Data eliberării brevetului de invenţie este data la care menţiunea hotărârii de acordare este publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială."35. Alineatele 1 şi 3 ale articolului 31 vor avea următorul cuprins:"Durata brevetului de invenţie este de 20 de ani, cu începere de la data de depozit...............................................................Pentru medicamente sau produsele fitofarmaceutice brevetate se poate obţine un certificat suplimentar de protecţie, în condiţiile Regulamentului (CEE) nr. 1768/92 al Consiliului din 18 iunie 1992 privind instituirea unui certificat suplimentar de protecţie pentru medicamente şi ale Regulamentului (CE) nr. 1610/96 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 1996 privind instituirea unui certificat suplimentar de protecţie pentru produse fitofarmaceutice."36. Articolul 32 se abrogă.37. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Brevetul de invenţie conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare a invenţiei pe întreaga sa durată.Este interzisă efectuarea, fără consimţământul titularului, a următoarelor acte: a) fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea folosirii, oferirii spre vânzare ori vânzării, în cazul în care obiectul brevetului este un produs; b) utilizarea procedeului, precum şi folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în aceste scopuri al produsului obţinut direct prin procedeul brevetat, în cazul în care obiectul brevetului este un procedeu.Întinderea protecţiei conferite de brevet sau de cererea de brevet este determinată de conţinutul revendicărilor. Totodată, descrierea şi desenele invenţiei servesc la interpretarea revendicărilor.Pe perioada până la acordarea brevetului, întinderea protecţiei conferită de cererea de brevet este determinată de revendicările publicate potrivit art. 23.Brevetul, aşa cum a fost acordat ori modificat în procedura de revocare sau de anulare în parte, va determina retroactiv protecţia conferită de cererea de brevet, în măsura în care aceasta nu a fost extinsă.Pentru determinarea întinderii protecţiei conferite de brevet se va ţine seama de orice element echivalent unui element specificat în revendicări. Dacă obiectul brevetului este un procedeu, protecţia conferită de brevet se extinde la produsul obţinut în mod direct prin procedeul brevetat.Protecţia conferită printr-un brevet referitor la un material biologic având caracteristici specifice se extinde asupra oricărui material derivat, pe baza celui brevetat, prin reproducere sau multiplicare, sub formă identică ori diferenţiat şi cu aceleaşi caracteristici.Protecţia conferită printr-un brevet referitor la un procedeu permiţând producerea unui material biologic având caracteristici specifice se extinde asupra materialului biologic direct obţinut prin acest procedeu, asupra oricărui alt material biologic derivat din materialul biologic direct obţinut prin acel procedeu, precum şi asupra oricărui alt material obţinut plecându-se de la materialul biologic direct obţinut prin reproducere sau multiplicare, sub formă identică ori diferenţiat şi având aceleaşi caracteristici.Protecţia conferită printr-un brevet de produs conţinând o informaţie genetică sau constând într-o informaţie genetică se extinde asupra oricărui alt material în care produsul este încorporat şi în care informaţia genetică este conţinută şi îşi exercită funcţia, cu excepţia corpului uman în diferite stadii de formare ori dezvoltare.Protecţia prevăzută la alin. 7-9 nu se extinde asupra materialului biologic obţinut prin reproducerea sau multiplicarea unui material biologic comercializat ori oferit spre vânzare pe teritoriul României de către titularul de brevet sau cu consimţământul acestuia, când reproducerea ori multiplicarea rezultă în mod necesar din utilizarea pentru care materialul biologic a fost pus pe piaţă, cu condiţia ca materialul obţinut să nu fi fost utilizat ulterior pentru alte reproduceri sau multiplicări."38. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Cu începere de la data publicării cererii de brevet, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. 1-3, cererea asigură solicitantului, în mod provizoriu, protecţia conferită potrivit dispoziţiilor art. 33."39. La articolul 35, litera d) a alineatului 1 va avea următorul cuprins:"d) comercializarea sau oferirea spre vânzare pe teritoriul Uniunii Europene a acelor exemplare de produs, obiect al invenţiei, care au fost vândute anterior de titularul de brevet ori cu acordul său expres;".40. La articolul 35, după litera d) a alineatului 1 se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) folosirea în scopuri experimentale, exclusiv cu caracter necomercial, a obiectului invenţiei brevetate;".41. Alineatul 5 al articolului 39 va avea următorul cuprins:"La un brevet acordat pentru invenţiile care conţin informaţii clasificate potrivit prevederilor art. 42 alin. 2, titularul poate renunţa numai după declasificarea informaţiilor şi publicarea menţiunii hotărârii de acordare a brevetului de invenţie şi a descrierii, revendicărilor şi desenelor invenţiei brevetate, potrivit prevederilor art. 28 alin. 6."42. Articolul 40 se abrogă.43. Alineatele 2 şi 3 ale articolului 42 vor avea următorul cuprins:"Informaţiile din domeniul apărării sau siguranţei naţionale conţinute într-o invenţie creată pe teritoriul României, obiect al unei cereri de brevet de invenţie, pot fi clasificate de instituţiile în drept ca informaţii secrete de stat; în acest caz, solicitantul este înştiinţat de instituţia care a clasificat informaţiile şi poate beneficia, pe bază de contract, de acordarea unei compensaţii din partea acestei instituţii, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.Informaţiile clasificate ca secrete de stat pot fi declasificate numai de instituţia care le-a atribuit acest caracter."44. Alineatul 2 al articolului 43 va avea următorul cuprins:"În cazul invenţiilor care conţin informaţii secrete de stat, brevetarea în străinătate se poate face numai dacă informaţiile au fost declasificate potrivit art. 42 alin. 3."45. Alineatul 1 al articolului 44 va avea următorul cuprins:"Art. 44. - În cazul invenţiei pentru care o unitate este îndreptăţită la acordarea brevetului, aceasta are obligaţia de a informa inventatorul asupra stadiului examinării cererii de brevet de către OSIM, precum şi asupra stadiului şi rezultatelor aplicării sau comercializării invenţiei."46. După alineatul 4 al articolului 45 se introduce un nou alineat, alineatul 5, cu următorul cuprins:"Contestaţiile având ca obiect numai îndreptarea unor erori materiale sau omisiuni nu sunt supuse plăţii taxelor."47. La articolul 46, litera a) a alineatului 2 va avea următorul cuprins:"a) revendicarea priorităţii, potrivit art. 20 alin. 5 sau 6 şi art. 22 alin. 1;".48. La articolul 46, litera c) a alineatului 2 se abrogă.49. Alineatele 3 şi 4 ale articolului 46 vor avea următorul cuprins:"De asemenea, dispoziţiile alin. 1 nu se aplică în situaţiile prevăzute la art. 28 alin. 2 lit. e) şi f), alin. 4 lit. d) şi e) şi la art. 53.Cererea de repunere în situaţia anterioară va fi supusă plăţii unei taxe, în cuantumul prevăzut de lege pentru înregistrarea unei contestaţii, cu excepţia cazului prevăzut la art. 28 alin. 4 lit. b), pentru care nu se percep taxe."50. Alineatele 2 şi 5 ale articolului 48 vor avea următorul cuprins:"Prevederile alin. 1 se aplică numai dacă invenţia nu a fost aplicată sau a fost insuficient aplicată pe teritoriul României, iar titularul brevetului nu poate să îşi justifice inacţiunea şi dacă nu s-a ajuns la o înţelegere cu acesta privind condiţiile şi modalităţile comerciale de aplicare a invenţiei..............................................................În afara situaţiilor prevăzute la alin. 2, o licenţă obligatorie poate fi autorizată de Tribunalul Bucureşti: a) în situaţii de urgenţă naţională; b) în alte situaţii de extremă urgenţă; c) în situaţii de utilizare publică, în scopuri necomerciale."51. La articolul 48, alineatul 4 se abrogă.52. La articolul 48, litera c) a alineatului 8 va avea următorul cuprins:"c) utilizarea autorizată în raport cu brevetul anterior este netransmisibilă, cu excepţia cazului în care este transmis şi brevetul ulterior."53. După alineatul 1 al articolului 49 se introduce un nou alineat, alineatul 1^1, cu următorul cuprins:"Beneficiarul licenţei obligatorii poate fi inclusiv Guvernul sau terţii autorizaţi de acesta."54. Alineatele 4-6 ale articolului 49 vor avea următorul cuprins:"În cazul în care titularul unui brevet pentru soi de plantă nu îl poate exploata fără să aducă atingere unui brevet de invenţie anterior, acesta poate solicita o licenţă obligatorie pentru invenţia protejată prin acest brevet.În cazul în care titularul unui brevet de invenţie referitor la o invenţie din domeniul biotehnologiei nu poate să o exploateze fără să aducă atingere unui brevet de soi de plantă anterior, acesta poate solicita o licenţă obligatorie pentru exploatarea soiului de plantă, protejat prin brevet.În cazul în care o licenţă obligatorie este autorizată pentru a remedia o practică anticoncurenţială, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 48 alin. 3 şi 5 şi ale art. 49 alin. 2."55. La articolul 50, alineatul 2 se abrogă.56. Articolul 52 va avea următorul cuprins:"Art. 52. - Hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile privind acordarea sau, după caz, retragerea licenţei obligatorii se comunică de persoana interesată la OSIM, care le înregistrează în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie ori, după caz, în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi publică menţiunea acestor hotărâri în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de o lună de la comunicare."57. Articolul 53 va avea următorul cuprins:"Art. 53. - Orice hotărâre luată de Comisia de examinare poate fi contestată la OSIM în termen de 3 luni de la comunicare.Contestaţia poate avea ca obiect şi o limitare a brevetului, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi."58. Articolul 54 va avea următorul cuprins:"Art. 54. - Orice persoană are dreptul să formuleze în scris şi motivat, la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de invenţie, în termen de 6 luni de la publicarea menţiunii acordării acestuia, dacă: a) obiectul brevetului nu este brevetabil, potrivit art. 7-10, 12 şi 13; b) obiectul brevetului nu dezvăluie invenţia suficient de clar şi complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza; c) obiectul brevetului depăşeşte conţinutul cererii, aşa cum a fost depusă.Dacă motivele de revocare se referă numai la o parte a brevetului, acesta va fi revocat în parte."59. După articolul 54 se introduc trei noi articole, articolele 54^1-54^3, cu următorul cuprins:"Art. 54^1. - Contestaţia sau, după caz, cererea de revocare se soluţionează, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia la OSIM, de către o comisie de reexaminare din Departamentul de apeluri din cadrul OSIM.Atribuţiile comisiei de reexaminare, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor şi a cererilor de revocare sunt prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.Art. 54^2. - Un brevet de invenţie acordat de OSIM, precum şi un brevet european cu efecte în România pot fi anulate, la cerere, dacă se constată că: a) obiectul brevetului nu este brevetabil, potrivit art. 7-10, 12 şi 13; b) obiectul brevetului nu dezvăluie invenţia suficient de clar şi complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza; c) obiectul brevetului depăşeşte conţinutul cererii, aşa cum a fost depusă; d) protecţia conferită de brevet a fost extinsă; e) titularul de brevet nu era îndreptăţit la acordarea brevetului.Dacă motivele de anulare se referă numai la o parte a brevetului, acesta va fi anulat în parte.Anularea brevetului va avea efect retroactiv, începând cu data de depozit.Art. 54^3. - Cererea de anulare se poate face după împlinirea termenului prevăzut la art. 54, în care poate fi formulată o cerere de revocare, cu excepţia situaţiilor înscrise la art. 54^2 alin. 1 lit. d) şi e), pe toată durata de valabilitate a brevetului, şi se judecă de către Tribunalul Bucureşti. Hotărârile Tribunalului Bucureşti pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare.Hotărârile Curţii de Apel Bucureşti pot fi atacate cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în termen de 30 de zile de la comunicare.Hotărârea de anulare definitivă şi irevocabilă se înregistrează la OSIM de către persoana interesată.Menţiunea hotărârii de anulare se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 60 de zile de la înregistrarea hotărârii la OSIM."60. Alineatul 1 al articolului 55 va avea următorul cuprins:"Art. 55. - Neîndeplinirea uneia sau mai multor condiţii de formă privind cererea de brevet de invenţie nu poate constitui motiv de revocare ori de anulare, în tot sau în parte, a brevetului de invenţie, decât în cazul în care aceasta este rezultatul unei intenţii frauduloase."61. La articolul 56, alineatele 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:"Dispozitivul hotărârii de acordare a brevetului de invenţie, luată de comisia de reexaminare, precum şi dispozitivul hotărârii definitive şi irevocabile pronunţate de instanţa judecătorească se înscriu în registrele naţionale şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 60 de zile de la data înregistrării acestora la OSIM de către persoana interesată.OSIM înscrie în registrele naţionale modificările intervenite ca urmare a unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile şi le publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 60 de zile de la data înregistrării acestora la OSIM de către persoana interesată."62. Articolul 57 va avea următorul cuprins:"Art. 57. - Însuşirea fără drept, în orice mod, a calităţii de inventator constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei."63. Articolul 58 va avea următorul cuprins:"Art. 58. - Constituie contrafacere faptele săvârşite cu încălcarea dispoziţiilor art. 33 alin. 2 şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.Acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu.Pentru prejudiciile cauzate, titularul ori beneficiarul unei licenţe are dreptul la despăgubiri, potrivit dreptului comun, şi poate solicita instanţei judecătoreşti competente să dispună măsura confiscării sau, după caz, a distrugerii produselor contrafăcute. Aceste dispoziţii se aplică şi materialelor şi echipamentelor care au servit nemijlocit la săvârşirea faptelor de contrafacere.Încălcarea drepturilor prevăzute la art. 33 alin. 1 de către terţi după publicarea cererii de brevet de invenţie atrage pentru persoanele vinovate obligaţia de despăgubire potrivit dreptului comun, titlul pentru plata despăgubirilor fiind executoriu după eliberarea brevetului.Prin excepţie de la dispoziţiile art. 33 alin. 1, actele prevăzute la art. 33 alin. 2 efectuate de un terţ anterior datei la care s-a publicat cererea de brevet sau datei la care solicitantul i-a făcut o somaţie, însoţită de o copie autentificată a cererii de brevet de invenţie, nu sunt considerate a aduce atingere drepturilor conferite de brevet."64. Articolul 59 va avea următorul cuprins:"Art. 59. - În cazul în care actele prevăzute la art. 33 alin. 2 continuă să fie efectuate şi după somare, instanţa, la cerere, poate ordona încetarea acestora până la luarea de către OSIM a unei hotărâri cu privire la cerere. Această măsură va putea fi ordonată cu plata de către solicitant a unei cauţiuni stabilite de instanţă."65. Alineatul 1 al articolului 61 va avea următorul cuprins:"Art. 61. - Divulgarea, de către personalul OSIM, precum şi de către persoanele care efectuează lucrări în legătură cu invenţiile, a datelor cuprinse în cererile de brevet, până la publicarea lor, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani."66. La articolul 63, partea introductivă a alineatului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 63. - Titularul de brevet, precum şi licenţiatul autorizat să utilizeze drepturile decurgând din brevetul de invenţie pot solicita instanţei judecătoreşti:".67. Alineatul 2 al articolului 64 va avea următorul cuprins:"Competenţele vamale cu privire la asigurarea respectării la frontieră a drepturilor privind brevetele de invenţie aparţin Autorităţii Naţionale a Vămilor, potrivit Legii nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire."68. La articolul 66 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:"Cererile în justiţie în domeniul drepturilor de proprietate industrială sunt scutite de taxe judiciare."69. La articolul 68, litera f) va avea următorul cuprins:"f) efectuează, la cerere, servicii de mediere şi servicii de informare tehnică din descrierile de invenţii româneşti şi străine şi din publicaţiile oficiale de proprietate industrială, precum şi servicii de depozitare în regim nepublic a unor documente conţinând soluţii nebrevetabile de natura celor prevăzute la art. 13 alin. 1;".70. Articolul 74 se abrogă.  +  Articolul II (1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia dispoziţiilor prevăzute la art. 31 alin. 3 şi la art. 35 alin. 1 lit. d), care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi, se va supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu cele aduse prin prezenta lege.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei legi, numerele curente 4 şi 37 din anexa nr. 1 "Cuantumul şi termenele privind plata taxelor pentru cererile de brevet de invenţie şi brevetele de invenţie" la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, vor avea următorul cuprins:
             
    "Nr. crt.Obiectul plăţiiTermenul de platăCuantumul (lei)Cuantumul (euro)
    4.Publicarea şi tipărirea brevetului de invenţie (descriere, revendicări şi desene care nu depăşesc 20 de pagini), precum şi eliberarea acestuia4 luni de la data comunicării hotărârii de acordare a brevetului360100
    37.Eliberarea unui certificat de recunoaştere a efectelor brevetului european în România3 luni sau, după caz, 6 luni de la data publicării de către Organizaţia Europeană a Brevetelor a menţiunii eliberării brevetului european"3610
   +  Articolul IVLegea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 15 ianuarie 2007.Nr. 28.-------