LEGE nr. 12 din 9 ianuarie 2007privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51 din 28 iunie 2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 30 iunie 2006, cu următoarele modificări:1. În anexă, la articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Statul sprijină accesul la o locuinţă proprietate personală prin acordarea unei subvenţii de la bugetul de stat de 20% din valoarea locuinţei construite. Subvenţia nu poate depăşi suma de 10.000 euro."2. În anexă, articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Beneficiază de subvenţia prevăzută la art. 1 alin. (1) următoarele categorii de persoane fizice care construiesc pentru prima dată o locuinţă prin credit ipotecar: a) tineri care, la data contractării locuinţei, au vârsta până la 35 de ani, la data depunerii documentaţiei de construire la consiliul local; b) persoane sau familii rămase fără adăpost în urma avarierii grave ori distrugerii locuinţelor proprii, datorită unor calamităţi naturale sau unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovaţi; c) persoane şi familii evacuate din locuinţe situate în construcţii expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundaţiile; d) persoane sau familii evacuate şi chiriaşii din locuinţe ce fac obiectul unor legi de restituire către foştii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului. (2) Subvenţia prevăzută la art. 1 alin. (1) se acordă la finalizarea şi predarea locuinţelor către beneficiari. (3) Cuantumul subvenţiei nu poate depăşi valoarea creditului ipotecar contractat. (4) În stabilirea cuantumului subvenţiei se ia în calcul valoarea locuinţei, conform contractului şi devizului general, fără a cuprinde garajele, indiferent de locul de amplasare a acestora, precum şi anexele gospodăreşti nelegate structural de clădire. (5) Plata subvenţiei se face pe baza devizului general şi situaţiei de plată a lucrărilor."3. În anexă, articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) De prevederile art. 2 beneficiază o singură dată persoanele fizice care au contractat credite ipotecare pentru construirea unei locuinţe, dacă întrunesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) titularul contractului de construire a locuinţei, respectiv membrii familiei acestuia - soţ/soţie şi/sau copii aflaţi în întreţinerea acestuia, nu au primit sprijin de la bugetul de stat, sub formă de subvenţii pentru construirea sau cumpărarea unei locuinţe; b) nu deţin în proprietate o locuinţă cu o suprafaţă construită desfăşurată mai mare de 50 mp; c) este prima locuinţă pe care o construiesc prin credit ipotecar; d) deţin un drept real asupra terenului pe care se realizează construcţia; e) prezintă autorizaţia de construire, inclusiv contractul de execuţie a locuinţei încheiat cu un antreprenor de specialitate autorizat. (2) Sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) categoriile de persoane prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c), numai în cazul în care titularul contractului de construire a locuinţei, respectiv membrii familiei acestuia - soţ/soţie şi/sau copii aflaţi în întreţinerea acestuia, nu deţin în proprietate o altă locuinţă decât cea afectată în urma unor calamităţi naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovaţi, respectiv decât cea din care sunt evacuaţi."4. În anexă, la articolul 5, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În cel mult 15 zile de la data primirii cererilor de acordare a subvenţiilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală, consiliile locale vor transmite aceste cereri Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care, în termen de 30 de zile de la primirea acestora şi a actelor justificative prevăzute la art. 2 alin. (1) şi la art. 3, va comunică consiliului local respectiv numele persoanelor ale căror cereri au fost aprobate. (2) În baza cererilor aprobate, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului fundamentează anual cuantumul alocaţiilor de la bugetul de stat pentru subvenţionarea prevăzută la art. 1 alin. (1)."5. În anexă, articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - În vederea aplicării prevederilor prezentului program, consiliile locale sunt autorizate să solicite, iar beneficiarii de locuinţe şi antreprenorii de specialitate autorizaţi prin care se realizează locuinţele sunt obligaţi să le transmită toate datele şi informaţiile necesare."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 9 ianuarie 2007.Nr. 12.-----------