LEGE nr. 27 din 15 ianuarie 2007privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 19 septembrie 2006, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 4, partea introductivă a alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Procesele şi metodele folosite pentru valorificarea sau eliminarea deşeurilor trebuie să nu pună în pericol sănătatea populaţiei şi a mediului, respectând în mod deosebit următoarele:".2. La articolul I punctul 7, la articolul 8, după litera d) a alineatului (2) se introduc trei noi litere, literele e)-g), cu următorul cuprins:"e) persoanele fizice şi juridice cu responsabilităţi în gestionarea deşeurilor; f) estimarea costurilor pentru investiţiile privind operaţiile de valorificare şi eliminare; g) măsurile de încurajare a raţionalizării operaţiilor de colectare, sortare şi tratate a deşeurilor."3. La articolul I punctul 7, alineatul (3) al articolului 8 se abrogă.4. La articolul I punctul 8, alineatul (2) al articolului 8^1 va avea următorul cuprins:"(2) La elaborarea planului prevăzut la alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului cooperează cu autorităţile competente din statele membre şi cu Comisia Europeană."5. La articolul I punctul 9, alineatul (1) al articolului 8^2 va avea următorul cuprins:"Art. 8^2. - (1) În baza principiilor şi obiectivelor prevăzute în Planul naţional de gestionare a deşeurilor şi a cadrului general şi a metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene prevăzute la art. 8^5, se elaborează/realizează în comun planurile regionale de gestionare a deşeurilor, denumite în continuare PRGD, de către consiliile judeţene ale judeţelor din raza de competenţă a fiecărei agenţii regionale pentru protecţia mediului, denumite în continuare ARPM, în colaborare cu acestea, sub coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, denumită în continuare ANPM."6. La articolul I punctul 10, alineatul (1) al articolului 8^3 va avea următorul cuprins:"Art. 8^3. - (1) În baza principiilor şi obiectivelor din Planul naţional de gestionare a deşeurilor şi a cadrului general şi metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene prevăzute la art. 8^5, se elaborează/realizează planurile judeţene de gestionare a deşeurilor, denumite în continuare PJGD, de către consiliul judeţean, în colaborare cu agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, denumită în continuare APM, sub coordonarea ARPM, şi Planul de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti, denumit în continuare PMGD, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în colaborare cu APM Bucureşti, sub coordonarea ARPM Bucureşti."7. La articolul I punctul 10, alineatul (1) al articolului 8^4 va avea următorul cuprins:"Art. 8^4. - (1) Studiile, expertizele şi proiectele necesare pentru elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor pot fi încredinţate unor structuri specializate, cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice."8. La articolul I, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu următorul cuprins:"10^1. După articolul 8^4 se introduce un nou articol, articolul 8^5, cu următorul cuprins:«Art. 8^5. - Cadrul general şi metodologia de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.»"9. La articolul I punctul 11, alineatul (3) al articolului 9^1 se abrogă.10. La articolul I punctul 29, alineatul (1) al articolului 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Autoritatea competentă de decizie şi control în domeniul gestiunii deşeurilor este Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. Alte autorităţi publice cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor sunt: Ministerul Sănătăţii Publice, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Apărării, autorităţile administraţiei publice locale."11. La articolul I punctul 30, litera i) a articolului 39 se abrogă.12. La articolul I punctul 31, la articolul 40, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:"h) asigură la nivelul fiecărei unităţi sanitare, prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, fondurile necesare pentru gestionarea deşeurilor."13. La articolul I, după punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 31^1, cu următorul cuprins:"31^1. La articolul 41 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:«c) coordonează şi supraveghează, prin Comisia Naţională de Reciclare a Materialelor, activitatea de reciclare a deşeurilor industriale.»"14. La articolul I punctul 35, articolul 49 va avea următorul cuprins:"Art. 49. - Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii:A. la nivel de comune, oraşe şi municipii, exceptând municipiul Bucureşti: a) asigură implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor asumate de România în vederea integrării în Uniunea Europeană; b) urmăresc şi asigură îndeplinirea prevederilor din planurile regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor; c) elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor; d) hotărăsc asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor, în condiţiile prevăzute de lege; e) asigură colectarea selectivă, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; f) asigură spaţiile necesare pentru colectarea selectivă a deşeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu, precum şi funcţionalitatea acestora; g) asigură informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor; h) acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului;B. la nivel judeţean şi municipiul Bucureşti: a) elaborează şi adoptă planurile judeţene de gestionare a deşeurilor şi participă la elaborarea planurilor regionale de gestionare a deşeurilor; b) coordonează activitatea consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean privind gestionarea deşeurilor; c) acordă consiliilor locale sprijin şi asistenţă tehnică în implementarea planurilor judeţene şi regionale de gestionare a deşeurilor; d) hotărăsc asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice judeţene pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor; e) analizează propunerile făcute de consiliile locale, în vederea elaborării de prognoze pentru refacerea şi protecţia mediului; f) urmăresc şi asigură respectarea de către consiliile locale a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."15. La articolul I punctul 36, articolul 49^1 se abrogă.16. La articolul I punctul 37, alineatul (1) al articolului 51 va avea următorul cuprins:"Art. 51. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:A. cu amendă de la 200 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice, pentru: a) abandonarea deşeurilor şi a ambalajelor pe spaţiile verzi, căile de comunicaţie, în locuri publice sau în alte locuri nepermise; b) nerespectarea prevederilor planurilor de gestionare a deşeurilor; c) necontractarea cu unităţi specializate a colectării, reutilizării, reciclării, transportului şi eliminării deşeurilor, în situaţia în care aceste activităţi nu se pot executa prin mijloace proprii; d) transportul şi eliminarea deşeurilor fără asigurarea măsurilor de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului; e) acceptarea la depozitare a deşeurilor nepericuloase şi periculoase, fără a fi supuse unor operaţiuni de tratare; f) refuzul furnizării datelor necesare elaborării planurilor privind gestionarea deşeurilor, conform prevederilor legale; g) lipsa unei evidenţe stricte a producerii, transportului, valorificării şi eliminării deşeurilor;B. cu amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei pentru neîndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, direct sau prin delegare, conform art. 49."17. La articolul I punctul 39, litera c) a alineatului (1) al articolului 53 va avea următorul cuprins:"c) comercializarea, abandonarea şi/sau neasigurarea încărcăturii deşeurilor pe durata şi pe parcursul tranzitării teritoriului României;".18. La articolul I, punctul 42 va avea următorul cuprins:"42. După articolul 58 se introduce următoarea menţiune:«Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune în legislaţia naţională Directiva nr. 75/442 privind deşeurile, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 194 din 25 iulie 1975, Directiva nr. 91/689 privind deşeurile periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 377 din 31 decembrie 1991, şi Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2006/12/CE privind deşeurile, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 114/9 din 27 aprilie 2006.»"19. La anexa nr. 1, litera j) va avea următorul cuprins:"j) gestionare deşeuri - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea acestor operaţii şi îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea acestora;".  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 8, articolul 9 şi articolul 10 se abrogă.2. La articolul 13, litera a) va avea următorul cuprins:"a) cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi confiscarea contravalorii deşeurilor industriale reciclabile derulate cu nerespectarea prevederilor art. 5 şi ale art. 7 alin. (1), (4) şi (5);".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 15 ianuarie 2007.Nr. 27.-------