LEGE nr. 26 din 15 ianuarie 2007privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 31 din 19 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.13 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 2 august 2006, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 3, articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Obiectul prezentei ordonanţe îl constituie stabilirea responsabilităţilor organismelor implicate în diferitele etape ale gospodăririi deşeurilor radioactive şi asigurarea resurselor financiare destinate realizării activităţilor de gospodărire a deşeurilor radioactive rezultate din funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice, precum şi celor destinate dezafectării lor, în condiţii care să asigure securitatea nucleară şi protecţia împotriva radiaţiilor ionizante a personalului expus profesional, a populaţiei, a mediului şi a proprietăţii, fără a compromite nevoile şi aspiraţiile generaţiilor viitoare."2. La articolul I punctul 6, litera a) a articolului 4 va avea următorul cuprins:"a) principiul utilizării tehnicilor şi tehnologiilor de gospodărire care să asigure un nivel acceptabil de protecţie la radiaţii ionizante pentru sănătatea populaţiei şi mediului, luându-se în considerare şi posibilele efecte transfrontaliere;".3. La articolul I punctul 7, litera o), punctul 2 al literei p) şi literele r), ş) şi t) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:"o) gospodărirea deşeurilor radioactive - totalitatea activităţilor administrative şi operaţionale care sunt implicate în manipularea, transportul, pretratarea, tratarea, condiţionarea, depozitarea intermediară şi depozitarea definitivă a deşeurilor rezultate din funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice. Termenul de gospodărire a deşeurilor radioactive se referă şi la gospodărirea combustibilului nuclear uzat pentru care nu se prevede o altă utilizare;...................................................................2. orice uzină care foloseşte combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare, inclusiv orice uzină de retratare a combustibilului nuclear iradiat;.................................................................... r) instalaţie radiologică - generatorul de radiaţie ionizantă, instalaţia, aparatul ori dispozitivul care extrage, produce, prelucrează sau conţine materiale radioactive, altele decât cele prevăzute la lit. p);....................................................................ş) Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive - actul normativ pe baza căruia se desfăşoară activităţile de gospodărire a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea lor definitivă, şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice; t) surse - emiţătorul de radiaţii ionizante şi orice material radioactiv;".4. La articolul I punctul 9, articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Titularii de autorizaţie au obligaţia de a gospodări în siguranţă deşeurile radioactive rezultate prin funcţionarea instalaţiilor nucleare şi radiologice pe toată durata de exploatare utilă, precum şi din dezafectarea acestora, în vederea depozitării lor definitive, în conformitate cu prevederile art. 26 şi 27 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006."5. La articolul I punctul 10, articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Activităţile de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive se desfăşoară în baza Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive. (2) Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive este componentă a Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear. (3) Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive se elaborează de Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive, denumită în continuare ANDRAD, cu consultarea titularilor de autorizaţie nucleară. (4) Standardele privind limitele şi condiţiile tehnice de depozitare definitivă a deşeurilor radioactive sunt stabilite de ANDRAD şi sunt aprobate prin ordin comun al preşedintelui ANDRAD şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN."6. La articolul I punctul 12, alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(3) ANDRAD este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu sediul în oraşul Mioveni, judeţul Argeş."7. La articolul I punctul 12, după alineatul (4) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) În vederea realizării atribuţiilor ce îi revin potrivit prezentei ordonanţe, ANDRAD poate organiza puncte de lucru sau birouri teritoriale, după caz, fără personalitate juridică."8. La articolul I punctul 13, alineatul (4) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(4) Consiliul de administraţie al ANDRAD este compus din 9 membri, după cum urmează: a) Ministerul Finanţelor Publice - 1 membru; b) ANDRAD - 1 membru; c) Agenţia Nucleară - 1 membru; d) Ministerul Economiei şi Comerţului - 2 membri; e) Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică - 1 membru; f) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor - 1 membru; g) reprezentanţi ai principalilor generatori de deşeuri radioactive - 2 membri."9. La articolul I punctul 18, literele a), b) şi u) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:"a) elaborează şi revizuieşte, cel puţin o dată la 5 ani, Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, pe care o transmite spre aprobare Ministerului Economiei şi Comerţului, şi monitorizează implementarea acesteia; b) elaborează şi transmite spre aprobare Ministerului Economiei şi Comerţului Planul anual de activităţi în domeniul gospodăririi deşeurilor radioactive, denumit în continuare PAA, întocmit în baza Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, şi răspunde de realizarea acestuia;.................................................................. u) gestionează veniturile constituite conform art. 17 şi art. 20 alin. (1) lit. a);".10. La articolul I punctul 19, alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"(2) Prin bugetul de venituri şi cheltuieli al ANDRAD se asigură fondurile necesare finanţării activităţilor ANDRAD cuprinse în PAA elaborat în baza Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, pentru activităţile ce intră în competenţa acesteia potrivit legii."11. La articolul I punctul 22, partea introductivă a alineatului (1), literele b) şi c) din cadrul literei B şi litera C ale alineatului (1) al articolului 18 vor avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Resursele financiare destinate realizării activităţilor ANDRAD, prevăzute în PAA aferent Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, se asigură din:................................................................... b) tratarea, condiţionarea şi depozitarea definitivă a surselor de radiaţii nucleare şi a deşeurilor radioactive rezultate de la operatorii economici aflaţi în faliment sau în lichidare judiciară, inclusiv dezafectarea instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice din proprietatea acestora, în cazul în care resursele financiare rezultate din lichidarea judiciară sunt insuficiente; c) recuperarea, tratarea, condiţionarea şi depozitarea definitivă a surselor orfane, deşeurilor istorice rezultate din practici trecute şi a deşeurilor rezultate din accidente şi/sau incidente nucleare;..................................................................C. alte surse legale."12. La articolul I punctul 25, alineatele (1) şi (2) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Resursele financiare destinate dezafectării instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice se constituie după cum urmează: a) prin contribuţii anuale ale titularilor de autorizaţie nucleară, în contul ANDRAD, din venituri rezultate din activităţi comerciale proprii ori alte surse legale, pentru instalaţiile nucleare şi/sau radiologice, cu excepţia celor de cercetare finanţate integral de la bugetul de stat; b) în contul titularului de autorizaţie, de la bugetul de stat ori alte surse legale, pentru instalaţiile nucleare şi/sau radiologice de cercetare finanţate integral de la bugetul de stat. (2) Contribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se acumulează într-un cont bancar, distinct de cel destinat gospodăririi deşeurilor radioactive, şi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei şi Comerţului, pe bază de studii tehnico-economice."13. La articolul I punctul 25, alineatul (4) al articolului 20 se abrogă.14. La articolul I punctul 26, articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Resursele financiare constituite conform art. 20 alin. (1) lit. a) sunt gestionate de ANDRAD şi utilizate de titularii de autorizaţii nucleare, cu aprobarea ANDRAD şi cu avizul consultativ al CNCAN."15. La articolul I, punctul 27 va avea următorul cuprins:"27. Articolul 22 se abrogă."16. La articolul I punctul 28, partea introductivă a articolului 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Resursele financiare constituite conform art. 20 alin. (1) lit. a) trebuie să fie:".17. La articolul I punctul 30, articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Titularii autorizaţiei nucleare, inclusiv cei ce deţin ori produc deşeuri radioactive din minerit şi exploatarea minereurilor de uraniu şi/sau toriu, vor raporta anual la ANDRAD, până la data de 1 februarie, cantităţile, tipurile şi caracteristicile deşeurilor radioactive generate în anul precedent şi cele estimate a fi generate în anul în curs, în vederea actualizării bazei de date pentru inventarul deşeurilor radioactive."18. La articolul I punctul 32, la articolul 26 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Răspunderea în domeniul dezafectării poate fi transferată de către titularul de autorizaţie către ANDRAD după încheierea perioadei de exploatare."19. La articolul I, după punctul 34 se introduce un nou punct, punctul 34^1, cu următorul cuprins:"34^1. Titlul capitolului IV «Sancţiuni» se abrogă."20. La articolul I punctul 35, articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Titularii autorizaţiei nucleare au obligaţia de a contribui la constituirea resurselor financiare destinate activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive şi de dezafectare a instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice, conform prevederilor art. 17 lit. a) şi art. 20 alin. (1) lit. a) din prezenta ordonanţă, precum şi ale art. 26 şi 27 din Legea nr. 111/1996, republicată."21. La articolul I punctul 36, articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - În cazul reorganizării titularului de autorizaţie, răspunderea pentru gospodărirea deşeurilor radioactive şi dezafectare revine noului titular de autorizaţie, care se subrogă în drepturile şi obligaţiile vechiului titular de autorizaţie nucleară."22. La articolul I, după punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 37^1, cu următorul cuprins:"37^1. După articolul 31 se introduc patru noi articole, articolele 31^1-31^4, cu următorul cuprins:«Art. 31^1. - Responsabilităţile pentru respectarea Convenţiei comune asupra gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997, ratificată prin Legea nr. 105/1999, revin celor implicaţi în diferite etape ale gestionării combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, în funcţie de statutul juridic, de obiectul lor de activitate, de dotările şi resursele umane de care dispun, conform reglementărilor în vigoare.Art. 31^2. - Importul combustibilului nuclear uzat şi al deşeurilor radioactive în scopul depozitării definitive este interzis şi se sancţionează conform legii.Art. 31^3. - Titularii de autorizaţie vor fi consultaţi şi implicaţi în derularea tuturor etapelor de dezbatere aferente procesului decizional privind stabilirea prevederilor Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, care sunt relevante pentru propriile instalaţii nucleare, a limitelor şi condiţiilor tehnice pentru depozitarea definitivă, care sunt relevante pentru deşeurile nucleare şi combustibilul uzat generate în propriile instalaţii nucleare, şi/sau a contribuţiilor pentru constituirea resurselor financiare pentru dezafectare, depozitarea deşeurilor şi a combustibilului uzat prevăzute la art. 17 lit. a) şi la art. 20 alin. (1) lit. a).Art. 31^4. - Combustibilul nuclear uzat şi deşeurile radioactive rezultate în cadrul programelor de cooperare şi al parteneriatelor internaţionale, la care România participă, vor fi gestionate, în cazul în care nu va fi convenit altfel prin acorduri speciale, de statul pe teritoriul căruia acestea sunt generate.»"23. La articolul I punctul 38, articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) neachitarea la termen a contribuţiei directe anuale de către titularii de autorizaţie, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei; b) neachitarea la termen a contribuţiei anuale stabilite pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei; c) încălcarea dispoziţiilor art. 24 şi 25, cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei."24. La articolul I punctul 39, articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai CNCAN, la notificarea ANDRAD. (2) Neachitarea contribuţiilor prevăzute la art. 32 lit. a) şi b) atrage plata unor penalităţi pentru fiecare zi de întârziere, conform prevederilor legale."25. La articolul I punctul 40, articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Prevederile art. 32 lit. c) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."26. La articolul I, punctul 41 se abrogă.27. Articolul III va avea următorul cuprins:"Art. III. - În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Economiei şi Comerţului va elabora şi va propune spre aprobare proiectul de hotărâre a Guvernului privind cuantumul contribuţiilor directe anuale ale titularilor de autorizaţie nucleară, destinate gospodăririi deşeurilor radioactive, precum şi cuantumul contribuţiilor anuale, destinate constituirii resurselor financiare pentru dezafectare, termenul de plată şi modul de gestionare a acestora."  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 320/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 15 ianuarie 2007.Nr. 26.-------