LEGE nr. 31 din 15 ianuarie 2007privind reorganizarea şi functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 18 ianuarie 2007    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Academia Oamenilor de Stiinta din România este for naţional, de consacrare stiintifica, care reuneste personalitati reprezentative ale stiintei. (2) Academia Oamenilor de Stiinta din România, denumita în continuare AOSR, este institutie de interes public, cu personalitate juridica de drept public, autonoma. (3) AOSR este continuatorul şi unicul legatar al Academiei de Stiinte din România care a functionat în perioada 1936-1948 şi al Asociaţiei Oamenilor de Stiinta din România, infiintata prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 1.012 din 30 mai 1956, care şi-a schimbat titulatura din Asociaţia Oamenilor de Stiinta din România în Academia Oamenilor de Stiinta din România prin Hotărârea judecătorească din 3 octombrie 1996, adoptata de Judecatoria Sectorului 1 Bucureşti.  +  Articolul 2Sediul central al AOSR este în municipiul Bucureşti, Splaiul Independentei nr. 54, sectorul 5.  +  Articolul 3Principalele atribuţii ale AOSR sunt: conceperea, promovarea, dezvoltarea, sprijinirea şi protejarea stiintei sub toate formele, actiunile şi metodele directe, indirecte sau adiacente.  +  Articolul 4În realizarea atribuţiilor sale, AOSR recunoaste Academia Română ca cel mai înalt for naţional de consacrare stiintifica şi culturala şi colaboreaza cu academiile de profil de ramura, cu Ministerul Educatiei şi Cercetarii, cu institutii şi organizaţii stiintifice academice, de cercetare şi invatamant, din tara şi din strainatate.  +  Capitolul II Organizare şi functionare  +  Articolul 5 (1) AOSR se reorganizeaza şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi şi statutului propriu, adoptat de adunarea generală a membrilor, care se aproba prin hotărâre a Guvernului. (2) AOSR reuneste personalitati stiintifice reprezentative, cu o înaltă ţinuta spirituala şi morala, care s-au distins prin rezultatele muncii depuse, inclusiv în ceea ce priveste dezvoltarea şi promovarea prestigiului instituţiilor academice, precum şi institutii care, prin activitatea acestora, au contribuit la dezvoltarea stiintei şi creatiei intelectuale. (3) AOSR intruneste în componenta sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenti şi membri asociaţi. (4) Membrii de onoare sunt cetăţeni români sau straini care s-au remarcat prin realizari în domeniul stiintei sau prin contribuţii aduse la dezvoltarea obiectului de activitate al AOSR şi a prestigiului AOSR. (5) Membrii titulari şi corespondenti sunt cetăţeni români aleşi dintre personalitatile prevăzute la alin. (1). Numărul maxim de membri titulari este de 250. (6) Membrii asociaţi sunt acele persoane fizice sau juridice care prin activitatea stiintifica realizata ori prin contribuţii materiale sustin şi sprijina dezvoltarea obiectului de activitate al AOSR şi a prestigiului AOSR. (7) Membrii AOSR nu pot purta titlul de academician.  +  Articolul 6AOSR poate acorda şi titlul de membru de onoare post-mortem unor personalitati marcante ale stiintei.  +  Articolul 7Criteriile şi procedurile de alegere a noilor membri ai AOSR se stabilesc prin statutul propriu.  +  Articolul 8 (1) Membrii titulari ai AOSR primesc o indemnizatie lunara bruta în valoare de 2.000 lei dacă acestia nu sunt beneficiarii unei alte indemnizatii academice. Membrii de onoare pot primi o indemnizatie de merit prin hotărârea adunarii generale. (2) Membrii prezidiului AOSR, precum şi membrii consiliului onorific beneficiaza de o indemnizatie lunara majorata cu 20%. (3) Indemnizatiile lunare se indexeaza anual cu rata inflatiei comunicata de Institutul Naţional de Statistica pentru anul anterior celui în care se face plata drepturilor şi se iau în calculul pensiei de stat. (4) Membrii titulari ai AOSR care sunt şi membri ai altor academii opteaza pentru o singura indemnizatie. (5) Sotul supravietuitor, precum şi copiii minori, urmasi ai membrilor titulari ai AOSR, beneficiaza lunar de un sprijin material neimpozabil, conform Legii nr. 86/1998 privind acordarea unui sprijin material pentru sotul supravietuitor şi pentru urmasii membrilor Academiei Române. (6) Membrii titulari ai AOSR primesc drepturile legale pentru deplasarile în interesul AOSR, în tara sau în strainatate.  +  Articolul 9 (1) Pentru buna desfăşurare a activităţii AOSR, în structura acesteia se organizeaza sectii stiintifice de specialitate şi filiale teritoriale, potrivit statutului propriu. (2) AOSR poate înfiinţa filiale în afara tarii şi poate fi membru al unor organisme şi organizaţii stiintifice din alte tari sau internationale. (3) În subordinea AOSR funcţionează, ca unităţi cu personalitate juridica, filiale teritoriale, organizate în principalele centre stiintifice şi culturale ale tarii, precum şi institute şi centre de cercetare stiintifica. Organizarea şi functionarea filialelor teritoriale şi ale institutelor/centrelor se stabilesc prin statut.  +  Capitolul III Conducerea AOSR  +  Articolul 10Conducerea activităţii AOSR se asigura de adunarea generală, consiliul ştiinţific, prezidiul AOSR şi presedinte.  +  Articolul 11 (1) Adunarea generală este forul suprem de activitate al AOSR şi este alcatuita din membri titulari, membri corespondenti şi membri de onoare. La adunarea generală participa şi directorii generali ai instituţiilor stiintifice, precum şi ai altor institutii subordonate AOSR. (2) Adunarea generală are urmatoarele atribuţii principale: a) adopta statutul AOSR, modificările şi completările ulterioare ale acestuia, care se supun aprobării Guvernului României, prin hotărâre; b) aproba darea de seama şi bugetul anual al AOSR, precum şi programele de activitate stiintifica anuală şi de perspectiva; c) aproba alegerea membrilor AOSR validati de prezidiul AOSR, la propunerea consiliului onorific; d) alege preşedintele, vicepresedintii şi secretarul ştiinţific dintre membri titulari, în conformitate cu prevederile statutului. Mandatul alesilor este de 4 ani, putand fi realesi o singură dată, cu excepţia secretarului ştiinţific, al cărui numar de mandate nu este limitat. (3) Adunarea generală se intruneste în sesiuni ordinare o dată pe an şi ori de cate ori este necesar, la solicitarea presedintelui AOSR, a consiliului ştiinţific sau a două treimi din numărul membrilor AOSR. (4) Adunarea generală este legal constituita în prezenta a două treimi din numărul membrilor săi şi adopta hotărâri valabile cu votul majorităţii simple a membrilor AOSR prezenţi. Dacă la prima convocare nu este intrunit cvorumul legal de două treimi din numărul de membri ai AOSR, în termen de 30 de zile se convoaca o noua adunare generală, care se considera legal constituita cu numărul membrilor prezenţi. (5) Adunarea generală hotaraste asupra modalitatii de vot. În ceea ce priveste alegerea membrilor conducerii AOSR, aceasta se face în adunarea generală, prin vot secret.  +  Articolul 12 (1) Consiliul ştiinţific asigura conducerea AOSR între sesiunile adunarii generale. (2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din membrii prezidiului, presedintii sectiilor stiintifice şi presedintii filialelor. (3) Consiliul ştiinţific se intruneste semestrial şi ori de cate ori este necesar şi se convoaca de către preşedintele AOSR, de prezidiul AOSR sau de două treimi din numărul membrilor săi.  +  Articolul 13 (1) Prezidiul AOSR asigura conducerea operativa şi este constituit din presedinte, vicepresedinti şi secretarul ştiinţific. (2) Prezidiul AOSR se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar şi se convoaca de preşedintele AOSR sau de un numar de două treimi din numărul membrilor săi.  +  Articolul 14 (1) Preşedintele AOSR reprezinta AOSR în relatiile cu terte persoane fizice sau juridice şi este ordonator principal de credite. (2) Preşedintele AOSR este preşedintele consiliului ştiinţific şi al prezidiului AOSR şi conduce lucrarile adunarii generale şi ale structurilor AOSR la care participa. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele AOSR emite decizii. (4) În cazul în care preşedintele AOSR nu îşi poate exercita prerogativele pe o perioadă mai mare de 30 de zile, el va fi inlocuit de unul dintre vicepresedinti, desemnat, după caz, de către presedinte sau de către prezidiul AOSR.  +  Articolul 15La nivelul presedintelui AOSR funcţionează un consiliu onorific, structura consultativa alcatuita conform statutului, menita sa vegheze la stabilitatea şi continuitatea activităţii AOSR.  +  Articolul 16 (1) Vicepresedintii AOSR indeplinesc atribuţiile specifice coordonarii sectiilor stiintifice, filialelor, relatiilor externe, precum şi alte atribuţii stabilite de preşedintele AOSR şi cele stabilite prin Statutul AOSR. (2) Secretarul ştiinţific asigura, prin aparatul de lucru la nivel central, realizarea legaturilor functionale între sectiile stiintifice, între acestea şi filialele teritoriale, precum şi cele cu terte persoane şi indeplineste atributiunile încredinţate de preşedintele AOSR şi cele stabilite prin Statutul AOSR.  +  Articolul 17Mandatul presedintelui AOSR, al vicepresedintilor şi al secretarului ştiinţific inceteaza la expirarea duratei pentru care au fost aleşi sau prin hotărârea adunarii generale a AOSR, dacă acestia sunt în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile sau îşi depun demisia.  +  Articolul 18Atribuţiile specifice ale AOSR, ale consiliului ştiinţific, ale prezidiului AOSR, ale presedintelui AOSR, ale consiliului onorific şi modul de lucru al acestora se stabilesc prin Statutul AOSR.  +  Capitolul IV Aparatul de lucru al AOSR şi al unităţilor din subordine  +  Articolul 19 (1) AOSR are un aparat de lucru la nivel central şi la nivelul filialelor teritoriale. (2) Structura organizatorica a aparatului de lucru la nivel central şi la nivelul filialelor, precum şi statele de functii se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea prezidiului AOSR. (3) Angajarea, încetarea raporturilor de serviciu şi salarizarea personalului de la nivel central şi din filialele teritoriale se fac în conformitate cu dispozitiile legale aplicate personalului bugetar şi se aproba de către preşedintele AOSR, la propunerea secretarului ştiinţific.  +  Capitolul V Finantarea şi patrimoniul AOSR  +  Articolul 20 (1) Fondurile necesare funcţionarii AOSR, conform prezentei legi şi statutului propriu, se asigura de la bugetul de stat şi din venituri proprii. (2) AOSR poate fi sprijinita prin donatii, sponsorizari şi prin alte bunuri, conform legii, pe baza aprobării prezidiului AOSR. (3) Patrimoniul AOSR este alcătuit din: a) bunuri mobile şi imobile; b) bunuri mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, atribuite în administrare sau în folosinţă în condiţiile legii; c) alte bunuri dobandite potrivit legii.  +  Articolul 21 (1) AOSR are în dotare un parc auto propriu. (2) Numărul maxim de autovehicule necesare bunei functionari a structurilor AOSR şi consumul lunar de carburanti se stabilesc prin statutul propriu, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul VI Dispozitii finale  +  Articolul 22 (1) Sintagma Academia Oamenilor de Stiinta din România nu poate fi folosita de nicio alta institutie publică sau privată în cuprinsul denumirii acesteia. (2) Sigla AOSR este cea sub care a functionat Academia de Stiinte din România în perioada 1936-1948 şi va fi redata grafic în Statutul AOSR.  +  Articolul 23În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, adunarea generală a AOSR va adopta şi va supune aprobării Guvernului României statutul propriu.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUIBOGDAN OLTEANU NICOLAE VACAROIUBucureşti, 15 ianuarie 2007.Nr. 31.-------