LEGE nr. 22 din 11 ianuarie 2007pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 18 ianuarie 2007    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 30 iunie 2006, cu urmatoarele modificari:1. La articolul 10, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:"(2) Concedentul este obligat ca, într-un termen de 30 de zile de la insusirea propunerii de concesionare formulate de persoana interesata, sa procedeze la intocmirea studiului de oportunitate."2. La articolul 14, litera a) va avea urmatorul cuprins:"a) licitaţia - procedura la care persoana fizica sau juridica interesata are dreptul de a depune oferta;".3. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:"Art. 19. - Persoana interesata are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune."4. La articolul 20, alineatul (1) şi litera b) a alineatului (2) vor avea urmatorul cuprins:"Art. 20. - (1) Concedentul are obligaţia să asigure obtinerea documentatiei de atribuire de către persoana interesata, care inainteaza o solicitare în acest sens......................................................................... b) punerea la dispoziţia persoanei interesate care a inaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hartie şi/sau pe suport magnetic."5. La articolul 22, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:"Art. 22. - (1) Persoana interesata are dreptul de a solicita şi de a obtine documentaţia de atribuire."6. La articolul 23, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:"Art. 23. - (1) Persoana interesata are dreptul de a solicita clarificari privind documentaţia de atribuire."7. La articolul 28, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:"Art. 28. - (1) Persoana interesata are dreptul de a solicita şi de a obtine documentaţia de atribuire."8. La articolul 29, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:"Art. 29. - (1) Persoana interesata are dreptul de a solicita clarificari privind documentaţia de atribuire."9. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:"Art. 47. - Persoana care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire are dreptul de a fi ofertant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentatiei de atribuire nu este de natura sa defavorizeze concurenta."10. Articolul 64 va avea urmatorul cuprins:"Art. 64. - Persoana care considera ca un contract a fost calificat drept contract de concesiune de bunuri proprietate publică, cu nerespectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 337/2006, poate solicita punctul de vedere al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice."11. Articolul 69 va avea urmatorul cuprins:"Art. 69. - Prevederile art. 67 şi 68 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUIBOGDAN OLTEANU NICOLAE VACAROIUBucureşti, 11 ianuarie 2007.Nr. 22.----------