LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007privind reglementarea şi administrarea spatiilor verzi din zonele urbane
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 18 ianuarie 2007    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege reglementeaza administrarea spatiilor verzi, obiectiv de interes public, în vederea asigurarii calităţii factorilor de mediu şi stării de sănătate a populatiei.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarea semnificaţie: a) spatiu verde - zona verde în cadrul oraşelor şi municipiilor, definita ca o retea mozaicata sau un sistem de ecosisteme seminaturale, al carei specific este determinat de vegetatie (lemnoasa, arborescenta, arbustiva, floricola şi erbacee); b) parc - spatiul verde, cu suprafaţa de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific şi din zone construite, cuprinzand dotari şi echipari destinate activităţilor cultural-educative, sportive sau recreative pentru populatie; c) scuar - spatiul verde, cu suprafaţa mai mica de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotari publice, în incintele unităţilor economice, social-culturale, de invatamant, amenajarilor sportive, de agrement pentru copii şi tineret sau în alte locatii; d) aliniament plantat - plantatiile pe spatiul verde cu rol estetic de protecţie, de ameliorare a climatului şi calităţii aerului, amplasate în lungul cailor de circulatie sau al cursurilor de apa.  +  Articolul 3Spatiile verzi se compun din urmatoarele tipuri de terenuri din zonele urbane: a) parcuri; b) scuaruri; c) aliniamente plantate în lungul bulevardelor şi strazilor; d) terenuri libere, neproductive din intravilan: mlastini, stancarii, pante, terenuri afectate de alunecari, saraturi care pot fi amenajate cu plantatii.  +  Articolul 4Spatiile verzi, în functie de dreptul de proprietate asupra terenului, sunt: a) publice - parcuri, scuaruri, spatii amenajate cu dominantă vegetala şi zone cu vegetatie spontana ce intră în domeniul public; b) private - spatii verzi ce sunt în proprietatea persoanelor fizice sau juridice.  +  Articolul 5Nu fac obiectul reglementarii prezentei legi: a) vegetatia din extravilan inclusa în fondul forestier; b) zonele şi fasiile de protecţie a apelor, respectiv raurilor şi bazinelor de apa; c) perdelele de protecţie amplasate pe terenurile cu destinatie agricola; d) ariile naturale protejate; e) zonele de siguranţă şi protecţie a infrastructurii de transport; f) spatiile verzi de pe terenurile aflate în proprietate privată şi care nu sunt utilizate în interes public.  +  Articolul 6Statul recunoaste dreptul fiecarei persoane fizice la un mediu sanatos, accesul liber pentru recreere în spatiile verzi proprietate publică, dreptul de a contribui la amenajarea spatiilor verzi, la crearea aliniamentelor de arbori şi arbusti, în condiţiile respectarii prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 7Pentru protectia şi conservarea spatiilor verzi, persoanele fizice au urmatoarele obligaţii: a) sa nu arunce niciun fel de deseuri pe teritoriul spatiilor verzi; b) să respecte regulile de aparare împotriva incendiilor pe spatiile verzi; c) sa nu produca taieri neautorizate sau vatamari ale arborilor şi arbustilor, deteriorari ale aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale musuroaielor naturale, cuiburilor de păsări şi adaposturilor de animale, ale construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale existente pe spatiile verzi; d) sa nu ocupe cu constructii provizorii sau permanente zonele inventariate ca spatii verzi.  +  Articolul 8Persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate, au urmatoarele obligaţii: a) să asigure integritatea, refacerea şi ingrijirea spatiilor verzi aflate în proprietatea lor; b) să contribuie, prin crearea de spatii verzi, la prevenirea alunecarilor de teren, combaterea salinizarii şi inmlastinirii prin lucrari de drenaj şi lucrari de combatere a eroziunii solului pe baza avizelor şi a acordurilor autorităţii centrale pentru protectia mediului şi gospodarirea apelor; c) sa coopereze cu autorităţile teritoriale şi centrale pentru protectia mediului, cu cele ale autorităţii centrale pentru amenajarea teritoriului şi cu autorităţile administraţiei publice locale la toate lucrarile preconizate în spatiile verzi şi sa faca propuneri pentru îmbunătăţirea amenajarii acestora; d) sa nu diminueze suprafetele inventariate ca zone verzi.  +  Articolul 9Prin administrarea spatiilor verzi se asigura indeplinirea urmatoarelor obiective: a) protectia şi conservarea spatiilor verzi pentru menţinerea biodiversitatii lor; b) menţinerea şi dezvoltarea functiilor de protecţie a spatiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populatiei, protectiei mediului şi asigurarii calităţii vietii; c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compozitiei şi a calităţii spatiilor verzi; d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spatiilor verzi în starea corespunzătoare functiilor lor; e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrari pentru extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetatie; f) extinderea suprafeţelor ocupate de spatii verzi, prin includerea în categoria spatiilor verzi publice a terenurilor cu potenţial ecologic sau sociocultural.  +  Articolul 10 (1) Administrarea spatiilor verzi proprietate publică este exercitata de autorităţile administraţiei publice locale şi de alte organe imputernicite în acest scop. (2) Administrarea spatiilor verzi de pe terenurile proprietate privată este exercitata de către proprietarii acestora, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.  +  Articolul 11 (1) Persoanele juridice care concesioneaza terenuri pentru construcţia şi amplasarea în spatiile verzi a obiectivelor pentru activităţi economice şi socioculturale sunt obligate să obţină avizele, acordurile şi autorizatiile prevăzute de legislatia în vigoare. Locul de amplasare a obiectivelor, suprafaţa terenurilor şi condiţiile de desfăşurare a activităţii ulterioare se determina în baza unor proiecte de specialitate, de amenajare a teritoriului şi urbanism, avizate şi aprobate conform legii, cu obligativitatea ca suprafetele cumulate ale acestor constructii sa nu ocupe mai mult de 10% din suprafaţa spatiului verde respectiv. (2) Constructiile şi amenajarile de orice tip, altele decat cele specificate la alin. (1), sunt interzise. (3) Transplantarea arborilor şi arbustilor se va face numai cu acordul administraţiei publice locale şi al autorităţilor teritoriale pentru protectia mediului. (4) Constructiile neautorizate în spatiile verzi se demoleaza şi terenul se va aduce la starea initiala, cheltuielile totale pentru efectuarea acestor lucrari fiind suportate de proprietarul construcţiei.  +  Articolul 12Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a lua toate masurile pentru crearea spatiilor verzi, care se vor realiza în baza documentatiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobate conform legii, prin transformarea terenurilor neproductive, a altor categorii de terenuri şi a celor eliberate de constructii ori prin aplicarea unor metode alternative, pe baza unor proiecte de specialitate peisagistica şi urbanism.  +  Articolul 13 (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sunt obligate să asigure finantarea materialului dendricol şi a lucrărilor aferente necesare pentru amenajarea terenurilor şi regenerarea vegetatiei în spatiile verzi proprietatea acestora. (2) Proiectele de amenajare specifică vor fi elaborate de către specialisti în domeniul arhitecturii peisagistice, al urbanismului, al horticulturii şi forestier. (3) Lucrarile de amenajare se executa cu material forestier şi floricol, adaptat climei, provenit din pepiniere şi alte plantatii de arbusti decorativi, care, prin proprietăţile lor biologice şi morfologice, au o valoare estetica şi ecologica şi nu afectează sănătatea populatiei şi biosistemele existente deja în zona.  +  Articolul 14 (1) Întreţinerea spatiilor verzi se asigura de către proprietarii şi administratorii acestora. (2) Proprietarii şi administratorii de spatii verzi cu arbori şi arbusti sunt obligati sa realizeze masurile de întreţinere a acestora. (3) Proprietarii şi administratorii de spatii verzi sunt obligati să asigure masurile privind siguranţa persoanelor care pot fi afectate de ruperile şi desprinderile arborilor şi elementelor acestora, ca urmare a gradului de imbatranire avansat sau a stării fitosanitare precare. (4) Proprietarii şi administratorii de spatii verzi sunt obligati să asigure drenarea apelor în exces de pe suprafaţa spatiilor verzi, în reteaua de preluare a apelor pluviale.  +  Articolul 15 (1) Protectia spatiilor verzi, a dotarilor specifice sau mobilierului urban specific este asigurata de către proprietarii şi administratorii acestora şi prin intermediul instituţiilor de ordine publică abilitate conform legislaţiei în vigoare. (2) Instituţiile de ordine publică sunt obligate sa acorde ajutorul solicitat de proprietarii şi administratorii spatiilor verzi în vederea prevenirii şi combaterii acţiunilor ilicite de deteriorare sau distrugere a obiectivelor şi vegetatiei din spatiile verzi.  +  Articolul 16 (1) Protectia vegetatiei spatiilor verzi împotriva daunatorilor se efectueaza în baza prognozelor şi avertizarilor facute de unitatea fitosanitara locala cu atribuţii de prevenire, indrumare şi control de specialitate pentru protectia plantelor. (2) Menţinerea stării de sănătate fitosanitara a vegetatiei din spatiile verzi se efectueaza de către proprietarii şi administratorii acestora, prin realizarea masurilor de prevenire a raspandirii şi de combatere a bolilor şi daunatorilor plantelor şi prin măsuri de carantina, sub directa indrumare şi controlul de specialitate al unităţilor fitosanitare pentru protectia plantelor. (3) Protectia spatiilor verzi împotriva bolilor şi daunatorilor se efectueaza, de regula, prin acţiuni preventive, metode biologice şi metodologii integrate. Aplicarea substanţelor fitosanitare pentru combaterea bolilor şi daunatorilor este strict limitata şi se realizează sub coordonarea instituţiilor fitosanitare şi de protectia mediului.  +  Articolul 17Controlul realizării masurilor de protecţie a spatiilor verzi este exercitat de instituţiile abilitate de autoritatea publică centrala pentru protectia mediului, autoritatea publică centrala pentru administratie şi interne, autorităţile administraţiei publice locale şi de unitatile fitosanitare locale pentru protectia plantelor.  +  Articolul 18 (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia sa tina evidenta spatiilor verzi de pe teritoriul unităţilor administrative. (2) Evidenta spatiilor verzi are drept scop organizarea folosirii rationale a acestora, a regenerarii şi protectiei lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbarilor calitative şi cantitative, asigurarea întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi cetatenilor cu informaţii despre spatiile verzi. (3) Autoritatea centrala responsabila pentru amenajarea teritoriului infiinteaza Registrul naţional al spatiilor verzi, iar autorităţile administraţiei publice locale, registrele locale ale spatiilor verzi. (4) Registrul naţional al spatiilor verzi şi registrele locale ale spatiilor verzi se vor constitui pe baza normelor tehnice elaborate de autoritatea publică centrala care raspunde de amenajarea teritoriului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, şi se vor actualiza anual. Elaborarea registrelor spatiilor verzi se va finaliza până la data de 1 ianuarie 2008.  +  Articolul 19 (1) Obligaţia organizarii şi conducerii registrelor spatiilor verzi revine autorităţilor administraţiei publice locale. (2) Registrul naţional al spatiilor verzi este un sistem informational care cuprinde datele tehnice ale spatiilor verzi conform indicilor de calitate şi cantitate. (3) Registrele locale ale spatiilor verzi vor fi facute publice şi vor putea fi consultate la sediile autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 20 (1) Raspunderea pentru reducerea suprafeţelor spatiilor verzi revine autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi tuturor persoanelor fizice şi juridice. (2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale prevad în bugetele proprii fonduri pentru indeplinirea obligaţiilor privind spatiile verzi. (3) Înstrăinarea şi atribuirea terenurilor cu spatii verzi se efectueaza în condiţiile prevăzute de lege, cu pastrarea destinatiei de spatiu verde. (4) Schimbarea destinatiei terenurilor înregistrate în Registrul naţional al spatiilor verzi ca spatiu verde public se poate face conform legii.  +  Articolul 21 (1) Activităţile de administrare şi gospodarire a spatiilor verzi subordonate autorităţilor administraţiei publice locale sunt finantate din bugetul local pentru: a) cheltuielile legate de regenerarea, paza şi protectia spatiilor verzi şi pentru tratamentele fitosanitare recomandate de unitatile fitosanitare locale pentru protectia plantelor; b) efectuarea lucrărilor de proiectare şi de cercetare stiintifica în domeniul protectiei şi amenajarii durabile a spatiilor verzi; c) investiţiile capitale în domeniul spatiilor verzi; d) crearea şi dezvoltarea spatiilor verzi prin achizitionarea de terenuri disponibile cu potenţial sociocultural sau ecologic, în vederea atingerii şi respectarii normativelor europene existente în domeniu cu privire la necesarul de spatii verzi; e) alte obligaţii legate de administrarea şi gospodarirea spatiilor verzi. (2) Activităţile de gospodarire a spatiilor verzi proprietate privată sunt finantate de proprietari. (3) Finantarea lucrărilor de regenerare a spatiilor verzi se realizează cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 105/2006. (4) Sursele de finanţare necesare pentru aplicarea masurilor de administrare şi gospodarire a spatiilor verzi vor fi prevăzute în bugetele locale, începând cu anul 2008.  +  Articolul 22Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila, contraventionala şi penala, după caz.  +  Articolul 23Persoanele fizice şi persoanele juridice raspund contraventional, în conformitate cu legislatia în vigoare, pentru: a) folosirea neautorizata a terenurilor cu spatii verzi; b) nerespectarea cerințelor privind proiectarea, construirea şi darea în exploatare a obiectivelor în spatiile verzi; c) atribuirea terenurilor pentru constructii în spatiile verzi fără coordonarea cu organele teritoriale ale autorităţii centrale pentru amenajarea teritoriului, ale autorităţii centrale pentru protectia mediului şi fără consultarea populatiei; d) desfăşurarea neautorizata a activităţilor economice, de turism şi agrement în spatiile verzi; e) ocuparea nelegitima a terenurilor cu spatii verzi; f) deteriorarea spatiilor verzi în urma incendiilor sau comportarii iresponsabile cu focul; g) aruncarea pe spatiile verzi de mase plastice, hartii, sticle, resturi animaliere, deseuri menajere şi orice alte deseuri; h) distrugerea sau deteriorarea drumurilor, aleilor, sistemelor de drenaj, instalaţiilor tehnice şi ingineresti din spatiile verzi; i) colectarea plantelor medicinale, a fructelor şi a ierbii de gazon; j) pasunatul pe spatii verzi; k) decopertarea litierei şi deteriorarea paturii vii şi a stratului de sol fertil; l) capturarea animalelor protejate integrate ecosistemului spatiului verde; m) plimbarea şi imbaierea cainilor şi a altor animale în afara spatiilor amenajate; n) distrugerea spatiilor verzi prin poluare cu ape reziduale, chimicale, deseuri de productie, produse petroliere sau alte substante nocive.  +  Articolul 24 (1) Prejudiciile cauzate spatiilor verzi se recupereaza pe baza hotărârii judecătorești definitive. (2) În cazul deteriorării spatiilor verzi în urma incendiilor, se stabileste compensarea nu numai a pagubei pricinuite spatiilor verzi, ci şi a cheltuielilor suportate pentru stingerea incendiului şi curatarea teritoriului de deseurile provenite în urma acestuia şi refacerea zonei verzi. (3) În cazul poluarii chimice a spatiilor verzi, se stabileste nu numai compensarea pagubei pricinuite spatiilor verzi, ci şi a cheltuielilor suportate pentru reecologizarea zonei şi a lucrărilor pe termen lung necesare pentru decontaminarea zonei, precum şi a cheltuielilor medicale evaluate în cazul afectarii populatiei. (4) Producţia lemnoasa şi alte produse dobandite ilicit din exploatarea spatiilor verzi sunt supuse confiscarii şi transmise administratorilor spatiilor verzi.  +  Articolul 25 (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă contraventionala, după cum urmeaza: a) de la 50 lei la 100 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 lei la 10.000 lei pentru persoane juridice, pentru incalcarea prevederilor art. 7 lit. a), b) şi c), art. 8, 11, ale art. 18 alin. (2) şi (3) şi ale art. 23 lit. a), f), g), h), i), k) şi l); b) de la 200 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoane juridice, pentru incalcarea prevederilor art. 7 lit. d) şi ale art. 23 lit. b), c), d), e), j), m) şi n); c) de la 5.000 lei la 30.000 lei pentru incalcarea prevederilor art. 13 alin. (1) şi ale art. 20 alin. (1), (3) şi (4). (2) Constatarea contraventiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele imputernicite în acest scop de autoritatea publică centrala pentru protectia mediului şi de către primari sau împuterniciţi ai acestora.  +  Articolul 26Prevederile art. 25 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 27Prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale şi judetene pot fi stabilite şi alte fapte ce constituie contraventii la regimul spatiilor verzi.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORBOGDAN OLTEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 15 ianuarie 2007.Nr. 24.------------