ORDIN nr. 2.254 din 29 decembrie 2006privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 16 ianuarie 2007    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi functionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 15 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completeaza după cum urmeaza:1. Punctul 5.3.2 va avea urmatorul cuprins:"5.3.2. În scopul acceptarii la plata a documentelor prezentate de instituţiile publice, unitatile Trezoreriei Statului au obligaţia de a verifica urmatoarele: incadrarea plăţilor dispuse în limita creditelor bugetare aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice; incadrarea cheltuielilor de capital în sumele aprobate pentru obiectivele de investitii cuprinse în listele de investitii aprobate în condiţiile legii; incadrarea în disponibilitatile de credite bugetare deschise şi repartizate sau în disponibilitatile de fonduri, după caz; verificarea efectuării de către instituţiile publice a plăţilor prevăzute la art. 5 alin. (8) şi la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă numai în conturile agentilor economici deschise la Trezoreria Statului.La efectuarea oricăror plati din conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului, instituţiile publice au obligaţia de a prezenta copii ale ordonantarilor de plată intocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002.Oblibaţiile datorate de angajat şi de angajator, aferente drepturilor salariale, se platesc de instituţiile publice la termenele stabilite de prevederile legale în vigoare."2. Punctul 5.4.5 se abroga.3. După punctul 6.1.5 se introduc doua noi puncte, punctele 6.1.6 şi 6.1.7, cu urmatorul cuprins:"6.1.6. În scopul respectarii principiilor nediscriminarii şi tratamentului egal, prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 337/2006, instituţiile publice nu pot impune condiţia de a avea conturi deschise la Trezoreria Statului operatorilor economici interesati sa participe la procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică.Contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate instituţiilor publice de către operatorii economici organizaţi ca societăţi civile, fundatii, organizaţii neguvernamentale, societăţi cooperative sau alte forme de asociere ale acestora, alte persoane fizice sau juridice care nu se încadrează în prevederile pct. 6.1.1 se achită în conturi de disponibilitati ale acestora, deschise la institutii de credit.6.1.7. Agentii economici au obligaţia de a verifica sumele înregistrate în extrasele de cont eliberate zilnic de unitatile Trezoreriei Statului şi de a restitui de îndată platitorilor eventualele sume care nu le sunt cuvenite sau de a sesiza unitatile Trezoreriei Statului în legătură cu eventualele erori produse din vina acestora, pentru efectuarea regularizarilor necesare."4. Punctul 9.5.4 va avea urmatorul cuprins:"9.5.4. Instituţiile publice şi activităţile finantate integral din venituri proprii virează echivalentul în lei al sumelor în valută încasate la bănci în conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului, la termenele stabilite de ordonatorii de credite sau în acordurile de finanţare, după caz."5. Punctul 10.3 va avea urmatorul cuprins:"10.3. Calculul dobanzii la disponibilitatile la vedere se efectueaza după urmatoarea formula:               Sold mediu zilnic x rata dobanzii x 30 de zile    Dobânda = ----------------------------------------------,                            360 x 100în care: Sold mediu zilnic = suma soldurilor zilelor calendaristice/numar de zile calendaristice (28, 29, 30, 31)."6. Punctul 10.3.1 va avea urmatorul cuprins:"10.3.1. Dobânda se calculeaza lunar şi se virează în acelasi cont în prima zi lucratoare a lunii urmatoare."7. După punctul 10.4.3 se introduce un nou punct, punctul 10.4.3^1, cu urmatorul cuprins:"10.4.3^1. În situaţia în care scadenta depozitului este intr-o zi nelucratoare, restituirea depozitului şi virarea dobanzii în contul de disponibil se efectueaza în prima zi lucratoare de la data scadentei. Pentru intervalul de zile nelucratoare cuprins de la data scadentei până la restituirea depozitului şi virarea dobanzii, unitatea Trezoreriei Statului unde titularul are deschis contul şi constituit depozitul nu calculeaza dobânda."8. La punctul 11.1, primul alineat va avea urmatorul cuprins:"Veniturile şi cheltuielile inscrise în bugetul Trezoreriei Statului se grupează pe baza «Clasificatiei indicatorilor privind bugetul Trezoreriei Statului», prevăzută în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice."9. Punctul 11.2.1 va avea urmatorul cuprins:"11.2.1. Bugetul Trezoreriei Statului se aproba prin hotărâre a Guvernului, în urmatoarea structura:- veniturile bugetare, pe capitole şi subcapitole;- cheltuielile bugetare, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate."10. Punctul 11.2.2 va avea urmatorul cuprins:"11.2.2. Bugetul propriu gestionat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi bugetele direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene, a municipiului Bucureşti şi ale administratiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti se aproba de către ordonatorul principal de credite, cu desfăşurare pe trimestre, în structura aprobata prin hotărâre a Guvernului."11. Punctul 11.2.3 va avea urmatorul cuprins:"11.2.3. Creditele bugetare aprobate la cap. 55.09 «Tranzactii privind datoria publică şi împrumuturi» se repartizeaza de directorii executivi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene pentru bugetele unităţilor subordonate în cadrul cărora funcţionează unităţi ale Trezoreriei Statului, cu desfăşurare pe trimestre."12. Punctul 11.3.1 va avea urmatorul cuprins:"11.3.1. Virarile de credite bugetare între subdiviziunile clasificaţiei bugetare pentru bugetul propriu al Ministerului Finanţelor Publice şi bugetele unităţilor subordonate se aproba de către ordonatorul principal de credite şi se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar, cu excepţia cap. 55.09 «Tranzactii privind datoria publică şi împrumuturi», pentru care virarile de credite bugetare se pot efectua în tot cursul anului.Propunerile de virari de credite bugetare se transmit Directiei generale a contabilitatii publice şi a sistemului de decontari în sectorul public din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cu cel puţin o luna înainte de angajarea cheltuielilor, insotite de justificari, detalieri şi necesităţi privind execuţia până la finele anului bugetar, atât pentru articolele sau alineatele de cheltuieli de la care se disponibilizeaza, cat şi pentru cele la care se suplimenteaza prevederile bugetare.În cazuri temeinic justificate, propunerile de virari de credite bugetare la cap. 55.09 «Tranzactii privind datoria publică şi împrumuturi» se pot efectua în cursul lunii, înainte de ordonantarea şi lichidarea cheltuielilor."13. Punctul 11.3.2 se abroga.14. La punctul 11.4.1, al doilea alineat va avea urmatorul cuprins:"Deschiderile de credite bugetare din bugetul Trezoreriei Statului se efectueaza trimestrial, pe baza propunerilor transmise de ordonatorii de credite din subordine, insotite de note justificative, în limita creditelor bugetare aprobate pe capitole şi titluri de cheltuieli."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2007.Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 29 decembrie 2006.Nr. 2.254.------------