LEGE nr. 7 din 9 ianuarie 2007pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Cele 12 luni prevăzute la alin. (1) pot fi constituite integral şi din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii: a) şi-au însoţit soţul/sotia trimis/trimisa în misiune permanenta în străinătate; b) au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii; c) au beneficiat de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii; d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare; e) au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective; f) au realizat în sistemul public de pensii, anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, perioade de stagiu de cotizare pe bază de contract de asigurare socială; g) au beneficiat de indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv până la vârsta de 3 ani în cazul copilului cu handicap; h) au beneficiat de pensii de invaliditate; i) au beneficiat de concediu fără plata pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii; j) au lucrat cu contract individual de muncă în străinătate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state; k) se afla în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii; l) se afla în perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă sau de diploma, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, potrivit legii."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Persoanele care sunt îndreptăţite sa beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului, reglementată de prezenta ordonanţă de urgenţă, şi realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de un stimulent în cuantum lunar de 300 lei. (2) Stimulentul prevăzut la alin. (1) se acordă şi persoanelor care au fost îndreptăţite sa beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului reglementată de dispoziţiile aplicabile până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cuprinse în Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare, de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 452/2001, precum şi de alte acte normative referitoare la stabilirea şi acordarea acestui drept, denumite în continuare acte normative speciale. (3) În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului şi solicita dreptul la stimulent, plata acestei indemnizaţii se suspenda. (4) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul stimulentului lunar prevăzut la alin. (1) este de 100 lei."3. La articolul 5, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenta, cu excepţia asistentului maternal profesionist, precum şi persoana care a fost numita tutore. (3) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (2), acordarea drepturilor prevăzute la art. 1, respectiv la art. 2, se face ţinându-se seama de perioada de 12 luni anterioare datei la care, după caz, s-a aprobat adoptia, a fost facuta încredinţarea, s-a instituit plasamentul sau tutela."4. La articolul 6, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Concediul şi indemnizaţia lunară prevăzute la art. 1, respectiv la art. 2, precum şi stimulentul prevăzut la art. 3 se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 naşteri sau, după caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2), după data de 1 ianuarie 2006. (2) Se ia în calcul la stabilirea celor 3 naşteri şi naşterea survenită până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv, în situaţia în care solicitanţii drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestora după data de 1 ianuarie 2006."5. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 au dreptul la concediu fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului după primele 3 naşteri sau, după caz, după primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2). (2) Durata concediului prevăzut la alin. (1) este de 3 luni şi se acordă integral, o singură dată, fiecăruia dintre părinţii fireşti ai copilului sau, după caz, persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (2), în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv a vârstei de 3 ani în cazul copilului cu handicap. (3) Cererea pentru acordarea concediului fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se depune şi se înregistrează la angajator, pe baza livretului de familie sau a certificatului de naştere al copilului. (4) Perioada în care o persoană beneficiază de concediu fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului constituie perioada asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în vederea stabilirii indemnizaţiilor de asigurări de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006."6. La articolul 8 alineatul (1), după litera k) se introduce o noua litera, litera k^1), cu următorul cuprins:"k^1) dovada eliberata de autorităţile competente pentru realizarea veniturilor din activităţi independente sau, după caz, din activităţi agricole şi a plăţii impozitului pentru acestea;".7. La articolul 10 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusa în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea data;".8. La articolul 12 alineatul (1), după litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu următorul cuprins:"h) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate."9. La articolul 12, după alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) Plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspenda în situaţia în care beneficiarii acestei indemnizaţii primesc diverse sume în baza legii, contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi profesionale.(2^2) Plata indemnizaţiei se suspenda în situaţia în care persoanele, pentru care se asigura continuitatea plăţii acesteia în condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a), nu depun cererea în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."10. La articolul 12, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Reluarea plăţii drepturilor suspendate în situaţiile prevăzute la alin. (2), (2^2), (3) şi (4) se face începând cu data depunerii cererii."11. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Beneficiarul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă este obligat sa comunice în scris primăriei orice modificare intervenita în situaţia sa, de natura sa determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia."12. La articolul 18, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5), (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(5) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 1, respectiv art. 2, constituie perioada asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006. (6) În situaţia prevăzută la alin. (5), la stabilirea cuantumului indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul salariul de baza minim brut pe ţara garantat în plata din perioada respectiva. (7) Perioada concediului pentru creşterea copilului în vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în munca şi în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta."13. La articolul 20, alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(2) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se achită lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, împuternicit prin procura, pe bază de mandat poştal sau, după caz, în cont curent personal ori cont de card........................................................ (4) Modalităţile de plată a drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei."14. La articolul 20, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5), (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(5) În cazul achitării drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în cont curent personal sau în cont de card, direcţiile teritoriale efectuează plata prin unităţile bancare pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar. (6) Comisionul bancar prevăzut la alin. (5) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate şi va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial între direcţiile teritoriale şi unităţile bancare. (7) Fondurile necesare achitării comisionului bancar pentru plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se suporta din bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei din aceleaşi fonduri din care se suporta plata drepturilor."15. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi persoanelor care, la data de 31 decembrie 2005, se aflau în una dintre următoarele situaţii: a) în plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului, reglementată de dispoziţiile cuprinse în actele normative speciale prevăzute la art. 3 alin. (2); b) în concediu de maternitate şi în plata indemnizaţiei aferente şi care, după încheierea acestei perioade, ar fi fost îndreptăţite sa beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului reglementată de dispoziţiile cuprinse în actele normative speciale prevăzute la art. 3 alin. (2); c) ar fi fost îndreptăţite sa beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului reglementată de dispoziţiile cuprinse în actele normative speciale prevăzute la art. 3 alin. (2) şi nu au solicitat acest drept; d) cererile privind acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, reglementată de dispoziţiile cuprinse în actele normative speciale prevăzute la art. 3 alin. (2), nu au fost soluţionate până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv. (2) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă şi persoanelor care, până la data de 31 octombrie 2006, au realizat în sistemul public de pensii perioade de stagiu de cotizare de cel puţin 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei naşterii copilului. (3) Condiţia prevăzută la art. 1 alin. (1) se considera a fi îndeplinită de persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2). (4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a), drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se cuvin şi se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2006 în baza dosarelor transmise la direcţiile teritoriale de către plătitorii acestui drept. (5) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b, drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se cuvin şi se acordă începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusa în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, respectiv de la data depunerii cererii, dacă a fost depusa după acest termen. (6) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) şi la alin. (2), drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se cuvin şi se acordă în condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1)."16. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă încetează plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului, efectuată în condiţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de actele normative speciale menţionate la art. 3 alin. (2)."17. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins:"Art. 26^1 - Pentru persoanele care au beneficiat până la data de 31 decembrie 2005 de drepturile prevăzute la art. 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă."18. Articolul 27 se abroga.  +  Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va supune aprobării prin hotărâre a Guvernului modificarea şi completarea corespunzătoare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.825/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IIIOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile Clauzei 2 "Concediul pentru creşterea copilului" pct. 1, 2, pct. 3 lit. a)-c), precum şi ale pct. 8 din anexa la Directiva 96/34/CE din 3 iunie 1996 referitoare la Acordul-cadru privind concediul pentru creşterea copilului, încheiat între UNICE, CEIP şi CES, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) L 145 din 19 iunie 1996.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 9 ianuarie 2007.Nr. 7.---