LEGE nr. 6 din 9 ianuarie 2007privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 63 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea și completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 20 septembrie 2006, cu urmatoarele modificari și completari:1. La articolul I, punctul 1 se abroga.2. La articolul I punctul 2, punctul 15 al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:15. unități de asistența medicală autorizate - unitatile sanitare cu personal calificat și cu dotare corespunzătoare pentru examinarea medicală ambulatorie a candidaților la obtinerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau de tramvai, autorizate de autoritatea de sănătate publică judeteana sau de cea a municipiului București, după caz;3. La articolul I, după punctul 2 se introduc trei noi puncte, punctele 2^1, 2^2 și 2^3, cu urmatorul cuprins:2^1. La articolul 6, după punctul 16 se introduc trei noi puncte, punctele 16^1-16^3, cu urmatorul cuprins:16^1 inmatriculare/înregistrare - operațiunea administrativa prin care se atesta ca un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atestării înmatriculării/înregistrării este certificatul de inmatriculare/înregistrare și numărul de inmatriculare/înregistrare atribuit;16^2. inmatriculare/înregistrare permanenta - operațiunea de inmatriculare/înregistrare prin care se atribuie certificat de inmatriculare/înregistrare și numar de inmatriculare/ înregistrare pentru o perioadă nedeterminata;16^3. inmatriculare temporara - operațiunea de inmatriculare prin care se acordă certificat de inmatriculare și numar de inmatriculare pentru o perioadă determinata;».2^2. La articolul 6, punctul 34 va avea urmatorul cuprins:34. detinator mandatat - persoana fizica sau juridica care folosește un vehicul în baza unui contract de leasing sau contract de închiriere;2^3. La articolul 6, după punctul 35 se introduce punctul 35^1 cu urmatorul cuprins:35^1 vehicul nou - vehicul care nu a mai fost niciodata înmatriculat;4. La articolul I punctul 3, articolul 11 va avea urmatorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Proprietarii de vehicule sau detinatorii mandatați ai acestora sunt obligati să le înmatriculeze sau să le inregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulatie, conform prevederilor legale.(2) Inmatricularea vehiculelor este continua, de la admiterea în circulatie până la scoaterea definitivă din circulatie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei condiții, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, și presupune urmatoarele operațiuni:a) înscrierea în evidentele autorităților competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de către primul proprietar;b) transcrierea în evidentele autorităților competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul.(3) Operațiunile prevăzute la alin. (2) se realizează pe baza datelor de identificare ale vehiculului și ale proprietarului și condiționeaza eliberarea de către autoritățile competente, potrivit legii, a unui certificat de inmatriculare, precum și a plăcuțelor cu numărul de inmatriculare atribuit și transcrierile necesare în certificatul de inmatriculare și în cartea de identitate a vehiculului.(4) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se inscriu în evidentele autorităților competente simultan cu menționarea încetării calității de titular al înmatriculării a fostului proprietar.(5) Solicitanții unei operațiuni de inmatriculare a unui vehicul în evidentele autorităților competente, potrivit legii, trebuie să faca dovada certificării autenticității vehiculului de către Registrul Auto Roman, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Certificarea autenticității vehiculului contine și atestarea faptului ca acesta nu figurează în baza de date ca fiind furat.(6) Dovada certificării vehiculului nu se impune în cazul vehiculelor noi pentru solicitanții operațiilor de inmatriculare.(7) Cu ocazia realizării oricarei operațiuni privind inmatricularea unui vehicul, verificarea efectuării inspecției tehnice periodice și a asigurarii obligatorii de raspundere civila, respectiv a valabilității acestora, se poate face și pe cale informatica, în condițiile stabilite prin protocol incheiat între autoritatea competentă din subordinea Ministerului Administrației și Internelor cu atribuții de organizare și coordonare a activității de evidenta și eliberare a certificatelor de inmatriculare și a plăcuțelor cu numere de inmatriculare și Registrul Auto Roman, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.(8) Autoritățile competente sa realizeze operațiunile de inmatriculare a vehiculelor pot incasa de la solicitanți toate taxele și tarifele stabilite potrivit legii, aferente acestor operațiuni.(9) Societățile abilitate sa comercializeze vehicule noi și societățile de leasing din România pot solicita, pe cale informatica, inmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulatie a vehiculelor, prin intermediul unei aplicații informatice puse la dispoziție, în condițiile stabilite prin protocol, de către autoritatea competentă din subordinea Ministerului Administrației și Internelor cu atribuții de organizare și coordonare a activității de evidenta și eliberare a certificatelor de inmatriculare și a plăcuțelor cu numere de inmatriculare.(10) Proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat să solicite autorității competente înscrierea în certificatul de inmatriculare sau de înregistrare a oricarei modificari a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, după caz, ale proprietarului.5. La articolul I punctul 5, alineatul (1) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Odata cu realizarea operațiunilor de inmatriculare a vehiculului, autoritatea competentă elibereaza proprietarului sau deținătorului mandatat un certificat de inmatriculare, conform categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum și plăcuțe cu numărul de inmatriculare.6. La articolul I punctul 6, alineatul (1^1) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:(1^1) La cererea scrisa a proprietarului unui vehicul, în certificatul de inmatriculare sau de înregistrare se poate inscrie și o altă persoană decat proprietarul, specificîndu-se calitatea în care aceasta poate utiliza vehiculul, în virtutea unui drept legal. În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menționarea în certificatul de inmatriculare sau de înregistrare și a datelor de identificare ale deținătorului mandatat.7. La articolul I punctul 8, articolul 21 va avea urmatorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Conducătorii de autovehicule sau de tramvaie trebuie să aibă cunoștințele și indemanarea necesare conducerii și să fie apti din punct de vedere medical și psihologic.(2) Conducătorii de autovehicule sau de tramvaie vor fi verificați periodic din punct de vedere medical și al capacităților psihologice, în condițiile stabilite de reglementarile în vigoare.8. La articolul I punctul 9, litera b) a alineatului (3) și alineatele (4), (5) și (6) ale articolului 22 vor avea urmatorul cuprins:b) obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducătorii de autovehicule și de tramvaie stabiliti prin prezenta ordonanță de urgență;.............................................................(4) Examinarea medicală se realizează în unități de asistența medicală autorizate, existente la nivelul fiecarui judet, care au obligația luării în evidenta a solicitantului sau a conducătorului de autovehicul ori de tramvai de către medicul de familie.(5) Lista unităților de asistența medicală autorizate se stabileste și se actualizeaza prin ordin al ministrului sănătății publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(6) Medicul de familie, atunci când constata ca o persoană din evidenta sa, care poseda permis de conducere, prezinta afecțiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătății publice emis conform alin. (2), va solicita unității de asistența medicală autorizate examenul de specialitate necesar. În cazul în care unitatea de asistența medicală autorizata a stabilit ca persoana este inapta medical pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunică aceasta imediat politiei rutiere pe a carei raza teritoriala își desfășoară activitatea.9. La articolul I punctul 10, alineatele (3^1), (3^2), (3^4) și (3^5) ale articolului 23 vor avea urmatorul cuprins:(3^1) Pregătirea teoretica și practica a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere este precedata de o evaluare obligatorie a capacităților psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor. Evaluarea psihologica este obligatorie în vederea obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducătorii de autovehicule și de tramvaie stabiliti prin prezenta ordonanță de urgență.(3^2) Conducătorii de autovehicule sau de tramvaie, deținători ai certificatului de atestare profesionala, vor fi evaluați periodic din punct de vedere al capacităților psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, în condițiile stabilite de reglementarile în vigoare................................................................(3^4) Evaluarea psihologica se realizează în laboratoare de specialitate autorizate din cadrul instituțiilor abilitate.(3^5) Lista laboratoarelor de specialitate autorizate se stabileste și se actualizeaza prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.10. La articolul I, punctul 15 se abroga.11. La articolul I, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14^1, cu urmatorul cuprins:14^1. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:  +  Articolul 39Proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat sa comunice politiei rutiere, la cererea acesteia și în termenul solicitat, identitatea persoanei careia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.»12. La articolul I, punctul 16 va avea urmatorul cuprins:16. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:  +  Articolul 40Regulile de circulatie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor destinate transporturilor de marfuri, celor cu mase sau cu dimensiuni de gabarit depășite ori care transporta marfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglementarile în vigoare.13. La articolul I, punctul 18 va avea urmatorul cuprins:18. Articolul 79 va avea urmatorul cuprins:  +  Articolul 79(1) Conducătorii vehiculelor implicati într-un accident de circulatie în urma caruia a rezultat numai avarierea vehiculelor respective sunt obligati să le scoata imediat în afara părții carosabile ori, dacă nu este posibil, să le deplaseze cat mai aproape de bordura sau de acostament, semnalizandu-le corespunzător.(2) Dacă cel puțin unul dintre vehiculele implicate în accident nu poate fi deplasat la unitatea de politie, conducătorii implicati sunt obligati sa anunte imediat și sa astepte politia în vederea întocmirii documentelor de constatare a accidentului și eliberarii autorizatiei de reparatie.(3) În situația în care vehiculele avariate pot fi deplasate fără riscul de a periclita siguranța circulației, conducătorii acestora se vor prezenta imediat cu vehiculele la unitatea de politie pe a carei raza a avut loc evenimentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare a accidentului și eliberarii autorizatiei de reparatie.(4) Pentru conducătorii de vehicule care s-au deplasat la politie cu vehiculele avariate, politia este obligata sa intocmeasca documentele de constatare a accidentului și sa elibereze autorizatia de reparatie.14. La articolul I, punctele 19 și 20 se abroga.15. La articolul I punctul 21, articolul 80^1 va avea urmatorul cuprins:  +  Articolul 80^1Persoanele fizice sau juridice autorizate să execute lucrari de reparatii la vehicule avariate au obligația sa tina evidenta proprie a reparatiilor executate, conform prevederilor legale, și sa comunice imediat, la cererea politiei rutiere, datele înregistrate solicitate de aceasta.16. La articolul I punctul 22, alineatul (1) al articolului 81 va avea urmatorul cuprins:  +  Articolul 81(1) În vederea întocmirii dosarelor pentru despăgubire, la solicitarea societatilor din domeniul asigurarilor, autoritatea care are în evidenta vehiculele înmatriculate sau înregistrate comunică acestora datele referitoare la proprietarii sau detinatorii mandatați ai vehiculelor.17. La articolul I punctul 23, alineatul (3) al articolului 81 va avea urmatorul cuprins:(3) La solicitarea politiei rutiere, societățile de asigurare comunică acesteia date referitoare la constatarile tehnice din dosarele înregistrate în evidentele acestora privind stabilirea pierderilor materiale rezultate în urma accidentelor de circulatie sau a altor evenimente rutiere.18. La articolul I punctul 26, alineatul (1) al articolului 88 va avea urmatorul cuprins:  +  Articolul 88(1) Recoltarea probelor biologice se face în unitatile de asistența medicală autorizate sau în institutii medico-legale și se efectueaza numai în prezenta unui reprezentant al politiei rutiere.19. La articolul I, punctul 27 se abroga.20. La articolul I punctul 29, alineatul (4) al articolului 97 va avea urmatorul cuprins:(4) Retragerea permisului de conducere se dispune de către politia rutiera dacă titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de către o unitate de asistența medicală autorizata.21. La articolul I, după punctul 29 se introduc doua noi puncte, punctele 29^1 și 29^2, cu urmatorul cuprins:29^1. La articolul 100, litera g) a alineatului (3) va avea urmatorul cuprins:g) nerespectarea prevederilor art. 79 alin. (2) sau (3), după caz.29^2. La alineatul (1) al articolului 102, punctele 7 și 18 se abroga.22. La articolul I punctul 30, punctul 38 al alineatului (1) al articolului 102 va avea urmatorul cuprins:38. nerespectarea obligației de comunicare prevăzute la art. 80^1 și la art. 81 alin. (3) sau comunicarea de date inexacte ori incomplete.23. La articolul I punctul 31, punctul 29 al articolului 105 va avea urmatorul cuprins:29. nerespectarea obligației de comunicare prevăzute la art. 80^1 și la art. 81 alin. (3) sau comunicarea de date inexacte ori incomplete.24. La articolul I, după punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 31^1, cu urmatorul cuprins:31^1. Alineatul (5) al articolului 111 va avea urmatorul cuprins:(5) În situațiile prevăzute la art. 90 alin. (1), art. 100 alin. (3) și la art. 101 alin. (3), dovada inlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza cu drept de circulatie pentru o perioadă de 15 zile.25. La articolul I punctul 36, litera b) a articolului 136 va avea urmatorul cuprins:b) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, pentru prevederile art. 23 alin. (3^3) și (3^5) și ale art. 66 alin. (3);26. După articolul V se introduce un nou articol, articolul V^1, cu urmatorul cuprins:  +  Articolul V^1Până la data de 31 martie 2007, Guvernul va inainta Parlamentului pentru dezbatere și adoptare un proiect de lege privind constatarea amiabila în caz de accidente de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale.  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi, în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Administrației și Internelor va elabora propunerile de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1.391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PRESEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  București, 9 ianuarie 2007.Nr. 6.----------