ORDIN nr. 576 din 28 decembrie 2006privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
EMITENT
 • MINISTERUL SANATATII PUBLICE
 • Nr. 1.782 din 28 decembrie 2006
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 576 din 28 decembrie 2006
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2007  În temeiul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, al Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare din România, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul Ministerului Sănătăţii Publice, al Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 8.419/5.493/2006,ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul investigaţiilor de laborator prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Codificarea medicală a bolilor în spitalele din România se va face conform Listei tabelare a bolilor a Clasificării Internaţionale a Maladiilor, revizia 10 OMS. (2) Codificarea procedurilor medicale în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România se face conform Listei tabelare a procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v.3, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.624/2004 privind introducerea Listei tabelare a procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v.3, în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România. (3) Codificarea investigaţiilor de laborator în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România se va face conform Nomenclatorului investigaţiilor de laborator.  +  Articolul 3 (1) Se aprobă utilizarea în sistemul informaţional al spitalelor a formularului "Foaie de observaţie clinică generală", denumit în continuare FOCG, prezentat în anexa nr. 2. (2) FOCG se întocmeşte pentru pacienţii spitalizaţi în regim de spitalizare continuă. (3) FOCG se completează într-un singur exemplar pentru fiecare episod de spitalizare continuă. Episodul de spitalizare continuă reprezintă perioada de spitalizare a unui pacient, în regim de spitalizare continuă, în cadrul aceluiaşi spital, fără întrerupere şi fără modificarea tipului de îngrijiri. (4) Tipurile de îngrijiri în regim de spitalizare continuă sunt: îngrijiri acute şi îngrijiri cronice sau de recuperare. (5) În situaţia în care se realizează un transfer al pacientului între secţii care furnizează îngrijiri de acelaşi tip, nu se deschide o nouă FOCG. În situaţia în care se realizează un transfer al pacientului între secţii care furnizează îngrijiri de tip diferit (din secţii de îngrijiri acute în secţii de îngrijiri cronice sau de recuperare şi invers), se deschide o nouă FOCG. (6) Se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip cronic sau de recuperare în următoarele secţii din nomenclatorul de secţii spitaliceşti în vigoare: Boli profesionale (1041); Cronici (1061); Geriatrie şi gerontologie (1121); Medicina muncii (1181); Neonatalogie (prematuri) (1222); Pediatrie (recuperare pediatrică) (1272); Pediatrie cronici (1282); Pneumoftiziologie (1301); Pneumoftiziologie pediatrică (1302); Psihiatrie cronici (1333); Recuperare, medicină fizică şi balneologie (1371); Recuperare, medicină fizică şi balneologie copii (1372); Recuperare medicală-cardiovasculară (1383); Recuperare medicală neurologie (1393); Recuperare medicală - ortopedie şi traumatologie (1403); Recuperare medicală - respiratorie (1413); Recuperare neuropsihomotorie (1423); Secţii sanatoriale (1473). (7) Secţiile în care se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip acut sunt toate secţiile clinice, medicale şi chirurgicale din nomenclatorul de secţii spitaliceşti în vigoare, cu excepţia celor menţionate la alin. (6), incluzând secţiile de chirurgie maxilo-facială, dar excluzând secţiile de anestezie şi terapie intensivă. (8) Instrucţiunile privind completarea FOCG sunt cuprinse în anexa nr. 3.  +  Articolul 4 (1) Se aprobă utilizarea în sistemul informaţional al spitalului a formularului "Fişă pentru spitalizarea de zi", denumit în continuare FSZ, prezentat în anexa nr. 4. (2) FSZ se completează pentru fiecare pacient care beneficiază de servicii medicale în regim de spitalizare de zi. (3) În cazul în care pe parcursul episodului de spitalizare de zi pacientul este internat în regim de spitalizare continuă, se va închide FSZ şi se va deschide o FOCG. (4) FSZ poate fi închisă în aceeaşi zi în care a fost deschisă sau la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a anului respectiv. (5) Instrucţiunile privind completarea FSZ sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 5 (1) Stabilirea reglementărilor privind codificarea datelor, completarea şi utilizarea FOCG şi FSZ se vor face de către Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii. (2) Instruirea şi sprijinirea spitalelor privind codificarea datelor, completarea şi utilizarea FOCG şi a FSZ se vor face de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, care organizează şi răspund de buna desfăşurare a acestui proces la nivelul fiecărui judeţ, sub coordonarea tehnică şi metodologică a Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii. (3) Monitorizarea şi controlul proceselor de codificare a datelor, completarea şi utilizarea FOCG şi FSZ se vor face de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii şi casele de asigurări de sănătate.  +  Articolul 6Datele clinice la nivel de pacient sunt înregistrate de către spitale, care răspund de corectitudinea şi de gestionarea lor, precum şi de asigurarea confidenţialităţii datelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 7Spitalele sunt obligate să colecteze în format electronic o parte din datele cuprinse în FOCG şi FSZ.  +  Articolul 8 (1) Datele clinice la nivel de pacient, care se colectează în format electronic din FOCG, formează Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării continue (SMDPC), prezentat în anexa nr. 6. (2) Datele clinice la nivel de pacient care se colectează electronic din FSZ formează Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării de zi (SMDPZ), prezentat în anexa nr. 7.  +  Articolul 9 (1) Spitalele sunt obligate să transmită SMDPC şi SMDPZ la Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar şi la autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, iar acestea din urmă la Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii. (2) Transmiterea datelor se face prin e-mail sau prin alte mijloace electronice la adresele specificate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar şi, respectiv, de autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. (3) Transmiterea datelor se face în formatul specificat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar. (4) Transmiterea SMDPC se face lunar, până la data de 5 a lunii, şi va conţine datele aferente pacienţilor externaţi în luna precedentă. (5) Transmiterea SMDPZ se face trimestrial, până la data de 5 a lunii imediat următoare fiecărui trimestru încheiat, şi va conţine datele aferente pacienţilor care au fişa de spitalizare de zi închisă în trimestrul precedent. (6) Datele cu caracter confidenţial necodificate (numele şi prenumele pacientului) nu vor fi transmise.Datele cu caracter confidenţial codificate (codul numeric personal al pacientului, codul de parafă al medicului curant, codul de parafă al medicului operator) vor fi transmise în formă criptată, utilizându-se mecanismul de criptare furnizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar. (7) Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar va recepţiona, va gestiona şi va utiliza datele colectate de la spitale în scopul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice în domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar şi susţinerii mecanismelor de finanţare a activităţii spitaliceşti.  +  Articolul 10Instruirea şi sprijinirea spitalelor privind colectarea şi transmiterea SMDPC şi a SMDPZ se vor face de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, care organizează şi răspund de buna desfăşurare a acestui proces la nivelul fiecărui judeţ, sub coordonarea tehnică şi metodologică a Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar.  +  Articolul 11 (1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007. (2) La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 798/2002 privind introducerea în spitale a formularului FOCG, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 29/2003 privind introducerea colectării electronice a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) în spitalele din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 440/2003 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare de zi, precum şi servicii medicale ambulatorii la nivel de spital, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte reglementări care contravin prevederilor prezentului ordin. (3) Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, direcţiile din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii, Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, casele de asigurări de sănătate, spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate ce furnizează îngrijiri de sănătate în regim de spitalizare de zi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 13Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătăţii publice,

  Gheorghe Eugen Nicolăescu

  p. Preşedintele Casei Naţionale

  de Asigurări de Sănătate,

  Vasile Cepoi
   +  Anexa 1Nomenclatorul investiţiilor de laborator 2.1 BIOCHIMIA SISTEMELOR2.10 Biochimia lichidelor organismului     2.100 Metabolismul aminoacizilor şi al proteinelor           2.1000 Identificarea aminoacizilor şi a metaboliţilor           2.1001 Dozarea aminoacizilor           2.1002 Proteine totale           2.1003 Electroforeza proteinelor           2.1004 Albumina           2.1005 Proteine de fază acută:                  2.10050 alfe 1 antitripsina                  2.10051 alfe 2 macroglobulina                  2.10052 alfe 1 glicoproteina acidă                  2.10053 proteina C reactivă                  2.10054 fibrinogen                  2.10059 alte proteine de fază acută           2.1006 Proteine de transport                  2.10060 haptoglobina                  2.10061 ceruloplasmina                  2.10062 transferina                  2.10063 feritina                  2.10069 alte proteine de transport           2.1007 Alţi constituenţi proteici                  2.10070 hemosiderina                  2.10071 eritropoietina                  2.10073 alfa 1 microglobulina                  2.10074 beta 2 microglobulina                  2.10079 alte investigaţii privind metabolismul                          amino-acizilor şi al proteinelor     2.101 Substanţe azotate neproteice            2.1010 Amoniac            2.1011 Uree            2.1012 Acid uric            2.1013 Creatina            2.1014 Creatinina            2.1015 Bilirubina totală            2.1016 Bilirubina directă            2.1019 Alţi constituenţi azotaţi     2.102 Metabolismul glucidic            2.1020 Glucoza            2.1021 Galactoza            2.1022 Glicoproteine            2.1023 Mucopolizaharide            2.1024 Acid lactic            2.1025 Peptid C            2.1026 Hemoglobina glicozilatăTestele de toleranţă la glucoză, etc, sunt dozări repetate ladiferite intervale de timp şi nu necesită codificare aparte            2.1029 Alte investigaţii privind metabolismul, glucidic     2.103 Metabolismul lipidic           2.10300 Lipide totale           2.10301 Acizi graşi liberi           2.10302 Acizi biliari şi săruri           2.10303 Colesterol total           2.10304 Colesterol HDL           2.10305 Colesterol LDL           2.10306 Trigliceride           2.10307 Alfa - lipoproteina           2.10308 Beta - lipoproteina           2.10309 Electroforeza lipidelor           2.10310 Alţi constituenţi lipidici     2.104 Enzime           2.10400 Lactatohidrogenaza (LDH)           2.10401 Izoenzime LDH           2.10402 Alninainotransferaza (ALAT, TGP, GPT)           2.10403 Aspartataminotransferaza (ASAT, TGO, GOT)           2.10404 Creatinfosfokinaza (CK)           2.10405 Izoenzime CK           2.10406 Gamaglutamiltranspeptidaza (GGT)           2.10407 Glutamat dehidrogenaza           2.10408 Fosfataza acidă totală           2.10409 Fosfataza alcalină           2.10410 Fosfataza acidă prostatică           2.10411 Colinesteraza           2.10412 Alfa amilaza           2.10413 Lipaza           2.10414 Leucinaminopeptidaza           2.10415 5 Nucleotidaza           2.10416 Ornitincarbamiltransfereza           2.10417 Glucozo-6-fosfatdehidogenaza           2.10418 Alte enzime     2.105 Constituenţi anorganici           2.10500 Sodiul           2.10501 Potasiul           2.10502 Clorul           2.10503 Calciul total           2.10504 Calciul ionic           2.10505 Magneziul           2.10506 Fierul           2.10507 Fosforul           2.10508 Cuprul           2.10509 Iodul           2.10510 Sulful           2.10511 Zincul           2.10512 Nichelul           2.10513 Cobaltul           2.10514 Seleniul           2.10515 Plumbul           2.10516 Cromul           2.10517 Arsenul           2.10518 Mercurul           2.10519 Alţi constituienţi anorganici     2.106 Costituenţi gazoşi            2.1060 Determinarea automată a constituienţilor gazoşi            2.1061 pH            2.1062 Presiunea parţială a oxigenului            2.1063 Presiunea parţială a dioxidului de carbon            2.1064 Saturaţia în oxigen a hemoglobinei            2.1065 Rezerva alcalină            2.1066 Ion bicarbonat            2.1069 Alţi constituenţi gazoşi     2.107 Vitamine            2.1070 Vitamina A            2.1071 Vitamina B 12 (ciancobalamina)            2.1072 Vitamina C            2.1073 Vitamina D            2.1074 Acid folic            2.1079 Alte vitamine     2.108 Alcool            2.1080 Alcool etilic            2.1081 Alţi alcoli şi derivaţi            2.1089 Alte investigaţii privind biochimia lichidelor                   organismului 2.2 PROBE FUNCŢIONALE CHIMICE2.20 Funcţia gastrică     2.200 Aspiratul gastric pe nemâncate            2.2000 Aciditatea bazală     2.201 Răspunsul la insulină     2.202 Răspunsul la alţi excitanţi ai secţiei gastrice            2.2020 Testul la histamină            2.2029 Alte investigaţii privind răspunsul la alţi                   excitanţi ai secreţiei gastrice     2.203 Analize gastrice neinstrumentale     2.204 Fermenţi gastrici            2.2040 Pepsina            2.2041 Tripsina            2.2049 Alte investigaţii privind fermenţii gastrici     2.205 Aprecierea efortului la evacuare     2.209 Alte teste ale funcţiei gastrice2.21 Funcţia digestivă a intestinului     2.210 Analizele lichidului duodenal de aspiraţie     2.211 Absorbţia lactozei prin intestin            2.2110 Răspunsul glucozei în sânge la ingestia de lapte            2.2111 Toleranţa lactozei după administrarea de etanol            2.2119 Alte investigaţii de absorbţie a lactozei prin intestin     2.212 Absorbţia D-xilozei de către intestin     2.213 Absorbţia grăsimilor prin intestin     2.214 Producţia de secretină a intestinului     2.215 Activitatea dizaharidazelor a intestinului            2.2150 Lactaza            2.2151 Zaharaza            2.2152 Maltaza            2.2159 Alte investigaţii privind activitatea dizaharidelor                   a intestinului     2.219 Alte probe funcţionale digestive ale intestinului2.22 Probe funcţionale hepatice     2.220 Capacitatea de metabolizare a medicamentelor     2.221 Treptele probelor funcţionale     2.222 Timpul de înjumătăţire a medicamentelor în plasmă     2.229 Alte teste ale funcţiei hepatice2.23 Testele funcţiei pancreatice     2.230 Metabolismul glucozei     2.231 Toleranţa la glucoză     2.232 Toleranţa la insulină     2.233 Insulina plasmatică     2.234 Glucagonul plasmatic     2.235 Răspunsul la secretină     2.236 Colecistochinina - pancreatozimina în ser     2.237 Alte investigaţii     2.238 Aspiratul pancreatic            2.2380 Activitatea enzimatică            2.2389 Alte teste ale funcţiei pancreatice2.24 Funcţia renală     2.240 Clearance-ul aminoacizilor     2.241 Clearance-ul substanţelor endogene            2.2410 Clearance-ul la creatinină            2.2411 Clearance-ul la acidul P. amino-hipuric            2.2412 Clearance-ul fosforului            2.2413 Raportul excreţiei uree/creatinină            2.2419 Alte investigaţii privind clearance-ul substanţelor                   endogene     2.242 Clearance-ul substanţelor exogene            2.2420 Clearance-ul inulinic            2.2421 Clearance-ul la manitol            2.2422 Gradul de filtrare glomerulară            2.2423 Teste de reabsorbţie tabulară            2.2429 Alte investigaţii prind clearance-ul substanţelor                   exogene     2.243 Renina     2.249 Alte investigaţii prind funcţia renală2.25 Hormoni şi metaboliţi ai hormonilor în sânge şi urină            2.2500 TSH            2.2501 T4 totală            2.2502 T4 liberă (FT4)            2.2503 T3 liberă (FT3)            2.2504 Tiroglobulina            2.2505 Calcitonina            2.2506 Osteocalcina            2.2507 Parathormon (PTH)            2.2508 Hormonul somatotrop (STH, HGH)            2.2509 Hormonul foliculinostimulant (FSH)            2.2510 Hormonul lutinizant (LH)            2.2511 Hormonul adrenocorticotrop (ACTH)            2.2512 Hormonul antidiuretic (ADH)            2.2513 Aldosteronul            2.2514 Cortizolul            2.2515 DHEA sulfat            2.2516 17 cetosteroizi            2.2517 17 hidrozicorticosteroizi            2.2518 Adrenalina            2.2519 Noradrenalina            2.2520 Acidul vanil-mandelic            2.2521 Testosteronul            2.2522 Estradiolul            2.2523 Progesteronul            2.2524 17 hidroxi progesteron            2.2525 Prolactina            2.2526 Beta HCG            2.2527 Glucagonul            2.2528 Insulina            2.2529 Secretina            2.2530 Cotecisto-kinina            2.2531 Gastrina            2.2532 Enterogastrina            2.2533 Alte investigaţii2.26 Examenul urinii            2.2600 Volumul            2.2601 pH            2.2602 Densitate            2.2603 Detectarea proteinelor            2.2604 Dozarea proteinelor            2.2605 Detectarea hidraţilor de carbon            2.2606 Dozarea hidraţilor de carbon            2.2607 Detectarea urobilinogenului            2.2608 Detectarea bilirubinei            2.2609 Detectarea leucocitelor            2.2610 Detectarea hematiilor            2.2611 Detectarea nitriţilor            2.2612 Proteina Bence-Jones            2.2613 Porfirine şi derivaţi            2.2614 Acid delta aminolevulinic            2.2615 Examinarea microscopică a sedimentului urinar            2.2616 Sediment urinar cantitativ (Addis)            2.2617 Mioglobina şi hemoglobina            2.2618 Fenilcetonuria            2.2619 Examenul calculului            2.2620 Examenul biochimic al urinii pe bandeleta                   citită de analizor automat            2.2621 Examenul biochimic al urinii pe bandeleta                   citită de analizor semiautomat            2.2622 Alte teste fizico-chimice ale urinii2.27 Examenul conţinutului tractului intestinal             2.270 Examen microscopic pentru digestie             2.271 Detectarea hemoragiilor oculte             2.279 Alte examene ale conţinutului tractului intestinal2.28 Examenul lichidelor organismului     2.280 LCR            2.2800 Numărătoare elementelor nucleate            2.2801 Examen citologic - frotiu colorat            2.2802 Detectarea proteinelor (reacţie Pandy)            2.2809 Alte investigaţii privind LCR     2.281 Alte lichide de puncţie            2.1810 Numărătoare elementelor nucleate            2.2811 Examen citologic - frotiu colorat            2.2812 Detectarea proteinelor            2.2819 Alte investigaţii privind alte lichide de                   puncţie dintre lichidele organismului     2.282 Examenul lichidului spermatic            2.2820 Spermograma            2.2821 Examen citologic \'ad frotiu colorat            2.2829 Alte investigaţii privind examenul lichidului                   spermatic 2.3 BACTERIOLOGIE VIRUSOLOGIE2.30 Bacteriologie     2.300 Hemocultura            2.3000 Bacterii aerobe            2.3001 Bacterii anaerobe            2.3002 Mycobacterium sp.            2.3009 Alte investigaţii privind hemocultura     2.301 Lichide de puncţie            2.3010 Lichidul cefalorahidian                   2.30100 Examinarea sedimentului pe frotiu                   colorat Gram - prezenţa bacteriilor                   2.30101 Cultivarea sedimentului pentru bacterii                   2.30102 Decelare de antigene solubile                   2.30103 Formare val                   2.30104 Frotiu pentru decelare BAAR                   2.30105 Cultivare Mycobacterium                   2.30109 Alte examinări privind lichidul cefalo-radihian            2.3011 Alte lichide de puncţie - pleural, pericardic,                   articular, peritoneal                   2.30110 Examinare pe frotiu - colorat Gram                   2.30111 Cultivare bacterii aerobe                   2.30112 Cultivare bacterii anacrobe                   2.30113 Frotiu pentru BAAR                   2.30114 Cultivare Mycobacterium                   2.30119 Alte examinări privind alte lichide de puncţie     2.302 Tract respirator superior            2.3020 Prelevare din cavitatea bucală                   2.30200 Cultivare bacterii aerobe                   2.30201 Cultivare bacterii anaerobe            2.3021 Aspirat bucal, biopsie bucală                   2.30210 Cultivare bacterii aerobe                   2.30211 Cultivare bacterii anaerobe            2.3022 Exsudat nazal                   2.30220 Staphylococcus aureus - portaj                   2.30221 Streptococcus pyogeaes - portaj            2.3023 Leziuni mucoasă nazală                   2.30230 Cultivare bacterii aerobe            2.3024 Exsudatul nazo-faringian                   2.30240 Bordetella pertusis                   2.30241 Mycoplasma pneumoniae                   2.30242 Chlamydia pneumoniae                   2.30243 Streptococcus pyogenes - portaj                   2.30244 Corynebacterium diphteriae - portaj                   2.30245 Neisseria meningitidis - portaj            2.3025 Exsudatul faringian - cultivare pentru                   2.30250 Streptococ beta-hemolitic                   2.30251 Corynebacterium diphteriae                   2.30252 Neisseria gonorrhoeae                   2.30253 Arcanobacterium haemolyticum                   2.30254 Haemophilus influenzae                   2.30255 Neisseria meningitidis - portaj                   2.30256 Streptococcus pneumoniae - portaj                   2.30257 Examen microscopic pentru fusospirili            2.3026 Puroi sinuzal/spălătură sinuzală                   2.30260 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30261 Cultivare bacterii aerobe                   2.30262 Cultivare bacterii anaerobe            2.3029 Alte examinări ale tractului respirator superior     2.303 Tract respirator inferior            2.3030 Sputa                   2.30300 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30301 Examinare microscopică - BAAR                   2.30302 Cultivare bacterii aerobe                   2.30303 Cultivare Mycobacterium            2.3031 Aspirat hipofaringian                   2.30310 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30311 Examinare microscopică - BAAR                   2.30312 Cultivare bacterii aerobe                   2.30313 Cultivare Mycobacterium            2.3032 Lavaj bronhoalveolar                   2.30320 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30321 Examinare microscopică - BAAR                   2.30322 Cultivare bacterii aerobe                   2.30323 Cultivare Mycobacterium            2.3033 Prelevat prin periere bronşică                   2.30330 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30331 Examinare microscopică - BAAR                   2.30332 Cultivare bacterii aerobe                   2.30333 Cultivare Mycobacterium            2.3034 Aspirat traheal                   2.30340 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30341 Examinare microscopică - BAAR                   2.30342 Cultivare bacterii aerobe                   2.30343 Cultivare Mycobacterium            2.3035 Aspirat transtraheal                   2.30350 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30351 Examinare microscopică - BAAR                   2.30352 Cultivare bacterii aerobe                   2.30353 Cultivare Mycobacterium            2.3036 Biopsie pulmonară                   2.30360 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30361 Examinare microscopică - BAAR                   2.30362 Cultivare bacterii aerobe                   2.30363 Cultivare Mycobacterium            2.3039 Alte examinări ale tractului respirator inferior     2.304 Ochi            2.3040 Secreţie conjunctivală                   2.30400 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30401 Cultivare bacterii aerobe                   2.30402 Cultivare bacterii anaerobe            2.3041 Prelevat de la nivelul corneei                   2.30410 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30411 Cultivare bacterii aerobe                   2.30412 Cultivare Mycobacterium            2.3042 Recoltări endocrine                   2.30420 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30421 Cultivare bacterii aerobe                   2.30423 Cultivare bacterii anaerobe            2.3049 Alte examinări ale ochiului     2.305 Ureche            2.3050 Prelevat din urechea internă                   2.30500 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30501 Cultivare bacterii aerobe                   2.30502 Cultivare bacterii anaerobe            2.3051 Secreţie urechea externă                   2.30510 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30511 Cultivare bacterii aerobe            2.3059 Alte examinări ale urechii     2.306 Tract digestiv            2.3060 Suc gastric/lavaj gastric                   2.30600 Examinare microscopică BAAR                   2.30601 Cultivare Mycobacterium            2.3061 Bila                   2.30610 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30611 Cultivare bacterii aerobe                   2.30612 Cultivare bacterii anaerobe            2.3062 Fecale - cultivare pentru                   2.30620 Salmonella                   2.30621 Shigella                   2.30622 EPEC                   2.30623 EIEC                   2.30624 EHEC                   2.30625 ETEC            2.3063 Alte examinări fecale                   2.30630 Campylobacter                   2.30631 Yersinia                   2.30632 Vibrio cholerae                   2.30633 Staphylococcus aureus                   2.30634 Clostridium difficile            2.3064 Tampon rectal - cultivare pentru                   2.30640 Shigella                   2.30641 Neisseria gonorrhoeae                   2.30642 Campylobacter                   2.30643 Streptococcus gr. B - portaj            2.3069 Alte examinări ale tractului digestiv     2.307 Tract genital feminin            2.3070 Prelevat cervix vaginal                   2.30700 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30701 Cultivare bacterii aerobe                   2.30702 Cultivare bacterii anaerobe            2.3071 Prelevat fund de sac vaginal                   2.30710 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30711 Cultivare bacterii aerobe                   2.30712 Cultivare bacterii anaerobe            2.3072 Prelevat endometru                   2.30720 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30721 Cultivare bacterii aerobe                   2.30722 Cultivare bacterii anaerobe            2.3073 Secreţie uretrală                   2.30730 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30731 Cultivare bacterii aerobe                   2.30732 Cultivare bacterii anaerobe            2.3074 Secreţie vaginală                   2.30740 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30741 Cultivare bacterii aerobe                   2.30742 Cultivare bacterii anaerobe            2.3075 Prelevat din glandele Bartholin                   2.30750 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30751 Cultivare bacterii aerobe                   2.30752 Cultivare bacterii anaerobe            2.3076 Lichid amniotic                   2.30760 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30761 Cultivare bacterii aerobe                   2.30762 Cultivare bacterii anaerobe            2.3077 Produs de concepţie                   2.30770 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30771 Cultivare bacterii aerobe                   2.30772 Cultivare bacterii anaerobe            2.3078 Prelevat din leziuni                   2.30780 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30781 Cultivare bacterii aerobe                   2.30782 Cultivare bacterii anaerobe            2.3079 Alte examinări ale tractului genital feminin     2.308 Tract genital masculin            2.3080 Secreţia uretrală                   2.30800 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30801 Cultivare bacterii aerobe            2.3081 Lichid prostatic                   2.30810 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30811 Examinare microscopică - BAAR                   2.30812 Cultivare bacterii aerobe                   2.30813 Cultivare Mycobacterium            2.3082 Prelevate din leziune                   2.30820 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30821 Cultivare bacterii aerobe                   2.30822 Cultivare bacterii anaerobe            2.3089 Alte examinări ale tractului genital masculin     2.309 Piele şi ţesut subcutanat            2.3090 Abcese - puroi                   2.30900 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30901 Cultivare bacterii aerobe                   2.30902 Cultivare bacterii anaerobe            2.3091 Ulcere de decubitus                   2.30910 Examinare Microscopică - frotiu Gram                   2.30911 Cultivare bacterii aerobe                   2.30912 Cultivare bacterii anaerobe            2.3092 Celulite                   2.30920 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30921 Cultivare bacterii aerobe                   2.30922 Cultivare bacterii anaerobe            2.3093 Fistule                   2.30930 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30931 Cultivare bacterii aerobe                   2.30932 Cultivare bacterii anaerobe            2.3094 Răni                   2.30940 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30941 Cultivare bacterii aerobe                   2.30942 Cultivare bacterii anaerobe            2.3095 Leziuni gangrena                   2.30950 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30951 Cultivare bacterii aerobe                   2.30952 Cultivare bacterii anaerobe            2.3099 Alte examinări ale pielii şi ţesutului subcutanat     2.310 Tract urinar - Urina            2.3100 Cultivare bacterii aerobe            2.3101 Examinare microscopică -BAAR            2.3102 Cultivare Mycobacterium            2.3109 Alte examinări ale tractului urinar     2.311 Prelevate (biopsie, necropsie, cateter-vârf)            2.3110 Prelevate biopsie                   2.31100 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.31101 Examinare microscopică - BAAR                   2.31102 Cultivare bacterii aerobe                   2.31103 Cultivare bacterii anaerobe                   2.31104 Cultivare Mycobacterium            2.3111 Prelevate necropsie                   2.31110 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.31111 Examinare microscopică - BAAR                   2.31112 Cultivare bacterii aerobe                   2.31113 Cultivare bacterii anaerobe                   2.31114 Cultivare Mycobacterium            2.3112 Cateter - vârf                   2.31120 Cultivare bacterii aerobe            2.3119 Alte tipuri de prelevate     2.312 Identificarea bacteriilor            2.3120 Teste primare                   2.31200 Examinare microscopică a culturii                   2.31201 Catalaza                   2.31202 Oxidaza                   2.31203 Sensibilitate la bacitracina                   2.31204 Sensibilitate la optochin                   2.31205 Biloliza                   2.31206 Coagulaza                   2.31207 Termonucleaza stafilococică                   2.31208 Testarea mobilităţii                   2.31209 Alte teste primare            2.3121 Teste suplimentare                   2.31210 Teste biochimice                   2.31211 Identificare serologică prin reacţii de                   aglutinare pe lamă                   2.31212 Identificare cu truse latex                   2.31213 Stripuri de identificare cu citire vizuală                   sau în sistem automat                   2.31214 Tehnici de identificare genomica                   2.31219 Alte teste suplimentare privind identificarea                   bacteriilor     2.313 Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene            2.3130 Antibiograma difuzimetrică pentru bacterii aerobe            2.3131 Antibiograma anaerobi            2.3132 Antibiograma cu stripuri în sistem automat            2.3133 Determinarea producerii de beta-lactamaza            2.3134 Determinarea producerii de ESBL            2.3135 Determinare CMI            2.3136 Determinare CMB            2.3139 Alte teste de sensibilitate la substanţe                   antimicrobiene     2.314 Supravegherea tratamentului cu antibiotice            2.3140 Determinare NEI            2.3141 Determinare NEB            2.3142 Determinarea concentraţiei de antibiotice                   în lichide organice            2.3149 Alte investigaţii privind supravegherea                   tratamentului cu antibiotice2.32 VIRUSOLOGIE     2.320 Izolare virală (standardul de aur al                   diagnosticului virusologic)            2.3200 Izolarea virusurilor pe culturi de                   celule - evidenţierea efectelor citopatice            2.3201 Izolarea virusurilor pe alte substraturi            2.3202 Izolarea virusurilor gripale pe ou de găină embrionat            2.3209 Alte izolări de virus     2.321 Cuantificarea infectivităţii virusurilor            2.3210 Titrarea infectivităţii prin metoda diluţiilor            2.3211 Titrarea infectivităţii prin metoda plajelor            2.3212 Reacţia de hemaglutinare            2.3213 Reacţia de hemadsorbţie            2.3219 Alte cuantificări     2.322 Diagnostic virusologic direct            2.3220 Microscopia electronică pentru evidenţierea                   virionului infectant complet            2.3221 Imunoelectromicroscopia            2.3222 Imunofluorescenţa            2.3223 Tehnica imunoperoxidazei. Coloraţia peroxidaza-                   antiperoxidaza (PAP).                   Sistemul de amplificare avidina-biotina            2.3224 Reacţia de fixare a complementului            2.3225 Reacţia de latex aglutinare            2.3226 Electroforetipare            2.3229 Alte metode de diagnostic     2.323 Identificare genomica            2.3230 Izolare acizilor nucleici virali din virioni                   sau din celule infectate            2.3231 Identificarea genomului viral            2.3232 Tehnici de hibridizare Southern şi Northern Blot     2.324 Teste cantitative de determinare a încărcării virale            2.3240 Amplificarea genomului viral                   2.32400 Amplificarea ţintei - PCR, NASBA                   2.32401 Amplificarea semnalului b-DNA            2.3241 Metode de genotipare:                   2.32410 RFPL (restriction fragment legnth polymorphism)                   2.32411 PCR fragment lenagth polymorphism                   2.32412 Tehnica mobilităţii heteroduplexurilor (HMA)                   2.32419 Alte teste cantitative de determinare a                           încărcării virale     2.325 Tehnici alternative pentru diagnosticul încărcării virale                           (infecţia HIV/SIDA)            2.3250 Pentru mononucleare periferice (PBMC)                   2.32500 titrarea virusului în diluţii                   2.32501 PCR/ADN proviral cantitativ            2.3251 Pentru plasmă                   2.32510 antigenemia p24 (ELISA)                   2.32511 titrarea virusului în diluţii limită                   2.32512 RT-PCR pentru ARN/HIV                   2.32513 bDNA pentru ARN/HIV                   2.32514 NASBA pentru ARN/HIV            2.3259 Alte teste şi tehnici alternative pentru diagnosticul                   încărcării virale (infecţia BIV/SIDA)     2.326 Tehnici comerciale şi necomerciale de monitorizare a                   rezistenţei la antiretrovirale            2.3260 LiPa Innogenetics            2.3261 Virologic; Virco PerkinElmer            2.3262 Genotipare clonală            2.3263 Izolare virală            2.3264 Fenotipare cu virus recombinat            2.3269 Alte tehnici de monitorizare a rezistenţei la                   antiretrovirale     2.327 Protocoale de diagnostic specifice principalelor                   sindroame de etiologie virală           2.32700 Diagnostic în virozele respiratorii           2.32701 Diagnostic în gastroenteritele virale (boli                   diareice acute - BDA)           2.32702 Diagnostic în neuroviroze           2.32703 Diagnostic în poliomielita şi paraliziile acute flasce           2.32704 Diagnostic în bolile virale eruptive           2.32705 Diagnostic în infecţiile congenitale şi perinatale           2.32706 Diagnostic în boli cu transmitere sexuală (BTS)           2.32707 Diagnostic virusologic în monitorizarea transplantului                   de organ           2.32708 Diagnostic virusologic în securizarea transfuziei de sânge           2.32709 Diagnostic în hepatitele virale           2.32710 Diagnostic în infecţiile HIV/SIDA           2.32711 Alte protocoale de diagnostic în virusologie 2.4 SEROLOGIA ŞI IMUNOLOGIA2.40 Diagnosticul serologic în bolile produse de bacterii     2.400 Detectarea anticorpilor            2.4000 Streptococcus pyogenes                   2.40000 ASLO                   2.40001 Streptozyme                   2.40009 Alte teste privind streptococcus pyogenes            2.4001 Treponema pallidum                   2.40010 VDRL calitativ                   2.40011 VDRL cantitativ                   2.40012 RPR                   2.40013 TPHA                   2.40014 FTA                   2.40015 Imobilizare treponeme                   2.40019 Alte metode     2.401 Detectare de antigene bacteriene în lichide organice     2.402 Anticorpi pentru alte bacterii           2.40200 Yersinia monocytogenes           2.40201 Yersinia enterocolitica           2.40202 Yersinia pseudotuberculosys           2.40203 Helicobacter pylori           2.40204 Legionella pneumophila           2.40205 Bordetella pertussis           2.40206 Bordetella parapertussis           2.40207 Leptospira sp.           2.40208 Salmonella typhi           2.40209 Rickettsia connori           2.40210 Alte rickettsii           2.40211 Chlamidia pneumoniae           2.40212 Chlamydia psittaci           2.40213 Chlamydia trachomatis           2.40214 Mycoplasma pneumoniae           2.40215 Mycoplasma hominis           2.40216 Mycoplasma genitalium           2.40217 Ureaplasma urealyticum           2.40218 Brucella spp.           2.40219 Francisella tulareansis           2.40220 Alte bacterii2.41 Diagnostic serologic în boli produse de virusuri     2.410 Reacţia de hemaglutino-inhibare     2.411 Reacţia de seroneutralizare     2.412 Reacţia de imunoprecipitare     2.413 Reacţia de fixare a complementului     2.414 Tehnica imuno-enzimatică ELISA (metoda indirectă;                   competitivă; de captură; sandwich antigenic)     2.415 Tehnici rapide (latexaglutinare, hemaglutinare indirectă,                   microbeads aglutinare, etc.)     2.416 Tehnica imuno-amprentelor - Western Blot; RIBA (recombinat                   immunoblot assay; dot blot)     2.417 Tehnica de radioimunoprecipitare - RIPA     2.418 Tehnica radio-imuno-enzimatică - RIA     2.419 Alte tehnici în serologie2.42 Diagnostic seologic de boli produse de fungi     2.420 Detectare anticorpi            2.4200 Aspergillus            2.4201 Sporothrix schenkii            2.4202 Alţi fungi            2.4209 Alte metode de diagnostic serologic în boli                   produse de fungi     2.421 Detectare antigene fungice în lichide organice2.43 Imunologie     2.4300 Sistemul complement           2.43000 Teste funcţionale:                   2.430000 Complement hemolitic CH 50                   2.430001 C1 inhibitor (C1 esteraza)           2.43001 Componente de complement:                   2.430010 C1q                   2.430011 C3                   2.430012 C4                   2.430013 Factor B                   2.430014 C5b-9                   2.430019 Alte investigaţii privind sistemul de                   complement     2.4301 Determinarea cantitativă a imunoglobulinelor serice:           2.43010 IgG           2.43011 IgA           2.43012 IgM           2.43013 Subclase de IgG                   2.430130 IgG1                   2.430131 IgG2                   2.430132 IgG3                   2.430133 IgG4           2.43014 IgE totale           2.43015 IgE specific anti alergene:                   2.430150 Ierburi                   2.430151 Arbori                   2.430152 Venin insecte                   2.430153 Epitelii animale                   2.430154 Guano păsări                   2.430155 Acarieni                   2.430156 Alimentare (lactate, ouă, cereale,                   oleaginoase, fructe, legume)                   2.430157 Medicamente                   2.430158 Profesionale                   2.430159 Alte investigaţii privind determinarea                   cantitativă a imunoglobinelor serice     2.4302 Determinarea cantitativă a IgA secretorie           2.43020 Component secretor           2.43029 Alte investigaţii privind determinarea cantitativă a                   IgA secretorie     2.4303 Determinarea calitativă a imunoglobulinelor serice                   şi urinare:           2.43030 Imunelectroforeza serică - identificare imunoglobulina                   monoclonala           2.43031 Imunelectroforeza urinară - identificare lanţuri uşoare                   libere de Ig           2.43032 Imunofixare                   2.430320 ser - identificare proteina monoclonală                   2.430321 urina - identificare lanţuri uşoare libere de Ig           2.43039 Alte investigaţii privind determinarea calitativă a                   imunoglobinelor serice şi urinare     2.4304 Determinare auto-anticorpi           2.43040 Boli reumatismale şi vasculite:                   2.4304000 Factor reumatoid                   2.4304001 Anticorpi antinucleari (AAN)                   2.4304002 Anti ADNds                   2.4304003 ENA screening                   2.4304004 AntiSm                   2.4304005 Anti RNP                   2.4304006 Anti Ro/SS-A                   2.4304007 AntiLa/SS-B                   2.4304008 AntiSclero-70                   2.4304009 Anti Jo-1                   2.4304010 Anti Nucleosomali                   2.4304011 Anti Ribosomali P                   2.4304012 Anti citoplasma neutrofil (ANCA)                   2.4304013 Anti citoplasma neutrofil MPO (p-ANCA)                   2.4304014 Anti citoplasma neutrofil PR 3 (c-ANCA)                   2.4304015 Anti citoplasma neutrofil Catepsina G                   2.4304016 Anti citoplasma neutrofil Lactoferina                   2.4304017 Anticorpi anti membrană bazală glomerulară                             (MBG sau colagen IV)                   2.4304018 Anti cardiolipina - screen (IgG, IgA, IgM)                   2.4304019 Anti cardiolipina - clasa IgG                   2.4304020 Anti cardiolipina - clasa IgM                   2.4304021 Anti beta 2 glicoproteina I - clasa IgG                   2.4304022 Anti protrombina - clasa IgG                   2.4304023 Alte investigaţii           2.43041 Boli hepatice autoimune                   2.430410 Anti muşchi neted (SMA)                   2.430411 Anti LKM (antimicrosomali ficat şi rinichi)                   2.430412 Anti citosol hepatic                   2.430413 Anti SLA (antigene hepatice solubile)                   2.430414 Anti membrana hepatocitară                   2.430415 Anti mitocondriali (AMA)                   2.430416 Anti celule parietale gastrice (ACPG)                   2.430417 Anti factor intrinsec                   2.430419 Alte investigaţii privind determinarea auto-                   anticorpi, boli hepatice autoimune           2.43042 Boala celiacă                   2.430420 Anti endomisium                   2.430421 Anti transglutaminaza tisulară (tTG)                   2.430423 Anti gliadina                   2.430429 Alte investigaţii privind determinarea                   auto-anticorpi boală celiacă           2.43043 Boala Crohn                   2.430430 Anti Saccharomyces cerevisiae                   2.430439 Alte investigaţii privind determinarea                   auto-anticorpi boală crohn           2.43044 Boli tiroidiene                   2.430440 Anti tireoperoxidaza (TPO sau microsomali)                   2.430441 Antitireoglobulina (TG)                   2.430449 Alte investigaţii privind determinarea                   auto-anticorpi boli tiroidiene           2.43045 Diabet zaharat                   2.430450 Anti celule insulare pancreatice                   2.430459 Alte investigaţii privind determinarea                   auto-anticorpi diabet zaharat           2.43046 Boli ale sistemului nervos                   2.430460 Antireceptor acetilcolina                   2.430469 Alte investigaţii privind determinarea                   auto-anticorpi boli ale sistemului nervos           2.43047 Boli ale sistemului muscular                   2.430470 Anti muşchi striat                   2.430471 Anti miocard                   2.430479 Alte investigaţii privind determinarea                   auto-anticorpi boli ale sistemului muscular           2.43048 Infertilitate                   2.430480 Anti spermatozoizi                   2.430489 Alte investigaţii privind determinarea                   auto-anticorpi infertilitate           2.43049 Boli ale pielii                   2.430490 Anti desmogleina 3 (antidesmozomi)                   2.430491 Anti desmogleina 1                   2.430492 Anti desmocolina                   2.430493 Anti endomisium                   2.430499 Alte investigaţii privind determinarea                   auto-anticorpi boli ale pielii     2.4305 Crioglobuline           2.43050 Determinare calitativă           2.43051 Determinare cantitativă şi criotipizare           2.43052 Izolare crioprecipitat           2.43053 Dozare proteine totale           2.43054 Identificare FR           2.43055 Imunofixare pentru identificarea componentelor                   monoclonale (IgM/k) sau policlonale     2.4306 Crioaglutinine     2.4307 Complexe imune circulante     2.4308 Examinare biopsii renale prin IF directă     2.4309 Explorarea imunologică a LCR           2.43090 Proteine totale           2.43091 IgG cantitativ           2.43092 Albumina           2.43093 Index IgG/albumină           2.43094 Identificare de benzi oligoclonale prin electroforeza                   de înaltă rezoluţie în gel de agaroză           2.43099 Alte metode de explorare imunologică a LCR     2.4310 Identificarea unor proteine urinare prin tehnici                   imunologice           2.43100 Microalbuminuria           2.43101 Beta 2 microglobulina           2.43102 Neopterina           2.43109 Alte proteine urinare identificate prin tehnici                   imunologică     2.4311 Electroforeza urinară în gel de poliacrilamidă                   cu SDS (SDS-PAGE)     2.4312 Electroforeza urinară în gel de agar de mare rezoluţie     2.4313 Markeri tumorali           2.43130 Alfa fetoproteina (AFP)           2.43131 Antigen carcinoembrionar (CEA)           2.43132 CA 125           2.43133 CA 15-3           2.43134 CA 19-9           2.43135 PSA total           2.43136 PSA liber           2.43137 HCG           2.43139 Alţi markeri tumorali     2.4314 Markeri de necroză cardiacă           2.43140 Troponina           2.43149 Alţi markeri de necroză cardiacă     2.4315 Citokine           2.43150 IL-1           2.43151 IL-6           2.43152 IL-8           2.43153 TNFa           2.43159 alte citokine     2.4316 Medicamente şi droguri în ser şi urină          2.431600 Digoxina          2.431601 Carbamazepina          2.431602 Fenobarbital          2.431603 Fenitoin          2.431604 Lidocaina          2.431605 Teofilina          2.431606 Alte medicamente          2.431607 Amfetamine          2.431608 Benzodiazepine          2.431609 Canabinoizi          2.431610 Metaboliţi ai cocainei          2.431611 Opioide          2.431612 Alte droguri     2.4317 Teste imunologice în sarcină           2.43170 Free betaHCG           2.43171 Inhibina           2.43172 PAPP-A           2.43179 Alte teste imunologice de sarcină     2.4318 Imunologie de transplant           2.43180 Antigene HLA clasa I           2.43181 Antigene HLA clasa II           2.43182 Aloanticorpi           2.43183 Cross-match           2.43189 Alte teste imunologice de transplant     2.4319 Imunitate celulară specifică           2.43190 Determinarea procentului de limfocite                   2.431900 T totale (CD3+)                   2.431901 B totale (CD19+)                   2.431902 MK(CD16+/CD56+)                   2.431903 T helper (CD3+CD4+)                   2.431904 T supresoare/citotoxice (CD3+CD8+)           2.43191 Determinarea în valori absolute a limfocitelor                   2.431910 T totale(CD3+)                   2.431911 B totale(CD19+)                   2.431912 NK(CD16+/CD56+)                   2.431913 T helper(CD3+CD4+)                   2.431914 T supresoare/citotoxice (CD3+CD8+)                   2.431915 Raport Th/Ts           2.43192 Teste funcţionale pentru limfocitul T                   2.431920 reacţia limfocitară mixtă                   2.431921 citokine intracelulare                   2.431922 activarea limfocitului T           2.43193 Teste funcţionale pentru limfocitul B                   2.431930 determinare Ig de suprafaţă prin citometrie de flux                   2.431931 activarea limfocitului B           2.43194 Teste funcţionale pentru limfocitul NK     2.4320 Imunitate celulară nespecifică           2.43200 Teste pentru funcţia neutrofilului                   2.432000 Adeziune                   2.432001 Chemotaxie                   2.432002 Ingestie                   2.432003 Degranulare                   2.432004 Teste pentru producere de radicali liberi                            ai oxigenului                  2.4320040 test NBT                  2.4320041 chemmiluminiscenţa                  2.4320042 superoxiddismutaza                   2.432005 Test bactericid                   2.432009 Alte teste privind imunitatea celulară                            nespecificată     2.4321 Imunofenotipare celule maligne     2.4329 Alte răspunsuri serologice la boli neinfecţioase2.44 Alte reacţii antigenice ale lichidelor corpului 2.5 MICOLOGIE ŞI PARAZITOLOGIE2.50 Micologie             2.500 Examen între lamă şi lamelă             2.501 Examenul pe frotiu colorat - prezenţa fungilor             2.502 Examinarea cu tuş de China pentru Cryptococcus             2.503 Testul filamentării             2.304 Stripuri de identificare cu citire vizuală sau în                   sistem automat             2.509 Alte teste de micologie     2.501 Cultivare fungi           2.50100 Hemocultura           2.50011 Lichidul cefalorahidian           2.50102 Exudatul faringian           2.50103 Aspiratul hipofaringian           2.50104 Aspiratul traheal           2.50105 Aspiratul transtraheal           2.50106 Lavaj bronhoalveolar           2.50107 Prelevat prin periere bronşică           2.50108 Sputa           2.50109 Prelevat de la nivelul corneei           2.50110 Secreţie conjuctivală           2.50111 Recoltare endoculară           2.50112 Prelevat de la nivelul cervixului vaginal           2.50113 Prelevat fund de sac vaginal           2.50114 Secreţie vaginală           2.50115 Secreţie uretrală           2.50116 Prelevat biopsie           2.50117 Prelevat necropsie           2.50119 Alte prelevate pentru cultivare fungi     2.502 Testarea sensibilităţii la substanţe antifungice            2.5020 Antifungigrama difuzimetrică            2.5021 Antifungigrama cu stripuri în sistem automat            2.5022 Determinarea CMI            2.5029 Alte testări ale sensibilităţii la substanţe                   antifungice2.51 Parazitologie     2.510 Examene pentru paraziţii intestinali            2.5100 Ex. macroscopic fecale            2.5101 Ex. microscopic direct fecale                   2.51010 Preparat proaspăt cu ser fiziologic                   2.51011 Preparat proaspăt colorat Lugol            2.5102 Ex. microscopic fecale după concentrare                   2.51020 chisturi de protozoare/ouălor de helminti                   2.51021 colorare chisturi de amibe (tehnica MIF)            2.5103 Ex. microscopic frotiu fecale, coloraţii speciale:                   2.51030 Coloraţia Ziehl-Nielsen modificată                   2.51031 Coloraţia Weber                   2.51032 Coloraţia Van Gool                   2.51039 Alte coloraţii speciale            2.5104 Identificarea helmintilor/fragmentelor de helminti            2.5105 Metode larvoscopice                   2.51050 Coprocultura pe cărbune                   2.51051 Coprocultura pe hârtie de filtru                   2.51052 Metoda Bauerman            2.5106 Metoda amprentei anale            2.5107 Ex. microscopic direct lichid duodenal                   Ex. microscopic biopsie digestivă            2.5108 (gastrică /antrală /duodenală/ileală /rectală)                   cecală/colică/sigmoidiană, amprente colorate:                   2.51080 Amprentă biopsie digestivă colorată MGG                   2.51081 Amprentă biopsie digestivă colorată Van Gool                   2.51082 Amprentă biopsie digestivă colorată Ziehl-                   Nielsen modificată                   2.51089 Alte coloraţii speciale amprentă biopsie                   gastrică/antrală/duodenală/ileal            2.5109 Alte metode de evidenţiere a paraziţilor intestinali     2.511 Examene pentru paraziţii sanguini şi tisulari            2.5110 Ex. microscopic direct sânge proaspăt recoltat            2.5111 Ex. microscopic frotiu sânge periferic, colorat                   MGG/echivalenţi rapizi - aprecierea parazitemiei            2.5112 Ex. microscopic picătura groasă, colorată MGG/echivalenţi                   rapizi - aprecierea parazitemiei            2.5113 Ex. parazitologic sânge după tehnici de îmbogăţire                   2.51130 Ex. microscopic direct leucoconcentrat                   2.51131 Ex. microscopic frotiu leucoconcentrat colorat                   MGG/echivalenţi rapizi                   2.51132 Triplă centrifugare şi colorare MGG/echivalenţi                           rapizi                   2.51133 Metoda QBC (quantitative buffy coat)                   2.51139 Alte tehnici de îmbogăţire            2.5114 Ex. microscopic frotiu măduvă osoasă, colorat                   MGG/echivalenţi rapizi            2.5115 Ex. microscopic direct LCR proaspăt recoltat            2.5116 Ex. microscopic LCR, după tripla centrifugare şi colorare            2.5117 Ex. microscopic direct aspirat ganglionar/lichid                   limfatic proaspăt recoltat            2.5119 Alte metode de evidenţiere ale paraziţilor sanguini şi                   tisulari     2.512 Examene pentru paraziţii cutanaţi/subcutanaţi            2.5120 Ex. microscopic direct materiale din scarificaţia                   cutanată/fir de păr pt. identificarea ectoparaziţilor            2.5121 Ex. microscopic/stereomicroscopie biopsie cutanată                   exanguină pentru identificarea microfilariilor            2.5122 Ex. microscopic frotiu din ulceraţia cutanată, colorat                   MGG/echivalenţi rapizi pentru diagnosticul                   Leishmaniozei cutanate            2.5129 Alte metode pentru paraziţii cu localizare cutanată/                   subcutanată     2.513 Examene pentru paraziţii cu localizare urogenitală            2.5130 Ex. microscopic secreţie vaginală                   2.51300 Ex. microscopic direct                   2.51301 Ex. microscopic frotiu colorat MGG            2.5131 Ex. microscopic secreţie uretrală                   2.51310 Ex. microscopic direct                   2.51311 Ex. microscopic frotiu colorat MGG            2.5132 Ex. microscopic tract urinar                   2.51320 Ex. microscopic parazitologic sediment urinar                   2.51321 Ex. microscopic urină, după filtrare şi                   colorare cu Lugol                   2.51322 Ex. microscopic biopsie vezicală            2.5139 Alte metode pentru paraziţii cu localizare urogenitală     2.514 Examene pentru paraziţii cu alte localizări            2.5140 Ex. microscopic material de raclaj corneean            2.5141 Ex. microscopic direct spută            2.5142 Ex. microscopic direct/după centrifugare lichid de                   vomica hidatica            2.5143 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar,                   frotiu coloraţii speciale                   2.51430 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar,                   frotiu colorat Giemsa                   2.51431 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar,                   frotiu colorat Gomori-Grocot                   2.51432 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar,                   frotiu colorat cu albastru de toluidină                   2.51433 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar,                   frotiu alte coloraţii speciale            2.5144 Ex. microscopic lichid de puncţie abces amibian            2.5145 Ex. microscopic lichid hidatic            2.5146 Ex. microscopic biopsie musculară            2.5149 Alte metode pentru paraziţii cu alte localizări     2.515 Culturi de paraziţi            2.5150 Culturi in vitro de protozoare intestinale            2.5151 Culturi in vitro pentru hemoflagelate tisulare            2.5152 Culturi in vitro pentru alte protozoare            2.5153 Culturi pentru protozoare prin pasaj pe animale            2.5154 Culturi pentru helminti prin pasaj pe animale            2.5155 Creşterea artropodelor            2.5159 Alte culturi de paraziţi     2.516 Teste serologice pentru detectarea anticorpilor                   specifici antiparazitari            2.5160 Teste RIF pentru detectarea anticorpilor specifici                   antiparazitari            2.5161 Teste HAI pentru detectarea anticorpilor specifici                   antiparazitari            2.5162 Teste latex-aglutinare pentru detectarea anticorpilor                   specifici antiparazitari            2.5163 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici                   antiparazitari                   2.51630 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici                   antiparazitari de clasa IgM                   2.51631 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici                   antiparazitari de clasa IgG                   2.51632 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici                   antiparazitari, subclase de IgG                   2.51633 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici                   antiparazitari de clasa IgE                   2.51634 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici                   antiparazitari de clasa IgA                   2.51639 Alte teste ELISA pentru detectarea anticorpilor                   specifici antiparazitari            2.5164 Teste ISAGA (immuno-sorbent-agglutination-assay) pentru                   detectarea anticorpilor specifici anti-Toxoplasma gondii                   2.51640 Test ISAGA pentru detectarea anticorpilor specifici                   anti-Toxoplasma gondii de clasa IgM                   2.51641 Test ISAGA pentru detectarea anticorpilor specifici                   anti-Toxoplasma gondii de clasa IgA                   2.51642 Test ISAGA pentru detectarea anticorpilor specifici                   anti-Toxoplasma gondii de clasa IgE            2.5165 Alte teste serologice                   2.51650 Teste de aglutinare directă pentru detectarea                   anticorpilor specifici antiparazitari                   2.51651 Teste de imunodifuzie pentru detectarea anticorpilor                   specifici antiparazitari                   2.51652 Teste de imunoprecipitare pentru detectarea                   anticorpilor specifici antiparazitari                   2.51653 Teste Western-blot pentru detectarea anticorpilor                   specifici antiparazitari                   2.51654 Teste rapide pentru detectarea anticorpilor specifici                   antiparazitari                   2.51659 Alte teste serologice pentru detectarea anticorpilor                   specifici antiparazitari     2.517 Teste de detectare a antigenelor parazitare            2.5170 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare                   2.51700 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare                   circulante                   2.51701 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare                   în LCR                   2.51702 Teste ELISA pentru detectarea coproantigenelor                   parazitare                   2.51703 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare                   în alte lichide ale corpului            2.5171 Teste rapide pentru detectarea antigenelor parazitare            2.5179 Alte teste pentru detectarea antigenelor parazitare     2.518 Metode de detectare a ADN parazitar            2.5180 Metoda PCR de detectare a ADN parazitar                   2.51800 PCR de detectare a ADN parazitar în sânge                   2.51801 PCR de detectare a ADN parazitar în măduva osoasă                   2.51802 PCR de detectare a ADN parazitar în LCR                   2.51803 PCR de detectare a ADN parazitar în lichidul amniotic                   2.51804 PCR de detectare a ADN parazitar în umoarea apoasă                   2.51805 PCR de detectare a ADN parazitar în alte lichide ale                   corpului            2.5189 Alte metode de detectare a ADN parazitar 2.6 HEMATOLOGIE2.60 Citologia sângelui     2.600 Hemoleucograma completă            2.6000 Numărătoare elemente sanguine în camera de numărat                   (hematii, leucocite, trombocite)            2.6001 Numărătoarea automată a elementelor sanguine                   2.60010 Hemoleucograma automată cu 8 parametri                   2.60011 Hemoleucograma automată cu minimum 16 parametri                   2.60012 Hemoleucograma automată cu minimum 22 parametri            2.6002 Numărătoare reticulocite - coloraţie supravitală            2.6003 Examen morfologic al frotiului (coloraţie May-Grunwald-                   Giemsa)            2.6004 Formula leucocitară (numărătoare diferenţiată a                   leucocitelor)            2.6005 Concentrat leucocitar            2.6009 Alte examinări     2.601 Medulograma     2.602 Citochimia sângelui periferic şi măduvei osoase            2.6020 Hemosiderina medulară - coloraţie Perls            2.6021 Fosfataza alcalină leucocitară FAL            2.6022 Fosfataza acidă leucocitară            2.6023 Mieloperoxidaza            2.6024 Esterazele leucocitare            2.6025 Reacţie PAS            2.6026 Negru Sudan B     2.603 Fenotipia celulelor sanguine     2.604 VSH     2.605 Grupele sanguine            2.6050 Grupele sanguine majore A, B, O, Rhessus            2.6051 Subgrupe şi alte grupe secundare A1, A2, Du, C,                   c, E, Kell, Duffy            2.6052 Teste de compatibilitate pretransfuzională            2.6053 Test Coombs direct indirect            2.6054 Aglutininele la rece, anticorpi heterofili            2.6055 Hemaglutinele            2.6056 Test cu sucroza, test Ham, test hemolizine bifazice,                   autohemoliza, rezistenţa globulară            2.6057 Test enzimatic pentru grupele sanguine, enzime salivare            2.6059 Alte investigaţii     2.606 Analize pentru determinarea Hb şi a Fe            2.6060 Hb totală            2.6061 Hb liberă serică            2.6062 Carboxihemoglobina            2.6063 CTLF            2.6064 Transferina, haptoglobina            2.6065 Methemoglobina            2.6066 Porfirina urinară            2.6067 Hemosiderina urinară            2.6069 Alte analize pentru determinarea Hb şi a Fe     2.607 Tipuri de Hb            2.6070 Electroforeza Hb            2.6071 Testul Kleihauer pentru detectarea hematiilor                   ce conţin Hb.F            2.6072 Testul de siclizare            2.6079 Alte investigaţii privind tipurile de Hb     2.608 Eritrocinetica            2.6080 Absorbţia Fe            2.6081 Timpul de supravieţuire al hematiilor            2.6082 Locul de distrugere al hematiilor            2.6083 Ritmul de transport al fierului din plasmă            2.6084 Feritina            2.6085 Alte studii privind producerea şi distrugerea hematiilor            2.6089 Alte investigaţii privind citologia sângelui2.61 Deficienţe de hemostază şi coagulare     2.610 Teste de screening şi urmărire a terapiei anticoagulante            2.6100 Timp de sângerare şi retracţia cheagului            2.6101 Timp de protrombină PT            2.6102 Timp parţial de tromboplastină a PTT            2.6103 Fibrinogen            2.6104 Heparinemie            2.6105 Timp de trombină TT            2.6106 Produşi de degradare ai fibrinogenului            2.6109 Alte teste de screening şi urmărire a terapiei                   anticoagulante     2.611 Factori plasmatici II - XIII     2.612 Teste pentru trombofilie            2.6120 Rezistenţa la PCA            2.6121 PC            2.6122 PS            2.6123 ATIII            2.6124 Lupus anticoagulant LA (screening, confirmare)            2.6125 Anticorpi antifosfolipidici            2.6126 Hemocisteina            2.6129 Alte teste pentru trombofilie     2.613 Teste de activitate fibrinolitică            2.6130 PAI            2.6131 t-PA            2.6132 Plasminogen            2.6133 Alfa 2 antiplasmina            2.6134 d dimeri            2.6139 Alte teste de activitate tribinolitică     2.614 Teste de adezivitate - agregabilitate plachetară     2.615 Alte analize şi teste de hemostaază 2.7 HISTOLOGIE, CITOLOGIE, PATOLOGIE GENERALĂ2.70 Histologie     2.700 Secţiuni nefixate            2.7000 Prelucrare piese extemporaneu            2.7001 Secţionare la gheaţă            2.7002 Coloraţii uzuale: albastru, toluidină şi/sau - hematoxilină -                   eozină rapidă            2.7003 Coloraţii speciale/histochimice/histoenzimologice            2.7004 Coloraţii imunohistochimice            2.7005 Coloraţii imunofluorescentă            2.7009 Alte proceduri (fotografiere, ex. Radiologie, etc.)     2.701 Secţiuni fixate:           2.70100 Prelucrare piese fixate           2.70101 Secţionare la microtom şi întinderea pe placă termostată                   direct pe lamă a cupelor de parafină           2.70102 Colorarea uzuală a cupelor hispatologice:                   Hematoxilină-Eozină           2.70103 Coloraţii speciale/coloraţii histochimice           2.70104 Coloraţii imunohistochimie           2.70105 Imunofluorescenţa pe secţiuni fixate în formol           2.70106 Citologia enzimatică a ţesutului.           2.70107 Şuntul pentozei în frontiul epitelial.           2.70108 Fosfataza tartrat acido-rezistentă.           2.70109 Prelucrare pentru microscopie electronică           2.70110 Alte proceduri (fotografiere, ex. Radiologie, etc.)     2.702 Examinarea şi diagnosticarea microscopică (citologie                   şi histopatologie)            2.7020 Examinare în microscopie optică            2.7021 Examinare în lumina polarizantă            2.7022 Examinare în contrast de fază            2.7023 Examinare în microscopie confocală            2.7024 Examinare în fluorescenţă            2.7025 Examinare în microscopie electronică, analiză şi                   interpretare pe computere            2.7029 Altele     2.703 Examinarea materialului biopsic2.71 Citologie     2.710 Examenul celulelor din lichidul cefalorahidian     2.711 Examenul celulelor pt. aparatul respirator     2.712 Examenul celulelor din tractul digestiv     2.713 Examenul celulelor din tractul genito-urinar                   inclusiv spermato-grama     2.714 Examenul citologic al altor prelevate            2.7140 Examenul citologic din puncţiile ganglionare            2.7141 Examenul citologic din puncţiile tumorale            2.7142 Examenul citologic din puncţia aspiraţie                   mamară cu ac fin            2.7143 Examenul citologic al altor lichide ale                   organismului:                   2.71430 Lichid pleural                   2.71431 Lichid de ascită                   2.71432 Lichid amniotic     2.715 Coloraţii speciale citologice.     2.716 Proceduri de prelucrare a celulelor recoltate            2.7160 Tehnică de prelucrare convenţională (clasică)                   a celulelor            2.7161 Tehnica de prelucrare a mediului lichid            2.7162 Centrifugarea lichidelor prelevate şi realizarea                   frotiului            2.7163 Colorare frotiu fără mucus/coloraţia Giemsa            2.7164 Colorare frotiu cu mucus/coloraţia Papanicolau            2.7165 Alte coloraţii speciale            2.7166 Coloraţii imunocitochimice            2.7169 Alte proceduri (fotografiere, ex. Radiologie, etc.)2.72 Examenul structurilor nucleare şi cromozomiale     2.720 Raportul nucleu/citoplasma     2.721 Cromatina sexuală - Bastonaşele Barr     2.722 Cariotipizarea cromozomială. Aberaţiile cromozomiale     2.723 Coloraţia fluorescentă şi de legătură a cromozomilor     2.724 Cultura celulară şi stimularea mitozei; coloraţia cu                   quinacrina     2.725 Analizele cromozomiale computerizate     2.726 Alte examene ale structurilor nucleare şi cromozomiale     2.727 Alte investigaţii genetice            2.7270 A.D.N din celule sau probe de ţesut            2.7271 Scindarea A.D.N. cu ajutorul unei enzime litice,                   inclusiv fragmentarea electroforetică                   Hibridizarea moleculară A.D.N. cu molecule marcate,            2.7272 eventual şi evaluarea calitativă ulterioară prin                   autoradiografie sau procedee non-radiografice            2.7273 Amplificarea A.D.N. prin reacţie în lanţ a polimerazei                   (P.C.R.)            2.7274 Electroforeza acizilor nucleici grei în gel de                   poliacrilamidă sau agaroză.            2.7275 Dozări de acizi nucleici prin spectrofotometrie            2.7276 Evaluarea cantitativă prin procedee densitometrice            2.7279 Alte investigaţii şi teste genetice2.73 Cultura şi examinarea ţesuturilor     2.730 Cultura de ţesut pentru diagnostic     2.731 Proba hormonală a sensibilităţii tisulare     2.732 Extracţia factorului de transfer     2.733 Cultura de fibroblaste     2.734 Testul de activitate a factorului de fibroză chistică     2.735 Cultura de ţesut malign pentru chimiosensibilitate     2.739 Alte examene ale ţesuturilor2.74 Examene şi analize medico-legale     2.740 Metale grele în anexele dermului     2.741 Identificarea petelor de sânge     2.742 Identificarea petelor seminale     2.743 Analize chimice ale conţinutului gastric     2.744 Alte analize chimice medico-legale pentru ţesuturi     2.745 Examenul microscopic     2.746 Examene pentru determinarea paternităţii     2.749 Alte examene medico-legale2.75 Patologia generală     2.750 Examenul macroscopic al organelor şi ţesuturilor:            2.7500 Examinarea macroscopică a organelor excizate (piesa                   nesecţionată)            2.7501 Orientarea pieselor pt. prelucrarea la parafină.            2.7502 Examenul microscopic al pieselor prelucrate la parafină            2.7503 Examinarea microscopică a conţinutului gastric            2.7504 Analize chimice ale ţesuturilor            2.7505 Imunofluorescenţa tisulară            2.7506 Prepararea ţesuturilor pt. examenul de paraziţi            2.7509 Alte examene de patologie.     2.751 Proceduri postmortem            2.7510 Examenul general al cadavrului            2.7511 Examenul cutiei craniene şi a creierului            2.7512 Examenul cavităţii toracice            2.7513 Examenul cavităţii abdominale            2.7514 Elaborarea şi codificarea diagnosticului anatomo-                   patologic şi de deces            2.7515 Şedinţa de confruntare anatomo-clinică            2.7519 Alte examene postmortem  +  Anexa 2Judeţul ................ [][] Nr. înregistrare SC [][][][][][][]Localitatea ............ CNP pacient [][][][][][][][][][][][][]Spitalul .........[][][][][] întocmit de: ........................Secţia ........... [][][][] parafa medicului                      FOAIE DE OBSERVAŢIE CLINICĂ GENERALĂNUMELE ................. PRENUMELE .............. Sexul M/F []Data naşterii zi [][] lună [][] an [][][][] │Grup sangvin A/B/AB/0; Rh +/-Domiciliul legal: judeţul[][] Localitatea ..... │Alergic la:..................Sect. [] Mediul U/R [] Str. ........... Nr. ... │Data internării: ora [][][][]Reşedinţa: judeţul [][]Localitatea ............ │zi [][] lună [][] an [][][][]Sect. [] Mediul U/R [] Str. ........... Nr. ... │Data externării: ora [][][][]Cetăţenie: Român [] Străin [] ........ │zi [][] lună [][] an [][][][]Greutatea la naştere (nou născuţi) [][][][]grame│Nr. zile spitalizare .........Ocupaţia: fără ocupaţie (1); salariat (2); │lucrător pe cont propriu (3); patron (4); │agricultor (5); elev/student (6) şomer (7) │pensionar (8) [] │Nr. zile c.m. la externare ...Locul de muncă ................................ └──────────────────────────────Nivel de instruire: fără studii (1); ciclu primar (2); ciclu gimnazial (3);scoală profesională (4); liceu (5) şcoală postliceală (6); studii superioare descurtă durată (7); studii superioare (8); nespecificat (9) []C.I/B.I. seria [][] Nr. [][][][][][] Certificat naştere (copil) seria [][]Nr. [][][][][][]                 ┌────────────────┐ Statut asigurat:│Asigurat CNAS []│Asigurare voluntară [] Neasigurat []┌────────────────┘ └───────────────────────────────────────────┐│Tip asig.CNAS:Obligatorie CAS[][]Facultativă CAS[][] Eurocard[] Acord [] ││ internaţional│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Categ. asig. CNAS: salariat (1); coasig. (2); pensionar (3); copil<18 ani (4); elev/ucenic/student 18-26 ani (5); gravidă (6); veteran (7); revoluţionar (8); handicap (9); PNS (10); ajutor social (11); şomaj (12); alte (13) [][] Tipul internării: urgenţă (1); trimit. MF (2); trimit. ambulatoriu (3); transfer interspit. (4); la cerere (5); alte (9) [] Criteriul internare: urgenţă (1); diagnostic (2); tratament (3); nedeplasabil (4) epidemiologie (5); medic şef (6) [] Diagnosticul de trimitere: .............................................. ......................................................................... Diagnosticul la internare: .............................................. ................................................................. [][][][][]                                             Semnătura şi parafa medicului                                                 ................. Diagnosticul la 72 de ore: .............................................. ......................................................................... Diagnosticul principal la externare: ............................ [][][][][] ................................................................. [][][][][] Diagnostice secundare la externare (complicaţii/comorbidităţi): 1. .............................................................. [][][][][] 2. .............................................................. [][][][][] 3. .............................................................. [][][][][] 4. .............................................................. [][][][][] 5. .............................................................. [][][][][] 6. .............................................................. [][][][][]Semnătura şi parafa medicului şef Semnătura şi parafa medicului curant   ....................... ............................ Intervenţia chirurgicală principală:......................................... ............................................................................. ...............................................................[][][][][][][] Consimţământul pentru intervenţie: ..........................................                   ┌─ ─┐                   │medic operator principal ................................ │                   │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │                   │ │                   │medic operator III ............. asistent/ă ............. │                   └─ ─┘ Data intervenţiei chirurgicale zi [][] luna [][] an [][][][] Intervenţii chirurgicale concomitente (cu cea principală) 1. ............................................................[][][][][][][]                   ┌─ ─┐                   │medic operator principal ................................ │                   │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │                   │ │                   │medic operator III ............. asistent/ă ............. │                   └─ ─┘ 2. ............................................................[][][][][][][]                   ┌─ ─┐                   │medic operator principal ................................ │                   │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │                   │ │                   │medic operator III ............. asistent/ă ............. │                   └─ ─┘ Alte intervenţii chirurgicale: 1. ............................................................[][][][][][][]                   ┌─ ─┐                   │medic operator principal ................................ │                   │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │                   │ │                   │medic operator III ............. asistent/ă ............. │                   └─ ─┘ Data intervenţiei chirurgicale zi [][] luna [][] an [][][][] 2. ............................................................[][][][][][][]                   ┌─ ─┐                   │medic operator principal ................................ │                   │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │                   │ │                   │medic operator III ............. asistent/ă ............. │                   └─ ─┘ Data intervenţiei chirurgicale: zi [][] luna [][] an [][][][] Examen citologic .......................................................... Examen extemporaneu ....................................................... Examen histopatologic (biopsie - piesă operatorie) ........................ Transfer între secţiile spitalului: ┌──────┬──────────┬─────────────┬────────────┬────────────────────────────┐ │Secţia│Diagnostic│Data intrării│Data ieşirii│ Nr. zile spitalizare │ │ │ │ (ora) │ (ora) │ │ ├──────┼──────────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────────┤ ├──────┼──────────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────────┤ ├──────┼──────────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────────┤ ├──────┼──────────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────────┤ └──────┴──────────┴─────────────┴────────────┴────────────────────────────┘ Starea la externare: vindecat (1); ameliorat (2); staţionar (3); agravat (4); decedat (5) [] Tipul externării: externat (1); externat la cerere (2); transfer interspitalicesc (3); decedat (4) [] Deces: intraoperator (1); postoperator: 0-23 ore (2); 24-47 ore (3); > 48 ore (4) Data şi ora decesului: zi [][] luna [][] an [][][][] ora [][][][] Diagnostic în caz de deces:   a. Cauza directă (imediată) .............................................   b. Cauza antecedentă .................................................... I Stări morbide iniţiale:   c. ......................................................................   d. ...................................................................... II Alte stări morbide importante ........................................     ....................................................................... Diagnostic anatomo-patologic (autopsie), macroscopic: .....................     .......................................................................     ....................................................................... Microscopic: ..............................................................     .......................................................................     ....................................................................... Codul morfologic (în caz de cancer) M [][][][][] Explorări funcţionale:               Denumirea Codul Nr. 1. ................................... [][][][][][][] [][] 2. ................................... [][][][][][][] [][] 3. ................................... [][][][][][][] [][] 4. ................................... [][][][][][][] [][] 5. ................................... [][][][][][][] [][] 6. ................................... [][][][][][][] [][] Investigaţii radiologice:               Denumirea Codul Nr. 7. ................................... [][][][][][][] [][] 8. ................................... [][][][][][][] [][] 9. ................................... [][][][][][][] [][]10. ................................... [][][][][][][] [][]11. ................................... [][][][][][][] [][]12. ................................... [][][][][][][] [][] Alte proceduri terapeutice:        Denumirea Codul Nr.13. ................................... [][][][][][][] [][]14. ................................... [][][][][][][] [][]15. ................................... [][][][][][][] [][]16. ................................... [][][][][][][] [][]17. ................................... [][][][][][][] [][]18. ................................... [][][][][][][] [][] ALTE OBSERVAŢII:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 MOTIVELE INTERNĂRII: ...................................................... ........................................................................... ........................................................................... ANAMNEZĂ: .................................................................          a) Antecedente heredo-colaterale ................................. ........................................................................... ...........................................................................          b) Antecedente personale, fiziologice şi patologice .............. ........................................................................... ...........................................................................          c) Condiţii de viaţă şi muncă .................................... ........................................................................... ...........................................................................          d) Comportamente (fumat, alcool etc.) ........................................................................... ...........................................................................          e) Medicaţie de fond administrată înaintea internării (inclusiv preparate hormonale şi imunosupresoare ........................................................................... ........................................................................... ISTORICUL BOLII: .......................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EXAMENUL CLINIC GENERAL ................................................... EXAMEN OBIECTIV ........................................................... Starea generală .............. Talie .......... Greutate .................. Starea de nutriţie ................... Starea de conştienţă ............... Facies .................................................................... Tegumente ................................................................. Mucoase ................................................................... Fanere .................................................................... Ţesut conjunctiv-adipos ................................................... ........................................................................... Sistem ganglionar ......................................................... ........................................................................... Sistem muscular ........................................................... ........................................................................... Sistem osteo-articular .................................................... ........................................................................... APARAT RESPIRATOR ......................................................... ........................................................................... APARAT CARDIOVASCULAR ..................................................... ........................................................................... APARAT DIGESTIV ........................................................... ........................................................................... FICAT, CĂI BILIARE, SPLINA ................................................ ........................................................................... APARAT URO-GENITAL ........................................................ ........................................................................... SISTEM NERVOS, ENDOCRIN, ORGANE DE SIMŢ ................................... ........................................................................... EXAMEN ONCOLOGIC: ......................................................... 1. Cavitatea bucală ....................................................... 2. Tegumente .............................................................. 3. Grupe ganglioni palpabile .............................................. 4. Sân .................................................................... 5. Organe genitale feminine ............................................... 6. Citologia secreţiei vaginale ........................................... 7. Prostată şi Rect ....................................................... 8. Alte ................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ALTE EXAMENE DE SPECIALITATE .............................................. ........................................................................... ........................................................................... EXAMENE DE LABORATOR ...................................................... ........................................................................... ........................................................................... EXAMENE RADIOLOGICE (rezultate) ........................................... ........................................................................... ........................................................................... EXAMENE ECOGRAFICE (rezultate) ............................................ ........................................................................... ........................................................................... INTERVENŢII CHIRURGICALE (numărul intervenţiei chirurgicale, protocol operator): ................................................................ ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EXAMENE ANATOMO-PATOLOGICE: ............................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... SUSŢINEREA DIAGNOSTICULUI ŞI TRATAMENTULUI:     CLINIC: ............................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................     PARACLINIC: ........................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EPICRIZA: ................................................................. ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................               Semnătura şi parafa medicului,               ..............................FOAIE DE TEMPERATURĂ ADULŢI                         CNP [][][][][][][][][][][][][]        Numele ................ Prenumele .....................         Anul ....... luna ....... Nr. foii de observaţie ......                        Nr.salon .... Nr. pat .......┌──────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐│Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┤│Zile de boală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┬──┬────┬───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│R │T.│Puls│T │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││e │A.│ │e │D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S││s │ │ │m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││p │ │ │p │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│35│30│160 │41°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│30│25│140 │40°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│25│20│120 │39°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│20│15│100 │38°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│15│10│ 80 │37°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│10│ 5│ 60 │36°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┴──┴────┴───┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┤│Lichide │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ingerate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│Diureză │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│Scaune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│Dietă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘FOAIE DE EVOLUŢIE ŞI TRATAMENT┌───────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│ DATA │ EVOLUŢIE │ TRATAMENT │├───────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ │└───────────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3INSTRUCŢIUNIprivind completarea formularuluiFoaie de Observaţie Clinică Generală (FOCG)1. Completarea următoarelor rubrici se face cu litere MAJUSCULE: judeţul, localitatea, spitalul, secţia, numele, prenumele şi toate diagnosticele.2. Completarea FOCG se face pe baza următoarelor acte oficiale:- buletin de identitate- talon de pensie- certificat de naştere pentru copiii sub 15 ani (care nu au încă buletin de identitate)- paşaport- permis de conducere.3. Rubricile se completează şi se codifică astfel:- judeţul şi localitatea se referă la spital; codul judeţului se va face alfabetic pe judeţele ţării, codificându-se conform listei din Anexă cu 01 (judeţul Alba) şi în continuare până la 42 (Municipiul Bucureşti);- spitalul şi secţia se trec şi se codifică după nomenclatorul unităţilor sanitare aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei (conform ordinul ministerului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 cu modificările şi completările ulterioare);- numărul de înregistrare al FOCG este unic pe spital şi se face după codul unic al spitalului din Registrul de intrări-ieşiri pentru spitalizarea continuă; numerotarea începe cu 00001 la 1 ianuarie al fiecărui an;- "întocmit de" se trece numele medicului care a întocmit FOCG şi se aplică parafa acestuia;- CNP se completează pe baza buletinului de identitate sau a certificatului de naştere sau a permisului de conducere, pentru cei ce nu au buletin de identitate;- sexul se înscrie litera M (masculin) sau F (feminin);- data naşterii se codifică în căsuţele respective cu 01-31 (zi), 01-12 (luna), 2002 şi în continuare pentru anul calendaristic respectiv;- domiciliul legal (judeţul, localitatea, sectorul - pentru Municipiul Bucureşti, Urban/Rural, strada şi numărul etc. se completează pe baza buletinului de identitate;- reşedinţa corespunde cu judeţul, localitatea, sectorul etc. unde locuieşte în prezent persoana spitalizată şi se completează, de asemenea, pe baza buletinului de identitate;- cetăţenia - se bifează în căsuţa corespunzătoare pe baza documentelor de identitate; şi se înscrie pentru cetăţenii străini ţara de origine;- greutatea la naştere se completează la nou-născuţi şi copii până la vârsta de 1 an;- ocupaţia - se trece în căsuţa alăturată codul ocupaţiei (de la 1 la 8).- locul de muncă se completează după dovada eliberată de unitatea unde este angajată persoana respectivă;- nivelul de instruire - se trece în căsuţa alăturată codul pentru nivelul de instruire (de la 1 la 9).- statut asigurat se completează pe baza documentelor care atestă calitatea de asigurat, după cum urmează:● asigurare voluntară - pentru cei care au o asigurare privată● neasigurat - pentru pacienţii care nu au nici asigurare CNAS, nici asigurare voluntară● asigurat CNAS - pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie, facultativă, prin Eurocard sau acord internaţional.● Tip asigurare - se completează numai pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare CNAS, astfel:■ se bifează "Obligatorie" - pentru cetăţenii români sau străini care au un document doveditor pentru acest tip de asigurare.■ se bifează "Eurocard" - pentru cetăţenii străini care au un document doveditor pentru acest tip de asigurare.■ se bifează "Asigurare facultativă" \'ad pentru cetăţenii români sau străini care au un document doveditor pentru acest tip de asigurare.■ se bifează "Acorduri internaţionale" \'ad pentru persoanele asigurate din statele cu care România a încheiat documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.● CAS \'ad se completează pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie şi asigurare facultativă;● Categorie asigurat - se completează numai pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie şi se înscrie codul corespunzător în căsuţa alăturată, astfel;■ se bifează categoria "salariat" pentru persoanele care plătesc contribuţia la asigurările sociale de sănătate în condiţiile legii.■ se bifează "coasigurat" - categoria Persoane aflate în întreţinere se referă la soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate.■ se bifează categoria "pensionar" pentru pensionarii cu venituri din pensii până la limita supusă impozitului pe venit.■ se bifează "copil" - pentru persoanele cu vârsta de până la 18 ani.■ se bifează "elev, ucenic, student (18-26 de ani)" - tineri de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni; ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă.■ se bifează categoria "ajutor social" pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.■ se bifează categoria "gravidă/lehuză" numai pentru persoanele gravide şi lehuze care nu au nici un venit sau au venituri sub salariul minim brut pe ţară (conform Legii privind reforma în sănătate nr. 95/2006). Pentru femeile gravide/lehuze care nu se încadrează în această categorie se bifează exclusiv categoria de asigurat din care face parte.■ se bifează "veteran", "revoluţionar", "handicapat", numai pentru asiguraţii care nu realizează venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de legile speciale prin care li se stabileşte această calitate, precum şi cele provenite din pensii.■ se bifează "alte categorii" pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat menţionate pe biletul de trimitere, menţionându-se categoria de asigurat numai pentru persoanele beneficiare ale unei legi speciale (Legea nr. 309/2002, Decretul-lege nr. 118/1990)■ se bifează "PNS" şi se notează numărul programului/subprogramului de sănătate pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte resurse, pe perioada în care este inclus în program.■ se bifează "şomaj" pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj.- Criteriul de internare: se completează conform criteriilor aprobate prin H.G. de aprobare a Contractului-cadru.4. Grupul sangvin, Rh şi alergic la se completează pe baza actelor medicale ale pacientului, fie pe baza investigaţiilor ce se efectuează la internarea în spital.5. Tipul internării: se trece în căsuţa alăturată codul tipului de trimitere (de la 1 la 5, şi respectiv 9).6. Data internării şi externării, ora internării şi externării, numărul zilelor de spitalizare şi numărul de zile de concediu medical acordate la externare se completează fiecare în căsuţele corespunzătoare.7. Diagnosticul de trimitere se completează de medicul de gardă pe baza Biletului de trimitere (internare) numai pentru pacienţii care se prezintă la spital cu Bilet de trimitere (internare); se notează diagnosticul precizat de medicul care a trimis pacientul pentru a fi spitalizat; diagnosticul de trimitere nu se codifică.8. Diagnosticul de internare este cel al medicului de gardă, al spitalului şi e semnat şi parafat, se codifică conform CIM-10 cu 4 caractere.9. Diagnosticul la 72 ore este cel al medicului curant, nu se codifică.10. Diagnosticul la externare se completează şi codifică conform CIM-10 OMS cu 4 caractere de medicul curant. În caz de transfer intraspitalicesc Comisia de specialitate/Consiliul medical din spital va stabili pentru o FOCG un singur diagnostic principal al episodului respectiv de îngrijiri, iar celelalte diagnostice vor fi trecute, dacă e cazul, la diagnostice secundare şi complicaţii.10.1. Diagnosticul principal are două rânduri, al doilea pentru situaţiile de codificare duală:- în caz de traumatisme şi otrăviri:> în primul rând se trece natura acestora (capitolele S,T din CIM-10 OMS cu 4 caractere)> în rândul al doilea se trece cauza externă (capitolele V, W, X,Y din CIM\'ad10 OMS cu 4 caractere)- în cazul afecţiunilor notate cu dagger (+) şi asterix (*):> în primul rând se trece diagnosticul cu (+)> în rândul al doilea se trece cel cu (*)10.2. Diagnosticele secundare (complicaţii/comorbidităţi) are loc pentru maximum 6 afecţiuni, concomitente cu diagnosticul principal, trecându-se exclusiv complicaţiile/comorbidităţile pentru care pacientul a fost investigat şi tratat în timpul episodului respective de boală; se codifică conform CIM-10 OMS cu 4 caractere.Notă: La codificare se va ţine seama de standardele şi reglementările de clasificare şi codificare în vigoare.11. Intervenţia chirurgicală principală şi cele concomitente (secundare), data intervenţiei se completează pe baza Registrului protocol operator, trecându-se şi echipa operatorie şi data intervenţiei, precum şi codurile respective din "Listei Tabelare a Procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v.3", în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1624/2004, privind introducerea Listei Tabelare a Procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v.3, în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România.12. Examen citologic, extemporaneu, histopatologic - se trec elementele mai importante ale examenelor respective efectuate în spital.13. Transfer între secţiile spitalului - se completează de fiecare secţie în care a fost internat şi transferat pacientul.14. Starea la externare, tipul externării şi decesul intraoperator se completează şi codifică de medicul curant în căsuţele respective.15. Diagnosticul în caz de deces se completează şi se codifică tot de medicul curant, concomitent cu Certificatul constatator de deces, în conformitate cu regulile de codificare, cuprinse în Reglementările CIM-10.16. Diagnosticul anatomo-patologic se completează pe baza buletinului de examinări histopatologice ale anatomo-patologului care, în caz de tumori maligne, trece şi codul morfologic după regulile de codificare cuprinse în broşura de clasificaţie a tumorilor.17. Explorări funcţionale şi investigaţii radiologice se completează de medicul curant pe baza buletinelor respective ale compartimentelor de explorări funcţionale şi radiologie, preluând codurile puse de aceste compartimente şi separat numărul de explorări şi investigaţii. Codificarea se face conform Listei Tabelare a Procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v.3", în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1624/2004, privind introducerea Listei Tabelare a Procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v.3, în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România.18. Motivele internării - se trec semnele şi simptomele care au motivat spitalizarea pacientului.19. Anamneza şi istoricul bolii va cuprinde pe subcapitole (a, b, c, d, e) tot ce cunoaşte pacientul despre antecedentele familiale, personale şi boala care a necesitat spitalizarea.20. Examenul clinic general examenul oncologic, alte examene speciale, cele radiologice anatomo-patologice, ecografice etc. Examenul clinic general este cel al medicului curant, iar celelalte sunt ale altor secţii sau laboratoare şi trecut în buletinele de investigaţii, din care medicul curant va trece în FOCG ceea ce este mai important pentru cazul tratat, anexând şi buletinele.21. Susţinerea diagnosticului şi tratamentului, epicriza şi recomandările la externare sunt obligatoriu de completat de medicul curant*) şi revăzut de şeful secţiei respective. Cuprinde rezumativ principalele etape ale spitalizării şi ale tratamentului acordat pe parcurs, recomandările date celui externat, medicamentele prescrise, comportamentul indicat acestuia în perioada următoare externării. Notă

  ──────────

  *) Se consideră medic curant numai medicii care lucrează în secţiile cu paturi, astfel:

  ● În Secţiile Medicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare

  ● În Secţiile Chirurgicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare dacă nu s-au efectuat intervenţii chirurgicale

  SAU

  medicul operator principal ("mâna întâi") la intervenţia chirurgicală principală.

  ● La secţiile de obstetrică-ginecologie:

  - dacă nu există o naştere - se consideră medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare dacă nu s-au efectuat intervenţii chirurgicale

  SAU

  medicul operator principal ("mâna întâi") la intervenţia chirurgicală principală.

  - dacă are loc o naştere - se consideră medic curant medicul care a asistat naşterea sau medicul operator principal în cazul naşterii prin operaţie cezariană.

  ──────────
  22. Semnătura şi parafa medicului - se completează de medicul care a avut în îngrijire pacientul.  +  Anexă──────la instrucţiuni───────────────TABELlistă coduri judeţe┌──────────────────────────────┬──────────────┐│ JUDEŢUL │ Cod judeţ │├──────────────────────────────┼──────────────┤│ALBA │ 1 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│ARAD │ 2 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│ARGEŞ │ 3 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│BACĂU │ 4 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│BIHOR │ 5 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│BISTRIŢA NĂSĂUD │ 6 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│BOTOŞANI │ 7 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│BRAŞOV │ 8 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│BRĂILA │ 9 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│BUZĂU │ 10 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│CARAŞ SEVERIN │ 11 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│CĂLĂRAŞI │ 12 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│CLUJ │ 13 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│CONSTANŢA │ 14 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│COVASNA │ 15 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│DÂMBOVIŢA │ 16 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│DOLJ │ 17 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│GALAŢI │ 18 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│GIURGIU │ 19 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│GORJ │ 20 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│HARGHITA │ 21 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│HUNEDOARA │ 22 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│IALOMIŢA │ 23 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│IAŞI │ 24 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│ILFOV │ 25 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│MARAMUREŞ │ 26 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│MEHEDINŢI │ 27 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│MUREŞ │ 28 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│NEAMŢ │ 29 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│OLT │ 30 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│PRAHOVA │ 31 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│SATU MARE │ 32 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│SĂLAJ │ 33 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│SIBIU │ 34 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│SUCEAVA │ 35 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│TELEORMAN │ 36 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│TIMIŞ │ 37 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│TULCEA │ 38 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│VASLUI │ 39 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│VÂLCEA │ 40 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│VRANCEA │ 41 │├──────────────────────────────┼──────────────┤│MUNICIPIUL BUCUREŞTI │ 42 │└──────────────────────────────┴──────────────┘LISTA UNITĂŢILOR SANITARE CU PATURI PE JUDEŢEUNITBZ DENUMIRE SPITAL JUD001011 SPITALUL JUDEŢEAN ALBA IULIA 1001028 SPITALUL ABRUD 1001036 SPITALUL AIUD 1001044 SPITALUL BLAJ 1001052 SPITALUL CÂMPENI 1001060 SPITALUL OCNA MUREŞ 1001077 SPITALUL SEBEŞ 1006275 SECŢIA EXT. PSIHIATRIE BAIA DE ARIEŞ 1010002 SPITALUL ORĂŞENESC ZLATNA 1010010 SPITALUL CUGIR 1016783 SPITALUL DE NEUROPSIHIATRIE ALBA IULIA 1001085 SPITALUL JUDEŢEAN ARAD 2001093 SPITALUL CHIŞINEU-CRIŞ 2001108 SPITALUL INEU 2001116 SPITALUL LIPOVA 2001124 SPITALUL SEBIŞ 2001132 SPITALUL GURAHONŢ 2006000 SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA 2008955 SPITALUL MUNICIPAL ARAD 2008963 SPITALUL OBST-GINEC. "SALVATOR VUIA" ARAD 2008988 SPITAL RECUPER. NEUROPSIHO MOTORIE DEZNA 2009017 SECŢIA EXTERIOARĂ CU PATURI PÂNCOTA 2009025 SECŢIA EXT. SPEC. CARDIOVASCULARE GHIOROC 2099033 SECŢIA EXTERIOARĂ BULCI 2100307 SPITALUL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAŞ 2001157 SPITALUL JUDEŢEAN PITEŞTI 3001165 SPITALUL UNIFICAT CÂMPULUNG 3001173 SPITALUL TERITORIAL COSTEŞTI 3001181 SPITALUL UNIFICAT CURTEA DE ARGEŞ 3001198 SPITALUL CĂLINEŞTI 3001204 SECŢIA EXT. CU PATURI DEDULEŞTI 3001212 SPITALUL COMUNAL DOMNEŞTI 3001220 SECŢIA EXTERIOARĂ CU PATURI IZVORU 3001245 SPITALUL RACOVIŢA-COLIBAŞI 3004060 SECŢIA EXTERIOARĂ CU PATURI BRADU 3006017 SPITALUL DE NEUROPSIHIATRIE VEDEA 3006523 SPITALUL UNIFICAT TBC PITEŞTI 3006531 SPITALUL TBC CÂMPULUNG 3006556 SPITALUL T.B.C. COPII VALEA IAŞULUI 3007028 SPITALUL RECUP. DEFICIENŢI MOTORI BRĂDET 3009974 SPITALUL DE COPII PITEŞTI 3010051 SPITAL DE CRONICI ŞTEFĂNEŞTI 3001261 SPITALUL JUDEŢEAN BACĂU 4001278 SPITALUL ORĂŞENESC BUHUŞI 4001286 SPITALUL ORĂŞENESC COMĂNEŞTI 4001294 SPITALUL MUNICIPAL ONEŞTI 4001300 SPITALUL ORĂŞENESC MOINEŞTI 4001317 SPITALUL ORĂŞENESC TG. OCNA 4001325 SECŢIA EXTERIOARĂ CU PATURI DĂRMĂNEŞTI 4001333 SPITALUL RURAL PODU TURCULUI 4006564 SPITALUL T.B.C. BACĂU 4009041 SECŢIA EXT. BOLNAVI CR. PSIHICI DAMIENEŞTI 4099058 SECT. EXT. SANAT. P-C. REUM. COPII DOFTEANA 4101391 SECT. EXT. RECUP. NUTRIŢIONALĂ PED. BACĂU 4000572 SECŢIA EXTERIOARĂ REMEŢI 5000580 SECŢIA EXTERIOARĂ SP. FTIZ. AUŞEU-GHEGHIE 5000597 SECŢIA EXTERIOARĂ POPEŞTI 5000603 SECŢIA EXTERIOARĂ CLINICA FELIX 5001341 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN ORADEA 5001358 SPITALUL ORĂŞENESC ALEŞD 5001366 SPITALUL ORĂŞENESC BEIUŞ 5001374 SPITALUL ORĂŞENESC MARGHITA 5001382 SPITALUL ORĂŞENESC SALONTA 5001390 SECŢIA EXTERIOARĂ BRATCA 5001413 SECŢIA EXTERIOARĂ CU PATURI SĂLARD 5006025 SPIT.CL.NEUROLOGIE ŞI PSIHIATRIE ORADEA 5006033 SPITALUL DE PSIHIATRIE ŞTEI 5006283 SPITALUL DE NEUROPSIH. INFANTILĂ CADEA 5006572 SPITALUL CL. DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ORADEA 5006580 SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET 5007124 SPITALUL CLINIC DE COPII ORADEA 5008303 SPITALUL CLIN. DE BOLI INFECŢIOASE ORADEA 5009066 SECŢIA EXTERIOARĂ TINCA 5009861 SECŢIA EXTERIOARĂ VALEA LUI MIHAI 5010494 SPITALUL ORĂŞENESC ŞTEI 5016767 SPITALUL CL. DE OBST. GINECOLOGIE ORADEA 5017134 SPITALUL CLIN. DE RECUPERARE BĂILE FELIX 5099066 SPITALUL DE FTIZIOLOGIE ALEŞD 5109887 SECŢIA EXTERIOARĂ PĂDUREA N 5001421 SPITALUL JUDEŢEAN BISTRIŢA 6001438 SPITALUL ORĂŞENESC NĂSĂUD 6006058 SPIT. BOLN. PSIHICI CR. ADULŢI BECLEAN 6000652 SPITALUL DE COPII BOTOŞANI 7000660 SP. DE OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE BOTOŞANI 7001446 SPITALUL JUDEŢEAN BOTOŞANI 7001462 SPITALUL ORĂŞENESC DOROHOI 7001470 SPITALUL ORĂŞENESC DARABANI 7001487 SPITALUL ORĂŞENESC SĂVENI 7001501 SPITALUL COMUNAL TRUŞEŞTI 7004124 SECŢIA EXTERIOARĂ CU PATURI MIORCANI 7004132 SPITALUL DE PSIHIATRIE PODRIGA 7004140 SECŢIA EXTERIOARĂ CU PATURI UNGURENI 7007776 SPITALUL DE PSIHIATRIE BOTOŞANI 7007897 SPITALUL DE SPECIALITATE BOTOŞANI 7007903 SECŢIA EXTERIOARĂ VÂRFUL CÂMPULUI 7008971 SECŢIA EXTERIOARĂ COŢUŞCA 7009113 SECŢIA EXTERIOARĂ CU PATURI CRISTEŞTI 7009121 SECŢIA EXTERIOARĂ CU PATURI MIHĂILENI 7009146 SECŢIA EXTERIOARĂ CU PATURI SUHARAU 7009154 SECŢIA EXTERIOARĂ CU PATURI SULIŢA 7000693 SPITALUL MUNICIPAL BRAŞOV 8001518 SPITALUL JUDEŢEAN BRAŞOV 8001526 SPITALUL ORĂŞENESC CODLEA 8001534 SPITALUL MUNICIPAL FĂGĂRAŞ 8001542 SPITALUL ORĂŞENESC RUPEA 8001550 SPITALUL ORĂŞENESC SĂCELE 8001567 SECŢIA EXT. SPITAL BOLNAVI CRONICI BRAN 8004165 SECT. EXT. PSIHIATRIE TIMIŞUL DE SUS 8004173 SECŢIA EXT. PSIHIATRIE VULCAN 8004438 SECŢIA EXTERIOARĂ PSIHIATRIE ZĂRNEŞTI 8004501 SPITALUL MUNICIPAL DE PEDIATRIE BRAŞOV 8006082 SPITALUL NEUROPSIHIATRIE BRAŞOV 8008022 SPITALUL MUNIC. OBSTETRICĂ GINEC. BRAŞOV 8008311 SPITALUL BOLI INFECŢIOASE BRAŞOV 8009886 SPITALUL DE FTIZIOLOGIE BRAŞOV 8009894 SECŢIA EXTERIOARĂ SPITAL SÂNPETRU 8010115 SPITALUL ORĂŞENESC ZĂRNEŞTI 8010123 SPITALUL ORĂŞENESC VICTORIA 8001575 SPITALUL "SF. SPIRIDON" BRĂILA 9001583 SPITALUL JUDEŢEAN BRĂILA 9001591 SPITALUL FĂUREI 9001614 SECŢIA EXTERIOARĂ IANCA 9004495 SECŢIA EXTERIOARĂ BĂRĂGANUL 9008891 SPITALUL "SF. PANTELIMON" BRĂILA 9009982 SPITALUL DE OBSTETRICĂ GINEC. BRĂILA 9001630 SPITALUL JUDEŢEAN BUZĂU 10001647 SPITALUL RÂMNICUL SĂRAT 10001655 SECŢIA EXTERIOARĂ MIHĂILEŞTI 10001671 SPITALUL PÂRSCOV 10001688 SPITALUL POGOANELE 10001696 SPITALUL SMEENI 10001702 SPITALUL VINTILĂ VODĂ 10006105 SPITALUL NEUROPSIHIATRIE SAPOCA 10009812 SECŢIA EXTERIOARĂ MĂGURA 10009837 SECT. EXT. SPIT. REC. DEF. MOTORI COP. BECENI 10010148 SPITALUL NEHOIU 10017255 SECŢIA EXTERIOARĂ BALNEO-PEDIATR. BECENI 10001710 SPITALUL MUNICIPAL CARANSEBEŞ 11001727 SPITALUL MOLDOVA NOUĂ 11001735 SPITALUL ORĂŞENESC ORAVIŢA 11001743 SPITALUL COMUNAL BOZOVICI 11009187 SECŢIA EXTERIOARĂ CU PATURI MEHADIA 11010164 SPITALUL JUDEŢEAN REŞIŢA 11010172 SPITALUL ORĂŞENESC ANINA 11010180 SPITALUL ORĂŞENESC BOCŞA 11010197 SPITALUL ORĂŞENESC OŢELUL ROŞU 11230370 SECŢIA EXTERIOARĂ FTIZIOL. MARILA ORAVIŢA 11000894 SECŢIA EXTERIOARĂ SPITAL GURBĂNEŞTI 12002424 SPITAL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI 12002578 SPITALUL ORĂŞENESC OLTENIŢA 12002600 SPITALUL ORĂŞENESC FUNDULEA 12004261 SPITALUL ORĂŞENESC LEHLIU GARĂ 12006154 SPITALUL DE PSIHIATRIE SĂPUNARI 12006820 SPITALUL TBC DOR MĂRUNT 12008352 SPITALUL ORĂŞENESC BUDEŞTI 12001751 SPITALUL CLINIC DE ADULŢI CLUJ 13001768 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN CLUJ 13001776 SPITALUL MUNICIPAL DEJ 13001784 SPITALUL MUNICIPAL TURDA 13001792 SPITALUL ORĂŞENESC GHERLA 13001807 SPITALUL ORĂŞENESC HUEDIN 13006113 SPITALUL BOLI PSIHICE BORŞA 13006611 SPITALUL CLINIC TBC CLUJ 13007165 SPITALUL CLINIC DE COPII CLUJ 13007768 SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ 13008328 SPITALUL CLINIC DE BOLI CONTAGIOASE CLUJ 13008600 SPITALUL STUDENŢESC CLUJ 13008922 SECŢIE EXT. CU PATURI AGHIRES 13009234 SECŢIE EXT. CU PATURI RĂCĂTĂU 13009242 SECŢIE EXT. CU PATURI RECEA CRISTUR 13010211 SPITALUL ORĂŞENESC CÂMPIA TURZII 13099121 SECT. EXT. SĂNAT. SĂVĂDISLA 13001823 SPITALUL JUDEŢEAN CONSTANŢA 14001831 SPITALUL CERNAVODĂ 14001848 SPITALUL ORĂŞENESC HÂRŞOVA 14001856 SPITALUL ORĂŞENESC MEDGIDIA 14004003 SPITALUL ORĂŞENESC MANGALIA 14004220 SPITALUL MUNICIPAL CONSTANŢA 14004237 SECŢIA EXTERIOARĂ CU PATURI AGIGEA 14006628 SPITALUL T.B.C. CONSTANŢA 14008721 SPITALUL DE ORTOP. TRAUM. REC. MED. EFORIE S 14016478 SECŢIA RECUPERARE SĂNĂT.BALN.TECHIRGHIOL 14016486 SECŢIA RECUPERARE SĂNĂT.BALNEAR MANGALIA 14001872 SPITALUL JUDEŢEAN SF. GHEORGHE 15001880 SPITALUL ORĂŞENESC COVASNA 15001897 SPITALUL ORĂŞENESC TG. SECUIESC 15001903 SPITALUL ORĂŞENESC BARAOLT 15007003 CENTRUL PATOLG. NEUROM. DR. R. HORIA VÂLCELE 15007622 SPIT. RECUP. BOLI CARDIOVASCULARE COVASNA 15001928 SPITALUL JUDEŢEAN TÂRGOVIŞTE 16001936 SPITALUL ORĂŞENESC GĂEŞTI 16001944 SPITALUL ORĂŞENESC MORENI 16001952 SPITALUL ORĂŞENESC PUCIOASA 16001960 SPITALUL DE PSIHIATRIE BUCŞANI 16003515 SPITALUL ORĂŞENESC TITU 16004245 SECŢIA EXT. SPIT. INTREPR. SMS BRĂNEŞTI 16008914 SPITALUL RURAL NICULEŞTI 16009878 SPITALUL NR. 2 MĂNĂSTIREA DEALULUI 16002006 SPITALUL JUDEŢEAN CRAIOVA 17002014 SPITALUL CLINIC NR. 2 FILANTROPIA CRAIOVA 17002022 SPITALUL NR. 3 VICTOR BABEŞ CRAIOVA 17002030 SPITALUL BĂILEŞTI 17002047 SPITALUL CALAFAT 17002055 SPITALUL FILIAŞI 17002063 SPITALUL SEGARCEA 17009291 SECŢIA EXTERIOARĂ CU PATURI PODARI 17009306 SPITALUL NEUROPSIHIATRIE POIANA MARE 17010984 SECŢIA EXT. LEAGĂNUL DE COPII CRAIOVA 17016525 SECŢIA EXT. GERENTO-PSIHIATRIE LEAMNA 17002110 SPIT. MUN. NR. 1 GALAŢI ELISABETA DOAMNA 18002135 SPITALUL MUNIC. BOLI INFECŢ. GALAŢI NR. 3 18002143 SPIT. MUNICIPAL ANTON CINCU TECUCI 18002151 SPITALUL ORĂŞENESC TG. BUJOR 18004036 SPIT. JUDEŢEAN SF. APOSTOL ANDREI GALAŢI 18006121 SPIT. COMUNAL DE CR. PSIHICI AD. GĂNEŞTI 18006314 SPIT. COMUNAL SF. ANTON NICOREŞTI 18006636 SPITALUL MUNICIPAL NR. 2 TBC GALAŢI 18009322 SECŢIA EXT. CU PATURI COROD 18016888 SPIT. JUD. DE PEDIATRIE SF. IOAN GALAŢI 18017013 SPIT. OBST. GINEC. BUNA VESTIRE GALAŢI 18099195 SECŢIE EXT. CU PATURI PSIHIATRIE VIRLEZI 18002561 SPITALUL JUDEŢEAN GIURGIU 19002641 SPITALUL BOLINTIN 19007655 SPITALUL BOLI CONTAGIOASE SINGURENI 19099267 SPITALUL DE BOLI CRONICE FLOREŞTI 19099275 SPITALUL T.B.C. IZVORUL 19002184 SPITALUL JUDEŢEAN TG. JIU 20002192 SPITALUL TG. CĂRBUNEŞTI 20002207 SPITALUL NOVACI 20002215 SPITALUL MOTRU 20002223 SPITALUL BUMBEŞTI JIU (VALEA SADULUI) 20006138 SPITALUL TURCENI 20017118 SPITALUL ROVINARI 20002231 SPITALUL JUDEŢEAN MIERCUREA CIUC 21002248 SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIUL SECUIESC 21002256 SPITALUL ORĂŞENESC CRISTURU SECUIESC 21002264 SPITALUL ORĂŞENESC GHEORGHIENI 21002272 SPITALUL ORĂŞENESC TOPLIŢA 21002280 SPITALUL ORĂŞENESC VLĂHIŢA 21004253 SECŢIA EXTERIOARĂ CU PATURI BĂLAN 21009388 SECŢIA EXT.CU PATURI LUNCA DE SUS 21009396 SECŢIE EXTERIOARĂ CU PATURI DITRĂU 21009804 SECŢIA EXTERIOARĂ CU PATURI PRAID 21099218 SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI TULGHEŞ 21002303 SPITALUL JUDEŢEAN DEVA 22002311 SPITALUL MUNICIPAL HUNEDOARA 22002328 SPITALUL DE URGENŢĂ PETROŞANI 22002336 SPITALUL ORĂŞENESC LUPENI 22002344 SPITALUL MUNICIPAL BRAD 22002352 SPITALUL ORĂŞENESC HAŢEG 22002360 SPITALUL MUNICIPAL ORĂŞTIE 22002377 SPITALUL ORĂŞENESC VULCAN 22002408 SPITAL COMUNAL BAIA DE CRIŞ 22006146 SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM 22006322 SPITALUL DE NEUROPSIH. INFANTILĂ PACLISA 22006492 SPITALUL ORĂŞENESC URICANI 22007630 SPITALUL ORĂŞENESC PETRILA 22002432 SPITALUL JUDEŢEAN SLOBOZIA 23002440 SPITALUL MUNICIPAL FETEŞTI 23002457 SPITALUL UNIFICAT ŢĂNDĂREI 23002586 SPITALUL MUNICIPAL URZICENI 23002594 SPITALUL FIERBINŢI-TÂRG 23002473 SPITALUL JUD.UNIV.NR. 1 SF. SPIRIDON IAŞI 24002481 SPITALUL CLINIC NR. 2 IAŞI 24002498 SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ IAŞI 24002504 SPITALUL ORĂŞENESC HÂRLĂU 24002512 SPITALUL ORĂŞENESC PAŞCANI 24002520 SPITALUL ORĂŞENESC TG. FRUMOS 24004286 SECŢIA EXT. PSIHIATRIE CR. GRAJDURI 24004300 SPITALUL PENTRU ELEVI ŞI STUDENŢI IAŞI 24006162 SPIT.CLINIC DE PSIHIATRIE SOCOLA IAŞI 24006170 SECŢIA NEUROPSIH. INF. CRONICI GALATA 24006195 SPITALUL CRONICI PSIHICI ŞIPOTE 24006388 SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAŞI 24006652 SPITALUL CLINIC DE TUBERCULOZĂ IAŞI 24006660 SECŢIA EXT. TBC. A SPIT. CL. COPII DR. CLUNET 24006886 SECŢIA EXTERIOARĂ. PSIH. INF. BIVOLARI 24006894 SECŢIA-HIV GULLIVER 24007198 SPITALUL CLINIC DE COPII SF.MARIA IAŞI 24007204 SECŢIA EXT.REUMATOLOGIE COPII MIRCEŞTI 24008055 SPITALUL CL. DE OBST-GINEC. CUZA-VODĂ IAŞI 24008344 SPIT. CL. BOLI INFECŢ. SF. PARASCHIVA IAŞI 24008738 SECŢIA EXT. CU PATURI SCULENI-VICTORIA 24008818 SPITALUL CLERIC NR. 3 IAŞI 24017882 SPITALUL OBST. GINEC. ELENA DOAMNA IAŞI 24099242 SPITALUL T.B.C. ADULŢI BÂRNOVA 24100428 SECŢIA EXT. PT. POST CURĂ HEPATICĂ POENI 24100436 SECŢIA EXT.GHELERTER-IAŞI 24002666 SPITALUL JUDEŢEAN BAIA MARE 26002674 SPITALUL ORĂŞENESC BAIA SPRIE 26002682 SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMAŢIEI 26002690 SPITALUL ORĂŞENESC TG. LĂPUŞ 26002705 SPITALUL ORĂŞENESC VIŞEUL DE SUS 26003990 SPITALUL DE RECUPERARE BORŞA 26006677 SPITALUL DE BOLI PULMONARE BAIA MARE 26008906 SPITALUL DE BOLI INF. D-V ŞI PSIH. B. MARE 26009468 SECŢIA EXTERIOARĂ CU PATURI RUSCOVA 26009476 SECŢIA EXTERIOARĂ CU PATURI BAIUŢ 26002721 SPITALUL JUDEŢEAN DROBETA TURNU SEVERIN 27002738 SPITALUL ORĂŞENESC ORŞOVA 27002746 SPITALUL ORĂŞENESC STREHAIA 27002754 SPITALUL ORĂŞENESC BAIA DE ARAMĂ 27002762 SPITALUL ORĂŞENESC VÂNJU MARE 27099603 SECŢIA PSIHIATRIE CRONICI GURA-VĂII 27002787 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN TG. MUREŞ 28002795 SPITALUL CLINIC NR. 2 TG. MUREŞ 28002801 SPITALUL MUNICIPAL SIGHIŞOARA 28002818 SPITALUL ORĂŞENESC LUDUŞ 28002826 SPITALUL MUNICIPAL "E.NICOARĂ" REGHIN 28002834 SPITALUL ORĂŞENESC TÂRNĂVENI 28002850 SECŢIA EXTERIOARĂ CU PATURI IERNUT 28007220 CENTRUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TG. MUREŞ 28403672 S.C. BENIMED( DR.BENEDEK I-DR.BERECZKIE) 28002875 SPITALUL JUDEŢEAN NEAMŢ 29002883 SPITALUL MUNICIPAL ROMAN 29002891 SPITALUL ORĂŞENESC BICAZ 29002906 SPITALUL ORĂŞENESC TG. NEAMŢ 29007382 SECŢIA EXT. REC. MED. NEGULEŞTI - P. ŞOIMULUI 29007390 SEC. SPIT. BOLI PUL. CRON. FTIZ. BISERICANI 29009917 SPITALUL DE BOLNAVI CR. PSIHICI GÂDINŢI 29002922 SPITALUL JUDEŢEAN SLATINA 30002930 SPITALUL ORĂŞENESC BALŞ 30002947 SPITALUL ORĂŞENESC CARACAL 30002955 SPITALUL ORĂŞENESC CORABIA 30002963 SPITALUL ORĂŞENESC DRĂGĂNEŞTI OLT 30006218 SPITALUL DE PSIHIATRIE CR. SCHITU GRECI 30007743 SPITALUL SCORNICEŞTI 30002988 SPITALUL JUDEŢEAN PLOIEŞTI 31002996 SPITALUL MUNICIPAL NR. 1 PLOIEŞTI 31003000 SPITALUL ORĂŞENESC CÂMPINA 31003017 SPITALUL ORĂŞENESC MIZIL 31003025 SPITALUL ORĂŞENESC SINAIA 31003033 SPITALUL ORĂŞENESC SLĂNIC 31003041 SPITALUL ORĂŞENESC URLAŢI 31003058 SPITALUL ORĂŞENESC VĂLENII DE MUNTE 31003066 SPITALUL COMUNAL BĂLŢEŞTI 31004011 SPITALUL ORĂŞENESC AZUGA 31004341 DISPENSARUL POLICLINIC PLOPENI 31006267 SPITALUL ORĂŞENESC PSIHIATRIE VOILA 31008063 SPITALUL DE OBST.GINECOLOGIE PLOIEŞTI 31008385 SECŢIA EXT. CU PATURI PUCHENII MARI 31010324 SECŢIA EXTERIOARĂ CU PATURI BUŞTENI 31010340 SPITALUL MUNICIPAL NR. 2 PLOIEŞTI 31010357 SPITALUL ORĂŞENESC BĂICOI 31010365 SECŢIA EXT. CU PATURI BOLDEŞTI-SCĂIENI 31010373 SECŢIA EXT. CU PATURI POIANA CÂMPINA 31099306 SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA 31003090 SPITALUL JUDEŢEAN SATU MARE 32003105 SPITALUL ORĂŞENESC CAREI 32003113 SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI OAŞ 32003121 SPITALUL ORĂŞENESC TĂŞNAD 32006693 SPITALUL DE SPECIALITATE T.B.C.SATU MARE 32007848 SPITALUL MUNICIPAL SATU MARE 32016830 SECŢIA EXTERIOARĂ TURŢ 32099355 SECŢIA EXTERIOARĂ BIXAD 32003138 SPITALUL JUDEŢEAN ZALĂU 33003146 SPITALUL ORĂŞENESC CEHU SILVANIEI 33003154 SPITALUL ORĂŞENESC JIBOU 33003162 SPITALUL ORĂŞENESC ŞIMLEU SILVANIEI 33003187 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN SIBIU 34003195 SPITALUL MUNICIPAL MEDIAŞ 34003201 SPITALUL ORĂŞENESC AGNITA 34003218 SPITALUL ORĂŞENESC CISNĂDIE 34006226 SPITALUL DE PSIHIATRIE SIBIU 34006708 SPITALUL DE TUBERCULOZĂ SIBIU 34003234 SPITALUL JUDEŢEAN SUCEAVA 35003242 SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 35003250 SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI 35003267 SPITALUL ORĂŞENESC GURA HUMORULUI 35003275 SPITALUL MUNICIPAL RĂDĂUŢI 35003283 SPITALUL ORĂŞENESC SIRET 35003291 SPITALUL ORĂŞENESC VATRA DORNEI 35006330 SPITALUL DE COPII NEUROPSIHICI SIRET 35009652 SECŢIA EXTERIOARĂ CU PATURI DOLHASCA 35009677 SECŢIA EXTERIOARĂ CU PATURI FÂNTÂNELE 35009685 SECŢIA EXTERIOARĂ CU PATURI FRASIN 35009693 SECŢIA EXTERIOARĂ CU PATURI MĂLINI 35009716 SECŢIA EXTERIOARĂ CU PATURI ZVORIŞTEA 35003306 SPITALUL JUDEŢEAN ALEXANDRIA 36003314 SPITALUL MUN "CARITAS" ROŞIORII DE VEDE 36003322 SPITALUL MUNICIPAL TURNU MĂGURELE 36003330 SPITALUL ORĂŞENESC VIDELE 36003347 SPITALUL ORĂŞENESC ZIMNICEA 36003371 SPITALUL COMUNAL SCHELA (TRIV-MOŞTENI) 36004413 SPITALUL DE PSIHIATRIE POROSCHIA 36006234 SPITALUL DE PSIHIATRIE BALACI 36006716 SPITALUL TBC ROŞIORII DE VEDE 36006990 SECŢIA EXT.CU PATURI CERVENIA (PSIH) 36003388 SPITALUL CLINIC NR. 1 JUDEŢEAN TIMIŞOARA 37003396 SPITALUL CLINIC NR. 2 TIMIŞOARA 37003410 SPIT.CLINIC NR. 4 DR. V. BABEŞ TIMIŞOARA 37003427 SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ 37003443 SPITALUL ORĂŞENESC DETA 37003451 SPITALUL ORĂŞENESC JIMBOLIA 37003468 SPITALUL ORĂŞENESC SÂNICOLAUL MARE 37003484 SPITALUL ORĂŞENESC FĂGET 37003492 SECŢIA EXTERIOARĂ LOVRIN CRONICI 37006242 SPITALUL DE PSIHIATRIE GĂTAIA 37006250 SPITALUL DE PSIHIATRIE JEBEL 37006347 SPIT. DE NEUROPSIHIATRIE INFANTILĂ LUGOJ 37007261 SPIT. CL. NR. 3 COPII "L. ŢURCANU" TIMIŞOARA 37007286 SECŢIA EXTERIOARĂ CU PATURI RECAŞ 37008071 SPIT. CL. NR. 5 OBSTETRICĂ GINEC. TIMIŞOARA 37008207 INSTIT. DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMIŞOARA 37010992 SECŢIA EXT.LEAGĂNUL DE COPII TIMIŞOARA 37233153 SECŢIA EXTERIOARĂ BUZIAŞ 37003507 SPITALUL JUDEŢEAN TULCEA 38003523 SPITALUL ORĂŞENESC BABADAG 38003531 SPITALUL ORĂŞENESC MĂCIN 38008520 SPITALUL TICHILEŞTI LEPROZERIE 38003556 SPITALUL JUDEŢEAN VASLUI 39003564 SPITALUL MUNICIPAL DE ADULŢI BÂRLAD 39003572 SPITALUL MUNICIPAL HUŞI 39003580 SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI 39003603 SPITALUL TUTOVA 39003611 SPITALUL CODĂEŞTI 39003636 SPITALUL CAROL I GHERMĂNEŞTI 39003644 SECŢIA EXT.CU PATURI MĂLĂEŞTI(VUŢCANI) 39003652 SPITALUL MURGENI 39007300 SPITALUL DE COPII BÂRLAD 39009732 SECŢIA EXTERIOARĂ CU PATURI PUIEŞTI 39003660 SPITALUL JUDEŢEAN R. VÂLCEA 40003677 SPITALUL DRĂGĂŞANI 40003685 SPITALUL BREZOI 40003693 SPITALUL HOREZU 40003708 SPITALUL BĂLCEŞTI 40003716 SPITALUL DRĂGOEŞTI 40009966 SPITALUL OBST. GINECOLOGIE RM. VÂLCEA 40099388 SPITAL PNEUMOFTIZIOLOGIE MIHĂEŞTI 40100565 SECŢIA EXTERIOARĂ PSIHIATRIE P. MĂGLAŞI 40003740 SPITALUL JUDEŢEAN FOCŞANI 41003757 SPITALUL ORĂŞENESC ADJUD 41003765 SPITALUL ORĂŞENESC MĂRĂŞEŞTI 41003773 SPITALUL ORĂŞENESC ODOBEŞTI 41003781 SPITALUL ORĂŞENESC PANCIU 41003798 SPITALUL COMUNAL DUMBRĂVENI 41003820 SPITALUL COMUNAL VIDRA 41003837 SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ FLOREASCA S.1 42003845 SPIT. CL NEFROLOGIE DR.CAROL DAVILA S.1 42003853 SPITALUL CLINIC DR. I. CANTACUZINO S.2 42003861 SPITALUL CLINIC DR. N.G.LUPU S.2 42003886 SPIT.BOLNAVI CRONICI GERIATRIE TITAN S.2 42003894 SPITALUL CLINIC CARITAS S.3 42003917 SPITALUL CLINIC PROF. DR. AL. OBREJA S.4 42003933 SPITALUL CLINIC COLŢEA S.3 42003941 SPITALUL CLINIC SF.MARIA GRIVIŢA S.1 42003966 INSTITUTUL CLINIC FUNDENI BUCUREŞTI S.2 42004028 SPIT. CLINIC DE URGENŢĂ SF. PANTELIMON S.2 42006765 SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE FOIŞOR S.2 42006773 SPITALUL DE FTIZIOPEDIATRIE S.5 42006798 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BUC S.2 42007317 SPITALUL CL.CENTRAL COPII GR. ALEXANDR. S.1 42007325 SPITALUL CLINIC DE COPII DR. V. GOMOIU S.3 42007341 SPITALUL DE COPII COTROCENI S.6 42007358 SPITALUL DE COPII CARAIMAN S.1 42007735 CENTRUL METODOL.DE REUMATOLOGIE I.STOIA 42007815 SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ BUC. S.5 42008006 SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ SF.IOAN S.4 42008088 SPITALUL CL. OBST-GINEC. FILANTROPIA S.1 42008102 SPITALUL CLINIC PROF. DR. PANAIT SÂRBU S.6 42008110 SPITALUL CLINIC OBSTETR-GINEC.POLIZU S.1 42008393 SPITALUL CLINIC BOLI INF. COLENTINA S.1 42008408 SPIT. CL. BOLI INFECŢ+TROPIC. DR. V. BABEŞ S3 42008537 SP.CL.DERMATO-VENERO PROF DR. LOGHIN S.4 42008545 SECŢIA.EXT.ORL COPII CIUBOT.CUCULUI S.5 42008553 SP.CL.BOLI CRONICE GERIATRIE SF.LUCA S.4 42008561 SPIT.CL.DE URGENŢĂ PROF.DR.D.BAGDASAR S.4 42008625 SPITALUL PENTRU STUDENŢI S.1 42008762 SPITALUL CLINIC URGENŢE OFTALMOLOGIE S.1 42008770 SPITALUL CLINIC PROF. DR. TH BURGHELE S.5 42008795 SPITALUL CLINIC DE STOMATOLOGIE S.1 42008801 SP.CL.DE CHIR. PLASTICĂ REPARAT. ARŞI S.1 42009933 SPITALUL CLINIC DE COPII M.S.CURIE S.4 42017101 SECT. EXT. RECUP. NEUROMOTORIE PT. COPII S.3 42018137 CENTRUL DE MEDICINA SOCIALĂ CHRISTIANA 42999974 UNIT. FICTIVĂ PT.MEDICI CARE NU AU UNITBZ 42002633 SPITALUL COMUNAL PERIŞ 25004382 SPIT.DE PSIHIATRIE BĂLĂCEANCA-CERNICA 25007647 SPITALUL DE PEDIATRIE DOMNEŞTI 25007993 SPITALUL JUDEŢEAN ILFOV 25008930 SPITALUL DE COPII CU AFECŢIUNI CR. VIDRA 25
   +  Anexa 4Judeţul ................ [][] Nr. înregistrare SZ [][][][][][][]Localitatea ............ CNP pacient [][][][][][][][][][][][][]Spitalul .........[][][][][] Întocmit de: ........................Secţia ........... [][][][] parafa medicului                      FIŞĂ PENTRU SPITALIZAREA DE ZINUMELE ................. PRENUMELE .............. Sexul M/F []Data naşterii zi [][] lună [][] an [][][][] │Grup sangvin A/B/AB/0; Rh +/-Domiciliul legal: judeţul[][] Localitatea ..... │Alergic la:..................Sect [] Mediul U/R [] Str. ............ Nr. ... │Data deschidere fişă ora[][][]Reşedinţa: judeţul [][]Localitatea ............ │zi [][] luna [][] an[][][]Sect. [] Mediul U/R [] Str. ........... Nr. ... │Data închidere fişă ora[][][]Cetăţenie: Român [] Străin [] ........ │zi [][] luna [][] an[][][]                                                │Ocupaţia: fără ocupaţie (1); salariat (2); │lucrător pe cont propriu (3); patron (4); │Nr. vizite înagricultor (5); elev/student (6) şomer (7) │spitalizare de zi: [][]pensionar (8) [] │Locul de muncă ................................ └──────────────────────────────Nivel de instruire: fără studii (1); ciclu primar (2); ciclu gimnazial (3);şcoala profesională (4); liceu (5) şcoala postliceală (6); studii superioare descurtă durată (7); studii superioare (8); nespecificat (9) []C.I/B.I. seria [][] Nr. [][][][][][] Certificat naştere (copil) seria [][]                                                         Nr. [][][][][][]                 ┌────────────────┐ Statut asigurat:│Asigurat CNAS []│Asigurare voluntară [] Neasigurat []┌────────────────┘ └───────────────────────────────────────────┐│Tip asig.CNAS:Obligatorie CAS[][]Facultativă CAS[][]Eurocard[]Acord []││ internaţional │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Categ. asig. CNAS: salariat (1); coasig, (2); pensionar (3); copil<18 ani (4); elev/ucenic/student 18-26 ani (5); gravidă (6) veteran (7); revoluţionar (8); handicap (9); PNS (10); ajutor social (11); şomaj (12); alte (13) [][] Nr. din registrul naţional: [][][][][][] Tip servicii spitalizare de zi (asiguraţi CNAS): [] Diagnosticul principal: ........................................... [][][][] ................................................................... [][][][] Diagnostice secundare la externare (complicaţii/comorbidităţi): 1. ................................................................ [][][][] 2. ................................................................ [][][][] 3. ................................................................ [][][][] 4. ................................................................ [][][][] 5. ................................................................ [][][][] 6. ................................................................ [][][][] 7. ................................................................ [][][][]             Semnătura şi parafa medicului curant               ...................┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ EXPLORĂRI / INVESTIGAŢII / PROCEDURI / ANALIZE EFECTUATE │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Data vizitei : zi [][] luna [][] anul [][][][] │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Explorări funcţionale:               Denumirea Codul Nr. 1. ................................... [][][][][][][] [][] 2. ................................... [][][][][][][] [][] 3. ................................... [][][][][][][] [][] 4. ................................... [][][][][][][] [][] 5. ................................... [][][][][][][] [][] 6. ................................... [][][][][][][] [][] Investigaţii radiologice:               Denumirea Codul Nr. 7. ................................... [][][][][][][] [][] 8. ................................... [][][][][][][] [][] 9. ................................... [][][][][][][] [][]10. ................................... [][][][][][][] [][]11. ................................... [][][][][][][] [][]12. ................................... [][][][][][][] [][] Alte proceduri terapeutice:               Denumirea Codul Nr.13. ................................... [][][][][][][] [][]14. ................................... [][][][][][][] [][]15. ................................... [][][][][][][] [][]16. ................................... [][][][][][][] [][]17. ................................... [][][][][][][] [][]18. ................................... [][][][][][][] [][] Analize de laborator:               Denumirea Codul Nr.19. ................................... [][][][][][][] [][]20. ................................... [][][][][][][] [][]21. ................................... [][][][][][][] [][]22. ................................... [][][][][][][] [][]23. ................................... [][][][][][][] [][]24. ................................... [][][][][][][] [][]25. ................................... [][][][][][][] [][]26. ................................... [][][][][][][] [][]┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ TRATAMENTE EFECTUATE │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Data vizitei : zi [][] luna [][] anul [][][][] │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EPICRIZA: ................................................................. ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................                                             Semnătura şi parafa medicului                                                     ...............  +  Anexa 5Instrucţiuni privind completarea fişei pentru spitalizarea de zi (FSZ)1. Datele de identificare a spitalului şi datele de identificare ale pacientului se completează la fel ca în formularul "Foaie de observaţie clinică generală.2. Numărul de înregistrare al fişei de spitalizare de zi este unic pe spital se face după codul unic din registrul de intrări-ieşiri pentru spitalizare de zi al spitalului iar numerotarea începe cu 1 la 1 ianuarie al fiecărui an.3. Tip servicii spitalizare de zi se completează conform tipurilor de servicii de spitalizare de zi reglementate prin Hotărârea Guvernului de aprobare a Contractului-cadru.4. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare se codifică conform Listei tabelare a bolilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor CIM-10 OMS de către medicul curant.5. Procedurile medicale se codifică conform Listei tabelare a procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană CIM-10-AM v.3.6. Investigaţiile de laborator se codifică conform Nomenclatorului investigaţiilor de laborator.7. Înregistrarea procedurilor medicale şi a investigaţiilor de laborator se face distinct pentru fiecare vizită.  +  Anexa 6Datele din foaia de observaţie clinică generală care formează Setulminim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării continue (SMDPC)1. Codul de identificare a cazului externat2. Codul de identificare a spitalului3. Codul de identificare a secţiei4. Numărul foii de observaţie clinică generală5. Codul numeric personal al pacientului6. Numele pacientului7. Prenumele pacientului8. Sexul9. Data naşterii10. Judeţul de domiciliu al pacientului11. Localitatea de domiciliu a pacientului12. Cetăţenia13. Greutatea la naştere (doar pentru nou-născuţi)14. Ocupaţia15. Nivelul de instruire16. Statut asigurat17. Tipul asigurării de sănătate18. Casa de asigurări de sănătate19. Categoria de asigurat20. Tipul internării21. Criteriul de internare22. Data internării23. Ora internării24. Diagnosticul la internare25. Data externării26. Ora externării27. Tipul externării28. Starea la externare29. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare la externare30. Intervenţia chirurgicală principală efectuată31. Data intervenţiei chirurgicale principale32. Alte proceduri: intervenţii chirurgicale explorări funcţionale investigaţii radiologice etc. precum şi numărul acestora33. Transferurile intraspitaliceşti (secţia; data)34. Codul de parafă al medicului curant35. Codul de parafă al medicului operator36. Situaţiile speciale (suspiciune de accident de muncă suspiciune de boală profesională accident rutier vătămare corporală)  +  Anexa 7Datele din fişa de spitalizare de zi care formează Setul minimde date la nivel de pacient, aferent spitalizării de zi (SMDPZ)1. Codul de identificare a cazului externat2. Codul de identificare a spitalului3. Codul de identificare a secţiei4. Numărul fişei de spitalizare de zi5. Codul numeric personal al pacientului6. Numele pacientului7. Prenumele pacientului8. Sexul9. Data naşterii10. Judeţul de domiciliu al pacientului11. Localitatea de domiciliu a pacientului12. Cetăţenia13. Ocupaţia14. Nivelul de instruire15. Statut asigurat16. Tipul asigurării de sănătate17. Casa de asigurări de sănătate18. Categoria de asigurat19. Data deschiderii fişei20. Data închiderii fişei21. Tipul de serviciu de spitalizare de zi22. Data vizitei23. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare la închiderea fişei24. Procedurile efectuate25. Investigaţiile de laborator efectuate26. Codul de parafă al medicului curant--------