NORME METODOLOGICE din 22 decembrie 2006de aplicare a prevederilor cap. VI din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 29 decembrie 2006 Notă
  Aprobate de Hotărârea Guvernului nr. 1.914 din 22 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 1.050 din 29 decembrie 2006.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Inspectoratul General al Poliției Române, prin structurile sale de specialitate de la nivel central și local, autorizează, în condițiile prevăzute de art. 114-128 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, procurarea, deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor de către rezidenții statelor membre pe teritoriul României și de către cetățenii români pe teritoriile statelor membre, precum și operațiunile cu arme și muniții desfășurate intre armurierii români și cei ai statelor membre.(2) Autoritatea prevăzută la alin. (1) eliberează rezidenților statelor membre, cetățenilor români, armurierilor români și celor ai statelor membre, documentele prevăzute în art. 114-128 din Lege, în condițiile prevăzute de prezentele norme metodologice.  +  Articolul 2 Evidența persoanelor fizice și juridice autorizate potrivit art. 1, a documentelor, a armelor și munițiilor deținute de acestea, precum și a operațiunilor cu acestea se ține de către Inspectoratul General al Poliției Române prin structurile sale de specialitate de la nivel central și local care administrează Registrul Național al Armelor.  +  Articolul 3 Solicitarea acordului prealabil, precum și informarea autorităților din statele membre, prevăzute la art. 118 din Lege, se fac de către Inspectoratul General al Poliției Române din Ministerul Administrației și Internelor, în condițiile prevăzute de prezentele norme metodologice.  +  Capitolul II Procurarea armelor letale și a munițiilor corespunzătoare, de pe teritoriul României, de către rezidenții statelor membre  +  Articolul 4(1) În vederea obținerii autorizației de procurare a unei arme letale, precum și a munițiilor corespunzătoare, de pe teritoriul României, în scopul scoaterii acestora din țară, rezidenții statelor membre trebuie să depună, personal sau prin mandatar cu procura specială, la organul de poliție competent din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, respectiv inspectoratului județean de poliție în a cărui rază teritorială de competență își desfășoară activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care urmează să fie procurată arma, sau după caz munițiile, ori la Inspectoratul General al Poliției Române, un dosar cuprinzând următoarele documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 114 alin. (2) din Lege:a) cerere-tip, al cărei model este prezentat în anexa nr. 1;b) documentul de identitate al solicitantului, în original și în copie sau, după caz, copie legalizată a acestuia, însoțit de traducerea legalizată în limba română;c) autorizația prealabilă de procurare a armei sau, după caz, a munițiilor, eliberată de autoritățile competente ale statului al cărui rezident este solicitantul, însoțită de traducerea legalizată în limba română.(2) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. c) nu este necesar în cazul în care în statul al cărui rezident este solicitantul, procurarea armei nu este condiționată de obținerea unei autorizații prealabile.(3) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. b) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.  +  Articolul 5 În termen de 30 zile de la data depunerii cererii, organele de poliție competente eliberează autorizația de procurare a unei arme letale, precum și a munițiilor corespunzătoare, de pe teritoriul României, în scopul scoaterii acestora din țară, al carei model este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 6 În termen de 3 zile lucrătoare de la procurarea armei, rezidentul statului membru are obligația de a se prezenta cu autorizația prevăzută la art. 5, arma și, după caz, muniția procurată, la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, la inspectoratul județean de poliție în a cărui rază teritorială de competență își desfășoară activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care a fost procurată arma, sau, după caz, munițiile ori la Inspectoratul General al Poliției Române care procedează la sigilarea armei, reținerea cărții de identitate a armei și eliberarea autorizației de scoatere definitivă a armei de pe teritoriul României, al carei model este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 7(1) În situația în care rezidentul statului membru a procurat cel mult două arme de pe teritoriul României și nu dorește să le scoată personal din țară, poate solicita unui armurier expedierea acesteia la adresa indicată.(2) În cazul în care rezidentul solicită scoaterea de pe teritoriul României a trei sau mai multor arme, această operațiune se poate realiza numai prin intermediul unui armurier autorizat să efectueze operațiuni de transport internațional cu arme și muniții.  +  Articolul 8(1) După eliberarea autorizației de scoatere definitivă a armei de pe teritoriul României, prevăzută la art. 6, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau, după caz, inspectoratul județean de poliție are obligația de a comunica în scris în termen de cel mult 5 zile lucrătoare Inspectoratului General al Poliției Române datele de identificare ale rezidentului statului membru și ale armei și muniției procurate.(2) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii datelor prevăzute la alin. (1) sau, după caz, de la data eliberării autorizației de scoatere definitivă a armei de pe teritoriul României, Inspectoratul General al Poliției Române comunica autorității competente a statului membru a cărui rezident a procurat arma și muniția aferentă, datele de identificare ale rezidentului statului membru și ale armei și muniției respective.  +  Capitolul III Introducerea armelor și munițiilor pe teritoriul României  +  Articolul 9 Pentru a intra pe teritoriul României, persoanele care dețin legal arme neletale și muniția corespunzătoare trebuie să prezinte organelor poliției de frontieră, în punctul de trecere a frontierei, următoarele documente pentru eliberarea de către acestea a adeverinței de introducere în țară a armelor neletale:a) documentul de identitate;b) documentul care atestă deținerea legală a armelor neletale și muniției corespunzătoare;c) declarație scrisă în limba română sau însoțită de traducerea legalizată în limba română, privind necesitatea introducerii armelor neletale pe teritoriul României.  +  Articolul 10 Organele poliției de frontieră eliberează adeverința de introducere în țară a armelor neletale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, iar în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale nu vor permite introducerea în România a armelor neletale.  +  Articolul 11(1) În vederea obținerii autorizației de introducere pe teritoriul României a armelor de foc, prevăzută la art. 117 din Lege, rezidenții statelor membre care doresc să călătorească în România cu arme de foc și/sau muniții și au efectuată mențiunea în pașaportul european pentru arme de foc că introducerea armelor respective este supusă autorizării pe teritoriul României, vor depune, personal sau prin mandatar cu procură specială, la organul de poliție competent din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, respectiv al oricărui inspectorat județean de poliție sau la Inspectoratul General al Poliției Române, un dosar cuprinzând următoarele documente:a) cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5;b) pașaportul european pentru arme de foc al solicitantului, în original și în copie, sau după caz copie legalizată a acestuia;c) documentul de identitate al solicitantului, în original și în copie, sau după caz copie legalizată a acestuia.(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.  +  Articolul 12 În termen de 30 zile de la data depunerii cererii, organele de poliție competente prevăzute la art. 11 alin. (1) eliberează autorizația de introducere pe teritoriul României a armelor de foc, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 13 Autorizația de introducere pe teritoriul României a armelor de foc, prevăzută la art. 12, se eliberează cu o valabilitate de până la un an, care poate fi prelungită, la cerere, de către autoritatea care a eliberat-o, fără a mai fi necesară prezentarea altor documente, pentru una sau mai multe călătorii în România.  +  Capitolul IV Regimul deținerii, portului și folosirii armelor de către rezidenții statelor membre pe teritoriul României  +  Articolul 14(1) Dispozițiile art. 5-6 și ale art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător rezidenților statelor membre care au reședință sau, după caz, domiciliul în România, și care doresc să procure arme de foc de la un armurier român, în scopul deținerii sau, după caz, al portului și folosirii armelor pe teritoriul României.(2) În vederea autorizării procurării armelor letale, rezidentul statului membru cu reședința sau, după caz, domiciliul în România, trebuie să depună la organul de poliție competent din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, respectiv inspectoratului de poliție județean în a cărui rază teritorială domiciliază sau, după caz, își are reședința, un dosar care trebuie să cuprindă documentele prevăzute la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările ulterioare, care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Lege.(3) În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea dosarului în vederea autorizării procurării armelor letale, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau inspectoratul județean de poliție are obligația de a comunica, în scris, Inspectoratului General al Poliției Române solicitarea rezidentului statului membru.(4) În vederea obținerii acordului prealabil, prevăzut la art. 118 alin. (2) din Lege, în cazul în care procurarea armei de către rezidentul statului membru este supusă autorizării în acel stat, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitării prevăzute la alin. (3), Inspectoratul General al Poliției Române transmite autorității competente a statului membru a cărui rezident solicită autorizarea procurării unei arme letale și muniții aferente datele de identificare ale solicitantului.(5) Răspunsul autorității competente a statului membru referitor la exprimarea acordului cu privire la autorizarea în vederea procurării unei arme letale și muniții aferente a rezidentului, primit de către Inspectoratul General al Poliției Române se comunică structurii competente în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.(6) Rezidentului statului membru i se eliberează autorizația de procurare a armelor letale numai după obținerea acordului prealabil al autorităților statului membru al cărui rezident este.(7) Necomunicarea de către autoritățile statului membru al cărui rezident este solicitantul autorizării a acordului prealabil suspendă termenul de soluționare al cererii de eliberare a autorizației de procurare a armelor letale până la data primirii acestuia.(8) În situația în care în termen de 30 de zile de la transmiterea datelor de identificare ale solicitantului către autoritatea competentă a statului membru, potrivit alin. (4), nu s-a primit acordul prealabil pentru autorizarea procurării armelor letale, Inspectoratul General al Poliției Române retransmite aceasta solicitare în termen de 3 zile lucrătoare.(9) Comunicarea unui răspuns negativ de către autoritățile statului membru al cărui rezident este solicitantul autorizării constituie motiv de respingere a cererii de autorizare.(10) În situația în care solicitantul este rezident al unui stat membru în care procurarea armelor letale este supusă doar declarării, Inspectoratul General al Poliției Române informează acest stat cu privire la solicitarea de autorizare a procurării armelor letale, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.  +  Articolul 15(1) Dispozițiile art. 11 alin. (1) și (2) și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător rezidenților statelor membre care au reședința sau, după caz, domiciliul în România, și care solicită acordarea dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire pe teritoriul României a armelor legale procurate de la un armurier român.(2) În vederea acordării permisului de armă rezidentului statului membru cu reședința sau, după caz, domiciliul în România, care dorește să devină titular al dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau, după caz, inspectoratul județean de poliție la care a fost depus dosarul pentru eliberarea permisului de armă sau, după caz, pentru înscrierea armei ori a țevii în acest document are obligația de a comunica, în scris, Inspectoratului General al Poliției Române solicitarea acestuia, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea dosarului, prevăzut la art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările ulterioare.(3) Inspectoratul General al Poliției Române informează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare autoritățile competente ale statului membru al cărui rezident este solicitantul, cu privire la acordarea dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire pe teritoriul României a armelor legale procurate de la un armurier român.  +  Articolul 16(1) Dispozițiile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător rezidenților statelor membre care înstrăinează arme de foc pe teritoriul României, ce au fost procurate de la un armurier român.(2) În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării de radiere a armei din permisul de armă, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau inspectoratul județean de poliție are obligația de a comunica, în scris, Inspectoratului General al Poliției Române această înștiințare care este transmisă autorităților competente ale statului membru al cărui rezident a înstrăinat arma, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.  +  Articolul 17 Arma de foc procurată din afara teritoriului României poate fi înstrăinată pe teritoriul României de către rezidentul statului membru numai dacă această operațiune a fost autorizată în prealabil de autoritățile statului a cărui rezident este solicitantul, atunci când este cazul.  +  Capitolul V Pașaportul european pentru arme de foc  +  Articolul 18(1) În vederea eliberării pașaportului european pentru arme de foc, cetățenii români sau rezidenții statelor membre care au reședința sau, după caz, domiciliul în România, ce îndeplinesc condițiile prevăzute de Lege vor depune, personal sau prin mandatar cu procură specială, la organul de poliție competent care le-a acordat permisul de armă, un dosar cuprinzând următoarele documente:a) cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7;b) două fotografii color cu dimensiunea 4x5 cm;c) documentul de identitate al solicitantului, în original și în copie, sau după caz, copie legalizată a documentului de identitate;d) permisul de armă al solicitantului, în original și în copie, sau după caz, copie legalizată a permisului de armă;e) documente prin care se argumentează motivele introducerii armelor pe teritoriile statelor membre în perioada călătoriei.(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.(3) În situația în care solicitantul și-a schimbat domiciliul sau, după caz, reședința în cazul rezidentului statului membru, de pe raza de competență a organului de poliție care i-a acordat permisul de armă, acesta se prezintă pentru eliberarea pașaportului european al armelor de foc la organul de poliție competent pe raza căruia și-a stabilit noul domiciliu sau reședința și în evidența căruia se afla la data solicitării.(4) În pașaportul european pentru arme de foc se înscriu numai armele letale pentru care titularul are drept de port și folosire.  +  Articolul 19(1) În situația în care se solicită eliberarea unui nou pașaport european pentru arme de foc, în locul celui declarat pierdut sau furat, persoana va depune, personal sau prin mandatar cu procură specială, pe lângă documentele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-e) și dovada publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României.(2) În situația în care se solicită eliberarea unui nou pașaport european pentru arme de foc, în locul celui deteriorat sau distrus în România, persoana va depune, personal sau prin mandatar cu procură specială, pe lângă documentele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-e) și documentul deteriorat sau, după caz, o declarație notarială pe proprie răspundere că documentul a fost distrus.(3) În situația în care se solicită eliberarea unui nou pașaport european pentru arme de foc, în locul celui declarat furat, pierdut sau distrus în străinătate, persoana va depune, personal sau prin mandatar cu procură specială, pe lângă documentele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-e) și adeverința eliberată de misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul.  +  Articolul 20 În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, organele de poliție competente eliberează pașaportul european pentru arme de foc, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8.  +  Articolul 21(1) În cazul declarării, în condițiile prevăzute de Lege, a furtului, pierderii sau distrugerii pașaportului european pentru arme de foc în străinătate, misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul eliberează titularului, la cererea acestuia, o adeverință, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9.(2) Adeverința prevăzută la alin. (1) se eliberează după verificarea situației legale a armei sau armelor, după caz, înscrise în pașaportul european pentru arme de foc la Inspectoratul General al Poliției Române.  +  Capitolul VI Permisul de transfer  +  Secţiunea I Permisul de transfer în străinătate al armelor de foc procurate din România  +  Articolul 22(1) În vederea obținerii permisului de transfer în străinătate al armelor de foc procurate din România cu scopul de a le înstrăina ulterior, titularul dreptului de deținere, sau după caz, de port și folosire, va depune la organul de poliție competent din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, respectiv al inspectoratului județean de poliție sau la Inspectoratul General al Poliției Române, personal sau prin mandatar cu procură specială, un dosar cuprinzând următoarele documente:a) cerere-tip, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10;b) documente, însoțite de traducerea legalizată în limba română, din care să reiasă că destinatarul este autorizat de autoritățile competente din statul în care se află să procure și să dețină armele care vor fi transferate către acesta;c) permisul de armă sau certificatul de deținător, în original și în copie, sau după caz copie legalizată a acestora.(2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. c) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.(3) Organele de poliție competente eliberează permisul de transfer în străinătate a armelor de foc și munițiilor din România către un stat membru al Uniunii Europene, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 11 după trecerea unui termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii dar nu mai târziu de 30 zile.  +  Articolul 23(1) Pe baza permisului de transfer în străinătate al armelor de foc procurate din România în scopul de a le înstrăina ulterior, prevăzut la art. 22, titularul dreptului de deținere, sau după caz, de port și folosire al armelor poate transporta prin mijloace proprii un număr de cel mult 10 arme în același timp.(2) Transportul unui număr mai mare de arme este permis numai prin intermediul unui armurier autorizat să desfășoare operațiuni de transport cu arme și muniții.(3) În situația prevăzută la alin. (2), în vederea obținerii permisului de transfer în străinătate a armelor și munițiilor de foc, pe lângă documentele prevăzute la art. 22 alin. (1), titularul dreptului de deținere, sau după caz, port și folosire al armei va depune:a) o copie a autorizației de efectuare a operațiunilor de transport arme și muniții a armurierului;b) contractul de prestări servicii încheiat cu armurierul, în original și în copie, sau după caz copie legalizată a acestuia.(4) Documentul original prevăzut la alin. (3) lit. b) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.  +  Articolul 24 După trecerea unui termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii dar nu mai târziu de 30 zile, în situația prevăzută la art. 23 alin. (2), organele de poliție competente eliberează permisul de transfer în străinătate a armelor de foc și munițiilor din România către un stat membru al Uniunii Europene, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 12.  +  Articolul 25 Termenul de valabilitate al permisului de transfer în străinătate al armelor de foc procurate din România cu scopul de a le înstrăina ulterior, prevăzut la art. 22 și 24, este de 90 zile de la data eliberării.  +  Articolul 26 În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii de obținere a permisului de transfer al armelor de foc procurate din România, prevăzut la art. 22, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București sau inspectoratul județean de poliție sesizat are obligația de a comunica, în scris, Inspectoratului General al Poliției Române informațiile prevăzute la art. 122 alin. (2) din Lege, care sunt transmise autorităților competente ale statului membru unde urmează să fie înstrăinată arma, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.  +  Secţiunea a II-a Transferul armelor și munițiilor letale din România într-un stat membru de către armurierii de pe teritoriul României  +  Articolul 27(1) În vederea obținerii permisului de transfer al armelor și munițiilor letale către o persoană dintr-un stat membru al Uniunii Europene, armurierii de pe teritoriul României, vor depune la organul de poliție competent din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, respectiv inspectoratului județean de poliție în a cărui rază teritorială de competență își desfășoară activitatea sau la Inspectoratul General al Poliției Române, un dosar cuprinzând următoarele documente:a) cerere-tip, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 13;b) autorizația de efectuare a operațiunilor cu arme și muniții, în original și în copie, sau după caz copie legalizată a acestuia;c) documente, însoțite de traducerea legalizată în limba română, din care să reiasă că destinatarul este autorizat de autoritățile competente din statul în care se află să procure și să dețină armele care vor fi transferate către acesta;d) autorizația de efectuare de operațiunii de transport arme și muniții sau, după caz, contractul de prestări servicii cu o persoană autorizată, în original și în copie, sau după caz copie legalizată a acestora;e) documente din care să reiasă că paza transportului este asigurată pe teritoriul României.(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. b) și d) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.  +  Articolul 28 Organele de poliție competente eliberează permisul de transfer al armelor letale și munițiilor corespunzătoare acestora din România către un stat membru al Uniunii Europene, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 14 după trecerea unui termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii dar nu mai târziu de 30 zile.  +  Articolul 29 Termenul de valabilitate al permisului de transfer al armelor și munițiilor letale către o persoană dintr-un stat membru al Uniunii Europene, prevăzut la art. 27, este de 90 zile de la data eliberării.  +  Articolul 30 În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii de obținere a permisului de transfer al armelor și munițiilor letale, prevăzut la art. 27, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau inspectoratul județean de poliție sesizat are obligația de a comunica, în scris, Inspectoratului General al Poliției Române datele înscrise în permisul de transfer al armelor, care sunt transmise autorităților competente ale statului membru unde urmează să fie înstrăinată arma, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.  +  Secţiunea a III-a Transferul armelor și munițiilor letale dintr-un stat membru în România  +  Articolul 31(1) Transferul armelor și munițiilor letale dintr-un stat membru al Uniunii Europene pe teritoriul României se realizează pe baza permisului de transfer eliberat de autoritățile competente ale statului membru. Autoritățile competente române autorizează, în prealabil, acest transfer prin acordarea de către Inspectoratul General al Poliției Române a permisului de transfer.(2) În vederea acordării prealabile a permisului de transfer pe teritoriul României a armelor și munițiilor letale, armurierii de pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene, depun la Inspectoratul General al Poliției Române, un dosar cuprinzând următoarele documente:a) cerere-tip, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15;b) documente, însoțite de traducerea legalizată în limba română, prin care se face dovada că este autorizat, de către autoritățile statului membru pe teritoriul căruia se află, să efectueze transferul armelor și, după caz, al munițiilor respective;c) autorizația de procurare a armelor și munițiilor letale eliberată destinatarului de pe teritoriul României sau permisul de armă al acestuia, după caz;d) avizul Autorității Naționale pentru Omologarea Armelor și Munițiilor cu privire la faptul că armele respective corespund normelor de omologare, în original și în copie, sau după caz copie legalizată a acestuia;e) documente din care să reiasă că paza transportului este asigurată pe teritoriul României;f) împuternicirea legală a persoanei care solicită eliberarea permisului de transfer al armelor și munițiilor letale.(3) Documentul prevăzut la alin. (2) lit. c) este necesar numai în cazul persoanelor fizice destinatare ale transportului armelor.(4) Dispozițiile alin. (2) lit. d) se aplică de la data înființării Autorității Naționale pentru Omologarea Armelor și Munițiilor și adoptării normelor de omologare a armelor și munițiilor prevăzute la art. 92 alin. (1) din Lege.  +  Articolul 32 În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, Inspectoratul General al Poliției Române acordă permisul de transfer al armelor și munițiilor letale către o persoană fizică sau juridică, după caz, din România, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 16.  +  Articolul 33 Termenul de valabilitate al permisului de transfer pe teritoriul României a armelor și munițiilor letale, prevăzut la art. 31, este de 90 zile de la data eliberării.  +  Capitolul VII Autorizația de transfer fără acord prealabil  +  Secţiunea I Transferul armelor letale și al munițiilor corespunzătoare acestora din România într-un stat membru  +  Articolul 34(1) În vederea obținerii autorizației de transfer fără acord prealabil a armelor letale și al munițiilor corespunzătoare acestora către un armurier dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în care nu se condiționează aceste transferuri de acordarea unei autorizări prealabile, armurierii de pe teritoriul României, depun la organul de poliție competent din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau inspectoratului județean de poliție în a cărui raza teritorială de competență își desfășoară activitatea sau la Inspectoratul General al Poliției Române, un dosar cuprinzând următoarele documente:a) cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 17;b) autorizația de efectuare a operațiunilor cu arme și muniții, în original și în copie, sau, după caz, copie legalizată a acesteia;c) documente, însoțite de traducerea legalizată în limba română, din care să reiasă că destinatarul este autorizat de autoritățile competente din statul în care se află să procure și să dețină armele care vor fi transferate către acesta;d) contractul de prestări servicii cu persoana autorizată să efectueze operațiuni cu arme și muniții, în original și în copie, sau după caz copie legalizată a acestuia;e) documente din care să reiasă că paza transportului este asigurată pe teritoriul României.(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. b) și d) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.  +  Articolul 35 În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, organele de poliție competente eliberează autorizația de transfer fără acord prealabil a armelor și munițiilor letale din România către un stat membru al Uniunii Europene, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 18.  +  Articolul 36(1) Înainte de efectuarea fiecărei operațiuni de transfer în baza autorizației de transfer fără acord prealabil, armurierul de pe teritoriul României autorizat să desfășoare operațiuni de import-export are obligația de a informa Inspectoratul General al Poliției Române cu privire la datele prevăzute la art. 122 alin. (2) din Lege.(2) În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea datelor prevăzute la alin. (1), Inspectoratului General al Poliției Române le va transmite autorităților competente ale statului membru de destinație a transferului armelor de foc.  +  Secţiunea a II-a Transferul armelor neletale și al munițiilor corespunzătoare acestora dintr-un stat membru în România  +  Articolul 37 În vederea obținerii autorizației de transfer fără acord prealabil a armelor și munițiilor neletale în România, armurierii de pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene, vor depune la Inspectoratul General al Poliției Române, un dosar cuprinzând următoarele:a) cerere-tip, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 19;b) documente, însoțite de traducerea legalizată în limba română, prin care se face dovada că sunt autorizați, de către autoritățile statului membru pe teritoriul căruia se află, să efectueze transferul armelor și, după caz, al munițiilor respective;c) documente din care să reiasă că destinatarul din România este autorizat să procure și să dețină armele care vor fi transferate către acesta;d) documente din care să reiasă că paza transportului este asigurată pe teritoriul României;e) împuternicirea legală a persoanei care solicită eliberarea permisului de transfer al armelor și munițiilor letale, după caz.  +  Articolul 38 În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, organele de poliție competente eliberează autorizația de transfer fără acord prealabil a armelor și munițiilor neletale în România, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 20.  +  Secţiunea a III-a Procedura privind anularea și suspendarea autorizațiilor de transfer fără acord prealabil  +  Articolul 39(1) În situația în care din datele certe existente la organele competente rezultă că operațiunile de transfer pentru care s-a acordat autorizație de transfer fără acord prealabil prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranța națională, viața și integritatea corporală a persoanelor, organul de poliție competent va dispune măsura suspendării autorizației de transfer fără acord prealabil eliberată armurierului.(2) Suspendarea autorizației de transfer fără acord prealabil se dispune prin decizie motivată emisă de către organul de poliție care a eliberat-o.(3) În termen de 10 zile de la data luării la cunoștință, deținătorul este obligat să depună la organul de poliție competent autorizația de transfer fără acord prealabil.(4) Suspendarea încetează de la data la care organul de poliție care a emis decizia de suspendare constată că au încetat cauzele care au stat la baza luării acestei măsuri.(5) În termen de 10 zile de la data constatării încetării cauzelor care au impus măsura suspendării autorizației de transfer fără acord prealabil, organul de poliție care a emis decizia prevăzută la alin. (2) înștiințează armurierul cu privire la încetarea suspendării și restituirea documentului în cauză.  +  Articolul 40(1) Anularea autorizației de transfer fără acord prealabil se dispune de către organul de poliție competent care a eliberat-o în situația în care din datele certe existente la organele competente se constată că, la data acordării autorizației, titularul prezenta pericol pentru ordinea publică, siguranța națională, viața și integritatea corporală a persoanelor sau atunci când se constată că motivele care au stat la baza luării măsurii de suspendare, prevăzute la art. 39 alin. (1) nu pot fi înlăturate.(2) Anularea autorizației de transfer fără acord prealabil se dispune prin decizie motivată emisă de către organul de poliție care a eliberat-o.(3) În termen de 10 zile de la data luării la cunoștință, deținătorul este obligat să depună la organul de poliție competent autorizația de transfer fără acord prealabil.  +  Articolul 41(1) Măsura suspendării sau anulării autorizației de transfer fără acord prealabil se comunică armurierului în cauză printr-o decizie motivată scrisă, al cărei model este prezentat în anexa nr. 21.(2) Măsura anulării autorizației de transfer fără acord prealabil este supusă controlului judecătoresc potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul VIII Contravenții și sancțiuni  +  Articolul 42 Constituie contravenții următoarele fapte:a) neîndeplinirea de către persoana juridică autorizată să desfășoare operațiuni de import-export a obligației de a informa organul de poliție competent cu privire la efectuarea unei operațiuni de transfer fără acord prealabil până la data începerii acesteia;b) neîndeplinirea obligației de prezentare a armei la organul competent de poliție, de către deținătorul acesteia, în termenul prevăzut la art. 6 din prezentele norme metodologice;c) înstrăinarea de către rezidentul statului membru a unei arme de foc procurată din afara teritoriului României fără îndeplinirea condiției prevăzute la art. 17 din prezentele norme metodologice, referitoare la obținerea autorizării statului a cărui rezident este solicitantul;d) neîndeplinirea de către armurier a obligației de depunere a autorizației de transfer fără acord prealabil la organul de poliție competent, în termenul prevăzut la art. 39 alin. (3) din prezentele norme metodologice;e) neîndeplinirea de către armurier a obligației de depunere a autorizației de transfer fără acord prealabil la organul de poliție competent, în termenul prevăzut la art. 40 alin. (3) din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 43(1) Contravențiile prevăzute la art. 42 se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, cea prevăzută la lit. b);b) cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, cea prevăzută la lit. c);c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. a), d) și e).(2) Pentru săvârșirea contravenției prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. d) se aplică sancțiunea complementară de anulare a autorizației de transfer fără acord prealabil.  +  Articolul 44 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către polițiști din cadrul structurilor de specialitate de la nivel central și local ale Inspectoratului General al Poliției Române.  +  Articolul 45 Contravențiilor prevăzute la art. 42 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IX Dispoziții comune  +  Articolul 46(1) Introducerea sau scoaterea pe/de pe teritoriul României a armelor de foc legal deținute de către rezidenții statelor membre, precum și de către cetățenii români se permite de către organele poliției de frontieră numai în condițiile prevăzute de Lege sau de prezentele norme metodologice.(2) În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale de introducere sau scoatere a armei și muniției pe/de pe teritoriul României de către rezidenții statelor membre și cetățenii români, acestea se depun de către deținător la organul poliției de frontieră, urmând să fie restituite persoanei în cauză, în condițiile legii.  +  Articolul 47 Formularele cererilor-tip prevăzute de prezentele norme metodologice, precum și documentele eliberate de către Inspectoratul General al Poliției Române, prin structurile sale de specialitate de la nivel central și local pot fi puse la dispoziție solicitanților traduse și în limba engleză.  +  Capitolul X Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 48 Până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se va emite Ordinul comun al ministrului administrației și internelor și ministrului afacerilor externe prevăzut la art. 121 alin. (6) din Lege.  +  Articolul 49(1) Până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Inspectoratul General al Poliției Române comunică autorităților competente ale statelor membre lista armelor letale și a munițiilor a căror introducere pe teritoriul României este condiționată de obținerea prealabilă a autorizației de introducere a armelor de vânătoare, de tir sau al armelor de colecție funcționale.(2) Până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Inspectoratul General al Poliției Române comunică autorităților competente ale statelor membre lista armelor de foc a căror procurare și deținere este interzisă pe teritoriul României sau, după caz, a căror introducere în România este condiționată de obținerea unei autorizări prealabile.(3) Până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Inspectoratul General al Poliției Române comunică autorităților competente ale statelor membre lista armelor și munițiilor letale și neletale al căror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat numai în baza unei autorizații fără acord prealabil.  +  Articolul 50(1) În situația în care nu sunt îndeplinite condițiile legale, autoritatea competentă poate refuza eliberarea documentelor prevăzute de prezentele norme metodologice, comunicând în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.(2) Decizia autorității competente, prevăzută la alin. (1), poate fi contestată de către solicitant în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 51(1) Datele și informațiile primite de către Inspectoratul General al Poliției Române de la autoritățile competente ale statelor membre, în condițiile legii, cu privire la operațiuni cu arme și muniții efectuate de rezidentul unui stat membru pe teritoriul României sau de către un cetățean român pe teritoriul statului membru sunt prelucrate în sistem informatic prin Registrul Național al Armelor, urmând a fi transmise în termen de cel mult 3 zile lucrătoare Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau inspectoratului județean de poliție în a cărui rază teritorială de competență domiciliază sau are reședința persoana în cauză.  +  Articolul 52(1) Anexele nr. 1-21 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.(2) Anexele pot fi modificate sau completate, în limitele legii, prin ordin al ministrului administrației și internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 53 Prezentele norme metodologice se completează cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.  +  Anexa nr. 1MODEL┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│┌─────────────────────────────────────────────────┐ │││ROMÂNIA - MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR│ │││INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI ......... │ │││Nr. ........ din ........ │ ││└─────────────────────────────────────────────────┘ ││ (Se completează de către organul de poliție) ││ ││ ││ CERERE ││ pentru eliberarea autorizației de procurare a unei arme letale, precum și a muniției ││ corespunzătoare de pe teritoriul României, în scopul scoaterii acestora din țară ││ ││┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││ ┌────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ ││││Subsemnatul │ │ │ │ ││││ └────────────────────────┘ └────────────────────────┘ ││││ (numele de familie) (prenumele) ││││ ┌────────────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌──────────────────┐ ││││ │ │, fiul/fiica lui │ │ și │ │ ││││ └────────────────────────┘ └───────────────────┘ └──────────────────┘ ││││ (nume anterioare) (tata) (mama) ││││ ││││ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌───────────────────┐ ┌──────────────────┐ ││││născut(ă) în data de │ │ │ │ │ │ │ │ │ în │ │, │ │ ││││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └───────────────────┘ └──────────────────┘ ││││ (ziua, luna, anul) (localitatea) (județul/sectorul) ││││ ┌────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐ ││││cu domiciliul în │ │, │ │ ││││ └────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘ ││││ (localitatea) (Sos./B-dul/Str./Aleea/Intrarea) ││││ ┌─────────┐ ┌────────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────┐ ││││ │ │, │ │, │ │, │ │, │ │, │ │ ││││ └─────────┘ └────────┘ └──────┘ └──────┘ └──────────────┘ └──────────────────┘ ││││ (numărul) (blocul) (scara) (apt.) (codul poștal) (județul/sectorul) ││││ │││└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││ ││┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││ ││││ ┌────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ ││││Alte date: Cetățenie │ │, naționalitate │ │ ││││ └────────────────────────┘ └────────────────────────┘ ││││ ││││ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││││Act de identitate seria │ │ │ nr. │ │ │ │ │ │ │ │, CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││││ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││││ S A A L L Z Z N N N N N C ││││ ││││ ┌────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐ ││││ Reședința │ │, │ │ ││││ └────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘ ││││ (localitatea) (Sos./B-dul/Str./Aleea/Intrarea) ││││ ┌─────────┐ ┌────────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────┐ ││││ │ │, │ │, │ │, │ │, │ │, │ │ ││││ └─────────┘ └────────┘ └──────┘ └──────┘ └──────────────┘ └──────────────────┘ ││││ (numărul) (blocul) (scara) (apt.) (codul poștal) (județul/sectorul) ││││ ││││ ││││ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌───────────┐ ││││ Profesia │ │ locul de muncă │ │ funcția │ │ ││││ └───────────────────┘ └───────────────────┘ └───────────┘ ││││ ││││ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌───────────┐ ││││ telefon │ │ │ │ │ │ ││││ └───────────────────┘ └───────────────────┘ └───────────┘ ││││ │││└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││ ││┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││ ││││ rog a mi se elibera autorizația pentru procurarea unei arme letale din categoria ││││ ││││ ┌─────────┐ ┌─────────────────────────┐ ┌───────────┐ ││││ │ │ cu destinația │ │ caracteristicile │ │ ││││ └─────────┘ └─────────────────────────┘ └───────────┘ ││││ ││││ Anexez alăturat următoarele documente .............................. ││││ .................................................................... ││││ .................................................................... ││││ ││││ ││││ Data ................... Semnătura ....................... ││││ │││├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│││ ││││S-a eliberat autorizația de procurare a armei/muniției la data de ..... și a fost procurată││││la data ...... arma marca ............ seria ...... calibrul ............ categoria .......││││cu destinația ............ caracteristicile ............. prin armurierul ............ ││││ ││││Lucrarea a fost soluționată la data de ......... de către ...................... ││││ │││└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Cererea se completează cu litere majuscule iar situațiile corespunzătoare se marchează cu X. Cererea completată cu date inexacte sau cu omisiuni, precum și cererea care nu este însoțită de documentele prevăzute de lege sunt nule.  +  Anexa nr. 2MODEL FAȚĂ ROMÂNIA │ ROMÂNIAMINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR │MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELORINSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE │INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNEINSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI....│INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI .......Nr. ...... data ...... │Nr. ....... data ....... AUTORIZAȚIE DE PROCURARE │ AUTORIZAȚIE DE PROCURARE ARMĂ ȘI MUNIȚIE - PERSOANE FIZICE │ ARMĂ ȘI MUNIȚIE - PERSOANE FIZICE Se autorizează domnul/doamna ...... cu│ Se autorizează domnul/doamna ......., cetățenie .........domiciliul/reședința în localitatea .....│cu domiciliul/reședința în localitatea ......., str. ......,str. ....... nr. .........., cod numeric │nr. ..., cod numeric personal ..... act de identitate .....,personal .......... pentru a procura: │seria .... nr. ............ pentru a procura: │1. Armă letală cu destinația ...... și cantitatea de ...... │cartușe calibrul aferent acesteia. 1. Armă din categoria .... și cantitatea│2. O țeava de rezervă calibrul .... pentru arma:de ... cartușe calibrul aferent acesteia.│(denumirea) ..... (categoria) ....... (seria) .... deținută 2. O țeava de rezervă calibrul .......,│în baza permisului de armă tip seria ......, nr. ......pentru arma: (denumirea) ........... │(categoria) ....... (seria) .......... │ * Specificații suplimentare .............................deținută în baza permisului de armă │ .......................................................tip ........, seria ......, nr. ...... │Termenul de valabilitate al autorizației │Termenul de valabilitatea al autorizațieipână la data de .......... │până la data de .............. │ ȘEFUL POLIȚIEI │ L.S. │Se prelungește până la data de .............. ORGAN DE POLIȚIE │ ȘEFUL POLIȚIEI │ L.S. │---------- │ * se vor menționa date suplimentare despre │ arma solicitată. VERSO │Data procurării ............ │Se certifică de către armurierul/autoritatea vamală ........ │din localitatea ................ │că domnul .................. │a procurat: │1. armă din categoria ......, cu caracteristicile ..........., │destinația ........, marca ......., seria ..... calibrul ..... │2. O țeavă de rezervă, calibru ....., seria ....., marca ..... │ a) De la (numele și prenumele/denumirea persoanei fizice/ │ juridice care înstrăinează) ......., titular al permisului │ de armă/autorizație de deținere și folosire, seria ....... │ nr. ....../factura numărul ...... din data de .......... . │ b) Din străinătate conform documentului .................... │ Poziția din registrul de evidență a armelor/registrul │vamal nr. .../.... │ semnătura gestionarului/organul vamal │ loc ștampilă  +  Anexa nr. 3MODEL  +  Anexa nr. 4MODEL  +  Anexa nr. 5MODEL ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI ......... Nr. ........ din ........
  CERERE
  pentru eliberarea autorizației de introducere pe
  teritoriul României a armelor de foc
  Subsemnatul ............... cetățean ............ de naționalitate ........ rezident al statului ............. cu domiciliul/reședința în ......... localitatea ......... str. ......... nr. ..... bl. ... apt. ... cod poștal ..... posesor al documentului de identitate ...... seria .... nr. ...... eliberat de .......... deținător al pașaportului/permisului de armă seria ........ nr. ...... eliberat de ......., vă rog să-mi aprobați eliberarea unei autorizații de introducere pe teritoriul României a următoarelor arme/muniții letale:┌────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┐│Nr. │ MARCA │ SERIA │ CALIBRUL │ CATEGORIA │ CANTITATE ││crt.│ │ │ │CARACTERISTICI│ MUNIȚIE │├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤│ 4. │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤│ 5. │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤│ 6. │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤│ 7. │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤│ 8. │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤│ 9. │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤│10. │ │ │ │ │ │└────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┘ Această solicitare are la bază următoarele motive: ...................... ......................................................................... Data ....... Semnătura ...........
   +  Anexa nr. 6MODEL │ ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR │ MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI ........ │ INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI ........ Nr. ....... din ......... │ Nr. ...... din ....... │ AUTORIZAȚIE │ de introducere pe teritoriulPrin prezenta se autorizează domnul/doamna ......│ României a armei letale.................................................│rezident al statului ............., cu domiciliul│Prin prezenta se autorizează domnul/doamna ........în localitatea ........... strada .......... │rezident al statului ............., cu domiciliulnr. .... posesor al documentului de călătorie ...│în ............ localitatea ...................seria ..... nr. ..... să introducă pe teritoriul │strada ...... nr. ...... posesor al documentuluiRomâniei arma letală marca ....... seria ....... │de călătorie ........ seria ..... nr. ...... șicalibrul ....... . │al pașaportului european pentru arme de foc ......, săPrezenta autorizație este valabilă din data │introducă pe teritoriul României arma letală marca ...de ....... până la data de ....... . │seria ...... calibrul ......... cu respectarea │legislației române în vigoare. │Prezenta autorizație este valabilă din data de ...... │până la data de ......... . ORGAN DE POLIȚIE │ │ ȘEFUL INSPECTORATULUI │ L.S.  +  Anexa nr. 7MODEL┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│┌─────────────────────────────────────────────────┐ │││ROMÂNIA - MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR│ │││INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI ......... │ │││Nr. ........ din ........ │ ││└─────────────────────────────────────────────────┘ ││ (Se completează de către organul de poliție) ││ ││ ││ CERERE ││ pentru eliberarea pașaportului european pentru arme de foc ││ ││┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││ ┌────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ ││││Subsemnatul │ │ │ │ ││││ └────────────────────────┘ └────────────────────────┘ ││││ (numele de familie) (prenumele) ││││ ┌────────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌────────────────┐ ││││fost(ă) │ │, fiul/fiica lui │ │ și │ │ ││││ └────────────────────┘ └───────────────────┘ └────────────────┘ ││││ (nume anterioare) (tata) (mama) ││││ ││││ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌───────────────────┐ ┌──────────────────┐ ││││născut(ă) în data de │ │ │ │ │ │ │ │ │ în │ │, │ │ ││││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └───────────────────┘ └──────────────────┘ ││││ (ziua, luna, anul) (localitatea) (județul/sectorul) ││││ cu domiciliul/ ┌────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐ ││││ reședința în │ │, │ │ ││││ └────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘ ││││ (localitatea) (Sos./B-dul/Str./Aleea/Intrarea) ││││ ┌─────────┐ ┌────────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────┐ ││││ │ │, │ │, │ │, │ │, │ │, │ │ ││││ └─────────┘ └────────┘ └──────┘ └──────┘ └──────────────┘ └──────────────────┘ ││││ (numărul) (blocul) (scara) (apt.) (codul poștal) (județul/sectorul) ││││ ┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ ││││de naționalitate │ │ rezident al statului │ │ ││││ └──────────────────┘ └─────────────────────────┘ ││││ │││└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││ ││┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││ ┌───┐ ┌───┐ ┌────────┐ ┌───────┐ ││││ posesor al permisului │ │ seria │ │ nr. │ │ eliberat de │ │ ││││ de armă tip └───┘ └───┘ └────────┘ └───────┘ ││││ ┌────────────────────────┐ ││││la data de │ │ ││││ └────────────────────────┘ ││││ Document ┌────────────────────┐ ┌─────────────┐ ┌──────────────┐ ││││ de │ │ seria și nr. │ │ eliberat de │ │ ││││călătorie └────────────────────┘ └─────────────┘ └──────────────┘ ││││ ││││ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││││Document de identitate seria │ │ │ nr. │ │ │ │ │ │ │ │, CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││││ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││││ S A A L L Z Z N N N N N C ││││ ││││ ┌────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐ ││││ Reședința │ │, │ │ ││││ └────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘ ││││ (localitatea) (Sos./B-dul/Str./Aleea/Intrarea) ││││ ┌─────────┐ ┌────────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────┐ ││││ │ │, │ │, │ │, │ │, │ │, │ │ ││││ └─────────┘ └────────┘ └──────┘ └──────┘ └──────────────┘ └──────────────────┘ ││││ (numărul) (blocul) (scara) (apt.) (codul poștal) (județul/sectorul) ││││ ││││ ││││ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌───────────┐ ││││ Profesia │ │ locul de muncă │ │ funcția │ │ ││││ └───────────────────┘ └───────────────────┘ └───────────┘ ││││ ││││ ┌─────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌────────────┐ ││││Telefon ac.│ │ Telefon serv. │ │ Telefon mobil │ │ ││││ └─────────────────┘ └──────────────┘ └────────────┘ ││││ │││└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││ ││ Rog a mi se elibera PAȘAPORTUL EUROPEAN ││ PENTRU ARME DE FOC și înscrierea în acesta a armelor specificate pe verso ││ ││┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││ ││││Anexez alăturat următoarele: ││││ [] 2 fotografii color ││││ [] documentul de identitate/documentul de călătorie ││││ [] permisul de armă ││││ [] documente care argumentează motivele introducerii armelor pe teritoriile ││││ statelor membre ││││ ││││ ││││ Data .............. Semnătura .......... ││││ │││└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ S-a eliberat Pașaportul European pentru arme de foc înregistrat sub nr. .......... ││la data ......... ││ în care au fost înscrise următoarele arme specificate pe verso ││ ││ Lucrarea a fost soluționată de ........ la data ........... semnătura ........... ││ ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ VERSO ││ ││ ┌────┬────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┐ ││ │Nr. │ TIP │ MARCA │ SERIA │ CALIBRUL │CATEGORIA │ ││ │crt.│ │ │ │ │CONF. │ ││ │ │ │ │ │ │DIRECTIVEI │ ││ │ │ │ │ │ │nr. │ ││ │ │ │ │ │ │91/477/CEE │ ││ ├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ ││ │ 1. │ │ │ │ │ │ ││ ├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ ││ │ 2. │ │ │ │ │ │ ││ ├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ ││ │ 3. │ │ │ │ │ │ ││ ├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ ││ │ 4. │ │ │ │ │ │ ││ ├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ ││ │ 5. │ │ │ │ │ │ ││ ├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ ││ │ 6. │ │ │ │ │ │ ││ ├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ ││ │ 7. │ │ │ │ │ │ ││ ├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ ││ │ 8. │ │ │ │ │ │ ││ ├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ ││ │ 9. │ │ │ │ │ │ ││ ├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ ││ │10. │ │ │ │ │ │ ││ └────┴────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┘ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa nr. 8MODEL  +  Anexa nr. 9MODEL
  ADEVERINȚĂ
  Prin prezenta se adeverește că domnul/doamna .................. născută la data de ........ în .......... cetățean ............ de naționalitate ............ rezident al statului ........ cu domiciliul/reședința în ........... localitatea .......... str. ........ nr. ... bl. ... apt. ... cod poștal .......... posesor al documentului de identitate .......... seria ....... nr. ............... eliberat de .............. deținător al pașaportului/permisului de armă seria ....... nr. ......... eliberat de ............ a declarat în statul .............. furtul, pierderea sau distrugerea pașaportului european pentru arme de foc în care erau înscrise următoarele arme:┌────┬────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────────┬────────────┐│ │ Tip │ Marca │ Calibrul │ Seria │Categoria armei │ Arma ││ │ │ │ │ │conf. Directivei│înregistrată││ │ │ │ │ │nr. 91/477/CEE │ la │├────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤│ 4. │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤│ 5. │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤│ 6. │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤│ 7. │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤│ 8 │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤│ 9. │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤│10. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────────┴────────────┘ Prezenta adeverință este valabilă ................... . Autoritatea emitentă ................................ . Nr. de înregistrare la autoritatea care a eliberat adeverință ........ . Data eliberării ................ Funcția semnatarului ............... Semnătura L. S. Vize P.T.F.
   +  Anexa nr. 10MODEL┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││┌─────────────────────────────────────────────────┐ │││ROMÂNIA - MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR│ │││INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI ...........│ │││Nr. ......... din ......... │ ││└─────────────────────────────────────────────────┘ ││ (Se completează de către organul de poliție) ││ ││ ││ CERERE ││ pentru eliberarea permisului de transfer în străinătate al armelor de foc ││ și munițiilor procurate din România, în scopul înstrăinării ││ ││ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐││ │ │││ │ ┌────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │││1.│A. Subsemnatul │ │ │ │ │││ │ └────────────────────────┘ └────────────────────────┘ │││ │ (numele de familie) (prenumele) │││ │ │││ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌───┐ ┌──────────────┐ │││ │CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ CI seria │ │ nr. │ │ │││ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └───┘ └──────────────┘ │││ │ │││ │ ┌────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐ │││ │cu domiciliul în │ │, │ │ │││ │ └────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘ │││ │ (localitatea) (Sos./B-dul/Str./Aleea/Intrarea) │││ │ │││ │ ┌─────────┐ ┌────────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────┐ │││ │ │ │, │ │, │ │, │ │, │ │, │ │ │││ │ └─────────┘ └────────┘ └──────┘ └──────┘ └──────────────┘ └──────────────────┘ │││ │ (numărul) (blocul) (scara) (apt.) (codul poștal) (județul/sectorul) │││ │ │││ │ ┌───┐ ┌───┐ ┌────────┐ ┌───────┐ │││ │posesor al certificatului deținător/│ │ seria │ │ nr. │ │ eliberat de │ │ │││ │ permisului de armă TIP └───┘ └───┘ └────────┘ └───────┘ │││ │ │││ │ ┌──────┐ ┌───────────┐ ┌────────────────┐ │││ │pașaportul european seria │ │ nr. │ │ eliberat de │ │ │││ │pentru arme de foc └──────┘ └───────────┘ └────────────────┘ │││ │ │││ │ ┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ │││ │de naționalitate │ │ rezident al statului │ │ │││ │ └──────────────────┘ └─────────────────────────┘ │││ │ │││ │ ┌─────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌────────────┐ │││ │Telefon ac.│ │ Telefon serv. │ │ Telefon mobil │ │ │││ │ └─────────────────┘ └──────────────┘ └────────────┘ │││ │ │││ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││ ││ VĂ ROG SĂ APROBAȚI ELIBERAREA PERMISULUI DE TRANSFER ÎN STRĂINĂTATE A ARMELOR DE FOC ││ PROCURATE DIN ROMÂNIA, CĂTRE: ││ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐││ │ │││ │ ┌────────────────────────────────────────────────┐ │││2.│B. PERSOANĂ FIZICĂ │ │ │││ │ └────────────────────────────────────────────────┘ │││ │ (numele și prenumele) │││ │ │││ │ ┌────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐ │││ │cu domiciliul în │ │, │ │ │││ │ └────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘ │││ │ (localitatea) (Sos./B-dul/Str./Aleea/Intrarea) │││ │ │││ │ ┌─────────┐ ┌────────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────┐ │││ │ │ │, │ │, │ │, │ │, │ │, │ │ │││ │ └─────────┘ └────────┘ └──────┘ └──────┘ └──────────────┘ └──────────────────┘ │││ │ (numărul) (blocul) (scara) (apt.) (codul poștal) (județul/sectorul) │││ │ │││ │ ┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ │││ │de naționalitate │ │ rezident al statului │ │ │││ │ └──────────────────┘ └─────────────────────────┘ │││ │ │││ │ Seria și nr. permisului/autorizației de deținere ┌─────────────────────────┐ │││ │ (port și folosire) arme și muniții │ │ │││ │ └─────────────────────────┘ │││ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││ ││ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐││ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │││3.│ C. PERSOANĂ JURIDICĂ │ │ │││ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │││ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │││ │ Adresa (sediul social) │ │ │││ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │││ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │││ │ Nr. telefon/fax/e-mail │ │ │││ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │││ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││ ││ A URMĂTOARELOR ARME*): ││ ┌────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┐ ││4. │Nr. │Categoria │Caracteristici│ Marca │ Seria │Calibrul │ ││ │crt.│armei │ │ │ │ │ ││ ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ ││ │ 1. │ │ │ │ │ │ ││ ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ ││ │ 2. │ │ │ │ │ │ ││ ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ ││ │ 3. │ │ │ │ │ │ ││ ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ ││ │ 4. │ │ │ │ │ │ ││ ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ ││ │ 5. │ │ │ │ │ │ ││ ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ ││ │ 6. │ │ │ │ │ │ ││ ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ ││ │ 7. │ │ │ │ │ │ ││ ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ ││ │ 8. │ │ │ │ │ │ ││ ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ ││ │ 9. │ │ │ │ │ │ ││ ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ ││ │10. │ │ │ │ │ │ ││ └────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┘ ││ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││5.│Mijloacele de transfer: │ ││ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││6.│Data plecării: │ ││ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││7.│Data estimativă a sosirii: │ ││ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ Data ........... Semnătura ............. ││ ││ *) Pentru un număr mai mare de 10 arme se va completa formularul pe verso ││ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ VERSO┌────────┬───────────────────────┬────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────────┐│Nr. crt.│ Categoria armei │ Caracteristici │ Marca │ Seria │ Calibrul │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 11 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 12 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 13 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 14 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 15 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 16 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 17 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 18 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 19 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 20 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 21 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 22 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 23 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 24 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 25 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 26 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 27 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 28 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 29 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 30 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 31 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 32 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 33 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 34 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 35 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 36 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 37 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 38 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 39 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 40 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 41 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 42 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 43 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 44 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 45 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 46 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 47 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 48 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 49 │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤│ 50 │ │ │ │ │ │└────────┴───────────────────────┴────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────────┘  +  Anexa nr. 11MODEL  +  Anexa nr. 12MODEL VERSO ┌────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────────┬────────────┐ │Nr. │Cat. │Carac- │ Marca │ Seria │Calibrul │Observații │ │crt.│armei │teristici │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │11 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │12 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │13 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │14 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │15 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │16 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │17 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │18 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │19 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │20 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │21 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │22 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │23 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │24 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │25 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │26 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │27 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │28 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │29 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │30 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │31 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │32 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │33 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │34 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │35 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │36 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │37 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │38 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │39 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │40 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │41 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │42 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │43 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │44 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │45 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │46 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │47 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │48 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │49 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤ │50 │ │ │ │ │ │ │ └────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────────┴────────────┘ Funcția semnatarului Semnătura L.S.  +  Anexa nr. 13MODEL ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI ............ Nr. ...... din ......... CERERE pentru eliberarea permisului de transfer a armelor și munițiilor letale către o persoană dintr-un stat membru al Uniunii Europene┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ S.C. .................. cu sediul social în localitatea ................,││str. ...................., nr. ........, județ/sector ......................,││Cod Unic de Înregistrare ................... autorizația de efectuare a ││operațiunilor cu arme și muniții ................, eliberată de .............││la data ..............., reprezentată legal de ............................. ││din ..........., str. ............... nr. ........, sector/județ ...........,││C.I. seria ......... nr. ............, CNP .................................,││vă rog să-mi aprobați eliberarea permisului de transfer a armelor și ││munițiilor letale către o persoană dintr-un stat membru al Uniunii Europene ││pentru următoarele arme și muniții: │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────┬───────────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬─────────────────┐│Nr. │MARCA │ SERIA │ CALIBRUL │ CATEGORIA │CANTITATE MUNIȚIE││crt.│ │ │ │CARACTERISTICI│ │├────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤│ 3 │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤│ 4 │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤│ 5 │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤│ 6 │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤│ 7 │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤│ 8 │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤│ 9 │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤│10 │ │ │ │ │ │└────┴───────────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴─────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Transferul se va efectua către ................................ ││Adresa ........................................................ ││Autorizație ................................................... ││Mijlocul de transfer .......................................... ││Data plecării ................................................. ││Data estimativă a sosirii ..................................... ││Țările tranzitate ............................................. │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Data ........ Semnătura ......... L.S.  +  Anexa nr. 14MODEL  +  Anexa nr. 15MODEL ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE Nr. ..... din ............. CERERE pentru eliberarea permisului de transfer al armelor și munițiilor letale către o persoană din România┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. Datele de identificare ale solicitantului ││ ││ 1.1. Denumirea ................... ││ 1.2. Adresa (sediul social) .......................... ││ 1.3. Nr. telefon/fax./e-mail ........................ ││ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. Reprezentantul legal ││ ││ 2.1. Numele și prenumele ...................... ││ 2.2. Adresa ............................ ││ 2.3. Documentul de identitate ....................... ││ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.*) Tipurile de arme/muniții pentru care se solicită permisul de transfer ││ ││ A. arme ││┌────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────────┬────────────┐│││Nr. │Canti- │Cat. armei│Carac- │ Marca │Calibrul │Observații ││││crt.│tatea │ │teristici │ │ │ ││││ │buc. │ │ │ │ │ │││├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤│││ 1 │ │ │ │ │ │ │││├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤│││ 2 │ │ │ │ │ │ │││├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤│││ 3 │ │ │ │ │ │ │││├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤│││ 4 │ │ │ │ │ │ │││├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤│││ 5 │ │ │ │ │ │ │││└────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────────┴────────────┘││ ││ B. muniții ││┌────┬───────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐│││Nr. │ Cantitatea │ Calibrul │ Alte date ││││crt.│ buc. │ │ │││├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤│││ 1 │ │ │ │││├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤│││ 2 │ │ │ │││├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤│││ 3 │ │ │ │││├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤│││ 4 │ │ │ │││├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤│││ 5 │ │ │ │││└────┴───────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘││ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ 4. Datele de identificare ale beneficiarului ││ ┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐││ │4.1. Nume și │ │││ │ prenume sau │ │││ │ denumirea │ │││ ├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤││ │4.2. Adresa │ ...............................................│││ ├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤││ │4.3. Autorizația │ │││ └─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘││ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9. Mijlocul de transfer: ││ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10. Data plecării: ││ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11. Data estimativă a sosirii: ││ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12. Țările tranzitate: ││ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Data ││ ││ Semnătura L.S. ││ ││ ││ *) pentru un număr mai mare de 5 arme și o cantitate mai mare de muniție ││ se va atașa anexa care să conțină aceleași rubrici de la pct. 3. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa nr. 16MODEL  +  Anexa nr. 17 ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI ....... Nr. ........ din ................ CERERE pentru eliberarea autorizației de transfer fără acord prealabil a armelor și munițiilor de pe teritoriul României către un armurier dintr-un stat membru al Uniunii Europene┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ S.C. ................... cu sediul social în localitatea ...............,││str. ........................... nr. ........, județ/sector ................,││Cod Unic de Înregistrare ................. autorizația de efectuare a ││operațiunilor cu arme și muniții ............, eliberată de ................,││la data .........., reprezentată legal de .............. din ..........., ││str. ................ nr. ........, sector/județ ......................, ││C.I. seria ......... nr. ................, CNP .............................,││vă rog să-mi aprobați eliberarea autorizației de transfer fără acord ││prealabil a armelor și munițiilor letale de pe teritoriul României către un ││armurier dintr-un stat membru al Uniunii Europene pentru următoarele arme și ││muniții: │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 1. Tipurile de arme care fac obiectul transferului: Categoria ......... caracteristici conform anexei la Legea nr. 295/2004privind regimul armelor și al munițiilor ........................ Marca ............. calibrul ................... 2. Tipul muniției care face obiectul transferului: Calibrul ........... caracteristici .........................┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Transferul se va efectua către ................................ ││Adresa ........................................................ ││Autorizație ................................................... ││Mijlocul de transfer .......................................... ││Țările tranzitate ............................................. │└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Data ....... Semnătura .......... L.S.  +  Anexa nr. 18MODEL  +  Anexa nr. 19MODEL CERERE de eliberare a autorizației de transfer fără acord prealabil a armelor și munițiilor neletale către o persoană din România┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Datele de identificare ale solicitantului ││ ││1.1. Denumirea ............................................. ││1.2. Adresa (sediul social) ................................ ││1.3. Nr. telefon/fax./e-mail ............................... │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. Reprezentantul legal ││ ││2.1. Numele și prenumele ................................... ││2.2. Adresa ................................................ ││2.3. Documentul de identitate .............................. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3*). Tipurile de arme/muniții pentru care se solicită autorizația ││ de transfer fără acord prealabil ││ ││ A. arme ││3.1. Categoria ......................................................... ││3.2. Caracteristicile conform anexei la Legea nr. 295/2004 ............. ││3.3. Marca ............................................................. ││3.4. Calibrul .......................................................... ││ ││ B. muniții ││3.1.1. Calibrul ........................................ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4. Datele de identificare ale beneficiarului ││┌────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐ │││4.1. Denumirea │ │ ││├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │││4.2. Adresa │ ...................................................│ ││├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │││4.3. Autorizația │ │ ││└────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│9. Mijlocul de transfer: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10. Perioada: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12. Țările tranzitate: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Data ││ L.S. ││ Semnătura │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa nr. 20MODEL  +  Anexa nr. 21MODEL -----