HOTĂRÂRE nr. 1.886 din 21 decembrie 2006pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi ale art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă cuantumul chiriilor lunare aferente imobilelor care intră sub incidenţa art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă cuantumul chiriilor lunare aferente imobilelor care intră sub incidenţa art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Cuantumul chiriilor prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 se va diferenţia în funcţie de rangul localităţilor stabilit conform art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional.  +  Articolul 4În situaţiile prevăzute la art. 1 şi 2, noul proprietar va încheia contractul de închiriere în formă scrisă cu utilizatorul imobilului, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau de la data emiterii deciziei/dispoziţiei de restituire, după caz. În situaţia în care nu se încheie un contract de închiriere în formă scrisă, obligaţia de plată a chiriei lunare devine scadentă de plin drept la data de 10 a fiecărei luni.  +  Articolul 5Pe durata menţinerii afectaţiunii imobilului, noul proprietar poate renunţa la plata chiriei sau poate diminua chiria stabilită potrivit prevederilor prezentei hotărâri în schimbul unor prestaţii corelative.  +  Articolul 6Plata obligaţiilor care decurg din contractele de închiriere încheiate potrivit art. 4 se asigură din fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate, în condiţiile legii.  +  Articolul 7Cuantumul chiriilor prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 se va actualiza anual cu indicele de inflaţie prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 244/2004 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 8 martie 2004.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Şeful CancelarieiPrimului-Ministru,Ion-Mircea PlânguPreşedinteleAutorităţii Naţionalepentru RestituireaProprietăţilor,Ingrid Zaarourp. Ministruladministraţieişi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statMinistrulfinanţelor publice,Sebastian TeodorGheorghe VlădescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 1.886.  +  Anexa 1 CUANTUMUL CHIRIILOR LUNAREaferente imobilelor careintră sub incidenţaart. 16 alin. (2)din Legea nr. 10/2001privind regimul juridical unor imobile preluateîn mod abuziv în perioada6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,republicată, cu modificărileşi completările ulterioare  ┌───┬──────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐ │Nr.│ Afectaţiunea │ Rangul │Lei(RON)/mp pe │Lei(RON)/mp pe│ │crt│ imobilului │ localităţii │ suprafaţa │ suprafaţa de │ │ │ │ │ construită │teren aferent │ │ │ │ │ desfăşurată │ (inclusiv │ │ │ │ │ │terenul de sub│ │ │ │ │ │ construcţie │ ├───┼──────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ 1 │Imobile ocupate de unităţi│Rangul 0 │ 10 RON │ 4 RON │ │ │şi instituţii de ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │învăţământ din sistemul de│Rangul I │ 8 RON │ 3 RON │ │ │stat (grădiniţe, şcoli, ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │licee, colegii, şcoli │Rangul II │ 7 RON │ 2,5 RON │ │ │profesionale, şcoli ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │postliceale, instituţii de│Rangul III │ 6 RON │ 2 RON │ │ │învăţământ superior) ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │Rangul IV │ 5 RON │ 1,5 RON │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │Rangul V │ 4 RON │ 1 RON │ ├───┼──────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ 2 │Imobile ocupate de unităţi│Rangul 0 │ 10 RON │ 4 RON │ │ │sanitare şi de asistenţă ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │medico-socială din │Rangul I │ 8 RON │ 3 RON │ │ │sistemul public (creşe, ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │cămine-spital pentru │Rangul II │ 7 RON │ 2,5 RON │ │ │bătrâni, spitale, centre ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │de plasament, case de │Rangul III │ 6 RON │ 2 RON │ │ │copii) ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │Rangul IV │ 5 RON │ 1,5 RON │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │Rangul V │ 4 RON │ 1 RON │ ├───┼──────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ 3 │Imobile ocupate de │Rangul 0 │ 11 RON │ 5 RON │ │ │instituţii publice ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │(administraţii financiare,│Rangul I │ 9 RON │ 3,5 RON │ │ │trezorerii, ministere şi ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │alte autorităţi ale │Rangul II │ 8 RON │ 3 RON │ │ │administraţiei publice ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │centrale, parchete, │Rangul III │ 7 RON │ 2,5 RON │ │ │judecătorii, tribunale, ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │curţi de apel, poliţie, │Rangul IV │ 6 RON │ 2 RON │ │ │poliţie de frontieră, ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │jandarmerii, servicii │Rangul V │ 5 RON │ 1,5 RON │ │ │publice comunitare pentru ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │situaţii de urgenţă, sedii│ │ │ │ │ │vamale, arhive naţionale, │ │ │ │ │ │direcţii judeţene, case de│ │ │ │ │ │asigurări de sănătate, │ │ │ │ │ │primării, prefecturi, │ │ │ │ │ │consilii locale şi │ │ │ │ │ │judeţene, inspectorate │ │ │ │ │ │şcolare) │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ 4 │Imobile ocupate de │Rangul 0 │ 11 RON │ 5 RON │ │ │instituţii culturale ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │(teatre, opere, biblioteci│Rangul I │ 9 RON │ 3,5 RON │ │ │muzee) ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │Rangul II │ 8 RON │ 3 RON │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │Rangul III │ 7 RON │ 2,5 RON │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │Rangul IV │ 6 RON │ 2 RON │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │Rangul V │ 5 RON │ 1,5 RON │ └───┴──────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘  +  Anexa 2 CUANTUMUL CHIRIILOR LUNAREaferente imobilelor careintră sub incidenţaart. 1 alin. (10)din Ordonanţa de urgenţăa Guvernului nr. 94/2000privind retrocedarea unorbunuri imobile care auaparţinut cultelor religioasedin România, republicată, cumodificările şi completărileulterioare, şi a art. 1 alin. (5)din Ordonanţa de urgenţăa Guvernului nr. 83/1999 privindrestituirea unor bunuri imobilecare au aparţinut comunităţilorcetăţenilor aparţinândminorităţilor naţionale dinRomânia, republicată  ┌───┬──────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐ │Nr.│ Afectaţiunea │ Rangul │Lei(RON)/mp pe │Lei(RON)/mp pe│ │crt│ imobilului │ localităţii │ suprafaţa │ suprafaţa de │ │ │ │ │ construită │teren aferent │ │ │ │ │ desfăşurată │ (inclusiv │ │ │ │ │ │terenul de sub│ │ │ │ │ │ construcţie │ ├───┼──────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ 1 │Imobile afectate unor │Rangul 0 │ 10 RON │ 4 RON │ │ │activităţi de interes ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │public din învăţământ sau │Rangul I │ 8 RON │ 3 RON │ │ │sănătate, finanţate sau ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │cofinanţate de la bugetul │Rangul II │ 7 RON │ 2,5 RON │ │ │de stat sau de la bugetele├──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │locale │Rangul III │ 6 RON │ 2 RON │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │Rangul IV │ 5 RON │ 1,5 RON │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │Rangul V │ 4 RON │ 1 RON │ └───┴──────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘-----------