HOTĂRÂRE nr. 1.872 din 21 decembrie 2006pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, în calitate de autoritate centrala pentru protecţia mediului, are următoarele obligaţii: a) actualizează prin ordin al ministrului anexele nr. 1, 3 şi 5 la prezenta hotărâre prin includerea modificărilor adoptate de Comisia Europeană; b) notifica Comisiei Europene reglementările şi dispoziţiile administrative adoptate pentru implementarea Directivei Parlamentului şi Consiliului 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, modificată prin Directiva Parlamentului şi Consiliului 2004/12/CE ; c) în situaţia în care considera ca prevederile standardelor prevăzute la art. 6 alin. (1) nu satisfac în totalitate cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 2, aduce cazul la cunoştinţa comitetului constituit la nivelul Comisiei Europene, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informationale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, care transpune prevederile Directivei 98/34/CE , modificată prin Directiva 98/48/CE ; d) comunică Ministerului Economiei şi Comerţului şi Asociaţiei de Standardizare din România informaţiile transmise de Comisia Europeană privind retragerea standardelor din cadrul publicaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2); e) notifica Comisiei Europene proiectele de reglementări prin care se intenţionează adoptarea de instrumente economice pentru implementarea prevederilor prezentei hotărâri, cu excepţia celor de natura fiscală, pentru a oferi Comisiei Europene posibilitatea examinării conformitatii lor cu prevederile comunitare; f) propune şi participa la modificarea şi completarea reglementărilor existente care nu permit utilizarea materialelor provenite din reciclarea deşeurilor de ambalaje pentru fabricarea de ambalaje şi de alte produse, în vederea incurajarii utilizării acestor materiale. (2) Dacă reglementările propuse potrivit alin. (1) lit. e) sunt şi de natura tehnica, în sensul Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor când urmează procedura de notificare indica faptul ca aceasta este în aceeaşi măsura valabilă şi pentru Directiva 98/34/CE , modificată prin Directiva 98/48/CE . (3) Obligaţia de notificare prevăzută la alin. (1) lit. e) se aplică şi specificatiilor tehnice aferente măsurilor de natura fiscală care încurajează conformarea cu specificaţiile tehnice respective."2. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(2) Operatorii economici care produc şi/sau comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să aplice sistemul depozit în vederea asigurării unui număr optim de cicluri de utilizare a acestora."3. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Operatorii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi sa primească ambalaje reutilizabile la schimb sau sa ramburseze, la solicitarea cumpărătorului, valoarea depozitului."4. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 16 vor avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Pentru realizarea obiectivelor naţionale, operatorii economici au responsabilitatea valorificării unor cantităţi de deşeuri de ambalaje astfel încât sa îndeplinească atât obiectivele anuale globale, cat şi cele pentru fiecare tip de material, prevăzute în anexa nr. 4, după cum urmează: a) operatorii economici care introduc pe piaţa produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele primare, secundare şi tertiare folosite pentru ambalarea produselor lor; b) operatorii economici care ambaleaza produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele secundare şi tertiare pe care le introduc pe piaţa; c) operatorii economici care introduc pe piaţa ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru ambalajele respective introduse pe piaţa;........................................................................................... (3) Operatorii economici autorizaţi de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru preluarea responsabilităţii realizării obiectivelor anuale au obligaţia să asigure valorificarea unor cantităţi de deşeuri de ambalaje astfel încât sa îndeplinească obiectivele anuale calculate pentru întreaga cantitate contractată cu operatorii economici prevăzuţi la alin. (1)."5. După alineatul (6) al articolului 16 se introduc doua noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:"(7) Operatorii economici care vand pe piaţa interna ambalaje sunt responsabili pentru asigurarea posibilităţii de valorificare/reciclare a unei cantităţi de deşeuri din ambalajele respective corespunzătoare obiectivelor anuale prin: a) asigurarea capacităţii de valorificare/reciclare în mod nemijlocit; b) asigurarea posibilităţii de valorificare/reciclare pentru cantitatea respectiva de către un operator economic autorizat pentru valorificarea/reciclarea acestora; c) asigurarea posibilităţii de export în vederea valorificării pentru cantitatea respectiva. (8) Până la sfârşitul anului 2011, ambalajele din lemn introduse pe piaţa pot fi excluse din calcul la stabilirea obiectivului de reciclare de către operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) deşeurile de ambalaje din lemn nu sunt deşeuri periculoase; b) minimum 60% din întreaga cantitate de deşeuri de ambalaje de lemn este valorificată inclusiv prin utilizare sau încredinţare spre utilizare drept combustibil alternativ celui fosil ori lemnelor pentru foc, cu respectarea normelor de sănătate şi de protecţie a mediului, şi; c) pentru restul cantităţii de ambalaje introduse pe piaţa obiectivul anual de valorificare prevăzut în anexa nr. 4 este îndeplinit exclusiv prin reciclare."6. Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"(2) Operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (3) au obligaţia sa furnizeze anual Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (1), şi informaţii privind cantităţile de ambalaje, respectiv cantităţile de deşeuri de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea de la fiecare operator economic."7. La articolul 20 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:"a) să asigure valorificarea şi, respectiv, reciclarea deşeurilor de ambalaje prin mijloace proprii sau prin predare către operatori economici autorizaţi pentru desfăşurarea acestor activităţi;".8. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Achiziţiile de produse din fonduri publice se fac cu acordarea de prioritate pentru produsele obţinute din materiale reciclate sau ale căror ambalaje sunt obţinute din materiale reciclate."9. La articolul 26 alineatul (1), literele e) şi f) vor avea următorul cuprins:"e) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1), (2) şi (4), cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei; f) nerespectarea prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2), art. 16 alin. (1), (3) şi (7) şi ale art. 19 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei."10. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de comisari din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu - pentru art. 5, art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1), (2) şi (3), art. 16 alin. (7), art. 17 alin. (1), (2) şi (4), art. 19 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) şi (2) -, de către personalul împuternicit al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi reprezentanţii împuterniciţi ai organelor administraţiei publice locale pentru art. 10 alin. (5), art. 11, art. 12 şi art. 13 alin. (1). (2) Constatarea realizării obiectivelor anuale de valorificare şi de reciclare se realizează de către persoane împuternicite din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, iar aplicarea sancţiunilor pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (3) se realizează de comisari din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu."11. La anexa nr. 1 punctul 1, litera b) va avea următorul cuprins:"b) operatori economici - referitor la ambalaje, înseamnă furnizorii de materiale de ambalare, producătorii de ambalaje şi produse ambalate, importatorii, comercianţii, distribuitorii, autorităţile publice şi organizaţiile neguvernamentale;".12. Anexa nr. 4 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrulmediului şigospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistruleconomiei şi comerţului,Varujan Vosganianp. Ministruladministraţieişi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statMinistrulintegrării europene,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 1.872.  +  Anexa ETAPIZAREAobiectivelor de valorificaresau incinerare în instalaţiide incinerare cu recuperarede energie şi valorificareprin reciclare, globaleşi de tip material în ambalare,pentru operatorii economiciprevăzuţi la art. 16alin. (1) pentru perioada 2007- sfârşitul anului 2013
  Obiectivul minim de valorificare prin Obiectivul Obiectivul
  reciclare/tip de material global de global de
  Anulverificare recuperare
  Hârtie Plastic Sticla Metale Lemn prin sau
  şi (%) (%) (%) (%) reciclare* incinerare în
  carton (%) instalaţiile
  (%) de incinerare
  a deşeurilor
  cu recuperare
  de energie**
  (%)
  2007 15 10 22 15 5 28 34
  2008 60 11 32 50 7 33 40
  2009 60 12 38 50 9 38 45
  2010 60 14 44 50 12 42 48
  2011 60 16 48 50 15 46 53
  2012 60 18 54 50 15 50 57
  2013 60 22,5 60 50 15 55 60
  ______________ Notă *) Procentajul minim din greutatea deşeurilor de ambalaje introduse pe piaţa. Notă **) Procentajul minim din greutatea total1 a materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaje introduse pe piaţa.NOTĂ:- ambalajele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent;- conform definitiei din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, ambalaje produselor importate, inclusiv ale produselor destinate utilizării/consumului propriu, se considera introduse pe piaţa în momentul importului.-----------