REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE din 13 octombrie 2006a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.049 din 29 decembrie 2006   +  Capitolul 1 DISPOZIŢII GENERALE1.1 DISPOZIŢII INTRODUCTIVE  +  Articolul 1 (1) În subordinea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, funcţionează unul sau mai multe birouri de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare birouri teritoriale, înfiinţate conform prevederilor legale. (2) Birourile teritoriale sunt competente să efectueze operaţiunile de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele aflate în unităţile administrativ-teritoriale arondate acestora. Competenţa teritorială, numărul, precum şi arondarea birourilor teritoriale, sunt stabilite conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2În exercitarea funcţiilor tehnice, economice şi juridice ale cadastrului general, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, asigură centralizarea informatică a datelor de identificare a imobilelor şi a titularilor drepturilor înscrise.  +  Articolul 3 (1) În regiunile de transcripţiuni şi inscripţiuni imobiliare, până la deschiderea cărţilor funciare, înscrierile vor putea fi efectuate în vechile registre de publicitate imobiliară, numai în condiţiile art. 58 alin. (2) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, denumită în continuare lege. (2) Registrul cadastral de publicitate imobiliară cuprinde evidenţa tehnică şi juridică integrală şi exactă a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice şi juridice din aceeaşi unitate administrativ-teritorială: comună, oraş sau municipiu. (3) Prin imobil se înţelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, aparţinând aceluiaşi proprietar, situate pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinţă şi este identificat printr-un număr cadastral unic. (4) Prin parcelă se înţelege suprafaţa de teren având o singură categorie de folosinţă. (5) Sistemul de evidenţă al cadastrului general are ca finalitate înscrierea în cartea funciară.1.2. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA BIROURILOR DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ  +  Articolul 4 (1) În vederea realizării publicităţii imobiliare, oficiile teritoriale, prin birourile teritoriale, vor soluţiona cererile de recepţie a documentaţiilor cadastrale ce stau la baza înscrierilor în cartea funciară, printr-un flux de lucru integrat, prin compartimentul de cadastru şi publicitate imobiliară. (2) În cadrul lucrărilor de publicitate imobiliară birourile teritoriale vor putea solicita oficiilor teritoriale informaţii cu privire la operaţiunile tehnico-cadastrale. (3) În cartea funciară se înscrie un singur imobil, în condiţiile legii.  +  Articolul 5 (1) Activitatea de publicitate imobiliară din cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinită prin serviciul de publicitate imobiliară, care se află în responsabilitatea unui registrator-şef. (2) Activitatea de cadastru din cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinită prin serviciul de cadastru, care este în responsabilitatea unui inginer-şef. (3) Birourile teritoriale îndeplinesc în cadrul oficiilor teritoriale activitatea de recepţie a documentaţiilor cadastrale şi înscrierea în cartea funciară, precum şi alte activităţi specifice de publicitate imobiliară. (4) Biroul teritorial este condus de un registrator-coordonator, numit prin ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale, în urma unui concurs organizat de Agenţia Naţională, în condiţiile legii. (5) În funcţie de volumul şi complexitatea lucrărilor, biroul teritorial poate fi încadrat cu mai mulţi registratori. (6) Birourile teritoriale au următoarele compartimente, prevăzute în anexa nr. 2: a) registratura, în care vor activa minim un referent de carte funciară şi un casier; b) compartimentul de cadastru şi publicitate imobiliară în care îşi vor desfâşura activitatea minim un inspector, un asistent-registrator şi, după caz, un registrator, cu excepţia prevăzută la art. 12 alin. 2 din prezentul regulament; c) arhiva, având minim un referent-arhivar. (7) Directorul oficiului teritorial se va îngriji de funcţionarea casieriei în cadrul compartimentului de registratură, cu respectarea reglementărilor legale specifice.  +  Articolul 6 (1) Pentru registratura biroului teritorial se va asigura o încăpere separată de spaţiul destinat arhivei. (2) Spaţiul destinat registraturii va fi singurul cu acces liber pentru public, în timpul programului stabilit. Activităţile care se desfăşoară în cadrul acestui spaţiu sunt: a) primirea cererilor care au ca obiect:i. efectuarea operaţiunilor de publicitate imobiliară;îi. eliberarea extraselor de carte funciară precum şi a copiilor după cărţile funciare ori după actele din arhivă;iii. recepţia documentaţiilor cadastrale şi înscrierea în cartea funciară;iv. completarea cu date de geodezie, cartografie şi cadastru, necesare realizării documentaţiilor cadastrale; b) îndrumarea şi informarea solicitanţilor cu privire la lucrările de cadastru şi carte funciară, direct sau telefonic; c) verificarea actelor necesare pentru serviciile de cadastru şi publicitate imobiliară; d) verificarea tarifelor încasate pentru serviciile solicitate; e) înregistrarea cererilor în registrul general de intrare; f) completarea filelor de comunicare şi expedierea încheierilor de carte funciară; g) primirea şi expedierea corespondenţei; h) asigurarea consultării cărţilor funciare precum şi a actelor aflate în arhivă.  +  Articolul 7Tarifele pentru serviciile de cadastru şi publicitate imobiliară, se achită fie la casieria birourilor teritoriale fie prin alte mijloace de plată.  +  Articolul 8 (1) Arhiva biroului teritorial va fi organizată ca un spaţiu separat, destinat depozitării cărţilor funciare, a documentelor care au stat la baza efectuării operaţiunilor de carte funciară precum şi a registrelor specifice. (2) Arhiva biroului teritorial va fi încredinţată, prin decizie a directorului oficiului teritorial, unui referent-arhivar care va răspunde de păstrarea în bună stare a documentelor enumerate mai sus. (3) Cărţile funciare vechi, pe localităţi, vor fi aşezate în arhivă, grupate pe unităţi administrativ-teritoriale: comună, oraş, municipiu. (4) În scopul asigurării unui circuit continuu şi în deplină siguranţă a documentelor aflate în arhiva biroului teritorial, referentul va consemna în registrul de arhivă (depozit), toate unităţile arhivistice depozitate, care se scot de către angajaţii respectivului birou, sub semnătură, pe baza cererilor înregistrate în registrul general de intrare. (5) Registrul de arhivă sau de depozit va cuprinde următoarele rubrici: numărul curent al documentelor scoase din arhivă, data, numele şi prenumele petentului, numărul de carte funciară solicitată şi comuna, oraşul, municipiul, numărul actului solicitat, data ieşirii din arhivă, data intrării în arhivă, persoana responsabilă din cadrul biroului teritorial care a solicitat documentul, semnătura, observaţii. (6) Referentul se va îngriji de păstrarea şi completarea tuturor rubricilor acestui registru.  +  Articolul 9 (1) Organizarea activităţii birourilor teritoriale se face prin atribuirea unor spaţii corespunzătoare, dotarea cu calculatoare, mobilier, registre, formulare, rechizite şi alte materiale consumabile necesare. (2) Direcţia de publicitate imobiliară coordonează şi controlează activitatea profesională a registratorului în vederea respectării normelor legale şi a regulamentelor din domeniul publicităţii imobiliare, prin emiterea unor decizii avizate de directorul general. (3) Organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de publicitate imobiliară se exercită de către Agenţia Naţională prin Direcţia de publicitate imobiliară, în vederea: a) îndeplinirii corecte şi fără întârziere a lucrărilor, a modului în care se desfăşoară raporturile de serviciu cu solicitanţii lucrărilor de carte funciară sau cu reprezentanţii acestora; b) aprecierii activităţii, pregătirii şi aptitudinilor profesionale ale registratorilor, prin testări profesionale periodice. (4) Subordonarea registratorului faţă de directorul oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară este administrativă, acesta desfăşurând o activitate profesională independentă, cu stabilirea drepturilor şi obligaţiilor potrivit statutului profesional.  +  Articolul 10În situaţia în care postul de registrator-şef sau registrator coordonator este vacant, atribuţiile acestora vor fi delegate, prin ordin, de către directorul general al Agenţiei Naţionale unui alt registrator sau asistent-registrator, după caz, până la ocuparea postului prin concurs, în condiţiile art. 18 alin. 6 din lege.  +  Articolul 11În perioada 1 iulie - 31 august a fiecărui an, birourile teritoriale funcţionează după un program cu publicul redus, stabilit de directorul oficiului teritorial împreună cu registratorul-şef şi inginerul-şef, motivat, în funcţie de personalul activ existent în această perioadă în cadrul birourilor teritoriale şi de volumul de activitate, fără a se perturba activitatea beneficiarilor serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară.  +  Articolul 12 (1) Directorul oficiului teritorial va stabili prin decizie, la propunerea registratorului-şef şi a inginerului-şef, următoarele: a) componenţa nominală a compartimentelor de lucru; b) atribuţiile ce revin fiecărui salariat, în conformitate cu fişa postului; c) repartizarea referenţilor pentru lucrările directe cu publicul din cadrul compartimentului registratură, în funcţie de volumul de activitate; d) alte măsuri privind activitatea compartimentelor. (2) În situaţia în care compartimentul de cadastru şi publicitate imobiliară din cadrul biroului teritorial funcţionează fără inspector de specialitate, recepţia documentaţiilor cadastrale se face la oficiul teritorial. (3) În cazul prevăzut la alin. 2 referentul de la registratura biroului teritorial primeşte cererile de recepţie a documentaţiei cadastrale şi înscriere în cartea funciară, le înregistrează în registrul general de intrare şi le transmite oficiului teritorial. (4) După efectuarea recepţiei şi alocarea numărului cadastral, oficiul teritorial va restitui biroului teritorial documentaţia recepţionată, în vederea înscrierii în cartea funciară, potrivit fluxului de lucru integrat cadastru - carte funciară stabilit. Eliberarea documentelor se face prin biroul teritorial la care se depune cererea de recepţie a documentaţiei cadastrale şi înscriere în cartea funciară. (5) în toate cazurile arhivarea cererilor se face la biroul teritorial.  +  Articolul 13 (1) Biroul teritorial va avea sigilii specifice (ştampile rotunde) şi parafe aprobate prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. (2) Directorul oficiului teritorial stabileşte, prin decizie, persoana din cadrul biroului teritorial care se va ocupa cu evidenţa, confecţionarea, păstrarea şi utilizarea ştampilelor şi parafelor.  +  Articolul 14 (1) Registratura va funcţiona după un program stabilit la nivel local de către directorul oficiului teritorial împreună cu registratorul-şef şi inginerul-şef, ca urmare a referatului întocmit de registratorul coordonator al fiecărui birou, stabilindu-se orele de acces ale publicului, dar nu mai puţin de 5 ore în fiecare zi lucrătoare. (2) Dovada plăţii tarifelor corespunzătoare cererilor adresate birourilor teritoriale se păstrează la dosar şi se menţionează în încheierea de carte funciară, inclusiv scutirile legale.  +  Articolul 15Registratorul-coordonator va desemna, prin rotaţie, un referent de serviciu, care: a) primeşte cererile solicitanţilor, dă lămuriri asupra modului de întocmire în cazul când acestea nu corespund prevederilor legale; b) înregistrează cererile şi comunică părţii numărul de înregistrare din registrul general de intrare precum şi data de rezolvare, prin menţionarea acestora pe exemplarul al doilea al cererii sau prin eliberarea unei dovezi a înregistrării; c) repartizează cererile primite, în ordine alfabetică, inspectorilor, asistenţilor-registratori sau referenţilor, în funcţie de specificul fiecăreia; d) predă cererile preluate în cadrul biroului teritorial, spre competentă soluţionare, persoanelor specializate.  +  Articolul 16 (1) În spaţiul rezervat biroului teritorial nu vor fi admise persoane din afara biroului care să dea informaţii sau să presteze servicii. (2) Registrele şi dosarele de carte funciară sunt documente publice care pot fi consultate de către persoanele interesate în timpul programului de lucru cu publicul.  +  Articolul 17 (1) Publicul nu va avea acces în afara programului de lucru stabilit. (2) Este interzis accesul în arhivă al altor persoane în afara referentului care are în păstrare arhiva. (3) Consultarea cărţilor funciare şi a documentelor aflate în păstrarea birourilor teritoriale se face numai în prezenţa referentului.  +  Articolul 18 (1) Se interzice scoaterea exemplarului original al cărţii funciare şi a dosarelor lucrărilor specifice, din incinta biroului teritorial. (2) Instanţelor judecătoreşti li se vor comunică, la solicitarea acestora, copii certificate ale cărţilor funciare, respectiv ale actelor care au stat la baza înscrierilor în cartea funciară.  +  Articolul 19 (1) Cererile pentru eliberarea extraselor de carte funciară primite prin fax sau e-mail se înregistrează în registrul general de intrare, în timpul programului de lucru cu publicul, şi se soluţionează în termenul stabilit. (2) Solicitanţii vor putea obţine extrase de carte funciară pentru informare sau copii certificate ale cărţilor funciare, fără a fi necesară justificarea vreunui interes. Modelul de cerere şi formularul de extras de carte funciară pentru informare sunt prezentate în anexa nr. 3 şi 4. Copiile eliberate vor cuprinde menţiunea "conform cu originalul", numărul şi data înregistrării cererii, semnătura şi parafa referentului, precum şi sigiliul biroului teritorial. (3) Instituţiile de credit vor utiliza, în vederea întocmirii dosarului de credit, modelul de cerere de eliberare a extrasului de carte funciară pentru informare prevăzut în anexa nr. 5. (4) Referentul, la cerere, va putea elibera copii certificate ale actelor care au stat la baza înscrierilor în cartea funciară, cu plata tarifelor în vigoare. (5) Cărţile funciare, registrele de carte funciară şi dosarele de carte funciară pot fi consultate de cei interesaţi, sub supravegherea referentului.  +  Articolul 20În fiecare an se verifică de către registratorul coordonator şi de către referent lista dosarelor înaintate instanţelor de judecată şi care nu au fost restituite, solicitându-se prin adresă, relaţii cu privire la situaţia acestora.  +  Articolul 21 (1) Birourile teritoriale vor organiza documentarea juridică, având în bibliotecă publicaţia Monitorul Oficial al României, revistele şi doctrina de specialitate în ceea ce priveşte cadastrul şi publicitatea imobiliară, cât şi activitatea notarială. Fiecare birou teritorial va avea acces la o bază legislativă electronică, actualizată. (2) Directorul oficiului teritorial se va îngriji de alocarea fondurilor necesare în vederea achiziţionării şi actualizării periodice a acestei baze legislative.1.3 ATRIBUŢIILE ANGAJAŢILOR BIROURILOR DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ  +  Articolul 22 (1) Calificarea necesară îndeplinirii atribuţiilor profesionale prevăzute de prezentul regulament se dobândeşte prin absolvirea cursurilor Institutului Naţional al Registratorilor, denumit în continuare Institut. (2) Numărul registratorilor pentru fiecare oficiu teritorial se stabileşte prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, la propunerea Direcţiei de publicitate imobiliară. (3) Absolvenţii Institutului au prioritate la ocuparea posturilor vacante de registratori. Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de registratori se va face numai dacă acestea nu au fost ocupate de absolvenţii Institutului. (4) Numărul asistenţilor-registratori precum şi al referenţilor, pentru fiecare oficiu teritorial va fi aprobat, anual, de către directorul general al Agenţiei Naţionale, în urma propunerilor făcute în acest sens de către registratorul-şef şi directorul oficiului teritorial, în raport cu volumul activităţii. (5) Până la prima promoţie de absolvenţi ai Institutului, posturile de registratori şi asistenţi-registratori vor fi ocupate prin concurs.  +  Articolul 23 (1) Activitatea personalului biroului teritorial este supusă controlului ierarhic, conform legii. (2) Atribuţiile fiecărui salariat sunt cuprinse în fişa postului. Cadrul general al acesteia este stabilit de către Agenţia Naţională prin intermediul direcţiilor de specialitate.  +  Articolul 24 (1) Personalul birourilor teritoriale este obligat să-şi aducă la îndeplinire atribuţiile ce-i revin potrivit legii, fişei postului, regulamentului de ordine interioară, precum şi a prezentului regulament, să respecte programul de lucru, să aibă o ţinută vestimentară decentă şi o atitudine cuviincioasă faţă de public. (2) Învoirile în timpul programului nu sunt permise decât cu aprobarea registratorului coordonator, sau, după caz, a registratorului-şef, a inginerului-şef ori a directorului oficiului teritorial, cu respectarea prevederilor Regulamentului Intern. (3) Angajatul oficiului teritorial nu poate instrumenta în propria cauză şi nici pentru sau contra soţului, rudelor sau afinilor până la gradul III inclusiv, a persoanelor juridice în care aceştia au calitatea de acţionari/asociaţi/directori/administratori sau în cazul în care este reprezentantul uneia din părţi.  +  Articolul 25 (1) Registratorul coordonator răspunde de activitatea desfăşurată în cadrul biroului teritorial, cu excepţia situaţiilor în care biroul teritorial funcţionează, în reşedinţa de judeţ, unde are sediul şi oficiul teritorial. (2) Registratorul coordonator are următoarele atribuţii: a) asigură buna desfăşurare a activităţii de cadastru şi publicitate imobiliară. În acest sens, se va îngriji de efectuarea în termenul stabilit la nivelul fiecărui birou teritorial, dar nu mai mare de 30 de zile, a lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară; b) îl informează, în scris, pe registratorul-şef sau pe directorul oficiului teritorial, după caz, în cazul constatării abaterilor şi deficienţelor săvârşite de personalul din cadrul serviciului de publicitate imobiliară alocat respectivului birou teritorial; c) îl informează, în scris, pe inginerul-şef sau directorul oficiului teritorial, după caz, în cazul constatării abaterilor şi deficienţelor săvârşite de personalul din cadrul serviciului de cadastru alocat respectivului birou teritorial; d) primeşte în audienţă petenţii fără a acorda consultaţii juridice în sensul Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare şi al Legii nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale; e) dispune prin încheiere, asupra cererilor de înscriere în cartea funciară, pe baza documentaţiilor cadastrale şi a celorlalte acte justificative; f) dispune respingerea, prin încheiere motivată, a cererilor de înscriere în cartea funciară, în cazul în care acestea nu întrunesc condiţiile legale sau nu s-a efectuat recepţia documentaţiei cadastrale de către inspector, pe baza notei întocmite de acesta; g) se îngrijeşte de folosirea corespunzătoare a localului şi asigurarea condiţiilor materiale pentru buna desfăşurare a activităţii de cadastru şi carte funciară, precum şi gestiunea bunurilor; h) asigură evidenţa, păstrarea şi manipularea documentelor care nu sunt destinate publicităţii şi asigură securitatea lucrărilor; i) întocmeşte şi contrasemnează corespondenţa cu caracter administrativ, organizează şi urmăreşte redactarea în termen a lucrărilor de carte funciară: încheieri, înscrieri, comunicări, arhivare precum şi recepţionarea lucrărilor de cadastru; j) ţine la zi registrele de publicitate imobiliară şi cele administrative, precum şi evidenţa lucrărilor înregistrate; k) verifică dosarele biroului teritorial înainte de trimiterea lor instanţelor judecătoreşti, urmărind să fie completate cu actele necesare, numerotate, şnuruite şi sigilate; l) controlează modul în care sunt ţinute registrele aferente biroului teritorial; m) verifică întocmirea lucrărilor de statistică ale biroului teritorial; n) îndeplineşte, în limita funcţiei, orice alte atribuţii de serviciu, date de registratorul-şef sau directorul oficiului teritorial, după caz.  +  Articolul 26Registratorul de carte funciară are următoarele atribuţii: a) dispune prin încheiere admiterea sau admiterea în parte, după caz, a cererilor de înscriere în cartea funciară pe baza documentaţiilor cadastrale şi a celorlalte acte justificative; b) dispune respingerea, prin încheiere motivată, a cererilor de înscriere în cartea funciară, în cazul în care acestea nu întrunesc condiţiile legale sau nu au fost recepţionate de către inspector, pe baza notei întocmite de acesta.  +  Articolul 27 (1) Asistenţii-registratori au următoarele atribuţii: a) efectuează lucrările încredinţate; b) întocmesc încheierile de carte funciară şi referatele de completare; c) efectuează înscrierile în foile cărţilor funciare; d) asigură asistenţa de specialitate compartimentului de cadastru; e) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului. (2) Asistenţii-registratori şi inspectorii răspund de conservarea actelor şi a documentelor depuse de părţi, până când acestea sunt predate la arhivă.  +  Articolul 28 (1) Asistentul-registrator debutant participă la efectuarea nemijlocită a lucrărilor specifice numai după însuşirea cunoştinţelor necesare ca urmare a absolvirii cursurilor speciale din cadrul Institutului Naţional al Registratorilor pentru îndeplinirea acestei activităţi. (2) Până la înfiinţarea Institutului Naţional al Registratorilor, asistentul-registrator debutant va putea efectua lucrările de carte funciară numai sub îndrumarea nemijlocită a unui asistent-registrator cu o vechime relevantă în activitatea de publicitate imobiliară, pentru o perioadă de 3 luni de la angajare. La expirarea acestei perioade va susţine o testare profesională, în faţa registratorului-şef, în vederea verificării aptitudinilor. În cazul în care testul profesional nu este promovat, asistentul registrator nu va obţine dreptul de a efectua operaţiunile de carte funciară.  +  Articolul 29Inspectorul de specialitate din cadrul biroului teritorial are următoarele atribuţii: a) verifică şi recepţionează documentaţiile cadastrale; b) atribuie numere cadastrale unice la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale; c) răspunde de buna gestionare a bazei de date, realizează actualizarea arhivei electronice constituite la nivelul biroului teritorial; d) întocmeşte referatul de completare, dacă este cazul; e) verifică din punct de vedere tehnic documentaţiile cadastrale ce i-au fost repartizate; f) pune la dispoziţia solicitanţilor informaţii necesare realizării documentaţiilor tehnice şi cadastrale; g) înaintează dosarul, asistentului-registrator căruia i-a fost repartizat; h) îndeplineşte, în limita funcţiei, orice alte atribuţii de serviciu, conform fişei postului.  +  Articolul 30Referentul are următoarele atribuţii: a) efectuează înregistrările corespunzătoare în registrul general de intrare, opisul alfabetic, registrul de intrare-ieşire a corespondenţei şi asigură circulaţia dosarelor până la rezolvarea acestora; b) alcătuieşte dosarele şi menţionează valoarea tarifelor depuse, la primirea cererilor predate personal sau sosite prin poştă, ori cu alte mijloace de comunicare; c) se ocupă de păstrarea în bună stare a dosarelor şi a registrelor; d) asigură consultarea acestora de către solicitanţi, preocupându-se ca nici o piesă din dosar să nu fie sustrasă sau modificată; e) întocmeşte statisticile specifice biroului teritorial; f) înaintează dosarele către instanţele judecătoreşti, din dispoziţia registratorului-coordonator, după verificarea, numerotarea filelor, şnuruirea şi sigilarea acestora; g) păstrează, pe ani, dosarele, registrele şi documentele biroului teritorial, conform nomenclatorului arhivistic; h) comunică încheierile, extrasele de carte funciară, certificatele de sarcini, referatele de completare, copiile certificate şi celelalte documente specifice; i) răspunde de dosarele şi cărţile funciare ale biroului teritorial; j) urmăreşte şi asigură circuitul documentelor şi al cărţilor funciare în interiorul biroului teritorial; k) urmăreşte circuitul documentelor în afara biroului teritorial, în condiţiile legii; l) îndeplineşte, în limitele funcţiei, şi alte sarcini stabilite conform fişei postului.  +  Capitolul 2 REGULI PROCEDURALE2.1 EVIDENŢA DE CARTE FUNCIARĂ  +  Articolul 31 (1) Activităţii de publicitate imobiliară i se aplică principiile şi regulile specifice prevăzute de lege, care se întregesc cu dispoziţiile art. 331-339 din Codul de procedură civilă. Publicitatea imobiliară aduce la cunoştinţa terţelor persoane situaţia de drept şi de fapt a unui imobil dintr-o localitate. (2) Înscrierile în cartea funciară se fac pentru opozabilitate. Această evidenţă obiectivă are ca temei lucrările cadastrale, intabulările, înscrierile provizorii, notările şi radierile, în cartea funciară, care se fac în concordanţă cu actele şi faptele juridice intervenite, privitoare la fiecare imobil în parte. (3) Asupra imobilelor înscrise în cărţile funciare deschise în baza Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi care, actualmente, fac obiectul Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, respectiv al Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 cu completările şi modificările ulterioare, nu se vor mai face nici un fel de menţiuni, dacă aceste cărţi nu au fost actualizate după adoptarea acestor legi. (4) Cărţile funciare în care sunt evidenţiate aceste imobile, se vor păstra în arhiva biroului teritorial doar pentru a se putea consulta informaţii privitoare la istoricul lor.  +  Articolul 32 (1) Parcelele de teren care constituie imobilul vor avea înscrisă şi categoria de folosinţă, conform normelor cadastrale. (2) Fiecare imobil, precis individualizat, se înscrie într-o carte funciară distinctă. (3) Imobilul formează o unitate economică ce derivă din natura sa. (4) Pe planul cadastral vor fi menţionate şi proprietăţile fără cărţi funciare (de exemplu: minieră, de stat, publică etc). (5) Imobilele aparţinând domeniului public şi privat al statutului sau al unităţilor administrativ-teritoriale vor fi înscrise în cărţi funciare speciale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege.2.2 REGISTRELE SPECIFICE BIROULUI TERITORIAL  +  Articolul 33 (1) Registrul cadastral de publicitate imobiliară este alcătuit din cărţile funciare ale unei unităţi administrativ-teritoriale, înglobând foile de carte funciară pentru fiecare imobil fără ca acestea să fie cusute ca registre. (2) Dimensiunile cărţii funciare sunt de format A4.  +  Articolul 34 (1) Registrul cadastral de publicitate imobiliară se întregeşte cu: a) registrul general de intrare; b) planul cadastral de identificare a imobilelor, precum şi cu hărţile de carte funciară, acolo unde există; c) registrul cadastral al imobilelor (index cadastral); d) indexul alfabetic al proprietarilor pe localităţi (opis alfabetic); e) mapa actelor care se arhivează după numărul de intrare din registrul general de intrare; f) registrul numerelor de carte funciară ţinut pe unităţi administrativ - teritoriale, în care se va menţiona numărul cărţii funciare şi numărul/data cererii înregistrate în registrul general de intrare, în baza căreia s-a deschis cartea funciară; g) registrul cadastral al proprietarilor. (2) La fiecare birou teritorial se va ţine un registru de audienţe, în care se vor menţiona data, numele şi prenumele persoanei primite în audienţă precum şi obiectul discuţiei.  +  Articolul 35Forma, dimensiunile şi conţinutul registrelor se vor reglementa prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.  +  Articolul 36 (1) Fiecare registru, înainte de a fi utilizat, va fi numerotat, parafat şi sigilat de asistentul-registrator. Pe ultima filă se va întocmi un proces-verbal de deschidere, semnat de asistentul-registrator, aplicându-se şi sigiliul biroului teritorial. (2) Dacă la sfârşitul anului calendaristic, registrul nu este completat în întregime, se va încheia, sub ultima înregistrare a anului respectiv, un proces-verbal semnat de asistentul-registrator şi registratorul coordonator, cu aplicarea sigiliului oficial, menţionându-se că registrul va fi întrebuinţat în continuare şi în anul următor, cu arătarea filei la care vor începe noile înregistrări. (3) Pentru închiderea opisului alfabetic, la finele anului se trage linie sub ultima înregistrare făcută la fiecare literă, menţionându-se dedesubt anul care urmează. După această menţiune se fac apoi înregistrările curente pe anul următor. (4) La terminarea registrului se va încheia un proces-verbal de închidere a registrului, sub ultima înregistrare, arătându-se numărul şi data acesteia. Procesul-verbal va fi semnat de asistentul-registrator şi registratorul coordonator, aplicându-se sigiliul legal. (5) Procesul-verbal prevăzut la alineatul precedent se va întocmi în opisul alfabetic, sub ultima înregistrare făcută la litera Z, iar la celelalte litere se va trage linie, sub ultima înregistrare la fiecare literă.  +  Articolul 37 (1) Arhiva biroului teritorial se va ţine în mape de câte 100 de acte, pe ani, în ordinea numerică a înregistrărilor. (2) Cererile către biroul teritorial vor avea ataşate, ca anexe, înscrisurile pe care s-au bazat, documentaţiile tehnico-cadastrale, precum şi încheierile prin care acestea s-au rezolvat.2.3. CUPRINSUL CĂRTII FUNCIARE  +  Articolul 38 (1) Titlul cărţii funciare cuprinde numărul cărţii funciare şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale în care este situat imobilul. (2) În acest sens, documentaţiile cadastrale se întocmesc cu atribuire de număr cadastral unic pe unitatea administrativ-teritorială respectivă. (3) Titlul cărţii funciare al imobilului pe care s-au constituit drepturi de superficie va cuprinde şi menţiunea acestui drept. De asemenea, în titlu, se va face menţiune şi despre cărţile funciare colective, individuale, de concesiune, după caz. (4) Cărţile funciare se numerotează pe fiecare unitate administrativ-teritorială, începând cu numărul 1 până la ultimul număr necesar, fără separare pe ani. (5) Numerele de carte funciară se atribuie dintr-un registru special destinat acordării de numere de carte funciară, numai în momentul admiterii cererii de înscriere de către registrator sau în baza hotărârii judecătoreşti, definitivă şi irevocabilă ca urmare a plângerii împotriva încheierii, prin care s-a dispus înscrierea. (6) Acest registru va purta denumirea de Registrul numerelor de carte funciară şi se va întocmi pe fiecare unitate administrativ-teritorială care aparţine respectivului birou teritorial.  +  Articolul 39 (1) Cartea funciară are trei părţi: A, B, C. (2) Partea A cuprinde descrierea imobilului cu indicarea numărului de ordine (exemplu: A.1) şi a numărului cadastral al imobilului (exemplu: 100 după planul cadastral al imobilelor), suprafaţa, anexa la partea A - planul imobilului cu vecinătăţi, descrierea imobilului, inventarul de coordonate. Dacă intervin dezlipiri sau alipiri de parcele, imobilele nou create vor primi alte numere cadastrale, pentru care se vor deschide cărţi funciare noi. (3) Partea A se va completa cu anexa la această parte, care va cuprinde geometria parcelei. (4) Menţiunile privind terenul şi categoria de folosinţă sunt cele prevăzute în Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul Ministrului Administraţiei Publice nr. 534/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 21.11.2001. (5) Suprafaţa terenului se exprimă în unităţile de măsură legale actuale: ha, mý, în care se vor transforma unităţile de măsură anterioare: jugăre, stânjeni, pogoane, prăjini, ocoale etc. (6) Cât priveşte categoria de folosinţă, destinaţia şi descrierea construcţiilor, acestea se preiau din documentaţia cadastrală şi se înscriu în cartea funciară. (7) În rubrica observaţii se vor înscrie menţiuni sau trimiteri la celelalte părţi ale cărţii funciare sau la alte cărţi funciare, ca de exemplu referitoare la numărul cărţii funciare din care s-a transcris imobilul sau la numărul cărţii funciare în care se află înscrise terenul sau construcţiile (în cazul cărţilor funciare de superficie). (8) Partea B se referă la înscrierile privind dreptul de proprietate şi documentele pe care se întemeiază: numărul curent, operaţiunea, numele şi prenumele proprietarului şi observaţii. În antet se menţionează numărul cărţii funciare, ca şi în partea A: a) numărul curent este numărul de ordine sub care s-a făcut operaţiunea şi la care, în rubrica observaţii, se face trimiterea de la partea A (exemplu: vezi B.3) sau partea B (exemplu: vezi C.3); b) numele proprietarului se scrie în aşa fel, încât să se elimine orice dubiu cu privire la identitatea acestuia: dacă este persoană fizică, se scrie numele, prenumele, iar dacă este persoană juridică, se înscrie denumirea acesteia; c) operaţiunea cuprinde: menţionarea modalităţilor de dobândire a proprietăţii, certificate de acte juridice corespunzătoare: transmiterea proprietăţii, modificarea sau stingerea dreptului asupra întregului imobil sub forma proprietăţii exclusive, comune în devălmăşie sau indivize, precum şi preţul;i. servitutile stabilite în favoarea imobilului se înscriu în partea B,pentru a fi observate şi luate în considerare de îndată, iar cele stabilite în sarcina imobilului se înscriu în partea C (la observaţii, pe foaia B, se face trimiterea);îi. faptele juridice care determină apariţia, modificarea sau stingerea drepturilor reale ce se înscriu în foaia B a cărţii funciare şi drepturile personale sau alte raporturi juridice, acţiunile referitoare la proprietate, precum şi modificările, îndreptările sau însemnările cu referire la titlu partea A sau B. (9) Partea C se referă la dezmembrămintele dreptului de proprietate: uzufruct, uz, abitaţie, servitutile în sarcina imobilului, superficie şi sarcini (ipoteci, privilegii), precum şi la faptele juridice, drepturile personale referitoare la drepturile reale înscrise în această parte, urmăririle imobiliare etc. (10) Superficia se înscrie asupra întregului imobil (teren). (11) Această parte cuprinde trei rubrici: numărul curent, cuprinsul şi observaţii. În antet se menţionează cele înscrise pe celelalte foi. (12) Numărul curent este numărul de ordine sub care s-a înregistrat operaţiunea şi la care se face trimitere de la celelalte foi.  +  Articolul 40Orice schimbare adusă vreunei înscrieri în cartea funciară se va evidenţia prin sublinierea vechii înscrieri şi prin trecerea în rubrica observaţii a numărului de ordine sub care s-a operat noua înscriere.  +  Articolul 41Alipirea mai multor imobile într-unul singur se va marca printr-un număr cadastral nou.  +  Articolul 42 (1) Notarea poate avea ca obiect consemnarea unor fapte şi drepturi personale, a litigiilor referitoare la drepturile reale asupra imobilelor şi alte înscrieri cu caracter temporar în legătură cu imobilul. (2) În această categorie pot fi enumerate: a) incapacităţile totale sau parţiale de exerciţiu ale titularului dreptului real înscris; b) instituirea curatelei; c) modalităţile juridice ce afectează dreptul înscris în cartea funciară; d) arătarea de raporturi juridice cu o altă persoană de natură să afecteze regimul juridic al bunului nemişcător; e) arătarea oricărei acţiuni care dă caracterul de drept litigios unui drept real înscris în cartea funciară, a acţiunii de predare a înscrisului translativ sau constitutiv al dreptului ce urmează a se înscrie, a acţiunii de ieşire din indiviziune etc; f) arătarea acţiunii pentru anularea hotărârii declarative de moarte a titularului de drept real înscris în cartea funciară; g) arătarea situaţiilor când se face urmărirea silită a imobilelor; h) interdicţia de înstrăinare sau grevare a imobilului, precum şi modalităţile interdicţiei de strămutare sau grevare; i) contractul de locaţiune sau cesiunea de venituri mai mari de trei ani; j) dreptul de preemţiune; k) promisiunea stabilită prin convenţie de a încheia un contract de înstrăinare cu privire la bunul imobil; l) sechestrul asigurător şi judiciar; m) schimbarea rangului unei ipoteci; n) plângerea împotriva încheierii de carte funciară; o) sentinţa declarativă de faliment; p) lucrările de expropriere a imobilului; q) orice alte fapte, drepturi personale sau acţiuni a căror notare este permisă de lege şi au legătură cu imobilul.  +  Articolul 43Dacă toate imobilele înscrise într-o carte funciară au fost transcrise, aceasta se va închide şi nu va mai putea fi redeschisă pentru noi înscrieri.  +  Articolul 44Operaţiunea de carte funciară se face de către asistentul-registrator, în baza încheierii de admitere a cererii de înscriere, semnată de către registrator.  +  Articolul 45Dreptul în temeiul căruia se cere înscrierea va fi dovedit, după caz, cu înscrisul original sau prin copii legalizate, hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă ori prin actul administrativ al organului administrativ competent.  +  Articolul 46Sunt supuse intabulării cu titlu definitiv drepturilor reale imobiliare ce fac obiectul actelor juridice, iar dacă necesită o justificare ulterioară, aceste drepturi se înscriu provizoriu.  +  Articolul 47În cazul a două sau mai multe acte juridice succesive pentru care nu s-a cerut înscrierea în cartea funciară, aceasta va fi cerută de ultimul dobânditor, menţionându-se situaţia tuturor transferurilor anterioare.  +  Articolul 48 (1) Înscrierea în cartea funciară a actului juridic de dobândire, constituire, recunoaştere, stingere, modificare şi de transmisiune a unor drepturi reale imobiliare are ca efect opozabilitatea faţă de eventualii titulari de drepturi reale imobiliare cu acelaşi obiect, de la acelaşi autor, care nu au efectuat această operaţiune sau au efectuat-o ulterior. (2) Efectul de opozabilitate al înscrierii se produce din momentul înregistrării cererii de înscriere a actului respectiv în registrul general de intrare în cartea funciară. Din acest moment operează prezumţia cunoaşterii înscrierii de către cei care au dobândit sau au publicat un act având acelaşi obiect. (3) Rangul înscrierii este determinat de data şi de ora înregistrării cererii. Rangul poate fi schimbat prin convenţia părţilor numai pentru ipoteci. Dacă mai multe cereri de înscriere a unei ipoteci sau privilegiu, asupra aceluiaşi imobil, au fost depuse deodată, vor avea acelaşi rang. (4) Când înscrierile privind dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale principale asupra aceluiaşi imobil sunt cerute în acelaşi timp, drepturile intră în concurenţă şi primesc provizoriu rang egal, urmând că instanţa să hotărască, în raport cu data încheierii actelor, care drept va fi înscris mai întâi. (5) Dacă mai multe cereri sunt prezentate prin acelaşi curier sau primite prin poştă în aceeaşi zi sunt considerate ca prezentate simultan şi vor fi înregistrate cu aceeaşi dată şi aceeaşi oră. (6) Registrul general de intrare în cartea funciară se închide în fiecare zi, la sfârşitul programului, de către registratorul-coordonator, prin barare, semnare şi parafare, sau de un registrator desemnat de acesta.  +  Articolul 49Dobânditorul anterior al dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unui imobil printr-un act juridic, poate cere instanţei judecătoreşti să acorde înscrierii sale rang preferenţial faţă de înscrierea efectuată de un dobânditor ulterior cu titlu gratuit sau care a fost de rea-credinţă la data încheierii actului, dacă actele au acelaşi obiect şi provin de la acelaşi autor.  +  Articolul 50 (1) Înscrierea provizorie în cazurile prevăzute de art. 29 alin. 2 din lege va avea efect de opozabilitate cu rangul dobândit prin această înscriere, sub condiţie şi în măsura justificării ei. (2) Înscrierea provizorie va avea eficienţă atâta timp cât nu s-a înregistrat o cerere de radiere a acesteia, întemeiată pe o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. (3) Justificarea înscrierii provizorii se va face în temeiul consimţământului celui împotriva căruia s-a efectuat înscrierea provizorie, a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile ori a încheierii registratorului de carte funciară. (4) Justificarea înscrierii provizorii a radierii dreptului de ipotecă sau privilegiu, prevăzută la art. 29 alin. 2 lit. d din lege, se va face în baza consimţământului dat în formă autentică al titularului dreptului de ipotecă sau privilegiu ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitivă şi irevocabilă. (5) Acţiunea în justificare, prin care se urmăreşte ca înscrierea provizorie să devină definitivă, se va înregistra în registrul general de intrare în cartea funciară şi se va nota în acea parte a cărţii funciare în care s-a făcut această înscriere. (6) Acţiunea în justificare se îndreaptă împotriva celor obligaţi să transmită sau să constituie dreptul real. (7) Condiţia rezolutorie, termenul extinctiv sau sarcina liberalităţii se va putea arăta şi în cuprinsul înscrierii.  +  Articolul 51 (1) Cererea de radiere a înscrierii provizorii va putea fi respinsă, dacă termenul justificare nu era împlinit sau dacă se află notată în cartea funciară acţiunea în justificarea înscrierii provizorii. (2) O nouă cerere de radiere se va respinge dacă înscrierea provizorie a fost radiată pentru că: a) radierea s-a făcut pe baza declaraţiei celui care a obţinut înscrierea că a renunţat fără rezervă la acest drept; b) hotărârea de valorificare a înscrierii provizorii a fost respinsă în fond; c) hotărârea a constatat nevalabilitatea titlului; d) nu s-a făcut dovada că s-a pornit acţiunea în justificare în termen.  +  Articolul 52 (1) Dacă înscrierea provizorie a fost încuviinţată, se vor putea săvârşi înscrieri atât împotriva celui intabulat, cât şi împotriva celui înscris provizoriu. (2) Dacă înscrierea provizorie a fost radiată, se vor radia din oficiu înscrierile făcute împotriva celui înscris provizoriu.  +  Articolul 53 (1) Cuprinsul cărţilor funciare se dovedeşte cu copia sau cu extrasul de carte funciară şi poate fi invocat de orice persoană interesată, având forţa probantă a prezumţiei legale relative care operează până la proba contrară. (2) Cel care invocă cuprinsul cărţii funciare este pus la adăpost numai până la proba contrară. Pentru opozabilitatea dreptului real tabular nu este nevoie de o altă probă pentru valabilitatea înscrierii formale, ci numai dovada înscrierii. (3) Dacă printr-o înscriere simultană sau subsecventă s-a adus vreo restricţie dreptului real, de exemplu interdicţia de înstrăinare şi grevare, aceasta se va considera alăturată dreptului real.  +  Articolul 54Efectul de opozabilitate al înscrierii este inoperant, cu referire la: suprafaţa terenului, destinaţia, categoria de folosinţă restricţiile aduse dreptului de proprietate prin raporturile de vecinătate, expropriere sau prin prevederi legale privind protecţia ecologică, sistematizarea localităţilor şi alte asemenea aspecte.  +  Capitolul 3 PROCEDURI DE LUCRU IN MATERIE DE CARTE FUNCIARĂ3.1. CEREREA DE ÎNSCRIERE ÎN CARTEA FUNCIARĂ  +  Articolul 55 (1) Cererea de înscriere adresată biroului teritorial va cuprinde: numele, prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul solicitantului, actul de identitate, codul numeric personal, obiectul înscrierii, indicarea actului sau a actelor în măsura să justifice cererea, localitatea în care este situat imobilul, numărul cadastral al imobilului şi numărul de carte funciară, după caz. Modelul de cerere de înscriere este prezentat în anexa nr. 6. (2) La cerere se va ataşa înscrisul original sau copia legalizată în temeiul căreia se cere înscrierea, precum şi dovada plăţii tarifului. (3) Cererea de înscriere, o dată înregistrată, nu mai poate fi modificată sau completată. (4) Dosarul cererii va putea fi completat, atunci când nu i-au fost ataşate toate actele necesare soluţionării, prin anexarea documentelor justificative la cererea iniţială. Termenul de soluţionare a cererii va curge în acest caz de la data completării dosarului. (5) Cererile respinse pot fi redepuse, în limita cererii iniţiale, fără plata unui tarif suplimentar. Documentaţia anexată trebuie să conţină şi copia încheierii de respingere. Noua cerere va primi un număr de înregistrare şi va forma un nou dosar.  +  Articolul 56 (1) Cererea şi actele privind efectuarea operaţiunilor de înscriere în cartea funciară se depun la registratura biroului teritorial, într-un singur exemplar, şi se înregistrează, de îndată, cu data şi ora primirii de către referentul de la registratură care ţine registrul general de intrare. (2) Dacă cererea se depune în două exemplare, cel de-al doilea se restituie părţii, cu menţiunea numărului de înregistrare, data primirii şi termenul de rezolvare, în caz contrar eliberându-se bonul de confirmare a înregistrării cererii, care va conţine aceleaşi informaţii. (3) Cererea poate fi depusă de titularul dreptului înscris în cartea funciară sau de persoana interesată, prin mandatar cu procură autentică, prin notarul public care a efectuat actul notarial susceptibil de înscriere, sau prin persoana fizică sau juridică care a întocmit documentaţia cadastrală. (4) Pentru rezolvarea oricărei cereri de înscriere care are ca obiect efectuarea unei operaţiuni de carte funciară, solicitantul va prezenta actul sau dovada de identificare, ca parte interesată sau în nume propriu, ori, după caz, procura, împuternicirea avocaţială, delegaţia de consilier juridic sau de delegat notarial, care se va ataşa la dosar. Persoana autorizată va putea depune cererea de recepţie şi înscriere în numele titularului pe baza comenzii pentru executarea lucrării. (5) Creditorul chirografar titular al unei creanţe certe, stabilite pe baza unui înscris autentic, a altui titlu executoriu sau a unui înscris sub semnătură privată cu dată certă, lichide şi exigibile poate, în temeiul dreptului de gaj general, în numele şi în folosul debitorului său, să solicite efectuarea operaţiunilor de carte funciară cu referire la imobilele proprietatea acestuia. (6) Cererile adresate biroului teritorial, specifice activităţii de publicitate imobiliară, înregistrate în registrul general de intrare se vor repartiza de către referentul de la registratură, în ordine alfabetică, asistenţilor-registratori sau referenţilor, în funcţie de specificul fiecăreia. Iniţialele acestora vor fi menţionate la rubrica observaţii din registrul general de intrare, precum şi pe cererea înaintată biroului teritorial. (7) Cererile înregistrate vor fi grupate de către referent, pentru fiecare asistent-registrator, respectiv referent în parte, în mape. (8) În fiecare mapă va exista un centralizator, întocmit conform anexei nr. 7, care va fi completat zilnic, de către referentul de la registratură cu numerele de înregistrare alocate cererilor, din ziua respectivă, şi care va fi semnată de asistentul-registrator, respectiv referentul căruia i-au fost repartizate. (9) După înregistrarea cererii care are ca obiect înscrierea într-o carte funciară deja existentă se va ataşa coala de carte funciară corespunzătoare, în aceeaşi zi în care s-a făcut înregistrarea acesteia în registrul general de intrare.  +  Articolul 57 (1) Cererile şi actele privitoare la înscrieri în cartea funciară, primite prin poştă sau curier, se depun la registratură, se înregistrează în registrul general de intrare; cererile privitoare la înscrierile în cartea funciară, primite prin fax, se depun la registratură, se înregistrează în registrul general de intrare, dar se soluţionează numai după depunerea actelor în original sau în copie legalizată. (2) Termenul de soluţionare, în acest caz, se calculează de la data la care au fost primite actele şi/sau documentaţiile cadastrale originale. (3) După repartizarea cererii, referentul scoate coala de carte funciară, lăsând în loc o notă pe o coală de hârtie cu numărul cărţii funciare, localitatea, data la care a fost scoasă cartea funciara, numărul dosarului la care a fost ataşată, şi iniţialele celui căruia i-a fost repartizat dosarul privitor la acea carte funciară, în registrul de arhivă, se va evidenţia cu rigurozitate circuitul cărţilor funciare în cadrul biroului teritorial. (4) La arhivă, dosarele soluţionate se predau sub semnătură, făcându-se menţiune în registrul general de intrare, la rubrica observaţii: arhivă data. Referentul va scădea lucrările cu data intrării în arhivă a dosarelor soluţionate. (5) Cererile şi actele de altă natură, sosite prin poştă sau prin curier, se depun la registratura biroului teritorial şi se înregistrează în registrul de corespondenţă, în aceeaşi zi, cu menţionarea orei, după care se predau, spre soluţionare.3.2. ÎNCHEIEREA DE CARTE FUNCIARĂ  +  Articolul 58 (1) Înainte de rezolvarea cererii de către registrator, asistentul-registrator verifică cererea în raport cu datele de carte funciară şi menţionează în referat dacă există sau nu piedici pentru efectuarea lucrării solicitate, menţionând în coala de carte funciară, la observaţii, numărul de înregistrare al lucrării. (2) Cât timp cererea de înscriere nu este soluţionată nu se va elibera nici un extras de carte funciară. (3) În cazul în care în registrul general de intrare a fost înregistrată o cerere de eliberare a extrasului de carte funciară pentru autentificare, la solicitarea notarului public, numărul cadastral la care se referă cererea se blochează pe o perioadă de 5 zile lucrătoare, începând cu data şi ora depunerii cererii şi terminând cu sfârşitul celei de a cincia zi lucrătoare. Modelul de cerere de eliberare a extrasului de carte funciară pentru autentificare şi de cerere de indisponibilizare a bunului imobil este prevăzut în anexa nr. 8. (4) Pe perioada blocării se vor putea elibera numai extrase de carte funciară pentru informare precum şi copii certificate ale cărţii funciare respective. (5) În situaţia în care în perioada de blocare se înregistrează actul autentic întocmit în baza extrasului de carte funciară care a produs blocarea, acesta se soluţionează cu prioritate, celelalte cereri de înscriere, înregistrate în această perioadă, urmând să fie respinse conform art. 54 din lege. (6) În situaţia în care termenul de blocare expiră şi actul autentic pentru care s-a produs blocarea nu a fost înregistrat în registrul general de intrare, actele privitoare la acelaşi număr cadastral, înregistrate în intervalul de timp în care numărul cadastral a fost blocat, se vor soluţiona.  +  Articolul 59 (1) După înregistrarea cererilor şi atestările asistentului-registrator privind inexistenţa sau existenţa unei piedici pentru efectuarea înscrierilor solicitate, precum şi a înscrisului în temeiul căruia se cere înscrierea, registratorul dispune prin rezoluţie întocmirea încheierii de carte funciară, fâcând menţiune în acest sens pe înscrisul original sau în copie legalizată, în condiţiile legii. (2) În caz de admitere, se procedează la intabularea, înscrierea provizorie sau notarea în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice. (3) Încheierile de carte funciară date de registrator vor putea fi atacate cu plângere, în termen de 15 zile de la comunicare.  +  Articolul 60 (1) În zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, dacă în înscrisurile în temeiul cărora se cere înscrierea se indică imobilul prin noul număr cadastral, se va solicita persoanei autorizate printr-un referat de completare a dosarului efectuarea unei documentaţii cadastrale recepţionată de către biroul teritorial, care să-l identifice corespunzător cu numărul topografic de parcelă din cartea funciară existentă. (2) Dacă nu este posibilă identificarea imobilului potrivit alin. 1, se va putea recurge la înscrierea într-o carte funciară, în condiţiile art. 59 din lege. (3) Imposibilitatea identificării va fi constatată prin referat de către asistentul-registrator sau referentul-arhivar. (4) Pentru imobilele situate în extravilan, în zonele care fac obiectul Legii fondului funciar nr. 18/1991, al Legii nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi al Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, înscrise în vechile cărţi funciare nu este obligatorie identificarea numărului topografic din cartea funciară veche, excepţie fâcând cazurile în care asupra lor sunt înscrise construcţii. (5) Pentru imobilele menţionate la aliniatul precedent nu se vor elibera extrase de carte funciară pentru autentificare.  +  Articolul 61 (1) În toate cazurile în care este cerută înscrierea într-o carte funciară a unui teren drept real, se va recurge de către birourile teritoriale la procedura prevăzută la art. 59 din lege. (2) Pentru admiterea cererii se vor avea în vedere: a) documentaţia cadastrală/tehnică a imobilului întocmită de o persoană fizică sau juridică autorizată, recepţionată de biroul teritorial; b) înscrisul doveditor al actului sau faptului juridic de dobândire sau constituire a dreptului real.  +  Articolul 62 (1) Pentru imobilele care nu sunt înscrise în cartea funciară la prima înscriere se vor deschide cărţi funciare în baza documentaţiei cadastrale recepţionate, prin care se atribuie număr cadastral, a înscrisului doveditor al actului sau faptului juridic de dobândire sau constituire a dreptului real şi a certificatului fiscal sau adeverinţei eliberate de primăria în circumscripţia căreia se află situat imobilul. (2) Concomitent cu deschiderea cărţii funciare se vor face verificări şi se va menţiona în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni, în dreptul poziţiei unde a fost transcris dreptul ce urmează a fi intabulat în cartea funciară, în sensul că se va indica numărul şi localitatea cărţii funciare. (3) În cartea funciară nouă, deschisă pe teritoriu administrativ, în condiţiile legii, se va înscrie numărul cadastral al imobilului, atribuit în urma recepţionării documentaţiei cadastrale de către biroul teritorial. Totodată, la rubrica observaţii din partea A a cărţii funciare, se va putea menţiona şi numărul topografic din care provine imobilul, dacă este cazul. (4) Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării referatului de completare nu se vor remedia aspectele constatate, inspectorul completează referatul de respingere prin care certifică faptul că documentaţia tehnică sau cadastrală nu poate fi recepţionată, referat pe care îl înaintează asistentului-registrator şi care va sta la baza întocmirii încheierii de respingere. (5) În cazul dezlipirilor, la prima înscriere a unui imobil în cartea funciară, se va înscrie imobilul în întregime şi abia după aceea se va putea efectua dezlipirea. (6) În cazul alipirilor, la prima înscriere a unui imobil în cartea funciară, se vor înscrie mai întâi imobilele ce urmează a se alipi şi ulterior se va opera alipirea.  +  Articolul 63 (1) Registratorul cercetează îndeplinirea condiţiilor de fond şi de formă ale cererii, potrivit art. 20 şi 48 din lege. (2) În situaţii deosebite, se pot convoca părţile, printr-o adresă de comunicare, în care se vor preciza locul, data şi ora prezentării în faţa registratorului, dacă se apreciază că în acest mod pot fi elucidate impedimentele de care depinde soluţionarea legală a cererii  +  Articolul 64 (1) Registratorul soluţionează cererile de înscriere prin încheiere. (2) În cazul admiterii cererii, asistentul-registrator face înscrierile în fila cărţii funciare respective. Modelul de încheiere de admitere este prezentat în anexa nr. 9. (3) În cazul respingerii cererii de înscriere, asistentul-registrator va nota respingerea în cartea funciară, la partea în care ar fi trebuit să se facă înscrierea, precum şi în registrul general de intrare, în dreptul numărului de înregistrare, la rubrica observaţii. Modelul de încheiere de respingere este prezentat în anexa nr. 10. (4) În cazul cererilor care nu pot fi soluţionate decât parţial, registratorul va pronunţa o încheiere de admitere în parte, menţionând partea din cerere care a fost admisă, precum şi cea care a fost respinsă motivat. (5) Încheierea registratorului se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum şi celorlalte persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară sau dispoziţiilor legale, în termen de 15 de zile de la pronunţare, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii.  +  Articolul 65Încheierea registratorului cuprinde: a) arătarea oficiului şi a biroului teritorial; b) înscrisul pe care se întemeiază cererea; c) felul înscrierii: intabulare, înscriere provizorie, notare sau radiere; d) determinarea exactă a dreptului sau a faptului ce se cere a fi înscris; e) modalităţile drepturilor înscrise; f) unitatea administrativ-teritorială (localitatea) în care se află imobilul, numărul cărţii funciare, numărul de ordine, numărul cadastral sau topografic, numărul de carte funciară; g) persoanele în folosul şi împotriva cărora se efectuează înscrierea; h) persoanele cărora urmează să li se comunice încheierea; i) privilegiul imobiliar, dacă este cazul; j) temeiul juridic în caz de admitere sau respingere; k) calea de atac, termenul şi biroul teritorial la care se depune; l) tariful achitat; m) semnătura registratorului şi a asistentului-registrator.  +  Articolul 66 (1) Încheierea are numărul şi data de înregistrare a cererii. (2) Încheierea de carte funciară se va motiva în fapt şi în drept, de către registratorul care o dispune. (3) Încheierea se redactează în numărul de exemplare necesar comunicării. Un exemplar se va depune la dosarul cererii.  +  Articolul 67 (1) Hotărârea judecătorească irevocabilă, prin care s-a dispus admiterea plângerii împotriva încheierii de carte funciară, se va înregistra cu un număr nou, iar la rubrica observaţii se va face trimitere la numărul iniţial de înregistrare, operându-se dispoziţiile acesteia. (2) În cazul în care hotărârea judecătorească nu a dispus efectuarea unor lucrări de carte funciară, dosarul se depune la arhivă la numărul iniţial, radiindu-se totodată notarea plângerii din cartea funciară.  +  Articolul 68 (1) Respingerea cererii se va nota în cartea funciară, arătându-se numele celui care a cerut înscrierea, dreptul sau faptul juridic care a făcut obiectul cererii, imobilul la care se referă. (2) Notarea respingerii nu va fi evidenţiată în extrasul de carte funciară pentru autentificare sau informare, cu excepţia situaţiei în care a fost notată plângere împotriva încheierii de respingere. (3) Notarea plângerii împotriva încheierii se radiază odată cu înscrierea hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate de instanţa competentă. (4) În situaţia în care registratorul dispune respingerea cererii privitoare la prima înscriere a unui imobil, pentru care nu există carte funciară deschisă, respingerea se va nota în registrul general de intrare şi în dreptul poziţiei din registrul de transcripţiuni la care fusese transcris dreptul.  +  Articolul 69Actele originale sau în copie legalizată care au stat la baza emiterii încheierilor de cartea funciară se păstrează permanent, în arhiva biroului teritorial, conform nomenclatorului arhivistic.  +  Articolul 70Pe înscrisul original al actului ce face obiectul cererii sau pe copia acestuia se va menţiona efectuarea înscrierii sau respingerii, indicându-se numărul de înregistrare al cererii de înscriere.  +  Articolul 71 (1) Comunicarea lucrărilor de carte funciară (încheieri de carte funciară, extrase de carte funciară, copii certificate ale cărţilor funciare ori ale actelor aflate în arhivă) către persoanele interesate se face în mod direct sau prin poştă cu filă de comunicare, prin fax sau alte mijloace de comunicare care asigură confirmarea de primire. (2) Fila de comunicare va fi completată şi semnată, pentru conformitate, de către referentul de la registratură. Modelul filei de comunicare este prezentat anexele 11a şi 11b.3.3 PLÂNGEREA ÎMPOTRIVA ÎNCHEIERII DE CARTE FUNCIARA  +  Articolul 72 (1) Plângerea împotriva încheierii de carte funciară prezentată direct, prin poştă ori prin curier, se înregistrează în registrul general de intrare sub numărul dosarului iniţial, cu menţionarea datei depunerii acesteia, iar după verificarea dosarului şi notarea plângerii în cartea funciară, se înaintează, de îndată, judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, cu adresă de înaintare semnată de registratorul coordonator precum şi de către referentul de la arhivă. (2) Dosarul care se înaintează instanţei este format din: copia certificată a tuturor actelor şi documentaţiilor care au stat la baza emiterii încheierii de carte funciară, exemplarul întâi al căii de atac, copia certificată a cărţii funciare precum şi dovada efectuării comunicării. Dacă ulterior vor sosi şi alte plângeri privind acelaşi dosar, se vor înainta şi acestea, instanţei respective, cu menţionarea numărului iniţial de comunicare.  +  Articolul 73 (1) Plângerea împotriva încheierii se depune la biroul teritorial care a comunicat-o, iar după înscrierea din oficiu în cartea funciară de către asistentul-registrator se va înainta judecătoriei în circumscripţia căreia se află situat imobilul. (2) Cel care a cerut înscrierea nu va putea modifica sau întregi, prin căile de atac exercitate cererea pe care s-a întemeiat încheierea registratorului. (3) În caz de admitere a plângerii, hotărârea definitivă şi irevocabilă a instanţei judecătoreşti va produce efecte pentru cartea funciară de la data înregistrării cererii de înscriere la biroul teritorial.3.4 ÎNSCRIERILE ÎN CARTEA FUNCIARĂ  +  Articolul 74Operaţiunile de înscriere sau de radiere a înscrierilor din cartea funciară se fac în scopul opozabilităţii drepturilor reale imobiliare şi a celorlalte acte şi fapte juridice înscrise în cartea funciară.  +  Articolul 75Radierea înscrierii drepturilor reale se face la cererea titularului dreptului. Celelalte părţi interesate pot cere radierea drepturilor care se sting la împlinirea termenului menţionat în înscriere sau la moartea titularului drepturilor viagere.  +  Articolul 76 (1) Radierea notărilor care şi-au pierdut efectul se va hotărî de către registratorul de carte funciară, la cerere sau din oficiu, în funcţie de datele înscrise în cartea funciară, prin încheiere motivată, care se va comunică părţilor. (2) Instituţiile de credit vor utiliza formularul de cerere de radiere a dreptului de ipotecă şi a interdicţiilor temporare prezentat în anexa nr. 12.  +  Articolul 77 (1) Înscrierea în cartea funciară va cuprinde: a) ziua, luna, anul şi numărul de înregistrare al cererii în temeiul căreia se face înscrierea; b) înscrisul pe care se întemeiază; c) arătarea dreptului şi a modalităţilor lui sau a faptului juridic ce se înscrie; d) titularul dreptului înscris; e) cota de proprietate; f) preţul. (2) înscrierea în baza încheierii trebuie să fie astfel efectuată în cartea funciară, încât să nu fie posibilă o interpretare eronată sau diferită faţă de aceea care rezultă din actele ce însoţesc cererea.  +  Articolul 78Înscrierile vor fi operate în cartea funciară, menţionându-se imobilul identificat prin număr cadastral sau topografic, dreptul sau faptul juridic la care se referă înscrierea şi numărul de înregistrare al acesteia, cu precizări referitoare la: a) construcţiile existente pe teren; b) radierile de drepturi stinse prin efectul legii (de exemplu: uzufruct viager al unei persoane care a decedat); c) drepturile stabilite prin deciziile emise de autorităţile competente, potrivit legii; d) drepturile succesorale constatate prin certificate de moştenitor sau hotărâri judecătoreşti.3.5. ÎNTOCMIREA, REACTUALIZAREA ŞI RECONSTITUIREA CĂRŢILOR FUNCIARE  +  Articolul 79 (1) Acolo unde nu au fost întocmite sau actualizate cărţile funciare, ori s-au pierdut sau au devenit nefolosibile, se vor întocmi şi completa pe baza documentaţiilor avizate de biroul teritorial şi se vor reconstitui, după caz, potrivit art. 52 din lege, la cerere sau din oficiu. (2) În ceea ce priveşte cărţile funciare care au devenit neutilizabile, deschise în baza Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare sau, după caz, a Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cărţilor funciare provizorii în cărţi de publicitate funciară, nemaifiind posibilă efectuarea operaţiunilor de carte funciară, se vor deschide cărţi funciare noi, pe baza unei încheieri a registratorului, a referatului întocmit de către asistentul-registrator sau referent prin care se atestă imposibilitatea folosirii acestora, cu acordul celor interesaţi, la cerere sau din oficiu, cu respectarea prevederilor art. 59 din lege. (3) Cartea funciară se poate completa fie pentru o foaie, fie pentru o parte dintr-o foaie. (4) Cererea de întocmire depusă la biroul teritorial unde s-a aflat cartea funciară, precum şi cea de completare sau de reconstituire a cărţii funciare, vor menţiona următoarele date: a) numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanei care a figurat ultima ca titulară a dreptului înscris în cartea funciară; b) identificarea imobilului (nr. topografic, nr. cadastral) numai în cazul în care nu există un extras de carte funciară, original, mai vechi; c) titlul în temeiul căruia s-a dobândit dreptul real; d) drepturile reale care grevează imobilul. (5) La cerere se va ataşa declaraţia autentică a petentului, din care să rezulte că este actualul proprietar al imobilului şi că situaţia imobilului a rămas neschimbată. (6) La cerere se va ataşa un certificat eliberat de primăria localităţii unde este situat imobilul, care să ateste că petentul este cunoscut ca proprietar, precum şi situaţia imobilului de la oficiul teritorial, sau alte acte care să ateste existenţa dreptului de proprietate al petentului.  +  Articolul 80 (1) Prin întocmire se înţelege deschiderea cărţii funciare pentru un imobil pentru care nu a fost deschisă o carte funciară în condiţiile prevăzute de lege. (2) Prin reactualizare se înţelege aducerea la zi a informaţilor de carte funciară ale unui imobil, inclusiv a celor înscrise în cărţile funciare întocmite în baza Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, în conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 republicată. (3) Prin reconstituire se înţelege refacerea cărţilor funciare pierdute sau a celor care au devenit imposibil de folosit. (4) Prin cărţi funciare pierdute se înţelege şi cărţile funciare sustrase sau distruse, chiar dacă cercetările privind acele aspecte nu au fost finalizate.  +  Articolul 81 (1) Reconstituirea sau, după caz, reactualizarea cărţii funciare, se va efectua în urma referatului întocmit de către asistentul registrator sau referent, prin care se atestă pierderea, imposibilitatea folosirii sau neconcordanţa datelor de carte funciară cu situaţia reală. (2) În lipsa unei cereri scrise, registratorul poate să dispună din oficiu reconstituirea cărţii funciare, putând fi utilizate sau consultate toate actele şi registrele existente în cadrul biroului teritorial. (3) În cazul în care cartea funciară iniţială a fost găsită, cartea funciară reconstituită va fi sistată, iar înscrierile efectuate ulterior în cartea funciară reconstituită vor fi transcrise în cartea funciară iniţială.  +  Articolul 82Reconstituirea din oficiu a unei cărţi funciare distruse, sustrase sau pierdute va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin comunicarea încheierii de reconstituire precum şi publicarea într-un ziar de largă răspândire.3.6 ÎNSCRIEREA MODIFICĂRILOR INTERVENITE CA URMARE A ALIPIRII/DEZLIPIRII IMOBILELOR  +  Articolul 83 (1) Modificările care intervin ca urmare a cererii de alipire a imobilelor se iau în considerare numai dacă acestea aparţin aceluiaşi proprietar/coproprietar, dacă nu sunt grevate cu sarcini, iar documentaţia cadastrală recepţionată de biroul teritorial este însoţită de actul autentic de alipire. (2) Modificările care intervin ca urmare a cererii de dezlipire a imobilului sau a parcelei (care va forma un imobil de sine stătător) se iau în considerare dacă documentaţia cadastrală recepţionată de biroul teritorial este însoţită de actul autentic de dezlipire. (3) La împărţirea unui imobil între coproprietarii aflaţi în indiviziune se procedează la dezlipirea şi transcrierea imobilelor rezultate în cărţi funciare noi.  +  Articolul 84 (1) Modificările care intervin prin operaţiunile de alipire ori prin cele de dezlipire ale imobilelor se fac pe baza unor documentaţii cadastrale recepţionate de biroul teritorial, cu consimţământul titularului, dat în formă autentică. (2) În aceste situaţii, imobilul dezlipit din cartea funciară se înscrie în cartea funciară în care se transferă, fie cu regim de imobil distinct, fie ca alipit (unificat) la imobilul existent în acea carte funciară. (3) Prin dezlipire se micşorează întinderea imobilului din care s-a preluat suprafaţa ce primeşte numărul cadastral nou. Prin alipire se măreşte suprafaţa. (4) Fiecare imobil trebuie să aibă un număr cadastral şi o suprafaţă arătată în mý.  +  Articolul 85 (1) Modificările săvârşite prin alipire, dezlipire, reînscriere şi transcriere se vor arăta atât în partea A, cât şi în partea B. Imobilul care s-a împărţit se va sublinia, prin trecerea la rubrica observaţii a numărului de ordine sub care s-a operat, iar imobilele rezultate din dezmembrare se vor înscrie în cărţi funciare individuale. (2) Imobilele care se unesc se vor sublinia şi se vor transcrie într-o carte funciară nouă, reînscriindu-se unite concomitent cu închiderea cărţilor din care provin, dacă în acestea nu se mai regăsesc alte imobile. (3) Modificările se vor arăta în partea B cu indicarea înscrisurilor în temeiul cărora s-au săvârşit, iar în partea A, în dreptul imobilelor subliniate, precum şi al celor nou-înscrise, se va arăta, în rubrica de observaţii, numărul de ordine al înscrisurilor săvârşite în partea B.3.7. EVIDENŢIEREA STĂRII DE COPROPRIETATE  +  Articolul 86 (1) Când se cere înscrierea unei stări de coproprietate se vor nominaliza coproprietarii şi cota cuvenită acestora, sau se va face menţiunea că aceştia au cote nedeterminate. (2) Coproprietarii vor fi înştiinţaţi despre această operaţiune. (3) Dacă unul dintre soţi refuză menţionarea comunităţii, în actul de dispoziţie, asupra unui astfel de bun, acesta nu se va putea înscrie decât cu acordul expres al celuilalt soţ.  +  Articolul 87 (1) Când se cere înscrierea unui drept asupra unui etaj sau asupra unui apartament dintr-o clădire ce formează obiectul unei proprietăţi individuale pe etaje sau pe apartamente, se va ataşa un desfăşurător de plan pentru întreaga clădire, pe tronsoane sau scări, cu arătarea dreptului de proprietate exclusivă şi a drepturilor imobiliare în indiviziune forţată, certificat de administratorul clădirii sau de preşedintele asociaţiei de proprietari, verificându-se totodată, dacă nu a fost deschisă anterior cartea funciară colectivă pentru imobilul respectiv. (2) Cererea de înscriere se va face, în prealabil, asupra terenului pe care se află construcţia ce face obiectul proprietăţii, pe etaje sau pe apartamente, întocmindu-se o carte funciară colectivă care cuprinde menţionarea părţilor de folosinţă comună ale terenului, ale clădirii, precum şi descrierea tuturor apartamentelor care intră în componenţa clădirii cu indicarea titularilor dreptului de proprietate asupra acestora. (3) Numărul cărţii funciare colective se va acorda din registrul de atribuire numere de cărţi funciare, ţinut pe fiecare unitate administrativ teritorială în parte, iar numărul cadastral se acordă de către biroul teritorial, conform evidenţelor acestuia. (4) Numărul fiecărei cărţi funciare individuale se acordă din acelaşi registru ca şi pentru cartea funciară colectivă, pe fiecare unitate administrativ-teritorială, în ordine crescătoare. (5) Dacă înscrierile privesc întreaga clădire, acestea se vor face în ambele cărţi funciare.3.8. ÎNDREPTAREA ERORILOR MATERIALE  +  Articolul 88 (1) Erorile materiale care nu afectează fondul dreptului, săvârşite cu prilejul înscrierilor sau radierilor se pot îndrepta, prin încheiere motivată de către registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, gratuit, cu comunicarea încheierii, persoanelor interesate. (2) Cererea de îndreptare a erorilor materiale este imprescriptibilă, dacă nu aduce atingere drepturilor personale şi nu modifică conţinutul dreptului înscris.3.9. RECTIFICAREA ÎNSCRIERILOR DIN CARTEA FUNCIARĂ  +  Articolul 89 (1) Rectificarea este operaţiunea de carte funciară care reprezintă radierea, îndreptarea sau menţionarea înscrierii oricărei operaţiuni, susceptibilă a face obiectul unei înscrieri în cartea funciară. (2) Rectificarea unei înscrieri în cartea funciară poate fi cerută de orice persoană interesată. Prin persoană interesată se înţelege acea persoană care a avut sau are un drept referitor la imobilul înscris în cartea funciară, drept ce a fost lezat prin înscrierile anterioare. (3) Rectificarea înscrierilor în cartea funciară se poate face fie pe cale amiabilă prin declaraţie autentică, fie în caz de litigiu, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. (4) Cererea de rectificare va cuprinde în anexă declaraţiile autentice ale persoanelor interesate precum şi actele doveditoare din care să rezulte situaţia reală a imobilului. (5) Prin modificarea de carte funciară se înţelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esenţa dreptului înscris asupra acelui imobil. (6) Modificarea nu se va putea face decât la cererea titularului dreptului de proprietate, precum şi în baza actelor doveditoare, astfel încât modificarea suprafeţei înscrise în cartea funciară nu va fi considerată o rectificare de carte funciară.3.10. ÎNSCRIEREA CERTIFICATULUI DE MOŞTENITOR  +  Articolul 90 (1) La finalizarea procedurii succesorale notariale, notarul public va înainta biroului teritorial competent, în numele succesorilor, cererea de înscriere a drepturilor lor în cartea funciară, împreună cu certificatul de moştenitor şi cu celelalte acte necesare, după caz, inclusiv chitanţa de plată a tarifelor de înscriere. (2) În cazul succesiunilor succesive pentru care nu s-a cerut înscrierea în cartea funciară, aceasta va fi cerută de ultimul dobânditor, menţionându-se situaţia tuturor transferurilor anterioare.3.11. ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI DEFINITIVE ŞI IREVOCABILE  +  Articolul 91Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă referitoare la un bun imobil, trimisă din oficiu biroului teritorial, se va nota în cartea funciară până la prezentarea dovezii de achitare a tarifelor legale.  +  Articolul 92Pentru înscrierea în cartea funciară a drepturilor reale modificate, constituite, transmise sau pentru radierea drepturilor reale stinse ca urmare a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, precum şi pentru înscrierea altor acte sau fapte juridice, aşa cum rezultă din hotărâre, persoana interesată va depune copia legalizată a hotărârii judecătoreşti cu menţiunea că este irevocabilă, precum şi dovada achitării tarifelor.  +  Articolul 93 (1) Notarea existenţei unui litigiu cu privire la drepturile ce fac obiectul înscrierii în cartea funciară se va putea face fie la cererea părţii interesate, fie din oficiu, la sesizarea instanţei de judecată. (2) În cazul în care instanţa judecătorească trimite din oficiu o adresă precum şi o copie a acţiunii introductive în vederea notării litigiului, partea interesată va fi înştiinţată în acest sens de către biroul teritorial, în vederea achitării tarifului legal.3.12. INTABULAREA DREPTULUI DE SUPERFICIE ŞI A DREPTULUI DE CONCESIUNE  +  Articolul 94 (1) Dreptul de superficie se va înscrie în partea C a cărţii funciare, menţionându-se, totodată, cartea funciară în care este înscrisă superficia ca un imobil de sine stătător. În cartea funciară a imobilului în favoarea căruia s-a constituit un drept de superficie se va înscrie acelaşi număr cadastral al imobilului (teren), însoţit de un indice, ca şi în cartea funciară a dreptului de proprietate, făcându-se menţiune în rubrica observaţii, a părţii A despre numărul cărţii funciare de proprietate. (2) Dacă dreptul de superficie se constituie pe o parte dintr-un imobil, acesta se va dezmembra formând un imobil distinct din porţiunea grevată de dreptul de superficie, iar cealaltă parte se va constitui într-un imobil neafectat de această sarcină. (3) În situaţia în care proprietarul construcţiei devine şi proprietarul terenului sau invers, cartea funciară în care este descrisă construcţia se va închide concomitent cu înscrierea dreptului dobândit şi transcrierea construcţiei în cartea funciară în care se regăseşte terenul.  +  Articolul 95 (1) Darea în administrarea instituţiilor publice a terenurilor din domeniul public, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă persoanelor fizice sau juridice, se vor înscrie în partea C a cărţii funciare a terenului, proprietate publică sau privată de stat, ori proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale, menţionându-se totodată cartea funciară în care este înscris dreptul de proprietate asupra construcţiei, dacă este cazul. (2) În cartea funciară a construcţiei în favoarea căreia s-a constituit dreptul de concesiune se descrie construcţia în partea A, iar în partea B se înscrie dreptul de proprietate asupra construcţiei respective.3.13. INTABULAREA DREPTULUI DE UZUFRUCT, UZ, ABITAŢIE ŞI SERVITUTE  +  Articolul 96 (1) Dreptul de uz, uzufruct, abitaţie şi servitute se vor înscrie în partea C a cărţii funciare care evidenţiază imobilul asupra căruia se constituie, fâcându-se menţiune la rubrica observaţii din partea B a cărţii funciare, în dreptul poziţiei la care este înscris dreptul de proprietate asupra imobilului respectiv. (2) Servitutea va fi înscrisă şi în cartea funciară a imobilului dominant.  +  Articolul 97 (1) Dacă uzufructul, uzul sau servitutea au ca obiect doar o parte dintr-un imobil, se vor întocmi schite care să ilustreze această situaţie. (2) Dacă dreptul de abitaţie are ca obiect o parte dintr-un imobil-construcţie, se vor întocmi schite care să ilustreze această situaţie. (3) Schiţele vor fi întocmite şi vizate de biroul teritorial urmând a se actualiza corespunzător şi anexa la partea A a cărţii funciare.  +  Articolul 98Radierea unei servituţi constituite în folosul unui imobil se va putea face numai cu acordul celui care are înscris vreun drept asupra imobilului.3.14. INTABULAREA DREPTULUI DE IPOTECĂ ŞI A PRIVILEGIULUI IMOBILIAR  +  Articolul 99 (1) Ipoteca se înscrie numai asupra unui imobil în întregul său sau asupra unei cote părţi aparţinând unui coproprietar. Dacă ipoteca s-a constituit asupra unui etaj sau a unui apartament, ea va fi înscrisă atât asupra acestora, cât şi asupra cotei din indiviziunea forţată aferente imobilului ipotecat. Când ipoteca are în vedere o proprietate comună în devălmăşie înscrierea nu se poate face decât cu acordul celorlalţi coproprietari. (2) Dreptul de ipotecă asupra unui bun viitor se poate înscrie în condiţiile legii, cu condiţia ca în prealabil să fi fost notată existenţa autorizaţiei de construire. (3) Rangul ipotecii asupra bunului imobil viitor se primeşte în momentul înregistrării cererii în registrul general de intrare.  +  Articolul 100 (1) Înscrierea ipotecii în cartea funciară va menţiona: a) identificarea persoanei în favoarea căreia se înscrie ipoteca; b) titlul juridic care justifică garanţia ipotecii; c) cuantumul creanţei. (2) Urmărirea creanţei ipotecare se notează în cartea funciară. (3) Dobânzile, rentele sau celelalte prestaţiuni scadente vor avea rangul ipotecii.  +  Articolul 101 (1) Când înscrisul doveditor al vânzării învederează că preţul nu a fost plătit integral, privilegiul pentru garantarea preţului datorat se înscrie din oficiu, în beneficiul vânzătorului, cu excepţia situaţiei în care s-a renunţat în mod expres la înscrierea acestuia. (2) Dacă vânzarea a fost desfiinţată, privilegiul se va radia din oficiu. (3) Dispoziţiile alineatelor de mai sus se vor aplica, prin asemănare, şi în caz de schimb sau împărţeală pentru diferenţa de valoare datorată în bani.  +  Articolul 102Privilegiul pentru garantarea preţului datorat de copărtaşul adjudecatar al imobilului partajat ca urmare a partajului voluntar sau judiciar, se va înscrie, din oficiu şi gratuit, asupra imobilului, în temeiul încheierii registratorului.  +  Articolul 103 (1) Arhitecţii, antreprenorii şi maiştrii vor putea solicita, în temeiul înscrisului constatator al raportului juridic, înscrierea privilegiului asupra imobilului pentru garantarea achitării preţului lucrărilor ce le-au executat. (2) Înscrisul original va preciza numărul cadastral al parcelei şi va cuprinde consimţământul expres al părţilor în vederea înscrierii privilegiului asupra imobilului.  +  Articolul 104 (1) Cesionarul unei creanţe garantate prin ipotecă va putea cere în favoarea sa înscrierea ipotecii, pe baza înscrisului constatator al cesiunii de creanţă. (2) Debitorul cedat va putea cere notarea excepţiilor pe care le-ar fi putut opune cedentului pentru cauze anterioare comunicării încheierii şi pe care înţelege să le opună cesionarului.  +  Articolul 105Dacă înscrisul constitutiv al ipotecii cuprinde clauza "la ordin" sau "la purtător", se va menţiona acest lucru în înscriere. În acest caz, dreptul de ipotecă asupra creanţei ipotecare se va dobândi şi va fi opozabil fără înscrierea în cartea funciară prin însăşi strămutarea titlului la ordin sau la purtător.  +  Articolul 106Rangul ipotecilor poate fi schimbat prin notarea priorităţii, în temeiul învoielii făcute între creditorii ipotecari al căror rang se schimbă.  +  Articolul 107Drepturile reale imobiliare afectate de o condiţie rezolutorie expresă sau de un termen extinctiv, precum şi sarcina, în cazul liberalităţii, se vor arăta în cuprinsul cărţii funciare.3.15. INTABULAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILELOR ADUSE CA APORT LA CAPITALUL SOCIAL  +  Articolul 108 (1) Aportul unui asociat în cadrul unei asociaţii cu personalitate juridică, care constă într-un bun imobil, se va înscrie în cartea funciară pe numele asociaţiei. (2) Transferul dreptului de proprietate asupra bunului imobil care urmează a fi adus ca aport în cadrul unei asociaţii sau societăţi, se va face în baza unui act încheiat cu respectarea formelor prevăzute de lege. (3) Bunul imobil adus ca aport se va înscrie pe numele persoanei juridice, în temeiul actului încheiat cu respectarea formelor prevăzute de lege, precum şi a unui certificat eliberat de oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află sediul societăţii comerciale.3.16. ÎNSCRIEREA ACTELOR DE EXECUTARE SILITA IMOBILIARĂ  +  Articolul 109 (1) În executarea silită imobiliară, conform normelor Codului de procedură civilă, somaţiile sau notificările vor menţiona numărul cadastral al imobilului. (2) Actele de executare silită imobiliară se vor nota în cartea funciară.  +  Articolul 110Începerea procedurii de valorificare a dreptului de ipotecă se va menţiona în cartea funciară a imobilului care se urmăreşte. Încheierea care va consemna această operaţiune se comunică tuturor părţilor interesate.  +  Articolul 111Dacă executarea silită se efectuează asupra unor imobile aflate în indiviziune sau în comunitate, înscrierea se face, în primul caz, până la nivelul cotei-părţi cuvenite debitorului, şi pe întreg imobilul, în al doilea caz.  +  Articolul 112 (1) Toate lucrările pentru publicitate prevăzute de Codul de procedură civilă ca fiind obligatorii de efectuat în cadrul procedurii de urmărire silită se vor nota în cartea funciară asupra imobilului determinat şi se radiază la încunoştinţarea scrisă a instanţei judecătoreşti sau a executorului judecătoresc ori bancar, atunci când efectul lor juridic a încetat. (2) Actul de adjudecare se va înainta biroului teritorial la care este înscris imobilul adjudecat, pentru înscrierea noilor date privind regimul juridic al acestuia, ca urmare a cererii depuse în acest sens, în urma achitării tarifului legal.  +  Capitolul 4 DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE  +  Articolul 113 (1) Până la finalizarea lucrărilor cadastrale şi a registrelor de publicitate imobiliară pe întreg teritoriul fiecărui judeţ, în localităţile cu regim de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare sau după caz Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cărţilor funciare provizorii în cărţi de publicitate funciară, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în cărţile funciare sau, după caz, în cărţile de publicitate funciară, vor continua să fie făcute în aceste cărţi, cu respectarea şi în condiţiile legii. (2) În cazul imobilelor cuprinse în cărţi funciare deschise în temeiul Decretului-lege nr. 115/1938, pentru care s-a întocmit documentaţie cadastrală, numărul cadastral se va menţiona în cartea funciară alături de numărul topografic până la efectuarea următoarei operaţiuni care presupune o dezlipire sau o alipire. Ulterior se va indica doar numărul cadastral. (3) În localităţile cu regim de transcripţiuni şi inscripţiuni, până la deschiderea cărţilor funciare, privilegiile, ipotecile legale, sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor şi a veniturilor sale, punerea în mişcare a acţiunii penale precum şi acţiunile pentru apărarea drepturilor reale, vor continua să fie înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară, potrivit Codului civil şi Codului de procedură civilă. Modelul de cerere pentru eliberarea unui certificat de sarcini este prezentat în anexa nr. 13. (4) În ce priveşte actele având ca obiect drepturi reale imobiliare referitoare la terenuri situate în zone pentru care nu s-au finalizat încă lucrările cadastrului general se vor avea în vedere prevederile art. 59 din lege, efectuându-se înscrieri în câte o carte funciară conform prevederilor acesteia.  +  Articolul 114În situaţiile în care s-au înscris în cartea funciară, acte juridice referitoare la imobile aflate în evidenţa unui teritoriu administrativ, iar amplasamentul acestora este pe un alt teritoriu administrativ, punerea în concordanţă a situaţiei scriptice cu situaţia faptică se va realiza la cerere sau din oficiu, după cum urmează: a) Oficiul teritorial în evidenţa căruia se află imobilul, în baza documentaţiei de identificare a amplasamentului terenului, va proceda prin referat la anularea numărului cadastral acordat. b) Atunci când terenul în cauză este situat pe un teritoriu administrativ aflat în raza sa de competenţă, oficiul teritorial va aloca un număr cadastral nou imobilului, corespunzător amplasamentului acestuia.c)Documentaţia cadastrală însoţită de referatul privind anularea numărului cadastral, vor fi transmise biroului teritorial în evidenţa căruia se află imobilul, pentru efectuarea modificărilor şi transferul cărţii funciare. d) În cazul în care unităţile administrativ-teritoriale de evidenţă, respectiv de amplasament ale imobilului sunt în raza de activitate ale aceluiaşi birou teritorial, registratorul va dispune prin încheiere notarea anulării numărului cadastral şi transcrierea imobilului în cartea funciară a unităţii administrativ-teritoriale de amplasament a terenului. Totodată se va proceda la închiderea cărţii funciare iniţiale şi la deschiderea unei cărţi funciare noi, pe unitatea administrativ-teritorială aferentă amplasamentului terenului. Cartea funciară nou deschisă va prelua descrierea imobilului din documentaţia cadastrală şi situaţia juridică din cartea funciară închisă. Încheierea va fi comunicată tuturor persoanelor interesate. e) În situaţia în care amplasamentul terenului este în raza de competenţă a altui birou teritorial decât cel în evidenţa căruia se află imobilul, dar în subordinea aceluiaşi oficiu teritorial, registratorul sesizat cu cererea de transfer va dispune prin încheiere notarea anulării numărului cadastral şi transcrierea imobilului pe unitatea administrativ teritorială aferentă amplasamentului terenului. După închiderea cărţii funciare şi modificarea celorlalte evidente, biroul teritorial va transmite încheierea de transfer împreună cu documentaţia cadastrală şi o copie conformă a cărţii funciare închise, la biroul teritorial omolog. f) După primirea documentaţiei, registratorul din cadrul biroului teritorial în evidenta căruia se află unitatea administrativ-teritorială de amplasament a terenului va dispune prin încheiere deschiderea unei cărţi funciare noi, pe unitatea administrativ teritorială aferentă situării terenului. Elementele de identificare ale imobilului vor fi preluate conform descrierii din documentaţia cadastrală, iar situaţia juridică va fi preluată din cartea funciară transmisă. Încheierea se va comunică tuturor persoanelor interesate. g) Atunci când în procedură sunt implicate două oficii teritoriale, oficiul sesizat va proceda conform prevederilor de la literele b şi d. După efectuarea modificărilor, oficiul teritorial va transmite oficiului teritorial corespondent documentaţia cadastrală însoţită de încheierea de transcriere a imobilului şi copia conformă a cărţii funciare închise. Oficiul teritorial în raza căruia se află terenul, va proceda la recepţionarea documentaţiei, alocarea numărului cadastral şi va transmite lucrarea la biroul teritorial competent, spre operare. În acest caz se va urma procedura prevăzută la litera f. h) Prevederile prezentului articol vor fi aplicate prin asemănare şi imobilelor aflate sub incidenţa Decretului Lege nr. 115/1938, pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare.  +  Articolul 115Notarii publici, la întocmirea actelor care urmează să se înscrie în registrele de publicitate, se vor asigura în prealabil de situaţia de carte funciară, prin solicitarea emiterii extraselor de carte funciară pentru autentificare, şi de cea cadastrală de la birourile teritoriale asupra imobilelor ce fac obiectul raporturilor juridice şi vor stărui la efectuarea lucrărilor de către birourile teritoriale, în condiţiile art. 45 alin. 3 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale şi ale art. 48 lit. e, respectiv art. 54 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 republicată. Modelul de extras de carte funciară pentru autentificare este prezentat în anexa nr. 14.  +  Articolul 116Dacă dintr-un registru de publicitate, cartea funciară veche sau din actele prezentate de părţi rezultă că imobilul este proprietatea indiviză a mai multor persoane, însă aceşti coproprietari se găsesc, în fapt, în stăpânirea unor părţi determinate, coproprietarii, de comun acord, vor putea cere ca din parcelele ce sunt în posesia fiecăruia să se formeze câte un imobil determinat prin documentaţie cadastrală, înscriindu-se într-o carte funciară separat sau alipindu-se, unui imobil înscris în cartea funciară pe numele aceluiaşi proprietar.  +  Articolul 117 (1) Toate operaţiunile şi informaţiile cuprinse în cartea funciară, pot fi arhivate şi redate pe suport digital. (2) În cazul în care redarea se face potrivit alin. 1, forţa probantă a datelor de carte funciară este echivalentă cu aceea a înscrisurilor şi lucrărilor în baza cărora s-a operat în cartea funciară, dacă sunt certificate de biroul teritorial. (3) Certificarea se face prin menţionarea codului de origine în cazul semnăturii electronice, iar în cazul în care se editează datele pe suport de hârtie, va cuprinde semnătura asistentului registrator şi sigiliul biroului teritorial. (4) Schimbul de date digitale între birourile teritoriale, oficiile teritoriale şi alte instituţii autorizate se certifică numai prin codul de origine al biroului teritorial.  +  Articolul 118 (1) Baza de date digitală a oficiului teritorial, respectiv a biroului teritorial va fi protejată împotriva accesului neautorizat printr-un sistem de securizare a informaţiei. Biroul teritorial va conserva în siguranţă o copie a registrelor şi evidenţelor de carte funciară, ţinute în format digital, în scopul reconstituirii bazei de date în caz de alterare. Această copie va fi actualizată zilnic şi nu va fi folosită în mod curent. (2) Accesul la informaţiile conţinute în baza de date a biroului teritorial se face numai de către persoanele autorizate de către Agenţia Naţională.  +  Articolul 119Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 120Prezentul regulament se completează cu prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, precum şi cu prevederile regulamentului de ordine interioară al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin ordinul directorului general nr. 1019/25.11.2005.  +  Anexa 1-------la regulament-------------Birourile de cadastru şi publicitateimobiliară şi arondarea pe unităţiadministrativ-teritoriale
           
    Nr. crt.JudeţBCPIUAT
    1AlbaAlba Iuliamunicipiul ALBA Iulia
    2oraşul Cugir
    3oraşul Zlatna
    4comuna Almaşu Mare
    5comuna Berghin
    6comuna Blandiana
    7comuna Ciugud
    8comuna Cricău
    9comuna Galda de Jos
    10comuna Ighiu
    11comuna Întregalde
    12comuna Meteş
    13comuna Mihalţ
    14comuna Săliştea
    15comuna Sântimbru
    16comuna Şibot
    17comuna Vinţu de Jos
    18Aiudmunicipiul Aiud
    19oraşul Ocna Mureş
    20oraşul Teiuş
    21comuna Fărău
    22comuna Hopârta
    23comuna Livezile
    24comuna Lopadea Nouă
    25comuna Lunca Mureşului
    26comuna Mirăslău
    27comuna Noşlac
    28comuna Ponor
    29comuna Rădeşti
    30comuna Râmeţ
    31comuna Rimetea
    32comuna Stremţ
    33comuna Unirea
    34Blajmunicipiul Blaj
    35comuna Cenade
    36comuna Cergău
    37comuna Ceru-Băcăinţi
    38comuna Cetatea de Baltă
    39comuna Crăciunelu de Jos
    40comuna Jidvei
    41comuna Roşia de Secaş
    42comuna Sâncel
    43comuna Şona
    44comuna Valea Lungă
    45Câmpenioraş Abrud
    46oraşul Baia de Arieş
    47oraşul Câmpeni
    48comuna Albac
    49comuna Arieşeni
    50comuna Avram Iancu
    51comuna Bistra
    52comuna Bucium
    53comuna Ciuruleasa
    54comuna Gârda de Sus
    55comuna Horea
    56comuna Lupşa
    57comuna Mogoş
    58comuna Ocoliş
    59comuna Poiana Vadului
    60comuna Poşaga
    61comuna Roşia Montană
    62comuna Sălciua
    63comuna Scărişoara
    64comuna Sohodol
    65comuna Vadu Moţilor
    66comuna Vidra
    67Sebeşmunicipiul Sebeş
    68comuna Câlnic
    69comuna Cut
    70comuna Daia Română
    71comuna Doştat
    72comuna Gârbova
    73comuna Ohaba
    74comuna Pianu
    75comuna Săsciori
    76comuna Spring
    77comuna Şugag
    78ARGEŞPiteştimunicipiul Piteşti
    79oraşul Mioveni
    80comuna Albota
    81comuna Băbana
    82comuna Bascov
    83comuna Bradu
    84comuna Budeasa
    85comuna Ciomăgeşti
    86comuna Cocu
    87comuna Cotmeana
    88comuna Cuca
    89comuna Drăganu
    90comuna Mărăcineni
    91comuna Merişani
    92comuna Miceşti
    93comuna Morăreşti
    94comuna Moşoaia
    95comuna Oarja
    96comuna Poiana Lacului
    97comuna Ştefăneşti
    98comuna Uda
    99comuna Vedea
    100Câmpulungmunicipiul Câmpulung
    101comuna Albeştii de Muscel
    102comuna Aninoasa
    103comuna Bălileşti
    104comuna Berevoeşti
    105comuna Boteni
    106comuna Bughea de Jos
    107comuna Bughea de Sus
    108comuna Cetăţeni
    109comuna Coşeşti
    110comuna Dâmbovicioara
    111comuna Dărmăneşti
    112comuna Davideşti
    113comuna Dragoslavele
    114comuna Godeni
    115comuna Hârtieşti
    116comuna Lereşti
    117comuna Mihăeşti
    118comuna Mioarele
    119comuna Poienarii de Muscel
    120comuna Rucăr
    121comuna Schitu Goleşti
    122comuna Stâlpeni
    123comuna Stoeneşti
    124comuna Ţiţeşti
    125comuna Valea Mare Pravăţ
    126comuna Vlădeşti
    127comuna Vultureşti
    128Costeştioraşul Costeşti
    129comuna Bârla
    130comuna Buzoeşti
    131comuna Căldăraru
    132comuna Hârseşti
    133comuna Izvoru
    134comuna Lunca Corbului
    135comuna Miroşi
    136comuna Mozăceni
    137comuna Negraşi
    138comuna Popeşti
    139comuna Râca
    140comuna Recea
    141comuna Rociu
    142comuna Săpata
    143comuna Slobozia
    144comuna Ştefan Cel Mare
    145comuna Stolnici
    146comuna Suseni
    147comuna Ungheni
    148Curtea de Argeşmunicipiul Curtea de Argeş
    149comuna Albeştii de Argeş
    150comuna Arefu
    151comuna Băiculeşti
    152comuna Brăduleţ
    153comuna Cepari
    154comuna Cicăneşti
    155comuna Ciofrângeni
    156comuna Corbeni
    157comuna Corbi
    158comuna Domneşti
    159comuna Mălureni
    160comuna Muşăteşti
    161comuna Nucşoara
    162comuna Pietroşani
    163comuna Poienarii de Argeş
    164comuna Sălătrucu
    165comuna Şuici
    166comuna Tigveni
    167comuna Valea Danului
    168comuna Valea Iaşului
    169Topolovenioraşul Topoloveni
    170comuna Beleţi-Negreşti
    171comuna Bogaţi
    172comuna Boţeşti
    173comuna Călineşti
    174comuna Căteasca
    175comuna Dobreşti
    176comuna Leordeni
    177comuna Priboieni
    178comuna Răteşti
    179comuna Teiu
    180AradAradmunicipiul ARAD
    181oraşul Curtici
    182oraşul Nădlac
    183comuna Dorobanţi
    184comuna Fântânele
    185comuna Felnac
    186comuna Frumuşeni
    187comuna Iratoşu
    188comuna Livada
    189comuna Macea
    190comuna Pecica
    191comuna Peregu Mare
    192comuna Şagu
    193comuna Secusigiu
    194comuna Şeitin
    195comuna Şemlac
    196comuna Şiria
    197comuna Şofronea
    198comuna Vinga
    199comuna Vladimirescu
    206comuna Zădăreni
    201comuna Zimandu Nou
    202Chişineu-Crişoraşul Chişineu-Criş
    203comuna Apateu
    204comuna Grăniceri
    205comuna Mişca
    206comuna Olari
    207comuna Pilu
    208comuna Sântana
    209comuna Şepreuş
    210comuna Şimand
    211comuna Sintea Mare
    212comuna Socodor
    213comuna Zărand
    214comuna Zerind
    215Gurahonţoraşul Sebiş
    216comuna Almaş
    217comuna Brazii
    218comuna Buteni
    219comuna Chisindia
    220comuna Dezna
    221comuna Dieci
    222comuna Gurahonţ
    223comuna Hălmăgel
    224comuna Hălmagiu
    225comuna Igneşti
    226comuna Moneasa
    227comuna Pleşcuţa
    228comuna Vârfurile
    229Ineuoraşul Ineu
    230oraşul Pâncota
    231comuna Archiş
    232comuna Bârsa
    233comuna Beliu
    234comuna Bocsig
    235comuna Cărand
    236comuna Cermei
    237comuna Craiva
    238comuna Hăşmaş
    239comuna Seleuş
    240comuna Şicula
    241comuna Şilindia
    242comuna Târnova
    243comuna Tauţ
    244Lipovaoraşul Lipova
    245comuna Bârzava
    246comuna Bata
    247comuna Birchiş
    248comuna Conop
    249comuna Covăsinţ
    250comuna Chioroc
    251comuna Păuliş
    252comuna Petriş
    253comuna Săvârşin
    254comuna Şiştarovăţ
    255comuna Ususău
    256comuna Vărădia de Mureş
    257comuna Zăbrani
    258BUCUREŞTIBucureşticomuna Sector 1
    259comuna Sector 2
    260comuna Sector 3
    261comuna Sector 4
    262comuna Sector 5
    263comuna Sector 6
    264BacăuBACĂUmunicipiul Bacău
    265comuna Buhoci
    266comuna Cleja
    267comuna Coloneşti
    268comuna Corbasca
    269comuna Dămieneşti
    270comuna Dealu Morii
    271comuna Faraoani
    272comuna Filipeni
    273comuna Găiceana
    274comuna Gioseni
    275comuna Glăvăneşti
    276comuna Hemeiuş
    277comuna Horgeşti
    278comuna Huruieşti
    279comuna Izvoru Berheciului
    280comuna Letea Veche
    281comuna Lipova
    282comuna Luizi-Călugăra
    283comuna Mişca
    284comuna Măgura
    285comuna Mărgineni
    286comuna Motoşeni
    287comuna Negri
    288comuna Nicolae Bălcescu
    289comuna Odobeşti
    290comuna Onceşti
    291comuna Orbeni
    292comuna Pânceşti
    293comuna Parava
    294comuna Parincea
    295comuna Plopana
    296comuna Podu Turcului
    297comuna Prăjeşti
    298comuna Răcăciuni
    299comuna Răchitoasa
    300comuna Roşiori
    301comuna Sărata
    302comuna Sascut
    303comuna Săuceşti
    304comuna Secuieni
    305comuna Stănişeşti
    306comuna Tamaşi
    307comuna Tătărăşti
    308comuna Traian
    309comuna Ungureni
    310comuna Valea Seacă
    311comuna Vultureni
    312Buhuşicomuna Bereşti-Bistriţa
    313comuna Blăgeşti
    314oraş Buhuşi
    315comuna Filipeşti
    316comuna Gârleni
    317comuna Iteşti
    318comuna Racova
    319Moineştioraşul Comăneşti
    320oraşul Dărmăneşti
    321oraşul Moineşti
    322comuna Agăş
    323comuna Ardeoani
    324comuna Asău
    325comuna Balcani
    326comuna Bereşti-Tazlău
    327comuna Brusturoasa
    328comuna Ghimeş-Făget
    329comuna Măgireşti
    330comuna Palanca
    331comuna Pârjol
    332comuna Poduri
    333comuna Scorţeni
    334comuna Solonţ
    335comuna Strugari
    336comuna Zemeş
    337Oneştimunicipiul Oneşti
    338oraşul Slănic-Moldova
    339oraş Târgu Ocna
    340comuna Bârsăneşti
    341comuna Berzunţi
    342comuna Bogdăneşti
    343comuna Bucium
    344comuna Căiuţi
    345comuna Caşin
    346comuna Coţofăneşti
    347comuna Dofteana
    348comuna Gura Văii
    349comuna Helegiu
    350comuna Livezi
    351comuna Mănăstirea Caşin
    352comuna Oituz
    353comuna Pârgăreşti
    354comuna Sănduleni
    355comuna Ştefan Cel Mare
    356comuna Târgu Trotuş
    357comuna Urecheşti
    358BIHOROradeamunicipiul Oradea
    359comuna Biharia
    360comuna Borş
    361comuna Cetariu
    362comuna Ciuhoi
    363comuna Copăcel
    364comuna Diosig
    365comuna Drăgeşti
    366comuna Girişu de Criş
    367comuna Hidişelu de Sus
    368comuna Husasău de Tinca
    369comuna Ineu
    370comuna Lăzăreni
    371comuna Nojorid
    372comuna Oşorhei
    373comuna Paleu
    374comuna Roşiori
    375comuna Săcădat
    376comuna Sălard
    377comuna Sânmartin
    378comuna Sântandrei
    379comuna Sârbi
    380comuna Tămăşeu
    381Aleşdoraşul Aleşd
    382comuna Aştileu
    383comuna Auşeu
    384comuna Borod
    385comuna Bratca
    386comuna Brusturi
    387comuna Bulz
    388comuna Lugaşu de Jos
    389comuna Măgeşti
    390comuna Şinteu
    391comuna Şuncuiuş
    392comuna Ţeţchea
    393comuna Tileagd
    394comuna Vadu Crişului
    395comuna Vârciorog
    396Beiuşoraşul Beiuş
    397oraş Vaşcău
    398comuna Budureasa
    399comuna Bunteşti
    400comuna Căbeşti
    401comuna Câmpani
    402comuna Căpâlna
    403comuna Cărpinet
    404comuna Ceica
    405comuna Criştioru de Jos
    406comuna Curăţele
    407comuna Dobreşti
    408comuna Drăgăneşti
    409comuna Finiş
    410comuna Holod
    411comuna Lazuri de Beiuş
    412comuna Lunca
    413comuna Nucet
    414comuna Pietroasa
    415comuna Pocola
    416comuna Pomezeu
    417comuna Răbăgani
    418comuna Remetea
    419comuna Rieni
    420comuna Roşia
    421comuna Sâmbăta
    422comuna Şoimi
    423oraş Ştei
    424comuna Tărcaia
    425comuna Uileacu de Beiuş
    426Marghitaoraşul Marghita
    427oraşul Valea lui Mihai
    428comuna Abram
    429comuna Abrămuţ
    430comuna Balc
    431comuna Boianu Mare
    432comuna Buduslău
    433comuna Cherechiu
    434comuna Chişlaz
    435comuna Curtuişeni
    436comuna Derna
    437comuna Popeşti
    438comuna Săcueni
    439comuna Sălacea
    440comuna Şimian
    441comuna Spinuş
    442comuna Suplacu de Barcău
    443comuna Tarcea
    444comuna Tăuteu
    445comuna Viişoara
    446Salontaoraşul Salonta
    447comuna Avram Iancu
    448comuna Batăr
    449comuna Cefa
    450comuna Ciumeghiu
    451comuna Cociuba Mare
    452comuna Gepiu
    453comuna Mădăraş
    454comuna Olcea
    455comuna Sânnicolau Român
    456comuna Ţinca
    457comuna Tulca
    458Bistriţa-NĂSĂUDBistriţamunicipiul BISTRIŢA
    459comuna Bistriţa Bârgăului
    460comuna Budacu de Jos
    461comuna Budeşti
    462comuna Cetate
    463comuna Dumitriţa
    464comuna Galaţii Bistriţei
    465comuna Josenii Bârgăului
    466comuna Livezile
    467comuna Mărişelu
    468comuna Miceştii de Câmpie
    469comuna Milaş
    470comuna Monor
    471comuna Prundu Bârgăului
    472comuna Sânmihaiu de Câmpie
    473comuna Şieu
    474comuna Şieu-Măgheruş
    475comuna Şieuţ
    476comuna Silivaşu de Câmpie
    477comuna Teaca
    478comuna Tiha Bârgăului
    479comuna Urmeniş
    480Becleanoraşul Beclean
    481comuna Braniştea
    482comuna Căianu Mic
    483comuna Chiochiş
    484comuna Chiuza
    485comuna Ciceu Mihăieşti
    486comuna Ciceu-Giurgeşti
    487comuna Lechinţa
    488comuna Matei
    489comuna Negrileşti
    490comuna Nuşeni
    491comuna Petru Rareş
    492comuna Şieu-Odorhei
    493comuna Şintereag
    494comuna Spermezeu
    495comuna Târlişua
    496comuna Unu
    497Năsăudoraşul Năsăud
    498oraşul Sângeorz-Băi
    499comuna Coşbuc
    500comuna Dumitra
    501comuna Feldru
    502comuna Ilva Mare
    503comuna Ilva Mica
    504comuna Leşu
    505comuna Lunca Ilvei
    506comuna Măgura Ilvei
    507comuna Maieru
    508comuna Nimigea
    509comuna Parva
    510comuna Poiana Ilvei
    511comuna Rebra
    512comuna Rebrişoara
    513comuna Rodna
    514comuna Romuli
    515comuna Runcu Salviei
    516comuna Salva
    517comuna Şanţ
    518comuna Telciu
    519comuna Zagra
    520BrăilaBrăilamunicipiul BRĂILA
    521comuna Cazasu
    522comuna Chişcani
    523comuna Frecăţei
    524comuna Gemenele
    525comuna Gropeni
    526comuna Măraşu
    527comuna Măxineni
    528comuna Movila Miresii
    529comuna Râmnicelu
    530comuna Romanu
    531comuna Salcia Tudor
    532comuna Scorţaru Nou
    533comuna Siliştea
    534comuna Tichileşti
    535comuna Traian
    536comuna Tudor Vladimirescu
    537comuna Unirea
    538comuna Vădeni
    539Făureioraş Făurei
    540oraş Ianca
    541comuna Bordei Verde
    542comuna Cireşu
    543comuna Dudeşti
    544comuna Galbenu
    545comuna Grădiştea
    546comuna Jirlău
    547comuna Mircea Vodă
    548comuna Racoviţă
    549comuna Surdila-Găiseanca
    550comuna Surdila-Greci
    551comuna Şuţeşti
    552comuna Ulmu
    553comuna Vişani
    554Însurăţeioraşul Însurăţei
    555comuna Bărăganul
    556comuna Berteştii de Jos
    557comuna Ciocile
    558comuna Roşiori
    559comuna Stăncuţa
    560comuna Tufeşti
    561comuna Victoria
    562comuna Viziru
    563comuna Zăvoaia
    564BotoşaniBOTOŞANImunicipiul Botoşani
    565oraşul Darabani
    566oraşul Dorohoi
    567oraşul Flămânzi
    568oraşul Săveni
    569comuna Albeşti
    570comuna Adaşeni
    571comuna Avrămeni
    572comuna Băluşeni
    573comuna Blândeşti
    574comuna Brăeşti
    575comuna Broscăuţi
    576comuna Bucecea
    577comuna Călăraşi
    578comuna Cândeşti
    579comuna Conceşti
    580comuna Copălău
    581comuna Cordăreni
    582comuna Corlăteni
    583comuna Corni
    584comuna Coşula
    585comuna Coţuşca
    586comuna Cristeşti
    587comuna Cristineşti
    588comuna Curteşti
    589comuna Dângeni
    590comuna Dersca
    591comuna Dimăcheni
    592comuna Dobârceni
    593comuna Drăguşeni
    594comuna Durneşti
    595comuna Frumuşica
    596comuna George Enescu
    597comuna Gorbăneşti
    598comuna Hăneşti
    599comuna Hăvârna
    600comuna Hilişeu-Horia
    601comuna Hlipiceni
    602comuna Hudeşti
    603comuna Ibăneşti
    604comuna Leorda
    605comuna Lozna
    606comuna Lunca
    607comuna Manoleasa
    608comuna Mihai Eminescu
    609comuna Mihăileni
    610comuna Mihălăşeni
    611comuna Mileanca
    612comuna Mitoc
    613comuna Nicşeni
    614comuna Păltiniş
    615comuna Pomârla
    616comuna Prăjeni
    617comuna Răchiţi
    618comuna Rădăuţi-Prut
    619comuna Răuşeni
    620comuna Ripiceni
    621comuna Roma
    622comuna Româneşti
    623comuna Santa Mare
    624comuna Şendriceni
    625comuna Stăuceni
    626comuna Ştefăneşti
    627comuna Ştiubieni
    628comuna Suharău
    629comuna Suliţa
    630comuna Todireni
    631comuna Truşeşti
    632comuna Tudora
    633comuna Ungureni
    634comuna Unţeni
    635comuna Văculeşti
    636comuna Vârfu Câmpului
    637comuna Viişoara
    638comuna Vlădeni
    639comuna Vlăsineşti
    640comuna Vorniceni
    641comuna Vorona
    642BraşovBraşovmunicipiul BRAŞOV
    643municipiul Codlea
    644municipiul Săcele
    645oraşul Predeal
    646comuna Bod
    647comuna Budila
    648comuna Cristian
    649comuna Crizbav
    650comuna Dumbrăvita
    651comuna Feldioara
    652comuna Ghimbav
    653comuna Hălchiu
    654comuna Hărman
    655comuna Măieruş
    656comuna Prejmer
    657comuna Sânpetru
    658comuna Tărlungeni
    659comuna Teliu
    660comuna Vama Buzăului
    661Făgăraşmunicipiul Făgăraş
    662comuna Beclean
    663comuna Cincu
    664comuna Drăguş
    665comuna Hârseni
    666comuna Lisa
    667comuna Mândra
    668comuna Părău
    669comuna Recea
    670comuna Sâmbăta de Sus
    671comuna Şercaia
    672comuna Şinca
    673comuna Şinca Veche
    674comuna Şoarş
    675comuna Ucea
    676oraş Victoria
    677comuna Viştea
    678comuna Voila
    679Rupeaoraşul Rupea
    680comuna Apaţa
    681comuna Buneşti
    682comuna Caţa
    683comuna Comana
    684comuna Hoghiz
    685comuna Homorod
    686comuna Jibert
    687comuna Ormeniş
    688comuna Racoş
    689comuna Şoarş
    690comuna Ticuşu
    691comuna Ungra
    692Zărneştioraşul Râşnov
    693oraşul Zărneşti
    694comuna Bran
    695comuna Fundata
    696comuna Holbav
    697comuna Moieciu
    698comuna Poiana Mărului
    699comuna Şinca Nouă
    700comuna Vulcan
    701BuzăuBUZĂUmunicipiul Buzău
    702municipiul Râmnicu Sărat
    703oraşul Nehoiu
    704oraşul Pogoanele
    705comuna Amaru
    706comuna Bălăceanu
    707comuna Balta Albă
    708comuna Beceni
    709comuna Berca
    710comuna Bisoca
    711comuna Blăjani
    712comuna Boldu
    713comuna Bozioru
    714comuna Brădeanu
    715comuna Brăeşti
    716comuna Breaza
    717comuna Buda
    718comuna C.A. Rosetti
    719comuna Calvini
    720comuna Căneşti
    721comuna Cătina
    722comuna Cernăteşti
    723comuna Chiliile
    724comuna Chiojdu
    725comuna Cilibia
    726comuna Cislău
    727comuna Cochirleanca
    728comuna Colţi
    729comuna Costeşti
    730comuna Cozieni
    731comuna Florica
    732comuna Gălbinaşi
    733comuna Gherăseni
    734comuna Ghergheasa
    735comuna Glodeanu Sărat
    736comuna Glodeanu-Siliştea
    737comuna Grebănu
    738comuna Gura Teghii
    739comuna Largu
    740comuna Lopătari
    741comuna Luciu
    742comuna Măgura
    743comuna Mânzăleşti
    744comuna Mărăcineni
    745comuna Mărgăriteşti
    746comuna Merei
    747comuna Mihăileşti
    748comuna Movila Banului
    749comuna Murgeşti
    750comuna Năeni
    751comuna Odăile
    752comuna Padina
    753comuna Pănătău
    754comuna Pardoşi
    755comuna Pârscov
    756comuna Pătârlagele
    757comuna Pietroasele
    758comuna Podgoria
    759comuna Poşta Câlnău
    760comuna Puieşti
    761comuna Racoviţeni
    762comuna Râmnicelu
    763comuna Robeasca
    764comuna Ruşeţu
    765comuna Săgeata
    766comuna Săhăteni
    767comuna Săpoca
    768comuna Săruleşti
    769comuna Scorţoasa
    770comuna Scutelnici
    771comuna Siriu
    772comuna Smeeni
    773comuna Stâlpu
    774comuna Ţinteşti
    775comuna Tisău
    776comuna Topliceni
    777comuna Ulmeni
    778comuna Unguriu
    779comuna Vadu Paşii
    780comuna Vâlcelele
    781comuna Valea Râmnicului
    782comuna Valea Salciei
    783comuna Verneşti
    784comuna Vintilă Vodă
    785comuna Vipereşti
    786comuna Zărneşti
    787comuna Ziduri
    788ClujCluj-Napocamunicipiul CLUJ-Napoca
    789comuna Apahida
    790comuna Baciu
    791comuna Căianu
    792comuna Cămăraşu
    793comuna Chinteni
    794comuna Cojocna
    795comuna Feleacu
    796comuna Floreşti
    797comuna Gilău
    798comuna Măguri-Răcătău
    799comuna Mociu
    800comuna Pălatca
    801comuna Sânpaul
    802comuna Suatu
    803Dejmunicipiul Dej
    804comuna Bobâlna
    805comuna Căşeiu
    806comuna Câţcău
    807comuna Chiuieşti
    808comuna Cuzdrioara
    809comuna Jichişu de Jos
    810comuna Mica
    811comuna Panticeu
    812comuna Recea-Cristur
    813comuna Unguraş
    814comuna Vad
    815Gherlamunicipiul Gherla
    816comuna Aluniş
    817comuna Aşchileu
    818comuna Bonţida
    819comuna Borşa
    820comuna Buza
    821comuna Cătina
    822comuna Corneşti
    823comuna Dăbâca
    824comuna Fizeşu Gherlii
    825comuna Geaca
    826comuna Iclod
    827comuna Jucu
    828comuna Mintiu Gherlii
    829comuna Sânmărtin
    830comuna Sic
    831comuna Ţaga
    832comuna Vultureni
    833Huedinoraşul Huedin
    834comuna Aghireşu
    835comuna Beliş
    836comuna Călăţele
    837comuna Căpuşu Mare
    838comuna Ciucea
    839comuna Gârbău
    840comuna Izvoru Crişului
    841comuna Mănăstireni
    842comuna Mărgău
    843comuna Mărişel
    844comuna Negreni
    845comuna Poieni
    846comuna Rişca
    847comuna Săcuieu
    848comuna Sâncraiu
    849Turdamunicipiul Câmpia Turzii
    850municipiul Turda
    851comuna Aiton
    852comuna Băişoara
    853comuna Călăraşi
    854comuna Ceanu Mare
    855comuna Ciurila
    856comuna Frata
    857comuna Iara
    858comuna Luna
    859comuna Mihai Viteazu
    860comuna Moldoveneşti
    861comuna Petreştii de Jos
    862comuna Ploscoş
    863comuna Sănduleşti
    864comuna Săvădisla
    865comuna Tritenii de Jos
    866comuna Tureni
    867comuna Valea Ierii
    868comuna Viişoara
    869CălăraşiCălăraşimunicipiul CĂLĂRAŞI
    870oraşul Fundulea
    871oraşul Lehliu-Gară
    872comuna Alexandru Odobescu
    873comuna Belciugatele
    874comuna Borcea
    875comuna Ciocăneşti
    876comuna Cuza Vodă
    877comuna Dichiseni
    878comuna Dor Mărunt
    879comuna Dorobanţu
    880comuna Dragalina
    881comuna Dragoş Vodă
    882comuna Frăsinet
    883comuna Grădiştea
    884comuna Gurbăneşti
    885comuna Ileana
    886comuna Independenţa
    887comuna Jegălia
    888comuna Lehliu
    889comuna Lupşanu
    890comuna Modelu
    891comuna Nicolae Bălcescu
    892comuna Perişoru
    893comuna Roseţi
    894comuna Săruleşti
    895comuna Ştefan Cel Mare
    896comuna Ştefan Vodă
    897comuna Tămădău Mare
    899comuna Ulmu
    899comuna Unirea
    900comuna Vâlcelele
    901comuna Valea Argovei
    902comuna Vlad Ţepeş
    903Olteniţamunicipiul Olteniţa
    904oraşul Budeşti
    905comuna Căscioarele
    906comuna Chirnogi
    907comuna Chiselet
    908comuna Curcani
    909comuna Frumuşani
    910comuna Fundeni
    911comuna Gălbinaşi
    912comuna Luica
    913comuna Mânăstirea
    914comuna Mitreni
    915comuna Nana
    916comuna Plătăreşti
    917comuna Radovanu
    918comuna Sohatu
    919comuna Şoldanu
    920comuna Spanţov
    921comuna Ulmeni
    922comuna Vasilaţi
    923CARAŞ-SEVERINReşiţamunicipiul Reşiţa
    924oraşul Bocşa
    925oraşul Moldova Nouă
    926comuna Bănia
    927comuna Berzasca
    928comuna Berzovia
    929comuna Bozovici
    930comuna Brebu
    931comuna Brebu Nou
    932comuna Caraşova
    933comuna Coronini
    934comuna Dalboşeţ
    935comuna Doclin
    936comuna Dognecea
    937comuna Eftimie Murgu
    938comuna Ezeriş
    939comuna Fârliug
    940comuna Gârnic
    941comuna Lăpuşnicel
    942comuna Lăpuşnicu Mare
    943comuna Lupac
    944comuna Măureni
    945comuna Ocna de Fier
    946comuna Pojejena
    947comuna Prigor
    948comuna Ramna
    949comuna Sicheviţa
    950comuna Socol
    951comuna Şopotu Nou
    952comuna Târnova
    953comuna Văliug
    954comuna Vermeş
    955comuna Zorlenţu Mare
    956Caransebeşmunicipiul Caransebeş
    957oraşul Băile Herculane
    958oraşul Oţelu Roşu
    959comuna Armeniş
    960comuna Băuţar
    961comuna Bolvaşniţa
    962comuna Buchin
    963comuna Bucoşniţa
    964comuna Constantin Daicoviciu
    965comuna Copăcele
    966comuna Cornea
    967comuna Cornereva
    968comuna Domaşnea
    969comuna Glimboca
    970comuna Iablaniţa
    971comuna Luncaviţa
    972comuna Marga
    973comuna Mehadia
    974comuna Mehadica
    975comuna Obreja
    976comuna Păltiniş
    977comuna Rusca Montană
    978comuna Sacu
    979comuna Slatina-Timiş
    980comuna Teregova
    981comuna Topleţ
    982comuna Turnu Ruieni
    983comuna Zăvoi
    984Oraviţaoraşul Anina
    985oraşul Oraviţa
    986comuna Berlişte
    987comuna Cărbunari
    988comuna Ciclova Română
    989comuna Ciuchici
    990comuna Ciudanoviţa
    991comuna Forotic
    992comuna Goruia
    993comuna Grădinari
    994comuna Naidăş
    995comuna Răcăşdia
    996comuna Sasca Montană
    997comuna Ticvaniu Mare
    998comuna Vărădia
    999comuna Vrani
    1000ConstanţaConstanţamunicipiul CONSTANŢA
    1001oraşul Basarabi
    1002oraşul Eforie
    1003oraşul Năvodari
    1004oraşul Ovidiu
    1005oraşul Techirghiol
    1006comuna Agigea
    1007comuna Cogealac
    1008comuna Corbu
    1009comuna Cumpăna
    1010comuna Grădina
    1011comuna Istria
    1012comuna Lumina
    1013comuna Mihai Viteazu
    1014comuna Mihail Kogălniceanu
    1015comuna Nicolae Bălcescu
    1016comuna Săcele
    1017comuna Târguşor
    1018comuna Valu lui Traian
    1019Mangaliamunicipiul Mangalia
    1020oraşul Negru Vodă
    1021comuna 23 August
    1022comuna Albeşti
    1023comuna Amzacea
    1024comuna Bărăganu
    1025comuna Cerchezu
    1026comuna Chirnogeni
    1027comuna Comana
    1028comuna Costineşti
    1029comuna Dumbrăveni
    1030comuna Independenţa
    1031comuna Limanu
    1032comuna Mereni
    1033comuna Pecineaga
    1034comuna Topraisar
    1035comuna Tuzla
    1036Medgidiamunicipiul Medgidia
    1037oraşul Cernavodă
    1038oraşul Hârşova
    1039comuna Adamclisi
    1040comuna Aliman
    1041comuna Băneasa
    1042comuna Castelu
    1043comuna Ciobanu
    1044comuna Ciocârlia
    1045comuna Cobadin
    1046comuna Crucea
    1047comuna Cuza Vodă
    1048comuna Deleni
    1049comuna Dobromir
    1050comuna Gârliciu
    1051comuna Ghindăreşti
    1052comuna Horia
    1053comuna Ion Corvin
    1054comuna Lipniţa
    1055comuna Mircea Vodă
    1056comuna Oltina
    1057comuna Ostrov
    1058comuna Pantehmon
    1059comuna Peştera
    1060comuna Poarta Albă
    1061comuna Rasova
    1062comuna Saligny
    1063comuna Saraiu
    1064comuna Seimeni
    1065comuna Siliştea
    1066comuna Topalu
    1067comuna Tortoman
    1068comuna Vulturu
    1069COVASNASfântu Gheorghemunicipiul Sfântu Gheorghe
    1070oraşul Baraolt
    1071comuna Alta Mare
    1072comuna Arcuş
    1073comuna Băţani
    1074comuna Belin
    1075comuna Bixad
    1076comuna Bodoc
    1077comuna Boroşneu Mare
    1078comuna Brăduţ
    1079comuna Chichiş
    1080comuna Dobârlău
    1081comuna Ghidfalău
    1082comuna Hăghig
    1083comuna Ilieni
    1084comuna Malnaş
    1085comuna Micfalău
    1086comuna Ozun
    1087comuna Reci
    1088comuna Vâlcele
    1089comuna Valea Crişului
    1090comuna Valea Mare
    1091comuna Vârghiş
    1092Întorsura Buzăuluicomuna Buzău Ardelean
    1093comuna Mărcuş
    1094Târgu Secuiescmunicipiul Târgu Secuiesc
    1095oraşul Covasna
    1096comuna Barcani
    1097comuna Brateş
    1098comuna Breţcu
    1099comuna Catalina
    1100comuna Cernat
    1101comuna Comandău
    1102comuna Dalnic
    1103comuna Ghelinţa
    1104comuna Lemnia
    1105comuna Mereni
    1106comuna Moacşa
    1107comuna Ojdula
    1108comuna Poian
    1109comuna Sânzieni
    1110comuna Turia
    1111comuna Zăbala
    1112comuna Zagon
    1113DÂMBOVIŢATârgoviştemunicipiul Târgovişte
    1114oraşul Fieni
    1115oraşul Găeşti
    1116oraş Moreni
    1117oraş Pucioasa
    1118oraş Titu
    1119comuna Aninoasa
    1120comuna Băleni
    1121comuna Bărbuleţu
    1122comuna Bezdead
    1123comuna Bilciureşti
    1124comuna Brăneşti
    1125comuna Braniştea
    1126comuna Brezoaele
    1127comuna Buciumeni
    1128comuna Bucşani
    1129comuna Butimanu
    1130comuna Cândeşti
    1131comuna Ciocăneşti
    1132comuna Cobia
    1133comuna Cojasca
    1134comuna Comişani
    1135comuna Conteşti
    1136comuna Corbii Mari
    1137comuna Cornăţelu
    1138comuna Corneşti
    1139comuna Costeştii din Vale
    1140comuna Crângurile
    1141comuna Crevedia
    1142comuna Dărmăneşti
    1143comuna Dobra
    1144comuna Doiceşti
    1145comuna Dragodana
    1146comuna Dragomireşti
    1147comuna Finta
    1148comuna Glodeni
    1149comuna Gura Foii
    1150comuna Gura Ocniţei
    1151comuna Gura Şuţii
    1152comuna Hulubeşti
    1153comuna I.L. Caragiale
    1154comuna Iedera
    1155comuna Lucieni
    1156comuna Ludeşti
    1157comuna Lunguleţu
    1158comuna Malu cu Flori
    1159comuna Măneşti
    1160comuna Mătăsaru
    1161comuna Mogoşani
    1162comuna Moroeni
    1163comuna Morteni
    1164comuna Moţăieni
    1165comuna Niculeşti
    1166comuna Nucet
    1167comuna Ocniţa
    1168comuna Odobeşti
    1169comuna Perşinari
    1170comuna Petreşti
    1171comuna Pietrari
    1172comuna Pietroşiţa
    1173comuna Poiana
    1174comuna Potlogi
    1175comuna Produleşti
    1176comuna Pucheni
    1177comuna Răcari
    1178comuna Raciu
    1179comuna Răscăeţi
    1180comuna Râu Alb
    1181comuna Răzvad
    1182comuna Runcu
    1183comuna Sălcioara
    1184comuna Şelaru
    1185comuna Slobozia Moară
    1186comuna Şotânga
    1187comuna Tărtăşeşti
    1188comuna Tătărani
    1189comuna Ulieşti
    1190comuna Ulmi
    1191comuna Văcăreşti
    1192comuna Valea Lungă
    1193comuna Valea Mare
    1194comuna Văleni-Dâmboviţa
    1195comuna Vârfuri
    1196comuna Vişina
    1197comuna Vişineşti
    1198comuna Vlădeni
    1199comuna Voineşti
    1200comuna Vulcana-Băi
    1201comuna Vulcana-Pandele
    1202DOLJCraiovamunicipiul Craiova
    1203municipiul Calafat
    1204oraşul Băileşti
    1205oraşul Filiaşi
    1206oraşul Segarcea
    1207comuna Afumaţi
    1208comuna Almăj
    1209comuna Amărăştii de Jos
    1210comuna Amărăştii de Sus
    1211comuna Apele Vii
    1212comuna Argetoaia
    1213comuna Bârca
    1214comuna Bechet
    1215comuna Bistreţ
    1216comuna Botoşeşti-Paia
    1217comuna Brabova
    1218comuna Brădeşti
    1219comuna Braloştiţa
    1220comuna Bratovoeşti
    1221comuna Breasta
    1222comuna Bucovăţ
    1223comuna Bulzeşti
    1224comuna Călăraşi
    1225comuna Calopăr
    1226comuna Caraula
    1227comuna Cârcea
    1228comuna Cârna
    1229comuna Carpen
    1230comuna Castranova
    1231comuna Catane
    1232comuna Celaru
    1233comuna Cerat
    1234comuna Cernăteşti
    1235comuna Cetate
    1236comuna Cioroiaşi
    1237comuna Ciupercenii Noi
    1238comuna Coşoveni
    1239comuna Coţofenii din Dos
    1240comuna Coţofenii din Faţă
    1241comuna Dăbuleni
    1242comuna Daneţi
    1243comuna Desa
    1244comuna Dioşti
    1245comuna Dobreşti
    1246comuna Dobroteşti
    1247comuna Drăgoteşti
    1248comuna Drănic
    1249comuna Fărcaş
    1250comuna Galicea Mare
    1251comuna Galiciuica
    1252comuna Gângiova
    1253comuna Gherceşti
    1254comuna Ghidici
    1255comuna Ghindeni
    1256comuna Gighera
    1257comuna Giubega
    1258comuna Giurgiţa
    1259comuna Gogoşu
    1260comuna Goicea
    1261comuna Goleşti
    1262comuna Greceşti
    1263comuna Întorsura
    1264comuna Işalniţa
    1265comuna Izvoare
    1266comuna Leu
    1267comuna Lipovu
    1268comuna Măceşu de Jos
    1269comuna Măceşu de Sus
    1270comuna Maglavit
    1271comuna Malu Mare
    1272comuna Mârşani
    1273comuna Melineşti
    1274comuna Mischii
    1275comuna Moţăţei
    1276comuna Murgaşi
    1277comuna Negoi
    1278comuna Orodel
    1279comuna Ostroveni
    1280comuna Perişor
    1281comuna Pieleşti
    1282comuna Piscu Vechi
    1283comuna Pleniţa
    1284comuna Pleşoi
    1285comuna Podari
    1286comuna Poiana Mare
    1287comuna Predeşti
    1288comuna Radovan
    1289comuna Rast
    1290comuna Robăneşti
    1291comuna Rojişte
    1292comuna Sadova
    1293comuna Sălcuţa
    1294comuna Scăeşti
    1295comuna Seaca de Câmp
    1296comuna Seaca de Pădure
    1297comuna Secu
    1298comuna Siliştea Crucii
    1299comuna Şimnicu de Sus
    1300comuna Sopot
    1301comuna Tălpaş
    1302comuna Teasc
    1303comuna Terpeziţa
    1304comuna Teslui
    1305comuna Ţuglui
    1306comuna Unirea
    1307comuna Urzicuţa
    1308comuna Valea Stanciului
    1309comuna Vârtop
    1310comuna Vârvoru de Jos
    1311comuna Vela
    1312comuna Verbiţa
    1313GORJTârgu Jiumunicipiul Târgu Jiu
    1314municipiul Motru
    1315oraşul Bumbeşti-Jiu
    1316oraşul Novaci
    1317oraşul Rovinari
    1318oraşul Târgu Cărbuneşti
    1319oraşul Ţicleni
    1320oraşul Tismana
    1321oraşul Turceni
    1322comuna Albeni
    1323comuna Alimpeşti
    1324comuna Aninoasa
    1325comuna Arcani
    1326comuna Baia de Fier
    1327comuna Bălăneşti
    1328comuna Băleşti
    1329comuna Bâlteni
    1330comuna Bărbăteşti
    1331comuna Bengeşti-Ciocadia
    1332comuna Berleşti
    1333comuna Bolboşi
    1334comuna Borăscu
    1335comuna Brăneşti
    1336comuna Bumbeşti-Piţic
    1337comuna Bustuchin
    1338comuna Câlnic
    1339comuna Căpreni
    1340comuna Cătunele
    1341comuna Ciuperceni
    1342comuna Crasna
    1343comuna Cruşet
    1344comuna Dănciuleşti
    1345comuna Dăneşti
    1346comuna Drăgoteşti
    1347comuna Drăguţeşti
    1348comuna Fărcăşeşti
    1349comuna Glogova
    1350comuna Godineşti
    1351comuna Hurezani
    1352comuna Ioneşti
    1353comuna Jupâneşti
    1354comuna Leleşti
    1355comuna Licurici
    1356comuna Logreşti
    1357comuna Mătăsari
    1358comuna Muşeteşti
    1359comuna Negomir
    1360comuna Padeş
    1361comuna Peştişani
    1362comuna Plopşoru
    1363comuna Polovragi
    1364comuna Prigoria
    1365comuna Roşia de Amaradia
    1366comuna Runcu
    1367comuna Săcelu
    1368comuna Samarineşti
    1369comuna Săuleşti
    1370comuna Schela
    1371comuna Scoarţa
    1372comuna Slivileşti
    1373comuna Stăneşti
    1374comuna Stejari
    1375comuna Stoina
    1376comuna Ţânţăreni
    1377comuna Teleşti
    1378comuna Turburea
    1379comuna Turcineşti
    1380comuna Urdari
    1381comuna Văgiuleşti
    1382comuna Vladimir
    1383GalaţiGalaţimunicipiul GALAŢI
    1384oraşul Bereşti
    1385oraşul Târgu Bujor
    1386comuna Bălăbăneşti
    1387comuna Bălăşeşti
    1388comuna Băleni
    1389comuna Băneasa
    1390comuna Bereşti-Meria
    1391comuna Braniştea
    1392comuna Cavadineşti
    1393comuna Corni
    1394comuna Cuca
    1395comuna Cuza Vodă
    1396comuna Drăguşeni
    1397comuna Fârţăneşti
    1398comuna Folteşti
    1399comuna Frumuşiţa
    1400comuna Jorăşti
    1401comuna Măstăcani
    1402comuna Oancea
    1403comuna Pechea
    1404comuna Rădeşti
    1405comuna Rediu
    1406comuna Scânteieşti
    1407comuna Schela
    1408comuna Şendreni
    1409comuna Slobozia Conachi
    1410comuna Smârdan
    1411comuna Smulţi
    1412comuna Suceveni
    1413comuna Tuluceşti
    1414comuna Umbrăreşti
    1415comuna Vânători
    1416comuna Vârlezi
    1417comuna Vlădeşti
    1418Lieşticomuna Lieşti
    1419comuna Barcea
    1420comuna Costache Negri
    1421comuna Fundeni
    1422comuna Griviţa
    1423comuna Independenţa
    1424comuna Iveşti
    1425comuna Nămoloasa
    1426comuna Piscu
    1427comuna Tudor Vladimirescu
    1428comuna Umbrăreşti
    1429Tecucimunicipiul Tecuci
    1430comuna Brăhăşeşti
    1431comuna Buciumeni
    1432comuna Cerţeşti
    1433comuna Corod
    1434comuna Cosmeşti
    1435comuna Cudalbi
    1436comuna Drăgăneşti
    1437comuna Ghidigeni
    1438comuna Gohor
    1439comuna Matca
    1440comuna Movileni
    1441comuna Munteni
    1442comuna Negrileşti
    1443comuna Nicoreşti
    1444comuna Poiana
    1445comuna Priponeşti
    1446comuna Ţepu
    1447comuna Valea Mărului
    1448GiurgiuGIURGIUmunicipiul Giurgiu
    1449oraşul Bolintin-Vale
    1450oraşul Mihăileşti
    1451comuna Adunaţii-Copăceni
    1452comuna Băneasa
    1453comuna Bolintin-Deal
    1454comuna Bucşani
    1455comuna Bulbucata
    1456comuna Buturugeni
    1457comuna Călugăreni
    1458comuna Clejani
    1459comuna Colibaşi
    1460comuna Comana
    1461comuna Cosoba
    1462comuna Crevedia Mare
    1463comuna Daia
    1464comuna Floreşti-Stoeneşti
    1465comuna Frăteşti
    1466comuna Găiseni
    1467comuna Găujani
    1468comuna Ghimpaţi
    1469comuna Gogoşari
    1470comuna Gostinari
    1471comuna Gostinu
    1472comuna Grădinari
    1473comuna Greaca
    1474comuna Herăşti
    1475comuna Hotarele
    1476comuna Iepureşti
    1477comuna Isvoarele
    1478comuna Izvoarele
    1479comuna Joiţa
    1480comuna Letca Nouă
    1481comuna Malu
    1482comuna Mârşa
    1483comuna Mihai Bravu
    1484comuna Ogrezeni
    1485comuna Oinacu
    1486comuna Prundu
    1487comuna Putineiu
    1488comuna Răsuceni
    1489comuna Roata de Jos
    1490comuna Săbăreni
    1491comuna Schitu
    1492comuna Singureni
    1493comuna Slobozia
    1494comuna Stăneşti
    1495comuna Stoeneşti
    1496comuna Toporu
    1497comuna Ulmi
    1498comuna Valea Dragului
    1499comuna Vânătorii Mici
    1500comuna Vărăşti
    1501comuna Vedea
    1502HUNEDOARADevamunicipiul Deva
    1503oraşul Simeria
    1504comuna Băcia
    1505comuna Băiţa
    1506comuna Bătrâna
    1507comuna Brănişca
    1508comuna Burjuc
    1509comuna Cârjiţi
    1510comuna Certeju de Sus
    1511comuna Dobra
    1512comuna Gurasada
    1513comuna Hărău
    1514comuna Ilia
    1515comuna Lăpugiu de Jos
    1516comuna Rapoltu Mare
    1517comuna Şoimuş
    1518comuna Veţel
    1519comuna Vorţa
    1520comuna Zam
    1521Bradmunicipiul Brad
    1522comuna Baia de Criş
    1523comuna Blăjeni
    1524comuna Buceş
    1525comuna Bucureşci
    1526comuna Bulzeştii de Sus
    1527comuna Crişcior
    1528comuna Luncoiu de Jos
    1529comuna Ribiţa
    1530comuna Tomeşti
    1531comuna Vălişoara
    1532comuna Vaţa de Jos
    1533Haţegoraşul Haţeg
    1534comuna Baru
    1535comuna Bretea Română
    1536comuna Densuş
    1537comuna General Berthelot
    1538comuna Pui
    1539comuna Răchitova
    1540comuna Râu de Mori
    1541comuna Sălaşu de Sus
    1542comuna Sântămăria-Orlea
    1543comuna Sarmizegetusa
    1544comuna Toteşti
    1545Hunedoaramunicipiul Hunedoara
    1546oraşul Călan
    1547comuna Boşorod
    1548comuna Bunila
    1549comuna Cerbăl
    1550comuna Ghelari
    1551comuna Lelese
    1552comuna Lunca Cernii de Jos
    1553comuna Pestişu Mic
    1554comuna Teliucu Inferior
    1555comuna Topliţa
    1556Orăştiemunicipiul Orăştie
    1557oraşul Geoagiu
    1558comuna Balşa
    1559comuna Beriu
    1560comuna Mărtineşti
    1561comuna Orăştioara de Sus
    1562comuna Romos
    1563comuna Turdaş
    1564Petroşanimunicipiul Petroşani
    1565oraşul Vulcan
    1566oraşul Aninoasa
    1567oraşul Lupeni
    1568oraşul Petrila
    1569oraşul Uricani
    1570comuna Băniţa
    1571HARGHITAMiercurea- Ciucmunicipiul Miercurea Ciuc
    1572oraşul Băile Tuşnad
    1573oraşul Bălan
    1574comuna Cârţa
    1575comuna Ciceu
    1576comuna Ciucsângeorgiu
    1577comuna Cozmeni
    1578comuna Dăneşti
    1579comuna Frumoasa
    1580comuna Leliceni
    1581comuna Lunca de Jos
    1582comuna Lunca de Sus
    1583comuna Mădăraş
    1584comuna Mihăileni
    1585comuna Păuleni-Ciuc
    1586comuna Plăieşii de Jos
    1587comuna Racu
    1588comuna Sâncrăieni
    1589comuna Sândominic
    1590comuna Sânmartin
    1591comuna Sânsimion
    1592comuna Sântimbru
    1593comuna Siculeni
    1594comuna Tomeşti
    1595comuna Tuşnad
    1596Gheorghenioraşul Gheorgheni
    1597comuna Ciumani
    1598comuna Ditrău
    1599comuna Joseni
    1600comuna Lăzarea
    1601comuna Remetea
    1602comuna Suseni
    1603comuna Voşlăbeni
    1604Odorheiu Secuiescmunicipiul Odorheiu Secuiesc
    1605oraşul Cristuru Secuiesc
    1606oraşul Vlăhiţa
    1607comuna Atid
    1608comuna Avrămeşti
    1609comuna Brădeşti
    1610comuna Căpâlniţa
    1611comuna Corund
    1612comuna Dârjiu
    1613comuna Dealu
    1614comuna Feliceni
    1615comuna Lueta
    1616comuna Lupeni
    1617comuna Mărtiniş
    1618comuna Mereşti
    1619comuna Mugeni
    1620comuna Ocland
    1621comuna Porumbeni
    1622comuna Praid
    1623comuna Săcel
    1624comuna Satu Mare
    1625comuna Secuieni
    1626comuna Şimoneşti
    1627comuna Ulieş
    1628comuna Vărşag
    1629comuna Zetea
    1630Topliţaoraşul Topliţa
    1631oraşul Borsec
    1632comuna Bilbor
    1633comuna Corbu
    1634comuna Gălăuţaş
    1635comuna Sărmaş
    1636comuna Subcetate
    1637comuna Tulgheş
    1638ILFOVIlfovoraşul Buftea
    1639oraşul Otopeni
    1640comuna 1 Decembrie
    1641comuna Afumaţi
    1642comuna Baloteşti