LEGE nr. 507 din 28 decembrie 2006privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei și bărbați
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 8 ianuarie 2007  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 56 din 30 august 2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei și bărbați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 8 septembrie 2006, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, punctul 1 va avea următorul cuprins:1. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:(2) (2) Este interzis sa i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate și/sau să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naște pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă.2. La articolul I, după punctul 8 se introduc trei noi puncte, punctele 9-11, cu următorul cuprins:9. Alineatul (1) al articolului 50 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă contravențională de la 1.500 lei la 15.000 lei încălcarea dispozițiilor art. 6 alin. (1^1)-(1^3), art. 8 alin. (1) și (2), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) și (2), art. 11-14 și ale art. 15-23.10. La articolul 50 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:b) Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii, în cazul contravențiilor constând în încălcarea dispozițiilor art. 6 alin. (1^1)-(1^3), precum și ale art. 15-23.11. Articolul 53 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 53Prezenta lege transpune:a) Directiva Consiliului nr. 76/207/CEE din 9 februarie 1976 pentru implementarea principiului egalității de tratament pentru bărbați și femei referitor la accesul la ocupare, pregătire profesională, promovare și condiții de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 39 din 14 februarie 1976, cu modificările și completările aduse prin Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2002/73/CE din 23 septembrie 2002, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 269 din 5 octombrie 2002;b) art. 1, 2, 4, 5, 6 și 7 din Directiva 75/117/CEE din 10 februarie 1975 pentru aplicarea principiului plății egale pentru femei și bărbați, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 45 din 19 februarie 1975;c) art. 10 și 12 din Directiva Consiliului nr. 92/85/CEE din 19 octombrie 1992 privind implementarea măsurilor de încurajare a îmbunătățirii securității și sănătății în munca a lucratoarelor gravide, lauze sau care alapteaza;d) Directiva 97/80/CE din 15 decembrie 1997 privind sarcina probatorie în cazurile de discriminare bazată pe criteriul de sex, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 14 din 20 ianuarie 1998;e) Clauza 2, pct. 5 și 6 din Directiva Consiliului nr. 96/34/CE din 3 iunie 1996 privind Acordul-cadru referitor la concediul pentru creșterea copilului, încheiat de UNICEF, CEIP și CES, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 145 din 19 iunie 1996;f) Directiva 86/613/CEE din 11 decembrie 1986 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei angajați într-o activitate independenta, inclusiv agricolă, precum și protecția lucratoarelor independente în timpul sarcinii și al maternitatii.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  București, 28 decembrie 2006.Nr. 507.---------