HOTĂRÂRE nr. 1.899 din 22 decembrie 2006pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 15 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Ministerul Culturii şi Cultelor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează şi asigură aplicarea strategiei şi politicilor în domeniile culturii şi cultelor."2. După alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Ministerul Culturii şi Cultelor elaborează, în colaborare cu Consiliul Naţional al Audiovizualului, strategia în domeniul audiovizualului şi coordonează elaborarea de către Centrul Naţional al Cinematografiei a strategiei şi politicilor sectoriale în domeniul cinematografiei."3. La articolul 5, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:"5^1 . dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate din convenţiile, acordurile şi alte înţelegeri internaţionale încheiate şi intrate în vigoare, pentru domeniile sale de activitate;".4. După alineatul (1) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Ministerul Culturii şi Cultelor urmăreşte îndeplinirea măsurilor necesare în vederea realizării cerinţelor de aderare la Uniunea Europeană şi garantează ducerea la îndeplinire a obligaţiilor României rezultate din actul aderării şi din prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi din celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, în domeniile sale de activitate."5. La articolul 6 alineatul (1), punctul 40 se abrogă.6. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Culturii şi Cultelor este prevăzută în anexa nr. 1; în cadrul acesteia, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, se mai pot organiza, în condiţiile legii, servicii, birouri sau compartimente, precum şi colective temporare, pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetări."7. După alineatul (1) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Comisarul pentru programul «Sibiu - capitală culturală europeană 2007» şi colectivul operaţional condus de acesta funcţionează, pe perioada derulării programului, în coordonarea ministrului culturii şi cultelor."8. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - (1) În condiţiile legii, la nivelul Ministerului Culturii şi Cultelor se înfiinţează Unitatea de management al proiectului, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile. (2) Structura organizatorică, numărul de persoane şi regulamentul de funcţionare pentru Unitatea de management al proiectului se stabilesc prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. (3) Ministrul culturii şi cultelor numeşte personalul Unităţii de management al proiectului şi stabileşte atribuţiile directorului acesteia. (4) Salarizarea personalului Unităţii de management al proiectului se realizează potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001."9. Alineatul (5) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(5) În îndeplinirea atribuţiilor sale ministrul culturii şi cultelor este ajutat de 2 secretari de stat, un secretar general şi un secretar general adjunct."10. La articolul 12 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) În realizarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct. (3) Secretarul general adjunct este funcţionar public de carieră numit prin concurs sau examen, conform legii."11. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:"Art. 13^1 . - (1) Pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor sale generale şi specifice, Ministerul Culturii şi Cultelor poate colabora cu specialişti în diverse domenii de activitate, prin încheierea de convenţii civile sau contracte individuale de muncă cu timp parţial, după caz. (2) În situaţiile în care persoanele prevăzute la alin. (1) se deplasează în ţară, în interesul instituţiei, Ministerul Culturii şi Cultelor poate suporta cheltuielile de transport, cazare şi diurnă, în condiţiile stabilite de lege pentru personalul propriu, în măsura în care prin convenţiile civile sau contractele individuale de muncă cu timp parţial încheiate s-a prevăzut acest lucru."12. La articolul 15 alineatul (1), punctul 3 va avea următorul cuprins:"3. Participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe."13. La articolul 15 alineatul (1), punctul 4 se abrogă.14. Alineatul (2) al articolului 17 se abrogă.15. Alineatul (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"(2) Ministerul Culturii şi Cultelor are, de asemenea, în dotare, pentru activităţile sale specifice, un microbuz pentru transport de marfă şi persoane, cu un consum mediu lunar de carburanţi de 400 litri, o maşină de teren cu un consum mediu lunar de 450 litri şi două autoturisme, cu un consum mediu lunar de carburanţi de 450 litri."16. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.17. La capitolul II "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat" din anexa nr. 2, nota va avea următorul cuprins:"NOTĂ:Unităţile menţionate la nr. crt. 4-51 pot utiliza un număr maxim de 6.384 de posturi."18. La capitolul III "Instituţii publice finanţate din venituri proprii" din anexa nr. 2, nr. crt. 54 va avea următorul cuprins:
           
      "54.Centrul de Pregătire Profesională în CulturăVenituri proprii"
     +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 15 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul culturiişi cultelor,Adrian Iorgulescup. Ministrul muncii,solidarităţii socialeşi familiei,Cătălin-Ionel Dănilă,secretar de statMinistrulfinanţelor publice,Sebastian TeodorGheorghe VlădescuBucureşti, 22 decembrie 2006.Nr. 1.899.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2005)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Culturii şi CultelorNumărul maxim de posturi - 177(exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului)        ┌──────────────┐       │Direcţia │ ┌──────────┐ ┌──────────────┐     ┌-┤Relaţii ├──────┬───────┤MINISTERUL├───────┐ │Compartimentul│     | │Internaţionale│ │ ├──────────┤ ├─┤Audit public │     | └──────────────┘ │ │ Cabinet │ │ │Intern ├-┐     | ┌──────────────┐ │ └─────┬────┘ │ └──────────────┘ |     | │Serviciul │ │ │ │ ┌──────────────┐ |     ├-┤legislaţie ├──────┤ │ │ │Serviciul ├-┤     | └──────────────┘ │ │ ├─┤juridic │ |     | ┌──────────────┐ │ │ │ └──────────────┘ |     | │Compartimentul│ │ │ │ ┌──────────────┐ |     ├-┤Informaţii ├──────┘ │ └─┤Compartimentul├-┤     | │publice │ │ │control │ |     | └──────────────┘ │ └──────────────┘ |     └-------------------------------------┼----------------------------┬--┘                                           │ | ┌────────────────────────┬────────────────┴───────┬────────────────┐ | │ │ │ │ | │┌───────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌─┴───┴─────┐ ├┤Direcţia │ │Secretar de Stat│ │Secretar de Stat│ ┌-┤Secretar │ ││generală │ ├────────────────┤ ├────────────────┤ | │General │ ││Patrimoniul│ │ Cabinet │ │ Cabinet │ | ├───────────┤ ││cultural │ └─┬──────────────┘ ├────────────────┘ | │Secretariat│ ││naţional │ │ │ | │General │ │├───────────┘ │ │ | └─────┬─────┘ ├┼-----------------┼----------------------┼--------------------┘ │ ││┌──────────────┐ │┌─────────────┐ │ ┌──────────────┘ │├┤Direcţia │ ├┤Direcţia │ │ │ ┌──────────────────┐ │││monumentelor │ ││generală │ │ ├─┤Unitatea de │ │││istorice şi │ ││Creaţie │ │ │ │Politici Publice │ │││arheologice │ ││contemporană,│ │ ┌────────┐ │ └──────────────────┘ ││└──────────────┘ ││diversitate │ │ │Direcţia│ │ ││ ││culturală │ │ │relaţii │ │ ┌──────────────────┐ ││ │└─┬───────────┘ ├─┤culte │ ├─┤Unitatea de │ ││┌──────────────┐ │ │┌───────────────┐ │ └────────┘ │ │management a │ │├┤Direcţia │ │ ├┤Serviciul │ │ │ │Proiectului │ │││muzee, │ │ ││artele │ │ ┌──────────┐│ └──────────────────┘ │││colecţii şi │ │ ││spectacolului │ │ │Serviciul ││ │││garanţii │ │ │└───────────────┘ │ │Asistenţă ││ ┌──────────────────┐ │││guvernamentale│ │ │┌───────────────┐ └─┤Învăţământ│├─┤Unitatea de │ ││└──────────────┘ │ ││Serviciul │ └──────────┘│ │afaceri europene │ ││ │ ├┤diversitate │ │ └──────────────────┘ ││ │ ││culturală │ │ ││┌──────────────┐ │ │└───────────────┘ │ ┌──────────────────┐ │└┤Compartimentul│ │ │┌───────────────┐ ├─┤Direcţia │ │ │patrimoniu │ │ ││Biroul │ │ │managementul │ │ │imaterial şi │ │ ││promovarea │ │ │resurselor umane, │ │ │aşezăminte │ │ ├┤creaţiei şi │ │ │servicii │ │ │culturale │ │ ││moştenirii │ │ │deconcentrate │ │ └──────────────┘ │ ││culturale │ │ │parteneriate │ │ │ ││scrise │ │ │teritoriale │ │ │ │└───────────────┘ │ └──────────────────┘ │ │ │ ┌───────────────┐ │ │ │ └──┤Compartimentul │ ├─┬──────────────────┐ │ ┌──────────────┐ │ │cinematografie,│ │ │Direcţia buget, │ └─┤Compartimentul│ │ │strategii │ │ │finanţe, │   │monumente de │ │ │audiovizuale │ │ │contabilitate │   │for public, │ │ └───────────────┘ │ └──────────────────┘   │arhitectură │ │ ┌───────────────┐ │   └──────────────┘ └───┤Compartimentul │ │ ┌──────────────────┐                        │pentru relaţia │ └─┤Direcţia achiziţii│                        │cu Parlamentul │ │publice, │                        │şi dialog │ │dezvoltare, │                        │social │ │administrativ │                        └───────────────┘ └──────────────────┘-------