ORDIN nr. 2.459 din 18 decembrie 2006pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar - RACR-AD-AACDA
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.056 din 30 decembrie 2006    Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi ale art. 63 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 12 şi 13 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementarea aeronautica civilă română privind autorizarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar - RACR-AD-AACDA, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală aviatie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin transpune prevederile art. 14 din Directiva Consiliului 96/67/EC privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturile din Comunitate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JO) nr. 272/1996, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.  +  Articolul 6La aceeaşi dată Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 358/2002 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar - RACR-AD-AACDA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 9 mai 2002, se abroga.  +  Articolul 7Certificatele de autorizare emise de Regia Autonomă Autoritatea Aeronautica Civilă Română agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar până la data intrării în vigoare a prezentei reglementări sunt valabile până la expirarea lor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2007.Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuBucureşti, 18 decembrie 2006.Nr. 2.459.  +  AnexăREGLEMENTARI 18/12/2006