ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 21 decembrie 2006pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006  Având în vedere prevederile art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, situaţia extraordinară se motivează prin necesitatea urgentă de asigurare a cadrului juridic privind condiţiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură pentru realizarea unor producţii competitive şi în scopul asigurării securităţii alimentare a populaţiei şi pentru protejarea mediului, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene, având în vedere aderarea României la Uniunea Europeană. Conform Tratatului de aderare, România poate aplica în următorii 3 ani măsurile de sprijin care sunt aprobate prin acte normative în vigoare la data aderării. Nepromovarea acestui act normativ până la data de 31 decembrie 2006 elimină posibilitatea acordării sprijinului financiar în agricultură de la bugetul de stat după data aderării, cu consecinţe dintre cele mai grave privind funcţionarea exploataţiilor agricole din România.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se aprobă acordarea sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului. (2) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) se acordă numai pentru activităţile care nu sunt finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european piscicol, fonduri structurale şi de coeziune.  +  Articolul 2Sursa de finanţare a sprijinului prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă se asigură anual din bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale asigură, prin Direcţia generală implementare politici sectoriale şi de piaţă şi Direcţia buget-finanţe, elaborarea reglementărilor sectoriale şi gestionarea fondurilor financiare, necesare acordării sprijinului financiar prevăzut la art. 1. (2) Instituţia responsabilă pentru implementarea sprijinului financiar este Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv prin sucursalele judeţene ale acesteia sau, după caz, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 4În domeniul agriculturii se acordă sprijin financiar pentru activităţi comune acestui domeniu, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Capitolul II Sectorul vegetal  +  Articolul 5 (1) În sectorul vegetal se acordă sprijin financiar în următoarele domenii: a) legume-fructe, proaspete şi prelucrate; b) culturi de câmp; c) plantaţii pomicole; d) plantaţii viticole; e) tutun, hamei, cartof, plante medicinale şi aromatice, flori, plante dendrologice şi ornamentale. (2) Activităţile din sectorul vegetal pentru care se poate acorda sprijin financiar sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 6Beneficiarii sprijinului financiar prevăzut la art. 5 sunt producătorii agricoli din sectorul vegetal, persoane fizice şi/sau persoane juridice, care sunt înregistraţi în Registrul agricol/Registrul fermelor/alte evidenţe funciare şi exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole destinate comercializării, precum şi grupuri de producători recunoscute/recunoscute preliminar şi organizaţii de producători recunoscute.  +  Capitolul III Sectorul zootehnic  +  Articolul 7În scopul dezvoltării sectorului zootehnic se acordă sprijin financiar din bugetul de stat pentru: a) ameliorarea populaţiilor de animale; b) îmbunătăţirea calităţii produselor de origine animală; c) îmbunătăţirea calităţii producţiei obţinute pe pajişti; d) susţinerea măsurilor privind producerea şi comercializarea produselor apicole.  +  Articolul 8Beneficiarii sprijinului financiar prevăzut la art. 7 sunt producătorii agricoli din sectorul zootehnic, crescători de animale, persoane fizice şi/sau persoane juridice care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, şi sunt înregistraţi în Registrul agricol/Registrul naţional al exploataţiilor, precum şi grupurile de producători recunoscute şi asociaţiile profesionale ale crescătorilor de animale, constituite conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 9Activităţile din sectorul zootehnic pentru care se acordă sprijin financiar sunt cele prevăzute în anexa nr. 3.  +  Capitolul IV Sectorul de îmbunătăţiri funciare  +  Articolul 10În sectorul îmbunătăţirilor funciare se acordă sprijin financiar pentru: a) asigurarea stării de funcţionare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare; b) investiţii pentru modernizarea şi retehnologizarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare.  +  Articolul 11Beneficiarii sprijinului financiar prevăzut la art. 10 sunt organizaţiile de îmbunătăţiri funciare, federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, după caz.  +  Articolul 12Activităţile din sectorul îmbunătăţirilor funciare pentru care se poate acorda sprijin financiar sunt cele prevăzute în anexa nr. 4.  +  Capitolul V Sectorul de organizare şi sistematizare a teritoriului  +  Articolul 13În scopul dezvoltării unor programe de organizare şi sistematizare a teritoriului agricol şi în general a spaţiului rural, se acordă sprijin financiar pentru: a) elaborarea de studii şi proiecte de organizare şi amenajare a teritoriului agricol; b) implementarea în condiţiile legii a proiectelor de organizare şi amenajare a teritoriului, pentru comasarea terenurilor fragmentate şi rectificarea hotarelor parcelelor comasate, pentru dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii rurale din proiectele de organizare a teritoriului.  +  Articolul 14Beneficiarii sprijinului financiar prevăzut la art. 13 sunt proprietarii de parcele agricole care desfăşoară activităţi cu caracter comercial în mediul rural, persoane fizice autorizate şi/sau persoane juridice, precum şi grupurile de producători şi asociaţiile profesionale care desfăşoară activităţi în mediul rural şi sunt constituite conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 15Activităţile de organizare şi amenajare a teritoriului pentru care se poate acorda sprijin financiar sunt cele prevăzute în anexa nr. 5.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 16 (1) Lista activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar, cuantumul sprijinului exprimat ca procent din cheltuiala eligibilă aferentă fiecărei activităţi şi/sau ca sumă fixă pe unitatea de măsură, precum hectar/tonă/cap animal/familii albine/1, dintre activităţile cuprinse în anexele nr. 1-5, precum şi suma totală alocată fiecărei activităţi se aprobă anual, prin hotărâre a Guvernului. (2) Normele metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile prevăzute în anexele nr. 1-5, precum şi condiţiile de eligibilitate se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 17 (1) Utilizarea sprijinului financiar pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat este interzisă şi se consideră sprijin financiar necuvenit. (2) Sumele necuvenite acordate sub formă de sprijin se recuperează, cu aplicarea dobânzilor şi penalităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Legea nr. 454/2003 privind condiţiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură şi silvicultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 22 noiembrie 2003.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Dan Ştefan MotreanuMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 123.  +  Anexa 1 ACTIVITĂŢILE COMUNE DIN AGRICULTURĂpentru care se pot acorda forme de sprijin financiar
  *Font 9*
  Nr. crt. Activităţi din agricultura
  a) creditarea investitiilor pentru:
  1. organizarea şi functionarea laboratoarelor acreditate pentru efectuarea analizelor fizico-chimice ale produselor agroalimentare
  2. reamenajarea unor suprafete de orezarii
  3. susţinerea plantatiilor viticole, pomicole, de arbusti fructiferi şi hamei tinere până la intrarea pe rod
  4. retehnologizarea fabricilor de bere şi suplimente alimentare
  5. introducerea programelor de certificare a calităţii, sisteme bazate pe analiza riscurilor şi punctelor critice de control (HACCP), inclusiv seriile ISO, a sistemelor de urmărire şi de asigurare a respectarii normelor de autenticitate în vederea comercializarii
  6. dotarea tehnica (tractoare şi utilaje) pentru producerea rasadului, cultivarea, recoltarea, sortarea, impachetarea/balotarea tutunului, precum şi instalaţii de uscare a tutunului
  7. dotarea tehnica pentru cultivare, recoltare, uscare, condiţionare, ambalare, depozitare, prelucrare, procesare, masurarea, analiza, cercetarea şi controlul parametrilor fizici, chimici şi microbiologici, pentru ventilatie şi filtrare a aerului în spatiile de procesare a plantelor medicinale şi aromatice în diferite forme de utilizare, inclusiv predozate
  8. centre de mecanizare şi/sau asociaţii pentru mecanizare specializate pentru servicii în agricultura
  9. brutarii, inclusiv mijloace de transport specializate
  10. distilerii pentru tuica şi rachiuri de fructe, inclusiv mijloace de transport specializate
  11. exploatatii de animale de blana, inclusiv achizitia de material biologic (nurci, dihori, vulpi argintii, vulpi polare, nutrii şi iepuri)
  12. cabinete private sanitare veterinare - construcţie şi dotare
  13. fabrici de nutreturi combinate (de până la 10 t/h)
  14. achizitionarea de animale de reproductie cu mare valoare genetica din speciile bovine, porcine, ovine, caprine şi păsări
  15. achizitii necesare preluării, modernizarii şi/sau infiintarii fermelor
  16. instalaţii fixe sau mobile pentru producerea de energii alternative
  17. susţinerea producerii de material saditor baza pentru plantatii mama furnizoare ramuri altoi, coarde altoi, plantatii marcotiere portaltoi pentru înfiinţarea pepinierelor pomicole, viticole şi dendrologice
  18. susţinerea producerii de material saditor certificat pentru pomi, arbusti fructiferi, stoloni pentru capsunarii şi/sau material saditor pentru hamei, cartof şi plante medicinale şi aromatice
  19. unităţi noi sau modernizarea unităţilor existente necesare depozitarii produselor agroalimentare şi refacerea infrastructurii pietelor
  b) susţinerea depozitarii productiei agricole
  1. susţinerea unor cheltuieli de depozitare a produselor agricole
  c) susţinerea programelor de promovare a produselor agricole
  1. susţinerea promovarii produselor agricole din sectorul vegetal şi zootehnic
  d) susţinerea intrarii şi operarii pe bursa a producătorilor/comerciantilor
  1. susţinerea unor costuri privind intrarea şi operarea pe bursa
  e) susţinerea asociaţiilor profesionale din agricultura
  1. susţinerea participării şi organizarii de expozitii, targuri, concursuri, pentru asociaţiile profesionale din agricultura
  2. susţinerea achizitionarii de către asociaţii profesionale din agricultura de aparatura IT, software, baza de date
  3. susţinerea asociaţiilor în vederea participării la organizaţiile constituite la nivelul Uniunii Europene
  f) susţinerea unor costuri de productie
  1. susţinerea energiei termice şi electrice pentru culturile realizate în sere şi solarii incalzite
  2. subventionarea motorinei pentru lucrarile din agricultura
  3. subventionarea rovignetelor pentru agricultura
  g) susţinerea dobanzii creditelor pentru investitii
  1. subventionarea dobanzii creditelor pentru investitii
   +  Anexa 2 ACTIVITĂŢILE DIN SECTORUL VEGETALpentru care se pot acorda forme de sprijin financiar
  *Font 9*
  Nr. crt. Activităţi din sectorul vegetal
  a) legume-fructe
  1. Susţinerea costurilor pentru apa potabila utilizata pentru spalarea legumelor şi fructelor în procesul de pregatire pentru comercializare în stare proaspata sau procesare
  2. Sprijin financiar pentru functionarea grupurilor de producători recunoscute, intocmirea planurilor de recunoastere şi cofinantarea fondurilor operationale înfiinţate de către grupurile de producători recunoscute preliminar şi de organizaţiile de producători recunoscute
  3. Sustinere financiară pentru implementarea Sistemului European de Bune Practici Agricole EUREPGAP în domeniul legumelor şi fructelor
  4. Sprijin financiar pentru legumele produse în serele incalzite şi ciupercile de cultura produse în spatii climatizate
  5. Sprijin financiar pentru legumele şi fructele destinate prelucrarii industriale
  6. Sprijin financiar pentru achizitionarea de ambalaje şi materiale de reclama
  b) culturi de camp
  1. procesarea fibrelor de în şi canepa
  2. susţinerea productiei marfa la culturile de sfecla de zahar, orez, în şi canepa pentru fibra, culturi energetice (biocombustibil şi biomasa)
  c) sector viticol
  1. susţinerea costurilor aferente autorizarii plantatiilor viticole pentru producerea strugurilor de vin cu denumire de origine controlata, certificării şi marcarii vinurilor cu denumire de origine controlata
  2. susţinerea costurilor aferente completarii golurilor în plantatiile viticole
  3. susţinerea costurilor aferente aplicarii tratamentelor fitosanitare în plantatiile viticole cu soiuri nobile pentru struguri de masa şi vin, inclusiv pentru vinuri cu denumire de origine controlata
  d) tutun
  1. susţinerea achizitionarii instalaţiilor de uscare destinate îmbunătăţirii calităţii tutunului din soiurile de tutun care se încadrează în grupa tutunurilor flue-cured
  2. susţinerea programelor de introducere a tehnologiilor performante de producere de rasaduri de tutun
  3. susţinerea productiei marfa la cultura de tutun
  4. susţinerea calităţii tutunului prin acordarea unei prime în cuantum de 65% din prima acordată de Uniunea Europeana în cadrul schemei de ajutoare prevăzută în organizarea comuna de piaţa
  e) hamei
  1. susţinerea introducerii sistemului de certificare în vederea denumirii de origine a hameiului
  2. susţinerea productiei de hamei cu un continut ridicat în acizi alfa şi la cerinţele de calitate stabilite prin contract
  f) cartof
  1. susţinerea costurilor pentru producerea cartofului, din soiuri specifice, la parametrii de calitate solicitati pentru procesare
  2. programe pentru susţinerea financiară a asanarii virotice în zonele închise
  3. sprijinirea productiei de cartof pentru industrializare la calitatea şi cerinţele specifice normelor tehnice de procesare stabilite prin contracte
  g) plante medicinale şi aromatice
  1. susţinerea productiei de plante medicinale şi aromatice realizate în condiţiile de calitate stabilite prin contract
  2. susţinerea programelor de preluare a unor plante din flora spontana în cultura
  3. susţinerea programelor de condiţionare, prelucrari intermediare şi finite a plantelor medicinale şi aromatice prezentate spre utilizare, inclusiv în forme predozate: ceaiuri, capsule, comprimate, tincturi, extracte, siropuri, solutii, uleiuri esentiale, unguente precum şi obtinere de uleiuri volatile
  h) flori plante dendrologice şi ornamentale
  1. sprijin pentru producţia de flori, plante dendrologice şi ornamentale în camp, în spatii protejate sau amenajate
  2. susţinerea realizării sistemului de monitorizare a preturilor: preţuri la import, preţuri practicate pe pieţele reprezentative şi pe piaţa interna compatibil cu sistemul comunitar
  3. sprijin pentru acoperirea costurilor energetice în sere şi spatii protejate
   +  Anexa 3 ACTIVITĂŢILE DIN SECTORUL ZOOTEHNICpentru care se poate acorda sprijin financiar
  *Font 9*
  Nr. crt. Activităţi din sectorul zootehnic
  a) Susţinerea ameliorarii populatiilor de animale
  1. conducerea registrelor genealogice la speciile şi rasele de animale
  2. efectuarea controlului oficial al performantelor de productie la speciile de animale
  3. efectuarea analizei calităţii produselor animaliere în vederea evaluării genetice a animalelor
  4. elaborarea şi întreţinerea sistemului informatic, constituirea bazelor de date şi estimarea valorii de ameliorare a animalelor
  5. introducerea, la nivelul fermelor, a tehnicilor, biotehnologiilor şi practicilor moderne de reproductie la speciile de animale
  6. susţinerea cheltuielilor de testare a masculilor de reproductie la speciile de animale
  7. susţinerea cheltuielilor pentru efectuarea testului naţional de disectie pentru autorizarea echipamentelor de clasificare a carcaselor de porcine conform Sistemului de clasificare EUROP şi pentru stabilirea formulei matematice de calcul al procentului de tesut muscular în carcasa, pentru porcinele din România
  b) Susţinerea îmbunătăţirii calităţii produselor de origine animala
  8. îmbunătăţirea calităţii productiilor de carne prin susţinerea financiară a implementarii sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine
  9. îmbunătăţirea calităţii şi a parametrilor de productie în cresterea efectivelor de porcine şi păsări prin susţinerea productiei de carne de porc şi pasare-pui broiler şi a productiei de oua consum
  10. îmbunătăţirea calităţii şi igienei laptelui de vaca destinat procesarii pentru atingerea standardelor de calitate din Uniunea Europeana
  11. îmbunătăţirea calităţii productiei de miere prin susţinerea familiilor de albine
  c) Susţinerea îmbunătăţirii calităţii productiei obtinute pe pajisti
  12. achizitionare de seminte, fertilizanti şi lucrari de sporire a potentialului de productie al solului
  d) Susţinerea masurilor pentru producerea şi comercializarea produselor apicole
  13. asistenţa tehnica a apicultorilor sau grupurilor de apicultori, cu scopul îmbunătăţirii condiţiilor de productiei
  14. susţinerea achizitionarii de medicamente în vederea combaterii varoozei
  15. rationalizarea transhumantei prin achizitionarea de platforme apicole noi
  16. susţinerea laboratoarelor autorizate care efectueaza analizele proprietăţilor fizico-chimice ale mierii prin sprijinirea investitiilor realizate
  17. susţinerea repopularii în stupi pe teritoriul naţional prin achizitionarea matcilor din rasa autohtona
  18. susţinerea colaborarii formelor asociative din domeniu cu organisme specializate în realizarea programelor de cercetare aplicata în domeniul apiculturii şi a produselor apicole
   +  Anexa 4 ACTIVITĂŢILE DIN SECTORUL DE IMBUNATATIRI FUNCIAREpentru care se pot acorda forme de sprijin financiar
  *Font 9*
  Nr. crt. Activităţi din sectorul de imbunatatiri funciare
  a) asigurarea stării de functionare a infrastructurii de imbunatatiri funciare
  1. menţinerea în functiune, prin realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparatii, precum şi asigurarea pazei şi protectiei infrastructurii de imbunatatiri funciare situate în cadrul teritoriului organizaţiilor de imbunatatiri funciare sau al federatiilor de organizaţii de imbunatatiri funciare şi aflate în proprietatea sau folosinţă acestora
  2. executarea lucrărilor de aducere în stare de functiune a infrastructurii de imbunatatiri funciare situate în cadrul teritoriului organizaţiilor ele imbunatatiri funciare sau al federatiilor de organizaţii de imbunatatiri funciare şi aflate în proprietatea sau folosinţă acestora
  3. executarea lucrărilor de punere în functiune de către Administratia Naţionala a Imbunatatirilor Funciare a infrastructurii de imbunatatiri funciare situate în cadrul teritoriului organizaţiilor de imbunatatiri funciare sau al federatiilor de organizaţii de imbunatatiri funciare şi care, din cauza stării de degradare, nu s-a putut transmite în proprietatea sau folosinţă acestora
  b) investitii pentru modernizarea şi retehnologizarea infrastructurii de imbunatatiri funciare
  4. modernizarea şi retehnologizarea infrastructurii de imbunatatiri funciare aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Imbunatatirilor Funciare şi situate în cadrul teritoriului organizaţiilor de imbunatatiri funciare sau al federatiilor de organizaţii de imbunatatiri funciare şi care, din cauza stării avansate de degradare, nu s-a putut transmite în proprietatea sau folosinţă acestora
   +  Anexa 5 ACTIVITĂŢILE DE ORGANIZARE ŞI AMENAJARE A TERITORIULUIpentru care se pot acorda forme de sprijin financiar
  *Font 9*
  Nr. crt. Activităţile de organizarea şi amenajarea teritoriului
  a) Susţinerea cheltuielilor pentru realizarea studiilor şi proiectelor de organizarea şi amenajarea, teritoriului
  1. studii de prefezabilitate
  2. sondaje şi statistici în mediul rural pentru determinarea opiniei publice locale
  3. promovarea şi mediatizarea masurilor de organizarea şi amenajarea teritoriului în scopul optimizarii exploatatiilor agricole şi a activităţilor economice din mediul rural şi a dezvoltării rurale
  4. realizarea, actualizarea şi gestionarea Sistemului informational în agricultura şi silvicultura (SIAS) pe unitatea administrativ teritoriala
  5. studii de fezabilitate şi proiecte tehnice de organizarea şi amenajarea teritoriului
  b) Susţinerea implementarii, în condiţiile legii, a proiectelor de organizarea şi amenajarea teritoriului, din proiectele de organizare a teritoriului.
  6. comasarea terenurilor fragmentate
  7. rectificarea hotarelor parcelelor comasate
  8. dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii rurale cuprinse în proiectele de organizarea şi amenajarea teritoriului
  9. amenajarea/reamenajarea conform datelor şi recomandarilor cuprinse în SIAS a terenurilor acide, alcalice, nisipoase, etc.
  10. măsuri agropedoameliorative, de nivelare, de destelenire, de prevenire a eroziunii solului
  -----------