DECIZIE nr. 736 din 24 octombrie 2006referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor menţiunii de la pct. VI din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2007    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorŞerban Viorel Stănoiu - judecătorAntonia Constantin - procurorPatricia Marilena Ionea - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor menţiunii de la pct. VI din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, excepţie ridicată din oficiu de Tribunalul Sibiu - Secţia civilă în dosarele nr. 1.698/2006, nr. 1.699/2006, nr. 1.692/2006 şi nr. 1.700/2006.Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 5 octombrie 2006 şi au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronunţarea la data de 17 octombrie 2006 şi apoi la data de 24 octombrie 2006.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:Prin încheierile din 15 iunie 2006, pronunţate în dosarele nr. 1.698/2006, nr. 1.699/2006, nr. 1.692/2006 şi nr. 1.700/2006, Tribunalul Sibiu - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor menţiunii de la pct. VI din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat. Excepţia a fost ridicată din oficiu de instanţa de judecată cu prilejul soluţionării unor contestaţii formulate împotriva deciziilor de recalculare a pensiilor.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate Tribunalul Sibiu - Secţia civilă susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate contravin principiului constituţional al egalităţii în drepturi, întrucât nu iau în considerare la stabilirea bazei de calcul a pensiilor anumite categorii de venituri realizate de salariaţi anterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 şi pentru care s-a plătit contribuţia de asigurări sociale, creându-se astfel discriminări între diferitele categorii de asiguraţi în raport cu data pensionării. În sprijinul celor susţinute, invocă art. 78 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, care prevede că numărul de puncte realizat în fiecare lună se calculează prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile şi adaosurile, la salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice, şi dispoziţiile pct. 19 din Normele de aplicare a Legii nr. 19/2000, care stabilesc ce se înţelege prin sintagma "salariile individuale brute realizate lunar, inclusiv sporurile şi adaosurile", sintagmă ce ia în calcul şi veniturile excluse de dispoziţiile de lege criticate.În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia ridicată.Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată, textele de lege criticate neinstituind privilegii ori discriminări între persoane aflate în situaţii identice. În acest sens, arată că, potrivit art. 23 alin. (1) şi art. 26 alin. (1) lit. d) şi e) şi alin. (2) din Legea nr. 19/2000, în baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale în cazul asiguraţilor se includ sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau contractul colectiv de muncă, însă nu şi sumele reprezentând participarea salariaţilor la profit, premii şi alte drepturi exceptate prin legi speciale, sume asupra cărora nu se datorează contribuţia de asigurări sociale şi care nu sunt luate în calcul la stabilirea cuantumului acesteia. De asemenea, arată că legiuitorul este în drept să stabilească modalităţile de calcul al pensiilor, precum şi să le modifice pe acestea, potrivit obiectivelor ce le urmăreşte prin reglementările ce le instituie, fără ca aceasta să reprezinte o încălcare a principiului constituţional al egalităţii în drepturi.Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, contravenind art. 16 alin. (1) din Constituţie. Astfel, consideră că salariaţii care au plătit contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile care nu făceau parte din baza de calcul a pensiilor anterior datei de 1 aprilie 2001 sunt supuşi aceluiaşi tratament juridic cu persoanele care nu au achitat această contribuţie.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2) şi ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile menţiunii de la pct. VI din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, aprobată prin Legea nr. 78/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 11 aprilie 2005. Potrivit art. 4 alin. (2) din ordonanţă, anexa face parte integrantă din acest act normativ. Menţiunea de la pct. VI din anexă prevede că: "Nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001:- formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale;- participarea la beneficii a oamenilor muncii din unităţile economice;- premiile anuale şi premiile acordate în cursul anului pentru realizări deosebite;- recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate;- diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer;- drepturile de autor;- drepturile plătite potrivit dispoziţiilor legale, în cazul desfacerii contractului de muncă;- al 13-lea salariu;- alte sporuri care nu au avut caracter permanent."În susţinerea neconstituţionalităţii dispoziţiilor de lege criticate, Tribunalul Sibiu - Secţia civilă invocă încălcarea principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări, consacrat de art. 16 din Constituţie.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) din Constituţie, drepturile cetăţenilor la pensie şi la alte forme de asigurări şi asistenţă socială sunt prevăzute de lege. Astfel, atribuţia de a stabili condiţiile şi criteriile de acordare a acestor drepturi, inclusiv modalităţile de calcul a cuantumului lor, revine în exclusivitate legiuitorului. Acesta, în considerarea unor schimbări intervenite în posibilităţile de acordare şi dimensionare a drepturilor de asigurări sociale, poate modifica, ori de câte ori consideră că este necesar, criteriile de calcul al cuantumului acestor drepturi, dar cu efecte numai pentru viitor. Prin urmare, ţine de opţiunea liberă a legiuitorului stabilirea veniturilor realizate de titularii dreptului la pensie care se includ în baza de calcul pentru stabilirea cuantumului pensiilor.Noua legislaţie privind sistemul public de pensii recunoaşte ca stagiu de cotizare vechimea în muncă considerată utilă de legislaţia anterioară pentru determinarea dreptului la pensie. În menţiunea criticată pentru neconstituţionalitate se precizează în mod expres că nu se iau în calcul la stabilirea punctajului mediu anual acele venituri care, potrivit legislaţiei anterioare, nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor. Aceste dispoziţii nu modifică, cu efect retroactiv, legislaţia anterioară. Verificarea împrejurărilor dacă, potrivit legislaţiei anterioare, s-au încasat sau nu contribuţii la asigurările sociale de stat pentru veniturile excluse de la stabilirea punctajului anual şi dacă aceste venituri au făcut sau nu parte din baza de calcul a pensiilor constituie probleme de fapt şi de aplicare a legii în cazuri concrete individuale, a căror soluţionare intră în competenţa exclusivă a instanţei judecătoreşti.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor menţiunii de la pct. VI din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, excepţie ridicată din oficiu de Tribunalul Sibiu - Secţia civilă în dosarele nr. 1.698/2006, nr. 1.699/2006, nr. 1.692/2006 şi nr. 1.700/2006.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 24 octombrie 2006.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Patricia Marilena Ionea---