HOTĂRÂRE nr. 1.864 din 21 decembrie 2006pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European şi pentru stabilirea formei şi conţinutului documentelor care se eliberează cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor lor de familie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 29 decembrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 33^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Se aprobă forma şi conţinutul certificatului de înregistrare şi ale cărţii de rezidenţă permanentă care se eliberează cetăţenilor Uniunii Europene, precum şi ale cărţii de rezidenţă şi ale cărţii de rezidenţă permanentă care se eliberează membrilor de familie ai acestora, cetăţeni ai unor state terţe, prevăzute în anexele nr. 2-5.  +  Articolul 2Documentele prevăzute la art. 1 alin. (2) se eliberează titularilor după achitarea costului acestora, a costurilor operaţiunilor de emitere, precum şi, după caz, a altor taxe şi tarife stabilite conform legii, în aceleaşi condiţii ca şi pentru cetăţenii români.  +  Articolul 3 (1) Documentele prevăzute la art. 1 alin. (2) vor fi realizate prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Materialele necesare producerii cărţilor de rezidenţă care se eliberează cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora se achiziţionează de către Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor şi se distribuie cu titlu gratuit Autorităţii pentru străini. (3) Confecţionarea cărţilor de rezidenţă care se eliberează cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora se realizează de către Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor. (4) Contravaloarea cărţilor de rezidenţă care se eliberează cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora se constituie venit la bugetul de stat. (5) În termen de 30 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, Autoritatea pentru străini, Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor şi Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor vor încheia un protocol de colaborare în vederea producerii documentelor care se eliberează cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora.  +  Articolul 4 (1) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cetăţenii Uniunii Europene şi membrii de familie ai acestora, care îşi exercită dreptul de rezidenţă în România şi care au obţinut anterior un drept de şedere potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să se prezinte la formaţiunile teritoriale ale Autorităţii pentru străini în vederea preschimbării documentelor eliberate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele corespunzătoare, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Preschimbarea documentelor prevăzute la alin. (1) se efectuează cu aplicarea dispoziţiilor art. 2. (3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), documentele eliberate cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi reţinute de către autorităţile competente şi transmise de îndată Autorităţii pentru străini, titularul fiind îndrumat să se adreseze formaţiunii teritoriale a Autorităţii pentru străini pe raza căreia acesta declară că şi-a stabilit rezidenţa, în vederea eliberării documentelor prevăzute în art. 15, art. 16 alin. (1), art. 19 alin. (1) şi art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Autorităţile competente prevăzute la alin. (3) sunt: a) Autoritatea pentru străini; b) Inspectoratul General al Poliţiei Române; c) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră; d) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul educaţiei şi cercetării,Mihail HărdăuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 1.864.  +  Anexa 1 NORME METODOLOGICEde aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilorstatelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European  +  Articolul 1Prezentele Norme metodologice reglementează modul de punere în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă.  +  Secţiunea 1 Proceduri privind intrarea şi ieşirea de pe teritoriul României  +  Articolul 2 (1) Viza de intrare pentru membrii de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene se acordă, la cerere, de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, cu aprobarea prealabilă a Centrului Naţional de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în termen de 48 ore şi fără plata taxelor consulare. (2) În vederea obţinerii vizei de intrare în România, persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să prezinte: a) cererea tip; b) paşaportul valabil; c) paşaportul, sau actul de identitate al cetăţeanului Uniunii Europene în original şi în fotocopie, iar în cazul în care cetăţeanul Uniunii Europene se află deja pe teritoriul României, copia paşaportului sau a actului de identitate, precum şi copia documentului care atestă rezidenţa pe teritoriul României al cetăţeanului Uniunii Europene, certificată conform cu originalul de către Autoritatea pentru străini; d) după caz, următoarele documente: i) documente doveditoare a căsătoriei, respectiv a legăturii de rudenie cu cetăţeanul Uniunii Europene, pentru membrii de familie;îi) documente emise de autorităţile din statul membru de origine sau de provenienţă prin care se face dovada că persoana în cauză este membru de familie al cetăţeanului Uniunii Europene, dar nu se încadrează în definiţia de la art. 2 alin. (1) pct. 3 din ordonanţa de urgenţă, se află în întreţinerea sau gospodăreşte împreună cu cetăţeanul Uniunii Europene sau se află în situaţia în care, din motive medicale grave, este necesară asistenţa personală a acestuia, pentru, persoanele aflate în întreţinere;iii) documentul prin care se atestă faptul că relaţia de parteneriat cu cetăţeanul Uniunii Europene a fost înregistrată în statul membru de origine sau de provenienţă, în cazul parteneriatului înregistrat sau documente care să ateste faptul că persoana în cauză are o relaţie de convieţuire de lungă durată cu cetăţeanul Uniunii Europene, în cazul parteneriatului neînregistrat; (3) Forma şi conţinutul cererii tip pentru viza de intrare se stabilesc de către Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul 3 (1) În situaţia prevăzută la art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, cetăţeanul Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia are obligaţia de a dovedi organelor poliţiei de frontieră că este beneficiar al dreptului la liberă circulaţie şi rezidenţă pe teritoriul României. (2) Dovada se face prin orice mijloc care atestă neechivoc calitatea de cetăţean al Uniunii Europene sau de membru de familie. (3) Persoanei în cauză i se acordă tot sprijinul necesar pentru clarificarea situaţiei inclusiv prin asigurarea accesului la mijloacele de telecomunicaţie sau prin contactarea oficiului diplomatic sau consular din România al statului al cărui cetăţean este. (4) Membrul de familie care nu este cetăţean al Uniunii Europene şi nu deţine viza de intrare pe teritoriul României, trebuie să prezinte organelor poliţiei de frontieră, după caz, documentele prevăzute la art. 2 alin (2) şi să demonstreze, prin orice mijloace ori printr-o declaraţie pe propria răspundere, existenţa situaţiei excepţionale care nu i-a permis solicitarea vizei în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1). (5) Organele poliţiei de frontieră permit intrarea pe teritoriul României persoanei care, în baza documentelor prezentate, face dovada faptului că beneficiază de dreptul la liberă circulaţie şi rezidenţă pe teritoriul României.  +  Articolul 4 (1) Membrilor de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene aflaţi în situaţia prevăzută la art. 3 alin. (4), cu excepţia celor care deţin un document care atestă rezidenţa într-un alt stat membru, li se eliberează viza de intrare de către organele poliţiei de frontieră, în punctele de trecere a frontierei de stat, numai în baza aprobării Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. (2) În aplicarea art. 6 alin. (3) şi art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, organele poliţiei de frontieră vor elibera un document privind decizia de refuz al intrării sau, după caz, al ieşirii de pe teritoriul României, potrivit formularului stabilit prin dispoziţie a inspectorului general al Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.  +  Secţiunea a 2-a Proceduri privind exercitarea dreptului de rezidenţă pentru o perioadă mai mare de trei luni pe teritoriul României  +  Articolul 5 (1) În scopul obţinerii documentelor care atestă rezidenţa pe teritoriul României, cetăţenii Uniunii Europene şi membrii de familie ai acestora vor depune cererea şi documentele prevăzute de ordonanţa de urgenţă la formaţiunea teritorială a Autorităţii pentru străini pe raza căreia îşi stabilesc rezidenţa. (2) Forma şi conţinutul cererilor se aprobă prin dispoziţie a directorului general al Autorităţii pentru străini.  +  Articolul 6 (1) În aplicarea art. 15 lit. b) şi c) şi art. 16 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, pentru luarea în evidenţă şi eliberarea documentelor care atestă rezidenţa, cetăţenii Uniunii Europene pot face dovada mijloacelor de întreţinere prin talon de pensie eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data intrării pe teritoriul României, declaraţie privind impozitul pe venitul global pentru anul anterior intrării pe teritoriul României, extras de cont bancar ori alte documente echivalente care atestă obţinerea veniturilor necesare asigurării întreţinerii, iar persoanele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă şi printr-o declaraţie pe proprie răspundere dată în faţa reprezentantului Autorităţii pentru străini; (2) În situaţia prevăzută la art. 15 lit. c) din ordonanţa de urgenţă dovada înscrierii la o instituţie de învăţământ acreditată poate fi făcută printr-o adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ, legitimaţia de student sau carnetul de note, vizate, precum şi prin orice alte documente eliberate de instituţia de învăţământ sau autorităţile competente. (3) Actele de stare civilă sau documentele care atestă, în condiţiile legii, legătura de rudenie, prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a.) şi alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, precum şi documentele care atestă parteneriatul se depun în original şi copie.  +  Articolul 7 (1) Autoritatea pentru străini poate efectua verificări pentru constatarea existenţei unei căsătorii de convenienţă. În acest scop, în cazul în care există indicii privind existenţa unei căsătorii de convenienţă, poată fi dispusă efectuarea unui interviu. (2) Verificările se efectuează numai în cazul căsătoriei încheiate între un cetăţean al Uniunii Europene şi un cetăţean al unui stat terţ şi numai dacă cetăţeanul statului terţ nu a beneficiat de un drept de rezidenţă pe teritoriul altui alt stat membru în baza acestei căsătorii. (3) Elementele pe baza cărora se poate stabili faptul că o căsătorie este de convenienţă sunt cele prevăzute la art. 64 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi pot rezultă din declaraţiile celor în cauză sau ale unor terţe persoane, înscrisuri, date obţinute cu ocazia realizării interviului sau a unor verificări suplimentare. (4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător în cazul parteneriatului cu un cetăţean al unui stat terţ.  +  Articolul 8 (1) În aplicarea art. 17 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, în cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă, se comunică în scris acest fapt solicitantului, menţionând documentele necesare pentru dovedirea îndeplinirii acestor condiţii şi stabilind, cu acordul solicitantului, un termen care nu poate fi mai mare de 30 de zile, în care acesta urmează să prezinte documentele solicitate. (2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2), în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, se comunică în scris solicitantului refuzul eliberării documentelor şi se emite decizia de părăsire a teritoriului României potrivit art. 24^2 din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 9 (1) Pentru a beneficia de dreptul de rezidenţă permanentă pe teritoriul României, cetăţenii Uniunii Europene şi membrii de familie ai acestora trebuie să depună la formaţiunea teritorială a Autorităţii pentru străini pe raza căreia locuiesc, următoarele: a) o cerere tip, conform modelului stabilit prin dispoziţie a directorului general al Autorităţii pentru străini; b) certificatul de înregistrare în cazul cetăţenilor Uniunii Europene sau cartea de rezidenţă în cazul membrilor de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene; c) acte, documente sau orice alte înscrisuri care să ateste că au o rezidenţă continuă şi legală pe teritoriul României, în condiţiile ordonanţei de urgenţă; d) pentru situaţiile prevăzute la art. 23 din ordonanţa de urgenţă, acte, documente sau orice alte înscrisuri care să ateste îndeplinirea condiţiilor necesare. (2) Continuitatea rezidenţei pe teritoriul naţional presupune şederea legală pe teritoriul României pe perioadele prevăzute de ordonanţa de urgenţă în vederea obţinerii dreptului de rezidenţă permanentă. (3) Perioada de timp în care cetăţenii Uniunii Europene au exercitat un drept de şedere potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, se ia în considerare la stabilirea continuităţii rezidenţei. (4) Perioada de timp în care membrii de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene au exercitat un drept de şedere potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, se ia în considerare la stabilirea continuităţii rezidenţei numai dacă se face dovada că în această perioadă persoana în cauză a avut calitatea de membru de familie al unui cetăţean al Uniunii Europene. (5) Dispoziţiile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător partenerului sau persoanelor aflate în întreţinere.  +  Articolul 10În situaţia în care se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile referitoare la dreptul de rezidenţă permanentă prevăzute de ordonanţa de urgenţă, se comunică în scris solicitantului motivele pentru care nu poate beneficia de acest drept.  +  Secţiunea a 3-a Proceduri privind emiterea şi punerea în aplicare a deciziei de părăsire a teritoriului României  +  Articolul 11 (1) Decizia de părăsire a teritoriului României se emite numai după analizarea amănunţită a situaţiei persoanei în cauză şi numai în cazul în care aceasta nu se încadrează în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 13, 18 sau 21 din ordonanţa de urgenţă. (2) Decizia de părăsire a teritoriului României se redactează în două exemplare, în limba română şi într-o altă limbă oficială a Uniunii Europene şi va conţine motivele care au stat la baza emiterii deciziei, instanţa şi termenul în care aceasta poate fi atacată, precum şi termenul în care persoana este obligată să părăsească teritoriul naţional. (3) Atunci când persoana în cauză este prezentă, un exemplar al deciziei de părăsire a teritoriului se comunică acesteia, sub semnătură. (4) În situaţia în care persoana în cauză nu este prezentă, comunicarea deciziei de părăsire a teritoriului se realizează astfel: a) prin poştă, cu confirmarea de primire, la adresa declarată. b) prin afişare la sediul formaţiunii teritoriale a Autorităţii pentru Străini, dacă cel în cauză:(i) refuză să semneze decizia de părăsire a teritoriului României;(îi) nu mai locuieşte la adresa declarată;(iii) nu a făcut cunoscută noua adresă la care locuieşte.  +  Articolul 12La emiterea deciziei de părăsire, Autoritatea pentru străini retine documentul care atestă dreptul de rezidenţă. Anularea documentului se efectuează după expirarea termenului prevăzut la art. 24^2 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă sau, după caz, la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii instanţei de judecată prin care se respinge contestaţia.  +  Articolul 13 (1) Depistarea şi escortarea până la frontieră a persoanei care nu a părăsit teritoriul României în termenul prevăzut de ordonanţa de urgenţă se face de către personalul specializat al Autorităţii pentru străini. (2) Cheltuielile de transport efectuate pentru părăsirea teritoriului naţional sunt suportate de către persoana împotriva căreia s-a emis decizia de părăsire, iar în cazul în care aceasta nu deţine sumele de bani necesare, cheltuielile se decontează din bugetul Ministerul Administraţiei şi Internelor. (3) În situaţiile în care, în momentul depistării, persoana în cauză, membru de familie care nu este cetăţean al Uniunii Europene, nu posedă document de călătorie, precum şi în situaţia în care escortarea nu se poate executa imediat din motive obiective, se aplică prevederile art. 24^2 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă. (4) Cheltuielile necesare pentru acoperirea costurilor transportului, hrănirea, întreţinerea şi cazarea în centre, asigurarea asistenţei medicale şi spitalizare, precum, şi cele pentru escortare se suportă din bugetul Ministerul Administraţiei şi Internelor.  +  Secţiunea a 4-a Proceduri privind aplicarea măsurilor de restrângere a dreptului la liberă circulaţie şi rezidenţă  +  Articolul 14În vederea punerii în executare a ordonanţei de declarare ca indezirabil sau a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus măsura expulzării, Autoritatea pentru străini poate dispune depistarea persoanei în cauză şi asigurarea escortării acesteia până la frontieră sau până în ţara de origine sau de provenienţă, după caz.  +  Articolul 15 (1) În cazul persoanei care a fost declarată indezirabilă sau împotriva căreia instanţa a dispus măsura de siguranţă a expulzării, Autoritatea pentru străini reţine şi anulează documentul care atestă dreptul de rezidenţă al acesteia. (2) Anularea documentului persoanei care a fost declarată indezirabilă se efectuează la data expirării termenului prevăzut de lege în care cel în cauză poate contesta decizia de restrângere a dreptului de rezidenţă sau la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii instanţei de judecată prin care se respinge contestaţia. (3) Anularea documentului persoanei împotriva căreia instanţa a dispus măsura de siguranţă a expulzării se efectuează în momentul rămânerii definitive a hotărârii instanţei de judecată prin care s-a dispus această măsură.  +  Articolul 16În cazul persoanei împotriva căreia a fost dispusă măsura de siguranţă a expulzării, execută o pedeapsă privativă de libertate, cu cel puţin 5 zile înainte de liberarea acesteia din penitenciar, Direcţia Generală a Penitenciarelor transmite Autorităţii pentru străini o informare cu privire la numele, prenumele, cetăţenia persoanei în cauză, precum şi data şi locul unde aceasta urmează a fi pusă în libertate.  +  Articolul 17 (1) Cheltuielile efectuate în vederea părăsirii teritoriului naţional de către persoana declarată indezirabilă sau împotriva căreia a fost dispusă o măsura de siguranţă a expulzării se suportă potrivit art. 13 alin. (2) şi (4). (2) În situaţiile în care, în momentul depistării, persoana în cauză nu posedă document de călătorie, precum şi în situaţia în care escortarea nu se poate executa imediat din motive obiective, se aplică după caz, prevederile art. 27 alin. (3^1) sau art. 30 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 18 (1) Persoanele care nu posedă documente de trecere a frontierei de stat vor fi prezentate misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare acreditate în România ale statelor ai căror cetăţeni sunt, pentru eliberarea documentelor. (2) Pentru persoanele provenite din state care nu au misiuni diplomatice sau oficii consulare în România vor fi solicitate documente de trecere a frontierei de stat din ţara de origine, prin Direcţia generală afaceri consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. (3) În situaţia în care documentul de trecere a frontierei de stat nu poate fi obţinut în condiţiile prevăzute la alin. (2), Autoritatea pentru străini poate elibera un titlu de călătorie.  +  Secţiunea a 5-a Prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal ale cetăţenilor Uniunii Europene şi ale membrilor de familie ai acestora  +  Articolul 19 (1) În scopul aplicării prevederilor ordonanţei de urgenţă, Autoritatea pentru străini, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, precum şi alte autorităţi competente în materie pot efectua activităţi de prelucrare a datelor cu caracter personal ale cetăţenilor Uniunii Europene şi ale membrilor de familie ai acestora. (2) Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 20 (1) La nivelul Autorităţii pentru străini se constituie evidenţa cetăţenilor Uniunii Europene şi a membrilor de familie ai acestora, componentă a Sistemului Naţional de Evidenta a Străinilor. (2) Evidenţa cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora se organizează după principiul locului de rezidenţă prin Autoritatea pentru străini, la nivel central, şi formaţiunile sale teritoriale, la nivel local. (3) Tipurile şi categoriile de evidenţe se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.  +  Secţiunea a 6-a Documente ce se eliberează cetăţenilor UE şi membrilor de familie ai acestora  +  Articolul 21Autoritatea pentru străini, prin formaţiunile sale teritoriale, eliberează, la cerere, următoarele tipuri de documente: a) certificat de înregistrare - se eliberează cetăţenilor Uniunii Europene cu o rezidenţă mai mare de 3 luni pe teritoriul naţional; b) carte de rezidenţă - se eliberează cetăţenilor statelor terţe, membrii de familie ai cetăţenilor Uniunii Europene, cu o rezidenţă mai mare de 3 luni pe teritoriul naţional; c) carte de rezidenţă permanentă pentru cetăţenii Uniunii Europene - se eliberează cetăţenilor Uniunii Europene care beneficiază de dreptul de rezidenţă permanentă. Acest document se eliberează şi membrilor de familie care sunt cetăţeni ai Uniunii Europene; d) carte de rezidenţă permanentă pentru membrii de familie - se eliberează cetăţenilor statelor terţe, membrii de familie ai cetăţenilor Uniunii Europene, care beneficiază de dreptul de rezidenţă permanentă.  +  Articolul 22 (1) Documentul prevăzut la art. 21 lit. a) atestă rezidenţa pe teritoriul României iar documentele prevăzute la art. 21 lit. b), c) şi d) fac dovada identităţii posesorului şi atestă rezidenţa pe teritoriul României. (2) Titularul unui document care atestă rezidenţa pe teritoriul naţional are obligaţia de a nu-1 înstrăina şi de a-l prezenta autorităţilor competente ori de câte ori i se solicită aceasta. (3) Se interzice darea, primirea sau solicitarea documentelor prevăzute la art. 21 drept garanţie pentru prestarea unor servicii, pentru încredinţarea unor bunuri sau valori, pentru plata datoriilor sau în alte scopuri. (4) Orice modificare, adăugire sau menţiuni, altele decât prevăzute de lege, înscrise în documentele prevăzute la art. 21 sunt interzise şi atrag nulitatea acestora. (5) În situaţiile prevăzute la alin. (4), nulitatea se constata de către personalul Autorităţii pentru străini. (6) Poliţistul care constată una dintre situaţiile prevăzute la alin. (4) este obligat să reţină documentul respectiv şi să-l transmită celei mai apropiate formaţiuni teritoriale a Autorităţii pentru străini.  +  Articolul 23În cazul încetării dreptului de rezidenţă, documentele prevăzute la art. 21 se reţin şi, ulterior, se anulează de către formaţiunile teritoriale ale Autorităţii pentru străini.  +  Articolul 24Titularul unui document care atestă rezidenţa pe teritoriul României este obligat să se prezinte la formaţiunea teritorială a Autorităţii pentru străini competentă teritorial în vederea eliberării unui nou document în următoarele situaţii: a) când au intervenit modificări cu privire la nume, prenume, cetăţenie şi adresă; b) în cazul distrugerii sau deteriorării documentului care atestă rezidenţa; c) în cazul pierderii sau furtului, numai după declararea evenimentului la organul de poliţie competent teritorial potrivit art. 10 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 25În cazurile prevăzute la art. 10 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, Autoritatea pentru străini efectuează modificările necesare în evidenţe, iar în cazul în care este necesară şi modificarea datelor cuprinse în documentul care atestă rezidenţa, va elibera un nou document.  +  Anexa 2 (1) Certificatul de înregistrare - Conţinutul documentuluiCertificatul de înregistrare cuprinde următoarele date: a) codul ţării (ROU); b) denumirea documentului (CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE); c) codul numeric personal; d) seria şi numărul (pretipărite); e) numele şi prenumele; f) data şi locul naşterii; g) statul membru de origine; h) adresa din România; i) formaţiunea teritorială a Autorităţii pentru străini care a emis documentul; j) număr de înregistrare al documentului; k) data eliberării; l) ştampila autorităţii emitente. (2) Forma şi dimensiunile documentului- Hârtie securizată de dimensiune A5, personalizată prin imprimare laser sau cu jet de cerneală.- Elemente de particularizare a certificatului de înregistrare:- drapelul Uniunii Europene având dimensiunile 70 x 47, poziţionat în zona mediană a documentului- Stema României, realizată color, conform prevederilor Legii nr. 102/1992, având dimensiunile 34 x 47, poziţionată în dreapta drapelului Uniunii Europene în zona mediană a documentului.- Fond - imprimarea fundalului în curcubeu,- Textul tipărit cu caracterele alfabetului latin, în 3 limbi: română, engleză şi francezăCaracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.  +  Anexa 3 (1) Carte de rezidenţă pentru membrii de familie - Conţinutul documentuluiCartea de rezidenţă pentru membrii de familie ai cetăţenilor Uniunii Europene cuprinde următoarele date: a) codul tării (ROU); b) denumirea documentului (CARTE DE REZIDENŢĂ PENTRU MEMBRII DE FAMILIE); c) codul numeric personal; d) seria şi numărul documentului e) numele şi prenumele; f) sexul; g) data şi locul naşterii; h) cetăţenia; i) adresa din România; j) formaţiunea teritorială a Autorităţii pentru străini care a emis documentul; k) valabilitatea documentului; l) fotografia titularului (2) Forma şi dimensiunile documentului- Format tip cartelă, tipărită pe o singură faţă, cu dimensiunile: 105 mm lungime, 74 mm lăţime, 0,7 mm grosime şi structura formată din două straturi transparente, între care se introduce suportul pentru fotografie, text şi alte inscripţionări; cele trei straturi sunt asamblate tehnologic, formând un tot unitar.- Fotografia: color, având dimensiunile 25 x 32,5 mm, executată cu mijloace informatice direct pe suportul cărţii de rezidenţă permanentă.- Elemente de particularizare a cărţii de rezidenţă permanentă:- drapelul Uniunii Europene având dimensiunile 33 x 22 mm, poziţionat în zona mediană a documentului- Stema României, realizată color, conform, prevederilor Legii nr. 102/1992, având dimensiunile 16 x 22 mm, poziţionată în dreapta drapelului Uniunii Europene în zona mediană a documentului.- Fond - fonta de siguranţă, asemănătoare celei aplicate pe bancnote, constând dintr-un desen complex de culoare verde.- Zona de citire automată cu caractere identificabile optic:- Poziţionare: partea inferioară a documentului.- Dimensiuni: lungime: 102 mm; lăţime 17 mm.- Textul tipărit la imprimantă laser color, cu caracterele alfabetului latin, în 3 limbi: română, engleză şi francezăCaracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.  +  Anexa 4 (1) Cartea de rezidenţă permanentă pentru cetăţenii Uniunii Europene - Conţinutul documentuluiCartea de rezidenţă permanentă pentru cetăţenii Uniunii Europene cuprinde următoarele date: a) codul ţării (ROU); b) denumirea documentului (CARTE DE REZIDENŢĂ PERMANENŢĂ PENTRU CETĂŢENII UNIUNII EUROPENE); c) codul numeric personal; d) seria şi numărul documentului e) numele şi prenumele; f) sexul; g) data şi locul naşterii; h) statul membru de origine; i) adresa din România; j) formaţiunea teritorială a Autorităţii pentru străini care a emis documentul; k) data eliberării; l) fotografia titularului (2) Forma şi dimensiunile documentului- Format tip cartelă, tipărită pe o singură faţă, cu dimensiunile: 105 mm lungime, 74 mm lăţime, 0,7 mm grosime şi structura formată din două straturi transparente, între care se introduce suportul pentru fotografie, text şi alte inscripţionări; cele trei straturi sunt asamblate tehnologic, formând un tot unitar.- Fotografia: color, având dimensiunile 25 x 32,5 mm, executată cu mijloace informatice direct pe suportul cărţii de rezidenţă permanentă.- Elemente de particularizare a cărţii de rezidenţă permanentă:- drapelul Uniunii Europene având dimensiunile 33 x 22 mm, poziţionat în zona mediană a documentului- Stema României, realizată color, conform prevederilor Legii nr 102/1992, având dimensiunile 16 x 22 mm, poziţionată în dreapta drapelului Uniunii Europene în zona mediană a documentului.- Fond - fonta de siguranţă, asemănătoare celei aplicate pe bancnote, constând dintr-un desen complex de culoare roz- Zona de citire automată cu caractere identificabile optic:- Poziţionare: partea inferioară a documentului.- Dimensiuni: lungime: 102 mm; lăţime 17 mm.- Textul tipărit la imprimantă laser color, cu caracterele alfabetului latin, în 3 limbi: română, engleză şi francezăCaracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.  +  Anexa 5 (1) Carte de rezidenţă permanentă pentru membrii de familie - Conţinutul documentuluiCartea de rezidenţă permanentă pentru membrii de familie ai cetăţenilor Uniunii Europene cuprinde următoarele date: a) codul ţării (ROU); b) denumirea documentului (CARTE DE REZIDENŢĂ PERMANENTĂ PENTRU MEMBRII DE FAMILIE); c) codul numeric personal; d) seria şi numărul documentului e) numele şi prenumele; f) sexul; g) data şi locul naşterii; h) cetăţenia; i) adresa din România; j) formaţiunea teritorială a Autorităţii pentru străini care a emis documentul; k) valabilitatea documentului; l) fotografia titularului. (2) Forma şi dimensiunile documentului- Format tip cartelă, tipărită pe o singură faţă, cu dimensiunile: 105 mm lungime, 74 mm lăţime, 0,7 mm grosime şi structura formată din două straturi transparente, între care se introduce suportul pentru fotografie, text şi alte inscripţionări; cele trei straturi sunt asamblate tehnologic, formând un tot unitar.- Fotografia: color, având dimensiunile 25 x 32,5 mm, executată cu mijloace informatice direct pe suportul cărţii de rezidenţă permanentă.- Elemente de particularizare a cărţii de rezidenţă permanentă:- drapelul Uniunii Europene având dimensiunile 33 x 22 mm, poziţionat în zona mediană a documentului- Stema României, realizată color, conform prevederilor Legii nr. 102/1992, având dimensiunile 16 x 22 mm, poziţionată în dreapta drapelului Uniunii Europene în zona mediană a documentului.- Fond - fonta de siguranţă, asemănătoare celei aplicate pe bancnote, constând dintr-un desen complex de culoare verde- Zona de citire automată cu caractere identificabile optic:- Poziţionare: partea inferioară a documentului.- Dimensiuni: lungime: 102 mm; lăţime 17 nmi.- Textul tipărit la imprimantă laser color, cu caracterele alfabetului latin, în 3 limbi: română, engleză şi francezăCaracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.-----------